Máte
otázku?

Paragraf - návšteva lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Paragraf - návšteva lekára

Dobrý deň, počas zamestnania som si uplatnila nárok na tzv. §, čiže návštevu lekára a zamestnávateľ mi tento deň nechce priznať a zaplatiť náhradu mzdy s odôvodnením, že to prepláca soc. p., môžete mi prosím potvrdiť, že tomu tak nieje a náhradu mzdy hradí zamestnávateľ?
Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf - návšteva lekára

Dobrý deň,

Váš zamestnávateľ nemá pravdu, nakoľko priamo zo zákona máte nárok na 7 dní, ktoré môžete využiť na návštevu lekára.

V takomto prípade ide o pracovné voľno s náhradou mzdy, ktorú je povinný hradiť zamestnávateľ. Musíte mu to však preukázať potvrdením od lekára.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Paragraf - návšteva lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže nás nútiť vedúca oddelenia pracovať v kuse 18-20 dni idúcich za sebou vrátane víkendov nepretržite ? Z toho je aj 5 - 6 dni 14 hodín denne. Samozrejme tie dni nadčas, nám dala zapisovať ceruzkou do inej dochádzkovej knihy. A na výplatnej páske ich mame vyplatené formou odmien. Pokiaľ na to právo nemá kde sa môžem sťažovať a poslať tam okamžitú kontrolu? Ide o štátny podnik. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf - návšteva lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň, škoda že ste neuviedli štátny podnik /názov ŠP by sme pri zodpovedaní otázky nezverejnili/, ale riešením keďže sa jedná o viacej zamestnancov je kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla ŠP, keďže Vami uvedený stav je v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce.
Možnosťou je tiež kontaktovať príslušné ministerstvo.

Uvádzame, že podľa ust. § 97 Zákonníka práce ohľadom práce nadčas platí, že práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.
Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.
Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.
(10) Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ Vám môže nariadiť prácu nadčas maximálne 150 hodín v kalendárnom roku, a po dohode s Vami ako zamestnancami ďalších maximálne 250 hodín (150 plus 250).
 

Nepretržitý odpočinok v týždni upravuje ust. § 93 Zákonníka práce nasledovne :

"(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

(2) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov podľa odseku 1, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa.

(3) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni."

"§ 99 Evidencia
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Paragraf - návšteva lekára" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku