Máte
otázku?

Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Prešov

Otázka: Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva?

Dobrý deň, plánujem podať návrh na rozvod a mám v tejto súvislosti niekoľko otázok týkajúcich sa postupov. Nedávno som sa odsťahovala od manžela k rodičom. Momentálne som nezamestnaná, nemám žiaden príjem a starám sa o maloletého syna. Od januára tohto roku nežijeme spolu s manželom v spoločnej domácnosti a on na neho neposkytuje finančné prispievanie. Moje otázky sú nasledovné: 1. Ak budem hlavnou iniciátorkou rozvodu, mám nárok na náhradu trov v rozvodovom konaní? 2. Budú mi priznané prídavky aj výživné spätne za obdobie do podania návrhu, kým súd neurčí výšku výživného? 3. Je potrebné priložiť k návrhu rozpis nákladov na dieťa alebo to nie je nevyhnutné? 4. Budem mať po rozvode nárok na príspevok na výživu od manžela, aj keď nemám žiaden príjem? Je možné žiadať výživné za obdobie, kedy sme spolu už nehospodárili, ale ešte sme boli manželia? 5. Môžem podať osobitný návrh na určenie výživného pred rozvodom a zároveň osobitný návrh na výživu po rozvode? 6. Budú mi pri týchto návrhoch odpustené poplatky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva?

Dobrý deň, v zmysle Civilného mimosporového poriadku, v konaniach, ktoré tento predpis upravuje (vrátane konania o rozvod manželstva), súd spravidla náhradu trov konania nepriznáva. Súd však môže náhradu trov konania priznať vtedy, ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu spravodlivé. V konaní o rozvod manželstva súd upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva, to znamená, že aj výživné na maloleté dieťa bude splatné až po rozvode. Otcovi dieťaťa a Vášmu manželovi však existuje vyživovacia povinnosť aj v súčasnosti, preto sa vyživovacej povinnosti voči dieťaťu ako aj voči sebe ako jeho manželke, môžete návrhom na začatie konania domáhať už teraz, pričom právna účinnosť súdneho rozhodnutia bude trvať do rozvodu manželstva. Pri určení vyživovacej povinnosti súd vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného  a schopností, možností a majetkových pomerov povinného subjektu. Uvedenie výdavkov na hradenie životných nákladov by preto malo byť obsahom návrhu na určenie vyživovacej povinnosti, a to na strane dieťaťa resp. Vás ako manželky. Zároveň platí, že výživné možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, pričom výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Návrh na určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela môžete podať až po rozvode manželstva.

Trápi vás "Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, som v rozvodovom procese s manželom. Rozvod sa oddaluje už od marca tohto roku - najprv kvôli pandémii, potom z dôvodu, že manžel je vo výkone trestu v zahraničí a požiadal o odročenie, pretože bude vo februári 2021 prepustený na slobodu. Súd mu určil do doby rozvodu výživné na maloletú dcéru - 100 € mesačne. Súhlasil s tým, že mi doplatí za predchádzajúce mesiace, kým je dcéra so mnou. Doposiaľ mi zaplatil iba 3-krát, vždy po 50 €. Aj keď je vo výkone trestu, má peniaze na zaplatenie, pretože vlastnil podnik. Skutočnosťou však je, že podnik prepísal na syna, takže oficiálne "nič nevlastní". Je jasné, že to urobil iba preto, aby sa nemusel deliť o majetok pri majetkovom vyrovnaní. Aké mám právo pri domáhaní sa neplateného výživného na dcéru v takomto prípade?

Odpoveď: Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva?

(odpoveď odoslaná: 27.12.2020)

Dobrý deň,
riešením, vzhľadom na okolnosť, že manžel je vo výkone trestu odňatia slobody, podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor. Návrh musí byť podaný elektronicky.

Pokiaľ ide o majetok, ktorý ste nadobudli za trvania manželstva, pričom neprebehol rozvod, bude potrebné túto okolnosť zohľadňovať aj pri vyporiadaní BSM po rozvode.

V otázke uvádzate, že manžel podnik previedol na syna; predpokladáme, že ide o spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla za trvania manželstva. Ak manžel Váš súhlas nemal, bude potrebné podať žalobu o neplatnosť právneho úkonu v zmysle ust. § 40a/ Obč. zákonníka.

Ak by išlo o živnosť /podnik/ manžela podľa ust. zákona o živn. podnikaní, podnik jedného z manželov (§ 5 Obch. zákonníka), ani jeho jednotlivé zložky, vrátane hnuteľných a nehnuteľných vecí, nepatrí do BSM. Ako vec, ktorá slúži výkonu povolania iba jedného z manželov, je vylúčený z predmetu BSM v zmysle ust. § 143 Obč. zákonníka a patrí do oddeleného vlastníctva manžela.
Po rozvode sa hodnota tohto podniku zohľadní v rámci vyporiadania BSM.

K otázke rozvodu, vrátane vyporiadania BSM odporúčame kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva? (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa poradila ohľadom rozvodu s manželom. Návrh som podala ja 3. 9. 2018. Doposiaľ neviem, aký je stav nášho prípadu. Jedine, čo viem, je, že náš prípad bol presunutý z jedného súdu na druhý, ktorý ho poslal na krajský, a krajský ho poslal späť na prvý. Už je to takmer rok. Cca 4 roky už s manželom nebývame spolu, kvôli jeho neverám a klamstvám. Ale aby som sa dostala k podstate. Už vyše roka mi neprispieva na deti a finančne mi pomáhajú moji rodičia. Manžel nejaví žiaden záujem o deti, nezaujíma ho, ako sa majú, či niečo potrebujú alebo im niečo chýba. Absolútne nič. Všetko, čo sa týka detí, hradím sama na úkor seba. Máme dve deti - chlapca, ktorý má 14 rokov a 6 ročné dievča. Napriek tomu, keď mal náš syn 13 rokov, jeho otec mu vykričal, že už nie je jeho synom a označil ho za "cigánske dieťa". Povedal, že ho už nechce. Musím podotknúť, že sme kedysi boli obyčajná rodina a to "cigánske dieťa" si vymyslel len preto, lebo naš syn sa nestotožnil s jeho milenkou. Peniaze od neho nám chýbajú, len neviem si dať rady, keďže ešte nie sme rozvedení. Existuje niečo, kde by som sa mohla obrátiť, aby si na svoje deti platil? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva?

(odpoveď odoslaná: 15.07.2019)

Dobrý deň, 

vo veci je potrebné podať návrh na súd na určenie výživného na čas do rozvodu manželstva a to aj spätne, avšak zo zákona je možné žiadať maximálne za tri roky spätne od podania návrhu. 

Podľa § 77 zákona o rodine platí, že "právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Na konanie v súlade s ust. § 112 Civil. mimosporového poriadku platí, že na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom.

Ako vzor môžete využiť formulár na stránke MS SR (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx), s tým, že návrh upravíte podľa Vašej situácie - určenie výživného na čas do rozvodu aj spätne.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako žiadať o rôzne druhy výživného v čase rozvodu manželstva?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.