Máte
otázku?

Dedenie po smrti manžela a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina

Otázka: Dedenie po smrti manžela a BSM

Dobrý deň, rada by som sa opýtala nasledovné: mám 36 rokov, môj manžel má 63 rokov. Ja nemám žiadne deti, no môj manžel má z prvého manželstva dve dospelé deti. Spolu máme spoločný majetok a našli sme si aj určitý majetok. Každý z nás má svoj účet v banke. Chcela by som sa spýtať, či v prípade úmrtia môjho manžela budú jeho deti dediť aj financie z môjho účtu, keďže je súčasťou spoločného majetku. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Dobrý deň, v prípade, keď zanikne manželstvo smrťou jedného z manželov musí dôjsť najprv k vyporiadaniu BSM. Tzn. že sa musí rozhodnúť, čo z BSM patrilo zosnulému manželovi, čo pozostalému manželovi. Napr. v situácii, ktorú ste opísali Vy, by sa najprv vyporiadalo BSM (všetok majetok v rámci BSM by sa vyporiadal v zmysle § 150 OZ, t.j. tak, aby podiely oboch manželov boli rovnaké) a až následne sa majetok, ktorý by pripadol zosnulému manželovi, stane predmetom dedičského konania. Jeho deti nemôžu dediť majetok, ktorý v rámci vyporiadania BSM súd prisúdil Vám. Ak by zosnulý manžel prostredníctvom závetu nedisponoval so svojim majetkom, dedilo by sa zo zákona. V obdobnej situácii ako je Vaša by dedili dedičia prvej zákonnej skupiny (t.j. potomci a manželka).

Peniaze na Vašom účte, ak boli zarobené počas manželstva patria do BSM a preto by boli predmetom vysporiadania a následne predmetom dedenia. Preto je lepšie mať peniaze v hotovosti.

Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Vážený, manželka mi zomrela. Jej matka je výlučným vlastníkom bytu (otec je už dávno mŕtvy). Žiaľ, matka je vážne chorá a vzhľadom na jej vysoký vek sa obávam, že už nebude dlho žiť. Čo sa stane s bytom po jej smrti, keďže neexistuje závet? Za normálnych okolností by byt zdedila moja manželka a jej sestra. Avšak moja manželka zomrela, bude naša dcéra mať nejaké práva ohľadom tohto bytu? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 17.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vlastníkom bytu je matka vašej nebohej manželky. Z uvedeného dôvodu predmetný byt nebude predmetom dedenia po vašej pani manželke.

V prípade, že dôjde k úmrtiu  matky vašej manželky, potom bude byt predmetom dedenia v súlade s ust. Občianskeho zákonníka. V súlade s ust. § 473 Občianskeho zákonníka následne platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zákonným dedičom po matke vašej pani manželky bude vaša dcéra a sestra vašej nebohej manželky a to v rovnakom pomere k celku, teda po 1/2, pravda za podmienky, že sa v dedičskom konaní nedohodnú inak.

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku. Vlastním veľký dom na hypotéke a mám dve maloleté deti. Dom je zapísaný na môj meno. Môj partner má dve dospelé deti. Ak by som sa vydala, mali by po mojej smrti nárok na dom on a jeho deti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste slobodná s dvoma maloletými deťmi, ale žijete s partnerom. 

V prípade, že by za tohto právneho stavu /bez uzatvorenia manželstva/ došlo k vášmu úmrtiu, výlučnými zákonnými dedičmi po vás ako vlastníkovi domu by boli vaše dve maloleté deti v súlade s ust. § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V prípade, že by ste uzatvorili manželstvo s terajším partnerom, potom v prípade , že by došlo k vášmu úmrtiu, dedičom domu by boli vaše dve maloleté deti a váš manžel, všetci v rovnakom pomer k celku, teda po jednej tretine/. V prípade, že by manžel zomrel skôr ako vy ako vlastník nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť nebude predmetom dedenia po manželovi, lebo on nie je ani podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a teda dedičmi nebudú ani deti z predchádzajúceho manželstva vášho manžela.

Zrejme ste sa chceli v otázke opýtať aj na to /to však predpokladáme z našej praxe/, čo urobiť aby v prípade vášho úmrtia  boli dedičmi vášho domu len vaše deti /či už v čase úmrtia budú maloleté alebo plnoleté/. Riešením je potom z vašej strany spísanie závetu, kde ako závetných dedičov určíte len vaše deti, lebo deti sú neopomenuteľnými dedičmi a manžel nebude môcť závet napadnúť, lebo nie je neopomenuteľným dedičom.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, spolu so snúbencom kupujeme dom. Ja platím viac ako polovicu jeho hodnoty. Z osobných dôvodov bude dom zapísaný na snúbenca. Keď bude celý proces ukončený, plánujeme sa zobrať. Snúbenec má dve dospelé dcéry. Môžu nastúpiť situácie, kde v prípade jeho smrti ja ako manželka dostanem 50 % z hodnoty domu a dcéry spoločne aj tiež 50 %? Je riziko, že ma budú nútiť vyplatiť ich alebo uvoľniť dom? Dodávam, že v Liste vlastníctva budem mať uvedené právo doživotného užívania domu. Aké je najlepšie riešenie tejto situácie? Obávam sa, aby som v prípade komplikácií neostala bez domova.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 27.04.2023)

Dobrý deň, k úvodnej časti otázky poznamenávame, že nevieme čo Vás vedie k tomu, aby kupovaný dom bol vo výlučnom vlastníctve budúceho manžela, i keď Vy teraz uhradíte väčšiu časť kúpnej ceny. Toto nepovažujeme za správne. Odporúčam dom kúpiť podľa podielov na úhrade kúpnej ceny.

Uvádzame, že samotné zriadenie vecného bremena vo Váš prospech je síce čiastočným riešením, ale toto vecné bremeno v prípade predaja domu len znižuje hodnotu nehnuteľnosti.

Ak má Váš terajší priateľ deti z predchádzajúceho vzťahu, v prípade, že by došlo k jeho úmrtiu a neboli by ste manželia, dedičmi domu budú výlučne jeho deti a nie aj Vy ako jeho priateľka - družka. V prípade, že by ste uzatvorili manželstvo a priateľ ako výlučný vlastník domu by zomrel, potom dedičmi budete spolu s jeho deťmi a to v pomere 1/3 k celku.

Záverom uvádzame, že ak by priateľ bol výlučným vlastníkom domu, potom ho môže bez Vášho súhlasu predať prípadne darovať napr. svojim deťom.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás, po zosnulé mama budeme dediť dom - náš otec, ja a sestra. Existujú vo zásade tri možnosti - 1. Polovica domu je otcova a matkina polovica sa delí na tretiny medzi nás; 2. Celý dom zostane na otca; 3. Celý dom sa rozdelí na polovicu medzi dcéry, s tým, že otec má právo dožitia. Neviem, či existuje ešte nejaká iná možnosť, ale rada by som sa poradila, ktorá z týchto možností je najlepšia a najpraktickejšia. A mám ešte druhú otázku, ak by sa zvolila prvá alebo tretia možnosť, stanú sa automaticky majiteľmi aj naši manželia? Ďakujem za Vaše odporučenie.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 08.02.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dom je bezpodielovom spoluvlastníctve manželov /mama a otec/.

Náš názor k Vami vyššie uvedeným alternatívam je ten, aby celý dom bol predmetom dedenia a ak sa v dedičskom konaní dohodnete, spoluvlastníčkami domu sa stanete Vy spolu so sestrou a v prospech otca bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania v dome. To by bolo najlepšie, lebo následne v prípade úmrtia otca prípadný podiel otca na dome už nebude predmetom dedenia.

Pokiaľ ide o Vašich manželov, títo nie sú účastníkmi dedičského konania a ani dedičmi a na Vami zdedený majetok nemajú právny nárok. Ešte uvádzame, že podiely na dome môžete následne pre prípad úmrtia odkázať napr. závetom následne len Vašim deťom, lebo Vaši manželia nie sú neopomenuteľnými dedičmi.


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ako slobodná som získala trojizbový byt, v ktorom som bola výlučným vlastníkom. Mám dve deti z prvého manželstva. Neskôr som sa znovu vydala, môj manžel má tri deti z predchádzajúcich manželstiev. Spolu nemáme žiadne deti. Počas nášho manželstva som predala svoj byt a kúpila si menší. Ako môžem zabezpečiť, aby dedičmi nového bytu boli len moje deti?

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 23.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že za slobodna ste sa stali vlastníčkou 3 izbového bytu, ktorý ste za trvania manželstva predali a kúpili ste si menší byt. Predpokladám súčasne, že na kúpu nového bytu ste nepoužili boli použité výlučne finančné prostriedky z predaja pôvodného bytu a teda ste na nový byt nemuseli nič doplácať z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /napr. vyplatená mzda/. Byt je tak vo vašom výlučnom vlastníctve, lebo došlo k transformácii finančných prostriedkov z predaja pôvodného 3 izbového bytu na byt menší.

Ak je to tak a došlo by k vášmu úmrtiu, za nezmeneného právneho stavu bytu by dedičmi bytu boli výlučne vaše deti, ako aj manžel, všetci v rovnakom pomere k celku. To by platilo v prípade dedenia zo zákona.

V otázke uvádzate, že nechcete, aby dedičom bytu bol aj váš manžel, potom riešením na vašej strane je spísanie závetu výlučne v prospech vašich detí. Váš manžel predmetný závet z dôvodu, že nebude dedičom predmetného bytu, by napadnúť nemohol, lebo váš manžel nie je v zmysle ust. Obč. zákonníka neopomenuteľným dedičom. Neopomenuteľnými dedičmi sú výlučne vaše vlastné deti z predchádzajúceho manželstva.

Ako vyplýva z odpovede na vašu otázku, riešenie problému je jednoduché. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.

 

 


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, my s priateľom sa chceme vziať. Som rozvedená a mám troje deti, zatiaľ čo môj priateľ je bezdetný a nemá kontakt so svojimi dvoma bratmi. Riešime kúpu spoločného bývania a zvažujeme, ako to bude neskôr s dedičstvom v prípade úmrtia jedného z nás. Ďakujem za vysvetlenie. Tatiana

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 24.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že spoločné bývanie chcete zabezpečiť - kúpiť po uzatvorení manželstva. Ak je to tak, potom byt/dom bude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

V prípade, že by ste zomreli najprv vy po uzatvorení manželstva, potom dedičmi po vás budú vaše deti a manžel. Pozostalému manželovi z domu/bytu pripadne v rámci vyporiadania 1/2 a druhá polovica pôjde do dedenia, kde dedičia - deti a manžel nadobudnú po 1/4 z jednej polovice. Dohoda dedičov v rámci dedičského konania môže byť aj iná.

Ak by najprv zomrel manžel, s ktorým nemáte spoločné deti, potom dedičmi po ňom budete vy a rodičia  manžela a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. v zmysle ust. § 474 Obč. zákonníka.

Riešením toho, aby v prípade úmrtia budúceho manžela, aby sme odpoveď na otázku nekomplikovali, by bolo, aby spísal závet a určil svojich dedičov. Keďže budúci manžel nemá zatiaľ potomkov, teda neopomenuteľných dedičov, môže určiť za dediča kohokoľvek, teda aj vás, prípadne vaše deti a aj vás.

K otázke súrodencov manžela uvádzame, že zákonnými dedičmi by boli len v prípade, že vy by ste už nežili v čase úmrtia manžela, a nežili by ani rodičia vášho budúceho manžela v čase jeho úmrtia.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.

 

 


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o možnostiach zabezpečenia majetku, ktorý som nadobudla ešte ako slobodná žena. Plánujem sa totiž vydávať a chcem, aby v prípade mojej smrti išlo dedičstvo na môjho syna. Manžel má totiž dieťa z predošlého manželstva a nechcem, aby môj majetok po ňom zdiedil aj jeho syn. Je teda potrebné spísať nejaký dokument pred uzatvorením manželstva? Ďakujem pekne za odpoveď. S pozdravom, Zuzana

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 01.02.2022)

Dobrý deň,
z ptázky vyplýva, že chcete zabezpečiť, aby v prípade Vášho úmrtia majetok nadobudnutý Vami pred uzatvorením manželstva zdedil výlučne Váš syn a nie aj manžel, prípadne následne jeho syn.

Riešenie je jednoduché. Je treba spísať závet a určiť v ňom závetného dediča a určiť rozsah majetku, ktorý má na základe závetu zdediť, prípadne určiť ajnáhradného dediča, keďže syn sa nemusí dožiť Vášho úmrtia /aj toto je niekedy realita/. V prípade spísania závetu potom jediným dedičom Vami určeného majetku nadobudnutého pred uzatvorením manželstva bude Váš syn. Ide o to, že manžel nie je neopomenuteľným dedičomv zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka, ktorým sú len deti /bez ohľadu na to či sú maloleté alebo plnoleté/ a manžel nebude môcť napadnút z tohto dôvodu závet.

Závet nechajte spísať u notára.

 


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj manžel je silný alkoholik. Vyhráža sa mi, že si vezme veľkú pôžičku a minie ju sám. Ak by náhodou zomrel, musela by som ju splácať. Ako sa tomu dá predísť? Rozvodu by som sa rada vyhla.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 19.01.2022)

Dobrý deň,
predísť tomu môžete napríklad obmedzením jeho spôsobilosti na právne úkony. Ak je totiž naozaj závislý od alkoholu a v dôsledku toho nevie ovládať svoje konanie, môže byť podľa Občianskeho zákonníka obmedzený na spôsobilosti na právne úkony. Postačovalo by, keby ho súd obmedzí v tom rozsahu, aby nemohol brať na seba záväzky prevyšujúce napríklad 500,- €.

Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov či jedov je schopný robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jeho spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som podruhé ženatý od 4. 7. 2016, ale už asi v roku 2014 sme si s mamou a sestrou vysporiadali rodičovský dom v pomere 3/4 pre mňa a 1/4 pre sestru. Mame sme dali doživotné právo bývania v dome, pretože my tam nežijeme. Otázka: Je v prípade mojej smrti moja súčasná manželka dedičkou tohto majetku, keďže bol vysporiadaný 2 roky pred sobášom a nie je súčasťou nášho spoločného majetku? Ďakujem za odpoveď. Marek

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 05.11.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš podiel na nehnuteľnosti nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže podiel na dome ste nadobudli darovaním.
V otázke neuvádzate, či máte potomkov či už z predchádzajúceho alebo súčasného manželstva.

Ak je to tak, potom v prípade Vášho úmrtia by mohla mať Vaša súčasná manželka nárok na podiel na dome a to spolu s Vašim deťmi či už z predchádzajúceho manželstva alebo súčasného manželstva.

Nevieme resp. v otázke neuvádzate, ako by ste chceli aby bolo naložené s podielom na dome v prípade Vášho úmrtia, preto uvedieme aj zopár alternatív. Ak by ste chceli, aby Váš podiel na dome nadobudli len deti, potom riešením je spísanie závetu /najlepšie u notára/. Ide o to, že Váš podiel na dome nepatrí do BSM a súčasná manželka nie je neopomenuteľným dedičom v zmysle ust. § 479 Obč. zákonníka a preto z tohto dôvodu, že Váš podiel na dome v prípade spísania závetu zdedia len Vaše deti, nemôže napadnúť neplatnosť závetu. Neopomenuteľnými dedičmi sú len deti.

Citujeme ust. § 479 Obč. zákonníka :

"Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Ak deti  či už z predchádzajúceho alebo súčasného manželstva nemáte, potom závet ohľadom podielu na dome môžete pre prípad úmrtia nechať spísať podľa svojho rozhodnutia.


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, po manželovi, ktorý zomrel pred piatimi rokmi, som zdedila štvrť jeho rodičovského domu. Manžel má ďalších troch súrodencov, ktorí sú spolupodielnici uvedenej nehnuteľnosti. Môžem svoj podiel predať jednému z jeho súrodencov, alebo ho musím ponúknuť všetkým trom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň,
ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, potom majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo. To neplatí, ak podiel prevádzate blízkej osobe. Ak spoluvlastník, ktorému chcete previesť podiel, nie je Vaša blízka osoba, potom musíte ponúknuť podiel aj ostatným a až keď svoje právo nevyužijú, ho môžete previesť.

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava