Máte
otázku?

Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Spolu s manželom som po svadbe ostala bývať u rodičov, z dôvodu pomoci pri prácach na rodinnom dome a spolufinancovaní poplatkov za energie. Bývame spolu v dvojgeneračnom dome s vlastným vchodom. Máme 2 školopovinné deti. Bývame tu už 18 rokov. Postupne vylepšujeme a udržiavame dom. Ja mám 2 súrodencov. Chceli sme ešte počas života našich rodičov vyplatiť mojich dvoch súrodencov. Moji rodičia chcú dom prepísať na mňa s manželom, ale oni s ponúkanou sumou nesúhlasia, že je to málo. Počas nášho manželstva môj manžel pomáhal pri stavbe a rekonštrukcii obom súrodencom. Ja s manželom sme zatiaľ zamestnaní, ale sme iba robotníci a väčší úver by sme nemali z čoho splácať. Ako máme postupovať? (Nechceme sa súdiť.) Môžu rodičia prepísať dom aj bez ich súhlasu?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Dobrý deň.

Ak som situáciu správne pochopil, Vaši rodičia vlastnia dom (v ktorom spolu s nimi bývate). Vy a Vaši rodičia už myslíte na to, že na predmetnú nehnuteľnosť máte Vy a Vaši 2 súrodenci rovnaký nárok, tj. každému súrodencovi by patrila 1/3 z hodnoty domu (v prípade dedenia).

Pokiaľ sú Vaši rodičia výlučnými vlastníkmi rodinného domu (nehnuteľnosti), v ktorom bývate, môžu s ním nakladať podľa svojej slobodnej vôle. Z tohto dôvodu Vám môžu dom darovať alebo predať, bez toho, aby na to potrebovali súhlas tretej strany (súrodencov).

 

Pokiaľ však tieto peniaze chcú rodičia dať Vašim súrodencom môžete to urobiť aj tak, že nechát dom oceniť znalcom a z predmetnej ceny odpočítate tretinu, zvyšok zaplatíte Vašim rodičom a tí tieto peniaze prenechajú Vašim dvom súrodencom (znalecký posudok by Vás však stál zrejme nemalú sumu, na druhej strane by Vám mohol pomôcť predísť sporom pre domnelo nízku kúpnu cenu). Samozrejme môže započítavať aj pomoc na stavbe, prípadne iné skutočnosti, rekonštrukcie atď...V zmluve o prevode nehnuteľnosti môžete uviesť, že z kúpnej ceny sa odpočítala suma, o ktorú ste dom zveľadili, môžete tam napr. zriadiť vecné bremeno (spočívajúce v doživotnom užívaní tejto nehnuteľnosti Vašimi rodičmi), čo by tiež mohlo znížiť kúpnu cenu. Toto všetko je však otázka dohody, pretože pokiaľ by rodičia chceli, môžu Vám dom previesť aj za 1,- €.

Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,

chcem prepísať dom na staršieho syna. Môže to mladší syn napadnúť?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ za života platne prevediete majetok len na jedno z viacerých detí, tento úkon nie je bez ďalšieho napadnuteľný (a to ani po smrti). Pritom nezáleží, či pôjde o darovanie alebo o odplatný prevod. Aby sa to dalo napadnúť, musel by mať právny úkon nejakú vadu, napr. by jedna zo strán bola nespôsobilá na právne úkony a pod.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
chceme odkúpiť rodičovský dom a uhradiť rodičom sumu približne 1/2 hodnoty domu. Rodičia tam budú mať doživotné právo užívania. Setra s tým však nesúhlasí. Otec však ma Parkinsona a aj iné diagnózy a mame teraz diagnostikovali začínajúceho Alzheimra. Aj to je dôvod predaja, je potreba sa o nich starať a starať sa aj o dom. Je potrebné alebo žiadúce mať nejaký doklad od lekára, že rodičia vedia čo robia? Že nie sú dementní, aj keď majú takéto diagnózy v kartách? Bola to totiž ich iniciatíva. Môže sestra v budúcnosti napadnúť neplatnosť zmluvy kvôli diagnózam? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
áno, zmluvu by vedela napadnúť cez tieto ich diagnózy. Najmä ak má prístup k lekárskym správam a vedela by ich predložiť v súdnom konaní. Úspech žaloby by závisel od toho, ako by súdny znalec posúdil ich zdravotný stav v čase podpisu zmluvy. Aj pri miernejších a menej závažných diagnózach som videl znalecké posudky, kde boli ľudia označení za osoby trpiace duševnou poruchou, ktorá mala za následok, že neboli spôsobilí na právne úkony. Ani lekárske správy o tom, že vedia čo robia nemusí v budúcnosti stačiť.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Zdedila som so svojou sestrou po otcovej smrti každá polovicu rodinného domu s tým, že naša mama tam ma doživotné právo. Pokiaľ rodičia boli tak som si upravila na bývanie podkrovie pred 30timi rokmi kde doteraz bývam. Po otcovej smrti som všetky energie po dohode so sestrou napísala na seba a zároveň sa starám aj dom kde mi pomáhajú moji synovia. Chcela by som svoju polovicu prepísať na synov s tým, že tam dožijem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 16.05.2022)

Dobrý deň,
svoju polovicu prepísať na nich viete, avšak neviete zriadiť vecné bremeno práva doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti, nakoľko so zmluvou o zriadení vecného bremena by musela súhlasiť aj sestra ako druhá spoluvlastníčka nehnuteľnosti. K zriadeniu vecného bremena budete potrebovať aj jej podpis na zmluve. Treba preto od nej zistiť, či súhlasí so zriadením vecného bremena a ak áno, za akých podmienok.


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mám otázku, môj strýko-ujo má dom, je majiteľom toho domu, má ešte dvoch bratov, jeden je môj otec a ten druhý má právo v ňom dožiť. Nezdržiava sa tu stále. Ak by ten strýko chcel prepísať dom na mňa, mal by potom nárok na neho aj ten brat čo sa tu nezdržiava, keďže vieme čo je zač, akým spôsom života žije a o čo mu ide. O peniaze, ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
ak má zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti, tak prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Vás zo strýka toto právo nezaniká. Ak aj budete vlastníkom nehnuteľnosti, táto osoba (oprávnená z vecného bremena) bude mať stále právo bývať a užívať v tejto nehnuteľnosti. Nebude mať však nárok na nehnuteľnosť. Tzn. že ho nebudete musieť z nehnuteľnosti vyplácať v budúcnosti. Bude mať však doživotné právo užívať nehnuteľnosť.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Musím manželke vyplatiť polovicu s hodnoty domu, keď sa vysťahovala sama z vlastnej vôle?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
ak máte dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a budete chcieť dom nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva, budete musieť. Samozrejme primárne je nutné skúsiť dohodnúť sa na vyrovnacom podieli. Ak však dohoda nebude možná, v súdnom konaní o vyporiadanie BSM bude mať nárok na 1/2 domu bez ohľadu na to, že dom opustila z vlastnej vôle.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či matka, ktorá vlastní dom po rodičoch a je rozvedená, má dcéru a syna.
Ona bez vedomia a súhlasu dcéry prepíše dom na syna, a syn nie je ochotný sa ani postarať o matku, ktorá nemá kde bývať, musí sa postarať dcéra, lebo syn povedal, že jeho to nezaujíma, kde ona bude bývať nech sa postará dcéra. Ďakujem. František

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 12.09.2021)

Dobrý deň, uvádzame, že žiadny zákon nestanovuje povinnosť vlastníkovi nehnuteľnosti, aby pred jej darovaním len jednému zo svojich detí, aby o uvedenej skutočnosti informoval ostatné svoje deti, resp. žiadal ich o súhlas s darovaním nehnuteľnosti.
Ak matka darovala dom len synovi, možnosťou na strane matky je požadovať vrátenie daru v zmysle ust. §  630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Sme názoru, že nie je podstatné to, že nebolo zriadené vecné bremeno v prospech matky spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v dome, ktorý darovala synovi. Ide o to, že dom pred darovaním bol obydlím matky. v tomto dome aj bývala, mala tam trvalé bydlisko a na druhej strane je tu aj otázka morálna, resp. otázka dobrých mravov.


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ohľadom prepisu domu. Vlastník domu je mama. Dom je dvojgeneračný. Na poschodí býva jeden syn s rodinou a v suteréne domu bývajú dcéra a syn, ďalší (štvrtý syn zomrel). Je v poriadku ak prepíšem dom kúpnou zmluvu na ich troch? (1/3)
Ďakujem. Mária

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň, ako vlastník rodinného je na slobodnom rozhodnutí matky, ako naloží so svojim majetkom a v akom podiele predá podiely na dome svojim deťom.  Uvádzate, že matka má štyri deti, pričom jeden syn zomrel /predpokladáme, že tento syn nemal deti/.
V prípade, že sa matka rozhodne predať podiely na dome svojim deťom, potom netreba zabudnúť na zriadenie vecného bremena - práva doživotného užívania a bývania v dome v prospech matky.

 


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mojej matke, sme sa po smrti otecka zo svojich dielov spísali pod nátlakom. Všetok majetok teda prešiel výlučne na ňu. Teraz tam žije sám brat, ktorému vraj dala darovaciu zmluvu s podmienkou doopatrovania a užívania do smrti. A vraj nám nič nedá, nemusí a aj brat vraj nám po jej úmrtí nemusí dať ani cent. Je to pravda?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
ak počas života previedla svoj dom na Vášho brata darovacou zmluvou, v dedičskom konaní tento dom už nebude zahrnutý. Ak v čase smrti nebude Vaša mama vlastniť iný majetok, tento dar nebude možné ani započítať v tzv. kolácii. Ak Vám brat dobrovoľne nevyplatí nejakú sumu ako kompenzáciu, nebudete mať právny nárok domáhať sa vyplatenia z domu.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,
moja mama chcela prepísať byt na mňa po jej smrti. Ale nevie, ako má postupovať, čo vybaviť? Či musí sama urobiť darovaciu zmluvu a odovzdať ju k notárke?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 27.04.2021)

Dobrý deň,

na zváženie máte dve možnosti. Prvou možnosťou je, že Vám Vaša mama byt daruje ešte počas života darovacou zmluvou. V tejto zmluve sa môžete dohodnúť aj na zriadení vecného bremena v prospech Vašej mamy tak, aby v byte mohla doživotne bývať. Darovaciu zmluvu vrátane zmluvy o zriadení vecného bremena môžete spísať aj priamo u notára vo forme notárskej zápisnice. Notár by Vás následne vedel zastúpiť aj v katastrálnom konaní, pretože zmluva sa musí vložiť do katastra nehnuteľnosti. Vlastnícke právo Vám vznikne až právoplatnosťou rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu. Využiť môžete aj služby advokáta, ktorý Vám darovaciu zmluvu pripraví, rovnako Vás môže zastúpiť v katastrálnom konaní. Služby advokáta sú často lacnejšie.

Druhou možnosťou je, že Vaša mama zriadi závet, v ktorom Vás ustanoví za dediča tohto bytu. Tu však treba myslieť na to, že poručiteľovu vôľu zákon obmedzuje v prospech tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorými sa rozumejú deti poručiteľa, a ak sa niektorý z nich nedožil smrti poručiteľa, jeho deti. Občiansky zákonník výslovne vymedzuje, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Neplatnosti sa však neopomenuteľný dedič musí sám dovolať. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, odporúčam Vám obrátiť sa na notára, ktorý s Vami spíše závet vo forme notárskej zápisnice, a ktorý Vás určite na tieto skutočnosti upozorní. Zároveň dohliadne na to, aby závet mal všetky zákonné náležitosti. 


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Chcel by som sa spýtať, či môže matka prepísať majetky iba na jednu z dvoch dcér. A tu druhú tým pádom úplne vydediť. Tzn. že by teraz šla na súd atď. Prepísala všetky majetky ako dom, auta na dcéru 1. a dcéra 2. by tak nemala nič. Dá sa to nejako právne spraviť, alebo to jednoducho nie je možné. (ak by sme vychádzali zo situácie, že dcéra 2. má s matkou normálny kontakt, stretávajú sa takmer každý druhý deň, neurobila žiadny trestný čin). Ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 23.10.2020)

Dobrý deň,
ak je matka vlastníkom Vami uvedeného majetku, je na jej rozhodnutí, či majetok daruje všetkým deťom, prípadne len niektorým z nich.

V prípade úmrtia matky však platí ust. § 484 Obč. zákonníka :

"Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ak by matka zomrela, obdarovanej dcére sa započítava na jej dedičský podiel už darovaný majetok a o toľko menej bude dediť. Podmienkou však je, že predmetom dedenia bude majetok, na ktorý by bolo možné započítať darovaný majetok. Ak predmetom dedenia nebude žiadny majetok, obdarovaná dcéra nie je povinná ostatným dedičom nič vyplácať.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, sme traja súrodenci a moji rodičia prepísali dom v hodnote 200 000 eur na brata. Moja otázka znie, či nás brat má podľa nejakého zákona vyplatiť alebo nie. On totiž usúdil, že nám stačí po 3000 eur.
Ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
brat nemá žiadnu zákonnú povinnosť Vás vyplatiť. Jediné, čo môžete v tejto súvislosti robiť, je v prípade dedičského konania žiadať, aby notár započítal na jeho dedičský podiel to, čo od poručiteľa (rodiča) bezplatne počas jeho života dostal. Tým pádom sa zníži jeho dedičský podiel, resp. nedostane z dedičstva už nič.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Starí rodičia darovali vnučke nehnuteľnosť riadne zapísanú u notára, všetko prebehlo v poriadku. Keďže jeden zo starých rodičov umrel, môže ten druhý stiahnuť darovaciu zmluvu na nehnuteľnosť na podnet ich troch detí, ktoré nesúhlasia s darovaním, aj keď starí rodičia boli pri plnom vedomí bez nátlakov? Ich deti žiadajú od nej vyplatenie. Je to možné súdne napadnúť a vyplatiť im podiel aj po nebohej matke? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň. Ak bola nehnuteľnosť darovaná platnou darovacou zmluvou, tak nie je možné ju jednoducho napadnúť. Na určenie neplatnosti zmluvy musí byť vždy nejaký dôvod - vada, čo však z opisu v otázke nevplýva.

Teoreticky by sa dalo uvažovať nad vrátením daru, ale na to treba splniť podmienky určené v § 630 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy." Keďže zo zadanej otázky nevyplýva ani hrubé porušovanie dobrých mravov, tak ani uvedené podľa môjho názoru neprichádza do úvahy.

Záverom už len uvediem, že nevidím žiadny dôvod na to, aby deti darcov (starých rodičov) žiadali od obdarovanej vnučky vyplatenie akýchkoľvek podielov. Starí rodičia, resp. rodičia nie sú povinní nechať nejaký majetok na dedenie. Za života teda môžu so svojim majetkom nakladať podľa vlastného uváženia.


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Pekný deň. Manžel dostal dom darovacou zmluvou. Rodičov máme ako vecné bremeno. Tam problém nie je. Nasťahovali sa sem jeho dvaja rozvedení súrodenci. Musíme im poskytnúť ubytovanie ? Alebo môžme trvať na tom, aby si našli svoje bývanie. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska nie ste povinná súrodencom Vášho manžela poskytnúť ubytovanie.

Môžete ich požiadať, aby opustili nehnuteľnosť a našli si vlastné bývanie.

Ak k opusteniu z domu nedôjde, môžete podať návrh na súd na vypratanie z nehnuteľnosti.

Prichádza do úvahy aj výmena zámku, aby ste im zamedzili prístup do domu, ale na druhej strane je možnosť, aby Vás neobvinili zo zadržania vecí, ktoré im patria.

 

 


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som informáciu, mama chce prepísať svoju polovicu domu, ktorú vlastní, na syna. Potrebuje k tomu aj súhlas súrodencov ?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň,

ak je Vaša mama podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a chce svoj podiel na nehnuteľnosti darovať  alebo predať svojmu synovi alebo vnukovi /v otázke nepíšete vo vzťahu ku komu píšete o synovi/, nepotrebuje na to súhlas podielových spoluvlastníkov prípadne  svojich súrodencov alebo vnukov.

Podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :"

" Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Podľa ust. § 116 Obč. zákonníka platí, že "blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý večer. Prosím Vás pekne, ako mám postupovať pri predaji nehnuteľnosti, ktorú mám podľa LV v 1/1 v spoluvlastníckom podiele s bývalou manželkou. Naše manželstvo bolo rozvedené v roku 2013 a nehnuteľnosť chcem predať za 1 e nášmu synovi, ktorý je občanom Austrálie. V nehnuteľnosti nebývam ani ja ani exmanželka. Ďakujem a s pozdravom Milan

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 03.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Z otázky vyplýva, že ste rozvedený a s manželkou ste mali v bezpodielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosť.
Keďže nedošlo k vyporiadaniu bezdpodielového spoluvlastníctva dohodou prípadne cestou súdu (aspoň to nevyplýva z otázky), stali ste sa v súlade s ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti spolu s manželkou v podiele 1/2 k celku.
Pre prevod nehnuteľnosti  synovi bude potrebné požiadať príslušný katastrálny odbor o vykonanie záznamu - zápis nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva a to predložením právoplatného rozsudku o rozvode manželstva originál alebo overená kópia.

Následne môžete svoj podiel na nehnuteľnosti darovať synovi, alebo celú nehnuteľnosť spolu s bývalou manželkou.
Ak by ste chceli predať nehnuteľnosť synovi za 1 €, v skutočnosti by sa jednalo o darovanie; alebo inakšie : keďže predaj nehnuteľnosti za 1 euro je simulovaný právny úkon, pričom podľa Občianskeho zákonníka by platil dissimulovaný právny úkon - darovacia zmluva.

Váš syn môže zabezpečiť overenie svojich podpisov na  veľvyslanectve SR v Canberre.
S vypracovaním zmluvy sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň. Moji rodičia darovali rodinný dom vnukovi, synovi mojej sestry, v darovacej zmluve nie je určená cena nehnuteľnosti, ani nie je uvedené, že sestra považuje tento dom za svoj podiel na dedičstve, a že sa ho vzdáva v prospech svojho syna. Mne rodičia darovali finančnú hotovosť a pozemok. Môžem so sestrou spísať zmluvu o vzájomnom vysporiadaní majetku rodičov pred ich smrťou, tak, aby odo mňa nemohla požadovať vrátiť mne darované peniaze pri prípadnom dedičskom konaní po rodičoch, a aby boli všetky dary rodičov mne a a vnukovi (sestrin syn) započítané vo vzájomne dohodnutej výške na môj a sestrin podiel na celkovom dedičstve? Podľa akých ustanovení Občianskeho zákonníka sa takáto zmluva dá spísať? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

V tomto prípade podľa môjho názoru nemožno hovoriť o tzv. kolácii (teda započítaniu toho, čo dedič bezplatne dostal). Ak ste boli obdarovaná, potom počas dedičského konania bude táto skutočnosť zohľadnená a započíta sa tento dar na Váš dedičský podiel. Peniaze nebudete musieť vracať. Sestra bude riadnym dedičom a bude dediť, pretože obdarovaná nebola ona, ale jej potomok. Vami popisovaná zmluva je zmluvou in mortis causa, teda pre prípad smrti, ktorá je zákonom vylúčená.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Otec daroval dom mojej dcére z dôvodu mojej dlhoročnej starostlivosti. Chceme ale niečo vyplatiť aj dvom súrodencom. Dom bol ohodnotený na cca 30000, eur. V akej sume si z odhadnutej ceny môžeme odrátať vecné bremeno dožitia otca v dome. Je už potrebná aj značná starostlivosť.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš otec daroval tento dom, (predpokladáme, že darovacou zmluvou, ktorá musí byť pri nehnuteľnosti písomná), Vám nevzniká žiadna povinnosť vyplatiť súrodencov a naopak súrodencom nevzniká žiadny právny nárok na vyplatenie.

Ak však uznáte za vhodné, môžete súrodencov "vyplatiť" ľubovoľnou sumou.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť, Moji starý rodiča darovali svojej jedinej dcéry (mojej mamky) dom s ťarchou doživotného práva oboch starých rodičov, mohla by moja mama prepísať dom na mňa už teraz darovacou zmluvou, aby ho všetci 3 užívali, a aby bol výlučne môj majetok pričom by som mala istotu, že po ich smrti sa už nebude uchádzať o dom môj brat. Môj brat dostal rodičovský dom a nechcem, aby sa po smrti starých rodičov aj mami uchádzal ešte aj o dom starých rodičov.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. Ústavy SR a ust. Občianskeho zákonníka vlastník nehnuteľnosti za svojho života môže so svojou nehnuteľnosťou disponovať podľa svojho uváženia/darovanie, predaj, prenájom a pod./.

Z uvedeného vyplýva, že Vaša mama môže previesť vlastníctvo k nehnuteľnosti na Vás v celom rozsahu. Treba však vedieť, že podľa ust. §151n/   Občianskeho zákonníka "vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa", teda na Vás ako budúcu obdarovanú. 

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta a budete mať tak právnu istotu, že zmluva bude spísaná v súlade so zákonom.

 


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

1/Nehnuteľnosť namiesto dedenia chcú rodičia darovať obom dvom súrodencom formou darovania. 2/Byt chcú rodičia, aby bol prepísaný iba na jedného rodiča na dožitie, ktorý potom daruje počas života tento byt zase dvom súrodencom. Je darovacia zmluva platná pred dedením?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  predkladáme odpoveď :

Podľa ust. Obč. zákonníka základným právom vlastníka je nakladať  so svojim vlastníctvom podľa svojho uváženia, teda darovať, predať, prenajať, vymeniť a podobne.

Darovacia zmluva musí len spĺňať náležitosti podľa ust. Obč. zákonníka. 

Odporúčame vo veci spísania zmluvy kontaktovať advokáta, ktorý podá návrh na vklad elektronicky a budete mať tak právnu istotu, že zmluva spĺňa všetky náležitosti zákona.

Nespoliehajte sa na vzory na internete, kedže nemusia vystihovať Vašu konkrétnu situáciu.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať moja babka vlastní dom s pozemkom ja jej odmalička pomáham so všetkým, pýtal som sa jej, či by mi prepísala dom a nechala ho opraviť, súhlasila, ale neviem ako sa opýtať na súhlas aj od jej detí, peniaze na ich vyplatenie nemám ja som myslel, či sa dá prepísať dom na mňa a jej deti s doživotným užívaním alebo nejako inak to sformulovať? Hlavne ide o to, aby to nemohli predať. Za odpoveď krásne ďakujem. Pekný deň.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

ak je výlučným majiteľom len Vaša babka, potom s domom môže disponovať podľa vlastného uváženia a na prevod vlastníctva nepotrebuje ani ona, ani Vy súhlas jej detí. Ak by však mali na nehnuteľnosti podiel, potom by sa situácia zmenila. Mohla by na Vás, ako blízku osobu, previesť len svoj podiel, a to aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. 

Samozrejme je možné sa s jej deťmi a rovnako aj s ňou dohodnúť tak, v že v jej prospech bude v dome zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu (právo doživotného užívania). 

Záleží však, od vyššie uvedeného, teda od toho, kto je vlastníkom a podobne.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec mi chce darovať 1/3 majetku-dom, pozemok, lebo s ním bývam a starám sa oňho s tým, že po jeho smrti sa ostatné 2/3 rozdelia na polovicu medzi mňa a môjho brata, dá sa to darovacou zmluvou v mojom prípade tak, aby ta 1/3 bola výlučne moja aj po jeho smrti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň, ak Vám Váš otec daruje 1/3 nehnuteľnosti, tá bude patriť už len Vám. Predmetom dedičstva (resp. dedenia) je vždy iba ten majetok, ktorý vlastní poručiteľ v čase svojej smrti. Nakoľko počas svojho života daruje spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 Vám, tento spoluvlastnícky podiel už nebude patriť do dedičstva a preto o neho nemôžete prísť. Okrem jeho ostatného majetku bude predmetom dedenia iba spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/3. Na druhej strane je potrebné uviesť, že podľa Občianskeho zákonníka je notár pri vyporiadaní dedičstva povinný prihliadnuť na dary, ktoré dostali dedičia počas života poručiteľa. Tzn. že spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 bude musieť notár započítať na Váš dedičský podiel a podľa toho vysporiadať zvyšnú časť dedičstva. Ako dedičia sa však budete môcť dohodnúť v medziach zákona na vyporiadaní dedičstva v rámci dedičského konania.


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás mám otázku sme štyria súrodenci. Rodičia chcú dom prepísať na mňa s tým, že ich doopatrujem. Je lepšie nehnuteľnosť previesť darom alebo predajom? Ktorý spôsob je bezpečnejší pokiaľ by ma súrodenci po smrti rodičov súdne napadli? Je potom lepšie zmluvu riešiť u notára alebo radšej právnika. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, ak budú chcieť prevod vlastníckeho práva napadnúť na súde, je jedno či to bude kúpnou alebo darovacou zmluvou. Tomu sa voľbou typu zmluvy nedá zabrániť. Ak by Vám Vaši rodičia darovali nehnuteľnosť s právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, na tento dar by sa v rámci budúceho dedičského konania prihliadlo ako na dar, ktorý ste dostali počas ich života (o to by sa znížil Váš dedičský podiel). Pre každý prípad by Vám však odporúčam kúpnu zmluvu dať vypracovať odborníkovi, aby mala všetky podstatné náležitosti, aby nedošlo k zamietnutiu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobry den, chcel by som sa spytat na problem: Sme traja surodenci.Otec zomrel,jeho polovica presla na troch surodencov v podiele 1/6, nakolko mama sa zriekla dedicstva v prospech nas troch. A teraz by mama chcela prepisat svoju ciastku, cize polovicu len na dvoch surodencov. Chcem sa spytat, ci je to pravne mozne aj bez suhlasu tretieho surodenca. Za odpoved vopred dakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 05.01.2017)

Dobrý deň,

Vaša matka môže voľne so svojím spoluvlastníckym podielom na predmetnej nehnuteľnosti disponovať, teda môže ju aj previesť na iné osoby.

V prípade, ak sa prevádza podiel na veci, ktorú majú vo svojom vlastníctve viacerí spoluvlastníci, je síce spoluvlastník, ktorý chce predať svoj podiel, povinný ho najskôr ponúknuť na odkúpenie ostatným spoluvlastníkom (predkupné právo), avšak podľa § 140 Občianskeho zákonníka sa predkupné právo neuplatní ak chce spoluvlastník previesť svoj podiel na jemu blízke osoby, ktorými sú aj jeho deti.

Teda v danom prípade môže Vaša matka previesť svoj spoluvlastnícky podiel na veci na dve z troch svojich detí bez súhlasu toho dieťaťa, na ktoré časť svojho podielu neprevádza.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobry den dami a pani, vlastnim jednu tretinu bytu v stvorbytovke.Po smrti mojej matky,sa do bytu nastahovala moja starsia sestra.Mojho najmladsieho brata vyplatila moja sestra ihnet .To bolo pred tridsiatimy rokmy a cena toho bytu bola 140 tisic korun. V roku 2016 som nechal urobit odborne stanovisko od toho bytu,suma je medzi 108 a 180 tisic Euro.Byt za tych 30 rokov,co tam moja sestra byva bol nou udrziavany.Moja otaska : Aka je vysoka moja tretina z bytu momentalne. Dakujem , Igor

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 25.09.2016)

Dobrý deň,

súd pri rozhodovaní o veci vychádza zo stavu v čase rozhodovania. Ide síce o zásadu uplatňovanú v súdnom konaní, no je vhodná na vysvetlenie. Hodnota podielu sa teda počíta z aktuálnej ceny nehnuteľnosti. Uvádzam aj názor Najvyššieho súdu SR "Pre určenie výšky primeranej náhrady spoluvlastníkovi, ktorý je zo spoluvlastníctva vylučovaný, je rozhodujúca cena spoločnej veci v čase jej vyporiadania, pričom platí, že ak v čase rozhodovania od podania znaleckého posudku uplynula dlhšia doba, je potrebné cenu aktualizovať."


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Potrebovala by som vediet nakolko opatrujem rodicov a mam 2 bratov ktory sa nestaraju vobec o nich, ci mozu prepisat na mna cely dom s dozivotnym pravom. A chcel by som vediet, kde by som to mala vykonavat ci u notara alebo u pravnika . DAKUJEM

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobrý deň, áno, rodičia to môžu urobiť. Vo vašom prípade pôjde o dve zmluvy (jedna je o prevode vlastníctva a druhá je o zriadení práva doživotného užívania). Môžete to však spojiť do jednej zmluvy a ušetríte. 

Zmluvu Vám odporúčam nechať si vypracovať advokátom, nakoľko advokát na rozdiel od notára nevychádza z ceny nehnuteľnosti ale cena za vypracovanie je stanovená dohodou. 

Často pre klientov vypracuvavame takéto zmluvy na diaľku. Ak máte záujem, napíšeme Vám, koľko by to stálo vo Vašom prípade a Vy sa rozhodnete.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku