Paragraf - návšteva lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Paragraf - návšteva lekára

Dobrý deň, počas zamestnania som si uplatnila nárok na tzv. §, čiže návštevu lekára a zamestnávateľ mi tento deň nechce priznať a zaplatiť náhradu mzdy s odôvodnením, že to prepláca soc. p., môžete mi prosím potvrdiť, že tomu tak nieje a náhradu mzdy hradí zamestnávateľ?
Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf - návšteva lekára

Dobrý deň,

Váš zamestnávateľ nemá pravdu, nakoľko priamo zo zákona máte nárok na 7 dní, ktoré môžete využiť na návštevu lekára.

V takomto prípade ide o pracovné voľno s náhradou mzdy, ktorú je povinný hradiť zamestnávateľ. Musíte mu to však preukázať potvrdením od lekára.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Paragraf - návšteva lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže nás nútiť vedúca oddelenia pracovať v kuse 18-20 dni idúcich za sebou vrátane víkendov nepretržite ? Z toho je aj 5 - 6 dni 14 hodín denne. Samozrejme tie dni nadčas, nám dala zapisovať ceruzkou do inej dochádzkovej knihy. A na výplatnej páske ich mame vyplatené formou odmien. Pokiaľ na to právo nemá kde sa môžem sťažovať a poslať tam okamžitú kontrolu? Ide o štátny podnik. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf - návšteva lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2019)

Dobrý deň, škoda že ste neuviedli štátny podnik /názov ŠP by sme pri zodpovedaní otázky nezverejnili/, ale riešením keďže sa jedná o viacej zamestnancov je kontaktovať príslušný inšpektorát práce podľa sídla ŠP, keďže Vami uvedený stav je v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce.
Možnosťou je tiež kontaktovať príslušné ministerstvo.

Uvádzame, že podľa ust. § 97 Zákonníka práce ohľadom práce nadčas platí, že práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť alebo dohodnúť so zamestnancom len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem, a to aj na čas nepretržitého odpočinku medzi dvoma zmenami, prípadne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 aj na dni pracovného pokoja. Nepretržitý odpočinok medzi dvoma zmenami sa nesmie pritom skrátiť na menej ako osem hodín.
Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac však 12 mesiacov po sebe nasledujúcich.
V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť nad rozsah ustanovený v prvej vete ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.
Rozsah a podmienky práce nadčas určí zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.
(10) Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ Vám môže nariadiť prácu nadčas maximálne 150 hodín v kalendárnom roku, a po dohode s Vami ako zamestnancami ďalších maximálne 250 hodín (150 plus 250).
 

Nepretržitý odpočinok v týždni upravuje ust. § 93 Zákonníka práce nasledovne :

"(1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok.

(2) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas zamestnanca staršieho ako 18 rokov podľa odseku 1, poskytnú sa dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku v týždni v iných dňoch týždňa.

(3) Ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas podľa odsekov 1 a 2, zamestnávateľ môže zamestnancovi, ktorý je starší ako 18 rokov, po dohode so zástupcami zamestnancov alebo, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň najmenej 24 hodín nepretržitého odpočinku, ktorý by mal pripadnúť na nedeľu s tým, že zamestnávateľ je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi náhradný nepretržitý odpočinok v týždni do ôsmich mesiacov odo dňa, keď mal byť poskytnutý nepretržitý odpočinok v týždni."

"§ 99 Evidencia
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk