Máte
otázku?

Dedenie po smrti manžela a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina

Otázka: Dedenie po smrti manžela a BSM

Dobrý deň, rada by som sa opýtala nasledovné: mám 36 rokov, môj manžel má 63 rokov. Ja nemám žiadne deti, no môj manžel má z prvého manželstva dve dospelé deti. Spolu máme spoločný majetok a našli sme si aj určitý majetok. Každý z nás má svoj účet v banke. Chcela by som sa spýtať, či v prípade úmrtia môjho manžela budú jeho deti dediť aj financie z môjho účtu, keďže je súčasťou spoločného majetku. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Dobrý deň, v prípade, keď zanikne manželstvo smrťou jedného z manželov musí dôjsť najprv k vyporiadaniu BSM. Tzn. že sa musí rozhodnúť, čo z BSM patrilo zosnulému manželovi, čo pozostalému manželovi. Napr. v situácii, ktorú ste opísali Vy, by sa najprv vyporiadalo BSM (všetok majetok v rámci BSM by sa vyporiadal v zmysle § 150 OZ, t.j. tak, aby podiely oboch manželov boli rovnaké) a až následne sa majetok, ktorý by pripadol zosnulému manželovi, stane predmetom dedičského konania. Jeho deti nemôžu dediť majetok, ktorý v rámci vyporiadania BSM súd prisúdil Vám. Ak by zosnulý manžel prostredníctvom závetu nedisponoval so svojim majetkom, dedilo by sa zo zákona. V obdobnej situácii ako je Vaša by dedili dedičia prvej zákonnej skupiny (t.j. potomci a manželka).

Peniaze na Vašom účte, ak boli zarobené počas manželstva patria do BSM a preto by boli predmetom vysporiadania a následne predmetom dedenia. Preto je lepšie mať peniaze v hotovosti.

Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako prebieha dedenie dvoch áut po úmrtí manžela. Je možné prepísať jedno auto na manželku? A zaujímalo by ma, či náklady na pohreb zdedia aj dospelé deti, teda dediči. Ďakujem pekne. S pozdravom, J.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 08.02.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že právne v tom nevidíme problém, aby jedno motor. vozidlo na základe výsledkov dedičského konania pripadlo manželke, keďže v dedičskom konaní sa najprv vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, kde manželke pripadne jedna polovica, a druhá polovica bude predmetom dedenia medzi dedičov v rovnakom pomere, teda po 1/6 matka, a po 1/6 deti. Bude teda vecou dohody dedičov ako sa dohodnú ohľadom osob. motor. vozidla, keďže auto nie je deliteľné.

Pokiaľ ide o pohrebné nákaldy, tu platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, s manželkou sme si zakúpili rodinný dom počas trvania bezstrešového manželského bytu (BSMB). Chcel by som sa opýtať, v prípade môjho úmrtia, či by moja manželka po dedičskom konaní musela vyplatiť moje deti z prvého manželstva z ceny rodinného domu. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 01.02.2024)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že rodinný dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by došlo k vámšu úmrtiu, potom rodinný dom bude predmetom dedenia, kde manželka titulom vyporiadania BSM nadobudne jednu polovicu a druhá polovica bude predmetom dedenia, pričom dedičia -manželka a vaše deti z predcádzajúceho manželstva nadobudnú rovnaké podiely z jednej polovice ak by nedošlo napr. k vydedeniu uvedneých potomkov z vašej strany. Uvedne vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka.

Je možné, aby sa dedičia dohodli na dedičskom konaní aj inak, a to že napr. podiel na dome, ktorý bude predmetom dedenia po vás ako poručiteľovi nadobudne vaša manželka a bude musieť vyplatiť dohodnutú sumu vašim deťom z predchádzajúceho manželstva, prípadne sa dohodnú tak, že vaša manželka nadobudne celý podiel na dome bezodplatne bez povinnosti výplaty ustupujúcich dedičov. Je to teda vec dohody dedičov v zmysle ust. § 482 Obč. zákonníka.

 


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj manžel kúpil byt na hypotéku krátko pred uzavretím nášho manželstva, a teraz ho počas manželstva splácame z našich spoločných financií. Ako to bude v prípade nášho rozvodu? Budem mať nárok na časť majetku? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 31.01.2024)

Dobrý deň,
áno, v prípade vášho rozvodu a následného vyporiadania BSM, máte nárok na to, aby manžel nahradil to, čo sa zo spoločného vynaložilo na jeho výlučný majetok, t.j. ak sa zo spoločých peňazí splácal len jeho dlh (hypotéka), je povinný tieto financie nahradiť. Pokiaľ ide o jeho dom, tento nebude predmetom vyporiadania, nakoľko ho váš manžel nadobudol pred manželstvom. 


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som sa na Vás obrátila s otázkou. S bývalým manželom sme sa rozviedli v júli 2021. Zomrel v októbri 2023, avšak k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) nedošlo. Zaujíma ma, či mám nárok na časť majetku, ktorý bol nadobudnutý počas trvania našeho manželstva, vzhľadom na to, že zomrel pred jeho vysporiadaním. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 28.01.2024)

Dobrý deň, vo veci sa treba prihlásiť do dedičského konania. Ktorému notárovi bol spis pridelený, zistíne v informačnom centre okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska bývalého manžela v čase úmrtia. Následne kontaktujte notára.

Ak vaše zaniknuté BSM, ktoré zaniklo rozvodom, nebolo vyporiadané ani dohodou a ani nebol podaný návrh an súd, potom platí ust. § 195 Civilného mimosporpvého poriadku :

"(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi. (2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd."


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rodinný dom je dedičstvom po mojich rodičoch, ktorý som nadobudol pred uzavretím manželstva. Spolu sme nemali deti, môj manžel má však syna. Patrí synovi môjho manžela nejaká časť dedičstva rodinného domu?

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 01.01.2024)

Dobrý deň, v prípade, že dom bol získaný pred manželstvom a neexistujú spoločné deti, dom patrí do vášho osobného majetku. Manželov syn nemá automatické právo na dedičstvo tohoto domu, pretože nejde o spoločné majetky získané počas manželstva. Pokiaľ pre neho nezanecháte nič v závete, nárok na dedičstvo nemá. Všetko závisí od obsahu vášho závetu


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, po smrti otca má právo dediť dom matka a dvaja synovia. Je možné uskutočniť dedenie tak, aby celá otcova časť prešla na matku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 31.12.2023)

Dobrý deň,
áno, právne je to možné, avšak na to je potrebná dohoda všetkých dedičov, čo vyplýva z ust. § 195 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku :

"Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd."


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu v nasledovnom prípade dedenia: Sme manželia a vlastníme trojizbový byt v BSM a máme dve vydaté dcéry. Moja otázka znie: Môže jeden z manželov zdediť celú časť, teda 1/2 majetku, ktorý je predmetom dedičského konania v prípade smrti jedného z manželov? Deti ako dedičia zo zákona by po smrti druhého rodiča zdobili celý majetok 1/1. Dôvod: Chceme predísť tomu, aby deti po nátlaku svojich manželov nepožadovali majetkové vyrovnanie svojich podielov vo finančnom vyjadrení a to v čase, keď jeden z manželov ešte žije. Prosím, ako by sme mali postupovať a aký postup doporučujete?

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 23.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že v prípade, že by došlo k úmrtiu jedného z manželov, predmetom dedenia bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve bude len jedna polovica bytu, druhá polovicu nadobudne pozostalý manžel titulom vyporiadania BSM. Aby celý podiel manžela - poručiteľa zdedil výlučne pozostalý manžel, na toto je potrebná dohoda všetkých dedičov v dedičskom konaní.

Uvádzame, že ak by vaše deti trvali na dedení zo zákona podľa dedičských podielov, zdedené podiely na byte  ich manželkami nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva dcér a ich manželov, ich manželia nemajú právny nárok na predmetné podiely z bytu, a to ani na peniaze z prípadného následného predaja ich podielov.

Možnosťou na vašej strane je byt darovať vašim dcéram v rovnakom pomere /po 1/2/ so súčasným zriadením vecného bremena vo váš prospech - manželov, ktoré spočíva v práve doživotného bývania a užívania bytu, prípadne im podiely na byte predať.

Inou možnosťou, kúsok neobvyklou vzhľadom na to, že máte deti, je predať byt inej cudzej osobe, prípadne darovať inej rodine. Súhlas detí - dcér na predať alebo darovanie majetku inej osobe nepotrebujete.

 


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v dedičskom konaní po mojej mame boli zahrnuté aj účty v banke, ktorých majiteľom je otec a mama bola iba disponentka. Bol postup notára správny? Ak účty nemali byť predmetom dedičstva, čo môžeme ako dediči urobiť? Uznesenie o dedičstve je právoplatné. Ďakujem, Erika.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 06.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že postup notára bol správny.

Ak otec ako manžel je majiteľom účtu, peniaze na účte patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a v rámci dedičského konania sa uvedené finančné prostriedky vyporiadajú : jedna polovica bude patriť manželovi /otcovi/ a druhá polovica ide do dedenia, kde dedičia nadobudnú rovnaký podiel k celku - teda k jednej polovici zostatku fin. prostriedkov ku dňu úmrtia /napr. 2 deti a otec - všetci po jednej tretine z 1/2. Toto je zákonný postup podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dohoda dedičov môže byť samozrejme aj iná a to taká, že všetky fin. prostriedky zdedí otec a to bez povinnosti výplaty ostatným dedičom - deťom.

Uvádzame, že finančné prostriedky na účte, prípadne ich časť by nespadali do dedičského konania ak by tieto otec nadobudol napr. dedením alebo darom výlučne v jeho prospech.


Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Vážený, manželka mi zomrela. Jej matka je výlučným vlastníkom bytu (otec je už dávno mŕtvy). Žiaľ, matka je vážne chorá a vzhľadom na jej vysoký vek sa obávam, že už nebude dlho žiť. Čo sa stane s bytom po jej smrti, keďže neexistuje závet? Za normálnych okolností by byt zdedila moja manželka a jej sestra. Avšak moja manželka zomrela, bude naša dcéra mať nejaké práva ohľadom tohto bytu? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 17.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že vlastníkom bytu je matka vašej nebohej manželky. Z uvedeného dôvodu predmetný byt nebude predmetom dedenia po vašej pani manželke.

V prípade, že dôjde k úmrtiu  matky vašej manželky, potom bude byt predmetom dedenia v súlade s ust. Občianskeho zákonníka. V súlade s ust. § 473 Občianskeho zákonníka následne platí :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. (2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."   Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zákonným dedičom po matke vašej pani manželky bude vaša dcéra a sestra vašej nebohej manželky a to v rovnakom pomere k celku, teda po 1/2, pravda za podmienky, že sa v dedičskom konaní nedohodnú inak.
Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku. Vlastním veľký dom na hypotéke a mám dve maloleté deti. Dom je zapísaný na môj meno. Môj partner má dve dospelé deti. Ak by som sa vydala, mali by po mojej smrti nárok na dom on a jeho deti? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste slobodná s dvoma maloletými deťmi, ale žijete s partnerom. 

V prípade, že by za tohto právneho stavu /bez uzatvorenia manželstva/ došlo k vášmu úmrtiu, výlučnými zákonnými dedičmi po vás ako vlastníkovi domu by boli vaše dve maloleté deti v súlade s ust. § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

V prípade, že by ste uzatvorili manželstvo s terajším partnerom, potom v prípade , že by došlo k vášmu úmrtiu, dedičom domu by boli vaše dve maloleté deti a váš manžel, všetci v rovnakom pomer k celku, teda po jednej tretine/. V prípade, že by manžel zomrel skôr ako vy ako vlastník nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť nebude predmetom dedenia po manželovi, lebo on nie je ani podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a teda dedičmi nebudú ani deti z predchádzajúceho manželstva vášho manžela.

Zrejme ste sa chceli v otázke opýtať aj na to /to však predpokladáme z našej praxe/, čo urobiť aby v prípade vášho úmrtia  boli dedičmi vášho domu len vaše deti /či už v čase úmrtia budú maloleté alebo plnoleté/. Riešením je potom z vašej strany spísanie závetu, kde ako závetných dedičov určíte len vaše deti, lebo deti sú neopomenuteľnými dedičmi a manžel nebude môcť závet napadnúť, lebo nie je neopomenuteľným dedičom.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať notára.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.