'

Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 24. 10. 2013

Otázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Spolu s manželom som po svadbe ostala bývať u rodičov, z dôvodu pomoci pri prácach na rodinnom dome a spolufinancovaní poplatkov za energie. Bývame spolu v dvojgeneračnom dome s vlastným vchodom. Máme 2 školopovinné deti. Bývame tu už 18 rokov. Postupne vylepšujeme a udržiavame dom. Ja mám 2 súrodencov. Chceli sme ešte počas života našich rodičov vyplatiť mojich dvoch súrodencov. Moji rodičia chcú dom prepísať na mňa s manželom, ale oni s ponúkanou sumou nesúhlasia, že je to málo. Počas nášho manželstva môj manžel pomáhal pri stavbe a rekonštrukcii obom súrodencom. Ja s manželom sme zatiaľ zamestnaní, ale sme iba robotníci a väčší úver by sme nemali z čoho splácať. Ako máme postupovať? (Nechceme sa súdiť.) Môžu rodičia prepísať dom aj bez ich súhlasu?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Dobrý deň.

Ak som situáciu správne pochopil, Vaši rodičia vlastnia dom (v ktorom spolu s nimi bývate). Vy a Vaši rodičia už myslíte na to, že na predmetnú nehnuteľnosť máte Vy a Vaši 2 súrodenci rovnaký nárok, tj. každému súrodencovi by patrila 1/3 z hodnoty domu (v prípade dedenia).

Pokiaľ sú Vaši rodičia výlučnými vlastníkmi rodinného domu (nehnuteľnosti), v ktorom bývate, môžu s ním nakladať podľa svojej slobodnej vôle. Z tohto dôvodu Vám môžu dom darovať alebo predať, bez toho, aby na to potrebovali súhlas tretej strany (súrodencov).

 

Pokiaľ však tieto peniaze chcú rodičia dať Vašim súrodencom môžete to urobiť aj tak, že nechát dom oceniť znalcom a z predmetnej ceny odpočítate tretinu, zvyšok zaplatíte Vašim rodičom a tí tieto peniaze prenechajú Vašim dvom súrodencom (znalecký posudok by Vás však stál zrejme nemalú sumu, na druhej strane by Vám mohol pomôcť predísť sporom pre domnelo nízku kúpnu cenu). Samozrejme môže započítavať aj pomoc na stavbe, prípadne iné skutočnosti, rekonštrukcie atď...V zmluve o prevode nehnuteľnosti môžete uviesť, že z kúpnej ceny sa odpočítala suma, o ktorú ste dom zveľadili, môžete tam napr. zriadiť vecné bremeno (spočívajúce v doživotnom užívaní tejto nehnuteľnosti Vašimi rodičmi), čo by tiež mohlo znížiť kúpnu cenu. Toto všetko je však otázka dohody, pretože pokiaľ by rodičia chceli, môžu Vám dom previesť aj za 1,- €.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Pekný deň. Manžel dostal dom darovacou zmluvou. Rodičov máme ako vecné bremeno. Tam problém nie je. Nasťahovali sa sem jeho dvaja rozvedení súrodenci. Musíme im poskytnúť ubytovanie ? Alebo môžme trvať na tom, aby si našli svoje bývanie. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2019)

Dobrý deň,

z právneho hľadiska nie ste povinná súrodencom Vášho manžela poskytnúť ubytovanie.

Môžete ich požiadať, aby opustili nehnuteľnosť a našli si vlastné bývanie.

Ak k opusteniu z domu nedôjde, môžete podať návrh na súd na vypratanie z nehnuteľnosti.

Prichádza do úvahy aj výmena zámku, aby ste im zamedzili prístup do domu, ale na druhej strane je možnosť, aby Vás neobvinili zo zadržania vecí, ktoré im patria.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som informáciu, mama chce prepísať svoju polovicu domu, ktorú vlastní, na syna. Potrebuje k tomu aj súhlas súrodencov ?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň,

ak je Vaša mama podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a chce svoj podiel na nehnuteľnosti darovať  alebo predať svojmu synovi alebo vnukovi /v otázke nepíšete vo vzťahu ku komu píšete o synovi/, nepotrebuje na to súhlas podielových spoluvlastníkov prípadne  svojich súrodencov alebo vnukov.

Podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :"

" Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Podľa ust. § 116 Obč. zákonníka platí, že "blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý večer. Prosím Vás pekne, ako mám postupovať pri predaji nehnuteľnosti, ktorú mám podľa LV v 1/1 v spoluvlastníckom podiele s bývalou manželkou. Naše manželstvo bolo rozvedené v roku 2013 a nehnuteľnosť chcem predať za 1 e nášmu synovi, ktorý je občanom Austrálie. V nehnuteľnosti nebývam ani ja ani exmanželka. Ďakujem a s pozdravom Milan

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Z otázky vyplýva, že ste rozvedený a s manželkou ste mali v bezpodielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosť.
Keďže nedošlo k vyporiadaniu bezdpodielového spoluvlastníctva dohodou prípadne cestou súdu (aspoň to nevyplýva z otázky), stali ste sa v súlade s ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti spolu s manželkou v podiele 1/2 k celku.
Pre prevod nehnuteľnosti  synovi bude potrebné požiadať príslušný katastrálny odbor o vykonanie záznamu - zápis nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva a to predložením právoplatného rozsudku o rozvode manželstva originál alebo overená kópia.

Následne môžete svoj podiel na nehnuteľnosti darovať synovi, alebo celú nehnuteľnosť spolu s bývalou manželkou.
Ak by ste chceli predať nehnuteľnosť synovi za 1 €, v skutočnosti by sa jednalo o darovanie; alebo inakšie : keďže predaj nehnuteľnosti za 1 euro je simulovaný právny úkon, pričom podľa Občianskeho zákonníka by platil dissimulovaný právny úkon - darovacia zmluva.

Váš syn môže zabezpečiť overenie svojich podpisov na  veľvyslanectve SR v Canberre.
S vypracovaním zmluvy sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň. Moji rodičia darovali rodinný dom vnukovi, synovi mojej sestry, v darovacej zmluve nie je určená cena nehnuteľnosti, ani nie je uvedené, že sestra považuje tento dom za svoj podiel na dedičstve, a že sa ho vzdáva v prospech svojho syna. Mne rodičia darovali finančnú hotovosť a pozemok. Môžem so sestrou spísať zmluvu o vzájomnom vysporiadaní majetku rodičov pred ich smrťou, tak, aby odo mňa nemohla požadovať vrátiť mne darované peniaze pri prípadnom dedičskom konaní po rodičoch, a aby boli všetky dary rodičov mne a a vnukovi (sestrin syn) započítané vo vzájomne dohodnutej výške na môj a sestrin podiel na celkovom dedičstve? Podľa akých ustanovení Občianskeho zákonníka sa takáto zmluva dá spísať? Ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

V tomto prípade podľa môjho názoru nemožno hovoriť o tzv. kolácii (teda započítaniu toho, čo dedič bezplatne dostal). Ak ste boli obdarovaná, potom počas dedičského konania bude táto skutočnosť zohľadnená a započíta sa tento dar na Váš dedičský podiel. Peniaze nebudete musieť vracať. Sestra bude riadnym dedičom a bude dediť, pretože obdarovaná nebola ona, ale jej potomok. Vami popisovaná zmluva je zmluvou in mortis causa, teda pre prípad smrti, ktorá je zákonom vylúčená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Otec daroval dom mojej dcére z dôvodu mojej dlhoročnej starostlivosti. Chceme ale niečo vyplatiť aj dvom súrodencom. Dom bol ohodnotený na cca 30000, eur. V akej sume si z odhadnutej ceny môžeme odrátať vecné bremeno dožitia otca v dome. Je už potrebná aj značná starostlivosť.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.10.2018)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Váš otec daroval tento dom, (predpokladáme, že darovacou zmluvou, ktorá musí byť pri nehnuteľnosti písomná), Vám nevzniká žiadna povinnosť vyplatiť súrodencov a naopak súrodencom nevzniká žiadny právny nárok na vyplatenie.

Ak však uznáte za vhodné, môžete súrodencov "vyplatiť" ľubovoľnou sumou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť, Moji starý rodiča darovali svojej jedinej dcéry (mojej mamky) dom s ťarchou doživotného práva oboch starých rodičov, mohla by moja mama prepísať dom na mňa už teraz darovacou zmluvou, aby ho všetci 3 užívali, a aby bol výlučne môj majetok pričom by som mala istotu, že po ich smrti sa už nebude uchádzať o dom môj brat. Môj brat dostal rodičovský dom a nechcem, aby sa po smrti starých rodičov aj mami uchádzal ešte aj o dom starých rodičov.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. Ústavy SR a ust. Občianskeho zákonníka vlastník nehnuteľnosti za svojho života môže so svojou nehnuteľnosťou disponovať podľa svojho uváženia/darovanie, predaj, prenájom a pod./.

Z uvedeného vyplýva, že Vaša mama môže previesť vlastníctvo k nehnuteľnosti na Vás v celom rozsahu. Treba však vedieť, že podľa ust. §151n/   Občianskeho zákonníka "vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa", teda na Vás ako budúcu obdarovanú. 

Odporúčame vo veci kontaktovať advokáta a budete mať tak právnu istotu, že zmluva bude spísaná v súlade so zákonom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

1/Nehnuteľnosť namiesto dedenia chcú rodičia darovať obom dvom súrodencom formou darovania. 2/Byt chcú rodičia, aby bol prepísaný iba na jedného rodiča na dožitie, ktorý potom daruje počas života tento byt zase dvom súrodencom. Je darovacia zmluva platná pred dedením?

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  predkladáme odpoveď :

Podľa ust. Obč. zákonníka základným právom vlastníka je nakladať  so svojim vlastníctvom podľa svojho uváženia, teda darovať, predať, prenajať, vymeniť a podobne.

Darovacia zmluva musí len spĺňať náležitosti podľa ust. Obč. zákonníka. 

Odporúčame vo veci spísania zmluvy kontaktovať advokáta, ktorý podá návrh na vklad elektronicky a budete mať tak právnu istotu, že zmluva spĺňa všetky náležitosti zákona.

Nespoliehajte sa na vzory na internete, kedže nemusia vystihovať Vašu konkrétnu situáciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať moja babka vlastní dom s pozemkom ja jej odmalička pomáham so všetkým, pýtal som sa jej, či by mi prepísala dom a nechala ho opraviť, súhlasila, ale neviem ako sa opýtať na súhlas aj od jej detí, peniaze na ich vyplatenie nemám ja som myslel, či sa dá prepísať dom na mňa a jej deti s doživotným užívaním alebo nejako inak to sformulovať? Hlavne ide o to, aby to nemohli predať. Za odpoveď krásne ďakujem. Pekný deň.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2018)

Dobrý deň,

ak je výlučným majiteľom len Vaša babka, potom s domom môže disponovať podľa vlastného uváženia a na prevod vlastníctva nepotrebuje ani ona, ani Vy súhlas jej detí. Ak by však mali na nehnuteľnosti podiel, potom by sa situácia zmenila. Mohla by na Vás, ako blízku osobu, previesť len svoj podiel, a to aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. 

Samozrejme je možné sa s jej deťmi a rovnako aj s ňou dohodnúť tak, v že v jej prospech bude v dome zriadené právo zodpovedajúce vecnému bremenu (právo doživotného užívania). 

Záleží však, od vyššie uvedeného, teda od toho, kto je vlastníkom a podobne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, môj otec mi chce darovať 1/3 majetku-dom, pozemok, lebo s ním bývam a starám sa oňho s tým, že po jeho smrti sa ostatné 2/3 rozdelia na polovicu medzi mňa a môjho brata, dá sa to darovacou zmluvou v mojom prípade tak, aby ta 1/3 bola výlučne moja aj po jeho smrti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2018)

Dobrý deň, ak Vám Váš otec daruje 1/3 nehnuteľnosti, tá bude patriť už len Vám. Predmetom dedičstva (resp. dedenia) je vždy iba ten majetok, ktorý vlastní poručiteľ v čase svojej smrti. Nakoľko počas svojho života daruje spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 Vám, tento spoluvlastnícky podiel už nebude patriť do dedičstva a preto o neho nemôžete prísť. Okrem jeho ostatného majetku bude predmetom dedenia iba spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/3. Na druhej strane je potrebné uviesť, že podľa Občianskeho zákonníka je notár pri vyporiadaní dedičstva povinný prihliadnuť na dary, ktoré dostali dedičia počas života poručiteľa. Tzn. že spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/3 bude musieť notár započítať na Váš dedičský podiel a podľa toho vysporiadať zvyšnú časť dedičstva. Ako dedičia sa však budete môcť dohodnúť v medziach zákona na vyporiadaní dedičstva v rámci dedičského konania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás mám otázku sme štyria súrodenci. Rodičia chcú dom prepísať na mňa s tým, že ich doopatrujem. Je lepšie nehnuteľnosť previesť darom alebo predajom? Ktorý spôsob je bezpečnejší pokiaľ by ma súrodenci po smrti rodičov súdne napadli? Je potom lepšie zmluvu riešiť u notára alebo radšej právnika. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Prepis rodičovského domu bez súhlasu súrodencov

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, ak budú chcieť prevod vlastníckeho práva napadnúť na súde, je jedno či to bude kúpnou alebo darovacou zmluvou. Tomu sa voľbou typu zmluvy nedá zabrániť. Ak by Vám Vaši rodičia darovali nehnuteľnosť s právo doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti, na tento dar by sa v rámci budúceho dedičského konania prihliadlo ako na dar, ktorý ste dostali počas ich života (o to by sa znížil Váš dedičský podiel). Pre každý prípad by Vám však odporúčam kúpnu zmluvu dať vypracovať odborníkovi, aby mala všetky podstatné náležitosti, aby nedošlo k zamietnutiu návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk