Máte
otázku?

Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Dobrý deň, prosím o radu k nasledujúcej veci. S bývalou partnerkou sme písomne (overenie notárom, súdne sa to neriešilo) uzavreli Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (ďalej len "Dohoda" ). Bývalá partnerka nedodržiava frekvenciu a pravidelnosť stretnutí nášho syna so mnou tak, ako to bolo dohodnuté v Dohode. Môžem takúto Dohodu zrušiť bez súdneho rozhodnutia? Za vybavenie vopred ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Dobrý deň,

v prvom rade by som rád zdôraznil skutočnosť, že dieťa má právo na udržiavanie pravidelného kontaktu s oboma rodičmi. Úpravu rodičovských práv a povinností, a teda aj styk s maloletým dieťaťom upravuje § 36 ods.1 ZR:

§ 36 ods.1 Zákona o rodine

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

Dohodu je samozrejme možné zrušiť, no obávam sa, že to vo Vašom prípade bude bezpredmetné. Dôvodom je odlišnosť dohôd týkajúcich sa maloletých detí podľa Zákona o rodine a ostatných dohôd upravených v Občianskom, alebo Obchodnom zákoníku. Zákon o rodine ustanovuje, aby dohoda o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu, bola schválené súdom. Takáto úprava existuje práve kvôli prípadom, ako je ten Váš, pretože dohoda je postavená len na dobrej vôli oboch strán. Pokiaľ sa však jedna strana rozhodne neakceptovať dohodu týkajúcu sa maloletého dieťaťa, nemôžete ju k tomu donútiť inak ako tak, že podáte návrh na súd a budete žiadať dohodu schváliť. Ak dohodu schváli súd strany sú viazané rozhodnutím súdu a sú zo zákona povinné ju dodržiavať.

§ 24 ods. 3 Zákona o rodine:

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Odporúčam Vám v tomto prípade podať na súd návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, konkrétne na úpravu styku. Podrobne v návrhu popíšte, čoho sa týka Váš problém, ako Vám bývala partnerka bráni v styku so synom a čoho sa domáhate (či zverenia syna do Vašej osobnej starostlivosti alebo len úpravu styku, pričom uvediete frekvenciu stretnutí so synom) súd Váš návrh posúdi a rozhodne. Miestne príslušným bude Okresný súd podľa bydliska maloletého (§ 88 ods.1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku)

§24 ods.4 Zákona o rodine

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Následne je právoplatné rozhodnutie záväzné pre obe strany a tie sú povinné ho dodržiavať pod hrozbou zmeny rozhodnutia o osobnej starostlivosti, inak povedané, ak by ani vtedy Vaša bývalá partnerka nerešpektovala rozhodnutie súdu, môže súd zmeniť rozhodnutie tak, že dieťa zverí do Vašej osobnej starostlivosti. 

§ 25 ods.4 Zákona o rodine

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám dvoch synov 15 a 13 rokov. Zverení sú do starostlivosti matky. Lenže mladší syn by chcel ísť bývať ku mne. Ako mám postupovať, keď matka s tým nesúhlasí. Osobne si myslím, že je to z dôvodu výživného.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,

Vašej situácií zrejme predchádzalo vydanie rozhodnutia, kde súd určil záväzným spôsobom výkon rodičovských práv a povinností k Vaším dvom synom, zveril ich do osobnej starostlivosti matke a Vás zaviazal platiť výživné.

Kľúčovým princípom pri rozhodovaní o výkone práv a povinností k maloletým deťom je najlepší záujem dieťaťa. Keďže ako uvádzate Váš mladší syn má už 13 rokov, mal by byť v dostatočnej miere schopný vyjadriť svoj vlastný názor a súd by mal z neho pri úprave styku s ním vychádzať.

Skúste sa najprv dohodnúť s matkou, povedzte jej, aby rešpektovala rozhodnutie syna. Ak by ste sa dokázali dohodnúť, tak je potom potrebné dať takúto dohodu je potom potrebné dať schváliť súdu. V prípade, ak k dohode nebudete schopný dospieť, tak podajte návrh na súd. V zmysle § 26 Zákona o rodine:

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Súd bude žiadať aj vyjadrenie syna. Ktorý už má dostatočný vek na to, aby sa vyjadril a povedal, čo chce. Súd na to bude musieť prihliadať.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň,
DCÉRA má 18 zverená súdom je u otca, ale chce bývať u mami, ako sa to dá riešiť treba ísť na súd, keď je plnoletá?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
nepotrebujete žiadne súdne rozhodnutie, dcéra je spôsobilá na právne úkony a je na Vašej dohode s ňou s kým chce bývať. Treba upraviť otázku platenia výživného pre dcéru, ktorú treba dať na schválenie na súd. Povinným na platenie výživného bude rodič, u ktorého dcéra nebude žiť a bývať (otec). V prípade, že nedôjde k dohode, dcéra bude musieť podať návrh na súd o určenie výživného.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, ako je to s voľnosťou 18 ročného dieťaťa pokiaľ má rozvedených rodičov a je v osobnej starostlivosti matky. Po súde (ktorý bol, keď som mal 11 rokov) je na papieri napísané, že sa s otcom môžem stýkať každý druhý víkend a počas voľna teda prázdnin atď. Moja otázka teda znie, keď už dom dosiahol dospelosť, aké mám právomoci zasahovať do tejto veci? Musím dodržiavať to čo je napísané na papieri alebo matka stráca väčšinu práv rozhodovať za mňa, a teda môžem chodiť, kamkoľvek aj bez jej súhlasu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 31.03.2020)

Dobrý deň. Súd, ktorý po rozvode upravil pomery rodičov k dieťaťu, sa týkal času, keď je dieťa maloleté. Dosiahnutím plnoletosti už nadobúda dieťa plnú spôsobilosť a právne úkony, tzn. je spôsobilé samostatne právne konať, spravovať si majetok a pod. Úprava styku, resp. starostlivosti tak do značnej miery stráca svoje opodstatnenie. Trvá v zásade predovšetkým vyživovacia povinnosť a to do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť. Aj po dosiahnutí plnoletosti musí dieťa samozrejme rešpektovať svojich rodičov, ale čo sa týka styku, nie je ďalej potrebné "kŕčovito" sa držať úpravy pomerov, ako ju určil súd v čase, keď ste mali 11 rokov.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, . Som rozvedená 7 rokov a mám dcéru 10 ročnú. Chceme sa ostahovat 120 km od Bratislavy. Môj ex nám nechce podpísať prestup na iní školu ako mám postupovať. Dnes mi riadiyelka v novej škole povedala, že bez oboch podpisov nám ju nezoberie. Čo mám prosím Vás robiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 02.12.2019)

Dobrý deň, 
z otázky vyplýva, že ste sa zatiaľ nepresťahovali do iného mesta vzdialeného 120 km a problém je v súhlase otca s prestupom na základnú školu v mieste nového trvalého bydliska.
Podľa ust. § 35 zákona o rodine platí :
"Rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov
Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

 Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že súhlas otca dieťaťa na presťahovanie v rámci SR nepotrebujete.

Pokiaľ ide o návštevu základnej školy v mieste nového trvalého bydliska, tu platí ust. § 20 školského zákona :
"(4) Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy  alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
(5) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,22) v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
(6) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu,23) ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu."


Je to dosť rozporné ustanovenie, keďže na presťahovanie v rámci SR  nepotrebujete súhlas bývalého manžela a na druhej strane riaditeľ školy podmieňuje súhlas druhého rodiča s prestupom na inú základnú školu, ktorá sa nachádza v spádovej oblasti nového trvalého bydliska, t.j. : nejedná sa o nástup na povinnú školskú dochádzku (§ 20 ods. 5 školského zákona). 

Z otázky sme pochopili, že ste sa ešte nepresťahovali, preto v tejto veci odporúčame podať písomne žiadosť o zápis na predmetnú ZŠ,  pričom uvediete aj kontaktné údaje druhého rodiča v zmysle ust. § 20 ods. 4 a  § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). školského zákona. 

Odporúčame otca dieťaťa súčasne osloviť písomne doporučeným listom, kde mu oznámite, že  dieťa bude navštevovať inú - novú základnú školu v mieste nového trvalého bydliska a požiadate ho, aby písomne Vám udelil súhlas so zápisom resp. prestupom uvedenú ZŠ, s tým, aby svoj podpis nechal overiť. 

Zdôvodniť svoju žiadosť k otcovi dieťaťa môžete aj tým, že z hľadiska najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa, ako aj z praktického hľadiska vzhľadom na jeho vek nie je možné, aby dieťa naďalej navštevovalo základnú školu v mieste pôvodného trvalého bydliska. Prvoradým je vždy záujem dieťaťa. Nesúhlas druhého rodiča vo Vašom prípade je zrejme daný aj tým, aby spôsobil komplikácie, resp. len z dôvodu, že nechce za maloletou dochádzať do iného mesta.
Pokiaľ nedôjde k dohode, budete sa musieť obrátiť na súd.
 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň! Prosím odpoveď na otázku: Ako postupovať v situácii, keď syn (16, 5 r.) bol po rozvode (2011) zverený do osobnej starostlivosti matke, lenže syn už cca od leta  2018 zažíva s matkou neustále hádky, nerozumie si s ňou? Dokonca z jeho rozprávania mu mala matka fyzickým násilím spraviť monokel. Syn odmieta naďalej bývať v spoločnej domácnosti s jeho matkou. V súčasnosti je počas školského roku ubytovaný na internáte školy a cez víkendy striedavo u oboch rodičov.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň. Ak má syn už 16,5 roka, tak vie jasne vyjadriť svoj názor. Preto ak syn už nechce byť zverený do osobnej starostlivosti matke, tak možno podať návrh na zmenu rozhodnutia ohľadom zverenia do osobnej starostlivosti. Hoci má už syn pomerne dosť rokov, stále je maloletým dieťaťom a mal by byť zverený do starostlivosti, v tomto prípade otca, keďže s matkou spolu nevedia vychádzať.

Za daných okolností Vám preto odporúčam podať na príslušný súd návrh, ktorým sa zmení starostlivosť o dieťa tak, že už nebude zverený do osobnej starostlivosti matke, ale otcovi.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, som v zložitej situácii, manžel je alkoholik a má invalidný dôchodok, neprispieva na domácnosť, ani na dcéru. Vlastníme rodinný dom on sa o nič nestará všetko je na mne, a preto sa chcem rozviesť. Dcérka bude mať 18 rokov 17. 8. 2017. Moja otázka: Mám podať o rozvod, keď je ešte maloletá? Pomôže mi to pri majetkovo-právnom vysporiadaní? Nemám kam ísť bývať a s manželom sa to nedá vydržať. Dcérka má ešte 2 roky školy. Prosím poradíte mi? Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, 

 

vzhľadom na skutočnosť, že Vaša dcéra dosiahne plnoletosť už o dva týždne nie je vo Vašom prípade podstatnou okolnosťou, či podať návrh na rozvod manželstva pred jej plnoletosťou alebo po. Ak by ste návrh na rozvod manželstva podali pred nadobudnutím jej plnoletosti, zo zákona by bolo s rozvodovým konaním spojené aj konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. V prípade, že maloleté dieťa v priebehu súdneho konania dosiahne plnoletosť, toto súdne konanie sa ho už nebude týkať a bude v tejto časti zastavené. 

 

Podľa ustanovenia § 24 Zákona o rodine

V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

 

Podľa ustanovenia § 100 Civilného mimosporového poriadku

S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

 

Podanie návrhu na rozvod manželstva po nadobudnutí jej plnoletosti však môže mať za určitých okolností niekoľko výhod. V prvom rade samotný návrh na rozvod manželstva je jednoduchší, nakoľko jednak nemusí obsahovať opis skutkových tvrdení týkajúcich sa starostlivosti o Vašu dcéru a neobsahuje ani návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode v petite návrhu. Rovnako sa súdne konanie týkajúce rozvodu manželstva, z ktorého nepochádzajú maloleté deti riadi inými ustanoveniami procesných kódexov. Takéto konanie je z pohľadu súdu jednoduchšie.

 

Často sa stáva, že manželstvo účastníkov konania, z ktorého nepochádzajú maloleté deti je rozvedené už na prvom pojednávaní, ak obaja manželia s rozhodnutím súdu súhlasia, vzdajú sa i možnosti podať odvolanie. Týmto postupom nadobudne rozsudok o rozvode manželstva právoplatnosť v najkratšom možnom čase.

 

Majetkovo-právne vyporiadanie manželov (vyporiadanie BSM) nasleduje až po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva a zániku manželstva.

 

Vyporiadanie BSM po rozvode manželstva

 

Zo zánikom Vášho manželstva (právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva) zo zákona zaniká i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Následne Občiansky zákonník upravuje povinnosť manželov toto zaniknuté BSM vyporiadať. Ak sa s Vaším manželom nepodarí o vyporiadaní BSM dohodnúť, bude potrebné podať žalobu o vyporiadanie BSM na súd.

 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka

 

Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 

Vyporiadanie BSM sa riadi pravidlami upravenými v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka. V zmysle relevantnej judikatúry (pozri zhodnotenie NS ČSSR z 03.02.1972, sp.zn. Cpj 86/1971, R 42/1972) toto ustanovenie poskytuje súdu široké možnosti prihliadnuť podľa okolností konkrétneho prípadu na najrôznejšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob vyporiadania.

 

Hoci Vaša dcéra v čase vyporiadania BSM už nebude maloletá súd v zmysle vyššie uvedeného môže a podľa nášho právneho názoru by mal prihliadnuť na to, kto sa o ňu stará a zabezpečuje jej každodenné potreby. Tzn. že ak sa o dcéru i po jej plnoletosti budete starať Vy a bude stále navštevovať strednú školu súd by mal túto skutočnosť zohľadniť a spoločnú nehnuteľnosť prikázať do Vášho výlučného vlastníctva. Samozrejme Vás súd zároveň zaviaže aj na vyplatenie tzv. vyrovnávacieho podielu Vášmu manželovi (na vyrovnanie podielov BSM).

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Následky nevyporiadania BSM do uplynutia troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode

 

Po rozvode Vášho manželstva a zániku BSM je potrebné si dať veľmi veľký pozor na plynutie času. Ak totiž od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynú viac ako 3 roky, dôjde k vyporiadaniu BSM zo zákona. V takom prípade sa vyporiadanie BSM riadi ustanovením § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka (uplatní sa zákonná domnienka vyporiadania BSM).

 

Podľa ustanovenia § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka 

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Vo Vašom prípade by to znamenalo, že Vašu spoločnú nehnuteľnosť budete vlastniť v podielovom spoluvlastníctve s Vaším manželom. Obaja by ste vlastnili nehnuteľnosť rovnakým podielom, a to 1/2. Následne ak by ste chceli toto podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, ale nevedeli by ste sa s ním dohodnúť, čakalo by Vás dlhé a finančne náročné súdne konanie (súdny poplatok v týchto konaniach je vyšší ako pri súdnom vyporiadaní BSM). Preto vždy odporúčame klientom, aby sa BSM snažili buď vyporiadať dohodou alebo podať žalobu v rámci trojročnej lehoty na vyporiadanie BSM.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Môže manželka už pred rozhodnutím súdu o zverení do starostlivosti brat dcérku na dlhšie obdobie (pár dni) preč z domu bez môjho súhlasu?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 01.08.2017)

Dobrý deň, zákon o rodine predpokladá dohodu rodičov o výkone rodičovských práv a povinností. Súd však rozhoduje len v prípade tzv. podstatných vecí, na ktorých sa rodičia nedokážu dohodnúť. Dočasné a krátkodobé vycestovanie (pár dní) dieťaťa s jedným rodičom medzi podstatné veci nepatrí a je otázne, čo svojim nesúhlasom mienite dosiahnuť a to predovšetkým s ohľadom na skutočný záujem Vašej dcéry. Dovoľujem si Vás upozorniť, že zverením dieťaťa do osobnej starostlivosti Vašej manželke, nestrácate ostatné rodičovské práva a povinnosti


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chtela bych se zeptat moje matka začala hodne pít a možná ji vyhodí z práce, ma dluhy. Když ji vyhodí nebude môcť platiť a majetek zadný nemá. Když by ji vyhodili z bytu a nesplacela dluhy budou je vymáhať po jejich detech? Dekuji za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 22.06.2017)

Dobrý deň,

ak matka brala dlhy len na svoje meno, t.j. na úverových zmluvách, či zmluvách o pôžičke figuruje len on sama, potom ide o záväzkový vzťah výlučne medzi matkou a veriteľmi. Od detí v takom prípade nebude možné požadovať nejaké úhrady. Na druhej strane, deti majú voči rodičom vyživovaciu povinnosť v zmysle zákona o rodine, ak to rodič potrebuje.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, veľmi pekne Vás chcem poprosiť o informáciu. Ak matka dieťaťa pri narodení dieťaťa nezapíše meno otca do rodného listu ma právo nárokovať si na výživné? Neskôr po roku požiadala o testy a potom meno otca zapísala do rodného listu, ale bez súhlasu a bez podpisu môjho manžela. Ma v takomto prípade právo si nárokovať na výživné? Ktorý rodný list sa berie na súde do úvahy? Počula som, že ak pri narodení dieťaťa nie je meno otca zapísané do rodného listu v takomto prípade si matka nemá právo nárokovať na výživné. Veľmi pekne ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 19.06.2017)

Dobrý deň,

áno je pravda, že pokiaľ otec nie je uvedený v rodnom liste, nepovažuje sa za otca v právnom zmysle a v podstate nie je povinný platiť výživné. Ak ho nechala zapísať do rodného listu, až po takej dlhej dobe, je to dosť netradičné a podľa môjho právneho názoru, by mal s týmto zápisom súhlasiť aj muž. Dôvodom je, že otcovstva sa nadobúda domnienkami otcovstva. To znamená, že otcom je manžel matky, ak nie ten tak muž, ktorý súhlasne s matkou vyhlási, že je otec a ak niet takéhoto vyhlásenia, tak muž, určený v súdnom konaní. Ak Váš manžel nevyhlásil, že je otec, potom by nemal platiť výživné. Matka sa môže domáhať určenia otcovstva na súde a ak sa preukáže, že Váš manžel je otcom, bude musieť platiť výživné.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý večer. Mám otázku, ak je moja 15r. dcéra zverená do opatrovateľskej starostlivosti starej matke. Súd tak rozhodol po rozvode pred cca. 10 rokmi. Dcéra chce bývať u mňa, u otca. So starou mamou si absolútne nerozumie. Bývame v tomto istom meste. Jej matka býva v Rakúsku. Ako by bolo najlepšie postupovať? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 12.06.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ bola starostlivosť ohľadom mal. dieťaťa určená súdnym rozhodnutím, prípadnú zmenu v starostlivosti o mal. dieťa je taktiež potrebné realizovať súdnou cestou. Inak povedané, aby chcete Vy aj Vaša dcéra, aby bola zverená do Vašej osobnej starostlivosti, je potrebné podať návrh na príslušný súd.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Manželka si našla milenca. Chce sa k nemu presťahovať aj so 7-ročnou dcérou, zmeniť jej školu na druhý koniec mesta, odtrhnúť ju od kamarátok v bytovke, v škole, aj od príbuzných nablízku. Dvaja už dospelí synovia ostávajú u mňa. Môže to urobiť pred rozvodom, ak s tým nesúhlasím? Môže to urobiť po rozvode, ak bude mala v striedavej starostlivosti?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 06.06.2017)

Dobrý deň, podľa § 35 zákona o rodine platí, že ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Zákonné ustanovenie teda príkladmo vymenúva niektoré podstatné veci súvisiace so starostlivosťou a výchovou dieťaťa, čo znamená, že medzi tieto možno zaradiť aj iné prípady. Za určitých okolností preto môže byť podstatnou vecou aj zmena školského zariadenia Vašej dcéry, na ktorú sa  bude vyžadovať aj Váš súhlas. Ako rodičia, ktorí máte v súčasnosti dcéru v osobnej starostlivosti, sa máte na veciach súvisiacich s jej výchovou dohodnúť a to tak, aby rozhodnutie bolo v jej záujme. Situáciu môžete vyriešiť aj tak, že dcéra zostane vo Vašej osobnej starostlivosti a teda na doterajšej adrese bydliska. V prípade pretrvávajúcich nezhôd, môžete iniciovať súdne konanie, v ktorom súd posúdi, či nezhoda v tejto veci výkonu rodičovských práv a povinností je vecou podstatnou a v takom prípade aj vo veci rozhodne.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, je nejaká právna povinnosť súkromnej škôlky mať niečo ako "skúšobnú" dobu pre dieťa? Lebo napríklad naše dieťa po nástupe do školy za prvý mesiac bola hneď 3x chorá a Laringitida sa jej zhoršila a máva ju častejšie. Máme aj potvrenie od lekára, že dieťa neodporúča, aby navštevovalo kolektívne zariadenie. Ale v zmluve v škôlke je písaná mesačná výpovedná lehota (teda aj ju dám napr 1. 4. do škôlky na 1 deň a podpíšem vtedy zmluvu, tak najskôr 31. 5. Musí chodiť do škôlky, aj keď zo zdravotných dôvodov nemôže (čo sa preukázalo až po chodení do škôlky). A teda človek je nútený platiť za 2 mesiace, aj keď reálne tam dieťa byť nemôže (nemalo byť​).

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 28.04.2017)

Dobrý deň, súkromná škôlka je súkromná spoločnosť, s ktorou uzatvárate osobitnú zmluvu, môžete si dohodnúť osobitne podmienky. Vy ste si v zmluve dohodli jednomesačnú výpovednú lehotu, a preto ju budete musieť dodržať, ak zmluvu vypoviete.

Pokiaľ zmluvu nevypoviete, zmluva platí aj naďalej.

Niekedy sa dáva do zmluvu so škôlkou i ustanovenie o tom, že pokiaľ dieťa vymešká školu, rodič za škôlku neplatí. Všetko je to o osobnej dohode rodiča so súkromnou škôlkou.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem si podať žiadosť o adopciu, som rozvedená, bezdetná. Bohužiaľ vlastne deti mať nemôžem a veľmi chcem, túžim dať lásku nejakému dieťatku. Trvalý pobyt mám na Slovensku, ale niekoľko rokov žijem v zahraničí kde aj pracujem. Môžem si podať žiadosť o adopciu, aj keď teraz žijem v zahraničí? Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň,

vo Vašom prípade by išlo o tzv. medzištátne osvojenie. Slovensko je momentálne krajinou pôvodu, čo znamená, že osoby s obvyklým pobytom v zahraničí (štátne občianstvo nie je podstatné) si môžu osvojiť dieťa zo Slovenska. Platí tu však zásada subsidiarity, podľa ktorej k medzištátnemu osvojeniu sa pristupuje až keď sa pre dieťa nenašla vhodná rodina v SR. Ďalej je potrebné splniť celý rad podmienok podľa Zákona o rodine.

Podľa § 97 ods.1 ZR Osvojením vzniká medzi osvojiteľom a osvojencom rovnaký vzťah, aký je medzi rodičmi a deťmi. Medzi osvojencom a príbuznými osvojiteľa vzniká osvojením príbuzenský vzťah. Osvojitelia majú pri výchove detí rovnakú zodpovednosť a rovnaké práva a povinnosti ako rodičia.

Odpoveď na Vašu otázku je, že si dieťa zo SR môžete osvojiť, avšak nebude to ľahký proces.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, ďakujem, že ste sa mi ozvali. A dopĺňam ďalšie skutočnosti vtejto veci. Áno je pravda ako som už predtým napísal kvôli čomu som Vás prosil o radu. Ťažké ak mi viete ešte dať nejaké rady budem rad ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Môžete sa opýtať.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

A ďalšie skutočnosti ešte som Vám zabudol poznamenať, že. Ako som už v prvom dotaze uvádzal, dom je v hroznom stave kde len z kuchyne domu zo stropu opadáva omietka a steny sú od mastne, po dome behajú hlodavce. (myši a pod.) Z izby starej mamy vychazda smrad z z ľudských exkrementov. Ako sú moč. A podobne. To nepreháňam. To je pravda. Jediná izba aj to malej je síce uprataná a prachu je tam, ako keby za sto rokov nazbierané. Kúpeľňa v ich dome tak tiež vzalostnom stave zateká. Do nej podlaha je len holý betón. Wc je iba vonku. A vdome ako takom sa šíri ten smrad po moči. Stará matka vôbec sa nekúpe. Nechty na nohách ma strašne a po nohách same... Nájdené oblečenú len nočnú košeľu stále tú istú. Tiež sa vdome fajčí sem tam pije alkohol. A podobne. A čo sa týka malej namiesto toho, aby ju učila, čo áno a čo nie tak dieťa naučili si búchať hlavičku o stenu a oni sa na tom smejú. Tak to je vychova na úrovni. Zo strany matky. Ta sa pýtam ako teda správne naformulovať to predbežné opatrenie. Lebo, aj keď som bol na sociálke tak ma odbili s tým, že to neuspeje, a aj keď budú to musieť ísť prešetriť. Na príkaz súdu. Ale aj tak. Toto čo viem ja. A čo by otom povedala matka malej. By bolo tvrdenie voči mne. Matka malej somnou nekomunikuje ako ani cez sms alebo volanie a nedovolí mi si malú brávať. Čo si myslím, že má tiež rovnako na ňu právo, či nie ďakujem za odpoveď a vijadrenie.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, myslím, že ak chcete uspieť, budete potrebovať právnika na zastupovanie. Ak si ho nemôžete dovoliť, obráťte sa na centrum právnej pomoci. Nie je to jednoduché ale myslím, že máte šancu na úspech. Sociálka mala stav prešetriť ale nie Vás odbiť.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. A chcel by som sa Vás spýtať, že, či by ste ma vedel potom zastupovať aj na súde a koľko by to približne stalo. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 13.04.2017)

Dobrý deň, najskôr je potrebné osobne prebrať Vašu vec, môžete si zvoliť aj bezplatné konzultácie. Oceníme Vám to na konzultácii.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako mám postupovať pri návrhu predbežnej starostlivosti o dieťa, nakoľko matka dieťaťa mi bráni v osobnom styku s dieťaťom, žije u nej v nevyhovujúcich podmienkach, bývajú so starou matkou, ktorá vôbec nedodržuje základnú hygienu a je psychicky chorá, dom majú v dezolátnom stave a matka dieťaťu vôbec nedáva vyživujúcu stravu (raňajky - čokoláda, obed -fľaša mlieka dvakrát za týždeň ak niečo uvarí, večera - nejaké ovocie) a dieťa kúpe jedenkrát za dva týždne, v dome sa fajčí a vôbec neberú ohľad na dieťa, a dieťaťu sa vôbec nevenuje, čo sa týka výchovy a rozvoja dieťaťa. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 12.04.2017)

Dobrý deň, ak všetky tieto Vaše tvrdenia, ktoré ste uviedli vo svojej otázke môžu byt dôvodom na to, aby dieťa bolo zverené otcovi. Ide naozaj o vážne zanedbanie výchovy dieťaťa.

Podajte preto návrh na súd na nariadenie neodkladného opatrenia. O pomoc môžete požiadať o úrad práce sociálnych veci a rodiny.

Okrem základnej starostlivosti je potrebné dieťa aj rozvíjať, čo je tiež dôvod na to, aby dieťa bolo zverené druhému rodičovi.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku, či môže dieťa, ktoré čakám s priateľkou mať moje priezvisko ak sa ešte nerozviedla so súčasným manželom, s ktorým momentálne žije ale chce od neho odísť a bývať so mnou a neskor sa chce rozviesť.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 4 ods. 2 zákona o mene a priezvisku, štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva, prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. Dieťa narodené v manželstve tak spravidla nadobúda spoločné priezvisko manželov, aj vzhľadom na zákonnú domnienku otcovstva svedčiacu manželovi matky dieťaťa. Ak matka, Vaša priateľka, zaprie otcovstvo svojho manžela na súde, maloleté dieťa nadobudne jej priezvisko.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som v 17tt a partner ma opustil. Kvôli problémovému tehotenstvu som na PN a budem až do konca. Bývalý partner zarába nadštandardné, ale odmietol mi prispieť na výbavu. Je možnosť vymáhať pred pôrodom peniaze na najnutnejšiu výbavu ako je kočík, oblečenie, postieľka, kozmetika? Ak, akože aký je postup?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.04.2017)

Dobrý deň,

áno je to možné, a to podľa § 74 ods. 2 Zákona o rodine, podľa ktorého Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy podľa odseku 1, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka podľa osobitného predpisu.

Môžete teda podať na súd návrh, v ktorom však budete musieť preukázať, že jeho otcovstvo je pravdepodobné a rovnako aj približné sumy na výbavu dieťaťa. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta osobne, aby Vám pomohol správne naformulovať návrh.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Po rozvode zveril deti matke s exmanželkou nekomunikujem. Starší syn chodí do základnej školy chcel som sa o jeho prospechu informovať u triednej učiteľke ona ma odkázala na exmanželku. Mám právo na informácie o synovi prostredníctvom zš nakoľko ex-ka stále zavádza a klame. Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.04.2017)

Dobrý deň. 

To, že je maloletý zverený do starostlivosti matky ešte neznamená, že otec nemá žiadne rodičovské práva. V zmysle § 28 ods. 2 rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. O obmedzení alebo pozbavení rodičovských práva a povinností môže rozhodnúť len súd.

Napriek tomu, že súd rozhodol o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (súd tu neobmedzil a ani nepozbavil otca rodičovských práva a povinností) tak, že maloletého zveril do výlučnej starostlivosti matky, rodičovské práva zostávajú obidvom rodičom zachované. Z uvedeného dôvodu je škola (ale aj iné inštitúcie) povinná poskytnúť otcovi informácie týkajúce sa jeho syna. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, práve som dostala predvolanie na súd kvôli mojej dcérke, expartner podal návrh na zverenie do výchovy. Kde ale nehoráznym spôsobom klame a očierňuje mňa ako matku a moju výchovu. Pred pol rokom som vybočila z koľají, ale som si istá, že maličkú som nikdy neohrozila, ani nezanedbávala. S dcérkou máme veľmi silný vzťah. Doteraz som sa o ňu starala sama, nakoľko sme sa po roku od jej narodenia rozišli a otec sa odsťahoval k rodičom. Prosím Vás poraďte mi, ako mám postupovať, keď určite veci si priznávam, že som nezvládla ale, teraz som späť, odhodlaná vrátiť všetko do starých koľají sa.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2017)

Dobrý deň, súd pri konaniach o zverenie maloletej osoby do starostlivosti niektorého rodičov skúma skutočný stav veci tak, aby vedel rozhodnúť v súlade so záujmom maloletého dieťaťa. Súd skúma jednak výchovné prostredie u oboch rodičov, doterajšiu starostlivosť o dieťa, stálosť výchovného prostredia, citové väzby dieťaťa... Aby súd mohol pristúpiť k zmene osobnej starostlivosti musí prevážiť záujem maloletého dieťaťa pred stálosťou výchovného prostredia a vybudovaným citovaným vzťahom. Rovnako závisí aj na tom koľko rokov má maloleté dieťa. Súd má v prípade, ak je dieťa schopné samo posúdiť význam a dôsledky súdneho konania, povinnosť zisťovať názor maloletého dieťaťa a jeho vôľu. Následne táto vôľa má byť pre súd smerodajná. V prípade, že otec dieťaťa o Vás tvrdí nepravdivé tvrdenia, je potrebné tieto poprieť a bude jeho povinnosťou, aby ich preukázal. Po zistení všetkých vyššie uvedených (i mnohých ďalších) skutočností bude súd rozhodovať o tom, komu zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať akú mám šancu získať svoju 3 ročnú dcérku späť do starostlivosti? Asi pred polrokom bola moja dcérka zverená dočasne do starostlivosti starým rodičom a súd sa vôbec nekonal a nebola som pri žiadnom rozhodnutí prítomná. Stalo sa to, keď som sa s malou presťahovala k priateľovi a medzitým som sa s rodičmi pohádala takže som nemala prístup späť do domu. Bola som na ešte na materskej dovolenke a s priateľom sme boli nezamestnaní, no moja dcéra nikdy nemala núdzu o jedlo ani o ostatné veci. Je pravda, že som spravila zásadnú chybu a to, že som zlyhala vo výchove a malú dala ku starým rodičom, no nečakala som, že mi malú odoberú a zakážu mi sa s dcérkou stretávať kôli tomu, že som s nimi pohádaná a nepáči sa im môj priateľ a že vraj je to tu kde bývam malé, pretože oni majú rodinný dom a my sme v garzonke. Naposledy som sa vrátila bývať k rodičom a o malú som sa starala vzorne, našla som si prácu a všetko som sa snažila napraviť, no vyhodili ma, pretože sestrin brat berie pervitín a mal asi absťák, tak sa pustil so mnou do hádky a do môjho priateľa začal skákať a došlo k bitke a vyhodili ma kôli tomu a teraz mi aj zakazujú sa stretávať s malou. SNAŽÍM sa získať svoju dcérku späť a chcem sa Vás spýtať ako mám postupovať a aké mám možnosti.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň, pokiaľ bola dcéra zverená do starostlivosti starých rodičov, súd musel konať a musel rozhodovať v tejto veci.

Pokiaľ nastala zmena pomerov, je to dôvod na to, aby bolo dieťa zverené späť do Vašej starostlivosti. Pre dieťa musíte mať vytvorené podmienky na to, aby sa mohlo vyvíjať v zdravom prostredí. Návrh podajte na súd, v obvode ktorého býva dieťa.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem len malú radu. V spoločnej domácnosti bývame spolu ja s manželom a nás nezamestnaný 25 r.syn (nár. 1991), ktorý, vyzerá to tak, že pracovať ani nechce. Keďže odmietol ponúkané miesto, z Úradu práce ho vyradili, a, pretože nemal z čoho, neplatil poistné do VSZP, čo teraz poisťovňa vymáha. Tu dlžobu som teraz zaplatila, no zaujíma ma takáto vec: Ak by sa nebodaj stalo, že nás nezamestnaný syn by mal takú dlžobu, ktorá by bola postúpená exekútorovi a on sám nemá žiadny majetok, no žije s rodičmi, ktorí majú príjem zo zamestnania, vlastný byt a auto - ako sa postupuje? Možno sa hlúpo pýtam, ale skutočne mám obavy. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Oľga.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 18.03.2017)

Dobrý deň,

Váš syn je plnoletá osoba zodpovedná za svoje záväzky. Už nie ste jeho zákonní zástupcovia, a preto do právnych vzťahov vstupuje len on sám. Ak má dlhy a došlo by až k exekúcii, exekútor nemôže vymáhať dlh z Vášho majetku, pretože Vy nie ste dlžníkmi. Ak by exekútor pri súpise majetku Vášho syna vo Vašej nehnuteľnosti náhodou zahrnul do tohto majetku aj ten, ktorý mu nepatrí, čiže Váš majetok, môžete sa brániť na súde žalobou na vylúčenie veci z exekúcie.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Chcem sa spýtať, že keď mám za jednu tresnú vec (krádež) už druhú podmienku a odrábam si trest povinnej práce. A moji bývalí komplitci (kamaráti) spáchali znova tú istú trestnú činnosť, ktorej som sa zúčasnil len s tým, že som im danú vec pomohol len predať a mal som z toho malú províziu ( 10 euro ), či pôjdem sedieť alebo nie. A proste ako sa mám brániť a ako mám postupovať a čo robiť, pretože už vediem normálny život pracujem, beriem lieky lebo som psychicky na dne. A nechcem sa tam dostať načo sa mi vyhrážal jeden z nich, že proste on povie, že som tam bol aj ja a podobne a druhý je v base lebo sa tiež 3 krát predtým už previnil a zistili mu to. Prosím Vás teda o skorú odpoveď a moc pekne vopred Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň

pokiaľ porušíte podmienku, táto Vám môže byť premenená. Záleží na tom, ako znie Váš predchádzajúci rozsudok. 

 

Pokiaľste ešte nebol obvinený, je skoro predpovedať, čo môžete očakávať. 

 

Jenutné, aby ste sa počas podmienky vyvaroval akéhokoľvek trestného konania. 

 

Ak o vašom skutku polícia nevie a nevedie sa ani trestné stíhanie, tak sa zatiaľ nič nedeje a nepôjdete sedieť. 

 

Pri podmienke platí, že stačí napríklad prejsť na červenú na semafore počas plynutia podmienky a premenia vám trest. Musíte si dávať veľký pozor, najlepšie ani nejazdiť autom.

 


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, uvažujem o rozvode, máme jedno dieťa, s ktorým som na rodičovskej dovolenke. Neviem si predstaviť, aká bude reakcia manžela na žiadosť o rozvod a mám strach, že bude chcieť s dieťaťom odísť a neprivedie dieťa späť domov. Dieťa ma adresu trvalého pobytu rovnakú ako ja, manžel ma trvalý pobyt na inej adrese. Môžem v takomto prípade volať políciu alebo koho môžem kontaktovať o pomoc? Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ sa obávate, že by Vám mohol zobrať dieťa, tak okrem návrhu na rozvod môžete podať návrh na úpravu práv a povinností k dieťaťu na čas do rozvodu. 

Týmto návrhom by ste žiadali upraviť práva a povinnosti do času, kým by súd rozhodol o rozvode. 

V tomto konaní by ste zároveň žiadali nariadiť neodkladné opatrenie. K neodkladnému opatreniu by bolo potrebné doložiť aj dôkaz o tom, že Vám chce zobrať dieťa.

 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať/informovať. S ex s manželom sme rozvedení 3. rok a máme spolu 4 r.syna a je zverený mne-matke. Ex manžel je vo vyšetrovacej väzbe už rok, ak by náhodou bol prepustený môžem dať žiadosť na súd, aby sa s maloletým stýkal iba v mojej prítomnosti? A ešte by som chcela vedieť ak výživné platí jeho mama, aké práva ma ona na vnuka ďakujem. L.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň,

samozrejme môžete požadovať, aby sa otec s dieťaťom stýkal len vo Vašej prítomnosti, avšak budete to musieť súdu riadne odôvodniť. Pokiaľ ide o nárok na styk starej matky s dieťaťom, dovoľujem si uviesť, že samotný fakt, že platí výživné jej automaticky nezakladá právo na styk. Styk s blízkymi osobami súd upravuje len výnimočne a len v prípade, ak je to v záujme dieťaťa. Musela by teda podať na súd návrh na úpravu styku a preukázať záujem dieťaťa na styku.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Mam 16 rocneho syna. Doteraz som ho zastupovala na sude, lebo dedil po starych rodicoch lebo otec mu zomrel. Chcu predat rodinny dom, ale teraz mi volali, ze ho nemozem zastupovat, lebo sa zmenil zakon, ze ho musi zastupovat niekto iny a preto sa na Vas obraciam, co teraz. dakujem

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 21.01.2017)

Dobrý deň, zákon sa v tomto smere nezmenil. Zastupovať syna môžete pri predaji domu tretej osobe, nakoľko ste jeho zákonný zastupca (rodič).

Kto Vám volal a kto Vám to povedal? 

Ak by ste dom kupovali Vy, potom je potrebné ustanoviť synovi opatrovníka, pretože tu je kolízia záujmov. 


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň chcela by som poradiť. S odporcom som uzavrela manželstvo dňa 10.9.2016 v Krompachoch. V manželstve som asi tri mesiace brali sme sa kôli tomu, že som tehotná, ale už nemôžem a ani nechcem byt v manželstve s odporcom.  Je alkoholik, myslela som si, že očakavajúce dieťa ho zmení, ale mylila som sa!!! Začal už aj s marihuanou nechcem, aby moje dieťa vyrastalo v takej rodine kde je otec alkoholik a zavyslí na drogach. Som v 31tt a jednoducho nemôžem sa na to pozerať a pri pomyslení na to, čo ma čaka ešte ked sa malý narodí. Chcem sa čím skôr rozviesť! Dakujem za každu radu!

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň,

v takom prípade odporúčam podať návrh na rozvod manželstva. V návrhu je potrebné uviesť najmä to, že manžel ma sklon k nadmernému požívaniu alkoholu  a drog. Manželstvo súd rozvedie pokiaľ sú vzťahy tak vážne  a trvalo rozvrátené, že manželstvo neplní svoj účel a nie je nádej na jeho obnovu. To, či manželstvo súd rozvedie alebo nie záleží len na posúdení veci súdom. Je však veľká pravdepodobnosť, že by súd Vaše manželstvo rozviedol.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám ročného syna. Jeho otec ho navštevuje zhruba raz za mesiac. Zdrží sa max hodinu. Za ten čas sa synovi venuje ako keby bol návšteva. Čiže donesie mu hračku. Trošku sa naňho natrci a usmeje a to je cele. Syn ani netuší kto to je. Často sa stane, že sa ho aj boji. Keď mal syn päť mesiacov mali sme sú a malý bol zverený mne, otec mal platiť výživné 70 eur. Návštevy otca sú nespravodlivé lebo sme sa dohodli, že vždy, keď zavolá, že ho chce vidieť, ukážem mu ho. Lenže výživné pravidelne platí neskoro. Určené boli, že do 20. Dňa v mesiaci zaplatí on platí aj niekoľko dní po termíne poštou i napriek tomu, že súd určil, že mi ma platiť na ruku. Teraz si nárokuje na syna, že si ho môže brať na víkend, dokonca sa mi vyhráža striedavou starostlivosťou. Ja s tým nesúhlasím nakoľko syn nemá k nemu žiadny citový vzťah je pre neho v podstate cudzí človek. V minulosti sa bývalý liečil na psychiatrii a má stanovenú diagnózu schizofrénia. No neviem, ako to mam dokázať. Poraďte mi prosím.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 21.11.2016)

Dobrý deň, pokiaľ sa bojíte dať otcovi syna, tak mu ho jednoducho nedávajte. Pokiaľ nemá otec súdom upravený styk, tak nie je ani Vašou povinnosťou mu ho ukazovať (dávať) v čase keď si to on zmyslí. Keď bude syn starší, otec bude mať právo na širší styk, ako je tomu teraz v čase, keď je ešte maličký. Pokiaľ ste mali súdne konanie len pred niekoľkými mesiacmi, nemusíte sa vôbec obávať toho, že by súd rozhodol o striedavej starostlivosti. Pokiaľ má otec diagnózu ako píšete a Vy máte skutočne obavu o svojho syna, tak v neskoršom súdnom konaní môžete žiadať otca vyšetriť znalcom (takto sa preukáže jeho diagnóza). Vôbec sa nemusíte obávať, najbližšie tri-štyri roky bude situácia stabilizovaná. Pokiaľ bude chcieť otec neskôr syna aj na víkendy tak základným predpokladom je, aby mal s ním vybudovaný vzťah. Syn predsa nebude prespávať u niekoho, koho vôbec nepozná. Tiež je však potrebné brať do úvahy, že otec dieťaťa (pokiaľ nie je pre neho hrozbou) má právo sa s dieťaťom stýkať a pôsobiť na jeho vývoj.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, zaujíma ma otázka zodpovednosti za škody spôsobené mojou dcérou, ktorá už je dospelá. Momentálne má 25 rokov a je sústavne nezamestnaná. Počas uplynulých rokov bola závislá na alkohole, podstúpila liečbu v ústave, ktorá však bola neúspešná nakoľko sa v ústave zoznámila s drogovo závislým partnerom, s ktorým prešla aj ona na drogy. Nežije s nami v spoločnej domácnosti, nestará sa o svoju dcéru, ktorá je zverená biologickému otcovi. Výživné mi neplatí. Dozvedela som sa, že si v banke zobrala úver, nakoľko nemá žiadny zdroj príjmu, myslím že len poberá dávku v hmotnej núdzi. Zaujíma ma, keďže má u nás stále trvalý pobyt a ja ho neviem zrušiť, či je možné aby banka vymáhala pohľadávku u nás ako jej rodičov. Máme veľký strach, aj kvôli tomu výživnému. Resp. je možné jej zrušiť u nás trvalý pobyt? Má nejaké právne dôsledky náš príbuzenský vzťah? Ďakujem za odpoveď. /zúfalí rodičia/

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ dcéra dosiahla vek 18 rokov, nadobudla spôsobilosť na právne úkony. Tým pádom je zodpovedná za následky svojho konania. Pokiaľ ide o dlh v banke, banka od Vás dlh vymáhať nemôže, pretože zmluvu o pôžičke s nimi uzavrela Vaša plnoletá dcéra. Čo sa týka výživného, to ste ako rodičia povinní platiť do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Avšak táto schopnosť sa posudzuje aj z toho hľadiska, či je dieťa schopné vlastnou prácou a úsilím uhradzať svoje náklady na život. Výživné tiež nemôže byť dieťaťom zneužívané v tom smere, že si napríklad schválne nehľadá prácu a pod. Trvalý pobyt dcéry zrušiť môžete na ohlasovni pobytov. 


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Ďakujem za rýchlu odpoveď Problém je v tom že mám styk len pár hodín jednu V mesiaci a v žiadosti podala že sa o nič nestarám ale ako to mám udělat ak bydlím ďaleko. Platím 180 eur výživného. plat kolem 480 eur + cesta + kúpiť něco dcérke a už nemám peniaze ak nepojedu za dcéru ták obviní mňa za to že nemám o nu zájem ak nezaplatím výživné tak taký mne obvini. to co Pan mi napisal je pro mňa nedobré Je iná cesta abychom nestratil dcéru?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 30.10.2016)

Dobrý deň,

len súd môže rozhodnúť o pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností. Pokiaľ máte o dcéru stále záujem, plníte si svoju vyživovaciu povinnosť a pod., nemusíte sa báť, že o dcéru prídete. Muselo by ísť o závažné porušenie Vašich povinností a skutočný nezáujem o dcéru. Ak súd zistí, že vynakladáte maximálne úsilie, aby ste si plnili svoje povinnosti a boli s dcérou, tak by ste dcéru stratiť nemali. Okrem toho, orgány štátu musia dbať na právo rodiča a dieťaťa na pravidelný vzájomný styk.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry som rozvedeny otec z ex mame 11r dcerku po rozvode sme sa s manzelkou dohodli, ze dcera bude pridelena jej a odide s nou do Nemecka, kde ma priatela a teraz uz aj pracu, no neviem sa s tym zmierit, ze nemam dceru pri sebe a nie ja som jej prikladom, ako chlap neviem ovlivnit jej vyvoj viem, ze som s tym suhlasil vtedy, no zmenil som pohlad na situaciu. Mam moznost dostat dceru spat?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 13.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ má dcéra v Nemecku vytvorené pre život vhodné podmienky, je to v jej záujme a chce tam ostať, potom je veľmi nepravdepodobné, aby ju súd zveril do Vašej starostlivosti. Odporúčam pokúsiť sa s jej matkou dohodnúť na úprave styku mimosúdne. Ak takéto pokusy zlyhajú, budete musieť túto situáciu riešiť cestou súdu.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry vecer Vam prajem. Chcela by som sa informovat, ze ci mozem udat svojho manzela nakolko mi nedava peniaze na dceru. Ked ano, kde to mozem urobit? Dakujem Vam za odpoved

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 04.10.2016)

Dobrý deň, ak má Váš manžel súdom určenú vyživovaciu povinnosť a túto si neplní môžete podať na neho trestné oznámenie kvôli podozreniu zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy. Rovnako môžete voči nemu začať exekučné konanie na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku o rozvode manželstva (v ktorom je zároveň určená aj vyživovacia povinnosť). V prípade, že vyživovaciu povinnosť nemáte upravenú žiadnym súdnym rozhodnutím môžete na neho i v takom prípade na najbližšom oddelení PZ SR podať trestné oznámenie pre neplatenie výživného (trestný čin je spáchaný ak neplatí výživné aspoň tri mesiace v období posledných dvoch rokov). Zároveň Vám však odporúčam podať návrh aj na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností, kde by sa zároveň upravila aj vyživovacia povinnosť Vášho manžela a v prípade jeho neplnenia by ste mohli voči nemu začať exekučné konanie.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry vecer, Ja som mamicka s dcerou zijuce v Londyne. Mame Slovenske pasy. Dcera sa narodila v Londyne a Uz ma 11 rokov. Jej otec Je zapisany v Rodnom liste. Chcela by som aj s dcerou odist zit do Juzneho Francuzska, ale otec dietata teraz podal sudny prikaz o zastaveni, ze nesmiem zobrat dieta za hranice. Co mi mozte poradit prosim Vas? Mame nejake Prava aby Sme mohli odist? Dakujem Livia

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 28.08.2016)

Dobrý deň,

ak otec odmieta udeliť súhlas s presťahovaním, môžete podať na súd návrh na udelenie povolenia s odsťahovaním. Budete však musieť preukázať, že je to v najlepšom záujme dieťaťa, že tam bude mať zabezpečené bývanie, školu, zdravotnú starostlivosť a pod. Okrem toho musíte preukázať, že budete mať v danej krajine zabezpečený príjem. Nakoľko sa neorientujeme na anglické právo, odporúčam Vám obrátiť sa na anglického advokáta, ktorý Vám poskytne presnejšie informácie.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry den, moja dcéra je slobodná matka má trojročného synčeka, otec dieťaťa je uvedeny v rodnom liste, plati výživné, ale o syna záujem nejaví, na súde ohladom výživného povedal, ze so synom nemá žiaden vzťah a stačí mu prísť za nim raz mesačne, teraz začala jeho sestra a matka vymýšľať, aby moja dcéra chodila so synčekom k nim, aby si na akože otca a akože babku zvykol, chcem sa opytat robí sa to takto, aby trojročný syn chodil za biologickým otcom a nie otec za synom? Dcéra má priateľa synček mu hovorí tata a biologicky otec aj s jeho matkou sú preňho cudzí hovorí im teta a ujo a oni, že to tvoja babka a tvoj tatik, myslim, že otec je ten, kto sa o dieťa stará vychováva a nie ten kto ho splodil myslim, ze otec má prísť za maloletým synom, ak má oňho záujem nie naopak, dakujem vopred.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 19.08.2016)

Dobrý deň,

ak je styk upravený súdnym rozhodnutím, alebo dohodou rodičov schválenou súdom, potom by sa v texte mala nachádzať úprava spôsobu vyzdvihnutia dieťaťa. Ak má otec podľa rozhodnutia určené, že si dieťa príde vyzdvihnúť v určenom čase, tak je povinný tak urobiť.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry den Chcem sa informovat. Mam urcene sudom platit vyzivne matke na svoje deti sumu 160 eur mesacne. Taktiez mam sudom urcene ze pocas volneho vikendu V mesiacu si mozem v sobotu rano vyzdvihnut deti a vratit jej ich v nedelu vecer. Stalo sa vsak ze som jej v danom mesiaci neposlal peniaze nakolko som mal ine necakane vysoke vydavky ale rozhodol som sa ze jej v nasledujucom mesiaci poslem peniaze aj za predchadzajuci mesiac. Nasledujuci vikend mam v praci volno takze mam pravo na deti aby boli pocas vikendu u mna. Zaujima ma ci mi moze zakazat deti na vikend pokial som jej za tento mesiac neposlal peniaze.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.08.2016)

Dobrý deň,

matka nemôže podmieňovať umožnenie styku s dieťaťom riadnym plnením vyživovacej povinnosti. Je pravdou, že Vašou povinnosťou je riadne a včas si plniť vyživovaciu povinnosť. Ani nečakané výdavky podľa názoru slovenskej súdnej praxe neoprávňujú povinného rodiča neplniť si vyživovaciu povinnosť riadne a včas. Súdy zastávajú názor, že výživné má byť prvoradé. Avšak odporúčam matku na rovinu informovať, že ste mali nečakané výdavky a že výživné uhradíte dodatočne.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň Našel som vašu adresu na internetovej stránke a hľadám pomoc Som občan republiky poľskej mám dítě se Slovenkou ale nejsme spolu, dcéra nosí moje prezvisko a bolo všetko v pohodě do časů kdy moja bývala našla si iného muža a vdala sa. Problém je v tom že tec podala žádost do sudů o směnu prezviska na jeho manžela dříve sa snažila o to abychom se vzdal dcéry. Mám dotaz, aké mám práva a co bude ak súd přizná pravdu bývalej přítelkyni? Môžu stratiť dítě? Ďakujem, Marek 

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 03.08.2016)

Dobrý deň,

zmenou priezviska dieťaťa nestráca jeho rodič rodičovské práva a povinnosti. V Slovenskej republike platí, že zmenu priezviska dieťaťa môže rodič uskutočniť len so súhlasom druhého rodiča, ak ten súhlas odmietne udeliť, môže sa rodič, ktorý chce priezvisko meniť obrátiť na súd a požiadať o udelenie povolenia.  Podľa súdnej praxe slovenských súdov platí, že súdy povolí zmenu priezviska dieťaťa aj v prípade ak druhý rodič nesúhlasí, len ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, rodič si neplní svoje povinnosti voči dieťaťu, nemá oň záujem, nestretáva sa s ním, a preto dieťa nemôže mať objektívne záujem na tom, aby pociťovalo určitú prináležitosť k tomuto rodičovi.

Vy, ako rodič dieťaťa máte právo na styk s dieťaťom a právo dieťa vychovávať. Právo na styk je jedno z najdôležitejších a najviach chránených práv týkajúcich sa detí. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Doby den, ma sa mi narodit syn ale matka dietata so mnou nezije a ani neplanuje zit. Zijem v Anglicku. Matka hovori, ze chce, aby dieta malo jej priezvisko a s tym nesuhlasim. Ako mam dalej postupovat, moj syn sa ma narodit v septembri. Vopred dakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.07.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 40 zákona o rodine, ak priezvisko maloletého dieťaťa nebolo určené vyhlásením rodičov pri uzavieraní manželstva a rodičia majú rôzne priezviská, dohodnú sa o priezvisku dieťaťa a oznámia to matričnému úradu najneskôr do troch dní od narodenia maloletého dieťaťa. Ak sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku maloletého dieťaťa alebo ak žiadny z rodičov nie je známy, určí meno alebo priezvisko súd. Ak teda plánujete vykonať vyhlásenie o otcovstve na matričnom úrade, zároveň s matkou dieťaťa musíte vyhlásiť, priezvisko ktorého z Vás bude priezviskom dieťaťa. V opačnom prípade určí priezvisko súd. Dovoľujem si Vás upozorniť aj na znenie zákona o mene a priezvisku, kde podľa § 4, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda dieťa priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov. Ak nie je otec dieťaťa známy, dieťa nadobúda priezvisko matky, ktoré má matka v čase jeho narodenia. Do času, kým nie je určené otcovstvo, dieťa nadobúda priezvisko, ktoré má matka v čase jeho narodenia. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Moja dcéra má 14 rokov a chce sa ku mne presťahovať od matky. Stačí sa dohodnúť s jej matkou ale to musí ísť na súd?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ sa viete s matkou a dieťaťom dohodnúť na zmene výkonu rodičovských práv a povinností, najvhodnejšie je uzavrieť rodičovskú dohodu. Na to, aby bola rodičovská dohoda vykonateľná, musí byť schválená súdom. Aby ste sa do budúcna vyhli akýmkoľvek problémom, je vhodnejšie uzavrieť rodičovskú dohodu pred súdom.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry den. Chcem sa informovat. Mam 7 rocneho syna ktory zacne v septembri navstevovat madarsku zakladnu skolu a je v starostlivosti matky. V najblizsich dnoch vsak chcem poziadat o striedavu starostlivost, no moja nova partnerka nevie po madarsky a ja som takisto nebol informovany, ze bude moj syn navstevovat madarsku skolu. Da sa to napadnut? Je tu mozne riesenie?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.07.2016)

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti k dieťaťu majú obaja rodičia. Platí, že rodičia môžu konať v bežných veciach aj samostatne, no pri podstatných veciach týkajúcich sa dieťaťa sa musia dohodnúť. Podstatnou záležitosťou je podľa judikatúry aj určenie budúceho vzdelania, či výber školy. Matka sa teda mala s Vami dohodnúť. Môžete matke namietať, že nesúhlasíte s návštevou maďarskej školy. Ak sa nedohodnete, môžete podať návrh na súd, a ten rozhodne tak, aby to bolo v najlepšom záujme maloletého.

Uvádzam aj príslušné ustanovenie Zákona o rodine- § 35 ZR Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý Den. Rad by som sa informoval ci moja bývala manželka moze dceru 13 rokov bez môjho súhlasu zobrať do zahraničia Nemecko. Ja sam tiez žijem v zahraničí ale nesúhlasím aby dcéra ako 13 ročná ktorá ma posledné 2 roky do ukončenia ZS odisla prec. Veľmi rad by som vas poprosil o odpoved ci mam nejakú šancu a poprípade aj o zastupovanie v tejto veci. S pozdravom Patrik Fiedor

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 06.06.2016)

Dobry den, bez súhlasu druhého rodiča (Vás) sa dieťa nemôže presťahovat do iného štátu. Ak by sa tak stalo, potom máte jednoročnú lehotu na podanie návrhu na súd.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry den. Chce sa informovat ako mam.postupovat pri predbeznom.opatreni o 8mesacnu dceru, ktory vidim soboty a nedele len na 2hodiny co je strasne malo, iba sa kocikujeme po dedine aj to mala spi. Vobec sa s nou nehravam nic, zasahuju aj do toho rodicia pretoze priatelka je odkazana na nich a oni rozhoduju kedy ju mozem vidiet atd. Dakujem

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 14.04.2016)

Dobrý deň, 

neuvádzate, či máte styk s dieťaťom upravený súdom, alebo ste sa dohodli s matkou. Pokiaľ bol upravený súdom, musela by nastať zmena pomerov, ktorá by odôvodňovala podanie návrhu na úpravu styku. Každopádne predbežné opatrenie je inštitút, ktorého účelom je dočasne upraviť pomery, kým sa nerozhodne vo veci samej (v "hlavnom" konaní). Ak chcete upraviť styk s dieťaťom, odporúčam podať návrh na úpravu styku. Predbežné opatrenie samozrejme môžete podať tiež, avšak budete musieť náležite odôvodniť, v čom vidíte naliehavosť nutnosti úpravy pomerov. Súdy naliehavosť starostlivo skúmajú a pokiaľ absentuje, predbežné opatrenie nevydajú. Predbežné opatrenie sa tiež vyznačuje jeho dočasnou povahou, teda kým sa nerozhodne vo veci samej, a preto nie je možné podať návrh na vydanie predbežného opatrenia a nepodať v určitej lehote návrh vo veci samej.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Byvala zobrala na dovolenku nasu spolocnu,adoptovanu dcerku mimo Slovenska. Aky je postih? Samozrejme,ak to nie je dovolene. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 03.04.2016)

Dobrý deň, 

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia a dieťa má zároveň právo na styk s oboma rodičmi. Súhlas s vycestovaním dieťaťa je potrebný len v prípade trvalého vycestovania. Ak ide len o dovolenku, t.j. krátkodobú cestu nie je potrebný súhlas druhého rodiča, nakoľko čas, počas ktorého je dieťa u druhého rodiča v rámci upraveného styku, môže rodič s dieťaťa využiť podľa svojej vôle, ak je to v záujme maloletého dieťaťa. Podľa názoru súdov, aj dovolenky prispievajú k zdravému psychickému rozvoju dieťaťa a jeho socializácii. Pripájam aj právny názor Krajského súdu v Košiciach:

Právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania(súdom upraveného styku) je právom oprávnenej osoby, v tomto prípade otca maloletého, a toto miesto nemožno bezdôvodne obmedziť len na územie Slovenskej republiky, preto ani dovolenkový pobyt dieťaťa s otcom v cudzine nemožno bez ďalšie považovať za podstatnú otázku, v dôsledku čoho absentuje hmotnoprávna podmienka pre to, aby o vycestovaní maloletého dieťaťa za účelom dovolenky počas súdom upraveného styku mohol (mal) rozhodovať súd.Rodičia sú pri výkone svojich práv a povinností zásadne rovnoprávni a určenie miesta, spôsobu trávenia času rodiča s dieťaťom viazaný na súhlas druhého rodiča, by bolo voči rodičovi, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, diskriminujúce, pretože ak je oprávnený rodič schopný sa o svoje dieťa riadne postarať po celú dobu stretávania a má na to vytvorené všetky podmienky, potom niet žiadneho zákonného dôvodu na to, aby bol tento styk akokoľvek obmedzovaný.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Kde sa má obrátiť neplnoleté dieťa, keď nechce žiť s matkou alkoholičkou a otca nemá.Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 07.03.2016)

Dobrý deň, 

v takomto prípade je zrejme najlepším riešením obrátiť sa priamo na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý prevádzkuje bezplatnú linku slúžiacu aj na takéto prípady. K odpovedi pripájam aj odkaz na stánku: 

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/opatrenia-na-zabezpecenie-ochrany-zivota-zdravia-a-vyvinu-dietata/bezplatna-telefonicka-linka-pre-nahlasenie-zneuzivania-socialneho-systemu-a-zanedbavania-starostlivosti-o-deti..html?page_id=157191 

Na tomto odkaze je možné nájsť aj telefónne číslo na Linku detskej istoty 116 111.

 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, dovoľujem si úctivo požiadať o radu v netypickom prípade: matka Slovenka, otec Čilan, dieťa občan SR. Rodičia nemajú sobášny list SR, čiže nemanželské dieťa. Otec žiada vydať rodný list SR maloletej za účelom vybavenia čilského občianstva. Má na to právo?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 24.02.2016)

Dobrý deň, 

vo Vašej otázke neuvádzate, či je jeho otec zapísaný rodnom liste dieťaťa. Pokiaľ je jeho otec zapísaný v rodnom liste dieťaťa, potom sa z pohľadu práva považuje za otca, a teda za jeho zákonného zástupcu. Zmena občianstva sa považuje za podstatnú vec, čo znamená, že sa vyžaduje súhlas rodiča. 

Podľa § 9 ods.18 zákona o štátnom občianstve K strate štátneho občianstva podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením. Ak teda dieťa nadobudlo občianstvo v Čile automaticky narodením, tak by mu ostalo aj jeho slovenské občianstvo. Vy ale uvádzate, že otec chce, aby dieťa malo aj čilské občianstvo. Podľa zákona o štátnom občianstve Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť, alebo nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. Keďže dieťa nemôže za seba samostatne konať, nakoľko nemá spôsobilosť na právne úkony, konajú zaňho zákonní zástupcovi, teda rodičia. 

Podľa § 35 Zákona o rodine Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. 

Podstatnou vecou je teda aj občianstvo dieťaťa, kde sa musia rodičia dohodnúť a ak sa nedohodnú tak rozhodne v najlepšom záujme dieťaťa súd. Otec teda musí mať Váš súhlas, keďže ide o občianstvo dieťaťa a to podľa nášho rodinného práva podstatnou záležitosťou. 

 

Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry den. Chcela by som sa opytat, ci 9 rocne dieta, ktore ma prve svate prijimanie moze byt ako svedok krstu. Krstneho rodica so splnenymi podmienkami budem mat. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 10.02.2016)

Dobrý deň, v platnej právnej úprave Slovenskej republiky nie je krst dieťaťa upravený. Krst sa riadi cirkevným právom. Z toho dôvodu si Vás dovoľujem ohľadom tejto otázky odkázať na duchovného Vašej cirkvi vo Vašom okolí. Na Vašu otázku bude vedieť práve on odpovedať najlepšie.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry den. Moj syn je na moje poziadanie zo zdravotnych dovodov, ktorymi som trpela v opatere otca, docasne. Ja zijem momentalne v zahranici. Chcem svojho syna vziat na vianoce aj prazdniny k sebe do zahranicia.J edna sa o par dni. Otec dietata s tym, ale nesuhlasi a zakazal to. Chcem vediet ci ma nato pravo? Ci nemozem vziat syna na vianoce do zahranicia ak nieje v mojej opatere? Syn ma 8 rokov. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 10.02.2016)

Dobrý deň,

rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia, tento fakt nemení ani skutočnosť, že dieťa je zverené do starostlivosť druhého rodiča (práva rodičovi, ktorý dieťa nemá v starostlivosti nezanikajú). Pokiaľ chcete zobrať dieťa do cudziny k sebe na Vianoce, potom súhlas otca nepotrebujete, preotže súhlas druhého rodiča je potrebný až v prípade, ak by išlo o trvalé vysťahovanie dieťaťa, čo nie je Váš prípad. Dôležitý je tiež záujem dieťaťa, to znamená, že nemôžete dieťa nútiť, aby s Vami išlo ale malo by chcieť ísť dobrovoľne.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry den, prosim o radu. Sme rozvedeni, rocny syn je u matky. No matka sa nezdrziava aj 4-5 dni vedla syna. Syna nechava na osobu, ktora uziva alkohol. Co mam robit kuratela??? Policia?? Bojim sa o syna, ex chodi potajomky do rakuska pracovat ako ........ dakujem

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 23.01.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že došlo k výraznej zmene pomerov od posledného rozhodovania o starostlivosti o dieťa (pri rozvode) je možné skonštatovať, že takýto stav nie je v záujme dieťaťa. Podľa ustanovenia § 26 zákona o rodine súd aj bez návrhu zmení rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností. Tzn. že nemusíte návrh podať Vy sám, ale súd začne konať sám, ak sa dozvie o zmene pomerov. O zmene pomerov sa súd dozvedá najčastejšie od úradu práce, soc. vecí a rodiny alebo z oznámení iných orgánov. Na riešenie Vašej situácie máte viacero možností. 1/ Môžete návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností podať sám (odporúčal by som Vám aj predbežné opatrenia). 2/ Môžete upovedomiť súd alebo úrad práce, soc. vecí a rodiny, ktoré vo veci budú konať ďalej z úradnej povinnosti (bez toho, aby ste im robili ďalšie návrhy). Môžete upovedomiť aj políciu, pretože konanie Vašej ex-manželky hraničí so spáchaním trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. V prípade, ak si vyberiete 1/ možnosť odporúčam Vám kontaktovať advokáta za účelom spracovania kvalifikovaného návrhu, aby súd Vášmu návrhu vyhovel a prípade i nariadil predbežné opatrenie.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, moja priateľka ma so svojím ex priateľom dieťa, on to dal papierovo spísať advokátke svoje podmienky o výchove a body, ktoré má dodržať. Teraz jej oznámil, že ju to bude stáť 400e predbežne. Musí ona hradiť tieto náklady, keď návrh podal on? Ďakujem

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 10.12.2015)

Dobrý deň

podľa Vášho popisu nie je jasné, či sa jednalo o návrh na súd. Pokiaľ áno, o trovách rozhoduje súd, nie navrhovateľ (príp. odporca). Ak bol vydaný v konaní rozsudok, súd vždy rozhoduje o trovách konania, kde zaväzuje na náhradu trov konania jedného z účastníkov (môže aj pomerne) alebo neprízná ani jednému z učastníkov náhradu trov konania a každý účastník si ich znáša sám. Je potrebné sa riadiť rozhodnutím súdu.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý večer. Poprosil by som o radu. Pred troma rokmi som sa rozviedol po 11 ročnom manželstve. Máme spolu dve deti. Pri rozvodom konaní deti dali do opatery matke.Ja som s tým súhlasil, nakoľko som všetko nechal exmanzelke a deťom a nevedel čo ďalej. Rozhodol som sa odísť. Momentálne som v Rakúsku 3 roky mám novú manželku. Staršia dcéra by chcela ísť bývať k nám? Exmanželka nerobí, nikdy nerobila atď. Potreboval by som poradiť, čo urobiť aby som aspoň staršiu dcéru mohol doniesť k nám. Ďakujem

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 31.10.2015)

Dobrý deň, ak je dieťa maloleté, potom budete musieť podať návrh na súd na zmenu rozhodnutia. Súd si maloletú vypočuje (či už sáma lebo prostredníctvom odborníka - psychológa alebo znalca). Ak maloletá dcéra vie vyjadriť svoju vôľu, tak súd môže takto rozhodnúť. 

Inak ako cez súd to nebude možné, pretože v rozvodovom rozsudku je napísané, že deti boli zverené matke.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Darovali sme synovi náš rodinný dom pred cca piatimi rokmi. Syn nie je ženatý , ale žije vo svojom byte s priateľkou cca tri roky. Otázka je , ako sa v prípade (nedaj bože) jeho úmrtia uzatvorí dedičské konanie ohladne bytu a tiež domu ( v darovacej zmluve máme vecné bremeno dožitia).

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 24.09.2015)

Dobrý deň, v prípade smrti syna (ak by žil s priateľkou ešte stále), tak by ste dedili vy (rodičia) a priateľka, každý rovným dielom. 


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dcéra mala 14.6.2015 15 rokov. Od 12 rokov kradne a od 14 pije. Bola už 3× na dobrovoľnom diagnostickom pobyte. Teraz sme dali návrh na súd o reedukačný pobyt. Čo môžeme dovtedy robiť? Nepotrebujeme sa kvôli nej dostať do basy. Mám ešte 2 malé deti. Dá sa ju umiestniť do domova? Ako sa zrieknuť rodičovských práv? Bývalý manžel súhlasil s tým, aby si ju adoptoval súčasný manžel. Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.08.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vaša dcéra dovŕšila 14 rokov, je v zmysle Trestného zákona trestne zodpovedná. Ak by spáchala nejaký trestný čin, bola by za neho zodpovedná a trestaná ona.

Vychádzajúc z Vašej otázky je zrejmé, že zdravie a priaznivý vývoj Vašej dcéry je vážne ohrozený, nakoľko nepomohli ani dobrovoľné diagnostické pobyty. V takom prípade v zmysle Občiansko súdneho poriadku je možné podať návrh na nariadenie predbežného opatrenia do doby, kým rozhodne súd o Vašom návrhu na nariadenie reedukačného pobytu. Súd by predbežným nariadením vyslovil, že dieťa bude dočasne zverené do starostlivosti právnickej osoby (ústavu alebo zariadenia na liečbu závislostí). 

Rodičovských práv a povinností sa nemôžete svojvoľne zrieknuť. Súd pozastavuje rodičom ich výkon alebo im ich výkon obmedzí len v zákonom predpísaných prípadoch, pričom nemôžete podať návrh na to, aby Vám súd výkon rodičovských práv a povinností pozastavil alebo obmedzil.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobry deň. Chcela by som sa spýtať. Podala som si predbež.opatrenie vo veci zverenia maloletej dcery do osobnej starostlivosti. Môj bývalý priateľ toto predbežné opatrenie napadol a podal si tiež predbežné opatrenie, ale súd rozhodol, aby dcera bola zverená zatiaľ mne matke s tým, že jej otec si môže prísť pre ňu každý druhý víkend od piatku do nedele. Chcem sa spýtať, či je to možné, aby som bola povinná mu ju dať, pokiaľ ja to len predbežné. 

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 13.08.2015)

Dobrý deň

pokiaľ Vám bolo vydané predbežné opatrenie, je potrebné vedieť, že ide o dočasný a provizórny inštitút. V zákon v takomto prípade nehovorí o zverení do výchovy, ale používa pojem staroslivosť o dieťa, teda nerieši sa budúca výchova dieťaťa.

Predbežné opatrenia podľa §76 ods. 1 písm b) OSP sú vykonateľné nariadením. Vykonateľnosť súdneho rozhodnutia spočíva v jeho priamej vynútiteľnosti prostredníctvom štátnej moci a to aj proto vôli účastníka, ktorý má podľa neho splniť určitú povinnosť.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať, na ktorý súd mám smerovať návrh na určenie výživného, keď trvalý pobyt mám v Senci (aj dieťa), ale nakoľko som ešte na rodičovskej dovolenke, tak sa s dieťaťom zdržiavame u rodičov v Martine (bez toho, aby som riešila prechodný pobyt). Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 13.04.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, kde máte podať návrh na spd ohľadom dieťaťa, tak vždy sa treba riadiť zásadou, že kde s dieťaťom reálne žijete (nie, kde máte hlásený trvalý alebo prechodný pobyt). Dôležité je bydlisko (t.j. reálny pobyt) dieťaťa. V obvode tohto súdu podávajte aj návrh na úpravu práva a povinností k dieťaťu. Vo Vašom prípade to bude na Okresnom súde v Martine.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Obaja sme dôchodcovia so zdravotnými problémami. Dvaja synovia plnoletí žijú v spoločnej domácnosti. Zhruba od r. 2000 postupne sú naše vyhrocujú hrubými a verbalnými úrazmi a vyhražkami. Ako máme osloviť súd s výhladom psychickeho a protialkoholickeho liečenia z hladiska Občianskeho alebo rodinneho práva?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 02.07.2014)

Dobrý deň, 

pokiaľ ide o hrubé správanie sa synov voči Vám, nie ste povinní ako rodičia toto hrubé správanie znášať. Máte možnosť synov vyhodiť zo spoločnej domácnosti. Viem však, že pre rodičov je vo veľmi ťažké a často nemožné riešenie. Synov však neprinútite z právneho hľadiska sa ísť liečiť, pokiaľ s tým nebudú sami súhlasiť. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, v ktorom zákone nájdeme právnu úpravu adopcie dieťaťa?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 02.01.2014)

Zákon číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“) upravuje procesnú stránku osvojenia dieťaťa. Hmotnoprávnu stránku nájdete v Zákone o rodine.

 

V piatej hlave tretej časti OSP s názvom osobitné ustanovenia, konkrétne v ustanoveniach §§ 180a až 185 sú upravené dva resp. tri druhy konania.

 

V ustanoveniach §§ 180a a 180b je upravené konanie o osvojiteľnosti (tzv. incidenčné konanie), v ustanoveniach §§ 181 až 184 je upravené konanie o osvojenie a v ustanovení § 185 je upravené konanie o zrušenie osvojenia.

 

Všetky tri druhy konania patria do kategórie nesporových konaní a v rámci všetkých troch druhoch konania sa uplatňuje tzv. druhá definícia účastníkov konania, t. j. účastníkmi konania sú tí, ktorých zákon za účastníkov označuje. Z hľadiska miestnej príslušnosti pôjde v daných prípadoch o osobitnú výlučnú príslušnosť podľa ustanovenia § 88 ods. 1 pís. c), podľa ktorého je na konanie príslušný súd v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko.


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, s manželom sme mali isté problémy a nakoniec sme sa ich po spoločnej dohode rozhodli riešiť rozvodom. Máme spoločnú dcéru, ktorá je ešte neplnoletá. Dohodli sme sa, že dcéru dostanem do opatery ja, ale nevieme sa zhodnúť na výške výživného. Súčasťou rozvodového konania bude aj určenie výšky výživovacej povinnosti, ale ja naozaj neviem, koľko by som mala žiadať. Zohľadňujú sa aj okolnosti ako napríklad zhoršený zdravotný stav našej dcéry, čo znamená, že musíme kupovať drahé lieky, financovanie súkromnej školy, cestovného, ošatenia a podobne, alebo má nárok len na príspevky na výživu?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 21.11.2013)

Dobrý deň, potreby maloletého dieťaťa nie sú dané len stravou. V zmysle ustálenej judikatúry "výživne" zahŕňa aj iné nároky nesúvisiace so stravou a tieto môžu byť rôzne. Vždy je však potrebné myslieť na to, že dieťa nemôže vyžadovať to, čo si povinný (ale aj oprávnený) rodič nemôže dovoliť. Nižšie uvádzam rozhodnutie Krajského súdu, ktoré sa zmieňuje o potrebách dieťaťa:

 

Rozsudok KS v Žiline sp. zn. 9CoP/32/2007

 

Potreby maloletého dieťaťa môžu byť rôzne, podľa okolností každého jednotlivého prípadu, pričom sú závislé predovšetkým od veku a zdravotného stavu dieťaťa, od jeho fyzickej a duševnej vyspelosti, spôsobu a obsahu jeho prípravy na budúce povolanie a celkové uplatnenie v spoločenskom živote, od výšky prípadných vlastných príjmov dieťaťa a pod. Výživné pre dieťa teda slúži nielen na uspokojovanie všetkých odôvodnených hmotných potrieb, akými sú jedlo, ošatenie, obuv a pod., ale aj ďalších potrieb dôležitých pre výchovu a vývoj dieťaťa (kultúrne, rekreačné potreby).


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moji susedia majú tri krásne malé deti, ale mám obavy, že ich do značnej miery zanedbávajú. Už niekoľko krát som ich videla ako stoja pred dverami, lebo nemajú kľúče od bytu a nevedia si otvoriť, keď sa vrátia zo školy. Často tam stoja (hladné a smädné) až kým neprídu ich rodičia, čo je často až niekedy večer. Najskôr som ich brávala k sebe domov, kým sa nevrátili rodičia, ale tí na mňa nakričali a vyhrážali sa mi... zvažujem, že podám podnet na súd alebo na sociálku, toto predsa nie je normálne a tým deťom to škodí. Môžete mi prosím poradiť aký zákon upravuje práva dieťaťa?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 11.11.2013)

Dobrý deň,

práva dieťaťa sú upravené na vnútroštátnej úrovni najmä zákonom o rodine (z.č. 36/2005) a na medzinárodnej úrovni hlavne v Dohovore o právach dieťaťa.

 

Situácia, ktorú opisujete je vážna a deti by určite nemali trpieť. Odporúčam minimálne podat podnet na ÚPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny). Pripájam nález Ústavného súdu.

 

 

Nález ÚS ČR sp.zn. IV. ÚS 695/2000

Dominantným ustanovením Dohovoru o právach dieťaťa je čl. 3, v ktorého prvom odseku sa konštatuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už ju uskutočňujú verejné alebo súkromné zariadenia sociálnej starostlivosti, súdy, správne alebo zákonodarné orgány. Záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí v čl. 3 totiž reflektuje skutočnosť, že akokoľvek možno považovať za prirodzené a žiaduce, aby dieťa bolo vychovávané svojimi rodičmi, nedá sa odhliadnuť od toho, že aj dieťa samé je bytosťou jedinečnou, obdarenou neodňateľnými, nescudziteľnými, nepremlčateľnými a nezrušiteľnými základnými právami a slobodami, teda bytosťou, ktorá by pri svojom vývine mala dostať to najlepšie, totiž to, aby uvedené atribúty nezostali prázdnymi slovami.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku