Máte
otázku?

BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Košice

Otázka: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?

Dobrý deň, prosím, odpovedajte na moju otázku. Moja sestra je vydatá, ale nežije so svojím manželom. Je alkoholik, nevlastní nič a žije v podnájme. Teraz ochorel a sestra sa dozvedela, že si vzal asi tri pôžičky, ktoré premrhal s kamarátmi. Sestra sa obáva, že po jeho smrti bude musieť splatiť tieto pôžičky, a to napriek tomu, že pri úvere nič nepodpisovala. Ako to je v prípade, ak dedičstvo po ňom odmietne? Keďže nič nevlastní a nikto po ňom nechce ani dedičstvo, ani dlhy, chcela by túto situáciu vyriešiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?

Dobrý  deň,

ďakujeme Vám za položenú otázku,  na ktorú odpovedáme a vyslovuje aj svoj právny názor.

 

 

I.   ZÁKLADNÁ  PRÁVNA  ÚPRAVA

         V zmysle ust. §  143 Obč. zákonníka "v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhradzujú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním."

         Aj keď manželia nežijú  v súčasnosti spoločne, neznamená to, že  BSM nevzniklo, resp. zaniklo dňom keď ste prestali tvoriť spoločnú domácnosť.

 

 

 

II. ZRUŠENIE BSM POČAS MANŽELSTVA  A  JEHO VYPORIADANIE

         Aj za trvania manželstva bez rozvodu je možné podať návrh na súd na zrušenie BSM  podľa ust. §  148 Obč. zák.,  kde platí : "Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

 

         Príkladom môže byť nezodpovedné nakladanie s majetkom patriacim do BSM jedným z  manželov /alkoholizmu, gamblersto, branie pôžičiek bez vedomia druhého manžela, ktoré naviac slúžia len tomuto manželovi a pod./

         Dobré mravy Obč. zákonník nedefinuje, aj keď tento pojem je  použitý vo viacerých jeho ustanoveniach.              Ústavný súd SR v uzn. z 24.02.2011 č. k. IV. ÚS 55/2011-19  ich definuje nasledovne : Dobrými mravmi sú pravidlá správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho hodnotového poriadku.

 

Z judikatúry :

NS SR č.k. 4 Obdo 29/2007 z 23.8.2008 :  Dobré mravy sú merítkom hodnotenia konkrétnych situácií, zodpovedajúcich všeobecne uznávaným pravidlám slušnosti so všeobecnými morálnymi zásadami spoločnosti.

 

 

NS SR sp. zn. 4 Cdo 147/2011 :  Dohoda o vyporiadaní BSM, ktorej predmetom nie je celý majetok  spadajúci do BSM a ani dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou prípadne jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, nie je neplatná pre rozpor s § 150 OZ.

 

 

Nález I.ÚS 537/2012 :   Znenie § 150 Obč.  zák. nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere, bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku.

          Zákon výslovne neupravuje spôsob nerovného vyporiadania a disparita môže byť tak vyjadrená nie len percentom, či zlomkom, ale aj prikázaním veci jednému z manželov bez toho, aby bol zaviazaný finančne sa s druhým manželom, pokiaľ ide o túto vec, vyporiadať.

 

Čiastkový záver :   Z uvedeného vyplýva, že po zrušení BSM súdnym rozhodnutím pri jeho vyporiadaní  toto  je možné ukončiť aj tým spôsobom, že  manžel Vašej sestry  titulom vyporiadania BSM nemusí dostať žiaden podiel na tomto majetku, nakoľko sa nepodieľal na jeho vzniku, rozširovaní a ani udržiavaní.  Najlepším spôsobom vyporiadania  je samozrejme  písomnná dohoda o vyporiadaní  BSM. 

 

III. EXEKUČNÉ KONANIE

           "Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov", /manžela Vašej sestry/, "ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov". /§ 147 Obč. zák./

           Vzniklé záväzky zo zmlúv o pôžičke, ktoré uzatvoril  manžel Vašej sestry   za trvania manželstva, neznamená, že ona   v týchto vzťahoch vystupujete automaticky ako spoludlžník alebo ručiteľ.  Len v prípade  výkonu rozhodnutia bude musieť zniesť výkon rozhodnutia  uspokojením  aj zo spoločného majetku -  z majetku patriaceho  do BSM.

 

Z judikatúry :

NS SR z 22. 11. 2010, sp. zn. 3 Cdo 8/2010 :   Keďže v BSM neexistujú podiely žiadneho zo spoluvlastníkov (manželov) na spoločnej veci, nemôže sa veriteľ pri vymáhaní svojej pohľadávky, ktorá vznikla za trvania manželstva len voči jednému z manželov, obmedziť iba na „podiel“ tohto manžela (dlžníka) na spoločnom majetku. Uvedené ustanovenie preto umožňuje, aby veriteľ dosiahol uspokojenie svojej pohľadávky aj z tých vecí, ktorých je dlžník bezpodielovým spoluvlastníkom. Predpokladom možnosti postupu podľa tohto ustanovenia je

a/ existencia pohľadávky vzniknutej len voči jednému z manželov za trvania manželstva (samostatný dlh) a

b/ vedenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) aj na majetok, ktorý patrí do BSM.

I keď vo vzťahu k veriteľovi nejde v prípade druhého manžela, ktorý sám nie je dlžníkom, o jeho osobný záväzok, je tento manžel povinný strpieť, aby veriteľova pohľadávka bola pri výkone rozhodnutia (pri exekúcii) uspokojená aj z majetku, ktorý patrí do BSM oboch manželov. V prípade, keď nariadeným výkonom rozhodnutia (exekúciou) majú byť postihnuté veci, ktoré tvoria predmet BSM, stáva sa manžel dlžníka účastníkom konania /§ 37 ods. 1 Exek. por./

 

 

              V  zmysle ustanovení exek. poriadku /§ 115 / "z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami. Z exekúcie sú vylúčené  bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač, veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura, atď.

 

              V  súlade s ust. exek. poriadku budete môcť využiť právo na vylúčenie veci z exekúcie.

 

 

IV . DEDENIE DLHOV

             Podľa ust. Obč. zák. "dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov."

             Ohľadom toho, že  Vaša sestra  nie  je  ochotná zdediť aj dlhy manžela, v prípade jeho  úmrtia platí, že "dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným."

             V prípade , že by dedičstvo odmietla, k odmietnutia dedičstva  nemôžu sa  pripojiť žiadne podmienky alebo výhrady, dedičstvo  možno odmietnuť len ako celok.  Tu súčasne platí, že ak by sa v  budúcnosti  objavil nejaký manželov majetok, odmietnutie dedičstva sa vzťahuje aj na tento majetok.

 

 

 

V. RIEŠENIE A ODPORÚČANIE

     

         Vo veci bude nevyhnuté urobiť niekoľko podaní na príslušný súd :

1./ Návrh na zrušenie BSM podľa bodu  II.  tejto odpovede a následne  resp. súčasne   podať aj návrh na rozvod. Súčasne v rozvod. konaní sa bude riešiť aj vyživovacia povinnosť  voči deťom.

 

2./ Vhodné by bolo zo strany Vašej sestry zistiť, v ktorých bankách resp. nebankových spoločnostiach došlo k podpísaniu zmlúv o pôžičke. Alternatívne niektoré  dlhy je možné zistiť aj cestou žiadostí na  Spoločný register bankových informácií (SRBI) , centrálny register dlžníkov, cez zoznamy dlžníkov v soc. a zdravotných poisťovniach.

 

3./  Pokiaľ sa jedná o súdny poplatok /nepoznáme  fin.pomery/, tu platí okrem iných aj možnosť v  súdnom konaní požiadať v zmysle ust. § 254 Civilného sporového poriadku o oslobodenie od platenia súdneho poplatku.   Pre prípad, že Vaša sestra by spĺňala podmienky pre poskytnutie právnej pomoci prostredníctvom Centra právnej pomoci, "od poplatku je oslobodený aj ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu -  t. j. podľa zák. č.  327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a odmenu advokátovi  v súdnom konaní z úradnej  moci uhradí štát." /§ 4  zák. o súdnych poplatkoch/

 

 

 

 

VI.  ZÁVER

         V každom prípade odporúčame osobnú konzultáciu s advokátom, ktorý Vás upozorní na možné úskalia  a v prípade zastupovania  vec bude riešená tak, aby nedošlo k opomenutiu niektorých okolností súvisiacich s riešením právnych  problémov  Vašej sestry, vrátane  bránenia jej práv v prípadnom exekučnom konaní.

         Naviac pri zastupovaní advokátom tento so súdom komunikuje elektronickou formou, čo značne zjednodušuje a urýchľuje vybavenie veci a celkové konanie.

     

         Dúfame , že sme Vám pomohli.

 

 

Trápi vás "BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj manžel má v banke úver. Ak ho nebude splácať, kto bude musieť uhrádzať jeho dlhy? Môžu to byť naši synovia? Sme rozvedení. Ďakujem.

Odpoveď: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?

(odpoveď odoslaná: 02.10.2023)

Dobrý deň, ak manžel prestane splácať svoj dlh voči banke, banka dlh zosplatní a začne ho od neho vymáhať. V prípade však, že by zomrel a zanechal by po sebe dlhy, tieto by za predpokladu prijatia dedičstva zdedili jeho potomkovia, t. j. aj vaše spoločné deti. Deti však nie sú povinné pykať za dlhy rodičov za ich života. Dlh môže veriteľ výlučne vymáhať len od dlžníka. Výnimka je v prípade manželov, kedy môže byť v prípade dlhu len jedného z manželov, ktorý si ho neplní, exekútorom siahnuté na majetok v BSM. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, kúpili sme s manželkou pozemok na záhradu, ktorý je na katastri zapísaný ako majetok vlastníkov X a Y v pomere 1/1. Po smrti jedného z manželov, zostáva tento pozemok v dedičskom konaní alebo prechádza do vlastníctva druhého manžela?

Odpoveď: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?

(odpoveď odoslaná: 26.01.2022)

Dobrý deň, vzhľadom na to ako ste to uviedli, je zrejmé, že ste pozemok spolu s manželkou nadobudli do Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Vzhľadom na to, v prípade, ak dôjde k smrti jedného z Vás, dôjde súčasne aj k zániku Vášho BSM, ktoré bude vyporiadané v rámci dedičského konania. Len podiel pripadajúci na zomrelého manžela bude preto predmetom dedičstva. To znamená, že 1/2 tohto pozemku bude predmetom dedičstva a 1/2 zostane vo vlastníctve pozostalého manžela z titulu vysporiadania BSM. 


Podotázka: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ? (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, ako darovať dcére peniaze na byt. Sú manželia a my by sme jej radi darovali polovicu sumy. Nie sme nadšení zaťom, už sa nám zapletol do dlhov, ktoré vyplatil len na naše naliehanie. Obávame sa, že po zakúpení bytu, ktorý by technicky patril pod BSM, by sa mohol dostať do exekúcie a my by sme prišli o celý byt. Ďakujem.

Odpoveď: BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2017)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Ak jej darujete peniaze, tieto nebudú patriť do BSM, nakoľko to výslovne vylučuje vyššie uvedené ustanovenie.

Pokiaľ ide o Vašu obavu z toho, že byt bude v BSM aj na to existuje riešenie. Ponúka ho ustanovenie § 143a OZ

(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Takúto dohodu by museli ako manželia spísať pre notárom ešte pred samotnou kúpou konkrétneho bytu, ktorý by bol v danej notárskej zápisnici presne špecifikovaný. Byt by v prípade takejto dohody do BSM nepatril.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "BSM, dlhy a dedenie - riešenie ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.