Máte
otázku?

Dedenie po smrti manžela a BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Žilina
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie po smrti manžela a BSM

Dobrý deň, ja by som sa chcela spýtať nasledovné: mám 36 rokov, môj manžel má 63 rokov. Ja nemám žiadne deti, môj manžel má z prvého manželstva dve plnoleté deti. Máme BSM a nadobudli sme už aj určitý majetok. Každý máme v banke svoj účet. Chcem sa spýtať, v prípade úmrtia manžela, budú dediť jeho deti aj financie z môjho účtu, nakoľko patrí do BSM? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Dobrý deň, v prípade, keď zanikne manželstvo smrťou jedného z manželov musí dôjsť najprv k vyporiadaniu BSM. Tzn. že sa musí rozhodnúť, čo z BSM patrilo zosnulému manželovi, čo pozostalému manželovi. Napr. v situácii, ktorú ste opísali Vy, by sa najprv vyporiadalo BSM (všetok majetok v rámci BSM by sa vyporiadal v zmysle § 150 OZ, t.j. tak, aby podiely oboch manželov boli rovnaké) a až následne sa majetok, ktorý by pripadol zosnulému manželovi, stane predmetom dedičského konania. Jeho deti nemôžu dediť majetok, ktorý v rámci vyporiadania BSM súd prisúdil Vám. Ak by zosnulý manžel prostredníctvom závetu nedisponoval so svojim majetkom, dedilo by sa zo zákona. V obdobnej situácii ako je Vaša by dedili dedičia prvej zákonnej skupiny (t.j. potomci a manželka).

Peniaze na Vašom účte, ak boli zarobené počas manželstva patria do BSM a preto by boli predmetom vysporiadania a následne predmetom dedenia. Preto je lepšie mať peniaze v hotovosti.

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, s manželom sme sa zobrali pred rokom. On ma z prvého manželstva neplnoleté dieťa. Financie máme na jeho účte, ku ktorému ja nemám prístup. Chcela by som sa spýtať, že, či po jeho smrti by som dostala peniaze ja, alebo by z toho dedila aj jeho dcéra. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že ak poberáte mzdu, potom nie ste zo zákona povinná mzdu poukazovať na bankový účet manžela, ku ktorému nemáte ani dispozičné oprávnenie.

V prípade úmrtia manžela by išlo dedenie v 1. skupie dedičov podľa ust. par. 473 Obč. zákonníka. Vzhľadom na to, že smrťou manžela dôjde k zániku BSM, v dedičskom konaní sa najprv vyporiada zaniknuté BSM, z ktorého jedna polovica patrí Vám ako pozostalej manželke v súlade s ust. par. 150 Obč. zákonníka a následne druhá polovica majetku ide do dedenia, kde dedičmi vo Vašom prípade budete Vy a dcéra manžela v rovnakom pomere.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa spýtať : po smrti môjho manžela, nemusím deťom zanechať, majetok po manželovi, keď sa deti zle správajú voči mne a aj pohreb musela vybavovať neter s manželom pritom mám 3 deti. Pekne ďakujem s pozdravom J.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2021)

Dobrý deň,

Ak Váš manžel zomrel, deti sú zákonnými dedičmi v I. skupine dedičov. Otázkou je, či Váš manžel nespísal závet a či deti nevydedil. To znamená, že deti budú dedič po manželovi, nie po Vás, lebo Vy žijete.

Je to síce nespravodlivé z hľadiska toho, že dedenie sa nezakladá na zásluhovosti o starostlivosť a záujem o poručiteľa, ale ide o zachovanie majetku v rodine. Možnosťou v dedičskom konaní je, aby ste sa s dedičmi - deťmi dohodli, že všetok majetok, ktorý bude  predmetom dedenia po vyporiadaní BSM v dedičskom konaní, zdedíte Vy ako manželka.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať : sme manželia, máme súdom rozdelené BSM a jednu spoločnú dcéru, všetko čo sme nadobudli počas manželstva máme v BSM.
Moja otázka? : v prípade mojej smrti je dedič iba moja dcéra, alebo má nárok aj moja manželka, ďakujem pekne za odpoveď.
R.D.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že máte súdnym rozhodnutím zrušení BSM.
V otázke však neuvádzate, či BSM zrušené súdnym rozhodnutím počas trvania manželstva bola aj vyporiadané v zmysle ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka.
Ak vyporiadané nebolo, a neuplynula ani lehota na vyporiadanie v zmysle ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka, potom v prípade úmrtia jedného z manželov v rámci dedičského konania sa najprv vyporiada BSM zrušené súdnym rozhodnutím s ust. § 195 a 196 Civil. mimospor. poriadku :

" § 195 :
(1) Ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi.
(2) Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa môže vyporiadať dohodou medzi pozostalým manželom a dedičmi, uzavretou písomne alebo ústne do zápisnice, ktorá podlieha schváleniu súdom. Ak nedôjde k dohode, rozhodne o vyporiadaní súd.
(3) Ak sú medzi účastníkmi sporné skutočnosti o rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na sporný majetok sa neprihliada. Ustanovenie § 198 ods. 2 sa použije primerane.
(4) Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo rozhodnutie súdu o vyporiadaní obsahuje vymedzenie rozsahu majetku poručiteľa a jeho dlhov s údajom o hodnote majetku a určenie, čo z tohto majetku patrí do dedičstva a čo patrí pozostalému manželovi.
(5) Ak sa pred skončením konania zistí ďalší majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, pri jeho vyporiadaní sa postupuje podľa odseku 2.
§ 196 : Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za života poručiteľa, vyporiada sa podľa § 195, ak toto spoluvlastníctvo nebolo ku dňu smrti poručiteľa vyporiadané a ak sa o jeho vyporiadaní nezačalo za života poručiteľa konanie na súde na základe žaloby."

V prípade nevyporiadania zaniknutého BSM, ktoré bolo zrušené súdnym rozhodnutím, dedičom po vyporiadaní BSM v dedičskom konaní bude manželka a dcéra rovnakým dielom.


Ak BSM zrušené súdnym rozhodnutím bolo vyporiadané, potom dedičom po Vás, ak nespíšete listinu o vydedení alebo nespíšete ani závet, bude Vaša manželka a dcéra v súlade s ust. § 473 Obč. zákonníka :

" (1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.
(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Poznamenávame, že podľa ust. § 479 Obč. zákonníka platí, že "maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Súčasne uvádzame, že manželku vydediť nemôžete, lebo vydediť môžete len potomka, môžete však spísať závet.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Rodičia postavili rodinný dom počas manželstva v roku 1973, ale na liste vlastníctva je zapísaný iba zosnulý otec. Ako môže matka preukázať, že dom patrí do BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.03.2020)

Dobrý deň, rozhodujúce pre posúdenie, či patrí stavba do BSM je okamih vzniku veci z právneho hľadiska. Treba skúmať v akom stave rozostavanosti bola stavba, keď sa zosobášili. Nie je rozhodujúce kedy bola stavba dokončená. Ak totiž stavba bola rozostavaná už pred uzavretím manželstva do takej miery, že z právneho hľadiska vznikla a existovala už ako vec, nebude patriť do BSM, aj keď ju dostavali v manželstve. Rozhodujúce je, či boli postavené už prvky dlhodobej životnosti a bolo možné rozoznať dispozičné riešenie prvého nadzemného podlažia (prízemia). Ak v manželstve robili iba dokončovacie práce, táto nehnuteľnosť zrejme nebude patriť do BSM. Ak stavbu začali stavať po uzavretí manželstva, bude s určitosťou patriť do BSM, aj keď je na liste vlastníctva iba poručiteľ. Notárke je potrebné uviesť a preukázať skutočnosti týkajúce sa rozostavanosti stavby v čase uzavretia manželstva. Následne notárka bola preukázaných skutočností zahrnie vec do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Pekný deň, moja mama zdedila počas manželstva pozemok. Otec prednedávnom zomrel a zaujímalo by ma, či predmetom dedičského konania bude i mamin pozemok. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň,

pozemok, ktorý je výlučným vlastníctvom Vašej matky a ktorý nadobudla dedením nemôže byť predmetom dedenia po Vašom otcovi, nakoľko Váš otec nebol jeho podielovým spoluvlastníkom a pozemok nepatril do BSM.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Môžem napísať závet, aby po mne dedili moji synovia z prvého manželstva, ak mame s maželom BSM.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň prajem,

ako vlastník veci môžete svojím majetkom disponovať pre prípade smrti, a teda môžete spísať závet, v ktorom odkážete svoj majetok, resp. jeho časť deťom. Ak sa rozhodnete pre to, aby Vaše deti zdedili všetok Váš majetok, ktorý nepatrí do BSM, potom bude patriť len im. Pokiaľ ide o majetok v BSM, aj tam môžete určiť, že všetko zdedia deti, no de facto zdedia menej, pretože v prípade smrti jedného z manželov sa najskôr vyporiadava BSM a zvyšok ide do dedičstva. Tento zvyšok by tak mohli zdediť len deti. Závet odporúčam spísať u notára.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môj brat sa rozviedol pred 5 rokmi, nevyporiadal si BSM - rodinný dom. Býva v ňom doteraz jeho bývala manželka. Manželstvo bolo bezdetné. Brat zomrel. Je polovica rodinného domu predmetom dedenia ? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade platí ust. § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

T,.j. Pokiaľ BSM nebolo vyporiadané dohodou ani nebol v lehote do 3 rokov od rozvodu podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí, že došlo k vyporiadaniu zo zákona a teda polovica rodinného domu bude predmetom dedenia po Vašom bratovi.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Čo je povinnosťou notára, resp. s čím má oboznámiť dedičov žijúcich v zahraničí. Dediť sa má byt, 3 vkladné knižky, chata. Nakoľko v byte žijú manželka pozostalého a ZŤP syn. Je možné, aby do dedičstva spadali účty manželky, syna a zosnulého manžela? Čo v takom prípade, keď manželka zosnulého previedla peniaze z jeho účtu na syna ZŤP ešte pred dedičským konaním. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2018)

Dobrý deň, notár má všetkých známych dedičov (o ktorých vie) poučiť o tom, že bolo začaté dedičské, poučiť ich o možnosti odmietnuť dedičstvo..., a to bez ohľadu na to, či žijú na Slovensku alebo v zahraničí. Povinnosťou notára v rámci dedičského konania je v spolupráci s dedičmi zistiť majetok, ktorý spadá do dedičstva. Do dedičstva však nespadá žiadny iný majetok okrem majetku poručiteľa. Nakoľko BSM zaniklo smrťou jedného z manželov, bude sa v rámci dedičského konania ako prvé vyporiadavať BSM (tzn. že sa zväčša na základe dohody dedičov určí, čo patrí z BSM do vlastníctva manželky a čo do vlastníctva poručiteľa). Predmetom dedenia bude následne iba časť majetku patriaca poručiteľovi z BSM. Po smrti každej osoby sa  majú v banke peniaze uložené na účtoch zablokovať, aby sa predchádzalo práve takýmto prípadom. Vo Vašom prípade bude dôležité, či budete vedieť v rámci dedičského konania preukázať (rozhodujúcim je okamih smrti poručiteľa a stav jeho bankového účtu), že po smrti poručiteľa boli z jeho účtu prevedené peniaze. Tieto peniaze však budú patriť do BSM a bude ich potrebné vyporiadať (ak ide o úspory poručiteľa nahromadené počas trvania manželstva). Tzn. že ak sa nedohodnú dedičia inak 1/2 patrí poručiteľovi a 1/2 pozostalej manželke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie po smrti manžela a BSM (Iné oblasti práva)

Kto má nárok na dedičstvo po manželovom otcovi, keď manžel už nežije, no má 3 deti a manžel mal aj 2 súrodencov, ktorí žijú a manželku.

Odpoveď: Dedenie po smrti manžela a BSM

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2018)

Dobrý deň, ak poručiteľ nezriadil závet, ktorým by disponoval svojím majetkom pre prípad smrti, tak sa bude dediť v tzv. prvej dedičskej skupine. V tejto dedičskej skupine dedia potomci poručiteľa a pozostalý manžel. Vo Vašom prípade mal poručiteľ 3 potomkov a tiež pozostalého manžela. Každý z nich bude dediť rovnakým dielom, t.j. 1/4 podiel na dedičstve. Nakoľko však Váš manžel už nežije uplatní sa zásada dedičskej reprezentácie (§ 473 ods. 2 OZ). Tá zabezpečuje, že podiel Vášho manžela (t.j. 1/4) zdedia jeho potomci (vnuci poručiteľa), pričom opätovne sa uplatní, že tento podiel zdedia v rovnakom pomere (t.j. každé dieťa zdedí 1/3 z 1/4).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie po smrti manžela a BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku