Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

Dobrý deň, do zamestnania mi poslali dohodou o splátkach z vymáhačskej  spoločnosti, ktorá prebrala úver od nebankovej spoločnosti, kde som zobral 1500 eur. Vymáhačská spoločnosť teraz žiada 4956 eur a do zamestnania mi poslali dohodu o splátkach, v ktorej sa píše, že som s nimi podpísal dohodu, na ktorej chyba môj podpis. Zamestnávateľ mi zrazil dve tretiny zo mzdy 601 eur na základe dohody, ktorú som ani neuzavrel. Viete mi prosím pomôcť, či vyriešiť tento problém? Chcem svoj dlh vyrovnať voči, ale nie v takej výške, ako mi strhávajú. Mám maloleté dieťa a mesačná réžia energie a ostatné platím cca 400 eur. Zarábam okolo 900 eur a skúšam sa s nimi dohodnúť na splátkach vo výške 100 eur. Za skorú odpoveď a čas vopred ďakujem. Ďakujem a prajem príjemný zvyšok dňa.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že zrážky zo mzdy Vám zamestnávateľ vykonáva na základe údajnej dohody, ktorú ste mali uzavrieť s nebankovou spoločnosťou ako zabezpečovací prostriedok úveru.
Z uvedeného vyplýva, že išlo o spotrebiteľskú zmluvu. Podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je zabezpečenie pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy neprípustné. Prípustné je len za podmienky, že dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť.
Pokiaľ bolo s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti uzavretie dohody o zrážkach zo mzdy neprípustné, potom sú aj zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom protiprávne, čím sa samotný zamestnávateľ vystavuje riziku vyplývajúcemu z protizákonného nevyplatenia mzdy. V tomto smere by ste teda mali poučiť zamestnávateľa s tým, že pokiaľ neprestane vykonávať zrážky zo mzdy, môžete sa obrátiť na súd.
Uvedené platí o to viac, ak na dohode o zrážkach zo mzdy absentuje Váš podpis, z čoho možno usudzovať, že uzavretiu dohody o zrážkach zo mzdy ani nedošlo.
 

Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či má zamestnávateľ právo siahnuť na plat v prípade ukončenia prac. pomeru z dôvodu porušenia prác. disciplíny. Zamestnávateľ určil akúsi zmluvnú pokutu 1000 €. Ak áno v akej výške, a či nieje potrebná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom ? Ďakujem. Katka

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 11.11.2021)

Dobrý deň, ak ste skončili pracovný pomer resp. plynie výpovedná doba a má následne dôjsť ku skončeniu prac. pomeru, zamestnávateľ nie je oprávnený Vám siahnuť na mzdu z údajného dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Ak Vám chce zo mzdy vykonať zrážku pre "zmluvnú pokutu", toto nie je právne možné.   Je potrebné uviesť, že v pracovnej zmluve nemožno dohodnúť zmluvnú pokutu pre porušenie povinností z pracovnoprávneho vzťahu. Podľa ust. § 20 ZP, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť len dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.

Ak by ste sa aj dopustili porušenia pracovnej disciplíny, oprávnením zamestnávateľa bolo Vás na porušenie pracovnej disciplíny upozorniť, resp. vyvodiť právne dôsledky a to výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ak by Vám zamestnávateľ predložil nejakú dohodu o zrážkach zo mzdy ohľadom "zmluvnej pokuty" resp. pokuty za porušenie pracovnej disciplíny, nič nepodpisujte, žiadnu dohodu o zrážkach zo mzdy, uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne. Nie ste povinná predloženú dohodu podpísať a zamestnávateľ Vás nemôže donútiť k jej podpísaniu.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať u bývalého zamestnávateľa som si požičal sumu 6000 e, je o tom spísaná notárska zápisnica a v nej dohodnutý splátkový kalendár po 263,23 e mesačne, splátku platím, no ako som od neho odišiel nevie to sa cez to preniesť a vyhráža sa mi exekúciou, žiada plnú sumu, mám mu ešte splatiť okolo 4500 e, mám syna vo veku 2 rokov, na akú sumu mi môže exekútor siahnuť v respektíve ako mám postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň, zmluva o pôžičke Vám bola poskytnutá zrejem podľa vnútropodnikových smerníc a v súalde s ust. Obč. zákonníka.

Ak ste prac. pomer skončili, platí ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste pracovný pomer skončili, zamestnávateľ je povinný vydať Vám potvrdenie o zamestnaní, kde okrem iných uvedie aj zostatok pôžičky a vykonávané zrážky zo mzdy. Vy ste následne povinný platiť splátky pôžičky podľa zmluvy o pôžičke, resp. nechať vykonávať zrážky zo mzdy u nového zamestnávateľa. Ak dôjde k omeškaniu v platení splátok, bývalý zamestnávateľ je oprávnený postupovať podľa zmluvy o pôžičke. Ak uhradzujete splátky podľa zmluvy o pôžičke /lehota, vrátane výšky splátok/, potom nie je právny dôvod, aby zamestnávateľ vec riešil cestou súdu a následne súdneho exekútora.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Potreboval by som poradiť ohľadne nevyplatenia mzdy. Mal som nehodu v septembri a škoda bola 1300 € a chcel som sa dohodnúť so zamestnávateľom, aby sme uzatvorili dohodu a aby som vzniknutú škodu uhradil formou splátok. Zamestnávateľ mi strhol všetko čo som zarobil za mesiac november a neposlal mi nič na účet. Ako v tomto postupovať ? Koľko má zamestnávateľ nárok mi stiahnuť z výplaty? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 01.12.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 191 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ.
(2) Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.
(3) Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.
(4) Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov."

Pre zrážky zo mzdy platí ust. § 131 ZP :

"(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

"(1) zo="" mzdy="" zamestnanca="" zamestnávateľ="" prednostne="" vykoná="" zrážky="" poistného="" na="" sociálne="" poistenie,="" preddavkov="" verejné="" zdravotné="" nedoplatku="" z="" ročného="" zúčtovania="" príspevku="" doplnkové="" dôchodkové="" sporenie,="" ktoré="" platí="" zamestnanec="" podľa="" osobitného="" predpisu,="" preddavku="" daň="" alebo="" dane,="" daň,="" daňového="" nedoplatku,="" ktorý="" vznikol="" zavinením="" daňovníka="" a="" dani="" vrátane="" príslušenstva="" príjmov="" závislej="" činnosti.
"(1)>(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len
a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4.
(3) Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.
(4) Zrážky zo mzdy podľa odsekov 1 a 2 a zrážky zo mzdy podľa § 20 ods. 2 možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy.
(5) Pri peňažných trestoch (pokutách) a náhradách uložených vykonateľnými rozhodnutiami príslušných orgánov a pri preplatkoch na dávkach sociálneho zabezpečenia sa poradie zrážok spravuje dňom, keď zamestnávateľovi bolo doručené vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu.
(6) Pri nevyúčtovaných preddavkoch cestovných náhrad, pri náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, pri náhrade mzdy za dovolenku, pri preddavkoch na mzdu alebo jej zložku a pri odstupnom, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť preto, že sa nesplnili podmienky na ich priznanie, sa poradie zrážok spravuje dňom, keď sa začalo s vykonávaním zrážok.
(7) Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy sa poradie spravuje dňom uzatvorenia dohody. Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s inou právnickou osobou alebo s fyzickou osobou sa poradie zrážok spravuje dňom doručenia tejto dohody zamestnávateľovi.
(8) Ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, zostáva poradie, ktoré získali pohľadávky podľa odsekov 4 a 5, zachované aj u nového zamestnávateľa. Povinnosť vykonávať zrážky vzniká novému zamestnávateľovi už dňom, keď sa od zamestnanca alebo od doterajšieho zamestnávateľa dozvie, že sa vykonávali zrážky zo mzdy a pre aké pohľadávky. To isté platí aj o vykonávaní zrážok zo mzdy podľa odseku 7, ak v dohode o zrážkach zo mzdy nebol tento účinok výslovne vylúčený."

Z uvedených zák. ustanovení ZP vyplýva, že ak ste uznali povinnosť na náhradu škody, zamestnávateľ bol povinný s Vami uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy (§ 191 ods. 3 ZP), ktorá musí byť písomná, inak je neplatná. Rozsah zrážok ustanovuje ust. § 131 ods. 3 ZP a to tak, že tieto môžu byť vykonávané LEN na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy so zamestnancom. Keďže žiadna dohoda o zrážkach zo mzdy nebola podpísaná, zamestnávateľ nemal oprávnenie vykonať zrážku zo mzdy tak, že Vám nevyplatil žiadnu mzdu, teda mal Vám vyplatiť celú mzdu.

Vo veci máte možnosť osloviť písomne zamestnávateľa, aby Vám vyplatil mzdu, keďže nemal oprávnenie zraziť celú mzdu na náhradu škody a aby podpísal s Vami dohodu o zrážkach zo mzdy, mzdu vyplatil vo výške po odpočte zrážky.

Druhou možnosťou je obrátiť sa na prísl. org. zložku Národného inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Zdravím, chcel by som sa spýtať, či by sa dalo odvolať proti vykonávaniu zrážok zo mzdy.
Prišiel mi do práce list na zrážanie mzdy dá sa tomu brániť? Ďa<brkujem za skorú odpoveď.</br

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že zamestnávateľ dostal list od nejakej vymáhačskej spoločnosti, resp. nebank. spoločnosti, aby vykonávala zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach, ktorú ste podpísali spolu so zmluvou o spotreb. úvere resp. pôžičke. Prípadne až následne ste podpísali dohodu o zrážkach zo mzdy s údajmi, ktoré pripravila vymáhačská spoločnosť resp. nebank. spoločnosť.

Ak je to tak a zamestnávateľ obdržal žiadosť vymáhačskej spoločnosti o zrážky zo mzdy na základe už vyššie uvedeného, potom táto dohoda o zrážkach zo mzdy, podpísaná vopred, bude neplatná. Prostý dôvod je ten, že v čase podpísania dohody o zrážkach zo mzdy neexistoval žiaden dlh, keďže dohodu ste podpísali súčasne so zmluvou o spotreb. úvere resp. pôžičke. Naviac samotný dlh voči veriteľovi /nebankovka, banka/ môže byť premlčaný a samotná zmluva o spotreb. úvere v prípade jej posúdenia by bola súdom vyhlásená za neplatnú, keďže bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky v rozpore s ust. Obč. zákonníka a zákonov na ochranu spotrebiteľa.

Zamestnávateľ nemôže vykonávať zrážky zo mzdy na základe takejto dohody. Zamestnávateľ Vám musí vyplatiť celú mzdu v súlade s ust. Zákonníka práce.

Ak sú naše predpoklady uvedené v tejto odpovedi správne, požiadajte zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy na základe takejto dohody nevykonával; poznamenávame, že sa nedopustí žiadneho porušenia zákona. Ak napriek tomu bude zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy, budete sa musieť obrátiť na súd so žalobou o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy resp. zákaz zamestnávateľovi tieto zrážky zo mzdy vykonávať.

Ak však ide o zrážky zo mzdy na základe príkazu súdneho exekútora, zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané len v súlade s ust. exekučného poriadku.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás o radu. Mám viac exekúcii, ktoré mi vykonávajú v práci ako zrážky zo mzdy. Môžem poprosiť zamestnávateľa, aby mi jeden mesiac nestiahol celú sumu, a aby som dostala nejakú výplatu. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň, 

zrejem Vás naša odpoveď nepoteší, ale pokúsime sa nájsť riešenie :

Pri vykonávaní zrážok zo mzdy zamestnávateľ musí postupovať v súlade s ust. exekučného poriadku.

K tomu, aby zrážky boli vykonávané v nižšej sume ako podľa zákon,  by ste sa museli písomne dohodnúť s povinným, teda tým, v prospech koho sa zrážky vykonávajú.

Nevieme, na akom skutkovom základe je vykonávaná exekúcia, ale pokiaľ by sa jednalo o nebankové spoločnosti a rozsudky rozhodcovského súdu, prípadne na základe zmenky, požiadajte súd o zastavenie exekúcie pre jej nezákonnosť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku