Máte
otázku?

BSM a dedenie, ako to vlastne je?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom dedenia. Môj otec zomrel v roku 2003. S matkou už boli rozvedení, no byt kupovali ešte počas manželstva. Pri rozvode nemali žiadne vyrovnanie majetku. Chcem sa preto opýtať, či ako jeho jediné dieťa som nemala nárok na dedenie polovice bytu. Keďže som nebola vtedy plnoletá, nič som nevybavovala. Momentálna situácia je taká, že matka zadlžila byt, berie stále nové pôžičky a bojím sa, aby som úplne o byt neprišla. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

Dobrý deň, 

zadali ste otázku ohľadom bsm a dedenia. BSM je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Pokiaľ vaša matka váš otec kupovali nehnuteľnosť počas manželstva platí, že táto nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ otec vlastnil nehnuteľnosť v čase svojej smrti hoci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, potom táto nehnuteľnosť respektíve jej časť patrí do dedičstva po zosnulom. 

 

Základnou podmienkou, aby nehnuteľnosť patrila do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je, aby bola nadobudnutá počas manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

V ďalšom konaní by ste mali postupovať tak, že podáte návrh na určenie, že nehnuteľnosť respektíve jej časť patrí do dedičstva po vašom otcovi. Odporúčam vám nechať sa v takomto konaní zastupovať advokátom. S advokátom si môžete dohodnúť osobné stretnutie. Najskôr sa však pokúste s matkou dohodnúť.

 

Pokiaľ došlo k smrti jedného z manželov pred vyporiadaním BSM, notár mal v rámci dedičského konania postupovať tak, že BSM zohľadní. Samozrejme je dôležité, aby vedel, že nehnuteľnosť patrila do BSM.

Trápi vás "BSM a dedenie, ako to vlastne je?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mám nárok na vdovský dôchodok po smrti môjho manžela, ak sme počas života mali uzatvorené bezpodielové spoluvlastníctvo. Ďakujem.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 08.11.2023)

Dobrý deň, zrejme ste v otázke chceli uviesť, že počas trvania manželstva došlo k zrušeniu BSM zo zákonných dôvodov uvedených v Obč. zákonníku.

Uvádzame, že ak bolo BSM zrušené počas trvania manželstva, toto nemá vplyv na nárok na vdovský dôchodok.

Bližšie informácie o vdovskom dôchodku nájdete na stránke SP Ústredie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S mojím partnerom plánujeme vstúpiť do manželstva, avšak predtým by sme chceli uzavrieť predmanželskú zmluvu. Dôvod je taký, že by chcel chrániť majetok a pozemky, ktoré bude v budúcnosti dediť po smrti jeho rodičov, aby som ich nezdedila aj ja. Je to vôbec možné? Ďakujem.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 29.09.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že právny poriadok SR nepozná pojem "predmanželská zmluva".

Pokiaľ by váš budúci manžel zdedil majetok po komkoľvek, či už ako zákonný dedič alebo ako závetný dedič, tento majetok nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Občianskeho zákonníka a Vy ako manželka nebude mať naň právny nárok. Možnosťou však je, aby budúci manžel na vás prepísal časť toho majetku napr. na základe darovacej zmluvy.

Váš budúci manžel môže so zdedeným majetkom nakladať podľa svojho uváženia a nebude k tomu potrebovať váš súhlas, teda ho napr. aj predať. Takto nadobudnuté finančné prostriedky rovnako nebudú patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Muž mal dve deti s prvou ženou, ktorá ho ubližovala. Rozviedli sa. Oženil sa s druhou ženou a mal s ňou tretie dieťa. S touto ženou zostal do konca života. Nedávno zomrel. Ako sa dedí v prípade druhej ženy a jej dieťaťa, a dvoch detí z prvého manželstva? Ďakujem vopred za skorú a pravdivú odpoveď.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,
ak poručiteľ nezriadil závet, tak sa bude dediť podľa zákona a dedičských skupín. Budú dediť deti a manželka rovnakým dielom. Každý po 1/4. Ak bol však majetok v BSM, tak anželka dostane v podstate viac majetku, nakoľko to čo bolo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov bude vyporiadané priamo v konaní v konaní o dedičstve (ak nejaké spoločné veci mali). Takže uvediem teoretický príklad ak by bolo predmetom dedenia 100 tisíc eur, ktoré zarobili manželia počas manželstva tak sa to rozdelí nasledovne:

Polovicu (50 tisíc) automaticky získava žena z titulu BSM. Druhá polovica sa rozdelí na 4 časti, teda každý aj žena dostanú po 12.500 eur. 

Dedenie v prvej dedičskej skupine upravuje ust. § 473 Občianskeho zákonníka:

(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci.     Taktiež Vám dávam do pozornosti aj ustanovenie, ktoré by mohlo mať za následok iný výpočet podielov na dedičstve (ust. § 484 Občianskeho zákonníka):   Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania; ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť, ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený.

 

Takže ak niečo niekto dostal bezodplatne za života, tak sa to započíta na jeho podiel. 


Trápi vás "BSM a dedenie, ako to vlastne je?" a chcete pomôcť?

Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sú peniaze získané predajom dedičstva jedného manžela predmetom BSM? Ďakujem pekne.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 10.07.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že predaj majetku nadobudnutého dedením niektorým z manželov nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a druhý manžel - nededič nemá právny nárok na tieto peniaze nadobudnuté predajom zdedeného majetku. Uvedené vyplýva z ust. § 142  Občianskeho zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."


Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. S manželom plánujeme kúpiť rodinný dom. Ako je to v prípade úmrtia jedného z vlastníkov? Budú naše deti potom platiť daň z dedičstva, ak dom nebudeme vlastniť dlhodobo? Mám dojem, že som čítala, že dediči sú od dane oslobodení len v prípade, ak nehnuteľnosť vlastníme dlhšie ako päť rokov. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 04.12.2022)

Dobrý deň, ak plánujete kúpiť nehnuteľnosť počas trvania manželstva, táto bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade, že by došlo následne k úmrtiu jedného z manželov, potom v rámci dedičského konania sa vyporiada aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a predmetom dedenia bude len jedna polovica nehnuteľnosti /druhá patrí pozostalému manželovi/. Z otázky vyplýva, že máte deti, takže 1/2 nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom dedenia, sa rozdelí medzi pozostalého manžela a deti, všetci v rovnakom pomere ak sa nedohodnete v dedičskom konaní inak.

Ak by dedičia  chceli nehnuteľnosť predať po dedičskom konaní, daňová povinnosť v zmysle zákona o dani z príjmov je len vtedy ak poručiteľ bol vlastníkom nehnuteľnosti menej ako 5 rokov ku dňu úmrtia. Ak by poručiteľ bol vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu úmrtia viac ako 5 rokov, potom príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti priamymi dedičmi je oslobodený od dane z príjmu.

Uvádzame, že žiadna daň z dedičstva neexistuje, platí sa len odmena notára a súdny poplatok za prejednanie dedičstva podľa zákona o súdnych poplatkoch.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manželstvo bolo rozvedené a manželia si nevyrovnali spoločný majetok v lehote 3 rokov. Tým sa obaja stali podielovými spoluvlastníkmi. Ex-manžel po mnohých rokoch absolútne neuhrádzal žiadne náklady spojené s užívaním a udržiavaním nehnuteľnosti. Neskôr sa oženil a po čase zomrel. Ako sa bude dediť nehnuteľnosť? Veľmi pekne Vás prosím o pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade bude predmetom dedičského konania jeho spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti o veľkosti 1/2 a ďalší jeho majetok. Ak mal deti, jeho spoluvlastnícky podiel na dome budú dediť deti spolu s pozostalou manželkou rovným dielom.


Trápi vás "BSM a dedenie, ako to vlastne je?" a chcete pomôcť?

Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má moja manželka v prípade rozvodu nárok na financie získané predajom zdedenej nehnuteľnosti počas bezpodielového spoločného majetku (BSM), a to v príslušnom podiele. Ďalšia otázka sa týka kupovaných nehnuteľností z týchto peňazí. Ak počas trvania BSM kúpim inú nehnuteľnosť, započítava sa táto do bezpodielového spoločného majetku, alebo zostáva nehnuteľnosť výlučne mojím majetkom? Ďakujem za odpovede. Dušan

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 14.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že počas trvania manželstva ste zdedili určitú nehnuteľnosť, ktorú ste následne predali. Zdedená nehnuteľnosť a príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Ak za peniaze nadobudnuté predajom zdedenej nehnuteľnosti kúpite inú nehnuteľnosť, teda pretransformujete fin. prostriedky na nehnuteľnosť, táto do BSM patriť nebude. Podstatné je však to, aby ste na kúpu novej nehnuteľnosti použili výlučne príjem z predaja zdedenej nehnuteľnosti, resp. aby na kúpu novej nehnuteľnosti neboli ani z časti použité prostriedky patriace do BSM, hoci by to mala byť i Vaša mzda. Ak by ste na kúpu novej nehnuteľnosti použili fin. prostriedky patriace do BSM /napr. Vaša mzda/ nehnuteľnosť bude patriť do BSM. Predpokladáme, že kupujúcim novej nehnuteľnosti budete výlučne Vy ako vlastník zdedenej nehnuteľnosti.

Citujeme z uzn. NS ČR sp.zn. 22 Cdo 1461/2006:Ak kúpna cena zaobstaranej veci bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcim boli obidvaja manželia a obidvaja pri uzavretí kúpnej zmluvy prejavili vôľu nadobudnúť kupovanú vec do bezpodielového spoluvlastníctva, potom sa táto vec stala predmetom ich bezpodielového spoluvlastníctva.“

 


Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ospravedlňujem sa, ale potrebujem poradiť. S priateľkou už žijeme desať rokov a spoločne máme syna. Nesom vlastníkom žiadneho majetku, zatiaľčo moja priateľka v budúcnosti zdedí byt. Ak sa zosobášime, stanem sa automaticky ako jej manžel spoluvlastníkom tohto bytu? A aké sú kroky, keď nechcem byť vlastníkom? Ďakujem, Štefan.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 04.02.2020)

Dobrý deň, majetok nadobudnutý dedením niektorým z manželov nepatrí do BSM. Rovnako v prípade, že by ste neuzatvorili manželstvo, majetok, ktorý nadobudne priateľka dedením Vám patriť nemôže.

Je oprávnením priateľky resp. budúcej manželky, aby na Vás previedla podiel na nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, právny nárok na to však nemáte.


Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako sa v prípade riešenia bsm súd vysporiada, ak manželka zdedila celú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva, ale s podmienkou, že vyplatí určitú sumu druhej dedičke ako náhradu za jej zákonný podiel. Táto časť bola vyplatená zo spoločne bratého úveru nami ako manželmi. Mám nárok na polovicu nehnuteľnosti? Na liste vlastníctva je iba ona. Ďakujem.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 09.12.2016)

Dobrý deň, v Občianskom zákonníku je síce uvedené, že vec nadobudnutá dedením nepatrí do BSM, ale zákon žiadnym spôsobom bližšie neuvádza ako sa vyporiadať s prípadmi, kedy nadobudne vec dedením, ale za odplatu vyplatenú z BSM. S týmto problémom sa musela vyporiadať až súdna prax. V zmysle ustálenej judikatúry platí, že vec nadobudnutá dedením bez vyplácania ostatných dedičov nepatrí do BSM. Ak však jeden z manželov použije na vyplatenie podielov ostatných dedičov prostriedky patriace do BSM, tak táto vec patrí do BSM. Treba však rozlišovať aj podiely na tejto veci. Môže sa totiž stať, že v zmysle závetu alebo zákonných ustanovení nadobudne Vaša manželka podiel 1/2 na nehnuteľnosti ako svoje dedičstvo a druhú 1/2 nadobudne za odplatu od zákonnej dedičky vyplatením jej podielu. V takom prípade do BSM patrí iba druhá 1/2 podielu na nehnuteľnosti a prvá 1/2 podielu je jej výlučným vlastníctvom. 


Trápi vás "BSM a dedenie, ako to vlastne je?" a chcete pomôcť?

Podotázka: BSM a dedenie, ako to vlastne je? (Spoluvlastníctvo)

Pred uzatvorením manželstva môj manžel splatil hypotéku na byt. Ja, ako jeho snúbenica, som mu poskytla chýbajúce financie. Manžel je uvedený ako jediný vlastník bytu. Ak by došlo k jeho úmrtiu, kto by dedil byt a v akom pomere? Nemáme deti, ale zo strany manžela žijú obaja rodičia a tiež dvaja súrodenci.

Odpoveď: BSM a dedenie, ako to vlastne je?

(odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň, ak budeme vychádzať z toho, že Váš manžel nezriadi závet, ktorým by akýmkoľvek spôsobom disponoval svojím majetkom pre prípad smrti. V takom prípade sa postupuje v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, podľa ktorého v prvej dedičskej skupine dedia manželka a deti. Ak nemáte deti, manželka nededí v prvej skupine ako jediná, ale bude sa dediť v druhej dedičskej skupine. V tejto dedia manželka, rodičia poručiteľa a osoby, ktoré s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok a boli odkázané výživou na neho alebo sa starali o spoločnú domácnosť. Pozostalý manžel v tejto dedičskej skupine dedí aspoň polovicu dedičstva. Tzn. že vo Vašom prípade, by ste zdedili polovicu jeho bytu Vy a druhú polovicu jeho rodičia (každý 1/4 podiel). Váš manžel však môže závetom vylúčiť z dedenia svojich rodičov, prípadne i Vás. Závetom nie je možné na dedičskom podiele ukrátiť iba tzv. neopomenuteľných dedičov (potomkov).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "BSM a dedenie, ako to vlastne je?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.