Máte
otázku?

Dedenie zo zákona


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Nitra

Otázka: Dedenie zo zákona

Dobrý deň. Moja mama a jej manžel vlastnia byt v BSM. Manžel mojej mamy však nie je môj biologický otec a ani ma neadoptoval. Rád by som sa spýtal, ako by prebiehalo dedenie tohto bytu podľa zákona v prípade, že by najskôr zomrel manžel mojej mamy, a ako by to bolo v prípade, keby najskôr zomrela moja mama. Zaujíma ma samozrejme môj podiel na dedičstve, keďže moja mama sa obáva, že by sa po jej smrti k bytu mohol dostať niekto iný prostredníctvom dedičského konania. Manžel mojej mamy má ešte svoju mamu a troch súrodencov, ktorí všetci žijú vo svojich vlastných domácnostiach. V spomínanom byte žijú len moja mama a jej manžel. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

Dobrý deň, vzhľadom na to, že predmetný byt vlastnia v BSM v prvom rade by sa v rámci dedičského konania vyporiadalo zaniknuté BSM. T.j. určilo by sa komu čo patrí z BSM a následne až po tomto zistení sa pokračuje v dedičskom konaní ďalej. Predmetom dedičského konania by bol iba majetok, ktorý patrí z BSM tejto osobe. Ak by zomrel manžel Vašej matky a ak on nemá žiadnych potomkov, dedili by po ňom Vaša mama a jeho rodičia, pričom Vaša mama by zdedila aspoň 1/2 a jeho rodičia druhú 1/2. Ak by zomrela Vaša mama, dedilo by sa po nej v tzv. prvej dedičskej skupine. V tejto skupine by ste dedili Vy a jej manžel rovným dielom. V oboch prípadoch je však možné zriadiť závety a tým vylúčiť dedenie zo zákona. Napr. Vaša mama môže zriadiť závet, že všetok svoj majetok pre prípad smrti odkazuje Vám. Rovnako však môže zriadiť závet aj jej manžel, ktorý by napr. odkázal svoj majetok súrodencovi, a tým vylúčil Vašu mamu z dedenia. 

Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o dedení zo zákona. Som slobodný a bezdetný. Žijem vo spoločnej domácnosti s jednou zo svojich sestier. Mám ešte jednu žijúcu sestru a dve zosnulé sestry, ktoré majú deti. Moji rodičia sú tiež nebohí. Kto bude podľa zákona dediť po mne? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 02.02.2024)

Dobrý deň,
v takomto prípade by sa použilo ust. § 475 Občianskeho zákonníka a Váš majetok by sa rozdelil medzi Vašich žijúcich súrodencov a ich deti (tých súrodencov, ktorí zomreli).

(1) Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

V prípade, ak si želáte majetok odkázať niekomu inému a predísť dedeniu zo zákona, tak je možné urobiť tak zriadením závetu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o dedičstve bytu v Bratislave, ktorý vlastnia moja mama a jej manžel. Je dôležité spomenúť, že manžel mojej mamy nie je môj biologický otec a ani ma neadoptoval. Zaujímalo by ma, ako by prebiehalo dedenie tohto bytu podľa zákona, ak by moja mama zomrela ako prvá. Aký bude môj podiel na dedičstve? Dostala by som polovicu z maminej časti? Oboje boli dôchodcovia a byt prenajímali, pričom príjmy z prenájmu boli nastavené tak, aby nebol potrebný výkon daňového priznania. Rada by som pokračovala v prenajímaní bytu. Ako mám teraz postupovať s novou nájomnou zmluvou? A ako budem riešiť daňové priznanie po zmene vlastníckych podielov? Ďakujem za vaše rady.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 29.01.2024)

Dobrý deň,

V prípade úmrtia Vašej mamy sa dedičstvo bude riadiť zákonom alebo závetom, ak taký existuje. Ak nemáte k dispozícii závet, dedičstvo by sa rozdelilo podľa zákonných pravidiel. Váš prípadný podiel by závisel od konkrétnych okolností a zloženia rodiny vašej mamy a jej manžela v čase jej úmrtia. Vo všeobecnosti, ak by Vaša mama zomrela a zanechala byt, ktorý vlastní spolu so svojím manželom, jej podiel na tomto byte by sa stal súčasťou jej dedičstva a rozdelil by sa medzi jej zákonných dedičov. Bez ďalších informácií o tom, či existujú ďalší dediči alebo závet, je ťažké určiť Váš presný podiel. Ak nie sú, tak polovica sa delí na 2 časti. Dostanete štvrtinu. 

Pokiaľ ide o prenájom, pokračovať v prenájme bytu môžete aj po smrti Vašej mamy, avšak musíte uzavrieť novú nájomnú zmluvu. Zmluva by mala byť písomná a obsahovať všetky náležitosti ako informácie o prenajímateľovi (kto bude po úmrti Vašej mamy vlastniť byt), nájomcovi, výške nájmu, dobe nájmu atď. Ohľadom daňového priznania, ak prijímate príjmy z prenájmu, ktoré prekračujú stanovený limit pre povinnosť podávania daňového priznania, budete musieť tieto príjmy zahrnúť do svojho daňového priznania. Daňové pravidlá sa môžu líšiť a môžu byť závislé od celkovej výšky Vašich príjmov. 


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám nárok na nejaké dedičstvo po smrti mojej matky, keďže sa znova vydala? Majú spoločného syna z druhého manželstva, no druhý manžel nie je môj otec, pretože môj otec zomrel, keď som mal pol roka. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 07.10.2023)

Dobrý deň, áno, máte nárok.

Po smrti Vašej matky, budete dediť majetok Vašej matky, ktorý ona bude vlastniť v čase svojej smrti. Budete dediť, pretože ste jej dieťa. 

Skutočnosť, že Vaša matka sa druhýkrát vydala, neznamená, že Vy ste už nie ste jej dieťaťom.

Budete dediť spolu s jej synom a s jej druhým manželom na polovicu (ak sa do jej smrti sa manželom nerozvedie). Toto je postup podľa zákona, teda dedenie zo zákona. Vaša matka však môže aj do svojej smrti spísať závet, v ktorom uvedie svoju poslednú vôľu, ohľadom toho, kto a čo má zdediť jej majetok. V závete však nesmie opomenúť svoje deti ako dedičov. 

Podľa § 461 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, "Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dedičia zo zákona."

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom."

Podľa § 479 Občianskeho zákonník, "Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."


Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aký je postup v prípade, keď notár informuje zákonných dedičov o závete a listine o vydedení dospelého dcéry. Je notár v tomto konaní povinný informovať aj o ostatnom majetku poručiteľa, teda o jeho záväzkoch a pohľadávkach? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň,
áno, notár je povinný akýkoľvek majetok poručiteľa, ktorý nebol zahrnutý v závete, zisťovať a potom následne sa tento majetok musí v rámci dedičského konania rozdeliť medzi dedičov. Rovnako to platí aj pre záväzky a pohľadávky. Z toho vyplýva, že notár musí dedičov oboznámiť o ďalšom majetku poručiteľa. 

Dedičia (okrem vydedenej dcéry) sa dohodnú o ostatnom majetku poručiteľa a jeho vzájomnom rozdelení.

Ak sa dedičia nedohodnú, tak notár majetok poručiteľa (nezahrnutý do závetu) rozdelí podľa zákonných dedičských skupín, ktoré určuje Občiansky zákonník.

Podľa § 473 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, "V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

Podľa § 474 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, "Ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva."

Podľa § 475 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka,  "Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."

Podľa § 475a Občianskeho zákonníka, "Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti."


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, mám jednoduchú otázku. Otec zanechal majetok nepatrné hodnoty. Pani notárka povedala, že dediť môže len jeden z šiestich. A môže dediť len ten, kto nemá pôžičku a ani nehnutelnosť. Existuje na to zákon alebo paragraf a môže notárka také niečo povedať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 14.06.2023)

Dobrý deň,

to čo Vám uviedla pani notárka nevyplýva z ustanovení žiadneho zákona. Pokiaľ poručiteľ zanechal po sebe iba majetok nepatrnej hodnoty platí, že súd ho môže vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť. Z tohto dôvodu je účastníkom dedičského konania aj táto osoba aj za predpokladu, že inak by do úvahy ako dedič neprichádzala. 

Vzhľadom na uvedené, nakoľko neuvádzate bližšie informácie, postup by mal byť taký, že ak sa niektorý z vás dedičov postaral o pohreb, tomu by mal byť vydaný majetok nepatrnej hodnoty po poručiteľovi. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či je možné oficiálne sa zbaviť príbuzenských vzťahov so súrodencami.
Ďakujem. Anna

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 07.03.2022)

Dobrý deň,
položili ste zvláštnu otázku, zrejme Vás k tomu viedli závažné okolnosti.

Zákonne zrušiť príbuzenský vzťah so súrodencami nemôžete.

Pokiaľ by malo ale ísť napr. o dedenie, a Vy nie ste vydatá, nemáte deti a ani rodičov, potom máte možnosť spísania závetu, aby nededili po Vás Vaši súrodenci a ani ich deti . CItujeme ust. § 475 Obč. zákonníka :

"(1)Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

(2) Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti."
 
 
 

Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, momentálne sa nachádzam v dedičskom konaní o byt môjho starého otca. Moja matka sa rozhodla prepísať väčšinový podiel na mňa, čo predstavuje 10/12 majetku. Zvyšok pripadá na môjho otca a môjho krstného otca, teda každému 1/12. Oni však nechcú pristúpiť k vyporiadaniu majetku, teda k vyplateniu ich podielov, a žiadajú, aby som im platil mesačný "nájom". Som ochotný oboch vyplatiť, ale nechcú sa so mnou dohodnúť. Ako môžem ďalej postupovať, aby mi svoj podiel predali? Byt by som si rád ponechal v užívaní, preto by som sa ešte rád spýtal, či je veľká šanca, že by súd nariadil predaj bytu a vyplatenie peňazí z predaja podľa podielov. Byt plne užívam so svojou mamou a sestrou už 19 rokov. My hradíme všetky náklady a aj príspevok do spoločenstva vlastníkov bytov. - Kamil

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 22.09.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že starí mama je vlastníkom bytu v podiele 10/12, ktoré podiely Vám chce darovať. Predmetom dedičského konania budú 2/12, kde dedičmi sú Váš otec a jeho brat. Byt v súčasnosti užívate aj s mamou a sestrou. Dedičské konanie po starom otcovi nie je ukončené.

Obavy vyslovujete v otázke.

Z hľadiska riešenia Vašich obáv by bolo najlepšie, aby stará mama svoj podiel na byte darovala už teraz Vám. K darovaniu nepotrebuje súhlas Vášho otca a ani druhého syna a na týchto sa ani nevzťahuje predkupné právo v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka. Takto by ste sa už teraz podielovým spoluvlastníkom bytu v podiele 10/12.

Ak by sa otec a jeho brat stali podiel. spoluvlastníkmi v podiele 2/12 spolu, toto v podstate znamená, že by ste sa mali dohodnúť na platení nájmu za ich spoluvlastnícky podiel. Ak by ste sa nedohodli na nájomnej zmluve ohľadom uvedeného podielu 2/12, ich oprávnením je podať žalobu na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia, lebo nemáte spísanú nájomnú zmluvu.

Ak by ste chceli odkúpiť podiely otca a jeho brata spolu 2/12, a ani by nesúhlasili s predajom ich podielov, potom riešením by bolo z Vašej strany podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Keďže v tom čase by ste už boli väčšinovým spoluvlastníkom /10/12 podiel/, je skôr isté, že súd by podiel. spoluvlastníctvo zrušil a museli by ste otca a jeho brata z ich podielov vyplatiť podľa trhovej ceny nehnuteľnosti. Súd by na tento účel vyžiadal znalecký posudok. Takto by ste sa stali výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Treba však rátať s tým, že podiely 2/12 by ste museli uhradiť v lehote cca 6 mesiacov, teda nie v splátkach trvajúcich niekoľko rokov.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti môjho deda bol dom prepísaný na moju mamu a len ona bola zapísaná v Katastri nehnuteľností. V tej dobe už bola vo vzťahu s mojím otcom a spoločne vyplatili z domu mamini súrodenci. Teraz mama tvrdí, že dom je len jej a môže s ním robiť, čo chce. Sme štyria súrodenci. Moja otázka znie: Aké podiely v dedičskom konaní má každý z nás? Môj otec, ktorý je veku 89 rokov, je našou 85-ročnou mamou diskriminovaný, keďže nemá právo v dome rozkazovať, pretože dom je podľa nej len jej. Prosím o radu. Ďakujem, Peter.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaša mama nadobudla rodinný dom dedením a je jeho jediným vlastníkom zapísaným na LV. Z otázky usudzujeme, že v predmetnom rodinnom dome býva spolu aj so svojim manželom, prípadne aj Vami deťmi.

Ak je mama jediným výlučným vlastníkom je pravdou, že s domom môže voľne disponovať. Vášho otca z domu vyhodiť nemôže, keďže jemu ako manželovi vzniklo odvodené právo bývania v predmetnom dome a to na základe rodinno-právneho vzťahu v zmysle ustanovení zákona o rodine, z ktorého vyplýva, že je povinnosťou manželov žiť spolu. Mama ho z domu vysťahovať ani vyhodiť nemôže.

Pokiaľ ide o Vás ako deti, za života Vašej matky nemáte vlastnícke právo k domu. Ak by došlo k úmrtiu matky, a keďže dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, potom pri dedení, pokiaľ do úmrtia matky sa nezmení právny stav domu /nepredá ho, nedaruje deťom resp. niektorým z nich/, potom dedičmi domu budete Vy deti spolu s otcom v podiele 1/5 k celku ak sa v dedičskom konaní nedohodnete inak. Poukazujeme v tejto súvislosti na ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."

V otázke uvádzate, že za matka zdedila rodinný dom za trvania manželstva a aj vyplatila svojich súrodencov z ich dedič. podielov. Ak na vyplatenie súrodencov Vašej matky boli použité prostriedky z BSM, potom Váš otec v prípade úmrtia Vašej matky v rámci dedič. konania by mohol v rámci dedič. konania uplatniť pohľadávku vo výške jednej polovice fin. prostriedkov na vyplatenie súrodencov Vašej matky /§ 150 Obč. zákonníka/.  Bude vecou dohody dedičov ako vyporiadajú podiely na rodinnom dome a či z tohto dôvodu sa dohodnú na tom, že otec bude mať väčší podiel. Samotné vyplatenie súrodencov manželky z dedičstva nezakladá automaticky nárok na väčší podiel na RD ako nehnuteľnosti pri dedení.


Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o odpoveď na otázku, za ktorú budem veľmi vďačný. Otázka znie nasledovne: Môj brat má dlh vo výške vyše 3000 eur u zdravotnej poisťovne. Je možné, že sa tento dlh prenesie na mňa ako brata alebo na našich rodičov? Treba podotknúť, že brat nevlastní žiadny majetok. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 14.03.2021)

Dobrý deň, z otázky usudzujem, že ste sa chceli opýtať, či v prípade úmrtia brata budete musieť uhradiť dlh brata v zdrav. poisťovni, pritom brat nemá žiadny majetok.
Odpoveď na Vami uvedenú otázku dáva ust. par. 188 Civil. mimospor. poriadku a to, že ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo hodnota majtku nepostačuje na úhradu primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, súd ho môže vydať tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa a konanie o dedičstve zastaví.

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že keďže brat je nemajetný, prípadný nepatrný majetok bude vydaný osobe, ktorá sa postarala o pohreb a dedič. konanie bude zastavené, teda dedič. konanie v oravom slovamysle nebude. Veritelia sa nemôžu následne domáhať úhrady dlhu v zdrav. poisťovni od dedičov, lebo dedič. konanie nebolo - bolo zastavené.


Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie zo zákona (Dedičské právo)

Dobrý deň, môže byť štipendium predmetom dedičstva?

Odpoveď: Dedenie zo zákona

(odpoveď odoslaná: 13.03.2021)

Dobrý deň, predmetom dedenia nemôže byť nárok na vyplácanie štipendia konkrétnej osobe študenta, lebo nárok na vyplácanie štipendia zaniká úmrtím študenta.

Ak ste mienili svoju otázku tak, či predmetom dedenia je už vyplatené štipendium ako zostatok na bankovom účte, potom odpoveď je áno, predmetom dedenia bude zostatok na bank. účte.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie zo zákona" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.