Máte
otázku?

Alkohol za volantom trest


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Alkohol za volantom trest

Dobrý deň, aký je trest za alkohol za volantom? Jazdil som pod vplyvom alkoholu, neuvedil som si, že môže nafúkať nad 1 promile. Čítal som, že alkohol za volantom sa trestá podmienkou, je to pravda? Dostanem podmienku? Najradsej by som bol, ak by som to všetko mohol vysvetliť, pretože sa mi nestáva, že by som si sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Aký trest mi hrozí za alkohol za volantom?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

Dobrý deň,

pokiaľ ide o alkohol za volantom a trest, obyčajne tento trestný čin neskončí v prípravnom konaní ale v súdnom. Sudca rozhodne trestným rozkazom, uloží páchateľovi, pokiaľ to je prvý krát čo došlo k alkoholu za volantom v jeho prípade peňažný trest alebo podmienečný trest so skúšobnou dobou. Súd zároveň uloží ako trest za alkohol za volantom aj trest zákazu činnosti (minimálne v trvaní 1 roka). 


Alternatívnym trestom môže byť okrem peňažného trestu aj trest povinnej práce alebo trest domáceho väzenia

 

Výška trestu za alkohol za volantom závisí od toho, čo sa stalo, ako došlo ku skutku, prečo si páchateľ sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Súd teda prihliada na okolnosti prípadu. Tie sú zrejmé práve z výpovede páchateľa v trestnom konaní. Preto už v prípravnom konaní je potrebné myslieť na to, čo uvedie páchateľ do zápisnice o výsluchu.

 

Trestný zákon v osobitnej časti uvádza iba tresty odňatia slobody za alkohol za volantom, alternatívne tresty za alkohol za volantom vyplývajú zo všeobecnej časti Trestného zákona.

 

Zákonné znenie trestného činu je nasledovné:

 

"Ohrozenie pod vplyvom návykovej látky

 

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.

 

(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,

a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,

 

b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo

 

c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy."

 

Len málo páchateľov si uvedomuje, že trestu alkoholu za volantom sa pri správnej obhajobe môže vyhnúť. Všetko to závisí od šikovnosti obhajoby. Pokiaľ nebola vykonaná krvná skúška ale len dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu, tak celé trestné stíhanie sa dá zvrátiť v prospech obvineného (obžalovaného). 

 

Dychová skúška totiž nezohľadňuje vždy na 100 % hodnotu alkoholu v krvi (ktorá je dôležitá pri posudzovani trestnosti skutku), nakoľko každý človek je iný, má inú hmotnosť výšku, zdravotné problémy, atď. To všetko ovplyvňuje nameranú hodnotu alkoholu vo vydychovanom vzduchu.

 

Nejde nám o to, aby sme zbavovali páchateľov trestov, ale o to, aby tieto osoby neboli odsúdené za niečo, čo nespáchali. Páchateľ totiž nameranú hladinu alkoholu v dychu nemusí vôbec mať reálne v krvi a aj tak zostane odsúdeným. 

Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
aký trest hrozí človeku, ktorému za volantom na základe dychovej skúšky zistili hladinu alkoholu viac ako 2 promile a zároveň došlo k fyzickému útoku šoféra na policajtov?
Vodičák bol danej osobe z rovnakého dôvodu už raz odobratý.
Existujú kroky, vďaka, ktorým by mohlo súdne konanie dopadnúť čo najpriaznivejšie pre dotknutého?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,

v prípade aký uvádzate by pravdepodobne išlo a súbeh viacerých trestných činov. V prvom rade by išlo o ohrozenie pod vplyvom návykovej látky v zmysle § 289 Trestného zákona:

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.   (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.   (3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,   a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,   b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo   c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   (4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.   To v akom odseku sa nachádza daný človek a aká trestná sadzba mu hrozí závisí od konkrétnych okolností prípadu.   Zároveň by mohlo ísť aj o naplnenie skutkovej podstaty útoku na verejného činiteľa v zmysle § 323 Trestného zákona:   (1) Kto použije násilie   a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo   b) pre výkon právomoci verejného činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.   (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1   a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví,   b) a spôsobí ním väčšiu škodu,   c) závažnejším spôsobom konania, alebo   d) proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.   (3) Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo   b) a spôsobí ním značnú škodu.   (4) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1   a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, alebo   b) za krízovej situácie.   Súbeh trestných činov má zmysel z hľadiska ukladania trestu, resp. trestov. V zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 a ods. 2: (1) Ak súd odsudzuje páchateľa za dva alebo viac trestných činov, uloží mu úhrnný trest podľa toho zákonného ustanovenia, ktoré sa vzťahuje na trestný čin z nich najprísnejšie trestný. Popri treste prípustnom podľa takého zákonného ustanovenia možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak jeho uloženie by bolo odôvodnené niektorým zo zbiehajúcich sa trestných činov. Ak sú dolné hranice trestných sadzieb trestov odňatia slobody rôzne, je dolnou hranicou úhrnného trestu najvyššia z nich.   (2) Ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu. Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšovať dvadsaťpäť rokov a pri mladistvých trestnú sadzbu uvedenú v § 117 ods. 1 alebo 3. Popri treste odňatia slobody možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak by jeho uloženie bolo odôvodnené niektorým zo súdených trestných činov.   Najlepšie bude, ak si daná osoba zvolí advokáta, resp. obhajcu, ktorý zabezpečí ochranu jej práv. Neuvádzate či už bolo vznesené obvinenie v danej veci. V prípade, že áno, tak obvinený môže žiadať, aby mu bol obhajca ustanovený, ak nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby,

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či náhodou neviete aký trest ma čaká za nafúkanie 1, 2 promile bolo to prvý krát čo sa mi niečo také stalo, ale spolupracovala som a pomaly mi to po čase klesalo dole ďakujem moc za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
všeobecnou hranicou, ktorá rozdeľuje priestupkovú zodpovednosť a trestnoprávnu zodpovednosť je v praxi zavedená hranica jedného promile. Závisí to však čiastočne aj od uváženia policajta, nakoľko z hľadiska spáchania trestného činu je dôležitý stav vylučujúci spôsobilosť, ktorý však u každej osoby môže nastať v inom okamihu. Vo vašom prípade pri nafúkaní 1,2 promile pôjde pravdepodobne o trestnoprávnu zodpovednosť. Ide o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, kde skutková podstata v zmysle § 289 Trestného zákona znie nasledovne:

(1) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
 
(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa pri výkone zamestnania alebo inej činnosti uvedenej v odseku 1 odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
 
(3) Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku,
 
a) hoci bol za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin alebo za čin uvedený v odseku 2 prepustený,
 
b) hoci bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky alebo za čin uvedený v odseku 2 v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý, alebo
 
c) spôsobil čo aj z nedbanlivosti inému ublíženie na zdraví alebo väčšiu škodu na cudzom majetku,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 
(4) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, konanie, pri ktorom by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku pri výkone zamestnania alebo inej činnosti, pri ktorých je vplyv návykovej látky obzvlášť nebezpečný, najmä ak vedie prostriedok hromadnej prepravy.
 
Trestné sadzby sú uvedené vyššie a líšia sa v závislosti od spôsobeného následku. Taktiež je možné za takéto konanie uložiť trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. 
 
Čo sa týka výmery trestu zákazu činnosti, tak k uvedenému platia v zmysle § 61 Trestného zákona nasledovné pravidlá:
 
(2) Trest zákazu činnosti môže súd uložiť na jeden rok až desať rokov, ak sa páchateľ dopustil trestného činu v súvislosti s touto činnosťou.
 
(3) Ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, ktorý už bol za taký trestný čin alebo za trestný čin usmrtenia podľa § 149 ods. 4 alebo 5, ktorých sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, odsúdený, uloží mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby uvedenej v odseku 2.
 
(5) Súd uloží trest zákazu činnosti na doživotie, ak odsudzuje páchateľa za trestný čin
 
a) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, hoci už bol za taký trestný čin, ktorého sa dopustil ako vodič dopravného prostriedku, dvakrát odsúdený, alebo
 
Trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo je možné uložiť aj za priestupok, avšak v nižšej výmere.
 
Skončí to pravdepodobne podmienkou (podľa okolnosti prípadu do 4-6 mesiacov max.). Zákaz činnosti bude minimálne na 1 rok. Skúste presvedčiť sudcu, ak by ste podávali odpor, nech Vám dá radšej peňažný trest ako podmienku. To zaplatíte a nemusíte sa báť, že niekde "omylom" spáchate nejaký priestupok a súd Vás pošle do výkonu.

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Zdravím. Ja som nafúkal 0, 15 zostatkový ráno do práce a zadržali mi vodičák. Čo môžem očakávať? Bol som si vedomý, že som čistý. Potrebujem ho každý deň. Kvôli práci, deťom, chorá svokra. 20 rokov bez priestupku. Pokuta mi nevadí, len to čakanie, doba bez vodičáka. Poraďte. Dik.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade bude voči Vám vedené priestupkové konanie, nakoľko ste viedli auto pod vplyvom návykovej látky. Okrem peňažnej pokuty Vám bude uložená aj sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo. Ak chcete mať vec čo najskôr ukončenú, je potrebné správny orgán (príslušné oddelenie PZ SR) urgovať. V konaní bude vhodné argumentovať tým, že ste doteraz neboli trestaný, nemali ste žiadny priestupok... aby bol zákaz činnosti čo najnižší.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať o týždeň mám súd skrz toho, že prídem o vodičský preukaz. Nedá sa zaplatiť aj nejaká pokuta, aby bolo možné trest znížiť?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
v takýchto situáciach odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý by Vás vedel obhajovať vo veci. Ak by došlo k uzatvoreniu dohody o vine a treste, dá sa s prokurátorom o výške a druhu trestu diskutovať.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
mal som zákaz požívania alkoholu na 1 rok a podmienku tiež na rok a nafúkal som za volantom 1. 4 promile a bol som odsúdený na 3 mes do väzenia. Chcem sa opýtať, že keď mi premenia podmienku, či mi prirátajú rok ku tým 3 mesiacom? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
áno. Ak ste mali podmienečne odložený výkon jeden ročného trestu odňatia slobody a počas skúšobnej doby ste spáchali ďalší trestný čin, súd bude rozhodovať o premene podmienečne odloženého trestu na nepodmienečný trest. Tzn. že k aktuálne uloženému trestu Vám počítajú ďalší trest.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa spýtať skôr laickú otázku. V priestupkovom zákone sa uvádza, že priestupku proti BaPCP sa dopúšťa ten, kto vedie vozidlo v stave vyučujúcom spôsobilosť (nad 0, 47mg/l) avšak nad 0, 47 je už trestný čin. Prosím Vás tak pri akej hodnote alkoholu v dychu vodiča už hovoríme o trestnom čine? Prečo je definovaný aj v priestupkovom zákone?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
o trestný čin sa jedná, ak je nameraná hodnota aspoň 1 promile, čo je cca 0,48 mg/l.

Kým vodič nafúka pod 0,47 mg/l, je to priestupok.

Ak nafúka 0,48 a viac mg/l je to trestný čin.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Priateľ nafúkal 0, 02 bol mu odobratý vodičák na mieste. Aký trest mu hrozí. Nemôžme dúfať, že by mu ho vrátili?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch dávajú fúkať opakovane, lebo takú nízku hodnotu môžete nafúkať aj zo sladkostí, z ústnej vody... V prípade, že priznal, že sa môže jednať o zostatkový alkohol (že predtým pil) bude šanca na vrátenie nižšia. Ak sa však môže jednať o prvý prípad, nie je to stratené. Keď mu bude doručené rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu podajte odvolanie a namietajte nevykonanie opakovanej dychovej skúšky, prípadne ak mu neumožnili ísť na krvné testy.

Nedávno som riešil podobný problém s listerinom. Klientovi bol uložený veľmi mierny trest, ktorý prakticky v čase ukladania už bol vykonaný a vodičský preukaz mu po absolvovaní potrebných úkonov vrátili.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
čo hrozí ak kamarát havaroval do stromu a nafúkal? Ďakujem.

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
predpokladám, že nafúkal nad 1 promile. V takom prípade bude voči nemu začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Ako bude celá vec ukončená a aký trest mu bude uložený to ťažko vopred odhadnúť, nakoľko to závisí od mnohých faktorov. Čo je však isté, že mu bude uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.


Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
ak som spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu, nad 1 promile, pri tom sa nikto nezranil. čo mi hrozí?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 27.08.2021)

Dobrý deň,
ak ste ešte neboli za takýto skutok odsúdený alebo ste nedostali pokutu za priestupok, tak budete mať sadzbu do jedného roka.

 

Kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky, zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?

Podotázka: Alkohol za volantom trest (Trestné právo)

Dobrý deň,
Priateľa v nedeľu večer o 22:00 vzali do cpz pre 1, 5 promile teda 0, 64 nafúkal. Na ako dlho mu môžu vziať vodičák a dostane podmienku ak sa to stalo prvý krát?

Odpoveď: Alkohol za volantom trest

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
ak sa to stalo prvýkrát, tak jeho trestná sadzba na zákaz činnosti viesť motorové vozidlo bude 1-10 rokov. Samozrejme presná výška bude závisieť od mnohých okolností, ktoré je ťažké bez podrobnej znalosti veci posúdiť. Je ťažké sa vyjadriť k presnej výške trestu. Zároveň mu bude uložený aj podmienečne odložený trest odňatia slobody alebo peňažný trest.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Alkohol za volantom trest" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku