'

Zrážky zo mzdy pri exekúcii


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 5. 11. 2017

Otázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom manželovej zrážky zo mzdy. Prišlo mu od exekútora príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy. Ide o to manžel zarobí necelých 450€ a exekútor požaduje zrážku vo výške 320€. Je to možné? Pritom manžel so zamestnávateľom nemá podpísanú dohodu o zrážkach zo mzdy. Ďakujem pekne s pozdravom.

 

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :
 

ROZBOR OTÁZKY  - PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke vyslovujete pochybnosť o správnosti postupu zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok zo mzdy na základe príkazu súdneho exekútora.
Základná právna úprava problematiky je obsiahnutá v Zákonníku práce ("ZP") a exekučnom poriadku ("EP").  


1./ ZP stanovuje, že zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

2./ Až po vykonaní vyššie uvedených zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len 
a)  preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy, 
b) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, 
c)  peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, 
d) neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného  a iných  dávok vyplácaných štátom,
e) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,  a ostatné. 

Ďalšie zrážky zo mzdy, teda iné než uvedené v bode 1. a 2./, ktoré presahujú ich rámec,  môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu. 

Pri pohľadávkach, na ktoré súd alebo správny orgán nariadil výkon rozhodnutia, spôsob vykonávania zrážok a ich poradie upravujú ustanovenia o výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy. 

3./ Týmto osobitným predpisom je aj exekučný poriadok.

Zrážky zo mzdy ako spôsob vykonania exekúcie  vykonáva súdny exekútor na základe poverenia vydaného súdom. Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomuje  o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy oprávneného a povinného, a prikáže platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia príkazu na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy povinného vykonával zo mzdy povinného určené zrážky a nevyplácal zrazené sumy povinnému. Príkaz sa doručuje do vlastných rúk. 
Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok.

Následne exekútor vydá exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy a to po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, alebo po tom, keď sa mu doručí rozhodnutie súdu, ktorým sa takýto návrh zamietol.

Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva, vykonávajú  sa z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie (viď vyššie ustanovenia ZP). 
 

Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma, ktorá  v číslach  aktuálne predstavuje :
na povinného    198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu    49,52 Eur (25 % životného minima)

 

Ak dlžník je poberateľ dôchodku, základné nepostihnuteľné sumy sú:
na povinného:    198,09 Eur (100 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    99,04 Eur (50 % životného minima)

 

Pri pokutách základné sumy sú:
na povinného:    99,04 Eur (50 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    49,52 Eur (25 % životného minima)

 

Pri zrážke výživného na maloleté dieťa:
na povinného:    118,85 Eur (60 % životného minima)
na vyživovanú osobu:    49,52 Eur (25 % životného minima)

Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v EP sa zrážajú dve tretiny. Tretia tretina ostáva dlžníkovi. Tretinový systém sa uplatňuje len do sumy 150 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu v posudzovanom mesiaci, nad uvedenú sumu sa zo zvyšku mzdy zráža bez obmedzení (bez využitia tretinového systému).

Prednostnými pohľadávkami sú pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, súdne pohľadávky  a ost. 

Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia zákona, možno vykonávať len na základe písomného súhlasu povinného, teda Vášho manžela.  Zrazenú sumu vypláca platiteľ mzdy exekútorovi  a to aj v prípade, ak má voči oprávnenému peňažnú pohľadávku, ktorú by si inak mohol započítať. V prípade niekoľkých platiteľov mzdy vzťahuje sa príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz na všetky jeho mzdy.

Zrážky zo mzdy je každý platiteľ mzdy povinný vykonávať odo dňa, keď sa mu doručil príkaz na začatie exekúcie. Zrazené sumy však môže exekútorovi vyplácať platiteľ mzdy až vtedy, keď sa mu doručil exekučný príkaz.

 

ODPORÚČANIE  

1./ V otázke sa nezmieňujete o výške pohľadávky, ktorá je predmetom exekučného konania, exekučnom titulu (rozsudok, platobný rozkaz, výkaz nedoplatkov), ako aj o samotnom predmete exek. titulu (dlh nebankovej spoločnosti, poistné na zdrav. a soc. poistenie, a pod.).

 
2./ Odporúčame, aby ste sa obrátil na advokáta za účelom posúdenia exekučného konania hlavne z hľadiska jeho zákonnosti, či tento bol vydaný v súlade so zákonom, boli dodržané všetky náležitosti zákona, či nie je premlčaný a podobne.  


3./ V otázke neuvádzate výšku dlhu, ktorý je predmetom exek. konania. Preto uvádzame, že ak výška dlhu Vášho manžela je do 2000 €, má možnosť podľa ust. § 61 EP požiadať o splátky.
Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.


Aj ak by Váš prípad nespĺňal uvedené, so súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok. Treba však vedieť, že pri  nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada.


4./ Odporúčame, aby ste zamestnávateľa upozornili na jeho povinnosť vykonávať zrážky zo mzdy v súlade s exek. poriadkom a aby Vám rozsah zrážok vysvetlil. Orientačne môžete použiť aj exekučnú kalkulačku na internete. 

 

ZÁVER 

V uvedenej veci  sa môžete obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu za účelom posúdenia celého konania, vrátane exekučného titulu. 
Ak by sa Vám odpoveď na Vašu otázku pozdávala trochu obšírna, uvádzame, že našim cieľom, okrem zodpovedania otázky, je aj to, aby pýtajúci sa získal aj prehľad o súvislostiach a nadväznostiach riešenia jeho problému.

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže a budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Môže exekútor stiahnuť celú výplatu ? Stiahol ju cez firmu kde účtovníčka tvrdí, že je to podľa zákona.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 73 exekučného poriadku platí :

"Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovoľujú ustanovenia tohto zákona, je prípustné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí. Ustanovenie § 70 tým nie je dotknuté."

Podľa ust. § 70 exekučného poriadku platí :

"Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že zrážky zo  mzdy môže vykonávať zamestnávateľ len podľa zákona a Vám ako povinnej v exekučnom konaní musí zostať základná suma.

Rozsah zrážok, ktoré účtovníčka mohla vykonať môžete vypočítať podľa tzv. exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete na stránke exekútorského úradu.

Odporúčame písomne upozorniť zamestnávateľa na chybu, ktorej sa dopustila účtovníčka a požiadať zamestnávateľa /nie účtovníčku/, aby Vám vyplatil mzdu podľa zákona a vykonané zrážky zo mzdy resp. stiahnutú celú mzdu nech si vyporiada zamestnávateľ s exekútorom, nakoľko chybu urobila účtovníčka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem, touto cestou by som Vás chcela poprosiť o radu ohľadom mojej starej mamy, ktorá od cca r. 1980 bola na tkzv. " manželkinom dôchodku" kde poberala okolo 300-500 korún. Momentálne jej dôchodok je 19e, pretože nemá nárok nakoľko neodpracovala potrebné roky. Existuje prosím niečo na čo ma nárok od štátu, aj keď nemá odpracované roky? Starý otec dostáva minimálny dôchodok cca 270 e avšak je mu strhávaná exekúcia a ostáva mu životné minimum. Žijú zatiaľ u známych nakoľko nemajú vlastne bývanie. Sú v hmotnej núdzi. Stará mama žiadala o starobný dôchodok, ktorý jej bol zamietnutý nakoľko nemá odpracované roky a tým pádom, že vraj nemá nárok na nič. Neviem na koho sa v tejto veci obrátiť, aby nám poradil, či vie stat nejakým spôsobom pomôcť alebo to je páse, pretože neodpracovala roky. Neviem zistiť ani na internete na čo ma nárok, keď nedostáva ani životné minimum a naozaj to finančne zvládajú veľmi ťažko. Ďakujem pekne za odpoveď s pozdravom Adriana.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, 

vo veci odporúčame kontaktovať prísl. úrad práce pre uplatnenie nárokov na pomoc v hmotnej núdzi.

Prípadne keď stará mama a starý otec potrebujú opatrovanie vybaviť si príspevok na opatrovanie podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. 

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť aj vtedy, ak fyzická osoba, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom; vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  Osoba, ktorá by starých rodičov opatrovala, môže teda vykonávať zamestnanie, ktoré nesmie byť v rozpore s účelom opatrovania.

Pokiaľ ide o exekučné konanie, požiadajte  o zastavenie exekúcie z dôvodu, že nepostihnuteľná suma predstavuje 205,07€ a  50 % z tejto sumy sa započítava aj na manželku starého otca - t.j. suma 102,54 €.

Odporúčame kontaktovať advokáta prípadne centrum právnej pomoci, aby preštudoval doklady týkajúce sa exekúcie /zrejme sa jedná o nebankovú spoločnosť/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prosím o radu mám exekúciu 1555 eur. A plat 660 eur v čistom a platím podnájom 390 eur. Bývam sama po rozvode v podnájme koľko mi môže zrážať exekútor ? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.10.2018)

Dobrý deň,

ako pomôcku môžete využiť tzv. exekučnú kalkulačku, ktoré sa obyčajne nachádzajú na stránkach príslušného súdneho exekútora.

Pokiaľ sa vo Vašom prípade jedná o neprednostnú pohľadávku, z čistej mzdy 660 €, zrážka je vo výške 263,82 €, k výplate 396,18 €.  To, že platíte nájom 390 € nemá vplyv na to, aby zrážky zo mzdy boli nižšie, teda na tento Váš výdavok sa neprihliada.

Nevieme o akú exekúciu sa jedná, ale podľa ust. § 61g/ exek. poriadku môžete požiadať súdneho exekútora o splátky, dlh musí byť zaplatený maximálne v 10 splátkach,  za nasledovných podmienok /citujeme/ :

"(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, prajem. Mame zamestnanca na 4 hod. Úväzok, HM ma 240, - EUR. Dostali sme od exekútora exekučný rozkaz na exekúciu 700, - EUR. Z tejto mzdy sa aká čiastka dá poslať exekútorovi? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2018)

Dobrý deň,

postup vykonávania zrážok zo mzdy stanovuje Exekučný poriadok:

§ 70

(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.

(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat.

§ 71

(1) Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v odseku 2 sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

Ak máte dojem, že zrážky nemožno vykonať, odporúčam kontaktovať súdneho exekútora. V takom prípade totiž máte možnosť oznámiť exekútorovi, že nemôžete vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky.

Podľa § 78 Exekučného poriadku máte rovnako nasledujúce právo: Ak o to požiada platiteľ mzdy, oprávnený alebo povinný, exekútor určí, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zo mzdy povinného zrážať, a ak je viac oprávnených, koľko z nej pripadne na každého z nich.

Odporúčam preto kontaktovať exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň! Mám zamestnanca starobného dôchodcu, pracuje u mňa na štvrtinový úväzok 10/hod týždeň. Po zdanení mu nevychádza suma v čistom ani 100eur. Ma exekútora, ktorý sa domáha prednostnej exekúcie mesačne vo výške 59, 20. Je to možné zo zákona keď, výška bola doteraz 198, 09 kde sa nedalo sťahovať a zvýšila sa cez 200. V mesiaci máj zarobil 88, 81 a ja som mu mal stiahnuť 58. 20 €?

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.07.2018)

Dobrý deň,

predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. §  74 exekučného poriadku platí : 

"Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky."

 

Z uvedeného  vyplýva, že treba oznámiť písomne exekútorovi, že nemôžete vykonávať zrážky zo mzdy, keďže mzda nedosahuje ani základnú sumu. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, mám exekúcie, výplatu mám cca 820 eur, koľko môže strhnúť exekútor?  Som ženatý a mám 1 ročného syn, keď mám 830 eur výplatu v čistom exekútor, koľko má strhnúť percent, podľa zákona ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň, 

výška zrážok zo mzdy záleží okrem výšky mzdy aj do toho o akú exekúciu ide. Existujú aj totiž, tzv. prednostné pohľadávky, pri ktorých je možné zo mzdy strhávať viac.

Pre lepší prehľad uvádzam presné zákonné ustanovenia:

Rozsah zrážok

§ 68 Zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.

§ 69

(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách.

§ 70

(1) Povinnému sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby jej výpočtu ustanoví nariadením vláda Slovenskej republiky.

(2) Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70 % základnej sumy určenej podľa odseku 1.

(3) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva prácu v zahraničí a ktorej mzda alebo plat sa na tento účel vypočítava s použitím platového koeficientu alebo iným obdobným spôsobom, spôsob výpočtu základnej sumy sa ustanoví rovnakým spôsobom a v rovnakom pomere ako táto mzda alebo plat.

§ 71

(1) Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v odseku 2 sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

(2) Prednostnými pohľadávkami

a) pohľadávky výživného,

b) pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,

c) pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,

d) pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným,

e) pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

f) súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Presnú sumu nemožno stanoviť, pokiaľ nepoznáme podrobnosti, najmä o akú pohľadávku ide. Na základe vyššie uvedeného si však môžete sumu vypočítať. Pre úplnosť si dovoľujem uviesť, že tzv. základná suma je v súčasnosti 100 % životného minima.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám otázku ohľadom exekúcie. Som rozvedená, právne nám však nevedeli zrušiť BSM, keďže dlhy prevyšujú majetok. Prišla mi výzva na zrážku zo mzdy, pričom exmanžel neplatí výživné, aj keď mu bolo určená súdom a pracuje v zahraničí na živnosť. Že vraj od neho nevedia vymôcť splátky. Je nejaká možnosť ako sa voči tomu ohradiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ V otázke nepíšete, od koho prišla výzva na vykonávanie zrážok zo mzdy. Uvádzame, že Váš zamestnávateľ môže vykonávať zrážky zo mzdy len v zmysle ust. Zákonníka práce a vo Vašom prípade len na základe výkonu rozhodnutia, ktoré môže nariadiť len súd alebo iný oprávnený orgán.  V otázke nepíšete, na základe čoho majú byť zrážky vykonávané. Ak by to malo byť na základe listu resp. výzvy nebankovej spoločnosti, zamestnávateľ tak nie je oprávnený vykonávať zrážky zo mzdy.  Je možné, že pohľadávky sú vymáhanie dlhov je premlčané, prípadne zmluvy neplatné pre ich rozpor s ust. Obč. zákonníka  a zákona o ochrane spotrebiteľa. Samotný dlh, resp. dlhy odporúčame konzultovať  s advokátom, prípadne Centrum právnej pomoci, ktoré má svoje pobočky vo viacerých mestách na Slovensku. Adresy jednotlivých centier v mestách nájdete tu : http://www.centrumpravnejpomoci.sk/kde-a-kedy-nas-najdete.

2./ Vymáhanie výživného zo zahraničia : Vec môžete riešiť dvoma spôsobmi a to buď podať návrh na výkon rozhodnutia najčastejšie cestou exekútora v príslušnej krajine alebo sa môžete obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - adresa je tu :  http://www.cipc.sk , prípadne pre urýchlenie konania resp. získania informácii môžete kontaktovať aj cez FB.

 

 ©


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrážky zo mzdy pri exekúcii (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či zamestnávateľ môže z jednej výplaty strhnúť prednostnú aj neprednostnú exekúciu a neodpočítať nepostihnuteľnú sumu. Som dôchodkyňa a pracujem na polovičný pracovný úväzok. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrážky zo mzdy pri exekúcii

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.05.2018)

Dobrý deň, exekútor nemôže stiahnuť viac peňazí ako to dovoľuje zákon. Ak je to opačne, môžete žiadať súd, aby mu v tomto zabránil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk