Máte
otázku?

Čo robiť v prípade nedodania tovaru?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Čo robiť v prípade nedodania tovaru?

Dobrý deň. Ako súkromná osoba som si u súkromnej osoby zajednal tovar na sociálnej sieti bez obchodnej zmluvy, to znamená, že dotyčný mi poskytol bankový účet slovenskej sporiteľni, kde som následne cez internetbanking zaslal finančnú čiastku 245 eu, lenže osoba neraguje na moje výzvy, teraz nemám ani tovar ani peniaze, čo s tým sa dá robiť.

Odpoveď: Čo robiť v prípade nedodania tovaru?

Dobrý deň. Ďakujeme za položenie Vašej otázky a zasielame Vám nasledovné stanovisko:

 

Ochrana spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku

V súlade s ust. § 2 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 102/2014 Z. z.) sa zmluvou uzavretou na diaľku rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

Podmienkou, aby sa Váš vzťah spravoval ustanoveniami uvedeného zákona je skutočnosť, že zmluva bola uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 

Predávajúcim sa v zmysle ust. § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

 

Odporúčame Vám overiť si skutočnosť, či osoba, od ktorej ste tovar zakúpili, nekonala v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Mnohí predávajúci ponúkajú svoj tovar aj prostredníctvom predajných stránok na sociálnych sieťach, čo ich však nezbavuje povinností stanovených im zákonom č. 102/2014 Z. z.

 

Spotrebiteľom sa podľa ust. § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Z Vašej otázky však máme skôr za to, že osoba, od ktorej ste tovar zakúpili, nekonala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 

Možnosti riešenia v prípade občianskoprávneho vzťahu

A/ Súčinnosť banky

V tomto prípade Vám odporúčame v prvom rade obrátiť sa na Vašu banku. Viaceré banky ponúkajú v súčasnosti službu, v rámci ktorej ju za poplatok môžete požiadať o vrátenie peňazí, ktoré ste previedli na účet predávajúceho, pričom on Vám tovar nedodal.

 

B/ Bezdôvodné obohatenie

Ak sa Vám nepodarí vyriešiť vec uvedeným spôsobom, máte právo domáhať sa vrátenia peňazí súdnou cestou z titulu bezdôvodného obohatenia.

 

Bezdôvodným obohatením sa v súlade s ust. § 451 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) rozumie majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

 

Upozorňujeme, že v súlade s ust. § 107 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

 

Následne ust. § 107 ods. 2 Občianskeho zákonníka stanovuje, že najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

 

Možnosti v prípade spotrebiteľského vzťahu

Na záver si pre úplnosť dovoľujeme uviesť možnosti, ktoré máte, ak predávajúcim bola osoba, ktorá konala v rámci predmetu svojej činnosti v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. platí, že ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

- prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

- uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

- uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

 

Tovar sa podľa ust. § 7 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

- tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

- tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

V tomto prípade ale v súlade s ust. 7 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. platí, že spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Ust. § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. stanovuje, že spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

 

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.

 

Ak by ste oznámenie o odstúpení od zmluvy poslali predávaúcemu poštou, odporúčame poslať oznámenie doporučene, nakoľko v zmysle ust. § 8 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

Po doručení oznámenia o odstúpení je predávajúci podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

 

V prípade, ak ide skôr o súkromnú, fyzickú osobu a disponujete údajmi o jej trvalom pobyte odporúčame Vám zaslať písomnú odstúpenie od zmluvy spolu s výzvou na vrátenie kúpnej ceny, nakoľko Vám tovar nebol dodaný. Až následne sa môžete obrátiť na advokáta, ktorý Vám pomôže pohľadávku vymôcť. Celá vec sa dá rieišiť aj mimosúdne prostredníctvom mediátora. Prípadne máte právo oboznámiť aj políciu na podozrivú osobu. 

Trápi vás "Čo robiť v prípade nedodania tovaru?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Čo robiť v prípade nedodania tovaru? (Občianske právo)

Dobrý deň,
objednala som si tovar cez e-shop 3. augusta a vzápätí mi prišiel potvrdzovací e-mail o prijatí objednávky. Avšak dnes je 20. 8., tovar neprišiel a predávajúci nekomunikuje (od potvrdzovacieho e-mailu mi z ich strany neprišlo nič, napriek tomu, že som sa e-mailom chcela informovať o stave objednávky). Tovar zaplatený nie je, mal byt na dobierku. Keďže tovar potrebujem, musím si ho objednať inde. Môžem jednoducho daný tovar neprevziať, ak ho predávajúci pošle? Prípadne ako môžem prosím postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Čo robiť v prípade nedodania tovaru?

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň,
v prípade, ak ste v tomto vzťahu spotrebiteľom, tak sa na danú situáciu aplikuje § 613 Občianskeho zákonníka. To či ste alebo nie ste spotrebiteľom upravuje § 52 ods. 1 a ods. 4 Občianskeho zákonníka:

1) Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 
4) Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 

Ak lehota na dodanie nebola dohodnutá, potom sa bude vychádzať z primeranej lehoty. K uvedenému prikladám úryvok z komentára OZ:

 Ak sa zmluvné strany na lehote nedodania nedohodnú bude potrebné vychádzať z lehoty primeranej okolnostiam. Primeranosť lehoty sa stanoví vzhľadom na tovar a jeho charakter, jeho dostupnosť, vyhlásenia predávajúceho a požiadavky kupujúceho (spotrebiteľa). Závisí teda od aj toho, čo to je za tovar,  podľa toho sa určuje lehota na dodanie. 

V prípade nedodržania takejto lehoty sú následky také isté, a teda Vám vzniká právo od zmluvy odstúpiť a tovar prevziať nemusíte. 

 

Ak ste tovar objednávali na diaľku ako spotrebiteľ,  tak máte pravo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní, lehota plynie od doručenia. Takže ak tovar nebol dodaný, tak toto právo môžete uplatniť aj pred dodaním. Urobte to doporučene listom na adresu dodávateľa. 

 

Ak ste daný tovar kupovali ako podnikateľ, bude sa postupovať v zmysle príslušných ustanovení obchodného zákonníka, lehota na dodanie je uvedená v § 414 ods. 1:

Predávajúci je povinný dodať tovar:
a) v deň, ktorý je v zmluve určený alebo určený spôsobom určeným v zmluve,
b) kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve určená alebo určená spôsobom určeným v zmluve, ibaže zo zmluvy alebo z účelu zmluvy, ktorý bol predávajúcemu známy pri uzavretí zmluvy, vyplýva, že dobu dodania v rámci tejto lehoty určuje kupujúci.
 
Ak nedôjde k plneniu počas vyššie uvedených lehôt, záleží od toho či ide o podstatné alebo nepodstatné porušenie zmluvy. O podstatné porušenie zmluvy ide v tom prípade, ak ide o také porušenie pri ktorom je zrejmé, že, ak by strana vedela, že dôjde k takémuto porušeniu zmluvy druhou stranou, tak by daná zmluvu nemala záujem uzatvoriť. Obchodný zákonník ju upravuje takto v § 345 ods. 2:
 
Na účely tohto zákona je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
 
Ak by išlo o takéto porušenie môžete od zmluvy odstúpiť a tovar neprevziať. Ak by išlo o nepodstatné porušenie, potom musíte poskytnúť predávajúcemu primeranú dodatočnú lehotu na splnenie povinnosti, pričom, ak nesplní ani túto lehotu, potom môžete od zmluvy odstúpiť.  
 
Napísal som to širšie, pretože som chcel pokryť možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Dúfam, že Vám to pomohlo. 

Podotázka: Čo robiť v prípade nedodania tovaru? (Občianske právo)

3.8.2015 mi bola zaslana objednavka vyroby a montaz skrin na mieru suma 1.600 € s predfakturou na 900 € na emailovu adresu. 900 € som uhradil 10.8.2015 a nabytok mal byt dodany do mesiaca ale nebol. Potom po tyzdni som kontaktoval interierove studio s odpovedou, ze im dodali zle kovanie a musim cakat. O dalsi tyzden som obdrzal email, ze montaz bola naplanovana na 28.8.2015, ale sa zdrzali na inej este den a potom hned idu montovat mnou objednany tovar ku mne. Presiel dalsi tyzden a dnes som tel. kontaktoval interierove studio ale nik nedvihal tel. avsak som obdrzal sms "zavolam neskor" avsak ma nik nekontaktoval. Prosim ako mam postupovat dalej? Mozem stornovat objednavku s narokom vratenia penazi? Dakujem

Odpoveď: Čo robiť v prípade nedodania tovaru?

(odpoveď odoslaná: 08.09.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že ste neuviedli podstatné detaily Vášho skutkového stavu, budem niektoré aspekty predpokladať. Vychádzajúc z Vašej otázky mám za to, že ste zmluvu uzavierali ako fyzická osoba, pričom druhá strana je podnikateľom. Z obsahu záväzku je možné určiť, že ide o zmluvu o dielo, nakoľko dochádza k vyhotoveniu veci na zákazku. V zmysle ustanovení (§ 642 ods. 2) Občianskeho zákonníka upravujúcich zmluvu o dielo je možné od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je zrejmé, že dielo nebude včas vyhotovené. Zákon však predpokladá poskytnutie primeranej lehoty zhotoviteľovi na vykonanie diela. Štandardný postup v takýchto situáciach je nasledovný. Objednávateľom (Vám) odporúčame písomne vyzvať zhotoviteľa, aby v primeranej dodatočnej lehote (závisí od doby omeškania a zložitosti diela) vykonal dielo. Vo výzve je potrebné uviesť i to, že ak v tejto lehote nevykoná dielo odstupujete od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy (v zmysle Občianskeho zákonníka zaniká zmluva od počiatku) Vám musí zhotoviteľ zaplatenú zálohu vrátiť, inak bude táto suma predstavovať bezdôvodné obohatenie. Ak by Vám nechcel zálohu vrátiť, je možné ju vymáhať súdnou cestou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo robiť v prípade nedodania tovaru?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku