Máte
otázku?

Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom nasledujúcej veci. S bývalou partnerkou sme uzavreli písomnú Dohodu rodičov o úprave práv a povinností voči maloletému dieťaťu (ďalej len "Dohoda"), ktorá bola overená notárom, ale neriešila sa na súde. Bývalá partnerka nedodržiava zmluvne vzťahy týkajúce sa frekvencie a pravidelnosti stretnutí nášho syna so mnou, ako to bolo dohodnuté v Dohode. Môžem túto Dohodu zrušiť bez súdneho rozhodnutia? Vopred ďakujem za riešenie.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Dobrý deň,

v prvom rade by som rád zdôraznil skutočnosť, že dieťa má právo na udržiavanie pravidelného kontaktu s oboma rodičmi. Úpravu rodičovských práv a povinností, a teda aj styk s maloletým dieťaťom upravuje § 36 ods.1 ZR:

§ 36 ods.1 Zákona o rodine

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

Dohodu je samozrejme možné zrušiť, no obávam sa, že to vo Vašom prípade bude bezpredmetné. Dôvodom je odlišnosť dohôd týkajúcich sa maloletých detí podľa Zákona o rodine a ostatných dohôd upravených v Občianskom, alebo Obchodnom zákoníku. Zákon o rodine ustanovuje, aby dohoda o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu, bola schválené súdom. Takáto úprava existuje práve kvôli prípadom, ako je ten Váš, pretože dohoda je postavená len na dobrej vôli oboch strán. Pokiaľ sa však jedna strana rozhodne neakceptovať dohodu týkajúcu sa maloletého dieťaťa, nemôžete ju k tomu donútiť inak ako tak, že podáte návrh na súd a budete žiadať dohodu schváliť. Ak dohodu schváli súd strany sú viazané rozhodnutím súdu a sú zo zákona povinné ju dodržiavať.

§ 24 ods. 3 Zákona o rodine:

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Odporúčam Vám v tomto prípade podať na súd návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, konkrétne na úpravu styku. Podrobne v návrhu popíšte, čoho sa týka Váš problém, ako Vám bývala partnerka bráni v styku so synom a čoho sa domáhate (či zverenia syna do Vašej osobnej starostlivosti alebo len úpravu styku, pričom uvediete frekvenciu stretnutí so synom) súd Váš návrh posúdi a rozhodne. Miestne príslušným bude Okresný súd podľa bydliska maloletého (§ 88 ods.1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku)

§24 ods.4 Zákona o rodine

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Následne je právoplatné rozhodnutie záväzné pre obe strany a tie sú povinné ho dodržiavať pod hrozbou zmeny rozhodnutia o osobnej starostlivosti, inak povedané, ak by ani vtedy Vaša bývalá partnerka nerešpektovala rozhodnutie súdu, môže súd zmeniť rozhodnutie tak, že dieťa zverí do Vašej osobnej starostlivosti. 

§ 25 ods.4 Zákona o rodine

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou manželkou máme uzavretú rodičovskú dohodu, v ktorej je ustanovené, že mám právo tráviť čas s mojimi deťmi každý druhý víkend v mesiaci a navyše každý utorok a štvrtok. Zaujíma ma, či sa tieto práva menia, keď dieťa dovŕši 16 rokov. Moja bývalá manželka mi nepriamo prostredníctvom syna oznámila, že syn sa rozhodol, že už ku mne každý druhý víkend chodiť nebude.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň,
nie, dovŕšením 16 roku života dieťaťa sa nič nemení, matka na vyššie uvedené konanie nemá právo. Neuvádzate či máte dohodu schválenú súdom alebo nie. V prípade, ak nie tak potom bude potrebné podať návrh na súd, ak Vám matka styk s dieťaťom odopiera. V konaní súd bude hľadieť najmä nato, aký je názor Vášho syna, nebude sa teda za neho vyjadrovať matka. Súd v podobných prípadoch vo väčšine prípadov vypočuje dieťa a rozhodne podľa toho, aký je jeho názor. 

V prípade, ak je dohoda schválená súdom, a matka túto nerešpektuje, tak potom môžete rovno podať návrh na výkon rozhodnutia.

Tiež treba vedieť, že 16 ročnému dieťaťu ťažko budete prikazovať, že kde má byť. Ak takmer dospelé dieťa povie, že ten styk nechce upraviť, tak to súd v rozhodnutí neupravuje. Ak ten styk máte upravený, matka môže podať návrh na súd na zmenu úpravy styku. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, je maloleté dieťa povinné chodiť na stretnutia či návštevy k druhému rodičovi, aj keď samo nemá záujem tam ísť?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 20.06.2023)

Dobrý deň,
úprava rodičovských práv a povinností by mala zodpovedať najlepšiemu záujmu dieťaťa. Tento však nie je vždy zrejmý. Ak sa o dieťa stará iba jeden rodič, tak súdy sa väčšinou snažia, aby bol styk upravený aj vo vzťahu k druhému rodičovi, pretože vo väčšine prípadov je zachovanie vzťahu s oboma rodičmi v najlepšom záujme dieťaťa. Ak je dieťa už vyššieho veku, tak je spravidla schopné vyjadriť svoj vlastný názor a toto rešpektujú aj súdy, avšak úplné vylúčenie druhého rodiča so styku je nepravdepodobné. V tomto smere by mal rodič, ktorý sa o dieťa stará osobne podporovať vzťah dieťaťa s druhým rodičom. Ak máte určené práva súdnym rozhodnutím a takéto správanie dieťaťa začalo až po právoplatnosti tohto rozhodnutia, tak by mohlo ísť o okolnosť odôvodňujúcu zmenu rozhodnutia. Ak máte s druhým rodičom iba dohodu o výkone rodičovských práv, tak potom treba komunikovať aj s druhým rodičom a pokúsiť sa nájsť riešenie, režim, ktorý by Vám vyhovoval a ak to nebude možné, jedinou možnosťou je obrátiť sa na súd. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozvádzam sa s manželom a chceme na súde podať Dohodu o úprave práv a povinnosti k maloletému dieťaťu. V tejto dohode okrem iného uvádzame výšku výživného. Moja otázka je, čo sa stane, ak manžel túto dohodu neskôr nedodrží, keďže aj napriek tomu, že je to "len" dohoda, musí ju schváliť súd. Môžem sa v takom prípade obrátiť na súd? Alebo je to možné len v prípade, ak súd určí výšku výživného, a nie my na základe dohody? Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

Dobrý deň, v prípade, že si necháte dohodu schváliť súdom (čo je mimochodom správny postup), túto súd schváli rozsudkom, ktorý následne nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Z tohto dôvodu sa stane vykonateľným rozhodnutím, t.j. exekučným titulom, na podklade ktorého môžete viesť exekučné konanie napr. aj prípade ak váš manžel prestane dohodu rešpektovať a prestane výživné na mal. dieťa platiť. 

Vymáhať by ste to nemohli iba v prípade, ak by ste si dohodu nenechali súdom schváliť. Čo je však ešte dôležité povedať je, že súd bude aj v takomto prípade skúmať, či vami navrhovaná dohoda je v najlepšom záujme mal. dieťaťa. Ak by zistil, že nie je, túto neschváli. Preto bude od vás aj napriek vašej dohode požadovať predloženie potvrdenia o príjme a zisťovať skutočný stav veci. 


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom sme sa rozišli. Chceme sa mimo súdne dohodnúť o starostlivosti a výživnom pre naše dieťa. Bude nám stačiť nejaká zmluva o dohode overená na mestskom úrade? Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, stačiť by vám stačila, pokiaľ by ste ju obaja rešpektovali, v opačnom prípade by to de facto bol iba nevykonateľný papier. V prípade, že by ste si takúto rodičovskú dohodu o výkone rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu nenechali schváliť súdom, táto by nebola vykonateľná, t.j. na jej podklade by ste nemohli viesť napr. exekučné konanie na vymoženie výživného alebo na vymoženie styku, ak by rodič, ktorý bude mať dieťa v starostlivosti v tomto druhému rodičovi bránil. 

Z tohto dôvodu vám odporúčame predložiť dohodu, ktorú s vašim bývalým partnerom uzavriete, súdu na schválenie, aby táto bola v prípade jej nerešpektovania zo strany ktoréhokoľvek z vás vykonateľná. 

 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pred piatimi rokmi mi vzali mojho syna a umiestnili ho do opatery starej mamy, keďže som nežila správny život a nestarala som sa o neho. Situácia sa odvtedy zmenila a rada by som sa opýtala, čo by som mohla urobiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak bolo vaše dieťa zverené dočasne do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) jeho starého rodiča, potom má súd povinnosť každých najmenej 6 mesiacov zhodnotiť s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (kuratela), výkon náhradnej starostlivosti, a to nielen kvalitu starostlivosti o dieťa v NOS, ale rovnako aj skutočnosť, či rodičia môžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa.

Preto, ak už skutočnosti, pre ktoré bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti pominuli, je namieste pristúpiť k prijatiu rozhodnutia o jej zániku pretože zanikol dôvod, pre ktorý bolo dieťa do NOS zverené.  

Vzhľadom na uvedené, najlepšie by bolo kontaktovať príslušnú kuratelu, aby  táto dala súdu podnet na prehodnotenie rozhodnutia o NOS. Vy ako rodič máte prvoradé právo, ale aj povinnosť starať sa o svoje dieťa. Pripadne môžete takýto návrh podať aj sama. Súd to bude skúmať. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dvoch synov vo veku 15 a 13 rokov. Tí sú zverení do starostlivosti matky. Avšak mladší syn by sa rád presťahoval ku mne. Vedeli by ste mi poradiť, ako mám postupovať, keď matka s tým nesúhlasí? Osobne predpokladám, že nesúhlas je spôsobený obavami o ohrozenie výživného. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,

Vašej situácií zrejme predchádzalo vydanie rozhodnutia, kde súd určil záväzným spôsobom výkon rodičovských práv a povinností k Vaším dvom synom, zveril ich do osobnej starostlivosti matke a Vás zaviazal platiť výživné.

Kľúčovým princípom pri rozhodovaní o výkone práv a povinností k maloletým deťom je najlepší záujem dieťaťa. Keďže ako uvádzate Váš mladší syn má už 13 rokov, mal by byť v dostatočnej miere schopný vyjadriť svoj vlastný názor a súd by mal z neho pri úprave styku s ním vychádzať.

Skúste sa najprv dohodnúť s matkou, povedzte jej, aby rešpektovala rozhodnutie syna. Ak by ste sa dokázali dohodnúť, tak je potom potrebné dať takúto dohodu je potom potrebné dať schváliť súdu. V prípade, ak k dohode nebudete schopný dospieť, tak podajte návrh na súd. V zmysle § 26 Zákona o rodine:

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Súd bude žiadať aj vyjadrenie syna. Ktorý už má dostatočný vek na to, aby sa vyjadril a povedal, čo chce. Súd na to bude musieť prihliadať.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra, ktorá má 18 rokov a je zverená do starostlivosti otca, chce bývať u matky. Ako je možné toto riešiť? Je potrebné ísť na súd, aj keď je už plnoletá?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
nepotrebujete žiadne súdne rozhodnutie, dcéra je spôsobilá na právne úkony a je na Vašej dohode s ňou s kým chce bývať. Treba upraviť otázku platenia výživného pre dcéru, ktorú treba dať na schválenie na súd. Povinným na platenie výživného bude rodič, u ktorého dcéra nebude žiť a bývať (otec). V prípade, že nedôjde k dohode, dcéra bude musieť podať návrh na súd o určenie výživného.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, ako to je s voľnosťou dieťaťa, ktoré dosiahlo 18 rokov, ak má rozvedených rodičov a je v osobnej starostlivosti matky. Po súde, ktorý sa uskutočnil keď som mal 11 rokov, je na papieri napísané, že sa s otcom môžem stretávať každý druhý víkend a počas prázdnin. Moja otázka znie: Keď už dosiahnem dospelosť, aké mám právomoci zasahovať do tejto situácie? Musím dodržiavať to, čo je napísané na papieri, alebo matka stráca väčšinu práv rozhodovať za mňa a ja môžem teda chodiť kamkoľvek aj bez jej súhlasu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 31.03.2020)

Dobrý deň. Súd, ktorý po rozvode upravil pomery rodičov k dieťaťu, sa týkal času, keď je dieťa maloleté. Dosiahnutím plnoletosti už nadobúda dieťa plnú spôsobilosť a právne úkony, tzn. je spôsobilé samostatne právne konať, spravovať si majetok a pod. Úprava styku, resp. starostlivosti tak do značnej miery stráca svoje opodstatnenie. Trvá v zásade predovšetkým vyživovacia povinnosť a to do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť. Aj po dosiahnutí plnoletosti musí dieťa samozrejme rešpektovať svojich rodičov, ale čo sa týka styku, nie je ďalej potrebné "kŕčovito" sa držať úpravy pomerov, ako ju určil súd v čase, keď ste mali 11 rokov.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som rozvedená už sedem rokov a mám desaťročnú dcéru. Plánujeme sa presťahovať 120 km od Bratislavy. Môj exmanžel nám odmieta podpísať prestup dcéry na inú školu. Dnes mi riaditeľka v novej škole oznámila, že bez podpisov oboch rodičov nás nemôže prijať. Čo by som mala, prosím Vás, urobiť? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste sa zatiaľ nepresťahovali do iného mesta vzdialeného 120 km a problém je v súhlase otca s prestupom na základnú školu v mieste nového trvalého bydliska.
Podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :
"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že súhlas otca dieťaťa na presťahovanie v rámci SR nepotrebujete.

Pokiaľ ide o návštevu základnej školy v mieste nového trvalého bydliska, tu platí ust. § 20 školského zákona :
"(4) Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy  alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,22) v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu,23) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu."


Je to dosť rozporné ustanovenie, keďže na presťahovanie v rámci SR  nepotrebujete súhlas bývalého manžela a na druhej strane riaditeľ školy podmieňuje súhlas druhého rodiča s prestupom na inú základnú školu, ktorá sa nachádza v spádovej oblasti nového trvalého bydliska, t.j. : nejedná sa o nástup na povinnú školskú dochádzku (§ 20 ods. 5 školského zákona). 

Z otázky sme pochopili, že ste sa ešte nepresťahovali, preto v tejto veci odporúčame podať písomne žiadosť o zápis na predmetnú ZŠ,  pričom uvediete aj kontaktné údaje druhého rodiča v zmysle ust. § 20 ods. 4 a  § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). školského zákona. 

Odporúčame otca dieťaťa súčasne osloviť písomne doporučeným listom, kde mu oznámite, že  dieťa bude navštevovať inú - novú základnú školu v mieste nového trvalého bydliska a požiadate ho, aby písomne Vám udelil súhlas so zápisom resp. prestupom uvedenú ZŠ, s tým, aby svoj podpis nechal overiť. 

Zdôvodniť svoju žiadosť k otcovi dieťaťa môžete aj tým, že z hľadiska najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa, ako aj z praktického hľadiska vzhľadom na jeho vek nie je možné, aby dieťa naďalej navštevovalo základnú školu v mieste pôvodného trvalého bydliska. Prvoradým je vždy záujem dieťaťa. Nesúhlas druhého rodiča vo Vašom prípade je zrejme daný aj tým, aby spôsobil komplikácie, resp. len z dôvodu, že nechce za maloletou dochádzať do iného mesta.
Pokiaľ nedôjde k dohode, budete sa musieť obrátiť na súd.
 


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň! Prosím o odpoveď na nasledujúcu otázku: Ako máme postupovať v situácii, keď syn (16,5 roka) bol po rozvode (2011) zverený do osobnej starostlivosti matke, avšak od leta 2018 sa s ňou neustále háda a nerozumie si s ňou? Podľa jeho výpovedí ho matka fyzickým násilím zranila natoľko, že dostal monokel. Syn odmieta naďalej bývať v spoločnej domácnosti s matkou. Aktuálne je počas školského roku ubytovaný na internáte a cez víkendy striedavo býva u oboch rodičov.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň. Ak má syn už 16,5 roka, tak vie jasne vyjadriť svoj názor. Preto ak syn už nechce byť zverený do osobnej starostlivosti matke, tak možno podať návrh na zmenu rozhodnutia ohľadom zverenia do osobnej starostlivosti. Hoci má už syn pomerne dosť rokov, stále je maloletým dieťaťom a mal by byť zverený do starostlivosti, v tomto prípade otca, keďže s matkou spolu nevedia vychádzať.

Za daných okolností Vám preto odporúčam podať na príslušný súd návrh, ktorým sa zmení starostlivosť o dieťa tak, že už nebude zverený do osobnej starostlivosti matke, ale otcovi.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava