Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy pri exekúcii


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom manželovej zrážky zo mzdy. Prišlo mu od exekútora príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy. Ide o to manžel zarobí necelých 450€ a exekútor požaduje zrážku vo výške 320€. Je to možné? Pritom manžel so zamestnávateľom nemá podpísanú dohodu o zrážkach zo mzdy. Ďakujem pekne s pozdravom.

 

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :
 

ROZBOR OTÁZKY  - PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke vyslovujete pochybnosť o správnosti postupu zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy na základe príkazu súdneho exekútora.
Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v Zákonníku práce ("ZP") a exekučnom poriadku ("EP").  


1./ ZP stanovuje, že zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

2./ Až po vykonaní vyššie uvedených zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len 
a)  preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, 
b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, 
c)  peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, 
d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného  a iných  dávok vyplácaných štátom,
e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,  a ostatné. 

Ďalšie zrážky zo mzdy, teda iné než uvedené v bode 1. a 2./, ktoré presahujú ich rámec,  môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. 

Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy. 

3./ Týmto osobitným predpisom je aj exekučný poriadok.

Zrážky zo mzdy ako spôsob vykonania exekúcie  vykonáva súdny exekútor na základe poverenia vydaného súdom. Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomuje  o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného, a prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Príkaz sa doručuje do vlastných rúk. 
Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Následne exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a to po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.

Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva, vykonávajú  sa z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie (viď vyššie ustanovenia ZP). 
 

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorá  v číslach  aktuálne predstavuje :
na povinného    198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu    49,52 Eur (25 % životného minima)

 

Ak dlžník je poberateľ dôchodku, základné nepostihnuteľné sumy sú:
na povinného:    198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    99,04 Eur (50 % životného minima)

 

Pri pokutách základné sumy sú:
na povinného:    99,04 Eur (50 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    49,52 Eur (25 % životného minima)

 

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:
na povinného:    118,85 Eur (60 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    49,52 Eur (25 % životného minima)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v EP sa zrážajú dve tretiny. Tretia tretina ostáva dlžníkovi. Tretinový systém sa uplatňuje len do sumy 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci, nad uvedenú sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení (bez využitia tretinového systému).

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, súdne pohľadávky  a ost. 

Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia zákona, možno vykonávať len na základe písomného súhlasu povinného, teda Vášho manžela.  Zrazenú sumu vypláca platiteľ mzdy exekútorovi  a to aj v prípade, ak má voči oprávnenému peňažnú pohľadávku, ktorú by si inak mohol započítať. V prípade niekoľkých platiteľov mzdy vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz na všetky jeho mzdy.

Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručil príkaz na začatie exekúcie. Zrazené sumy však môže exekútorovi vyplácať platiteľ mzdy až vtedy, keď sa mu doručil exekučný príkaz.

 

ODPORÚČANIE  

1./ V otázke sa nezmieňujete o výške pohľadávky, ktorá je predmetom exekučného konania, exekučnom titulu (rozsudok, platobný rozkaz, výkaz nedoplatkov), ako aj o samotnom predmete exek. titulu (dlh nebankovej spoločnosti, poistné na zdrav. a soc. poistenie, a pod.).

 
2./ Odporúčame, aby ste sa obrátil na advokáta za účelom posúdenia exekučného konania hlavne z hľadiska jeho zákonnosti, či tento bol vydaný v súlade so zákonom, boli dodržané všetky náležitosti zákona, či nie je premlčaný a podobne.  


3./ V otázke neuvádzate výšku dlhu, ktorý je predmetom exek. konania. Preto uvádzame, že ak výška dlhu Vášho manžela je do 2000 €, má možnosť podľa ust. § 61 EP požiadať o splátky.
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.


Aj ak by Váš prípad nespĺňal uvedené, so súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok. Treba však vedieť, že pri  nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada.


4./ Odporúčame, aby ste zamestnávateľa upozornili na jeho povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy v súlade s exek. poriadkom a aby Vám rozsah zrážok vysvetlil. Orientačne môžete použiť aj exekučnú kalkulačku na internete. 

 

ZÁVER 

V uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia celého konania, vrátane exekučného titulu. 
Ak by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže a budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 

 

Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
ak exekútor kontaktuje zamestnávateľa a bude sa strhávať z vyplaty, môže i tak zablokovať môj účet ? M.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 16.09.2022)

Dobrý deň, áno, právne je to možné, lebo v prípade zablokovania účtu, na ktorý si nechávate posielať výplatu mzdy, v zmysle exekučného poriadku ide o exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke v zmysle § 93 exekučného poriadku.

Ak je to možné kontaktujte zamestnávateľa a dohodnite sa, že výplatu mzdy bude preberať osobne na pracovisku /pokladňa zamestnávateľa/ do vašich rúk, čo je v súlade s ust. § 130 ods. 4 Zákonníka práce. Nike zákon nestanovuje, že musíte mať pre účel výplaty mzdy zriadený bankový účet. Výplatnú pásku vám však samozrejme zamestnávateľ musí dať /§ 130 ods. 5 Zákonníka práce/.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcem sa otýtať, či mi môže exekútor siahnuť na plat  aj pri skrátenom úväzku. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň,
áno, exekútor môže nariadiť zrážky zo mzdy aj v prípade skráteného pracovného úväzku. Uvádzame, že podstatná je výška mzdy a nie rozsah pracovného úväzku.

Uvedené vyplýva z ust. § 68 a nasl. exekučného poriadku :

"§ 68
Zrážky zo mzdy8) a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.
§ 69
(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.8a)
(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.
§ 70
(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.
(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.
(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat."
 
Rozsah zrážok si môžete pozrieť aj na internete po zadaní slovného spojenia "exekučná kalkulačka".
Ak suma vymáhaná cestou súdneho exekútora je je vyššia ako minimálna mzda a nižší ako 2000 €, potom môžete podať u súdneho exekútora žiadosť o splátky v zmysle ust. § 61g/ exekučného poriadku.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám tri úvery čiže tri zmluvy, pracujem na trvalý pomer a neplatím tie úvery. Môžem mať zrážky zo mzdy všetkých troch úverov ?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, či vo veciach zrejme spotreb. úverov boli vydané platobné rozkazy.

V prípade, že odpoveď je kladná, a bol podaný návrh na vykonanie exekúcie, zrážky zo mzdy a z iných príjmov v zmysle ust. § 68 a nasl. exekučného poriadku možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva, vykonávajú  sa z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorá  v číslach  aktuálne predstavuje :
na povinného    214,83 € (100 % životného minima), ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 149,87 €, dieťa: 98,08 €.

Uvádzate, že spotreb. úvery neplatíte, k čomu uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba, ktorá začína plynúť dňom, kedy právo mohlo byť vykonané prvý raz.

Ak ste v omeškaní s platením splatnej splátky a od uplynutia splatnosti splátky uplynuli viac ako tri roky, pričom veriteľ /banka, nebanková spoločnosť/ nepodali žalobu na súd, nárok veriteľa je premlčaný. To, či veriteľ na vás podal žalobu na súd, zistíte na vašom okresnom súde miesta trvalého bydliska.

Banke ani nebank. spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
Dobrý deň, chcem sa opýtať prišla mi exekúcia vo výške 2000 eur zrážky zo mzdy majú byt maximálne z platu, čo to znamená a aké mám možnosti.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
možnosťou riešenia je obrátiť sa na súdneho exekútora so žiadosťou o splátky v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku, kde však podmienkou je, že dlžnú sumu 2000 eur uhradíte maximálne v 10 mesačných splátkach, pričom prvú splátku vo výške minimálne 50 eur uhradíte do 15 dní od upovedomenia o začatí exekúcie a ostatné splátky v dátume, ktorý sa číselne zhoduje s prvou splátkou.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môže mi zamestnávateľ siahnuť na odstupné, keď mám exekúcie. Lepšie povedané môžu by s toho strhnúť ako zo mzdy? Je odstupné bráne ako mzda alebo sa na neho nevzťahuje exekučné právo ? Ďakujem pekný deň.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. exekučného poriadku zrážky sa môžu vykonávať zo mzdy povinného, ako aj iných príjmov povinného. Aj keď podľa ust. § 118 ods. 2  Zákonníka práce odstupné nepredstavuje mzdu, sme názoru, že podľa ust. §§ 68 a  89 exek. poriadku sa považuje za príjem povinného. AJ keď  uvedené ustanovenia vyslovene nepoužívajú pojem odstupné v zmysle ust. Zákonníka práce, exekučný poriadok nemôže vo svojom znení obsiahnuť všetky druhy príjmov, v ust. § 89 exek. poriadku sa používa pojem "najmä" a preto sme názoru, že exekučná zrážka sa môže vykonať aj z odstupného (citujeme) :

"Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia."

Naviac exek. poriadok stanovuje, ktoré pohľadávky povinného nepodliehajú exekúcii (§ 111 exek. poriadku) a stanovuje nepostihnuteľnú sumu pre povinného /odporúčame pozrieť tzv. exekučnú kalkulačku, ktorá je dostupná aj na internete/.

Pripomíname ešte povinnosti zamestnávateľa pri skončení prac. pomeru a povinnosti povinného podla ust. § 85 exek. poriadku :

"(1) Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie. Do jedného týždňa musí povinný takisto exekútorovi oznámiť, že nastúpil do zamestnania u iného platiteľa mzdy.

(2) Platiteľ mzdy musí do jedného týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, že povinný u neho prestal pracovať. Zároveň zašle exekútorovi vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy povinného vykonal a vyplatil, a oznámi exekútorovi, pre ktoré pohľadávky bol vydaný príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz a aké poradie majú tieto pohľadávky."

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám otázku na Vás. Včera mi prišiel exekučný list, v ktorom mi bude zamestnávateľ sťahovať zrážky zo mzdy vo výške 1/3 tretiny z môjho platu. Exekúciu mám vo výške 560 € a prišlo mi to od súdneho exekútora zo S. Chcem sa opýtať koľko mi môžu sťahovať, keď zarábam 600 až 650 € podľa toho koľko dni mám odrobených. Som slobodná matka mám jedno dieťa. Syn ma 9 rokov chodí na základnú školu a navštevuje športový krúžok, za ktorý mesačne platím 60 €. Celkom výdavky mám, keďže bývam u mamy tak prispievam sumou 150 € do domácnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 03.01.2020)

Dobrý deň,

zrážky zo mzdy pri exekúcií upravuje exekučný poriadok.
V otázke uvádzate, že máte náklady so školskými aktivitami syna, a nákladmi na príspevok na domácnosť; musíme uviesť, že tieto okolnosti nemajú vplyv na to, aby zrážky zo mzdy pri vykonávaní exekúcie boli nižšie. 
Rozsah zrážok zo mzdy môžete zistiť prostredníctvom exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete na internete.

Nepíšete v otázke nič o výživnom, čím chceme uviesť, ak výživné nie je platené pravidelne otcom dieťaťa na základe súdneho rozhodnutia, treba podať návrh na vykonanie exekúcie a požiadať o náhradné výživné prísl. úrad práce prípadne podať návrh na súd na zvýšenie výživného na maloletého syna.
 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mal som exekúcie, o ktorých som vedel a zamestnávateľ mi ich zrážal zo mzdy. Všetko som splatil, už rok mi nič nezrazili a zrazu mi zrazili 358 e a ani mi nedali vedieť, že prečo a komu. Môže zamestnávateľ vykonať zrážku zo mzdy zamestnancovi bez toho, aby mu dopredu povedal prečo mu to ide strhnúť? Za skorú odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom Andrej 

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 14.11.2019)

Dobrý deň,

je možne, že ide o trovy exe. konania (to len usudzujeme).

Odporúčame opýtať sa priamo zamestnávateľa na dôvod zrážky zo mzdy.

Zrážky zo mzdy môžu byť vykonávane len podľa ZP (exek. zrážky, zrážky na základe súdneho rozhodnutia, nevyúčtovane cest.náhrady, prípadne dohoda o zrážkach zo mzdy a pod. (§ 131 ZP).

Ak dôvod zrážky zo mzdy nie je zákonný, zamestnávateľ Vám musí mzdu doplatiť.

V prípade problemu nás kontaktujte.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Od 4/2016 platím exekúciu zrážkami zo mzdy 2900 po 80 mesačne. Táto suma už bola vyplatená po 37 mesiacoch čiže to bolo 5/2019. Každý mesiac sa kontaktujem s exekútorom, ktorý sľubuje, že sa na to pozrie a dá mi vedieť a nič. Potrebuje zamestnávateľ oznámenie o ukončení exekúcie alebo môže to prestať posielať, keďže je to vyplatené? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 24.10.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 74 ods. 2 exekučného poriadku platí :

" Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ 66) alebo po tom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že povinnosťou zamestnávateľa je ukončiť vykonávanie zrážok zo mzdy  potom, čo bola pohľadávka oprávneného uspokojená v zmysle upovedomenia alebo po tom, keď mu túto skutočnosť oznámi exekútor.

Odporúčame Vám preto, aby ste zamestnávateľa písomne požiadali, aby konal v zmysle uvedeného zák. ustanovenia § 74 ods. 2 exek. poriadku, nakoľko pohľadávka oprávneného bola uspokojená a  aby zrážky nevykonával. Zamestnávateľ nemusí čakať na oznámenie exekútora, čo vyplýva zo slova "alebo".


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môže exekútor stiahnuť celú výplatu ? Stiahol ju cez firmu kde účtovníčka tvrdí, že je to podľa zákona.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 73 exekučného poriadku platí :

"Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí. Ustanovenie § 70 tým nie je dotknuté."

Podľa ust. § 70 exekučného poriadku platí :

"Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že zrážky zo  mzdy môže vykonávať zamestnávateľ len podľa zákona a Vám ako povinnej v exekučnom konaní musí zostať základná suma.

Rozsah zrážok, ktoré účtovníčka mohla vykonať môžete vypočítať podľa tzv. exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete na stránke exekútorského úradu.

Odporúčame písomne upozorniť zamestnávateľa na chybu, ktorej sa dopustila účtovníčka a požiadať zamestnávateľa /nie účtovníčku/, aby Vám vyplatil mzdu podľa zákona a vykonané zrážky zo mzdy resp. stiahnutú celú mzdu nech si vyporiada zamestnávateľ s exekútorom, nakoľko chybu urobila účtovníčka.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, touto cestou by som Vás chcela poprosiť o radu ohľadom mojej starej mamy, ktorá od cca r. 1980 bola na tkzv. " manželkinom dôchodku" kde poberala okolo 300-500 korún. Momentálne jej dôchodok je 19e, pretože nemá nárok nakoľko neodpracovala potrebné roky. Existuje prosím niečo na čo ma nárok od štátu, aj keď nemá odpracované roky? Starý otec dostáva minimálny dôchodok cca 270 e avšak je mu strhávaná exekúcia a ostáva mu životné minimum. Žijú zatiaľ u známych nakoľko nemajú vlastne bývanie. Sú v hmotnej núdzi. Stará mama žiadala o starobný dôchodok, ktorý jej bol zamietnutý nakoľko nemá odpracované roky a tým pádom, že vraj nemá nárok na nič. Neviem na koho sa v tejto veci obrátiť, aby nám poradil, či vie stat nejakým spôsobom pomôcť alebo to je páse, pretože neodpracovala roky. Neviem zistiť ani na internete na čo ma nárok, keď nedostáva ani životné minimum a naozaj to finančne zvládajú veľmi ťažko. Ďakujem pekne za odpoveď s pozdravom Adriana.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame kontaktovať prísl. úrad práce pre uplatnenie nárokov na pomoc v hmotnej núdzi.

Prípadne keď stará mama a starý otec potrebujú opatrovanie vybaviť si príspevok na opatrovanie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom; vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  Osoba, ktorá by starých rodičov opatrovala, môže teda vykonávať zamestnanie, ktoré nesmie byť v rozpore s účelom opatrovania.

Pokiaľ ide o exekučné konanie, požiadajte  o zastavenie exekúcie z dôvodu, že nepostihnuteľná suma predstavuje 205,07€ a  50 % z tejto sumy sa započítava aj na manželku starého otca - t.j. suma 102,54 €.

Odporúčame kontaktovať advokáta prípadne centrum právnej pomoci, aby preštudoval doklady týkajúce sa exekúcie /zrejme sa jedná o nebankovú spoločnosť/.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu mám exekúciu 1555 eur. A plat 660 eur v čistom a platím podnájom 390 eur. Bývam sama po rozvode v podnájme koľko mi môže zrážať exekútor ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň,

ako pomôcku môžete využiť tzv. exekučnú kalkulačku, ktoré sa obyčajne nachádzajú na stránkach príslušného súdneho exekútora.

Pokiaľ sa vo Vašom prípade jedná o neprednostnú pohľadávku, z čistej mzdy 660 €, zrážka je vo výške 263,82 €, k výplate 396,18 €.  To, že platíte nájom 390 € nemá vplyv na to, aby zrážky zo mzdy boli nižšie, teda na tento Váš výdavok sa neprihliada.

Nevieme o akú exekúciu sa jedná, ale podľa ust. § 61g/ exek. poriadku môžete požiadať súdneho exekútora o splátky, dlh musí byť zaplatený maximálne v 10 splátkach,  za nasledovných podmienok /citujeme/ :

"(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem. Mame zamestnanca na 4 hod. Úväzok, HM ma 240, - EUR. Dostali sme od exekútora exekučný rozkaz na exekúciu 700, - EUR. Z tejto mzdy sa aká čiastka dá poslať exekútorovi? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 11.09.2018)

Dobrý deň,

postup vykonávania zrážok zo mzdy stanovuje Exekučný poriadok:

§ 70

(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.

(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat.

§ 71

(1) Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v odseku 2 sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

Ak máte dojem, že zrážky nemožno vykonať, odporúčam kontaktovať súdneho exekútora. V takom prípade totiž máte možnosť oznámiť exekútorovi, že nemôžete vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky.

Podľa § 78 Exekučného poriadku máte rovnako nasledujúce právo: Ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať, a ak je viac oprávnených, koľko z nej pripadne na každého z nich.

Odporúčam preto kontaktovať exekútora.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Mám zamestnanca starobného dôchodcu, pracuje u mňa na štvrtinový úväzok 10/hod týždeň. Po zdanení mu nevychádza suma v čistom ani 100eur. Ma exekútora, ktorý sa domáha prednostnej exekúcie mesačne vo výške 59, 20. Je to možné zo zákona keď, výška bola doteraz 198, 09 kde sa nedalo sťahovať a zvýšila sa cez 200. V mesiaci máj zarobil 88, 81 a ja som mu mal stiahnuť 58. 20 €?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. §  74 exekučného poriadku platí : 

"Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky."

 

Z uvedeného  vyplýva, že treba oznámiť písomne exekútorovi, že nemôžete vykonávať zrážky zo mzdy, keďže mzda nedosahuje ani základnú sumu. 

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, mám exekúcie, výplatu mám cca 820 eur, koľko môže strhnúť exekútor?  Som ženatý a mám 1 ročného syn, keď mám 830 eur výplatu v čistom exekútor, koľko má strhnúť percent, podľa zákona ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň, 

výška zrážok zo mzdy záleží okrem výšky mzdy aj do toho o akú exekúciu ide. Existujú aj totiž, tzv. prednostné pohľadávky, pri ktorých je možné zo mzdy strhávať viac.

Pre lepší prehľad uvádzam presné zákonné ustanovenia:

Rozsah zrážok

§ 68 Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.

§ 69

(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

§ 70

(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.

(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat.

§ 71

(1) Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v odseku 2 sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

(2) Prednostnými pohľadávkami

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

d) pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným,

e) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

f) súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Presnú sumu nemožno stanoviť, pokiaľ nepoznáme podrobnosti, najmä o akú pohľadávku ide. Na základe vyššie uvedeného si však môžete sumu vypočítať. Pre úplnosť si dovoľujem uviesť, že tzv. základná suma je v súčasnosti 100 % životného minima.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom exekúcie. Som rozvedená, právne nám však nevedeli zrušiť BSM, keďže dlhy prevyšujú majetok. Prišla mi výzva na zrážku zo mzdy, pričom exmanžel neplatí výživné, aj keď mu bolo určená súdom a pracuje v zahraničí na živnosť. Že vraj od neho nevedia vymôcť splátky. Je nejaká možnosť ako sa voči tomu ohradiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke nepíšete, od koho prišla výzva na vykonávanie zrážok zo mzdy. Uvádzame, že Váš zamestnávateľ môže vykonávať zrážky zo mzdy len v zmysle ust. Zákonníka práce a vo Vašom prípade len na základe výkonu rozhodnutia, ktoré môže nariadiť len súd alebo iný oprávnený orgán.  V otázke nepíšete, na základe čoho majú byť zrážky vykonávané. Ak by to malo byť na základe listu resp. výzvy nebankovej spoločnosti, zamestnávateľ tak nie je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy.  Je možné, že pohľadávky sú vymáhanie dlhov je premlčané, prípadne zmluvy neplatné pre ich rozpor s ust. Obč. zákonníka  a zákona o ochrane spotrebiteľa. Samotný dlh, resp. dlhy odporúčame konzultovať  s advokátom, prípadne Centrum právnej pomoci, ktoré má svoje pobočky vo viacerých mestách na Slovensku. Adresy jednotlivých centier v mestách nájdete tu : http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete.

2./ Vymáhanie výživného zo zahraničia : Vec môžete riešiť dvoma spôsobmi a to buď podať návrh na výkon rozhodnutia najčastejšie cestou exekútora v príslušnej krajine alebo sa môžete obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - adresa je tu :  http://www.cipc.sk , prípadne pre urýchlenie konania resp. získania informácii môžete kontaktovať aj cez FB.

 

 ©


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či zamestnávateľ môže z jednej výplaty strhnúť prednostnú aj neprednostnú exekúciu a neodpočítať nepostihnuteľnú sumu. Som dôchodkyňa a pracujem na polovičný pracovný úväzok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, exekútor nemôže stiahnuť viac peňazí ako to dovoľuje zákon. Ak je to opačne, môžete žiadať súd, aby mu v tomto zabránil.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, ekonomka mi zo mzdy stahuje na exekuciu, neviem komu ani kde? Uz tri roky mi to taha zo mzdy, pytam ju o vypis kde posiela peniaze, no nechce mi ho dat. Zarobim 330 e a na ucet mi posle 129 e a 201 e mi stiahne na exekuciu. Je to v poriadku? Mozem nieco s tym robit? Mam syna do 25 rokov, nezamestnaného a nepobera nic, ziadnu mzdu. Prosim poradte mi. Dakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, považujem za nepochopiteľné, ak Vám zamestnávateľ tri roky zráža väčšiu časť mzdy bez toho, aby ste vyvinula dostatočné úsilie zistiť z akého dôvodu tak robí a v prospech koho. Podľa § 130 ods. 5 Zákonníka práce, pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná. Zistiť potrebné údaje môžete aj na základe práva nahliadnuť do Vášho osobného spisu. Podľa § 75 ods. 1 Zákonníka práce, zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, z inkasnej spoločnosti prišla môjmu zamestnávateľovi dohoda o zrážkach zo mzdy. Jedna sa o zmluvu o revolvingovom úvere z roku 2005. Zmluvu za mňa podpísal pravdepodobne môj ex, ja na dohode o zrážkach zo mzdy figurujem ako spoludlžník. Podpis na tejto dohode o vykonaní zrážok, ktorá bola podľa dátumu (je z roku 2005) očividne podpísaná spolu so zmluvou, je sfalšovaný. Ako sa mám v prvom rade brániť voči vykonaniu zrážok zo mzdy, keďže mi nasa personálna tvrdí, že podľa § 551 Občianskeho zákonníka mi peniaze strhávať musí? Stačí, ak jej napíšem písomne vyjadrenie, že s dohodou o zrážkach nesúhlasím, keďže pohľadávka by mala byt pravdepodobne už premlčaná a na dohode nie je môj podpis? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 13.02.2017)

Dobrý deň, v prípade, že ste predmetnú dohody nepodpísali a došlo k falšovaniu Vášho podpisu, je táto zmluva voči Vám neplatná a nie je možné na jej základe od Vás požadovať akékoľvek majetkové plnenie. Ak nebanková spoločnosť nebude akceptovať absolutnu neplatnosť a naďalej voči Vám vymáhať peňažnú sumu, obráťte sa so žalobou o neplatnosť právneho úkonu na súd. Zároveň Vám odporúčam s podanou žalobou podať aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým zabránite, aby v prospech veriteľa boli z vašej odmeny zrážané ďalšie platby.


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Aku čiastku z vyplaty mi može strhavat zamestnavatel na zaklade exekucie?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň, rozsah zrážok zo mzdy upravuje § 68 a nasl. Exekučného poriadku. V zmysle uvedených ustanovení zákona platí, že zrážky zo mzdy možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva. Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného (Vy), ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie. Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorej výška je upravená v nariadení vlády SR č. 268/2006 Z.z. a jej základná výška predstavuje hodnotu 100% sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Jej výška sa však vzhľadom na charakter vymáhanej pohľadávky a osobitosti povinnej osoby môže meniť. Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy. Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny. Prednostnými pohľadávkami sú: a)pohľadávky výživného, b)pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, c)pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, d)pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, e)pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby, f)súdne pohľadávky.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý den. Obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Moj manžel ma zameškané výživné, nakolko mu z bývalého manželstva ostali dlhy na požičkách, dostali sme sa do zlej finančnej situácie. Ex manželka to samozrejme podala na exekúciu, kde: pohladávky 1200eur-zameškané výživne -opakovanej dávky 100eur na Tomáša -opakovanej dávky 100eur na Martina príslušenstvo trovy exekúcie sú 1056 eura; zároven Vás upozornujem že ak pohladávku s príslušenstvom neuhradíte do 14 dní budú predbežné trovy exekucie vo výške 2712 eur a možu byt aj vyššie. Samozrejme sme exekútora písomne požiadali o splátkový kalendár no neakceptoval ani sa nevyjadril. zablokoval účet a dal aj zrážky zo mzdy. Z výplaty mu stiahli všetky finančne prostriedky a na moj účet mu prišlo iba 21.33 eur. Preto sa chcem informovať, či mu nemal nechat aspon životné minimum na nás, ked sme manželia a spolu s nami bývajú aj moje 3 deti. Manžel ma aj od zamestnnávatela prenajatý byt ani ten sme neuhradili, nakolko moj príjem na to nepostačuje. Dalo by sa niečo poradit aby sme sa nedostali na ulicu? Momentálne je ohrozená celá naša domácnost, nakolko moja vyplata nepokryje všetky výdavky a manžel dostal len tých spomínaných 21.33 eur. Dakujem Vam za pomoc a prajem pekný den.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 15.06.2016)

Dobrý deň. Exekútor je pri výkone exekúcie viazaný právnymi predpismi, pričom medzi najdôležitejšie patria Exekučný poriadok a tiež nariadenie vlády č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia. Spomenuté predpisy pritom limitujú aj rozsah zrážok zo mzdy. Vzhľadom na to, že nepoznám čistý príjem Vášho manžela a ďalšie rozhodujúce skutočnosti, nemôžem určiť presnú sumu, ktorú by mu mal exekútor pri výkone zrážok zo mzdy ponechať. Každopádne Vami spomenutá suma sa mi javí ako príliš nízka, a preto Vám odporúčam, aby ste sa obrátili na povereného exekútora. Ak by exekútor nereagoval, prípadne by odmietol upraviť výšku zrážok, môžete sa obrátiť s podnetom na preskúmanie jeho postupu na Slovenskú komoru exekútorov.  


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, mam na Vas jednu otazku. Uzivam sluzobne auto, za ktore je mi mesacne zrazane DPH 1% z obstaravacej ceny auta. Zaroven sa mi zraza aj suma za sukromne kilometre. Vsetko by bolo v poriadku, ak by som k tomuto mal nejaku dohodu o zrazkach zo mzdy, pripadne nejaku zmluvu o uzivani firemneho vozidla atd. Teda chcem sa informovat, kedze koncim v tejto spolocnosti, tak je mozne, aby som ich poziadal o vratenie vsetkych financnych prostriedkov, ktore mi boli v priebehu obdobia zrazene zo mzdy? Dakujem za Vasu odpoved

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 16.03.2016)

Dobrý deň, podľa § 131 Zákonníka práce, zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ vykonáva jednostranne zrážky poistného, preddavky dane, príspevky dôchodkového sporenia. Po vykonaní týchto zrážok, môže zamestnávateľ zraziť len sumy uvedené v ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia. Váš prípad však nespadá ani do jedného z týchto príkladov. Ďalšie ako uvedené zrážky zo mzdy, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, preto podľa môjho názoru zrážky zo mzdy, ktoré Vám vykonáva Váš zamestnávateľ nemajú zmluvný a ani zákonný dôvod a preto sú neoprávnené. Peňažné nároky zamestnancov sa premlčujú v trojročnej premlčacej dobe. 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Pozdravujem, zamestnávateľ mi sťahuje z výplaty 2. rok zrážky v prospech banky. Údajne som podpísal ručenie pri pôžičke, o čom neviem. Nemal som ani peniaze. Čo mam robiť? Chcem mať stiahnute peniaze späť. Ďakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 04.02.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je nevyhnutné preveriť a oboznámiť sa s právnym dôvodom, na základe ktorého Váš zamestnávateľ realizuje zrážky zo mzdy. Ak má isť o ručenie, pravdepodobne Váš zamestnávateľ realizuje zrážky zo mzdy na exekučný príkaz exekútora. Exekúcia môže byť vedená len na základe exekučného titulu, čo je najčastejšie súdne rozhodnutie, ktoré Vám ukladá zaplatenie nejakej peňažnej čiastky. Je pre mňa prekvapujúce, že o uvedených skutočnostiach nemáte vedomosť, nakoľko ako rozhodnutie, tak i písomnosti súdneho exekútora, Vám museli byť zo zákona doručované. Zrážky zo mzdy môžu byť vykonávané aj na základe zabezpečovacieho inštitútu a to dohody o zrážkach zo mzdy alebo iných príjmov. Až po preskúmaní týchto nejasných okolností, možno určiť konkrétne právne prostriedky obrany.  V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku