Máte
otázku?

Exekúcia zrážkami zo mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať, či mám nárok na vrátenie 80 eur od exekútorky, ktoré jej boli omylom naviac stiahnuté z môjho platu. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Dobrý deň. Exekútor musí pri vykonaní exekúcie postupovať v súlade s Exekučným poriadkom a súvisiacmi predpismi. Ak je exekúcia vykonávaná zrážkami zo mzdy, postupuje exekútor v zmysle ustanovenia § 66 a nasl. Exekučného poriadku. Pokiaľ nastala situácia, že zrážky zo mzdy boli vykonané vo väčšom rozsahu, odporúčam Vám celú vec prekonzultovať s exekútorom povereným na vykonanie exekúcie. Všeobecne platí, že je vhodné s exekútorom čo najviac komunikovať. Ak teda skutočne nastala situácia, že zrážky boli vykonané vo väčšom rozsahu, môžete exekútora požiadať o vrátenie rozdielu.

Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, Pracovala som v agentúre, kde na mňa bola uvalená exekúcia. Svoj pracovný pomer som ukončila a nastúpila som do inej spoločnosti. V predchádzajúcom zamestnaní mi boli exekučné zrážky vykonávané každý mesiac. Mohli by ste mi povedať, či sa mi budú rovnako uplatňovať aj v novej práci a kedy to začne? Ďakujem, Jarmila

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň, ak ste nastúpili do nového zamestnania, potom v zmysle ust. § 75 ods. 2 Zákonníka práce platí :

"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e/ údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."
 
Rovnako v zmysle ust. § 84 exek. poriadku pokiaľ ide o vykonávanie zrážok zo mzdy platí :
"(1) Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené tým, u koho bol naposledy zamestnaný, o tom, či bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, ktorým exekútorom a v čí prospech. Takéto potvrdenie je povinný každý zamestnávateľ vydať zamestnancovi, ktorý u neho prestal pracovať.
(2) Ak zistí ten, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, že bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, oznámi to bezodkladne exekútorovi, ktorý vydal tento príkaz.
(3) Exekútor doručí tomu, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, do vlastných rúk príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz podľa § 67 a 68, oboznámi ho s doterajším priebehom exekúcie, najmä s výškou doteraz vykonaných zrážok, uvedie, aká vysoká je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, a aké je jej poradie; prikáže mu, aby odo dňa, keď sa mu príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz doručí, v zrážkach zo mzdy povinného pokračoval, a upozorní ho na všetky jeho povinnosti pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy."
 
Z uvedených zák. ustanovení vplýva, že ste povinná novému zamestnávateľovi predložiť potvrdenie od bývalého zamestnávateľa o vykonávaní zrážok zo mzdy a tento nový zamestnávateľ je povinný kontaktovať súdneho exekútora v zmysle ods. 3 § 84 exek. poriadku. Odporúčame vám preto kontaktovať s dokladmi priamo zamestnávateľa, a aj Vy z Vašej strany oznámiť exekútorovi, že ste zmenili zamestnávateľa v súlade s ust. § 85 exek. poriadku :
 
"Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie. Do jedného týždňa musí povinný takisto exekútorovi oznámiť, že nastúpil do zamestnania u iného platiteľa mzdy."

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť v mojej veci. Mám exekúciu a v bývalej práci som mal zrážky zo mzdy, až tri štvrtiny z celkovej sumy. Nedávno som však dostal výpoveď a teraz mám novú prácu. Oslovil som exekútora s otázkou, či by sme sa mohli dohodnúť na splátkovom kalendári. Ten mi odpovedal, že sa musí opýtať osoby, od ktorej som exekúciu dostal. Od tej doby nepokračoval v komunikácii. Po dlhšom čase som ho kontaktoval z iného čísla a zároveň som mu napísal žiadosť o splátkový kalendár cez email. Odvetil mi rovnakým spôsobom, že sa opýta príslušnej osoby a odvtedy sa už neozval. Poslal som mu viac emailov, no neodpovedá a ignoruje ma. Ďakujem za radu. S pozdravom, Robert

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle exek. poriadku pre splátky v exek. konaní platí ust. § 61g/  exek. poriadku :

"Žiadosť povinného o splátky

(1)Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2)Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f)povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že exekútor vždy povolí plnenie v splátkach na základe uvedeného zák. ustanovenia za podmienok v ňom uvedených, teda ak je vymáhaná suma max., 2000 €  a táto bude splatená maximálne v 10 splátkach, čo musí povinný v exekučnom konaní aj písomne prehlásiť v žiadosti o povolenie splátok.
Z otázky predpokladáme, že ide o vyššiu sumu nad 2000 €, preto so žiadosťou o splátky sa musíte Vy ako povinný obrátiť priamo na oprávneného v exek. konaní, teda nie na exekútora, a až na základe  písomného súhlasu oprávneného v exek. konaní môže exekútor povoliť splátky, čo vyplýva z odst. 3 § 61g/ exek. poriadku.
 

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mohla by som sa opýtať na moju situáciu? Žila som 7 rokov mimo Slovenska, teraz som sa vrátila a mám nejaké dlhy. Chcela by som sa zamestnať. Je možné, že mi exekútor zastaví alebo vezme celú výplatu? Mohla by som posielať peniaze, respektíve dostávať výplatu na iný účet ako je môj, pretože momentálne žiaden nevlastním? Ďakujem za odpoveď. Nina

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 18.08.2021)

Dobrý deň,
základnou otázkou vo Vami uvedenom prípade je to, či vo veci Vašich dlhov bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie. Odporúčame v tomto smere kontaktovať informačné centrum prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu a zistiť, či vo veciach Vašich dlhov bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie.

Ak vo veci už boli vydané súdne rozhodnutia, kontaktujte stránku Centrálneho registra exekúcií, kde môžete zistiť, či je voči Vám vedené exekučné konanie.

Pokiaľ ide o výplatu mzdy na iný účet, toto nie je celkom riešenie a to z dôvodu, že ak by ste mali zrážky zo mzdy, potom exekútor zašle príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy priamo zamestnávateľovi, ktorý bude vykonávať zrážky zo mzdy v zmysle exekučného poriadku. Zo zákona nevyplýva povinnosť zamestnanca, aby ste mzdu posielali na Váš účet, prípadne môžete mzdu preberať aj v hotovosti, alebo aj žiadať posielať mzdu na viac bankových účtov /viď § 130 ZP/.

 


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či môže exekútor siahnuť aj na odstupné v práci? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

napriek tomu, že v zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce sa odstupné nepovažuje za mzdu, podľa ustanovení exekučného poriadku sa zrážky zo mzdy povinného môžu vykonávať nielen zo mzdy povinného, ale aj iných príjmov povinného. Treba vychádza z ust. § 89 ods. 1 exekučného poriadku, v zmysle ktorého sa ustanovenia o zrážkach z mzdy vzťahujú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia. Dôraz pritom treba klásť na slovíčko "najmä", preto výpočet v tomto ustanovení je uvedený len príkladmo a exekúcia zrážkami sa môže vykonať aj z odstupného.


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, či mi exekútor môže siahnuť na príjem z diét, keďže som vodičom v MKD. Nemám vlastné deti a nevlastním žiadny majetok. Nemám ani dlhy voči sociálnej a zdravotnej poisťovni. Som však dlžný jednej fyzickej osobe, ktorá podala na mňa exekúciu. Ďakujem a pozdravujem, Kulan.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 09.08.2019)

Dobrý deň,

v zmysle ust. § 118 Zákonníka práce cestovné náhrady, teda aj diéty, sa síce za mzdu nepovažujú, ale exekútor môže siahnúť aj na túto sumu cestovných náhrad v zmysle ust. § 93 exekučného poriadku a to prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Citujeme zákonné ustanovenia :

§ 118  Zákonníka práce :
"(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
(2) Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,.... "

§ 69 exek. poriadku :
"(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.
(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách."

Poznamenávame, že exekútor Vám musí ponechať  tzv. nepostihnuteľnú sumu v zmysle ust. § 104 ods. 2 exek. poriadku, ktorá v súčasnosti predstavuje sumu 210,20 € na povinného.

Rozsah zrážok zo mzdy si môžete skontrolovať na internete použitím exekučnej kalkulačky.

 


 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku. Môj zamestnávateľ mi stiahol celú výplatu na základe nároku exekútora; na účet mi poslal iba 250 €. Keď som sa chcela skontaktovať s exekútorom, nedvíhal telefón, takže som mu napísala e-mail s tým, že mi prosím neberie všetky peniaze z výplaty, pretože som ochotná sa dohodnúť na splátkovom kalendári. Exekútor sa mi ozval až v deň výplaty, kedy mi poslal svoje kontaktné číslo, na ktorom ho môžem zastihnúť. Je to nepríjemné, keď človek má záujem sa dohodnúť hneď ako preberie zásielku a kontakt od exekútora dostane až vtedy, keď už prišiel o všetko. Keď som mu volala, povedal, že dali príkaz na sťahovanie z mzdy, avšak údajne nenaordinovali, aby mi zobrali celú výplatu. Čo mám robiť? Je ešte možné vrátiť peniaze, ktoré sú na depozitnom účte?

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

je potrebné písomne kontaktovať súdneho exekútora.

Podľa ust. § 61g/ exekučného poriadku platí :

"Žiadosť povinného o splátky

(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

Z uvedeného vyplýva, že ak spĺňate podmienky uvedené v ods. 2 §  exek. poriadku, exekútor musí zo zákona povoliť splátkový kalendár. Ak by vo Vašom prípade neboli splnené všetky podmienky uvedené v ods. 2 so súhlasom oprávneného exekútor povolí tiež splatenie dlhu v splátkach.

Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, rozsah vykonaných zrážok si môžete skontrolovať na tzv. exekučnej kalkulačke, ktorú nájdete na internetovej stránke exekútora, prípadne vyhľadajte na internete podľa slovného spojenia exekučná kalkulačka. Zamestnávateľ môže zrážky zo mzdy vykonávať v len rozsahu a výške podľa exekučného poriadku.

Tiež uvádzame, že zamestnávateľ zatiaľ obdržal od exekútora, rovnako aj Vy, upovedomenie o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy; exekútor tento príkaz na začatie exekúcie  doručil platiteľovi mzdy do vlastných rúk, pričom Vy ako povinná strácate dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok, teda zrazená časť mzdy je u zamestnávateľa.

Až následne exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy) po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie.

V tomto štádiu požiadajte písomne súdneho exekútora o povolenie splátok podľa vyššie uvedeného ust. § 61g/ exek. poriadku.


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Dal som auto do servisu, bolo havarované a malo sa to riešiť cez poisťovňu predajcu, toto preskočím. Problematika spočíva v tom, že servis mi jedného dňa poslal list, v ktorom ma vyzýval, aby som si auto vyzdvihol a zaplatil parkovné. V zmluve o parkovnom nebolo nič ustanovené. Chcel som sa dohodnúť, že si auto vyzdvihnem a poplatok uhradím neskôr. Odmietli sa však so mnou dohodnúť a moj dlh za parkovné tak narastal na úroveň, ktorú som už nemal šancu uhradiť. Až po niekoľkých rokoch mi exekútor začal odoberať časť mzdy, suma sa pohybovala okolo 5000 €. Tento absurdne vysoký dlh je už niekoľko mesiacov zaplatený, avšak exekútor neposlal doklad o ukončení exekúcie. Z firmy, kde pracujem, mu poslali email, na ktorý nereaguje. Ďalšou skutočnosťou je, že auto už pár rokov neexistuje, pravdepodobne ho rozpredali. Čo mi poradíte? Nemám peniaze na nič iné, len na to, aby som mohol chodiť do práce. Som odkázaný na rodičov a ani oni nemajú financie na rozdávanie. Navyše, musím sa starať o otca, ktorému odrezali obe nohy. Bol aj v reflexe Eugena Hlaváča, informácie o tom nájdete na internete. Vopred Vám ďakujem za radu a možno aj menšiu pomoc.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 25.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Sme názoru, že zo strany servisu došlo k obídeniu ustanovení Obč.  zákonníka a následne ste zrejme nevyužili odpor proti platobnému rozkazu prípadne odvolanie proti rozsudku, ktorým Vám bola uložená povinnosť k úhrade žalovanej sumy. 

Len poukazujeme na ust. § 656 a nasl.  Občianskeho zákonníka (citujeme) :

„(1) Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

(2) Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má zhotoviteľ právo vec predať. Ak zhotoviteľ pozná adresu objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

(3) Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa."

 

V otázke uvádzate, že dlžnú sumu ste uhradili a napriek úhrade z Vašej strany exekútor neposlal vyúčtovanie,  podať sťažnosť na Slov. komoru exekútorov

Podľa ust. exekučného poriadku platí :

"§ 61o : Ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie

(1) Ak povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

(2) Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora.

(3) Upovedomenie o ukončení exekúcie zašle exekútor účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí.

§ 61p : Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii a bezodkladne o tom upovedomí dotknuté osoby alebo orgány.

§ 74 : 

(1) Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky.

(2) Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ 66) alebo po tom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená."

 

Odporúčame požiadať písomne súdnehoe xekútora o vydanie upovedomenia  o ukončení exekúcie. Prípadne podať aj  písomnú sťažnosť na Slov. komoru exekútorov.

 

Pokiaľ ide o samotnú dlžnú sumu, ktorú ste uhradili titulom poplatku za uskladnenie, bez preštudovania dokladov sa k veci nevieme celkom jasne vyjadriť.

Odporúčame však obrátiť sa na ombudsmana aaaauto a požiadať vzhľadom na Vašu situáciu o vrátenie poplatku resp. aspoň jeho časti.  Pre uvedenie dôvodov, soc. situácia a zrejme aj zneužitie postavenia servisu, pre uvedenie ďalších dôvodov by sme potrebovali vidieť doklady.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného ust. § 656  Obč. zákonníka, auto Vám malo byť vydané resp. výťažok z predaja. V tejto časti preto odporúčame rovnako požiadať o vyjadrenie aaaauto resp. súčasne aj podať trestné oznámenie s jeho adresovaním prokuratúre.

Medializácia prípadu by tiež nebola nesprávnym krokom pokiaľ jednanie priamo s aaaauto nebude viesť v krátkom čase k výsledku – vráteniu auta resp. jeho finančnej náhrady.

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Mám nasledujúcu otázku. Som čiastočný invalidný dôchodca s dôchodkom približne 220 eur a pracujem na dohodu, kde môj hrubý príjem je 100 eur. Mám exekúciu a exekútor poslal môjmu zamestnávateľovi návrh na zrážky vo výške 100 eur mesačne. Zároveň vychovávam maloletého syna z prvého manželstva, ktorý mi bol súdne pridelený. Som ženatý a moja manželka je momentálne nezamestnaná. Má exekútor právo mi strhnúť 100 eur mesačne? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, exekútor nemôže poslať zamestnávateľovi dohodu o tom, že Váš zamestnávateľ Vám bude na základe dohody s exekútorom vykonávať zrážky zo mzdy v sume 100 €.

Zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy musí postupovať podľa exekučného poriadku.

Predpokladáme, že zamestnávateľ pozná rozsah Vašich vyživovacích povinností , teda že máte manželku a syna a pokiaľ vychádzame z jednoduchého výpočtu podľa Vami poskytnutých údajov /hrubá mzda, dôchodok/, zrážky zo mzdy budú 0 €, lebo Váš príjem vrátane dôchodku nedosahuje ani výšku nepostihnuteľných súm.

Pre Vašu informáciu posielame link na prekontrolovanie rozsahu zrážky : https://www.mup.sk/11/1/kalkulacka-vypoctu-exekucnych-zrazok-zo-mzdy/.

 


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať. Keď som mal exekúcie na zrážky z mzdy a iných príjmov, je možné, že sa to týkalo aj preplatku na dani z príjmu, ktorý mi bol vrátený, avšak zrážaný zamestnávateľom a poslaný exekútorovi? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 68 exekučného poriadku  zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.

T.j. : Preplatok na dani z príjmov nie je mzdou, ale je Vašim príjmom.

Rozsah vykonaných zrážok si môžete skontrolovať použitím tzv. exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete pod týmto názvom na internete.


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím poradiť, čo mám urobiť, ak som v roku 2016 dvakrát zaplatil za tú istú položku? Prvýkrát som to urobil vtedy a druhýkrát nedávno, pred sviatkami. Ale suma druhej platby bola dvojnásobná. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň,  

v súlade s ust. § 451 Občianskeho zákonníka vznikla na strane osoby, ktorej ste pohľadávku uhradili 2 krát bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinná Vám vrátiť (citujeme) :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

 

Podľa ust. §  107  Občianskeho zákonníka platí : "

" (1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

T.j. :  Zašlite predmetnej osobe alebo inštitúcii výzvu na vrátenie sumy a pokiaľ k úhrade nedôjde, budete musieť sa obrátiť na súd.

Môžete nás v uvedenej veci kontaktovať. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.