POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadom nasledujúcej veci. S bývalou partnerkou sme uzavreli písomnú Dohodu rodičov o úprave práv a povinností voči maloletému dieťaťu (ďalej len "Dohoda"), ktorá bola overená notárom, ale neriešila sa na súde. Bývalá partnerka nedodržiava zmluvne vzťahy týkajúce sa frekvencie a pravidelnosti stretnutí nášho syna so mnou, ako to bolo dohodnuté v Dohode. Môžem túto Dohodu zrušiť bez súdneho rozhodnutia? Vopred ďakujem za riešenie.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Dobrý deň,

v prvom rade by som rád zdôraznil skutočnosť, že dieťa má právo na udržiavanie pravidelného kontaktu s oboma rodičmi. Úpravu rodičovských práv a povinností, a teda aj styk s maloletým dieťaťom upravuje § 36 ods.1 ZR:

§ 36 ods.1 Zákona o rodine

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti.

Dohodu je samozrejme možné zrušiť, no obávam sa, že to vo Vašom prípade bude bezpredmetné. Dôvodom je odlišnosť dohôd týkajúcich sa maloletých detí podľa Zákona o rodine a ostatných dohôd upravených v Občianskom, alebo Obchodnom zákoníku. Zákon o rodine ustanovuje, aby dohoda o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu, bola schválené súdom. Takáto úprava existuje práve kvôli prípadom, ako je ten Váš, pretože dohoda je postavená len na dobrej vôli oboch strán. Pokiaľ sa však jedna strana rozhodne neakceptovať dohodu týkajúcu sa maloletého dieťaťa, nemôžete ju k tomu donútiť inak ako tak, že podáte návrh na súd a budete žiadať dohodu schváliť. Ak dohodu schváli súd strany sú viazané rozhodnutím súdu a sú zo zákona povinné ju dodržiavať.

§ 24 ods. 3 Zákona o rodine:

Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.

Odporúčam Vám v tomto prípade podať na súd návrh na úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu, konkrétne na úpravu styku. Podrobne v návrhu popíšte, čoho sa týka Váš problém, ako Vám bývala partnerka bráni v styku so synom a čoho sa domáhate (či zverenia syna do Vašej osobnej starostlivosti alebo len úpravu styku, pričom uvediete frekvenciu stretnutí so synom) súd Váš návrh posúdi a rozhodne. Miestne príslušným bude Okresný súd podľa bydliska maloletého (§ 88 ods.1 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku)

§24 ods.4 Zákona o rodine

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

Následne je právoplatné rozhodnutie záväzné pre obe strany a tie sú povinné ho dodržiavať pod hrozbou zmeny rozhodnutia o osobnej starostlivosti, inak povedané, ak by ani vtedy Vaša bývalá partnerka nerešpektovala rozhodnutie súdu, môže súd zmeniť rozhodnutie tak, že dieťa zverí do Vašej osobnej starostlivosti. 

§ 25 ods.4 Zákona o rodine

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s maloletým dieťaťom upravený podľa odseku 1 alebo 2, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o osobnej starostlivosti.

Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozchádzame sa s partnerom a rada by som sa informovala, či je možné na súd podať dohodu, v ktorej by sa uvádzalo, že dieťa bude zverené do starostlivosti matky a otec sa s ním môže stretávať kedykoľvek si praje, avšak vždy v prítomnosti matky. Dieťa má otca rado, no nemá s ním hlbinnejší vzťah, pretože od narodenia (má teraz 3 roky) nebol doma príliš často a aj v prípadách, keď bol, venovanie sa dieťaťu a budovanie vzťahu bolo len okrajové. Keď beriem do úvahy, ako sa otec k dieťaťu doposiaľ choval, mám obavy nechať dieťa ísť s ním niekam samotné. Rozhodne nechcem styk brániť, ale aspoň do času, kým dieťa nebude schopné mi povedať pravdu o tom, kde bolo a ako k nemu bolo správané, alebo kým nebudú schopné zavolať mi, ak by chcelo ísť domov alebo keby sa niečo dialo, by som si želala, aby tieto stretnutia prebiehali pod dohľadom. Kludne si sadnem v parku na lavičku a do ich spoločne stráveného času nebudem zasahovať, ale chcem byť prítomná alebo aspoň v blízkosti. Ďakujem za radu. S pozdravom, [vaše meno]

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 06.03.2024)

Dobrý deň,
na súde je možné uzatvoriť dohodu tak, aby styk prebehol za Vašej prítomnosti. Na pojednávaní súdu ozrejmiť, z akého dôvodu to žiadate, ako uvádzate aj vyššie. Súd by následne mohol takúto dohodu schváliť. Dôvody musia byť podložené konkrétnymi okolnosťami, nestačí len tvrdiť. Pretože ak by s tým otec nesúhlasil, že chce byť s dieťaťom sám, tak na obmedzenie styku vašou prítomnosťou musíte mať reálne dôvody a tie vedieť preukázať. Pozor, tvrdiť to nestačí. To sa ľahko zo strany otca poprie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý večer. Som rozvedená matka troch detí. Počas nášho rozvodu bola vypracovaná rodičovská dohoda, podľa ktorej boli deti zverené do starostlivosti môjho bývalého manžela. Mám možnosť deti navštevovať, ale nemám povolenie vziať si ich na víkendy a prázdniny. Ako by som mohla tento problém vyriešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 26.01.2024)

Dobrý deň, právo na styk s Vašimi deťmi je Vašim právom. Ak si žiadate tento upraviť inak než bol určený dohodou schválenou rozsudkom súdu, je potrebné podať návrh na súd na zmenu rozhodnutia o úprave práv a povinností k mal. deťom na čas po rozvode v časti úpravy styku. V tomto poukážte na to, že máte záujem s mal. deťmi tráviť čas aj cez víkendy, chcete styk rozšíriť tak, aby deti mohli u vás aj prespať. Nevieme, prečo ste podpísali takúto dohodu, či kvôli nízkemu veku vašich detí v čase podpisu dohody (neboli schopné ešte prespať), či kvôli vašej bytovej situácií alebo kvôli kvalite vášho vzťahu s deťmi (nebol vybudovaný citový vzťah). Ak sa tieto okolnosti odvtedy zmenili, treba na to v návrhu na súd poukázať, že došlo v tomto smere k zmene pomerov, z dôvodu čoho žiadate aj zmenu styku. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, nedávno sme s bývalým manželom absolvovali rozvod a momentálne čakáme na oficiálne rozhodnutie zo súdu. Máme medzi sebou podpísanú rodičovskú dohodu, v rámci ktorej nevznikli problémy a otca deti prichádzajú pravidelne podľa dohody každú nepárnu sobotu. Avšak škôlka, ktorú naše deti navštevujú, vyžaduje oficiálne oznámenie o tom, kto bude po rozvode oprávnený deti vyzdvihovať a odvádzať. V tejto dohode nemáme spomenuté konkrétne informácie o preberaní detí zo škôlky. V škôlke som zaregistrovaná ako matka a právny zástupca detí, rovnako aj moja mama a brat. Bývalý manžel nevyjadril záujem o odvádzanie či preberanie detí zo škôlky kvôli jeho pracovným povinnostiam a neželal si byť ako takýto zástupca zapísaný. Chcem sa opýtať, či postačí, ak škôlke odovzdám kópiu súdneho rozhodnutia o úprave styku s maloletými, alebo je nevyhnutné do dokumentov škôlky explicitne doplniť, že bývalý manžel nechce preberať deti zo škôlky, a získať jeho súhlas s týmto zápisom? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 11.12.2023)

Dobrý deň,
ak daná skutočnosť upravená v dohode nie je, tak by malo postačovať aj, ak otec vyhotoví písomný súhlas, kde uvedie, že deti budete zo škôlky preberať Vy, Vaša matka a Váš brat. Takýto súhlas mu môžete pripraviť aj Vy a stačí, ak ho podpíše.

Táto požiadavka škôlky je nad rámec zákona. Ak rodičia takéto potvrdenie nechcú dať, tak škôlka musí odovzdať tieťa ktorémukoľvek rodičovi.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalou manželkou máme uzavretú rodičovskú dohodu, v ktorej je ustanovené, že mám právo tráviť čas s mojimi deťmi každý druhý víkend v mesiaci a navyše každý utorok a štvrtok. Zaujíma ma, či sa tieto práva menia, keď dieťa dovŕši 16 rokov. Moja bývalá manželka mi nepriamo prostredníctvom syna oznámila, že syn sa rozhodol, že už ku mne každý druhý víkend chodiť nebude.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.11.2023)

Dobrý deň,
nie, dovŕšením 16 roku života dieťaťa sa nič nemení, matka na vyššie uvedené konanie nemá právo. Neuvádzate či máte dohodu schválenú súdom alebo nie. V prípade, ak nie tak potom bude potrebné podať návrh na súd, ak Vám matka styk s dieťaťom odopiera. V konaní súd bude hľadieť najmä nato, aký je názor Vášho syna, nebude sa teda za neho vyjadrovať matka. Súd v podobných prípadoch vo väčšine prípadov vypočuje dieťa a rozhodne podľa toho, aký je jeho názor. 

V prípade, ak je dohoda schválená súdom, a matka túto nerešpektuje, tak potom môžete rovno podať návrh na výkon rozhodnutia.

Tiež treba vedieť, že 16 ročnému dieťaťu ťažko budete prikazovať, že kde má byť. Ak takmer dospelé dieťa povie, že ten styk nechce upraviť, tak to súd v rozhodnutí neupravuje. Ak ten styk máte upravený, matka môže podať návrh na súd na zmenu úpravy styku. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, je maloleté dieťa povinné chodiť na stretnutia či návštevy k druhému rodičovi, aj keď samo nemá záujem tam ísť?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 20.06.2023)

Dobrý deň,
úprava rodičovských práv a povinností by mala zodpovedať najlepšiemu záujmu dieťaťa. Tento však nie je vždy zrejmý. Ak sa o dieťa stará iba jeden rodič, tak súdy sa väčšinou snažia, aby bol styk upravený aj vo vzťahu k druhému rodičovi, pretože vo väčšine prípadov je zachovanie vzťahu s oboma rodičmi v najlepšom záujme dieťaťa. Ak je dieťa už vyššieho veku, tak je spravidla schopné vyjadriť svoj vlastný názor a toto rešpektujú aj súdy, avšak úplné vylúčenie druhého rodiča so styku je nepravdepodobné. V tomto smere by mal rodič, ktorý sa o dieťa stará osobne podporovať vzťah dieťaťa s druhým rodičom. Ak máte určené práva súdnym rozhodnutím a takéto správanie dieťaťa začalo až po právoplatnosti tohto rozhodnutia, tak by mohlo ísť o okolnosť odôvodňujúcu zmenu rozhodnutia. Ak máte s druhým rodičom iba dohodu o výkone rodičovských práv, tak potom treba komunikovať aj s druhým rodičom a pokúsiť sa nájsť riešenie, režim, ktorý by Vám vyhovoval a ak to nebude možné, jedinou možnosťou je obrátiť sa na súd. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozvádzam sa s manželom a chceme na súde podať Dohodu o úprave práv a povinnosti k maloletému dieťaťu. V tejto dohode okrem iného uvádzame výšku výživného. Moja otázka je, čo sa stane, ak manžel túto dohodu neskôr nedodrží, keďže aj napriek tomu, že je to "len" dohoda, musí ju schváliť súd. Môžem sa v takom prípade obrátiť na súd? Alebo je to možné len v prípade, ak súd určí výšku výživného, a nie my na základe dohody? Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

Dobrý deň, v prípade, že si necháte dohodu schváliť súdom (čo je mimochodom správny postup), túto súd schváli rozsudkom, ktorý následne nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Z tohto dôvodu sa stane vykonateľným rozhodnutím, t.j. exekučným titulom, na podklade ktorého môžete viesť exekučné konanie napr. aj prípade ak váš manžel prestane dohodu rešpektovať a prestane výživné na mal. dieťa platiť. 

Vymáhať by ste to nemohli iba v prípade, ak by ste si dohodu nenechali súdom schváliť. Čo je však ešte dôležité povedať je, že súd bude aj v takomto prípade skúmať, či vami navrhovaná dohoda je v najlepšom záujme mal. dieťaťa. Ak by zistil, že nie je, túto neschváli. Preto bude od vás aj napriek vašej dohode požadovať predloženie potvrdenia o príjme a zisťovať skutočný stav veci. 


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, s bývalým partnerom sme sa rozišli. Chceme sa mimo súdne dohodnúť o starostlivosti a výživnom pre naše dieťa. Bude nám stačiť nejaká zmluva o dohode overená na mestskom úrade? Ďakujem.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, stačiť by vám stačila, pokiaľ by ste ju obaja rešpektovali, v opačnom prípade by to de facto bol iba nevykonateľný papier. V prípade, že by ste si takúto rodičovskú dohodu o výkone rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu nenechali schváliť súdom, táto by nebola vykonateľná, t.j. na jej podklade by ste nemohli viesť napr. exekučné konanie na vymoženie výživného alebo na vymoženie styku, ak by rodič, ktorý bude mať dieťa v starostlivosti v tomto druhému rodičovi bránil. 

Z tohto dôvodu vám odporúčame predložiť dohodu, ktorú s vašim bývalým partnerom uzavriete, súdu na schválenie, aby táto bola v prípade jej nerešpektovania zo strany ktoréhokoľvek z vás vykonateľná. 

 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pred piatimi rokmi mi vzali mojho syna a umiestnili ho do opatery starej mamy, keďže som nežila správny život a nestarala som sa o neho. Situácia sa odvtedy zmenila a rada by som sa opýtala, čo by som mohla urobiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak bolo vaše dieťa zverené dočasne do náhradnej osobnej starostlivosti (NOS) jeho starého rodiča, potom má súd povinnosť každých najmenej 6 mesiacov zhodnotiť s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (kuratela), výkon náhradnej starostlivosti, a to nielen kvalitu starostlivosti o dieťa v NOS, ale rovnako aj skutočnosť, či rodičia môžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa.

Preto, ak už skutočnosti, pre ktoré bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti pominuli, je namieste pristúpiť k prijatiu rozhodnutia o jej zániku pretože zanikol dôvod, pre ktorý bolo dieťa do NOS zverené.  

Vzhľadom na uvedené, najlepšie by bolo kontaktovať príslušnú kuratelu, aby  táto dala súdu podnet na prehodnotenie rozhodnutia o NOS. Vy ako rodič máte prvoradé právo, ale aj povinnosť starať sa o svoje dieťa. Pripadne môžete takýto návrh podať aj sama. Súd to bude skúmať. 


Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám dvoch synov vo veku 15 a 13 rokov. Tí sú zverení do starostlivosti matky. Avšak mladší syn by sa rád presťahoval ku mne. Vedeli by ste mi poradiť, ako mám postupovať, keď matka s tým nesúhlasí? Osobne predpokladám, že nesúhlas je spôsobený obavami o ohrozenie výživného. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,

Vašej situácií zrejme predchádzalo vydanie rozhodnutia, kde súd určil záväzným spôsobom výkon rodičovských práv a povinností k Vaším dvom synom, zveril ich do osobnej starostlivosti matke a Vás zaviazal platiť výživné.

Kľúčovým princípom pri rozhodovaní o výkone práv a povinností k maloletým deťom je najlepší záujem dieťaťa. Keďže ako uvádzate Váš mladší syn má už 13 rokov, mal by byť v dostatočnej miere schopný vyjadriť svoj vlastný názor a súd by mal z neho pri úprave styku s ním vychádzať.

Skúste sa najprv dohodnúť s matkou, povedzte jej, aby rešpektovala rozhodnutie syna. Ak by ste sa dokázali dohodnúť, tak je potom potrebné dať takúto dohodu je potom potrebné dať schváliť súdu. V prípade, ak k dohode nebudete schopný dospieť, tak podajte návrh na súd. V zmysle § 26 Zákona o rodine:

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Súd bude žiadať aj vyjadrenie syna. Ktorý už má dostatočný vek na to, aby sa vyjadril a povedal, čo chce. Súd na to bude musieť prihliadať.


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra, ktorá má 18 rokov a je zverená do starostlivosti otca, chce bývať u matky. Ako je možné toto riešiť? Je potrebné ísť na súd, aj keď je už plnoletá?

Odpoveď: Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

(odpoveď odoslaná: 22.02.2021)

Dobrý deň,
nepotrebujete žiadne súdne rozhodnutie, dcéra je spôsobilá na právne úkony a je na Vašej dohode s ňou s kým chce bývať. Treba upraviť otázku platenia výživného pre dcéru, ktorú treba dať na schválenie na súd. Povinným na platenie výživného bude rodič, u ktorého dcéra nebude žiť a bývať (otec). V prípade, že nedôjde k dohode, dcéra bude musieť podať návrh na súd o určenie výživného.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohodu rodičov o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.