Máte
otázku?

Dedenie zo zákona


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie zo zákona

Dobrý deň. Moja mama a jej manžel vlastnia byt v BSM. Manžel mojej mamy však nie je môj biologický otec a ani ma neadoptoval. Rád by som sa spýtal, ako by prebiehalo dedenie tohto bytu podľa zákona v prípade, že by najskôr zomrel manžel mojej mamy, a ako by to bolo v prípade, keby najskôr zomrela moja mama. Zaujíma ma samozrejme môj podiel na dedičstve, keďže moja mama sa obáva, že by sa po jej smrti k bytu mohol dostať niekto iný prostredníctvom dedičského konania. Manžel mojej mamy má ešte svoju mamu a troch súrodencov, ktorí všetci žijú vo svojich vlastných domácnostiach. V spomínanom byte žijú len moja mama a jej manžel. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Dobrý deň, vzhľadom na to, že predmetný byt vlastnia v BSM v prvom rade by sa v rámci dedičského konania vyporiadalo zaniknuté BSM. T.j. určilo by sa komu čo patrí z BSM a následne až po tomto zistení sa pokračuje v dedičskom konaní ďalej. Predmetom dedičského konania by bol iba majetok, ktorý patrí z BSM tejto osobe. Ak by zomrel manžel Vašej matky a ak on nemá žiadnych potomkov, dedili by po ňom Vaša mama a jeho rodičia, pričom Vaša mama by zdedila aspoň 1/2 a jeho rodičia druhú 1/2. Ak by zomrela Vaša mama, dedilo by sa po nej v tzv. prvej dedičskej skupine. V tejto skupine by ste dedili Vy a jej manžel rovným dielom. V oboch prípadoch je však možné zriadiť závety a tým vylúčiť dedenie zo zákona. Napr. Vaša mama môže zriadiť závet, že všetok svoj majetok pre prípad smrti odkazuje Vám. Rovnako však môže zriadiť závet aj jej manžel, ktorý by napr. odkázal svoj majetok súrodencovi, a tým vylúčil Vašu mamu z dedenia. 

Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký je postup v prípade, keď notár informuje zákonných dedičov o závete a listine o vydedení dospelého dcéry. Je notár v tomto konaní povinný informovať aj o ostatnom majetku poručiteľa, teda o jeho záväzkoch a pohľadávkach? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň,
áno, notár je povinný akýkoľvek majetok poručiteľa, ktorý nebol zahrnutý v závete, zisťovať a potom následne sa tento majetok musí v rámci dedičského konania rozdeliť medzi dedičov. Rovnako to platí aj pre záväzky a pohľadávky. Z toho vyplýva, že notár musí dedičov oboznámiť o ďalšom majetku poručiteľa. 

Dedičia (okrem vydedenej dcéry) sa dohodnú o ostatnom majetku poručiteľa a jeho vzájomnom rozdelení.

Ak sa dedičia nedohodnú, tak notár majetok poručiteľa (nezahrnutý do závetu) rozdelí podľa zákonných dedičských skupín, ktoré určuje Občiansky zákonník.

Podľa § 473 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Podľa § 474 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, "Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

Podľa § 475 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka,  "Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Podľa § 475a Občianskeho zákonníka, "Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti."


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám jednoduchú otázku. Otec zanechal majetok nepatrné hodnoty. Pani notárka povedala, že dediť môže len jeden z šiestich. A môže dediť len ten, kto nemá pôžičku a ani nehnutelnosť. Existuje na to zákon alebo paragraf a môže notárka také niečo povedať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 14.06.2023)

Dobrý deň,

to čo Vám uviedla pani notárka nevyplýva z ustanovení žiadneho zákona. Pokiaľ poručiteľ zanechal po sebe iba majetok nepatrnej hodnoty platí, že súd ho môže vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť. Z tohto dôvodu je účastníkom dedičského konania aj táto osoba aj za predpokladu, že inak by do úvahy ako dedič neprichádzala. 

Vzhľadom na uvedené, nakoľko neuvádzate bližšie informácie, postup by mal byť taký, že ak sa niektorý z vás dedičov postaral o pohreb, tomu by mal byť vydaný majetok nepatrnej hodnoty po poručiteľovi. 


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či je možné oficiálne sa zbaviť príbuzenských vzťahov so súrodencami.
Ďakujem. Anna

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 07.03.2022)

Dobrý deň,
položili ste zvláštnu otázku, zrejme Vás k tomu viedli závažné okolnosti.

Zákonne zrušiť príbuzenský vzťah so súrodencami nemôžete.

Pokiaľ by malo ale ísť napr. o dedenie, a Vy nie ste vydatá, nemáte deti a ani rodičov, potom máte možnosť spísania závetu, aby nededili po Vás Vaši súrodenci a ani ich deti . CItujeme ust. § 475 Obč. zákonníka :

"(1)Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."
 
 
 

Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, momentálne sa nachádzam v dedičskom konaní o byt môjho starého otca. Moja matka sa rozhodla prepísať väčšinový podiel na mňa, čo predstavuje 10/12 majetku. Zvyšok pripadá na môjho otca a môjho krstného otca, teda každému 1/12. Oni však nechcú pristúpiť k vyporiadaniu majetku, teda k vyplateniu ich podielov, a žiadajú, aby som im platil mesačný "nájom". Som ochotný oboch vyplatiť, ale nechcú sa so mnou dohodnúť. Ako môžem ďalej postupovať, aby mi svoj podiel predali? Byt by som si rád ponechal v užívaní, preto by som sa ešte rád spýtal, či je veľká šanca, že by súd nariadil predaj bytu a vyplatenie peňazí z predaja podľa podielov. Byt plne užívam so svojou mamou a sestrou už 19 rokov. My hradíme všetky náklady a aj príspevok do spoločenstva vlastníkov bytov. - Kamil

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že starí mama je vlastníkom bytu v podiele 10/12, ktoré podiely Vám chce darovať. Predmetom dedičského konania budú 2/12, kde dedičmi sú Váš otec a jeho brat. Byt v súčasnosti užívate aj s mamou a sestrou. Dedičské konanie po starom otcovi nie je ukončené.

Obavy vyslovujete v otázke.

Z hľadiska riešenia Vašich obáv by bolo najlepšie, aby stará mama svoj podiel na byte darovala už teraz Vám. K darovaniu nepotrebuje súhlas Vášho otca a ani druhého syna a na týchto sa ani nevzťahuje predkupné právo v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka. Takto by ste sa už teraz podielovým spoluvlastníkom bytu v podiele 10/12.

Ak by sa otec a jeho brat stali podiel. spoluvlastníkmi v podiele 2/12 spolu, toto v podstate znamená, že by ste sa mali dohodnúť na platení nájmu za ich spoluvlastnícky podiel. Ak by ste sa nedohodli na nájomnej zmluve ohľadom uvedeného podielu 2/12, ich oprávnením je podať žalobu na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia, lebo nemáte spísanú nájomnú zmluvu.

Ak by ste chceli odkúpiť podiely otca a jeho brata spolu 2/12, a ani by nesúhlasili s predajom ich podielov, potom riešením by bolo z Vašej strany podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Keďže v tom čase by ste už boli väčšinovým spoluvlastníkom /10/12 podiel/, je skôr isté, že súd by podiel. spoluvlastníctvo zrušil a museli by ste otca a jeho brata z ich podielov vyplatiť podľa trhovej ceny nehnuteľnosti. Súd by na tento účel vyžiadal znalecký posudok. Takto by ste sa stali výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Treba však rátať s tým, že podiely 2/12 by ste museli uhradiť v lehote cca 6 mesiacov, teda nie v splátkach trvajúcich niekoľko rokov.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti môjho deda bol dom prepísaný na moju mamu a len ona bola zapísaná v Katastri nehnuteľností. V tej dobe už bola vo vzťahu s mojím otcom a spoločne vyplatili z domu mamini súrodenci. Teraz mama tvrdí, že dom je len jej a môže s ním robiť, čo chce. Sme štyria súrodenci. Moja otázka znie: Aké podiely v dedičskom konaní má každý z nás? Môj otec, ktorý je veku 89 rokov, je našou 85-ročnou mamou diskriminovaný, keďže nemá právo v dome rozkazovať, pretože dom je podľa nej len jej. Prosím o radu. Ďakujem, Peter.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaša mama nadobudla rodinný dom dedením a je jeho jediným vlastníkom zapísaným na LV. Z otázky usudzujeme, že v predmetnom rodinnom dome býva spolu aj so svojim manželom, prípadne aj Vami deťmi.

Ak je mama jediným výlučným vlastníkom je pravdou, že s domom môže voľne disponovať. Vášho otca z domu vyhodiť nemôže, keďže jemu ako manželovi vzniklo odvodené právo bývania v predmetnom dome a to na základe rodinno-právneho vzťahu v zmysle ustanovení zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že je povinnosťou manželov žiť spolu. Mama ho z domu vysťahovať ani vyhodiť nemôže.

Pokiaľ ide o Vás ako deti, za života Vašej matky nemáte vlastnícke právo k domu. Ak by došlo k úmrtiu matky, a keďže dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, potom pri dedení, pokiaľ do úmrtia matky sa nezmení právny stav domu /nepredá ho, nedaruje deťom resp. niektorým z nich/, potom dedičmi domu budete Vy deti spolu s otcom v podiele 1/5 k celku ak sa v dedičskom konaní nedohodnete inak. Poukazujeme v tejto súvislosti na ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

V otázke uvádzate, že za matka zdedila rodinný dom za trvania manželstva a aj vyplatila svojich súrodencov z ich dedič. podielov. Ak na vyplatenie súrodencov Vašej matky boli použité prostriedky z BSM, potom Váš otec v prípade úmrtia Vašej matky v rámci dedič. konania by mohol v rámci dedič. konania uplatniť pohľadávku vo výške jednej polovice fin. prostriedkov na vyplatenie súrodencov Vašej matky /§ 150 Obč. zákonníka/.  Bude vecou dohody dedičov ako vyporiadajú podiely na rodinnom dome a či z tohto dôvodu sa dohodnú na tom, že otec bude mať väčší podiel. Samotné vyplatenie súrodencov manželky z dedičstva nezakladá automaticky nárok na väčší podiel na RD ako nehnuteľnosti pri dedení.


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o odpoveď na otázku, za ktorú budem veľmi vďačný. Otázka znie nasledovne: Môj brat má dlh vo výške vyše 3000 eur u zdravotnej poisťovne. Je možné, že sa tento dlh prenesie na mňa ako brata alebo na našich rodičov? Treba podotknúť, že brat nevlastní žiadny majetok. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 14.03.2021)

Dobrý deň, z otázky usudzujem, že ste sa chceli opýtať, či v prípade úmrtia brata budete musieť uhradiť dlh brata v zdrav. poisťovni, pritom brat nemá žiadny majetok.
Odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. par. 188 Civil. mimospor. poriadku a to, že ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo hodnota majtku nepostačuje na úhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, súd ho môže vydať tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa a konanie o dedičstve zastaví.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že keďže brat je nemajetný, prípadný nepatrný majetok bude vydaný osobe, ktorá sa postarala o pohreb a dedič. konanie bude zastavené, teda dedič. konanie v oravom slovamysle nebude. Veritelia sa nemôžu následne domáhať úhrady dlhu v zdrav. poisťovni od dedičov, lebo dedič. konanie nebolo - bolo zastavené.


Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, môže byť štipendium predmetom dedičstva?

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 13.03.2021)

Dobrý deň, predmetom dedenia nemôže byť nárok na vyplácanie štipendia konkrétnej osobe študenta, lebo nárok na vyplácanie štipendia zaniká úmrtím študenta.

Ak ste mienili svoju otázku tak, či predmetom dedenia je už vyplatené štipendium ako zostatok na bankovom účte, potom odpoveď je áno, predmetom dedenia bude zostatok na bank. účte.


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, potreboval by som radu. Môj otec zomrel a zanechal nám rodinný dom, ktorý bol zapísaný na jeho meno a ktorý získal darovacou zmluvou od svojich rodičov. Jedinými dedičmi sme ja a moja mama. Má moja mama nárok na dedičstvo, aj keď otec získal dom darovacou zmluvou?

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Ak bola matka v čase smrti manželkou Vášho otca, má rovnako nárok na dom po Vašom otcovi. Obe budete dediť rovnakým dielom ako dedičky prvej skupiny podľa § 473 ods. 1: "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom." V tomto prípade nie je rozhodujúce, či Váš otec nadobudol dom darovaním a teda nepatrí do BSM, alebo ho nadobudol s matkou a patrí do BSM. Jediný rozdiel je ten, že v tomto prípade sa po smrti Vášho otca dedí celý podiel domu, keďžto v prípade, že by dom bol v BSM by bola predmetom dedičstva iba jeho polovica domu a druhá polovica by stále zostala Vašej matke. Čiže Vy by ste nadobudli iba polovicu z otcovej polovice, teda ¼.


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň. Prosim o radu. Ak počas manželstva postavíme chatu, ktorá je však zapísaná len na manžela v liste vlastníctva, mám po rozvode a vysporiadaní BSM nárok na polovicu majetku súvisiaceho s touto chatou? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ nehnuteľnosť bola kúpená počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva z prostriedkov BSM, potom aj nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

Platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Pokiaľ by nehnuteľnosť bola nadobudnutá za trvania manželstva a len manžel by bol zapísaný na LV, nehnuteľnosť bude patriť do BSM ak prostriedky za ktoré bola alebo bude kúpená patria do BSM  (vyplatená mzda)patrí do BSM).

Ak by bol manžel ako jediný vlastník pozemku, ktorý nadobudol napr. dedením alebo darovaním, zapísaný na liste vlastníctva, v zmysle ust. stavebného poriadku nie je vylúčené, aby ste obidva manželia boli ako stavebníci podľa ust. stav. poriadku a následne takto by bol po kolaudácii vykonaný aj zápis na liste vlastníctva v pomere 1/1 , teda bude patriť do BSM.

Všeobecne však platí, že pokiaľ ste nehnuteľnosť nadobudli za trvania manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, aj chata bude patriť do BSM.

V prípade rozvodu pokiaľ by ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM, potom súd pri jeho vyporiadaní na návrh podaný jedným z manželov vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Moji rodičia vlastnia veľký pozemok a chalupu. Sme tri sestry. Rozdelili pozemok na tri časti. Na jednej stojí dom mojich rodičov a pripadajúce dve časti predali dvom mojim sestrám za symbolickú sumu 1€. Mne darovali chalupu vo vedľajšej dedine. Rada by som zistila, či mám aj ja ako dedička nárok na rodičovský dom a pozemok, keďže som dostala v dar chalupu a moje sestry si pozemok kúpili za 1€. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, ak správne chápeme, tak Vašim rodičom zostala 1 časť pozemku a dom. Budeme teda vychádzať z tohto stavu.

Fakt, že si Vaše sestry odkúpili časti pozemkov, a že ste Vy nadobudli chalupu nemá vplyv na dedenie majetku, ktorý zostal Vašim rodičom. Po smrti jedného z nich bude predmetom dedičského konania 1/2 ich terajšieho majetku. To znamená, že táto polovica sa rozdelí rovnakým dielom medzi druhého z manželov a Vás a Vaše sestry - teda každý nadobudne 1/4 zo spomínanej polovice. Po smrti druhého z manželov, budete s Vašimi sestrami nadobúdať rovným dielom (1/3) celý majetok druhého z rodičov.

Vyššie uvedené platí pri dedení zo zákona, ak nedôjde k inej dohode dedičov, alebo spísaniu závetu, ktorý by inak upravoval Vaše podiely. 

V tomto prípade je však dôležité skúmať kúpne zmluvy Vašich sestier, či tu nejde o simulovaný právny úkon, nakoľko nadobudli pozemky za 1€. Môžeme hovoriť, že išlo o simuláciu darovania, vzhľadom na diametrálny nepomer medzi nadobudnutou hodnotou a zaplatenou sumou a v takom prípade, by sa bral v úvahu disimulovaný právny úkon, teda darovanie namiesto kúpy.

Podľa ustanovení OZ platí, že: "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal". Teda by sa do Vašich podielov prirátali dary, ktoré ste nadobudli pred smrťou poručiteľov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava