Dedenie zo zákona


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Dedenie zo zákona

Dobrý deň. Moja mama s manželom vlastnia byt v BSM. Matkin manžel však nie je mojim biologickým otcom, taktiež si ma ani neosvojil. Chcem sa spýtať, akým spôsobom by prebehlo dedenie tohto bytu zo zákona v prípade, že by prvý zomrel matkin manžel a ako v prípade, keby zomrela prvá moja mama. Zaujíma ma samozrejme môj podiel, keďže matka sa obava, aby sa po smrti k bytu nedostal dedením niekto iný - matkin manžel ma ešte mamu a troch súrodencov (všetci žijú vo svojich vlastných domácnostiach. V predmetnom byte žije iba mama a jej manžel). Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Dobrý deň, vzhľadom na to, že predmetný byt vlastnia v BSM v prvom rade by sa v rámci dedičského konania vyporiadalo zaniknuté BSM. T.j. určilo by sa komu čo patrí z BSM a následne až po tomto zistení sa pokračuje v dedičskom konaní ďalej. Predmetom dedičského konania by bol iba majetok, ktorý patrí z BSM tejto osobe. Ak by zomrel manžel Vašej matky a ak on nemá žiadnych potomkov, dedili by po ňom Vaša mama a jeho rodičia, pričom Vaša mama by zdedila aspoň 1/2 a jeho rodičia druhú 1/2. Ak by zomrela Vaša mama, dedilo by sa po nej v tzv. prvej dedičskej skupine. V tejto skupine by ste dedili Vy a jej manžel rovným dielom. V oboch prípadoch je však možné zriadiť závety a tým vylúčiť dedenie zo zákona. Napr. Vaša mama môže zriadiť závet, že všetok svoj majetok pre prípad smrti odkazuje Vám. Rovnako však môže zriadiť závet aj jej manžel, ktorý by napr. odkázal svoj majetok súrodencovi, a tým vylúčil Vašu mamu z dedenia. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu zomrel mi otec a zanechal rodinný dom, ktorý bol písaný na neho a ktorý nadobudol darovacou zmluvou po svojich rodičoch. Jediné dedičky sme ja a mama. Má aj mama nárok na dedičstvo ak otec nadobudol dom darovacou zmluvou?

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.11.2018)

Ak bola matka v čase smrti manželkou Vášho otca, má rovnako nárok na dom po Vašom otcovi. Obe budete dediť rovnakým dielom ako dedičky prvej skupiny podľa § 473 ods. 1: "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom." V tomto prípade nie je rozhodujúce, či Váš otec nadobudol dom darovaním a teda nepatrí do BSM, alebo ho nadobudol s matkou a patrí do BSM. Jediný rozdiel je ten, že v tomto prípade sa po smrti Vášho otca dedí celý podiel domu, keďžto v prípade, že by dom bol v BSM by bola predmetom dedičstva iba jeho polovica domu a druhá polovica by stále zostala Vašej matke. Čiže Vy by ste nadobudli iba polovicu z otcovej polovice, teda ¼.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň. Poprosím Vás o radu, ak si počas manželstva postavíme chatu, ale na liste vlastníctva je písaný len manžel, po rozvode a vysporiadaní BSM, mám nárok na polovicu majetku s chaty? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.11.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Pokiaľ nehnuteľnosť bola kúpená počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva z prostriedkov BSM, potom aj nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva.

Platí ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Pokiaľ by nehnuteľnosť bola nadobudnutá za trvania manželstva a len manžel by bol zapísaný na LV, nehnuteľnosť bude patriť do BSM ak prostriedky za ktoré bola alebo bude kúpená patria do BSM  (vyplatená mzda)patrí do BSM).

Ak by bol manžel ako jediný vlastník pozemku, ktorý nadobudol napr. dedením alebo darovaním, zapísaný na liste vlastníctva, v zmysle ust. stavebného poriadku nie je vylúčené, aby ste obidva manželia boli ako stavebníci podľa ust. stav. poriadku a následne takto by bol po kolaudácii vykonaný aj zápis na liste vlastníctva v pomere 1/1 , teda bude patriť do BSM.

Všeobecne však platí, že pokiaľ ste nehnuteľnosť nadobudli za trvania manželstva z prostriedkov patriacich do BSM, aj chata bude patriť do BSM.

V prípade rozvodu pokiaľ by ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM, potom súd pri jeho vyporiadaní na návrh podaný jedným z manželov vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať. Moji rodičia vlastnia väčší pozemok + chalupu. Sme tri sestry. Pozemok rozdelili na tri časti. Na jednej majú dom rodičia a tie dve predali dvom sestrám za symbolickú cenu 1€. Mne darovali chalupu vo vedľajšej dedine. Moja otázka znie, či aj ja mám na rodičovský dom a pozemok pod ním nárok ako dedička, keď mne darovali chalupu a sestry si kúpili ten pozemok za 1€. Ďakujem

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.11.2018)

Dobrý deň, ak správne chápeme, tak Vašim rodičom zostala 1 časť pozemku a dom. Budeme teda vychádzať z tohto stavu.

Fakt, že si Vaše sestry odkúpili časti pozemkov, a že ste Vy nadobudli chalupu nemá vplyv na dedenie majetku, ktorý zostal Vašim rodičom. Po smrti jedného z nich bude predmetom dedičského konania 1/2 ich terajšieho majetku. To znamená, že táto polovica sa rozdelí rovnakým dielom medzi druhého z manželov a Vás a Vaše sestry - teda každý nadobudne 1/4 zo spomínanej polovice. Po smrti druhého z manželov, budete s Vašimi sestrami nadobúdať rovným dielom (1/3) celý majetok druhého z rodičov.

Vyššie uvedené platí pri dedení zo zákona, ak nedôjde k inej dohode dedičov, alebo spísaniu závetu, ktorý by inak upravoval Vaše podiely. 

V tomto prípade je však dôležité skúmať kúpne zmluvy Vašich sestier, či tu nejde o simulovaný právny úkon, nakoľko nadobudli pozemky za 1€. Môžeme hovoriť, že išlo o simuláciu darovania, vzhľadom na diametrálny nepomer medzi nadobudnutou hodnotou a zaplatenou sumou a v takom prípade, by sa bral v úvahu disimulovaný právny úkon, teda darovanie namiesto kúpy.

Podľa ustanovení OZ platí, že: "Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal". Teda by sa do Vašich podielov prirátali dary, ktoré ste nadobudli pred smrťou poručiteľov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Z prvého manželství mel manžel 2 deti a po rozvodu probehlo majetkoprávní vysporádání 50/50% v roce 1989 a po vyplacení se stal výhradním majitelem nemovitostí. Vzali jsme se v r. 1996 a spolu jsme deti Nemeli z duvodu vyššího veku. Na čo mám právo v dedickék konaní- manžel letos zemrel.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň,

ak Váš manžel nezanechal závet, budú jeho majetok dediť dedičia zo zákona.  Tými sú v prvej dedičskej skupine podľa § 473 Občianskeho zákonníka poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

Teda, v danom prípade budú dedičmi 2 pooručiteľove deti a Vy. Každý z Vás má teda zákonný nárok na 1/3 poručiteľovho majetku - v danom prípade napr. na 1/3 nehnuteľnosti.

Je ale možné v konaní o dedičstve dohodnúť sa s ostatnými dedičmi aj tak, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (alebo aj inej veci) sa stane len jeden z dedičov a za to vyplatí vyrovnací podiel ostatným dedičom. To však záleží už od vzájomnej dohody. Zákonný nárok každého z dedičov je totiž vo výške 1/3.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Chcem sa ešte spýtať, ako by to bolo v prípade, že by matkin manžel v čase svojej smrti už nemal rodičov. Zdedila by po ňom teda celý byt moja mama, teda jeho manželka? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň, ak by manžel Vašej matky už nemal v čase smrti rodičov, dedila by v tejto dedičskej skupine Vaša mama (ako jeho manželka) a prípadne osoby, ktoré s ním žili v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok pred jeho smrťou a boli odkázané na neho výživou alebo sa starali o spoločnú domácnosť (možno spĺňate tieto podmienky i Vy). V takom prípade by buď dedila všetok majetok Vaša mama alebo Vaša mama a Vy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk