Máte
otázku?

Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banská Bystrica

Otázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

Dobrý deň. Chcem podať na súd návrh na zverenie detí do osobnej starostlivosti a návrh na výživné. Ako mám postupovať? Potrebujem k tomuto procesu právnika, alebo sa môžem na súde zastupovať sama? Je potrebné doložiť nejaké dôkazy? Sú nevyhnutní nejakí svedkovia? S otcom detí nie sme sobášení, on dobrovoľne odišiel a o deti sa nezaujíma. Nechcem sa s ním na súde hádať. Chcem dosiahnuť rozhodnutie, že spolu nežijeme a že sa o deti starám já. Rovnako by som chcela, aby mu súd určil nejaké výživné, ktoré už rok neplatí. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

Dobrý deň. Návrh na súd na zverenie detí do Vašej osobnej starostlivosti môžete podať na súd aj sama. Pokiaľ si viete návrh sama napísať a budete vedieť súdu predostrieť Váš návrh, v tom prípade advokáta nepotrebujete. Návrh podávate na súde, v mieste kde sa nachádza trvalý pobyt Vašich detí. Návrh musí obsahovať základné náležitosti, t.j. kto ho podáva, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísaný a môže byť aj datovaný. Konanie o úprave práv a povinností k maloletým deťom nie je spoplatnené. Návrh podávate Vy ako matka za účasti Vašich maloletých detí. K návrhu je potrebné priložiť rodné listy detí. V návrhu uvediete komu navrhujete, aby boli deti zverené do starostlivosti, kto ich bude zastupovať a spravovať ich majetok a kto bude platiť výživné a v akej výške. Náklady na maloleté deti, ako aj Vaše náklady a Vaše príjmy je potrebné zdokladovať a priložiť k návrhu. Súd po podaní návrhu priberie do konania kolízneho opatrovníka, ktorý zistí pomery vo Vašej rodine a tiež sa vyjadrí k Vášmu návrhu, ako aj k výške výživného. Návrh súd zašle aj otcovi maloletých detí na vyjadrenie sa. Až následne súd vytýči pojednávanie. K rozhodnutiu zväčša dochádza už na prvom pojednávaní, pokiaľ sa pojednávania zúčastnia obaja rodičia. Ak budete potrebovať návrh sformulovať môžete sa obrátiť na nás a odporučíme Vám advokáta. Pokiaľ nemáte finančné prostriedky na advokáta, máte právo sa obrátiť aj na Centrum právnej pomoci.

Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, mal by som záujem získať syna do svojej starostlivosti, prípadne o striedavú starostlivosť s matkou. Nie sme zosobášení, avšak o syna máme záujem obaja a problém v tomto nie je. Môj zámer je, aby syn vyrastal so mnou v dome, zatiaľ čo matka momentálne býva iba v podnájme, ktorý si nedávno našla. Napriek predchádzajúcej dohode mi nechce syna vydávať podľa dohodnutých podmienok. Mohli by ste mi, prosím, poradiť, ako mám postupovať a ako mám napísať návrh na súd? Vopred ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 20.01.2024)

Dobrý deň,
v prípade, ak dohoda nie je možná, tak je potrebné podať návrh na súd ako uvádzate. V návrhu navrhnite zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti, pričom žiadate aj určenie výživného. K návrhu pripojte aj rodný list syna, ako aj Vaše a synove mesačné výdavky a Vaše príjmy. Súd v konaní bude postupovať v najlepšom záujme dieťaťa, a v prípade, ak bude aj matka navrhovať výlučnú osobnú starostlivosť, tak súd môže rozhodnúť tak, že nariadi aj starostlivosť striedavú, nakoľko rovnaké práva ako Vy, má aj matka dieťaťa. V prípade, ak by ste potrebovali pomôcť pri zastupovaní v danom konaní alebo by ste potrebovali iba napísať uvedený návrh na súd, tak sa neváhajte obrátiť na advokáta. Ak by ste potrebovali rozsiahlejšie poradenstvo, môžete si tiež u nás objednať konzultáciu:

https://ficek.sk/dohodnut-termin-konzultacie.html

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako môžem podať návrh na zverenie dieťaťa do starostlivosti a na vyživovanie?

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 20.09.2023)

Dobrý deň,
návrh je potrebné podať na súd, v ktorom má dieťa bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. Návrh bude treba zdôvodniť, jednak čo sa týka výšky výživného (súd tu bude skúmať výdavky a príjmy oboch rodičov ako aj výdavky na dieťa, preto bude vhodné ak k návrhu pripojíte aj doklady o uvedených skutočnostiach) a aj čo sa týka režimu starostlivosti., teda či navrhujete, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti iba Vám alebo do starostlivosti striedavej. Súd však Vaším návrhom nie je viazaný, a bude rozhodovať v najlepšom záujme dieťaťa. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, dokázali by ste mi napísať, ako sa píše návrh na zverenie dieťaťa a výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,

návrh na súd na úpravu práv a povinností k dieťaťu by mal v prvom rade obsahovať označenie rodičov a dieťaťa. Ďalej by ste v návrhu mali opísať aktuálny stav, teda režim starostlivosti a uviesť aj Váš návrh, teda čo by ste navrhovali zmeniť. Pre určenie výšky výživného je potrebné, aby ste súdu rozpísali Vaše výdavky a príjmy ako aj výdavky na dieťa a doplnili k tomu aj doklady. Návrh na podáva na súd, v ktorom má dieťa bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom. 

V prípade, ak by ste mali záujem o vypracovanie návrhu na úpravu rodičovských práv a povinností advokátom, dajte nám vedieť a pomôžeme Vám. 


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, ako napísať návrh na súd o zverenie dieťaťa do mojej výlučnej starostlivosti.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 31.03.2023)

Dobrý deň,
najprv je potrebné zistiť či bol výkon rodičovských práv a povinností určený iba dohodou Vás a druhého rodiča alebo autoritatívnym spôsobom, teda súdnym rozhodnutím. Ak bol výkon určený rozhodnutím, tak Vám odporúčame návrh podať až keď sa zmenili pomery. V návrhu na zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti Vám bude potrebné popísať v akom režime funguje dieťa v súčasnosti, tiež bude potrebné súdu preukázať, aké príjmy a výdavky majú obaja rodičia a aké sú výdavky na dieťa.

Ak budete navrhovať, aby bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti Vám, tak súčasne navrhnite, aby súd určil aj výživné. Môže sa však stať, že súd rozhodne aj inak ako navrhujete, nakoľko nie je v konaní viazaný Vaším návrhom a kľúčovým pri rozhodovaní bude najlepší záujem dieťaťa.

Aj keď návrh nebude dokonalý, nevadí to, súd bude rozhodovať vždy v záujme dieťaťa. Možno by som Vám ale odporúčal aspoň krátku konzultáciu s advokátom. Predídete tak veľa problémom. 


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: ako matka dieťaťa s ŤZP, mám právo byť zastúpená právnikom na súde v otázke zverenia dieťaťa do osobnej starostlivosti a výživného na dieťa? Dokáže právnik tiež napísať návrhy na tieto dve veci? Rada by som sa tiež dozvedela, ako je to s poplatkami a koľko by ma to stálo. Ďakujem.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň, ktokoľvek, kto sa rozhodne pre začatie civilného konania na súde je oprávnený nechať sa zastúpiť či už advokátom alebo všeobecným zástupcom. Civilný sporový poriadok v ust. § 89 ods. 2 súčasne ustanovuje, že "Ak zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že zastúpenie podľa odseku 1 nepripúšťa, ak zástupca zjavne nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak ako zástupca vystupuje vo viacerých konaniach." Preto je lepšie nechať sa rovno zastúpiť advokátom a nie pokutníkom. 

Samozrejme advokát je spôsobilý na to, aby vám spísal návrh na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu, ktorý v sebe zahŕňa aj návrh na určenie výživného na mal. dieťa. Advokát vás dokáže aj v celom konaní pred súdom zastúpiť. Pokiaľ ide o odmenu advokáta, táto nie je ustanovená striktne, naopak závisí od okolností konkrétneho prípadu. U nás je postup taký, že klienti si najprv objednajú konzultáciu (tel./ osobnú / video), kde s advokátom preberú celú vec a následne advokát po oboznámení sa s konkrétnym skutkovým stavom stanoví presnú odmenu za úkon právnej pomoci.

Ak nemáte dostatočný príjem na zastupovanie advokátom, môžete sa obrátiť na centrum právnej pomoci, ktoré prideľuje advokátov (ak splníte podmienky - príjmové a majetkové). 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, môžem podať návrh na určenie výživného pre moje dieťa, aj keď som vydatá a žijeme s manželom v spoločnej domácnosti, avšak manžel na dieťa vôbec neprispieva?

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 28.12.2022)

Dobrý deň,
v prípade, že je Váš manžel zároveň aj otcom dieťaťa, tak má rodičovské práva a povinnosti k svojmu dieťa. Vyživovacia povinnosť sa ukladá najmä v tích prípadoch, keď je dieťa zverené do osobnej starostlivosti jedného z rodičov. Keďže tento rodič poskytuje dieťaťu bývanie a stará sa o neho na každodennej báze, tak druhý rodič túto svoju povinnosť vykonáva platením výživného, ktoré slúži nato, aby všetky náklady neznášal iba jeden rodič. Keď spolu žijete v jednej domácnosti a staráte sa o dieťa spoločne, tak by bolo určovanie výživného náročnejšie, avšak nebolo by to nemožné. Taktiež platí, že sa rodičia o výkone práv a povinností k maloletému dieťaťu majú dohodnúť. Ak sa však dohodnúť neviete a Váš manžel je zároveň otcom dieťaťa, tak potom môžete podať na súd návrh.

Ak však Váš manžel nie je otcom dieťaťa, tak potom rodičovské práva a povinnosti nemá. V prípade, že sa dieťa narodilo už počas Vášho manželstva, tak sa stáva Váš manžel otcom automaticky. V prípade, že by sa narodilo pred vznikom manželstva, tak bude potrebné otcovstvo určiť.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem podať návrh na opatrovanie svojej dcéry ako matka. Čo potrebujem k tomu? Ako sa vyplňuje žiadosť?

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň,
v zmysle Vami uvedených informácií predpokladám, že dohoda o výkone práv a povinností s druhým rodičom k Vašej dcére nie je možná. V takom prípade je potrebné obrátiť sa na súd a podať návrh na zverenie dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti a určenie výživného pre druhého rodiča. Návrh sa podáva na miestne príslušný súd, ktorým je súd v obvode ktorého má dieťa bydlisko určené dohodou rodičov, prípadne iným zákonným spôsobom.

V návrh opíšte skutkové okolnosti a podložte ich dôkazmi. Súd pri rozhodovaní bude vychádzať z najlepšieho záujmu maloletého, a teda bude zisťovať, či viete výkon osobnej starostlivosti o dieťa zabezpečiť, teda či viete dieťaťu poskytnúť vhodné ubytovanie, či dosahujete príjem atď. Na preukázanie uvedených skutočností môžu poslúžiť fotografie domu, detských izieb a aj výplatné pásky, ktoré môžete predložiť rovno k návrhu. Ak by ste s vypracovaním návrhu potrebovali pomôcť, tak môžete vyhľadať pomoc advokáta.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Mám osemročného syna. Priateľa som opustila, keď bol môj syn štvorročný. Neboli sme síce manželia, avšak žili sme spolu. Po našom rozchode som od neho požadovala výživné, no platil len občas alebo menej, než sme boli dohodnutí. Neboli sme na súde. Teraz už žije v zahraničí a má slušný príjem, avšak každý druhý mesiac ho musím žiadať o peniaze. Stále sa vyhovára, že peniaze už poslal alebo ich pošle v nasledujúcom mesiaci. Už asi tri mesiace mi ani cent neposlal. O syna sa prestal zaujímať – ani mu nezavolal, ani mu nič nekúpil (ani na Vianoce, ani na meniny). Uvažujem o tom, že túto situáciu budem riešiť súdnou cestou. Neviem však, ako to mám začať riešiť. Kde treba podať žiadosť? Budem musieť platiť súd alebo advokáta ja? Bude možné žiadať aj spätne o tie výživné? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 02.02.2022)

Dobrý deň,
návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností sa podáva na súde v mieste bydliska dieťaťa. Tým, že zatiaľ v tejto veci nemáte absolútne žiadne súdne rozhodnutie, bude potrebné, aby súd rozhodol komplexne o výkone všetkých rodičovských práv a povinností, a teda upraviť osobnú starostlivosť, výživné a styk s dieťaťom. 

Takéto súdne konanie je bez poplatkov. Ak si však na zastupovanie zvolíte advokáta, toho budete musieť zaplatiť Vy, nakoľko v týchto konaniach sa nepriznáva nárok na náhradu trov súdneho konania. Ak ste v hmotnej núdzi, môžete požiadať o advokáta cez Centrum právnej pomoci.

Výživné spätne je síce možné žiadať, ale ide o výnimočné prípady. Váš prípad by však nespĺňal podmienky žiadania výživného spätne. Vo Vašom prípade Vám súd prizná výživné až odo dňa podania návrhu na súd.


Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa, prosím, spýtať, ako mám napísať žiadosť o zverenie dieťaťa do starostlivosti matky a zároveň žiadosť o výživné. Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 22.03.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné v návrhu uviesť označenie účastníkov konania. Ak nepoznáte adresu, kde sa teraz otec dieťaťa nachádza uveďte poslednú známu adresu. Ďalej v návrhu musíte popísať skutkový stav veci. Tzn. z akého partnerského vzťahu dieťa pochádza, či teraz žijete spoločne s partnerom, ak nie odkedy, ako sa staráte o dieťa, ako a či navštevuje otec dieťa, či platí výživné... Najdôležitejší je tzv. petit návrhu. Tam musí byť uvedené, že žiadate aby súd zveril maloleté dieťa do Vašej osobnej starostlivosti, žiadate aby platil otec výživné v určitej výške a tiež navrhujete určitým spôsobom (alebo nenavrhujete vôbec) upraviť jeho styk s dieťaťom. V týchto konaniach, ak návrh podáva jeden z rodičov, súd striktne nežiada, aby bol petit napísaný presne, ako si to vyžaduje zákon, súdna prax. Z petitu však musí byť zrejmé, čo žiadate.


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné (Rodinné právo)

Chcela by som sa poradiť. Mám trojročného syna a nedávno sme sa s priateľom rozišli. Boli sme na súde, kde mu bol náš syn zverený a ja teraz platím výživné vo výške 85 eur. Momentálne som nezamestnaná a chcela by som výživné znížiť. Môžem žiadosť o zníženie podať aj tak skoro, teda dva týždne po súde? Alebo musím počkať pol roka a až potom môžem podať žiadosť o zníženie výživného? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň, o zmenu rozhodnutia vo veci maloletých detí je možné požiadať v takom prípade, ak došlo od posledného rozhodnutia k takej zmene pomerov, ktoré odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia. V prvom rade je otázne, či vôbec toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Ak nie, mohli by ste sa ešte voči nemu odvolať. Ak je už rozhodnutie právoplatné, tak bude rozhodujúca tá skutočnosť, kedy došlo k ukončeniu pracovného pomeru. To, že ste v súčasnosti nezamestnaná však automaticky nemusí spôsobiť zmenu súdneho rozhodnutia o výške výživného, nakoľko súdy v takýchto prípadoch vychádzajú aj z tzv. potencionality príjmu. Tzn. že súd prihliada na to, že ste schopná dosahovať určitý príjem, i keď aktuálne nie ste zamestnaná (najmä v tých oblastiach, kde na trhu práce nie je ťažké si nájsť nové miesto). Ak teda k zmene pomerov došlo po právoplatnom skončení súdneho konania, nemusíte čakať pol roka kým podáte návrh na zníženie výživného.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ako podať návrh na zverenie dieťaťa a výživné" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.