Máte
otázku?

Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Prešov

Otázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, ako to je s výživným, keď môj syn, ktorý bol po rozvode zverený do starostlivosti matky, a ja som mal určené výživné 60 eur. Od minulého roka od marca je syn so mnou, keďže sa s matkou nestretáva. Podal som návrh na súd o zverenie syna do mojej starostlivosti. Za dva týždne je druhý súd a pravdepodobne mi bude chlapec zverený, keďže matka o neho neprejavuje žiadny záujem. Chcel by som sa informovať o možnostiach týkajúcich sa výživného, vzhľadom na to, že matka celý čas poberá rodinné prídavky. Výživné na syna jej neplatím od podania návrhu na súd, pretože som bol o tejto možnosti informovaný. Všetky náklady na syna hradím ja, matka mi na neho neprispieva ani cent. Rád by som vedel, či je možné žiadať výživné a prídavky na syna spätne, takisto by ma zaujímalo ako to je, keďže už sa to tiahne rok od podania návrhu. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem a ostávam s pozdravom.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

Dobrý deň, ako rodič ste povinný plniť povinnosti uvedené v súdnom rozhodnutí až do času, kým nie je zrušené alebo zmenené. K zrušeniu vyživovacej povinnosti podľa súdneho rozhodnutie nedôjde automaticky pre zmenu pomerov, či už na strane povinného alebo oprávneného subjektu. Zmena pomerov je dôvodom na podanie návrhu na zmenu resp. zrušenia rozhodnutia o výživnom. Do tohto času sú však účastníci povinní rešpektovať zatiaľ nezmenený výrok rozsudku. Avšak, v zmysle § 78 ods. 2 zákona o rodine platí, že ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. To znamená, že ak dôjde k zrušeniu Vašej vyživovacej povinnosti podľa rozsudku, vzhľadom na zmenu v osobnej starostlivosti, matka dieťaťa Vám bude musieť vrátiť Vami vyplatené výživné za uplynulý čas, kedže toto spotrebované nebolo.

Trápi vás "Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Ak matka dieťaťa, žijúca bez partnera, dobrovoľne dostáva od neho výživné na dieťa a neskôr je táto situácia súdne riešená a výška výživného napadnutá, môže platca výživného žiadať vrátenie časti výživného spätne, ak súd určil nižšiu sumu? Platil predsa dobrovoľne viac, než neskôr určil súd.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 07.04.2023)

Dobrý deň, v prípade mal. dieťaťa sa spotrebované výživné nikdy nevracia.

Platí tu ustanovenie § 78 ods. 2 Zákona o rodine: Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. 

Preto, ak rodič plnil viac než by bol povinný, nemá to za následok vznik bezdôvodného obohatenia na strane mal. dieťaťa. Uvedené platí aj v prípade ak výživné nebolo určené súdom, resp. bolo ním určené až následne. To, že rodič sa rozhodol na základe vlastného uváženia platiť výživné v určitej výške, ktorú neskôr súd vyhodnotil ako nadpriemernú, to nezakladá jeho právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Predsa plnil svojmu vlastnému dieťaťu. Bolo by to v rozpore s akoukoľvek morálkou, na ktorej je zákon o rodine postavený. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je možné dostať výživné na dieťa spätne. Moja dcéra má 6 rokov. Do rodného listu som neuviedla otca dieťaťa, pretože v tom čase bol ženatý. Od narodenia vychovávam dcéru sama. Otázka znie: Ak urobím DNA testy, ktoré potvrdia otcovstvo, môžem žiadať o výživné, prípadne aj spätne? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
Zákon o rodine predpokladá za výnimočných okolností priznanie nároku na výživné aj spätne, avšak z Vašej otázky mi tieto dôvody nevyplývajú. V tomto prípade by súd priznal výživné najskôr od podania návrhu.


Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže muž požiadať o vrátenie výživného na dieťa, po tom ako výsledky testu DNA vyšli negatívne?

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 18.08.2022)

Dobrý deň, v prípade, že takýto muž bol určený ako otec dieťaťa a až následne na základe výsledkov testov DNA došlo k úspešnému zapretiu jeho otcovstva, nemá tento muž nárok na vrátenie výživného, ktoré plnil za iného. To z toho dôvodu, že takýto muž sa až do právoplatného skončenia konania o zapretie otcovstva považoval za otca mal. dieťaťa a jeho povinnosť vyživovať mal. dieťa trvala. Najviac uvádzame aj rozhodnutie Najvyššieho súdu tzv judikát R 16/1981 "Otcovi maloletého dieťaťa určenému rozhodnutím súdu nemožno uložiť povinnosť platiť výživné pre toto dieťa aj za čas, po ktorý dieťaťu poskytoval výživné iný muž, ktorého otcovstvo k dieťaťu bolo neskôr právoplatným rozhodnutím súdu zapreté. Plnením, ktoré za určeného otca poskytol iný muž, nárok dieťaťa do výšky poskytnutého plnenia zanikol."

Iný prípad by bol, ak by mužovi ako pravdepodobnému otcovi pri určovaní otcovstva bola neodkladným opatrením uložená povinnosť prispievať na výživu mal. dieťaťa počas konania o určenie otcovstva, pričom výsledkom konania by bolo, že by sa to, že je otcom nepotvrdilo. V takomto prípade má tento muž v zmysle ust. § 79 ods. 1 Zákona o rodine nárok na vrátenie výživného, ktoré plnil za iného a to buď priamo voči skutočnému otcovi mal. dieťaťa, ktorého otcovstvo bolo rozhodnutím súdu určené alebo, ak otcovstvo určené nebolo, tak potom priamo proti matke mal. dieťaťa. Taktiež by tento muž mal popri nároku na úhradu zaplateného výživného aj právo na úroky z omeškania. Dôležité je ale uplatniť si tento nárok v trojročnej premlčacej dobe. 


Trápi vás "Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Mám nárok na vrátenie výživného, keď mi bývala manželka už skoro 8 rokov neumožňuje vidieť syna? To je určené súdom a ona má na to vždy výhovorku. Už ani nesnažím kontaktovať môjho syna, pretože aj tak mi ho nedovolí vidieť. Ku komu sa mám obrátiť?

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 23.03.2022)

Dobrý deň, nárok na vrátenie výživného nemáte aj napriek skutočnosti, že sa so svojím synom nestýkate. Vyživovacia povinnosť rodiča vo vzťahu k svojmu maloletému dieťaťu je jeho zákonnou povinnosťou, ktorej sa nemôže nijako zbaviť. Výživné má dokonca prednosť pred všetkými ostatnými výdavkami povinného rodiča a každý rodič je povinný ho plniť aspoň v minimálnej výške. Nedá sa podmieňovať styk s výživným, aj keď v niektorých prípadoch by to nebolo na škodu.

Pokiaľ vám však vaša bývalá manželka bráni v styku s vašim synom, ktorý je určený vykonateľným rozhodnutím súdu, môžete podať návrh na výkon tohto rozhodnutia. V návrhu treba špecifikovať, že je vám bránené v styku s vašim mal. synom.  Po podaní návrhu bude súd manželku vyzývať, aby si súdom stanovenú povinnosť plnila dobrovoľne. Ak táto k dobrovoľnému plneniu nepristúpi, súd jej môže aj opakovane uložiť pokutu až do 1000,-EUR a to aj opakovane. Pokiaľ by ani toto opatrenie nezabralo a syna by vám nechcela ani napriek tomu na styk dať, súd pristúpi za pomoci sociálnych pracovníkov k nútenému výkonu tohto rozhodnutia v časti úpravy vášho styku. Ak by opakovane bránila v styku je to dôvod na zmenu zverenia, pretože rodič, ktorý nerešpektuje práva druhého rodiča, nemôže byť preferenčným rodičom (v tomto prípade takým, ktorému je dieťa zverené).


Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Výživné pre dieťa bolo zrušené 7. 6., ale on naďalej posielal peniaze až do septembra. Teraz žiada vrátenie peňazí od matky, nie od dcéry. Vie, že mi ako matke dával to výživné. Obáva sa, že môže prehrať na súde, keďže pred rozvodom neprispel ani korunou, ani zabezpečením základných potrieb vrátane oblečenia. Máme nejakú šancu na výhru? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,
trochu zmätočne ste to popísali. Ak bolo dieťa plnoleté a otec platil výživné k rukám matky, zároveň jeho vyživovacia povinnosť bola zrušená k 07.06., hoci ďalej platil k rukám matky, došlo podľa práva na strane matky k bezdôvodnému obohateniu. Na tieto peniaze po 07.06. už nemala matka nárok. Tie bude musieť vrátiť. Ide totiž o plnenie, na ktoré už nebol právny nárok, nakoľko po zrušení vyživovacej povinnosti, už otec nemal povinnosť platiť. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, Podal som návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti dňa 7. 6. 2021. Súd 1. 10. 2021 vyživovaciu povinnosť zrušil. Počnúc dňom 7. 6. 2021 od podania návrhu som výživné stále platil. Počas tohto obdobia moja dcéra už bola dospelá, ale ešte bola študentkou, stredoškolské štúdium dokončila 21. 5. 2021. Môžem požiadať o vrátenie výživného? Ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade je dôležité zistiť, k akému dňu súd zrušil Vašu vyživovaciu povinnosť. Toto by malo byť zrejmé zo samotného výroku rozsudku súdu, ktorý o zrušení rozhodol. Potom máte právo od tohto dňa tam uvedeného (od ktorého k zrušeniu prišlo) požadovať od Vašej dcéry vrátenie výživného uhradeného za obdobie, za ktoré jej už podľa rozhodnutia súdu nepatrilo. V prípade, že by Vám toto výživné neuhradila dobrovoľne, mohli by ste to od nej vymáhať. Toto právo žiadať vrátenie preplatkov sa však premlčuje v 2 ročnej premlčacej dobe, keďže tento nárok sa už neposudzuje ako výživné a spravuje sa všeobecným civilným právom. 

V prípade, že súd zrušil Vašu vyživovaciu povinnosť ku dňu podania návrhu, t.j. ku dňu 07.06.2021, tak  Vám bude Vaša dcéra povinná výživné prijaté od 07.06.2021 vrátiť. Pokiaľ súd  vo výroku rozsudku neurčil k akému dňu nastáva zrušenie Vašej vyživovacej povinnosti, má sa za to, že nastáva ku dňu právoplatnosti tohto rozhodnutia. 


Trápi vás "Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže muž, ktorý sa chystá zriecť otcovstva na základe negatívnych výsledkov DNA testu (predpokladáme, že súd mu vyhovie) žiadať od matky dieťaťa vrátenie už zaplateného výživného? Biologický otec nebol určený. Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 06.05.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 79 ods.1 zákona o rodine bude môcť sa domáhať vrátenia výživneho vrátane úrokov, ale nie od matky dieťaťa, ale od biolog. otca dieťaťa a to z dôvodu, že za neho si plnil vyživovaciu povinnosť.


Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň. Požičal som známej 100 eur s dohodou, že mi ich vráti do konca januára. Avšak stále tvrdí, že nemá peniaze. Chcel by som sa opýtať, či je možné vymáhať dlh, keď mám len potvrdenie banky o poslaní peňazí na jej účet a písomnú dohodu o požičaní. Ďakujem.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 27.03.2020)

Dobrý deň, pôžička je tzv. reálny kontrakt. Z pohľadu súdneho vymáhania pohľadávok, ktoré vznikli z pôžičky je preto rozhodujúce, aby veriteľ disponoval dokladom, ktorým vie preukázať reálne poskytnutie pôžičky. V tomto prípade práve potvrdením o vykonaní prevodu. Ak týmto dokladom disponujete, je to základ pre súdne vymáhanie pohľadávky. Nakoľko však nemáte medzi sebou uzatvorenú zmluvu o pôžičke, kde by bola jasne definovaná a určená splatnosť pohľadávky, z pohľadu právnej istoty bude nutné dlžníka vyzvať na plnenie. Ak totiž nie je určená splatnosť určitého dlhu, dlžník je povinný plniť po výzve veriteľa. Tým stanovíte splatnosť tohto dlhu. Ak následne neuhradí v primeranej lehote, bude možné túto pohľadávku vymáhať.


Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na vás otázku: V júni 2018 som úspešne ukončila štúdium na vysokej škole a v júli som nastúpila do riadneho zamestnania. Prvú výplatu som dostala v auguste. Otec, ktorý mi platil výživné 100 Eur mesačne, bol o tom informovaný, ale on aj napriek tomu nepožiadal súd o zrušenie vyživovacej povinnosti, takže peniaze naďalej posielal na môj účet. V decembri sa mi ozval a požadoval odo mňa potvrdenie o zamestnaní, aby mohol vybaviť zastavenie vyživovacej povinnosti. Zároveň chce vymáhať aj spätne od leta vyplatenú sumu. Celý čas posielal len uvedenú povinnú sumu, neposkytol mi žiadny extra príspevok na Vianoce, meniny či narodeniny. Rada by som sa vás spýtala, či má právny nárok na vrátenie spätne vyplateného výživného, a či má zmysel s ním o toto vôbec bojovať, alebo mu mám jednoducho peniaze poslať? Sumu mám usporenú, avšak zdá sa mi, že jeho bolo, aby sa o zastavenie výživovacej povinnosti postaral, veď vedel, že som nastúpila do práce. Ďakujem vám za odpoveď. Pekný deň praje, Kristína.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 18.12.2018)

Dobrý deň, 

spotrebované výživné v zmysle ust. zákon o rodine sa nevracia len v prípade maloletých detí. 

T. j. : V prípade, že otec podá návrh na súd na zrušenie vyživ. povinnosti a súd vyživ. povinnosť zruší, môže sa otec domáhať vrátenia zaplateného výživného v čase keď ste už boli v pracovnom pomere. 

Pokiaľ otec Vám poslal nejakú výzvu na vrátenie výživného, tak mu ju vráťte a v prevodnom príkaze alebo na poštovej poukážke treba uviesť, že sa jedná o výživné za mesiace júl až december 2018. Dôvod je ten, aby Váš otec predmetnú Vami vrátenú sumu nepovažoval za dar pre neho.


Trápi vás "Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne? (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku pre advokáta. Môj bývalý zať chce byť vyplatený za byt, ktorý som predala - konkrétne za 3-izbový byt v hodnote 53 000 EUR, a to sumou 10 000 EUR za prerábku. Jediná renovácia, ktorá mohla navýšiť cenu bytu, sú plastové okná (pri predaji boli rolety potrhané). V byte žili s mojou dcérou 7 rokov, bez toho, aby mi čokoľvek platili za prenájom. Neexistujú žiadne doklady o prerábaní a nová majiteľka, ktorej som byt predala, je ochotná potvrdiť stav bytu pri kúpe. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?

(odpoveď odoslaná: 28.05.2017)

Dobrý deň. Predpokladám, že ste bola výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Pokiaľ Váš zať má záujem na vrátení finančných prostriedkov, ktoré reálne investoval do nehnuteľnosti musí preukázať (bločkami, dokladmi atď), že tieto peniaze investoval do Vašej nehnuteľnosti a že to boli peniaze v jeho výlučnom vlastníctve, prípadne v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ich bude požadovať aj so svojou manželkou. Neviem, či bola medzi Vami uzavretá nejaká dohoda o tom, že v prípade predaja nehnuteľnosti majú nárok na vrátenie finančných prostriedkov v nejakej hodnote alebo nie. Ale ak nebola a oprávnenosť nákladov, ako aj výšku nákladov musí preukázať, ak by si svoj nárok uplatňoval súdnou cestou. Inak nebude úspešný. A v prípade, ak aj preukáže, treba prihliadnuť aj na premlčaciu dobu, nakoľko jeho nárok môže byť už premlčaný. Odporúčam Vám vyhľadať advokáta a objednať si konzultáciu, na základe podrobnejších informácií Vám poskytne presnejšiu odpoveď. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môžem žiadať vrátenie výživného spätne?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.