POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčín

Otázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Po svadbe som so svojím manželom ostala bývať u rodičov. Dôvodom bol nielen výpomoc pri prácach na rodinnom dome, ale aj spolufinancovanie poplatkov za energie. Žijeme v dvojgeneračnom dome s vlastným vchodom. Máme dve školopovinné deti a už 18 rokov sa staráme o tento dom, postupne ho vylepšujeme a udržiavame. Ja mám dvoch súrodencov, ktorých sme chceli ešte počas života našich rodičov vyplatiť. Naši rodičia plánujú prepísať dom na mňa a na môjho manžela, avšak môj súrodenci výšku ponúkanej sumy považujú za nedostačujúcu. Počas našej spoločnej cesty môj manžel viackrát pomáhal pri stavbe a rekonštrukcii domov oboch mojich súrodencov. Aj keď so svojím manželom pracujeme, sme iba robotníci a nemáme možnosti splácať väčší úver. Chceli by sme vedieť, ako máme v tejto situácii postupovať, pretože nechceme sa súdiť. Je možné, aby rodičia prepísali dom aj bez súhlasu mojich súrodencov?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Dobrý deň.

Ak som situáciu správne pochopil, Vaši rodičia vlastnia dom (v ktorom spolu s nimi bývate). Vy a Vaši rodičia už myslíte na to, že na predmetnú nehnuteľnosť máte Vy a Vaši 2 súrodenci rovnaký nárok, tj. každému súrodencovi by patrila 1/3 z hodnoty domu (v prípade dedenia).

Pokiaľ sú Vaši rodičia výlučnými vlastníkmi rodinného domu (nehnuteľnosti), v ktorom bývate, môžu s ním nakladať podľa svojej slobodnej vôle. Z tohto dôvodu Vám môžu dom darovať alebo predať, bez toho, aby na to potrebovali súhlas tretej strany (súrodencov).

 

Pokiaľ však tieto peniaze chcú rodičia dať Vašim súrodencom môžete to urobiť aj tak, že nechát dom oceniť znalcom a z predmetnej ceny odpočítate tretinu, zvyšok zaplatíte Vašim rodičom a tí tieto peniaze prenechajú Vašim dvom súrodencom (znalecký posudok by Vás však stál zrejme nemalú sumu, na druhej strane by Vám mohol pomôcť predísť sporom pre domnelo nízku kúpnu cenu). Samozrejme môže započítavať aj pomoc na stavbe, prípadne iné skutočnosti, rekonštrukcie atď...V zmluve o prevode nehnuteľnosti môžete uviesť, že z kúpnej ceny sa odpočítala suma, o ktorú ste dom zveľadili, môžete tam napr. zriadiť vecné bremeno (spočívajúce v doživotnom užívaní tejto nehnuteľnosti Vašimi rodičmi), čo by tiež mohlo znížiť kúpnu cenu. Toto všetko je však otázka dohody, pretože pokiaľ by rodičia chceli, môžu Vám dom previesť aj za 1,- €.

Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, otec za svojho života daroval polovicu domu svojmu bratovi. Je možné od neho žiadať vyplatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 04.07.2023)

Dobrý deň, Váš otec môže so svojim majetkom počas svojho života nakladať podľa svojho uváženia a teda aj darovať podiel na nehnuteľnosti Vášmu bratovi a to bez toho, aby Vás o tom informoval alebo žiadal od Vás súhlas. Vyplatenie od brata prípadne otca žiadať nemôžete, lebo na to nie je právny dôvod.

Z otázky predpokladáme, že otec je výlučným vlastníkom domu a preto v prípade jeho úmrtia /i keď ste sa na to nepýtali, za čo sa ospravedlňujeme/, v dedičskom konaní budete žiadať, aby predmetný dar pre Vášho brata od otca bol započítaný na jeho dedičský podiel a o toľko bude Váš brat menej dediť, prípadne nezdedí nič, keďže darovaním podielu na dome bude jeho podiel na dedičstve vyčerpaný /§ 484 Občianskeho zákonníka/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím vás, poraďte mi, ako postupovať v nasledujúcej veci: Pred deviatimi mesiacmi mi zomrel otec. Sme štyria súrodenci a mama. Dedičské konanie už prebehlo a rozhodlo sa, že polovica bytu patrí mame a zvyšná otcova polovica sa rozdelila na päť častí. Od otcovho pohrebu si najmladšia sestra začala do bytu vodiť bezdomovca a dokonca ho ubytovala v tomto byte (ona sama býva s mamou v rodičovskom byte). Máme strach z neho, nevieme ho vyhodiť z bytu a bojíme sa, aby nemanipuloval mamu na prepis jej polovice bytu na sestru. Tá už robi plány, ako tam bude s ním bývať. Mama je 81-ročná, ľahko sa nechá zmanipulovať a ničomu nerozumie. Vopred vám ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, najlepšie by bolo mamu poučiť, aby najmladšej sestre nič nepodpisovala. Ak by k tomu naozaj došlo, potom bude ťažké preukazovať, že zmluva je neplatná. Najmä vy ako deti by ste takúto zmluvu mohli napadnúť až po smrti matky. Pred smrťou jedine sama matka.

Ak by ju skutočne zmanipulovala, potom by bolo potrebné pri napadnutí zmluvy preukazovať napr. lekárskymi správami, z ktorých bude zrejmé, že matka nebola spôsobilá posúdiť svoje konanie a jeho následky v čase podpisu zmluvy alebo prostredníctvom svedkov. 


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, sme traja súrodenci a máme už len 90-ročnú mamu. Moja sestra a brat bývajú v Čechách a k mame chodia len sporadicky, 2-3 krát do roka. Moje deti mame pomáhajú nákupmi, návštevami u lekára a so všetkým, čo potrebuje. Teraz už potrebuje intenzívnejšiu starostlivosť a moja dcéra sa o ňu stará na dennej báze, dokonca si požiadala o opatrovateľstvo. Ja pracujem na turnusy v Rakúsku. Bez môjho vedomia sestra a brat zmanipulovali našu mamu a prepísali byt na brata, pretože sestra má exekúcie a bála sa, že keby niečo zdedila, exekútor by jej to mohol zobrať. Mňa z toho všetkého vynechali a mama tvrdí, že ani nevie, ako k tomu prišlo. Neviem, či sa môžem voči tomu niekde ohradiť, pretože mám z toho nepríjemný pocit. Moja mama stále hovorí, že byt dostane ten, kto ju opatruje, ani nevie, že byt už nie je jej. Ďakujem za pomoc, za radu.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 28.10.2022)

Dobrý deň, rozumieme vašej situácií. Vy ako dcéra nemôžete napadnúť darovaciu zmluvu dokiaľ Vaša mama žije. Toto právo by vám vzniklo až po jej smrti. Kto by však zmluvu mohol teraz napadnúť je Vaša mama. Žalobu o určenie neplatnosti darovacej zmluvy by bolo nevyhnutné podložiť konkrétnymi dôkazmi preukazujúcimi neplatnosť zmluvy. Dôvody pre jej neplatnosť by mohli byť nasledovné skutočnosti: zmluva bola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýchodných podmienok, pod nátlakom, alebo z dôvodu, že vaša matka bola nespôsobilá na právne úkony z dôvodu čoho si v čase podpisu zmluvy neuvedomovala následky svojho konania. Vy ako dedička môžete zmluvu napadnúť až po smrti matky s tým, že rovnako by ste museli vedieť preukázať vyššie uvedené skutočnosti. 

V súčasnosti, nakoľko vaša mama ešte žije, by však do úvahy prichádzalo ešte žiadanie vrátenia daru. O toto by mala požiadať vaša mama ako darkyňa, avšak len za predpokladu, že sa k nej alebo k členom jej rodiny správa jej syn (obdarovaný) tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. V zmysle praxe treba pod hrubým porušením dobrých mravov rozumieť také porušenie, ktoré je sústavné alebo značnej intenzity, teda nejedná sa o hocijaké nevhodné správanie. Ak by uvedená podmienka bola naplnená, matka môže zaslať svojmu synovi žiadosť o vrátenie daru, ktorá by mala byť písomná, nakoľko sa jedná o nehnuteľnosť. Ak  na ňu syn nebude reagovať, môže sa mama obrátiť na súd s tým, že v konaní bude musieť vedieť naplnenie uvedenej podmienky preukázať. 


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň,

Chcem previesť dom na staršieho syna. Má možnosť mladší syn to napadnúť?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň,

 

pokiaľ za života platne prevediete majetok len na jedno z viacerých detí, tento úkon nie je bez ďalšieho napadnuteľný (a to ani po smrti). Pritom nezáleží, či pôjde o darovanie alebo o odplatný prevod. Aby sa to dalo napadnúť, musel by mať právny úkon nejakú vadu, napr. by jedna zo strán bola nespôsobilá na právne úkony a pod.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, plánujeme odkúpiť rodičovský dom a uhradiť rodičom sumu približne polovicu hodnoty domu. Rodičia tam budú mať doživotné právo užívania. Sestra však s týmto plánom nesúhlasí. Otec má Parkinsonovu chorobu a ďalšie diagnózy. Nedávno lekári diagnostikovali u našej mamy začínajúci Alzheimer. Toto sú dôvody predaja: je potrebné sa o nich starať a zároveň sa starať aj o dom. Chceli by sme sa spýtať, či je potrebné, alebo žiadúce mať nejaký doklad od lekára, ktorý potvrdí, že rodičia sú schopní rozhodovať a vedia, čo robia - teda, že nie sú dementní, aj keď majú takéto diagnózy v lekárskych kartách? Na tento návrh prišli sami. Existuje možnosť, že sestra v budúcnosti napadne platnosť zmluvy kvôli týmto diagnózam? Ďakujeme.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
áno, zmluvu by vedela napadnúť cez tieto ich diagnózy. Najmä ak má prístup k lekárskym správam a vedela by ich predložiť v súdnom konaní. Úspech žaloby by závisel od toho, ako by súdny znalec posúdil ich zdravotný stav v čase podpisu zmluvy. Aj pri miernejších a menej závažných diagnózach som videl znalecké posudky, kde boli ľudia označení za osoby trpiace duševnou poruchou, ktorá mala za následok, že neboli spôsobilí na právne úkony. Ani lekárske správy o tom, že vedia čo robia nemusí v budúcnosti stačiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, Zdedila som spolu so svojou sestrou po otcovej smrti každá polovicu rodinného domu. Naša mama má tam doživotné právo. Keď ešte obaja rodičia žili, upravila som si na bývanie podkrovie pred dvadsiatimi rokmi a tam aj doteraz bývam. Po otcovej smrti som všetky energie po dohode so sestrou prepísala na svoje meno a zároveň sa starám o dom. Pri tom mi pomáhajú moji synovia. Chcela by som svoju polovicu prepísať na synov s podmienkou, že tam zostanem dožiť.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 16.05.2022)

Dobrý deň,
svoju polovicu prepísať na nich viete, avšak neviete zriadiť vecné bremeno práva doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti, nakoľko so zmluvou o zriadení vecného bremena by musela súhlasiť aj sestra ako druhá spoluvlastníčka nehnuteľnosti. K zriadeniu vecného bremena budete potrebovať aj jej podpis na zmluve. Treba preto od nej zistiť, či súhlasí so zriadením vecného bremena a ak áno, za akých podmienok.


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa majetkových práv v rodine. Môj strýko je vlastníkom domu, v ktorom má aj právo dožitia jeho brat, ktorý sa tam však neustále nezdržiava. Moje otázka je taká, ak by chcel strýko prepísať dom na mňa, mal by potom ten brat, ktorý sa tam nezdržiava, nárok na tento dom? Vieme, aký životný štýl vedie a tušíme, že jeho hlavný záujem sú peniaze. Ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
ak má zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti, tak prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Vás zo strýka toto právo nezaniká. Ak aj budete vlastníkom nehnuteľnosti, táto osoba (oprávnená z vecného bremena) bude mať stále právo bývať a užívať v tejto nehnuteľnosti. Nebude mať však nárok na nehnuteľnosť. Tzn. že ho nebudete musieť z nehnuteľnosti vyplácať v budúcnosti. Bude mať však doživotné právo užívať nehnuteľnosť.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, Musím vyplatiť manželke polovicu hodnoty domu, ak sa vysťahovala sama z vlastnej vôle?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 25.11.2021)

Dobrý deň,
ak máte dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a budete chcieť dom nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva, budete musieť. Samozrejme primárne je nutné skúsiť dohodnúť sa na vyrovnacom podieli. Ak však dohoda nebude možná, v súdnom konaní o vyporiadanie BSM bude mať nárok na 1/2 domu bez ohľadu na to, že dom opustila z vlastnej vôle.


Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa situácie, kedy matka, ktorá vlastní dom po rodičoch a je rozvedená, má dcéru a syna. Matka bez vedomia a súhlasu dcéry prepíše dom na syna. Syn však nie je ochotný sa postarať o matku, ktorá nemá kde bývať. S týmto problémom sa musí vysporiadať dcéra, pretože syn povedal, že ho nezaujíma, kde jeho matka bude bývať. Ďakujem. František

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 12.09.2021)

Dobrý deň, uvádzame, že žiadny zákon nestanovuje povinnosť vlastníkovi nehnuteľnosti, aby pred jej darovaním len jednému zo svojich detí, aby o uvedenej skutočnosti informoval ostatné svoje deti, resp. žiadal ich o súhlas s darovaním nehnuteľnosti.
Ak matka darovala dom len synovi, možnosťou na strane matky je požadovať vrátenie daru v zmysle ust. §  630 Obč. zákonníka :

"Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."

Sme názoru, že nie je podstatné to, že nebolo zriadené vecné bremeno v prospech matky spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v dome, ktorý darovala synovi. Ide o to, že dom pred darovaním bol obydlím matky. v tomto dome aj bývala, mala tam trvalé bydlisko a na druhej strane je tu aj otázka morálna, resp. otázka dobrých mravov.


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadne prepisu domu. Vlastníkom domu je moja mama. Dom je dvojgeneračný. Na poschodí býva jeden syn s rodinou a v suteréne bývajú dcéra a syn. Ďalej máme ešte štvrtého syna, ktorý bohužiaľ zomrel. Je v poriadku, ak prepišem dom kúpnou zmluvou na týchto troch? Ďakujem. Mária

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

(odpoveď odoslaná: 24.08.2021)

Dobrý deň, ako vlastník rodinného je na slobodnom rozhodnutí matky, ako naloží so svojim majetkom a v akom podiele predá podiely na dome svojim deťom.  Uvádzate, že matka má štyri deti, pričom jeden syn zomrel /predpokladáme, že tento syn nemal deti/.
V prípade, že sa matka rozhodne predať podiely na dome svojim deťom, potom netreba zabudnúť na zriadenie vecného bremena - práva doživotného užívania a bývania v dome v prospech matky.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.