Máte
otázku?

Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Dobrý deň, v roku 2004 nám bola darovaná nehnuteľnosť - byt. Na darovacej zmluve som spolu s manželom. Uvedená nehnuteľnosť sa prenajímala, neuplatňovali sa odpisy do daňových výdajov. V tomto roku chceme byt darovať synovi. Je darovanie v tomto prípade oslobodené od dani z príjmu? ďakujem

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Dobrý deň, darovanie má v našom právnom poriadku bezplatný charakter. Darca obdarovanému bezplatne prenecháva vec a obdarovaný ju prijíma. Daň z príjmu sa platí len z odplatného prevodu nehnuteľnosti (v zmysle zákona č. 554/2003 Z. z.). Z toho vychádzajúc z darovania nehnuteľnosti sa neplatí daň z príjmu. 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
s partnerom sme pred 10 rokmi kúpili hrubú stavbu, ktorú sme spoločne dostávali a teraz v tom dome bývame. Dom je napísaný na partnera, na kúpu domu partner zobral hypotekárny úver, ktorý sa spláca. Celý ten čas žijeme v jednej domácnosti, ale manželia nie sme, ani neplánujeme. Teraz sme sa rozhodli dať do poriadku veci, chceme, aby polovica domu patrila oficiálne mne. Premýšľame, či to urobíme formou darovacej zmluvy alebo formou kúpnej zmluvy (v tom prípade by som vložila mimoriadnu splátku úveru za dom približne v tej hodnote, ktorá bola doteraz zaplatená za hypotéku).
Hovorili sme aj o tom, že keď sa náhodou rozídeme, tak dom predáme a peniaze rozdelíme. Ale často to býva inak v takých situáciách. Chcela by som sa opýtať, keby sme sa rozišli, má možnosť partner žiadať vrátenie daru? Dá sa považovať rozchod ako "nevhodne správanie" voči darcovi? Čítala som, že o vrátení daru stačí oznámiť ústne. Znamená to, že on si môže vymyslieť nejaké moje nevhodne správanie, a na základe toho požiadať o vrátení daru?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,
čo sa týka vrátenia daru, zákon hovorí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.  Na to, aby sa Váš partner po Vašom prípadnom rozchode mohol domáhať voči Vám vrátenia daru (za predpokladu, že by došlo medzi Vami k darovaniu popísanej nehnuteľnosti)  tak by musel preukázať, že ste sa voči nemu dopustili  hrubého porušenie dobrých mravov. Za takéto súdna prax považuje najmä fyzické alebo psychické týranie alebo ublíženie na zdraví alebo hrubé urážky alebo iné hrubé porušenie dobrých mravov voči členom rodiny darcu, či neposkytovanie potrebnej pomoci darcovi zo strany obdarovaného a pod. Avšak vždy sa jedná o také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity, pričom uvedené závisí od okolností konkrétneho prípadu. Pričom relevantné je iba také správanie sa obdarovaného, ktoré sa skutočne  prejavilo. Subjektívne presvedčenie darcu nie je v tomto smere rozhodujúce.  Preto samotný rozchod partnerov nie je možné považovať za hrubé porušenie dobrých mravov. Vzhľadom na to, nie je možné žiadať o vrátenie daru len pre nejaké nedefinované nevhodné správanie sa obdarovaného voči darcovi. Formu vrátenia daru zákon výslovne neupravuje, a to ani vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Darca by tak mal svoje právo uplatniť predovšetkým výzvou adresovanou obdarovanému.

Ja by som Vám skôr odporúčal urobiť zmluvu o urovnaní so zakomponovaním kúpnej zmluvy. Zároveň by ste urobili zápočet platieb a dorovnali úver. Určite je lepšie to riešiť teraz ako potom, keď by ste sa rozišli. Vtedy sa na to partner môže pozerať inak. Ak chcete ocením Vám koľko by stálo vypracovanie takej zmluvy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
keby mi rodičia chceli darovať ich byt, platí sa nejaká daň, alebo je to oslobodené od dani. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.12.2021)

Dobrý deň,
nakoľko darovanie nehnuteľnosti predstavuje bezodplatný prevod, daň z príjmu sa neplatí, keďže daň z príjmu sa platí iba z odplatných prevodov nehnuteľností. Vo Vami uvádzanom prípade teda nie je ani potrebné, aby ste podávali daňové priznanie, nakoľko darovanie sa vyznačuje bezodplatnosťou a Vaši rodičia za prevod nedostanú žiadny príjem. Vzhľadom na uvedené pri darovaní nehnuteľnosti sa neplatí nijaká daň. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
chcem darovať snúbenici polovicu rodinného domu s pozemkom, skolaudovaný bol v roku 2021. Celá výstavba a hypotéka boli doteraz evidované len na mňa kvôli získaniu hypotéky, lebo ona bola ešte študentka, keď sme začali stavať a znižovalo nám to výšku hypotéky. Prosím Vás bude niekto z nás dvoch musieť teraz platiť nejaké dane? Ideme do podielového spoluvlastníctva a spoločnej hypotéky.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2021)

Dobrý deň,

vzhľadom na to, že snúbenici chcete darovať podiel k nehnuteľnosti, a teda ide o bezodplatný prevod, daň z príjmu platiť nebudete, pretože v zmysle zákona č. 554/2003 Z. z. sa daň z príjmu platí len z odplatného prevodu nehnuteľností. Nie je teda ani potrebné, aby ste podávali daňové priznanie, lebo darovanie sa vyznačuje bezodplatnosťou, a Vy za prevod nedostanete žiadny príjem.

Často to robia priatelia (snúbenci) tak, že darujú podiel podľa výšku akou sa ten druhý podieľal na financovaní nehnuteľnosti. Nemusí to byť hneď 50:50. Hlavne ak ste začali stavať v čase, keď bola študentka. Je to spravodlivé a v budúcnosti si nebudete nič vyhadzovať na oči. Dá sa celkom presne vypočítať podiel, ktorý môže znieť aj 23/76 k 53/76, teda taký, ktorý zohľadňuje reálne investované peniaze do nehnuteľnosti. Píšem Vám to preto, aby ste vedeli, aké máte možnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
som povinný zaplatiť daň s darovaného bytu ak ho predávam po 12 rokoch ? Tomáš

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že chcete predať nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli darovaním a ktorej ste vlastníkom 12 rokov. Ak je to tak, žiadnu daň z príjmu pri predaji predmetnej nehnuteľnosti neplatíte. Keďže ste vlastníkom 12 rokov, nemusíte podávať ani daňové priznanie a neplatíte ani odvody na zdrav. poistenie.

Daň z darovania neexistuje, bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Po predaji nehnuteľnosti je potrebné len vyporiadať daň z nehnuteľnosti podľa ust. zákona o miestnych daniach /čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti/. Potrebné tlačivo nájdete na stránke obce/mesta.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní pred viac ako 5. rokmi zdedili polovicu domu manželka a po štvrtine 2 dcéry. Ako je to, prosím, s platením daní, ak chce matka darovať svoju časť dcéram a oni plánujú dom predať? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,

daň z príjmu sa platí iba z odplatného prevodu nehnuteľností podľa zákona č. 554/2003 Z. z. Nakoľko darovanie predstavuje bezodplatný prevod, preto z darovania nehnuteľnosti sa daň z príjmu neplatí. Ak by dcéry následne chceli predať túto nehnuteľnosť ešte pred uplynutím piatich rokov od nadobudnutia nehnuteľností, daň z príjmu by už dcéry platili, ale len v prípade ak by predali nehnuteľnosť za sumu vyššiu ako je cena určená znalcom), pretože v čase darovania by bol darca oslobodený od dane. Ak si dajú urobiť znalecký posudok, ten potom môžu použiť pri určení, či majú platiť daň alebo nie. Toto sa týka len časti, ktorú by nadobudli darom od matky. Časť, ktorú nadobudli dedením, tak na ňu sa vzťahuje oslobodenie od dane.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, zdedila som po oteckovi záhradu, ktorý zomrel 22. 11. 2016 a dedičské konanie - uznesenie nadobudlo právoplatnosť až 15. 5.2017, moja otázka znie ak by som chcela predať záhradu a neplatila daň z predaja /5 rokov/, ktorý dátum mám brať do úvahy ?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate dátumy týkajúce sa dedičského konania r. 2016 a 2017.

Vo Vami uvedenom prípade je však rozhodujúce nie to, kedy otec zomrel a kedy bolo dedičské konanie, ale to, ako dlho bol otec vlastníkom nehnuteľnosti - záhrady.

V zmysle ust. zákona o dani z príjmov platí, že príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade, teda aj po otcovi, je oslobodený od dane z príjmu ak bol poručiteľ - otec - vlastníkom nehnuteľnosti 5 rokov. Ak Váš otec bol vlastníkom nehnuteľnosti min. 5 rokov, potom Vy nehnuteľnosť môžete predať nebudete platiť ani daň z príjmu, rovnako ani nemusíte podávať daňové priznanie. Podstatné je to, ako dlho bol Váš otec vlastníkom nehnuteľnosti.

Po predaji nehnuteľnosti nezabudnite na daň z nehnuteľnosti /miestne dane/, ktorých správcom je obec. Treba podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Formulár na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti nájdete na stránke Vašej obce.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
v roku 2018 som od matky kúpil nehnuteľnosť (záhradu, chatu a hospodársku budovu). Túto nehnuteľnosť chcem podarovať svojmu bratrancovi. Budem platiť ja alebo bratranec daň z prijmu ?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že nehnuteľnosti chcete bratrancovi darovať. K tomu uvádzame, že daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, a teda vy ani bratrannec nebudete platiť žiadnu daň.

Nie je potrebné v prípade darovania ani podať daňové priznanie, lebo darovanie sa vyznačuje bezodplatnosťou, teda od bratranca nedostanete žiadne peniaze, nebudete mať príjem.

Netreba však zabudnúť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v zmysle ust. zákona o miestnych daniach, ktorých správcom je prísl. obec.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som rozvedená a môj bývalý manžel ma odmieta vyplatiť z bytu. Chcem teda darovať svoju polovicu nášmu synovi. Budem platiť ja alebo môj syn daň z darovania? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.03.2021)

Dobrý deň,

 

ak máte byt v podielovom spoluvlastníctve, môžete byt darovať synovi. Do našej daňovej sústavy nepatrí daň z darovania. Daň teda Vy ani syn platiť nebudete. Daň z príjmu by platil Váš syn, ak by byt, resp. podiel predal do 5 rokov od nadobudnutia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
rodičia mi darovali dlhoročne užívajúci pozemok. Podľa toho čo som si tu prečítal, tak nemusia platiť daň, ale čo ja? Lebo podľa slov "Možnými zmenami vo vlastníctve nehnuteľnosti sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia stavby, odstránenie stavby a podobne. ". A preto sa pýtam, mám ja zaplatiť daň (ako obdarovaný)? Za informácie veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,
daň z darovnia bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže žiadnu daň z dôvodu, že ste pozemok nadobudli darovaním neplatíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, musíme podávať daňové priznanie keď chcem dcére darovať byt, ktorý som získala do vlastníctva r. 2010 odkúpením z bytového družstvá? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2021)

Dobrý deň,
keďže byt budete darovať, ktoré sa vyznačuje bezodplatnosťou, takže z darovania nebudete mať príjem, DP nepodávate. Aj keby ste byt predali, nemusíte podať DP a to z dôvodu, že od jeho nadobudnutia do Vášho vlastníctva uplynulo viac ako 5 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
kúpila som ten rok v marci pozemok a chcem ho darovať priateľovi, ale nie som vlastníčkou viac ako 5 rokov. Som povinná ako darca podať daňové priznanie a platiť dane z príjmu z dôvodu prevodu nehnuteľnosti ? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na okolnosť, že pôjde o bezodplatný prevod nehnuteľnosti, daňové priznanie nepodávate, lebo nebudete mať z tohto prevodu príjem. Daň z darovania bola tiež zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

V októbri 2020 mne a bratovi darovala mama svoj byt. Byt má právo užívať počas svojho života. Musíme v januári 2021 každý osve podať daňové priznanie ?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2020)

Dobrý deň,
daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, teda daňové priznanie k dani z darovania sa nepodáva.

Musíte podať len daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa ust. § 99b/ ods. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady :


"Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa § 99a a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti."

Tlačivo daň. priznania nájdete na stránke obce, prípadne Ministerstva financií SR.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám dve dcéry. Chcel by som vedieť, či sa dá právne napadnúť ak darujem dcére dom, a pritom sa so svojou sestrou medzi sebou dohodnú, že jej vyplatí určitú sumu, aby neobišla na prázdno.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2020)

Dobrý deň,
darovanie sa napadnúť nebude dať (ak tam neexistujú dôvody pre absolútnu neplatnosť zmluvy). To, že jej vyplatí určitú sumu ako "kompenzáciu" za jej budúci podiel z domu, sa napadnúť dá. Po právnej stránke totiž nie je možné vyporiadať dedičské konanie skôr, než v dedičskom konaní. Ak jej teda za týmto účelom zaplatí určitú sumu, ide o bezdôvodného obohatenie, nakoľko jej plní bez právneho dôvodu.

Z praxe Vám však môžeme uviesť, že to často ľudia týmto spôsobom robia, hoci sú si vedomí možných právnych problémov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Priateľ mojej dcéry zdedil v roku 2004 polovicu bytu a v roku 2019 darovaním získal druhu polovicu bytu. Teraz by chcel darovať mojej dcére 1/4 bytu, lebo financovala rekonštrukciu bytu. Bude mať jej priateľ daňovú povinnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2020)

Dobrý deň,

 

nevidím žiaden dôvod pre to, aby vznikla či už na strane priateľa alebo dcéry daňová povinnosť. Daň z darovania u nás nie je zavedená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, manžel dostal darovacou zmluvou dom po svojej babke od jeho mamy, ktorá ho nadobudla dedičstvom. Ak by chcel tento dom predať, platili by sme z toho daň? Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.07.2020)

Dobrý deň,
zo samotného daru daň ako takú neplatí (z hodnoty daru - nehnuteľnosti). Ak by ju však previedol do 5 rokov od jej nadobudnutia, potom by musel platiť daň. Mohol by si však ako daňový náklad uplatniť hodnotu nehnuteľnosti a daň by platil len z rozdielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem. Som fyzická osoba, nepodnikateľ. Moja ujčiná mi chce darovať garáž nachádzajúcu sa v inom meste. Plánujem ju po piatich rokoch, po oslobodení od dane z prijmu, predať. Môžem garáž počas predmetnej doby 5 rokov prenajímať bez nejakej ďalšej povinnosti platby dane? Nájom nepresiahne 500 e ročne, takže by bol tiež oslobodený od dane z prijmu. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.07.2020)

Dobrý deň,
áno, môžete garáž prenajímať. Musíte však sledovať a dbať o to, aby Vám nevznikla daňová povinnosť z tohto prenájmu.

Inak prenájom nemá žiadny vplyv na Vašu prípadnú budúcu povinnosť odviesť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, ktorú ste vlastnili viac ako 5 rokov. Nie je rozhodujúce ako ste hospodárili s nehnuteľnosťou počas tejto doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
rodičia mali v osobnom vlastníctve byt. Po smrti otca sa mama vzdala svojho podielu v prospech mňa a sestry. To znamená, že majiteľkami bytu sme ja a sestra. Mama má doživotné právo užívania. Chcela by som sa spýtať, či v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti takýmto spôsob je potrebné platiť daň.
Ďakujem

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň p. Špačková,
nie je potrebné platiť daň z príjmu ani daň z dedičstva.
Daň z dedičstva bola zrušená.

Vo veci je len potrebné podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti - miestne dane a to v súlade s ust. § 99b/ ods. 3 zákona o miestnych daniach.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, moja kamarátka sa odsťahovala asi pred dvoma rokmi do CZ a zostal tu po nej byt, ktorý zdedila po nebohej mamine pred 5 rokmi. Byt by mi chcela podarovať darovacou zmluvou, a tak sa chcem spýtať, či bude platiť daň za byt alebo ako to celkovo prebieha? Ja ani ona sme ešte nerobili darovaciu zmluvu, a tak by som sa rada poradila s niekým, kto sa v tom vyzná. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.01.2020)

Dobrý deň. Vychádzajúc z opisu Vašej skutkovej situácie zastávam názor, že daň z príjmu sa nebude platiť. Pokiaľ ide o postup pri darovaní bytu, tak je potrebné uzavrieť písomnú darovaciu zmluvu, ktorá bude mať všetky zákonné náležitosti podľa Občianskeho zákonníka, katastrálneho zákona a zákona o vlastníctve bytov a nebytových predpisov. Následne je potrebné na základe darovacej zmluvy podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Až povolením vkladu dôjde k prevodu vlastníckeho práva. Vzhľadom na potrebu dodržania zákonných náležitostí tak pri spísaní darovacej zmluvy, ako aj pri návrhu na vklad, odporúčam Vám využiť právnu pomoc odborníka, aby ste sa vyhli prípadným problémom pri vklade do katastra.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň.
Syn s manželkou kúpili pozemok v roku 2016. V roku 2019 mi ho darovali. Majú za povinnosť platiť daň, ako ho nevlastnili 5 rokov? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, podľa zákona o dani z príjmov, daňovej povinnosti podlieha príjem získaný prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Takýto príjem sa dosahuje v prípade, že je nehnuteľnosť predaná, nie darovaná. Nakoľko Vám nehnuteľnosť darovali, z prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nemali žiadny príjem, teda nemajú čo zdaňovať.  Darovanie je bezodplatný právny úkon. Daň z darovania v súčasnej právnej úprave už neexistuje. Z toho dôvodu, tento prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti nepodlieha zdaneniu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, s manželkou sme sa rozhodli, že darujeme svoj byt synovi (mame ho v BSM). Je potrebný znalecký posudok o cene a iné podrobne špecifikovanie bytu (spôsob nadobudnutia, plocha, súčasti. ). Všetky údaje sú predsa k dispozícii na katastri. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2019)

Dobrý deň. Pokaľ chcete darovať byt synovi, tak znalecký posudok nie je potrebný. Darovacia zmluva však musí spĺňať kritériá podľa nasledovných právnych predpisov:

1/ Občiansky zákonník,

2/ katastrálny zákon a

3/ zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Všetky uvedené predpisy určujú povinné náležitosti, ktoré bude musieť darovacia zmluva spĺňať. Okrem iného bude potrebný popis bytu, počet miestností, určenie spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení a podobne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
v roku 2015 som si kúpil byt, vtedy som bol ešte slobodný. V roku 2016 som sa oženil. Keďže byt splácame s manželkou spolu, bol by som rad, keby z právneho hľadiska aj ona mala o tom nejaký oficiálny záznam. Ak sa nemýlim, do bezpodielového spluvlastníctva (BSM) už byt nemôžem dať, ale rad by som jej aspoň daroval 50% bytu. Moja otázka je: keby som jej 50% daroval dnes, následne o dva roky by sme sa rozhodli byt predať, bude ona platiť daň z prijmu, resp z cenového rozdielu? V tom čase ja už budem vlastníkom viac ako 5 rokov, ale ona ešte nie.
Ďakujem vopred za odpoveď na túto neštandardnú otázku.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.09.2019)

Dobrý deň,

manželke môžete darovať  podiel na byte a byt následne bude patriť do podielového spoluvlastníctva.  Vzhľadom na okolnosť, že na byte viazne záložné právo v prospech banky, je treba o tomto kroku informovať banku v súlade s ust. úverovej zmluvy.
Otázka dane z príjmu :
Podľa modelového príkladu uvedeného v otázke ohľadom manželky, na účely uplatnenia výdavku sa pri príjme z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej darom, ktorý nie je oslobodený od dane - podiel nadobudne v roku 2019 - potrebné je posúdiť skutočnosť, či by bol príjem z predaja u darcu - u Vás ako manžela - v roku 2021 oslobodený od dane. Následne platí, že výdavkom v prípade predaja bytu v roku 2021 u vašej manželky v roku 20121 bude cena podielu na nehnuteľnosti v čase darovania - t.j.teda  v roku 2019.
T.j. : Predmetom dane bude len podiel manželky, výdavkom bude cena nehnuteľnosti v čase darovania a príjmom cena podľa kúpnej zmluvy v čase predaja, a rozdiel bude zdanený sadzbou 19% a odvodmi na zdrav. poistenie vo výške 14%.
Odporúčame nechať vypracovať znal. posudok pri darovaní podielu manželke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, svokra dostala darom od otca v roku 2016 dom, ten dom chce darovať synovi. Sú povinní platiť daň? Ona z darovania a on, že dostal dar?
Viem, že keby syn ho chcel následne do 5 rokov predať, platiť daň musí, ale pri darovaní do piatich rokov rodinnému príslušníkovi, sú títo povinní platiť niečo štátu?
Ďakujem Vám veľmi pekne za pomoc.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň,

daň z príjmu sa platí len z odplatného prevodu nehnuteľnosti (v zmysle zákona č. 554/2003 Z. z.). Z uvedeného vyplýva, že z darovania nehnuteľnosti sa neplatí daň z príjmu. Svokra a ani syn nebudú platiť daň z príjmu (nehnuteľnosť), ktorý nadobudli darovaním. 

Tak ako vravíte, až následne ak by syn chcel nehnuteľnosť predať do piatich rokov od jej nadobudnutia, tak musí z príjmu, ktorý obdrží za jeho predaj, odviesť daň z príjmov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Rodičia sú majiteľmi nehnuteľnosti 30 rokov. Túto nehnuteľnosť chcú darovať svojmu synovi. Viem, že daň z darovania sa neplatí. Ak by syn následne predal uvedenú nehnuteľnosť, mal by nejaké daňové povinnosti?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. Zákona o dani z príjmov  platí, od dane je oslobodený príjem : 
- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia,
- z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov),
- z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,   
- z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenie osobe podľa osobitných predpisov (reštitúcie,  súdne rehabilitácie, mimosúdne rehabilitácie a pod.)

Keďže by k predaju pozemku došlo do päť rokov od jeho nadobudnutia a nie je teda splnená podmienka oslobodenia od dane, uvedený príjem z predaja nehnuteľnosti by podliehal zdaneniu a zaradí sa medzi ostatné príjmy ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. Z uvedeného vyplýva, že synovi vznikne daňová povinnosť z následného predaja darovanej nehnuteľnosti. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Švagor mne a môjmu synovi chce darovať dom, ktorý dostal darom od rodičov. Nie je vlastníkom ešte 5 rokov. Budem ja ako nepokrvná príbuzná platiť daň z darovania ? Ďakujem za odpoveď. M.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.07.2019)

Dobrý deň, daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže daň z darovania nemôžete platiť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, začiatkom roka 2019 mi starká darovala rodinný dom. Tento chcem darovať svojmu bratrancovi. Budem ja alebo on odvádzať daň. Ďakujem.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň, 

daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004, takže žiadnu daň z darovania platiť nebudete.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či sa pri darovaní nehnuteľnosti platí nejaká daň zo strany darcu, ako aj zo strany obdarovaného, resp. aké poplatky sú spojené s darovaním nehnuteľnosti prostredníctvom darovacej zmluvy. Vopred ďakujem. S pozdravom Lýdia.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2014.

Poplatky  spojené so spísaním darovacej zmluvy : Ak Vám ju spíše advokát, vec dohody s advokátom, plus poplatok za návrh na vklad do katastra v prípade zastupovania advokátom je nižší a súčasne odpadá aj overenie podpisov u notára. 

Advokát bude zmluvu autorizovať, čo je pre klientov výhoda.

Bližšie o autorizácii zmluvy advokátom /darovacia, kúpnopredajná, zámenná/ píšeme v našom samostatnom článku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mamina chce mne a môjmu priateľovi darovať pozemok na stavbu RD. Majiteľkou pozemku je viac ako 5 rokov. Ja predpokladám, že daň nebudem platiť, ale čo môj priateľ? Nevadí, že nie je v rodinnom vzťahu pri darovaní? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2017)

Dobrý deň. Nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním nie je predmetom dane z príjmov a obdarovanému (obdarovaným) nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ? (Iné oblasti práva)

V roku 2015 som nadobudol formou daru záhradu o výmere 1300 m2. V tomto roku (2017 ) chcem túto záhradu predať. Som povinný príjem z tohoto predaja zdaniť?

Odpoveď: Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.01.2017)

Dobrý deň,

Pokiaľ pre Váš prípad neplatia žiadne ďalšie okolnosti, ktoré by odôvodňovali oslobodenie od dane z príjmu, ste povinný z takéhoto predaja, resp. z príjmu z tohto predaja odviesť príslušnú daň. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je darovanie nehnuteľnosti oslobodené od daní ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku