'

Exekúcia zrážkami zo mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: Mgr. Boris Gál
Odpovedané dňa: 1. 11. 2014

Otázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Dobry vecer,chcen sa spytat ci mam narok na vratenie 80 Euro od exekutorky ktore jej bolo omylom navyse stiahnute z mojho platu . Dakujem

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Dobrý deň. Exekútor musí pri vykonaní exekúcie postupovať v súlade s Exekučným poriadkom a súvisiacmi predpismi. Ak je exekúcia vykonávaná zrážkami zo mzdy, postupuje exekútor v zmysle ustanovenia § 66 a nasl. Exekučného poriadku. Pokiaľ nastala situácia, že zrážky zo mzdy boli vykonané vo väčšom rozsahu, odporúčam Vám celú vec prekonzultovať s exekútorom povereným na vykonanie exekúcie. Všeobecne platí, že je vhodné s exekútorom čo najviac komunikovať. Ak teda skutočne nastala situácia, že zrážky boli vykonané vo väčšom rozsahu, môžete exekútora požiadať o vrátenie rozdielu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku zamestnávateľ mi stiahol celú výplatu na základe exekútora na účet mi poslal 250 €. Keď som sa chcela skontaktovať z exekútorom tak sa nedalo, nedvíhal mi telefón, tak som mu písala email nech mi to nesťahujú z výplaty, že som ochotná sa dohodnúť na splátkovom kalendári exekútor sa mi ozval až v deň výplaty kde mi poslal jeho číslo kde ho zastihnem, je sprostosť, že človek má záujem sa dohodnúť hneď ako preberie zásielku a exekútor dá kontakt až keď som prišla o všetko, keď som mu volala povedal, že dali príkaz na sťahovanie zo mzdy ale, že nedali, aby mi zobrali celú výplatu čo mám robiť, že možné ešte vrátiť peniaze, ktoré sú na depozitnom účte ?

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

je potrebné písomne kontaktovať súdneho exekútora.

Podľa ust. § 61g/ exekučného poriadku platí :

"Žiadosť povinného o splátky

(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

Z uvedeného vyplýva, že ak spĺňate podmienky uvedené v ods. 2 §  exek. poriadku, exekútor musí zo zákona povoliť splátkový kalendár. Ak by vo Vašom prípade neboli splnené všetky podmienky uvedené v ods. 2 so súhlasom oprávneného exekútor povolí tiež splatenie dlhu v splátkach.

Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, rozsah vykonaných zrážok si môžete skontrolovať na tzv. exekučnej kalkulačke, ktorú nájdete na internetovej stránke exekútora, prípadne vyhľadajte na internete podľa slovného spojenia exekučná kalkulačka. Zamestnávateľ môže zrážky zo mzdy vykonávať v len rozsahu a výške podľa exekučného poriadku.

Tiež uvádzame, že zamestnávateľ zatiaľ obdržal od exekútora, rovnako aj Vy, upovedomenie o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy; exekútor tento príkaz na začatie exekúcie  doručil platiteľovi mzdy do vlastných rúk, pričom Vy ako povinná strácate dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok, teda zrazená časť mzdy je u zamestnávateľa.

Až následne exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy) po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie.

V tomto štádiu požiadajte písomne súdneho exekútora o povolenie splátok podľa vyššie uvedeného ust. § 61g/ exek. poriadku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. Dal som auto do servisu bolo havarované malo sa to riešiť cez poisťovňu aaaa toto preskočím. Ide o to, že jeden deň mi servis poslal list, aby som si zobral auto a zaplatil parkovanie. V zmluve nič o parkovnom nebolo Chcel som sa s nimi dohodnúť, že auto si zoberiem a neskôr im to zaplatím. Nechceli sa dohodnúť tak mi za parkovné rástol dlh a už som to nemal šancu zaplatiť. Až po niekoľkých rokoch mi exekútor dal zrážku zo mzdy ta suma sa pohybovala okolo 5000 €.  Už pár mesiacov je tento nezmyselné vysoký dlh zaplatený a exekútor neposlal ukončenie exekúcie. Z Firmy kde pracujem mu poslali email, na ktoré nereaguje. A ďalšia vec, že auto už pár rokov neexistuje. Pravdepodobne ho rozpredali. Čo mi poradíte? Peniaze nemám dá sa povedať na nič iné len na to, aby som mohol chodiť do roboty. Odkázaný som na rodičov a ani oni toho nemajú na rozdávanie A ešte aj o otca sa musím starať tomu odrezali obe nohy. Však bol aj v REFLEXE Eugen Hlaváč. Na internete nájdete. Vopred Vám ďakujem za radu a možno aj menšej pomoci.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Sme názoru, že zo strany servisu došlo k obídeniu ustanovení Obč.  zákonníka a následne ste zrejme nevyužili odpor proti platobnému rozkazu prípadne odvolanie proti rozsudku, ktorým Vám bola uložená povinnosť k úhrade žalovanej sumy. 

Len poukazujeme na ust. § 656 a nasl.  Občianskeho zákonníka (citujeme) :

„(1) Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

(2) Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má zhotoviteľ právo vec predať. Ak zhotoviteľ pozná adresu objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

(3) Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa."

 

V otázke uvádzate, že dlžnú sumu ste uhradili a napriek úhrade z Vašej strany exekútor neposlal vyúčtovanie,  podať sťažnosť na Slov. komoru exekútorov

Podľa ust. exekučného poriadku platí :

"§ 61o : Ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie

(1) Ak povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

(2) Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora.

(3) Upovedomenie o ukončení exekúcie zašle exekútor účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí.

§ 61p : Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii a bezodkladne o tom upovedomí dotknuté osoby alebo orgány.

§ 74 : 

(1) Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky.

(2) Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ 66) alebo po tom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená."

 

Odporúčame požiadať písomne súdnehoe xekútora o vydanie upovedomenia  o ukončení exekúcie. Prípadne podať aj  písomnú sťažnosť na Slov. komoru exekútorov.

 

Pokiaľ ide o samotnú dlžnú sumu, ktorú ste uhradili titulom poplatku za uskladnenie, bez preštudovania dokladov sa k veci nevieme celkom jasne vyjadriť.

Odporúčame však obrátiť sa na ombudsmana aaaauto a požiadať vzhľadom na Vašu situáciu o vrátenie poplatku resp. aspoň jeho časti.  Pre uvedenie dôvodov, soc. situácia a zrejme aj zneužitie postavenia servisu, pre uvedenie ďalších dôvodov by sme potrebovali vidieť doklady.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného ust. § 656  Obč. zákonníka, auto Vám malo byť vydané resp. výťažok z predaja. V tejto časti preto odporúčame rovnako požiadať o vyjadrenie aaaauto resp. súčasne aj podať trestné oznámenie s jeho adresovaním prokuratúre.

Medializácia prípadu by tiež nebola nesprávnym krokom pokiaľ jednanie priamo s aaaauto nebude viesť v krátkom čase k výsledku – vráteniu auta resp. jeho finančnej náhrady.

 

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás mám takú otázku som čiastočný invalidný dôchodca môj dôchodok je cca 220e a ešte pracujem na dohodu kde môj príjem je 100 e v hrubom exekúcii mám viac a môjmu zamestnávateľovi poslal exekútor návrh na zrážky v sume 100 e mesačne a ešte vychovávam maloletého syna z 1. manželstva mám ho súdne prideleného a som ženatý a moja manželka je momentálne nezamestnaná. Má exekútor právo mi strhnúť 100 e ?Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, exekútor nemôže poslať zamestnávateľovi dohodu o tom, že Váš zamestnávateľ Vám bude na základe dohody s exekútorom vykonávať zrážky zo mzdy v sume 100 €.

Zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy musí postupovať podľa exekučného poriadku.

Predpokladáme, že zamestnávateľ pozná rozsah Vašich vyživovacích povinností , teda že máte manželku a syna a pokiaľ vychádzame z jednoduchého výpočtu podľa Vami poskytnutých údajov /hrubá mzda, dôchodok/, zrážky zo mzdy budú 0 €, lebo Váš príjem vrátane dôchodku nedosahuje ani výšku nepostihnuteľných súm.

Pre Vašu informáciu posielame link na prekontrolovanie rozsahu zrážky : https://www.mup.sk/11/1/kalkulacka-vypoctu-exekucnych-zrazok-zo-mzdy/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, keď som mal exekúcie na zrážky zo mzdy a iných príjmov, či do toho podlieha aj preplatok na daní z príjmu, ktorý mi bol vrátený no síce zamestnávateľom zrazený a poslaný exekútorovi. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 68 exekučného poriadku  zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.

T.j. : Preplatok na dani z príjmov nie je mzdou, ale je Vašim príjmom.

Rozsah vykonaných zrážok si môžete skontrolovať použitím tzv. exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete pod týmto názvom na internete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, čo mám robiť pokiaľ som zaplatil jednu vec dva krát v roku 2016 prvý krát a teraz pred sviatkami druhý krát ale raz toľko ďakujem pekne.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň,  

v súlade s ust. § 451 Občianskeho zákonníka vznikla na strane osoby, ktorej ste pohľadávku uhradili 2 krát bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinná Vám vrátiť (citujeme) :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

 

Podľa ust. §  107  Občianskeho zákonníka platí : "

" (1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

T.j. :  Zašlite predmetnej osobe alebo inštitúcii výzvu na vrátenie sumy a pokiaľ k úhrade nedôjde, budete musieť sa obrátiť na súd.

Môžete nás v uvedenej veci kontaktovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím pán advokát o odpoveď v tejto veci: exekútorom boli nariadené zrážky z mojej mzdy. Celá dlžná suma vyčíslená exekútorom vrátane úrokov z omeškania je už dávno splatená a na základe pokynu exekútora je uložená mojim zamestnávateľom v depozite. V súčasnosti sa čaká na rozsudok - na vyjadrenie súdu. Exekútor mi však zablokoval na tu dlžnú sumu (ktorá je v tom depozite celá splatená aj peniaze na mojom účte. Ma exekútor právo držať 2 x tu istú dlžnú sumu? Môžem žiadať exekútora o odblokovanie peňazí z účtu, ak je celý dlh splatený a "pripravený" v depozite, alebo sa musí čakať na vyjadrenie súdu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň, ak je už celý dlh splatený, nie je možné, aby exekútor vám naďalej blokoval vaše peniaze. V prípade, ak je zaplatený celý dlh, je to dôvod na zastavenie exekúcie. Napíšte exekútorovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa len opýtať, či môže exekútor zablokovať mi účet a pri tom mi aj strhávať peniaze zo mzdy.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: Advokát (ll) (odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň. Áno súdny exekútor môže vykonávať exekúciu aj viacerými spôsobmi, ktoré pripúšťa Exekučný poriadok, aby docielil uspokojenie pohľadávky. Exekútor pri exekúcii postupuje tak, aby zabezpečil vymoženie pohľadávky oprávneného čo najefektívnejšie a najrýchlejšie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

dobry neviem uz ako dalej prosim vas o radu mal som dlh na najme, tak bytove to dalo vymahat exekutorovi bolo to 1200 a on zamrazil ucet a zobral hned 1300 a 9 mesiacov este strhaval 190 a bytove tvrdi, ze to mame zaplatit my tak teraz neviem vopred dakujem

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, exekútor môže stiahnuť iba to, čo ste boli dlžný s príslušenstvom -  pozrite si upovedomenie o exekúcii, tam sú uvedené sumy. Exekútor si nemôže sťahovať čokoľvek. Skontrolujte si dokumenty od exekútora, súdne rozhodnutie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry vecer, som v exekucnom konani a exekutor mi stiahol vymahanu sumu aj z uctu aj zo mzdy je to realne? Dakujem za skoru odpoved. Popripade ako je mozne sa voci tomu branit ked mi na zaklade toho nezostali prostriedky na uhradenie dlhu v tomto okamihu. Dakujem.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, exekútor Vám môže zablokovať účet, nemôže však stiahnuť mzdu od zamestnávateľa a potom zvyšok stiahnuť z účtu. Požiadajte ho o odblokovanie zvyšku mzdy, ktorú máte na účte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,som slobodná matka s jednym dieťatom a moja mzda je 500 eur v čistom. V práci mi strhavaju 200 eur exekutorovi a z 300 eur mam s dcerou vyžit. Postupujú spravne? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, dôležité je o akú pohľadávku ide (či je alebo nie je prednostná), exekútor musí zohľadniť životné minimum na Vás a na dieťa a pri neprednostnej pohľadávky môže sťahovať iba 1/3. Pozrite si výšku životného minima (mení sa každý rok), odpočítajte ho a a výsledok vydeľte 3. To je suma, ktorú Vám môžu sťahovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk