Máte
otázku?

Zrážky zo mzdy pri exekúcii


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice

Otázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o manželovej zrážke zo mzdy. Príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy prišiel od exekútora. Manžel zarába necelých 450€ a exekútor požaduje zrážku vo výške 320€. Je to možné, hoci manžel so zamestnávateľom nemá podpísanú dohodu o zrážkach zo mzdy? Ďakujem pekne a s pozdravom.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :
 

ROZBOR OTÁZKY  - PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke vyslovujete pochybnosť o správnosti postupu zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy na základe príkazu súdneho exekútora.
Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v Zákonníku práce ("ZP") a exekučnom poriadku ("EP").  


1./ ZP stanovuje, že zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

2./ Až po vykonaní vyššie uvedených zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len 
a)  preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, 
b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, 
c)  peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, 
d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného  a iných  dávok vyplácaných štátom,
e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,  a ostatné. 

Ďalšie zrážky zo mzdy, teda iné než uvedené v bode 1. a 2./, ktoré presahujú ich rámec,  môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. 

Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy. 

3./ Týmto osobitným predpisom je aj exekučný poriadok.

Zrážky zo mzdy ako spôsob vykonania exekúcie  vykonáva súdny exekútor na základe poverenia vydaného súdom. Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomuje  o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného, a prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Príkaz sa doručuje do vlastných rúk. 
Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Následne exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a to po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.

Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva, vykonávajú  sa z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie (viď vyššie ustanovenia ZP). 
 

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorá  v číslach  aktuálne predstavuje :
na povinného    198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu    49,52 Eur (25 % životného minima)

 

Ak dlžník je poberateľ dôchodku, základné nepostihnuteľné sumy sú:
na povinného:    198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    99,04 Eur (50 % životného minima)

 

Pri pokutách základné sumy sú:
na povinného:    99,04 Eur (50 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    49,52 Eur (25 % životného minima)

 

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:
na povinného:    118,85 Eur (60 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    49,52 Eur (25 % životného minima)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v EP sa zrážajú dve tretiny. Tretia tretina ostáva dlžníkovi. Tretinový systém sa uplatňuje len do sumy 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci, nad uvedenú sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení (bez využitia tretinového systému).

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, súdne pohľadávky  a ost. 

Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia zákona, možno vykonávať len na základe písomného súhlasu povinného, teda Vášho manžela.  Zrazenú sumu vypláca platiteľ mzdy exekútorovi  a to aj v prípade, ak má voči oprávnenému peňažnú pohľadávku, ktorú by si inak mohol započítať. V prípade niekoľkých platiteľov mzdy vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz na všetky jeho mzdy.

Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručil príkaz na začatie exekúcie. Zrazené sumy však môže exekútorovi vyplácať platiteľ mzdy až vtedy, keď sa mu doručil exekučný príkaz.

 

ODPORÚČANIE  

1./ V otázke sa nezmieňujete o výške pohľadávky, ktorá je predmetom exekučného konania, exekučnom titulu (rozsudok, platobný rozkaz, výkaz nedoplatkov), ako aj o samotnom predmete exek. titulu (dlh nebankovej spoločnosti, poistné na zdrav. a soc. poistenie, a pod.).

 
2./ Odporúčame, aby ste sa obrátil na advokáta za účelom posúdenia exekučného konania hlavne z hľadiska jeho zákonnosti, či tento bol vydaný v súlade so zákonom, boli dodržané všetky náležitosti zákona, či nie je premlčaný a podobne.  


3./ V otázke neuvádzate výšku dlhu, ktorý je predmetom exek. konania. Preto uvádzame, že ak výška dlhu Vášho manžela je do 2000 €, má možnosť podľa ust. § 61 EP požiadať o splátky.
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.


Aj ak by Váš prípad nespĺňal uvedené, so súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok. Treba však vedieť, že pri  nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada.


4./ Odporúčame, aby ste zamestnávateľa upozornili na jeho povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy v súlade s exek. poriadkom a aby Vám rozsah zrážok vysvetlil. Orientačne môžete použiť aj exekučnú kalkulačku na internete. 

 

ZÁVER 

V uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia celého konania, vrátane exekučného titulu. 
Ak by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže a budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 

 

Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku: Som platiteľom výživného vo výške 180 eur a mám exekúciu na plat. Môžem požiadať zamestnávateľa o nižšie zrážky z platu? Ďakujem, O.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 16.03.2024)

Dobrý deň, vo vašom prípade platí ust. § 77 ods. 1 exekučného poriadku :

"Ak sa oprávnený s povinným dohodne, že sa uspokojí s nižšími zrážkami, ako ustanovuje § 69 až 72, a ak to obaja oznámia exekútorovi, vyzve exekútor platiteľa mzdy, aby zrážal zo mzdy povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí, ak táto suma neprevýši v príslušnom výplatnom období prípustnú výšku zrážok podľa tohto zákona. Ak ju prevýši, vykoná platiteľ mzdy v príslušnom výplatnom období zrážky len v rozsahu ustanovenom v § 69 až 72."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že na nižších zrážkach zo mzdy sa musíte dohodnúť  s oprávneným v exekučnom konaní, a následne to oznámiť písomne exekútorovi. Zamestnávateľovi túto skutočnosť  - súhlas s nižšími zrážkami zo mzdy oznámi súdny exekútor.

 

       


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Ak exekútor skontaktuje môjho zamestnávateľa a bude strhávané z mojej výplaty, môže to zablokovať môj účet? S pozdravom, M.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 16.09.2022)

Dobrý deň, áno, právne je to možné, lebo v prípade zablokovania účtu, na ktorý si nechávate posielať výplatu mzdy, v zmysle exekučného poriadku ide o exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke v zmysle § 93 exekučného poriadku.

Ak je to možné kontaktujte zamestnávateľa a dohodnite sa, že výplatu mzdy bude preberať osobne na pracovisku /pokladňa zamestnávateľa/ do vašich rúk, čo je v súlade s ust. § 130 ods. 4 Zákonníka práce. Nike zákon nestanovuje, že musíte mať pre účel výplaty mzdy zriadený bankový účet. Výplatnú pásku vám však samozrejme zamestnávateľ musí dať /§ 130 ods. 5 Zákonníka práce/.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mi môže exekútor siahnuť na plat aj pri skrátenom úväzku. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 15.07.2022)

Dobrý deň,
áno, exekútor môže nariadiť zrážky zo mzdy aj v prípade skráteného pracovného úväzku. Uvádzame, že podstatná je výška mzdy a nie rozsah pracovného úväzku.

Uvedené vyplýva z ust. § 68 a nasl. exekučného poriadku :

"§ 68
Zrážky zo mzdy8) a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.
§ 69
(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.8a)
(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.
§ 70
(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.
(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.
(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat."
 
Rozsah zrážok si môžete pozrieť aj na internete po zadaní slovného spojenia "exekučná kalkulačka".
Ak suma vymáhaná cestou súdneho exekútora je je vyššia ako minimálna mzda a nižší ako 2000 €, potom môžete podať u súdneho exekútora žiadosť o splátky v zmysle ust. § 61g/ exekučného poriadku.

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám tri úvery, teda tri zmluvy. Pracujem na trvalý pomer a neplatím tieto úvery. Môžem mať zrážky zo mzdy z všetkých troch úverov?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 07.04.2021)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, či vo veciach zrejme spotreb. úverov boli vydané platobné rozkazy.

V prípade, že odpoveď je kladná, a bol podaný návrh na vykonanie exekúcie, zrážky zo mzdy a z iných príjmov v zmysle ust. § 68 a nasl. exekučného poriadku možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva, vykonávajú  sa z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorá  v číslach  aktuálne predstavuje :
na povinného    214,83 € (100 % životného minima), ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 149,87 €, dieťa: 98,08 €.

Uvádzate, že spotreb. úvery neplatíte, k čomu uvádzame, že v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka platí všeob. premlčacia doba, ktorá začína plynúť dňom, kedy právo mohlo byť vykonané prvý raz.

Ak ste v omeškaní s platením splatnej splátky a od uplynutia splatnosti splátky uplynuli viac ako tri roky, pričom veriteľ /banka, nebanková spoločnosť/ nepodali žalobu na súd, nárok veriteľa je premlčaný. To, či veriteľ na vás podal žalobu na súd, zistíte na vašom okresnom súde miesta trvalého bydliska.

Banke ani nebank. spoločnosti nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Prišla mi exekúcia vo výške 2000 eur. Hovorí sa, že zrážky zo mzdy by mali byť maximálne z platu. Mohli by ste mi vysvetliť, čo to znamená? A aké mám v tomto prípade možnosti?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 15.02.2021)

Dobrý deň,
možnosťou riešenia je obrátiť sa na súdneho exekútora so žiadosťou o splátky v zmysle ust. § 61g/ exek. poriadku, kde však podmienkou je, že dlžnú sumu 2000 eur uhradíte maximálne v 10 mesačných splátkach, pričom prvú splátku vo výške minimálne 50 eur uhradíte do 15 dní od upovedomenia o začatí exekúcie a ostatné splátky v dátume, ktorý sa číselne zhoduje s prvou splátkou.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môže mi zamestnávateľ strhnúť časť odstupného, keď mám exekúcie? Presnejšie, môže to byť strhnuté ako z mzdy? Je odstupné bráne ako mzda, alebo sa na neho nevzťahuje exekučné právo? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. exekučného poriadku zrážky sa môžu vykonávať zo mzdy povinného, ako aj iných príjmov povinného. Aj keď podľa ust. § 118 ods. 2  Zákonníka práce odstupné nepredstavuje mzdu, sme názoru, že podľa ust. §§ 68 a  89 exek. poriadku sa považuje za príjem povinného. AJ keď  uvedené ustanovenia vyslovene nepoužívajú pojem odstupné v zmysle ust. Zákonníka práce, exekučný poriadok nemôže vo svojom znení obsiahnuť všetky druhy príjmov, v ust. § 89 exek. poriadku sa používa pojem "najmä" a preto sme názoru, že exekučná zrážka sa môže vykonať aj z odstupného (citujeme) :

"Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia."

Naviac exek. poriadok stanovuje, ktoré pohľadávky povinného nepodliehajú exekúcii (§ 111 exek. poriadku) a stanovuje nepostihnuteľnú sumu pre povinného /odporúčame pozrieť tzv. exekučnú kalkulačku, ktorá je dostupná aj na internete/.

Pripomíname ešte povinnosti zamestnávateľa pri skončení prac. pomeru a povinnosti povinného podla ust. § 85 exek. poriadku :

"(1) Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie. Do jedného týždňa musí povinný takisto exekútorovi oznámiť, že nastúpil do zamestnania u iného platiteľa mzdy.

(2) Platiteľ mzdy musí do jedného týždňa oznámiť exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, že povinný u neho prestal pracovať. Zároveň zašle exekútorovi vyúčtovanie zrážok, ktoré zo mzdy povinného vykonal a vyplatil, a oznámi exekútorovi, pre ktoré pohľadávky bol vydaný príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz a aké poradie majú tieto pohľadávky."

 


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám na vás otázku. Včera mi prišiel exekučný list, v ktorom je uvedené, že mi zamestnávateľ bude zrážať 1/3 z môjho platu. Exekúcia je vo výške 560 € a prišla mi od súdneho exekútora zo S. Chcem sa opýtať, koľko mi môžu zrážať, keď zarábam 600 až 650 €, v závislosti od počtu odrobených dní. Som slobodná matka a mám jedno dieťa. Môj syn je starý 9 rokov, chodí na základnú školu a navštevuje športový krúžok, za ktorý mesačne platím 60 €. Keďže bývam u mamy, prispievam sumou 150 € na domácnosť. Máme teda pomerne vysoké celkové výdavky. Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 03.01.2020)

Dobrý deň,

zrážky zo mzdy pri exekúcií upravuje exekučný poriadok.
V otázke uvádzate, že máte náklady so školskými aktivitami syna, a nákladmi na príspevok na domácnosť; musíme uviesť, že tieto okolnosti nemajú vplyv na to, aby zrážky zo mzdy pri vykonávaní exekúcie boli nižšie. 
Rozsah zrážok zo mzdy môžete zistiť prostredníctvom exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete na internete.

Nepíšete v otázke nič o výživnom, čím chceme uviesť, ak výživné nie je platené pravidelne otcom dieťaťa na základe súdneho rozhodnutia, treba podať návrh na vykonanie exekúcie a požiadať o náhradné výživné prísl. úrad práce prípadne podať návrh na súd na zvýšenie výživného na maloletého syna.
 


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mal som exekúcie, o ktorých som vedel, a zamestnávateľ mi ich zrážal zo mzdy. Všetko som už splatil a už rok mi z mzdy nič nezražujú. Napriek tomu mi náhle z môjho konta ubudlo 358 eur a ani mi nebolo oznámené, prečo a komu boli tieto peniaze naúčtované. Môže zamestnávateľ strhnúť zrážky zo mzdy pracovníkovi bez toho, aby ho dopredu informoval o dôvode takéhoto strhnutia? Ďakujem vopred za skorú odpoveď. S pozdravom, Andrej.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 14.11.2019)

Dobrý deň,

je možne, že ide o trovy exe. konania (to len usudzujeme).

Odporúčame opýtať sa priamo zamestnávateľa na dôvod zrážky zo mzdy.

Zrážky zo mzdy môžu byť vykonávane len podľa ZP (exek. zrážky, zrážky na základe súdneho rozhodnutia, nevyúčtovane cest.náhrady, prípadne dohoda o zrážkach zo mzdy a pod. (§ 131 ZP).

Ak dôvod zrážky zo mzdy nie je zákonný, zamestnávateľ Vám musí mzdu doplatiť.

V prípade problemu nás kontaktujte.


Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Od 4/2016 platím exekúciu formou zrážok zo mzdy vo výške 2900 eur, a to 80 eur mesačne. Túto sumu som uhradil po 37 mesiacoch, čo je 5/2019. Každý mesiac sa obraciam na exekútora, od ktorého dostávam sľub, že sa na moju situáciu pozrie a dá mi vedieť, no neuskutoční sa nič. Chcem sa opýtať, či zamestnávateľ potrebuje oznámenie o ukončení exekúcie, alebo môže prestáť posielať peniaze, keďže je dĺžnička vyplatená? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 24.10.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 74 ods. 2 exekučného poriadku platí :

" Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ 66) alebo po tom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že povinnosťou zamestnávateľa je ukončiť vykonávanie zrážok zo mzdy  potom, čo bola pohľadávka oprávneného uspokojená v zmysle upovedomenia alebo po tom, keď mu túto skutočnosť oznámi exekútor.

Odporúčame Vám preto, aby ste zamestnávateľa písomne požiadali, aby konal v zmysle uvedeného zák. ustanovenia § 74 ods. 2 exek. poriadku, nakoľko pohľadávka oprávneného bola uspokojená a  aby zrážky nevykonával. Zamestnávateľ nemusí čakať na oznámenie exekútora, čo vyplýva zo slova "alebo".


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môže exekútor stať majiteľom celej výplaty? Získal ju cez firmu, kde účtovníčka tvrdí, že to je v súlade so zákonom.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

(odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 73 exekučného poriadku platí :

"Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí. Ustanovenie § 70 tým nie je dotknuté."

Podľa ust. § 70 exekučného poriadku platí :

"Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že zrážky zo  mzdy môže vykonávať zamestnávateľ len podľa zákona a Vám ako povinnej v exekučnom konaní musí zostať základná suma.

Rozsah zrážok, ktoré účtovníčka mohla vykonať môžete vypočítať podľa tzv. exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete na stránke exekútorského úradu.

Odporúčame písomne upozorniť zamestnávateľa na chybu, ktorej sa dopustila účtovníčka a požiadať zamestnávateľa /nie účtovníčku/, aby Vám vyplatil mzdu podľa zákona a vykonané zrážky zo mzdy resp. stiahnutú celú mzdu nech si vyporiada zamestnávateľ s exekútorom, nakoľko chybu urobila účtovníčka.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrážky zo mzdy pri exekúcii" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.