Máte
otázku?

Exekúcia zrážkami zo mzdy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčín

Otázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Dobry vecer,chcen sa spytat ci mam narok na vratenie 80 Euro od exekutorky ktore jej bolo omylom navyse stiahnute z mojho platu . Dakujem

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

Dobrý deň. Exekútor musí pri vykonaní exekúcie postupovať v súlade s Exekučným poriadkom a súvisiacmi predpismi. Ak je exekúcia vykonávaná zrážkami zo mzdy, postupuje exekútor v zmysle ustanovenia § 66 a nasl. Exekučného poriadku. Pokiaľ nastala situácia, že zrážky zo mzdy boli vykonané vo väčšom rozsahu, odporúčam Vám celú vec prekonzultovať s exekútorom povereným na vykonanie exekúcie. Všeobecne platí, že je vhodné s exekútorom čo najviac komunikovať. Ak teda skutočne nastala situácia, že zrážky boli vykonané vo väčšom rozsahu, môžete exekútora požiadať o vrátenie rozdielu.

Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
pracovala som v agentúre, v ktorej som mala exekúciu, ukončila som pracovný pomer a nastúpila do nej firmy. Zrážky v starej práci mi boli vykonávané mesačne. Bude mi sťahovať aj v novej práci ? Kedy stým začne. Ďakujem. Jarmila

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň, ak ste nastúpili do nového zamestnania, potom v zmysle ust. § 75 ods. 2 Zákonníka práce platí :

"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e/ údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."
 
Rovnako v zmysle ust. § 84 exek. poriadku pokiaľ ide o vykonávanie zrážok zo mzdy platí :
"(1) Ten, kto prijíma zamestnanca do zamestnania, je povinný vyžiadať si od neho potvrdenie vystavené tým, u koho bol naposledy zamestnaný, o tom, či bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, ktorým exekútorom a v čí prospech. Takéto potvrdenie je povinný každý zamestnávateľ vydať zamestnancovi, ktorý u neho prestal pracovať.
(2) Ak zistí ten, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, že bol vydaný príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz, oznámi to bezodkladne exekútorovi, ktorý vydal tento príkaz.
(3) Exekútor doručí tomu, u koho povinný novo nastúpil do zamestnania, do vlastných rúk príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz podľa § 67 a 68, oboznámi ho s doterajším priebehom exekúcie, najmä s výškou doteraz vykonaných zrážok, uvedie, aká vysoká je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať, a aké je jej poradie; prikáže mu, aby odo dňa, keď sa mu príkaz na začatie exekúcie alebo exekučný príkaz doručí, v zrážkach zo mzdy povinného pokračoval, a upozorní ho na všetky jeho povinnosti pri vykonávaní exekúcie zrážkami zo mzdy."
 
Z uvedených zák. ustanovení vplýva, že ste povinná novému zamestnávateľovi predložiť potvrdenie od bývalého zamestnávateľa o vykonávaní zrážok zo mzdy a tento nový zamestnávateľ je povinný kontaktovať súdneho exekútora v zmysle ods. 3 § 84 exek. poriadku. Odporúčame vám preto kontaktovať s dokladmi priamo zamestnávateľa, a aj Vy z Vašej strany oznámiť exekútorovi, že ste zmenili zamestnávateľa v súlade s ust. § 85 exek. poriadku :
 
"Ak povinný prestal pracovať u doterajšieho platiteľa mzdy, musí to oznámiť do jedného týždňa exekútorovi, ktorý vydal príkaz na začatie exekúcie. Do jedného týždňa musí povinný takisto exekútorovi oznámiť, že nastúpil do zamestnania u iného platiteľa mzdy."

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
potreboval by som poradiť v mojej veci :mám exekúciu a mal som v bývalej práci zrážky zo mzdy 3 štvrtiny zo mzdy…dostal som výpoveď a mám novú prácu …volal som exekútorovi, či sa nemôžme dohodnúť na splátkovom kalendári a on mi povedal, že sa opýta osoby, od ktorej som ju dostal a od vtedy nekomunikoval. Po dlhšom čase som ho skontaktoval z iného čísla a aj napísal žiadosť o splátkový kalendár do mailu a zas to isté, že sa jej opýta a zas nič od vtedy sa neozval…poslal som viac mailov a neodpisuje…a nedvíha. Ďakujem za radu. Robert

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle exek. poriadku pre splátky v exek. konaní platí ust. § 61g/  exek. poriadku :

"Žiadosť povinného o splátky

(1)Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.
(2)Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak
a) povinný je fyzickou osobou,
b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,
c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,
d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,
f)povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.
(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.
(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.
(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že exekútor vždy povolí plnenie v splátkach na základe uvedeného zák. ustanovenia za podmienok v ňom uvedených, teda ak je vymáhaná suma max., 2000 €  a táto bude splatená maximálne v 10 splátkach, čo musí povinný v exekučnom konaní aj písomne prehlásiť v žiadosti o povolenie splátok.
Z otázky predpokladáme, že ide o vyššiu sumu nad 2000 €, preto so žiadosťou o splátky sa musíte Vy ako povinný obrátiť priamo na oprávneného v exek. konaní, teda nie na exekútora, a až na základe  písomného súhlasu oprávneného v exek. konaní môže exekútor povoliť splátky, čo vyplýva z odst. 3 § 61g/ exek. poriadku.
 

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
môžem sa spýtať na moju situáciu, 7 rokov som žila mimo SK, teraz som sa vrátila a mám nejaké dlhy, chcela by som sa zamestnať, je možné, že mi exekútor zastaví alebo vezme celú výplatu ? A môžem posielať peniaze, respektíve dostávať výplatu na iný účet ako môj, ja žiaden nevlastním. Ďakujem za odpoveď. Nina

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 18.08.2021)

Dobrý deň,
základnou otázkou vo Vami uvedenom prípade je to, či vo veci Vašich dlhov bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie. Odporúčame v tomto smere kontaktovať informačné centrum prísl. okresného súdu podľa miesta trvalého pobytu a zistiť, či vo veciach Vašich dlhov bolo vydané nejaké súdne rozhodnutie.

Ak vo veci už boli vydané súdne rozhodnutia, kontaktujte stránku Centrálneho registra exekúcií, kde môžete zistiť, či je voči Vám vedené exekučné konanie.

Pokiaľ ide o výplatu mzdy na iný účet, toto nie je celkom riešenie a to z dôvodu, že ak by ste mali zrážky zo mzdy, potom exekútor zašle príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy priamo zamestnávateľovi, ktorý bude vykonávať zrážky zo mzdy v zmysle exekučného poriadku. Zo zákona nevyplýva povinnosť zamestnanca, aby ste mzdu posielali na Váš účet, prípadne môžete mzdu preberať aj v hotovosti, alebo aj žiadať posielať mzdu na viac bankových účtov /viď § 130 ZP/.

 


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, či môže exekútor siahnuť aj na odstupné v práci? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 11.05.2021)

Dobrý deň,

napriek tomu, že v zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce sa odstupné nepovažuje za mzdu, podľa ustanovení exekučného poriadku sa zrážky zo mzdy povinného môžu vykonávať nielen zo mzdy povinného, ale aj iných príjmov povinného. Treba vychádza z ust. § 89 ods. 1 exekučného poriadku, v zmysle ktorého sa ustanovenia o zrážkach z mzdy vzťahujú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia. Dôraz pritom treba klásť na slovíčko "najmä", preto výpočet v tomto ustanovení je uvedený len príkladmo a exekúcia zrážkami sa môže vykonať aj z odstupného.


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi môže exekútor siahnuť na diéty ako vodič MKD deti nemám nevlastním žiaden majetok dlhy voči sociálnej a zdravotnej poisťovni nemám som dlžný fyzickej osobe, ktorá podala na mňa exekúciu. Ďakujem s pozdravom Kulan

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 09.08.2019)

Dobrý deň,

v zmysle ust. § 118 Zákonníka práce cestovné náhrady, teda aj diéty, sa síce za mzdu nepovažujú, ale exekútor môže siahnúť aj na túto sumu cestovných náhrad v zmysle ust. § 93 exekučného poriadku a to prikázaním pohľadávky z účtu v banke.

Citujeme zákonné ustanovenia :

§ 118  Zákonníka práce :
"(1) Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu.
(2) Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Za mzdu sa nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady vrátane nenárokových cestovných náhrad, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,.... "

§ 69 exek. poriadku :
"(1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.
(2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách."

Poznamenávame, že exekútor Vám musí ponechať  tzv. nepostihnuteľnú sumu v zmysle ust. § 104 ods. 2 exek. poriadku, ktorá v súčasnosti predstavuje sumu 210,20 € na povinného.

Rozsah zrážok zo mzdy si môžete skontrolovať na internete použitím exekučnej kalkulačky.

 


 


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám otázku zamestnávateľ mi stiahol celú výplatu na základe exekútora na účet mi poslal 250 €. Keď som sa chcela skontaktovať z exekútorom tak sa nedalo, nedvíhal mi telefón, tak som mu písala email nech mi to nesťahujú z výplaty, že som ochotná sa dohodnúť na splátkovom kalendári exekútor sa mi ozval až v deň výplaty kde mi poslal jeho číslo kde ho zastihnem, je sprostosť, že človek má záujem sa dohodnúť hneď ako preberie zásielku a exekútor dá kontakt až keď som prišla o všetko, keď som mu volala povedal, že dali príkaz na sťahovanie zo mzdy ale, že nedali, aby mi zobrali celú výplatu čo mám robiť, že možné ešte vrátiť peniaze, ktoré sú na depozitnom účte ?

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 08.06.2019)

Dobrý deň,

je potrebné písomne kontaktovať súdneho exekútora.

Podľa ust. § 61g/ exekučného poriadku platí :

"Žiadosť povinného o splátky

(1) Povinný môže exekútora žiadať, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

(2) Exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí vždy, ak

a) povinný je fyzickou osobou,

b) povinný vymáhaný nárok nespochybňuje,

c) nejde o opakovanú žiadosť povinného v exekučnom konaní,

d) vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,

e) povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté,

f) povinný zaplatí prvú splátku najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

(3) So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez splnenia podmienok podľa odseku 2.

(4) Ak sa plnenie v splátkach povolí, exekútor to oznámi povinnému a oprávnenému a upovedomí ich aj o odklade exekúcie. Na návrh na odklad exekúcie podľa § 61h ods. 1 písm. d) sa v takom prípade v exekúcii neprihliada.

(5) Pri nesplnení niektorej zo splátok riadne a včas sa na povolenie splátok a povolenie odkladu exekúcie neprihliada."

Z uvedeného vyplýva, že ak spĺňate podmienky uvedené v ods. 2 §  exek. poriadku, exekútor musí zo zákona povoliť splátkový kalendár. Ak by vo Vašom prípade neboli splnené všetky podmienky uvedené v ods. 2 so súhlasom oprávneného exekútor povolí tiež splatenie dlhu v splátkach.

Pokiaľ ide o zrážky zo mzdy, rozsah vykonaných zrážok si môžete skontrolovať na tzv. exekučnej kalkulačke, ktorú nájdete na internetovej stránke exekútora, prípadne vyhľadajte na internete podľa slovného spojenia exekučná kalkulačka. Zamestnávateľ môže zrážky zo mzdy vykonávať v len rozsahu a výške podľa exekučného poriadku.

Tiež uvádzame, že zamestnávateľ zatiaľ obdržal od exekútora, rovnako aj Vy, upovedomenie o začatí exekúcie zrážkami zo mzdy; exekútor tento príkaz na začatie exekúcie  doručil platiteľovi mzdy do vlastných rúk, pričom Vy ako povinná strácate dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie, právo na vyplatenie tej časti mzdy, ktorá zodpovedá určenej výške zrážok, teda zrazená časť mzdy je u zamestnávateľa.

Až následne exekútor vydá exekučný príkaz (príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy) po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie.

V tomto štádiu požiadajte písomne súdneho exekútora o povolenie splátok podľa vyššie uvedeného ust. § 61g/ exek. poriadku.


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Potrebujem poradiť. Dal som auto do servisu bolo havarované malo sa to riešiť cez poisťovňupredajcu toto preskočím. Ide o to, že jeden deň mi servis poslal list, aby som si zobral auto a zaplatil parkovanie. V zmluve nič o parkovnom nebolo Chcel som sa s nimi dohodnúť, že auto si zoberiem a neskôr im to zaplatím. Nechceli sa dohodnúť tak mi za parkovné rástol dlh a už som to nemal šancu zaplatiť. Až po niekoľkých rokoch mi exekútor dal zrážku zo mzdy ta suma sa pohybovala okolo 5000 €.  Už pár mesiacov je tento nezmyselné vysoký dlh zaplatený a exekútor neposlal ukončenie exekúcie. Z Firmy kde pracujem mu poslali email, na ktoré nereaguje. A ďalšia vec, že auto už pár rokov neexistuje. Pravdepodobne ho rozpredali. Čo mi poradíte? Peniaze nemám dá sa povedať na nič iné len na to, aby som mohol chodiť do roboty. Odkázaný som na rodičov a ani oni toho nemajú na rozdávanie A ešte aj o otca sa musím starať tomu odrezali obe nohy. Však bol aj v REFLEXE Eugen Hlaváč. Na internete nájdete. Vopred Vám ďakujem za radu a možno aj menšej pomoci.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 25.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Sme názoru, že zo strany servisu došlo k obídeniu ustanovení Obč.  zákonníka a následne ste zrejme nevyužili odpor proti platobnému rozkazu prípadne odvolanie proti rozsudku, ktorým Vám bola uložená povinnosť k úhrade žalovanej sumy. 

Len poukazujeme na ust. § 656 a nasl.  Občianskeho zákonníka (citujeme) :

„(1) Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si vec najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava alebo úprava mala vykonať, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie.

(2) Ak si objednávateľ nevyzdvihne vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má zhotoviteľ právo vec predať. Ak zhotoviteľ pozná adresu objednávateľa a ak ide o vec väčšej hodnoty, je zhotoviteľ povinný o zamýšľanom predaji objednávateľa vopred upovedomiť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci.

(3) Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí zhotoviteľ objednávateľovi výťažok predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok predaja musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa."

 

V otázke uvádzate, že dlžnú sumu ste uhradili a napriek úhrade z Vašej strany exekútor neposlal vyúčtovanie,  podať sťažnosť na Slov. komoru exekútorov

Podľa ust. exekučného poriadku platí :

"§ 61o : Ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie

(1) Ak povinný splnil vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie alebo exekútor vymohol vymáhaný nárok vrátane trov exekúcie, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

(2) Súčasťou upovedomenia o ukončení exekúcie je konečné vyúčtovanie exekučného konania, v ktorom exekútor uvedie najmä výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného a výšku vymožených trov exekútora.

(3) Upovedomenie o ukončení exekúcie zašle exekútor účastníkom konania a súdu. Doručením upovedomenia o ukončení exekúcie súdu sa exekučné konanie končí.

§ 61p : Ak bola exekúcia ukončená, exekútor do troch pracovných dní zruší všetky úkony, ktoré uskutočnil, smerujúce k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii a bezodkladne o tom upovedomí dotknuté osoby alebo orgány.

§ 74 : 

(1) Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas troch mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky.

(2) Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená (§ 66) alebo po tom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená."

 

Odporúčame požiadať písomne súdnehoe xekútora o vydanie upovedomenia  o ukončení exekúcie. Prípadne podať aj  písomnú sťažnosť na Slov. komoru exekútorov.

 

Pokiaľ ide o samotnú dlžnú sumu, ktorú ste uhradili titulom poplatku za uskladnenie, bez preštudovania dokladov sa k veci nevieme celkom jasne vyjadriť.

Odporúčame však obrátiť sa na ombudsmana aaaauto a požiadať vzhľadom na Vašu situáciu o vrátenie poplatku resp. aspoň jeho časti.  Pre uvedenie dôvodov, soc. situácia a zrejme aj zneužitie postavenia servisu, pre uvedenie ďalších dôvodov by sme potrebovali vidieť doklady.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného ust. § 656  Obč. zákonníka, auto Vám malo byť vydané resp. výťažok z predaja. V tejto časti preto odporúčame rovnako požiadať o vyjadrenie aaaauto resp. súčasne aj podať trestné oznámenie s jeho adresovaním prokuratúre.

Medializácia prípadu by tiež nebola nesprávnym krokom pokiaľ jednanie priamo s aaaauto nebude viesť v krátkom čase k výsledku – vráteniu auta resp. jeho finančnej náhrady.

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím Vás mám takú otázku som čiastočný invalidný dôchodca môj dôchodok je cca 220e a ešte pracujem na dohodu kde môj príjem je 100 e v hrubom exekúcii mám viac a môjmu zamestnávateľovi poslal exekútor návrh na zrážky v sume 100 e mesačne a ešte vychovávam maloletého syna z 1. manželstva mám ho súdne prideleného a som ženatý a moja manželka je momentálne nezamestnaná. Má exekútor právo mi strhnúť 100 e ?Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 02.05.2019)

Dobrý deň, exekútor nemôže poslať zamestnávateľovi dohodu o tom, že Váš zamestnávateľ Vám bude na základe dohody s exekútorom vykonávať zrážky zo mzdy v sume 100 €.

Zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy musí postupovať podľa exekučného poriadku.

Predpokladáme, že zamestnávateľ pozná rozsah Vašich vyživovacích povinností , teda že máte manželku a syna a pokiaľ vychádzame z jednoduchého výpočtu podľa Vami poskytnutých údajov /hrubá mzda, dôchodok/, zrážky zo mzdy budú 0 €, lebo Váš príjem vrátane dôchodku nedosahuje ani výšku nepostihnuteľných súm.

Pre Vašu informáciu posielame link na prekontrolovanie rozsahu zrážky : https://www.mup.sk/11/1/kalkulacka-vypoctu-exekucnych-zrazok-zo-mzdy/.

 


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, keď som mal exekúcie na zrážky zo mzdy a iných príjmov, či do toho podlieha aj preplatok na daní z príjmu, ktorý mi bol vrátený no síce zamestnávateľom zrazený a poslaný exekútorovi. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 30.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 68 exekučného poriadku  zrážky zo mzdy a z iných príjmov možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva.

T.j. : Preplatok na dani z príjmov nie je mzdou, ale je Vašim príjmom.

Rozsah vykonaných zrážok si môžete skontrolovať použitím tzv. exekučnej kalkulačky, ktorú nájdete pod týmto názvom na internete.


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, čo mám robiť pokiaľ som zaplatil jednu vec dva krát v roku 2016 prvý krát a teraz pred sviatkami druhý krát ale raz toľko ďakujem pekne.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 12.01.2019)

Dobrý deň,  

v súlade s ust. § 451 Občianskeho zákonníka vznikla na strane osoby, ktorej ste pohľadávku uhradili 2 krát bezdôvodné obohatenie, ktoré je povinná Vám vrátiť (citujeme) :

"(1) Kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať.

(2) Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov."

 

Podľa ust. §  107  Občianskeho zákonníka platí : "

" (1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil.

(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

(3) Ak sú účastníci neplatnej alebo zrušenej zmluvy povinní navzájom si vrátiť všetko, čo podľa nej dostali, prihliadne súd na námietku premlčania len vtedy, ak by aj druhý účastník mohol premlčanie namietať."

T.j. :  Zašlite predmetnej osobe alebo inštitúcii výzvu na vrátenie sumy a pokiaľ k úhrade nedôjde, budete musieť sa obrátiť na súd.

Môžete nás v uvedenej veci kontaktovať. 


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Prosím pán advokát o odpoveď v tejto veci: exekútorom boli nariadené zrážky z mojej mzdy. Celá dlžná suma vyčíslená exekútorom vrátane úrokov z omeškania je už dávno splatená a na základe pokynu exekútora je uložená mojim zamestnávateľom v depozite. V súčasnosti sa čaká na rozsudok - na vyjadrenie súdu. Exekútor mi však zablokoval na tu dlžnú sumu (ktorá je v tom depozite celá splatená aj peniaze na mojom účte. Ma exekútor právo držať 2 x tu istú dlžnú sumu? Môžem žiadať exekútora o odblokovanie peňazí z účtu, ak je celý dlh splatený a "pripravený" v depozite, alebo sa musí čakať na vyjadrenie súdu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 22.06.2018)

Dobrý deň, ak je už celý dlh splatený, nie je možné, aby exekútor vám naďalej blokoval vaše peniaze. V prípade, ak je zaplatený celý dlh, je to dôvod na zastavenie exekúcie. Napíšte exekútorovi.


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcem sa len opýtať, či môže exekútor zablokovať mi účet a pri tom mi aj strhávať peniaze zo mzdy.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 23.06.2017)

Dobrý deň. Áno súdny exekútor môže vykonávať exekúciu aj viacerými spôsobmi, ktoré pripúšťa Exekučný poriadok, aby docielil uspokojenie pohľadávky. Exekútor pri exekúcii postupuje tak, aby zabezpečil vymoženie pohľadávky oprávneného čo najefektívnejšie a najrýchlejšie. 


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den prajem. Mam problem s dlznikom, ktory mi dlží 11 730 eur + uroky od septembra 2014. Kvoli nemu som si brala uver, ktory teraz splacam po 157 eur mesacne, hoci som momentalne na materskej, ktora mi tento mesiac konci a zacina rodicovska dovolenka. Zapozicanie dlznikovi mam podlozene aj zmluvou o pozicke. Cez pravnicku som to podala na sud, ktory mojmu navrhu vyhovel, potom to teda moja pravnicka posunula na exekuciu. Kedze nema ziadny majetok, exekutorka mu siahla na mzdu, z ktorej mu strhava zamestnavatel 90 eur, z coho exekutor mne posiela 85 eur. Chcela by som sa Vas opytat, ci mam nejaku moznost sa domoct aj vyssej sumy, ako je 85 eur mesacne, s vynimkou dohody s dlznikom, kedze som momentalne v tiesnovej situacii, do ktorej som sa kvoli dlznikovi dostala (banka mi nechce vyjst v ustrety a splacanie posunut alebo znizit splatku). O dohodu s dlznikom som sa uz viackrat pokusala, no bezvysledne. Alebo ci mu môže sud nejakym sposobom nariadit splatenie celej dlznej sumy. A tiez by som Vas požiadala o zodpovedanie mojej druhej otazky, a to ako dlho mi moze dlznik splacat dlh. Dakujem pekne za odpoved.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň. Chápem Vašu situáciu, avšak exekútor pri výkone exekúcie musí postupovať v zmysle Exekučného poriadku, ktorý presne upravuje, ako vypočítať výšku zrážok zo mzdy. Pritom je navyše limitovaný samotnou výškou mzdy povinného (dlžníka). Ak teda nemá povinný žiadny exekvovateľný majetok, z ktorého by sa Vaša pohľadávka uhradila ako celok alebo aspoň ako určitá vyššia čiastka, exekútorovi nezostáva nič iné, než postupné uspokojovanie exekvovanej pohľadávky zrážkami zo mzdy. Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, zákon nelimituje dĺžku exekúcie a ani to, ako dlho môže trvať postupné uspokojovanie exekvovanej pohľadávky.


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

dobry neviem uz ako dalej prosim vas o radu mal som dlh na najme, tak bytove to dalo vymahat exekutorovi bolo to 1200 a on zamrazil ucet a zobral hned 1300 a 9 mesiacov este strhaval 190 a bytove tvrdi, ze to mame zaplatit my tak teraz neviem vopred dakujem

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, exekútor môže stiahnuť iba to, čo ste boli dlžný s príslušenstvom -  pozrite si upovedomenie o exekúcii, tam sú uvedené sumy. Exekútor si nemôže sťahovať čokoľvek. Skontrolujte si dokumenty od exekútora, súdne rozhodnutie. 


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,prosím vás chcem sa opýtať či mi môže zamestnávateľ strhnúť zrážku zo mzdy bez môjho upovedomenia pre veriteľa na základe vymáhačskej spoločnosti ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, to nie je možné, vymáhačská spoločnosť nemôže nariadiť zamestnávateľovi, aby Vám stiahol peniaze z účtu. To môže iba exekútor.


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den chcem sa spytat: ak mam viacej exekutorov a mam nastupit do prace ak daju prikaz na zrazky zo mzdy kolkym exekutorom moze personalne poslat peniaze a aku ciastku mi musi mzdova nechat ak mam este 2 male deti.Dakujem

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, ako prvý musí byť uspokojený exekútor, ktorý tu bol ako prvý. Výška sumy, ktorú Vám môžu stiahnuť závisí od výšky Vašej mzdy ako aj od toho, aké je životné minimum, pričom sa zohľadňujú pri tom aj deti.


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň,som slobodná matka s jednym dieťatom a moja mzda je 500 eur v čistom. V práci mi strhavaju 200 eur exekutorovi a z 300 eur mam s dcerou vyžit. Postupujú spravne? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, dôležité je o akú pohľadávku ide (či je alebo nie je prednostná), exekútor musí zohľadniť životné minimum na Vás a na dieťa a pri neprednostnej pohľadávky môže sťahovať iba 1/3. Pozrite si výšku životného minima (mení sa každý rok), odpočítajte ho a a výsledok vydeľte 3. To je suma, ktorú Vám môžu sťahovať.


Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry vecer, som v exekucnom konani a exekutor mi stiahol vymahanu sumu aj z uctu aj zo mzdy je to realne? Dakujem za skoru odpoved. Popripade ako je mozne sa voci tomu branit ked mi na zaklade toho nezostali prostriedky na uhradenie dlhu v tomto okamihu. Dakujem.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, exekútor Vám môže zablokovať účet, nemôže však stiahnuť mzdu od zamestnávateľa a potom zvyšok stiahnuť z účtu. Požiadajte ho o odblokovanie zvyšku mzdy, ktorú máte na účte.


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia zrážkami zo mzdy (Vymáhanie pohľadávok)

Dobry den, chcela by som sa spytat ci executor ma pravo na zadrzanie celeho dochodku bez toho aby mi nechal zivotne minimum 198,09? Po telefonickej komunikacii, ak sa to tak da nazvat, bola pani exekutorka velmi rozculena a zlozila mi telefon. Dakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Exekúcia zrážkami zo mzdy

(odpoveď odoslaná: 07.10.2014)

Dobrý deň. Pri exekúcii zrážkami zo mzdy alebo iných príjmov (napr. zrážky z dôchodku) musí exekútor postupovať v zmysle ustanovenia § 66 a nasl. Exekučného poriadku. Zo mzdy (vo Vašom prípade z dôchodku) nesmie exekútor zraziť tzv. základnú sumu, t.j. 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Po odpočítaní základnej sumy z dôchdku by mal exekútor postupovať tak, že zvyšok dôchdku rozdelí na tretiny. Pritom jedna tretina by Vám mala zostať, z ďalšej tretiny možno uspokojovať iba tzv. prednostné pohľadávky (napr. výživné) a až z poslednej tretiny môže exekútor uspokojovať ostatné (neprednostné) pohľadávky.

Môže však nastať situácia, že exekútor vykonáva v tom istom prípade exekúciu viacerými spôsobmi (zákon túto možnosť pripúšťa).V tej istej veci Vám tak exekútor "zablokuje účet" a súčasne vykonáva zrážky zo mzdy. Aj v takom prípade však musí postupovať v súlade s ustanovením § 104 ods. 2 Exekučného poriadku, podľa ktorého: "Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor." Ak sa Vám teda dôchodok posiela na "zablokovaný účet", môžete postupovať v zmysle citovaného ustanovenia a oznámiť banke, že exekúcii nepodlieha celý dôchodok, ale iba jeho časť vyčíslená podľa pravidiel upravených v Exekučnom poriadku.

Pokiaľ však máte dôvodné podozrenie, že exekútor vo Vašom prípade nepostupuje v súlade s Exekučným poriadkom a súvisiacimi predpismi, môžete sa obrátiť na Slovenskú konoru exekútorov na stránke http://www.ske.sk/. Komora potom postup exekútora preverí a v prípade zistenia pochybenia zjedná nápravu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia zrážkami zo mzdy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku