Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

Dobrý deň, do môjho zamestnania mi bola zaslaná dohoda o splátkach od vymáhačskej spoločnosti. Táto spoločnosť prevzala úver, ktorý som si v minulosti pôžičal od nebankovej spoločnosti. Išlo o sumu 1500 eur, ale vymáhačská spoločnosť momentálne žiada 4956 eur. Do zamestnania mi zaslali dohodu o splátkach, v ktorej je tvrdenie, že s danou spoločnosťou som už uzavrel dohodu. Tento dokument však neobsahuje môj podpis. Následne mi môj zamestnávateľ na základe tejto takejto dohody zrážal dve tretiny zo mzdy, konkrétne 601 eur. Mohli by ste mi prosím poradiť alebo pomôcť vyriešiť túto situáciu? Svoj dlh by som rád uhradil, avšak nie vo vysokých sumách, ktoré mi momentálne strhávajú. Som otec maloletého dieťaťa a moje mesačné náklady na energie a ďalšie výdavky predstavujú približne 400 eur. Môj mesačný príjem je približne 900 eur a snažím sa s nimi dohodnúť splátky vo výške 100 eur. Za skorú odpoveď a za Váš čas Vám vopred ďakujem. Prajem Vám príjemný zvyšok dňa.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že zrážky zo mzdy Vám zamestnávateľ vykonáva na základe údajnej dohody, ktorú ste mali uzavrieť s nebankovou spoločnosťou ako zabezpečovací prostriedok úveru.
Z uvedeného vyplýva, že išlo o spotrebiteľskú zmluvu. Podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa je zabezpečenie pohľadávky zo spotrebiteľskej zmluvy dohodou o zrážkach zo mzdy neprípustné. Prípustné je len za podmienky, že dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť.
Pokiaľ bolo s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti uzavretie dohody o zrážkach zo mzdy neprípustné, potom sú aj zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom protiprávne, čím sa samotný zamestnávateľ vystavuje riziku vyplývajúcemu z protizákonného nevyplatenia mzdy. V tomto smere by ste teda mali poučiť zamestnávateľa s tým, že pokiaľ neprestane vykonávať zrážky zo mzdy, môžete sa obrátiť na súd.
Uvedené platí o to viac, ak na dohode o zrážkach zo mzdy absentuje Váš podpis, z čoho možno usudzovať, že uzavretiu dohody o zrážkach zo mzdy ani nedošlo.
 

Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, dňa 30.11. som dostal výpoveď. No 5.12. mi z personálneho oddelenia oznámili, že prišla žiadosť o vykonanie zrážok zo mzdy, pretože som nezaplatil spotrebný úver. Doma mi prišlo oznámenie o povinnosti zaplatiť, avšak keďže som nemal finančné prostriedky, nezaplatil som. V tejto žiadosti je uvedené, že som sa pri podpise úverovej zmluvy zaviazal k tomu, že splátky úveru budú strhávané priamo zo mzdy. Chcem sa spýtať, či je postup v poriadku, keď všetko vychádza len z tohto jedného tvrdenia. Keďže som ukončil pracovný pomer, mali by mi byť vyplatené odstupné, náhrada za dovolenku, 13. plat atď. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 07.12.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že vo veci nebolo vydané žiadne súdne rozhodnutie /platobný rozkaz, rozsudok/ a vo veci  nie je vedené exekučné konanie. Zamestnávateľovi bola len doručená žiadosť banky/nebankovej spoločnosti, aby vykonávali zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy, ktorú ste podpísali v čase, keď vám bol poskytnutý spotrebný úver. Ak je to tak, potom dohoda o zrážkach zo mzdy je neplatná, lebo v čase jej podpísania ste neboli v omeškaní a neexistoval žiadny dlh. Ak by ste predmetnú dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali, potom by vám veriteľ neposkytol spotrebný úver.

Zamestnávateľovi odkážte, aby sa zdržal zrážok zo mzdy, lebo na to nie je zákonný dôvod /chýba platobný rozkaz alebo rozsudok, nie je nariadená exekúcia/. Nevykonaním zrážok zo mzdy sa zamestnávateľ nedopustí  porušenia žiadneho zákona a veriteľ resp. spoločnosť, ktorá mu výzvu zaslala ho nemôže žalovať na súde. Zamestnávateľ sa preto nemá čoho obávať.

Môžete zamestnávateľa upozorniť, že ak zrážku zo mzdy vykonaná, budete sa musieť vo veci obrátiť na súd v zastúpení advokátom.

Podstatné je aj posúdenie samotného spotrebného úveru, či nárok veriteľa nie je premlčaný, lebo platí všeob. premlčacia doba 3 roky podľa § 101 Obč. zákonníka. A teda ak ste poslednú splatnú splátku neuhradili viac ako  pred 3 rokmi a nebol podaný návrh na súd, nárok veriteľa je premlčaný. Vy potom nič neuhradzujte.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ dostal žiadosť o vykonávanie zrážok zo mzdy od vymáhacej spoločnosti. V roku 2009 som si od nebankovej spoločnosti požičala 1 790 eur a v súčasnosti mi vymáhajú 8 314 eur. Chcela by som sa opýtať, či môže zamestnávateľ vykonávať zrážky z mzdy, ak tieto nie sú nariadené súdom, prípadne exekútorom. Taktiež by som sa chcela informovať, či existuje premlčacia doba, ak sa spoločnosti nepodarí vymôcť peniaze v priebehu 5 rokov. Uplynulo už 14 rokov a pred rokom som bez problémov získala úver na bývanie. Táto pôžička navyše nefiguruje v registri. Nechápem, ako je to možné, pretože inak by mi banka hypotéku zamietla. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 06.07.2023)

Dobrý deň, uvádzame, že zamestnávateľ na základe dohody o zrážkach zo mzdy nemôže vykonávať zrážky zo mzdy pre nebankovú spoločnosť, lebo vo veci nebol vydaný žiadny rozsudok alebo platobný rozkaz, ktoré sú exekučnými titulmi a nebol preto ani podaný návrh na vykonanie exekúcie. Ak by ste dohodu o zrážkach zo mzdy nepodpísali v čase poskytnutia pôžičky, táto by Vám nebola ani poskytnutá.

Napíšte zamestnávateľovi resp. ho písomne požiadajte, aby zrážky zo mzdy nevykonával, lebo neexistuje exekučný titul a pohľadávka veriteľa /banka, nebanková spoločnosť/ je premlčaná v celom rozsahu. Ak by vykonával zrážky zo mzdy museli by ste podať žalobu na súd o zdržanie sa vykonávania zrážok zo mzdy a mzdu by ste museli vymáhať od zamesntávateľa.

Ak zamestnávateľ nebude zrážky zo mzdy vykonávať na základe žiadosti nebank. resp. vymáhačskej spoločnosti neporuší žiadny zákon a nevystavuje sa žiadnemu riziku postihu zo strany nebank. spoločnosti resp. súdu, lebo na to nie je právny dôvod.

Ak táto naša odpoveď by bola nepostačujúca pre Vášho zamestnávateľa, odkážte ho prosím na našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať, či má zamestnávateľ právo siahať na plat v prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ určil akúsi zmluvnú pokutu 1000 €. Ak áno, v akej výške a či je potrebná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom? Ďakujem. Katka

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 11.11.2021)

Dobrý deň, ak ste skončili pracovný pomer resp. plynie výpovedná doba a má následne dôjsť ku skončeniu prac. pomeru, zamestnávateľ nie je oprávnený Vám siahnuť na mzdu z údajného dôvodu porušenia pracovnej disciplíny. Ak Vám chce zo mzdy vykonať zrážku pre "zmluvnú pokutu", toto nie je právne možné.   Je potrebné uviesť, že v pracovnej zmluve nemožno dohodnúť zmluvnú pokutu pre porušenie povinností z pracovnoprávneho vzťahu. Podľa ust. § 20 ZP, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť len dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.

Ak by ste sa aj dopustili porušenia pracovnej disciplíny, oprávnením zamestnávateľa bolo Vás na porušenie pracovnej disciplíny upozorniť, resp. vyvodiť právne dôsledky a to výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru.

Ak by Vám zamestnávateľ predložil nejakú dohodu o zrážkach zo mzdy ohľadom "zmluvnej pokuty" resp. pokuty za porušenie pracovnej disciplíny, nič nepodpisujte, žiadnu dohodu o zrážkach zo mzdy, uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne. Nie ste povinná predloženú dohodu podpísať a zamestnávateľ Vás nemôže donútiť k jej podpísaniu.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, rád by som sa informoval. U bývalého zamestnávateľa som si požičal sumu 6000 eur, o čom je spísaná notárska zápisnica a v nej je dohodnutý splátkový kalendár – 263,23 eur mesačne. Splátky platím, ale od mojej odchodu zo spoločnosti sa s týmto problémom nevie vyrovnať. Vyhráža sa mi exekúciou a žiada plnú sumu. Ešte musím splatiť približne 4500 eur. Mám dvojročného syna a chcel by som sa spýtať, do akej miery môže exekútor na mne nárokovať peniaze. Rád by som sa taktiež informoval o tom, ako by som v danej situácii mal postupovať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 14.01.2021)

Dobrý deň, zmluva o pôžičke Vám bola poskytnutá zrejem podľa vnútropodnikových smerníc a v súalde s ust. Obč. zákonníka.

Ak ste prac. pomer skončili, platí ust. § 75 Zákonníka práce platí :

"Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak ste pracovný pomer skončili, zamestnávateľ je povinný vydať Vám potvrdenie o zamestnaní, kde okrem iných uvedie aj zostatok pôžičky a vykonávané zrážky zo mzdy. Vy ste následne povinný platiť splátky pôžičky podľa zmluvy o pôžičke, resp. nechať vykonávať zrážky zo mzdy u nového zamestnávateľa. Ak dôjde k omeškaniu v platení splátok, bývalý zamestnávateľ je oprávnený postupovať podľa zmluvy o pôžičke. Ak uhradzujete splátky podľa zmluvy o pôžičke /lehota, vrátane výšky splátok/, potom nie je právny dôvod, aby zamestnávateľ vec riešil cestou súdu a následne súdneho exekútora.


Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom nevyplatenia mzdy. V septembri som mal nehodu a škoda činila 1300 €. Chcel som sa dohodnúť so zamestnávateľom, aby sme uzatvorili dohodu a aby som vzniknutú škodu uhradil formou splátok. Zamestnávateľ mi však strhol všetko, čo som zarobil za mesiac november, a neposlal mi nič na účet. Ako by som mal v tomto postupovať? Koľko má zamestnávateľ právo mi stiahnuť z výplaty? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 01.12.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 191 Zákonníka práce :

"(1) Zamestnávateľ môže požadovať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. Požadovanú náhradu škody určí zamestnávateľ.
(2) Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu zamestnanec zodpovedá.
(3) Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak s ním zamestnávateľ dohodne spôsob náhrady, je zamestnávateľ povinný uzatvoriť dohodu písomne, inak je dohoda neplatná. Osobitná písomná dohoda nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.
(4) Požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov."

Pre zrážky zo mzdy platí ust. § 131 ZP :

"(1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

"(1) zo="" mzdy="" zamestnanca="" zamestnávateľ="" prednostne="" vykoná="" zrážky="" poistného="" na="" sociálne="" poistenie,="" preddavkov="" verejné="" zdravotné="" nedoplatku="" z="" ročného="" zúčtovania="" príspevku="" doplnkové="" dôchodkové="" sporenie,="" ktoré="" platí="" zamestnanec="" podľa="" osobitného="" predpisu,="" preddavku="" daň="" alebo="" dane,="" daň,="" daňového="" nedoplatku,="" ktorý="" vznikol="" zavinením="" daňovníka="" a="" dani="" vrátane="" príslušenstva="" príjmov="" závislej="" činnosti.
"(1)>(2) Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len
a) preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
c) peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
f) náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol,
g) náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
h) sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť podľa § 76 ods. 4.
(3) Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec zrážok uvedených v odsekoch 1 a 2, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.
(4) Zrážky zo mzdy podľa odsekov 1 a 2 a zrážky zo mzdy podľa § 20 ods. 2 možno vykonávať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom. Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy.
(5) Pri peňažných trestoch (pokutách) a náhradách uložených vykonateľnými rozhodnutiami príslušných orgánov a pri preplatkoch na dávkach sociálneho zabezpečenia sa poradie zrážok spravuje dňom, keď zamestnávateľovi bolo doručené vykonateľné rozhodnutie príslušného orgánu.
(6) Pri nevyúčtovaných preddavkoch cestovných náhrad, pri náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, pri náhrade mzdy za dovolenku, pri preddavkoch na mzdu alebo jej zložku a pri odstupnom, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť preto, že sa nesplnili podmienky na ich priznanie, sa poradie zrážok spravuje dňom, keď sa začalo s vykonávaním zrážok.
(7) Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy sa poradie spravuje dňom uzatvorenia dohody. Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy uzatvorenej s inou právnickou osobou alebo s fyzickou osobou sa poradie zrážok spravuje dňom doručenia tejto dohody zamestnávateľovi.
(8) Ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, zostáva poradie, ktoré získali pohľadávky podľa odsekov 4 a 5, zachované aj u nového zamestnávateľa. Povinnosť vykonávať zrážky vzniká novému zamestnávateľovi už dňom, keď sa od zamestnanca alebo od doterajšieho zamestnávateľa dozvie, že sa vykonávali zrážky zo mzdy a pre aké pohľadávky. To isté platí aj o vykonávaní zrážok zo mzdy podľa odseku 7, ak v dohode o zrážkach zo mzdy nebol tento účinok výslovne vylúčený."

Z uvedených zák. ustanovení ZP vyplýva, že ak ste uznali povinnosť na náhradu škody, zamestnávateľ bol povinný s Vami uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy (§ 191 ods. 3 ZP), ktorá musí byť písomná, inak je neplatná. Rozsah zrážok ustanovuje ust. § 131 ods. 3 ZP a to tak, že tieto môžu byť vykonávané LEN na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy so zamestnancom. Keďže žiadna dohoda o zrážkach zo mzdy nebola podpísaná, zamestnávateľ nemal oprávnenie vykonať zrážku zo mzdy tak, že Vám nevyplatil žiadnu mzdu, teda mal Vám vyplatiť celú mzdu.

Vo veci máte možnosť osloviť písomne zamestnávateľa, aby Vám vyplatil mzdu, keďže nemal oprávnenie zraziť celú mzdu na náhradu škody a aby podpísal s Vami dohodu o zrážkach zo mzdy, mzdu vyplatil vo výške po odpočte zrážky.

Druhou možnosťou je obrátiť sa na prísl. org. zložku Národného inšpektorátu práce podľa sídla zamestnávateľa.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné odvolať sa proti vykonávaniu zrážok zo mzdy. Dostal som v práci list na zrážanie mzdy. Je možné sa tomuto nejako brániť? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že zamestnávateľ dostal list od nejakej vymáhačskej spoločnosti, resp. nebank. spoločnosti, aby vykonávala zrážky zo mzdy na základe dohody o zrážkach, ktorú ste podpísali spolu so zmluvou o spotreb. úvere resp. pôžičke. Prípadne až následne ste podpísali dohodu o zrážkach zo mzdy s údajmi, ktoré pripravila vymáhačská spoločnosť resp. nebank. spoločnosť.

Ak je to tak a zamestnávateľ obdržal žiadosť vymáhačskej spoločnosti o zrážky zo mzdy na základe už vyššie uvedeného, potom táto dohoda o zrážkach zo mzdy, podpísaná vopred, bude neplatná. Prostý dôvod je ten, že v čase podpísania dohody o zrážkach zo mzdy neexistoval žiaden dlh, keďže dohodu ste podpísali súčasne so zmluvou o spotreb. úvere resp. pôžičke. Naviac samotný dlh voči veriteľovi /nebankovka, banka/ môže byť premlčaný a samotná zmluva o spotreb. úvere v prípade jej posúdenia by bola súdom vyhlásená za neplatnú, keďže bude obsahovať neprijateľné zmluvné podmienky v rozpore s ust. Obč. zákonníka a zákonov na ochranu spotrebiteľa.

Zamestnávateľ nemôže vykonávať zrážky zo mzdy na základe takejto dohody. Zamestnávateľ Vám musí vyplatiť celú mzdu v súlade s ust. Zákonníka práce.

Ak sú naše predpoklady uvedené v tejto odpovedi správne, požiadajte zamestnávateľa, aby zrážky zo mzdy na základe takejto dohody nevykonával; poznamenávame, že sa nedopustí žiadneho porušenia zákona. Ak napriek tomu bude zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy, budete sa musieť obrátiť na súd so žalobou o neplatnosť dohody o zrážkach zo mzdy resp. zákaz zamestnávateľovi tieto zrážky zo mzdy vykonávať.

Ak však ide o zrážky zo mzdy na základe príkazu súdneho exekútora, zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané len v súlade s ust. exekučného poriadku.

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás o radu. Mám viacero exekúcií, ktoré mi zamestnávateľ strháva z mzdy. Môžem ho poprosiť, aby mi jeden mesiac nestrhol celú sumu, aby som dostala aspoň časť výplaty? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom

(odpoveď odoslaná: 20.11.2018)

Dobrý deň, 

zrejem Vás naša odpoveď nepoteší, ale pokúsime sa nájsť riešenie :

Pri vykonávaní zrážok zo mzdy zamestnávateľ musí postupovať v súlade s ust. exekučného poriadku.

K tomu, aby zrážky boli vykonávané v nižšej sume ako podľa zákon,  by ste sa museli písomne dohodnúť s povinným, teda tým, v prospech koho sa zrážky vykonávajú.

Nevieme, na akom skutkovom základe je vykonávaná exekúcia, ale pokiaľ by sa jednalo o nebankové spoločnosti a rozsudky rozhodcovského súdu, prípadne na základe zmenky, požiadajte súd o zastavenie exekúcie pre jej nezákonnosť.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy vykonávané zamestnávateľom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.