POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Zverenie dieťaťa matke, ak je otec na materskej


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zverenie dieťaťa matke, ak je otec na materskej

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednu situáciu. Moja sestra momentálne býva u svojho priateľa, kde sa venuje aj práci. Jej priateľ je momentálne na materskej dovolene a nedávno sa rozišli. Táto situácia vyvoláva otázky ohľadom toho, kde bude bývať ich dieťa. Muž si želá, aby deti zostalo s ním, hoci nie je príkladom ideálneho rodiča. O dieťa sa viac menej starajú starí rodičia, ktorí by pravdepodobne svedčili v prospech otcovi. Moja sestra momentálne zabezpečuje živobytie pre seba, dieťa aj jeho. Kým on často chodí von na pivo a nedáva naň dostatočný pozor. Rada by som sa opýtala, má moja sestra nejakú šancu, aj keď malú, že by dieťa zostalo s ňou? Uznávam, že moja sestra nie je vždy príkladnou matkou, ale dieťa je už veľmi rozmaznané - dostane hocičo, čo si požiada a nemá dostatočnú výchovu. Nepochybujem o tom, že otec trávi väčšinu času s dieťom vonku, ale také dieťa zahráva viac menej samo. Ale fakt, že otec so synom pravidelne navštevuje hostsinec, považujem za neprijateľné. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zverenie dieťaťa matke, ak je otec na materskej

Dobrý deň, 

 

presný postup v prípade Vašej sestry závisí na tom, či sa vie s otcom dieťaťa dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Tzn. či sa vedia dohodnúť na tom, komu má byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na výške výživného, prípadne styku druhého rodiča s dieťaťom. Ak by sa totiž vedeli dohodnúť, je možné uzatvoriť rodičovskú dohodu, ktorú následne musí schváliť súd, aby bola vykonateľná v súlade s právnym poriadkom SR.

 

Iná je situácia, ak sa na výkone rodičovských práv a povinností nevedia dohodnúť. V takom prípade Vašej sestre nezostane nič iné, len podať na súd návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností podľa ustanovenia § 36 ods. 1 Zákona o rodine.

 

Podľa § 36 ods. 1 Zákona o rodine

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Ustanovenia § 24§ 25 a 26 sa použijú primerane.

 

Jednoznačne nie je možné odpovedať na Vašu otázku, či má Vaša sestra šancu na zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti, prípadne za akých podmienok. Súd v každom súdnom konaní, ktorého účastníkom je aj maloleté dieťa je zo zákona povinný skúmať tzv. skutočný stav veci a záujem maloletého dieťaťa. 

 

V prípade Vašej sestry by som na zodpovedanie Vašej otázky potreboval mať k dispozícii viac informácií a detailov jej prípadu. Už však z Vašej otázky a v nich uvedených informácií vyplýva niekoľko plusov, ale aj mínusov z pohľadu Vašej sestry.

 

Ako som uviedol vyššie, súd v každom konaní týkajúcom sa maloletého dieťaťa zisťuje skutočný stav veci a záujem maloletého dieťaťa. Pri tomto zisťovaní sa opiera najmä o nižšie citované zákonné ustanovenia. Článok 5 Zákona o rodine nám približuje, čo si máme pod pojmom záujem maloletého dieťaťa predstaviť. Ide však iba o demonštratívny výpočet a záujmom maloletého dieťaťa môžu byť aj iné veci.

 

Podľa článku 5 Zákona o rodine 

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

a) úroveň starostlivosti o dieťa,

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 

Ako z nich vyplýva záujem maloletého dieťaťa je možné vidieť jednak v bezpečí (návšteva krčmy s otcom nie je maloleté dieťa vhodná), ale aj v stabilite prostredia, v ktorom dieťa vyrastá (ak by bolo zverené Vašej sestre, pravdepodobne by došlo k zmene výchovného prostredia). Rovnako by súd skúmal, že ak by sa Vaša sestra odsťahovala od otca maloletého dieťaťa, ako by mala zabezpečené bytové potreby dieťaťa. Na druhej strane by však súd v prípade otca skúmal to, akým spôsobom chce po finančnej stránke zabezpečiť výchovu dieťaťa (vzhľadom na to, že je otec na materskej je možné, že je dlhodobo nezamestnaný).

 

V jej prípade je naozaj veľa protikladných skutočností a mám za to, že súd bez nariadenia a vykonania znaleckého dokazovania bude mať veľmi ťažké rozhodovanie.


Ustanovenie § 24 ods. 4 Zákona o rodine nám približuje z čoho má súd pri svojom rozhodovaní vychádzať, a na aké skutočnosti má pri rozhodovaní prihliadať.

 

Podľa § 24 ods. 4 Zákona o rodine

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

Zhrnutie

Nie je možné jednoznačne posúdiť šancu Vašej sestry na zverenie maloletého dieťaťa do jej osobnej starostlivosti. Na základe vyššie uvedeného mám za to, že veľmi veľkú úlohu v prípadnom súdnom konaní Vašej sestry zohrá znalecký posudok na posúdenie vzťahov v rodine a citových väzieb maloletého dieťaťa s rodičmi. Ak sa však na výkone rodičovských práv a povinností nevedia dohodnúť, jedinou cestou je podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na miestne príslušnom súde.

Trápi vás "Zverenie dieťaťa matke, ak je otec na materskej" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zverenie dieťaťa matke, ak je otec na materskej" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.