Máte
otázku?

Zadržaný vodičský preukaz


Online právna poradňa
Oblasť práva: Nezaradené, Trenčín

Otázka: Zadržaný vodičský preukaz

Dobrý deň! Chcem sa opýtať, akým právom mi exekútor nechce vydať príkaz na odblokovanie vodičského preukazu, keďže som uhradil zameškané výživné na deti a do dnešného dňa riadne plním vyživovaciu povinnosť? Všetky doklady o zaplatení som odoslal exekútorke. Aj napriek tomu jej odpoveď bola: "Nemáte splnenú vyživovaciu povinnosť." Ale ja som ju splnil. Pýtala sa ma, kedy jej zaplatím exekučné náklady, no doposiaľ mi nebola schopná ani povedať, ani napísať, koľko mám zaplatiť tieto náklady. Neviem, ako ďalej postupovať, preto Vás prosím o radu. Ďakujem pekne!

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

Dobrý deň, 

podľa § 179a ods. 4 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v účinnom znení (ďalej len "exekučný poriadok") ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu; príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného a upovedomí o tom povinného. 

Ak s Vami súdna exekútorka odmieta komunikovať napr. vo veci vyčíslenia trov exekučného konania a týmto spôsobom oddiaľuje vydanie príkazu na vrátenie vodičského preukazu, odporúčame Vám podať sťažnosť na súdneho exekútora, adresovanú Slovenskej komore exekútorov - kontrolnej komisii. 

Ak totiž súdny exekútor zavinene porušil svoju povinnosť pri výkone činnosti či zavinene porušil iné povinnosti stanovené exekučným poriadkom, dopúšťa sa súdny exekútor disciplinárneho previnenia. 

Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Tento rok mi skončila vyživovacia povinnosť na dcéru. Platby som uskutočnil prostredníctvom súdneho exekútora a keďže som mal zameškané výživné, ktoré som uhradil, splnil som tak svoje povinnosti. Napriek tomu mi exekútor zadržal vodičský preukaz z dôvodu exekučných nákladov súdneho exekútora. Chce, aby som mu exekučné náklady zaplatil jednorazovo. Jelikož som vodič z povolania, načas mi tým zbavil práce. A nechce sa dohodnúť na vrátenie vodičského preukazu, aby som mu exekučné náklady splácal v mesačných splátkach. Naopak, žiada celú sumu, ktorou však momentálne nedisponujem. To aj napriek tomu, že na výživnom nie som dlžný nič a vyživovacia povinnosť mi skončila. Prosím Vás o radu, ako postupovať a či má exekútor právo zadržiavať mi vodičské oprávnenie, ktoré potrebujem pre svoju pracovnú činnosť. Ďakujem.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 21.01.2023)

Dobrý deň, asi vás nepoteším, ale súdny exekútor má právo zadržať vám vodičský preukaz za účelom vymoženia nielen istiny, ale aj trov exekučného konania. Exekúciu ukončí až potom, čo bude vyplatená celá pohľadávka, t. j. nestačí, že vy ste zaplatili vašu vyživovaciu povinnosť plynúcu vám nielen zo zákona, ale aj zo súdneho rozhodnutia, ale nakoľko túto bol oprávnený z výživného nútený vymáhať prostredníctvom exekútora, ste povinný zaplatiť aj jeho trovy, ktoré sú súčasťou vymáhanej pohľadávky.  

Potom, čo zaplatíte aj trovy súdneho exekútora, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí vás o tom. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou týkajúcou sa zadržaného vodičského preukazu za zanedbanie povinnej výživy, za ktoré som bol následne odsúdený na 18 mesiacov nepodmienečne. Trest som si už odsedel v plnom rozsahu. Mám otázku, či má exekútorka právo mi ešte stále zadržiavať vodičské oprávnenie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
áno má na to právo, nakoľko vodičský preukaz Vám bol zadržaný v exekučnom konaní. Ani odpykanie celého trestu odňatia slobody totiž nemá za následok to, že dlžné výživné nie je nutné zaplatiť. Vodičský preukaz Vám bude zadržaný kým neuhradíte celé dlžné výživné. 


Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. Keď mi bol odobratý vodičský preukaz, nastúpil som do novej práce, kde je treba obsluhovať elektrický vozík. Je možné si doplniť vodičský preukaz o oprávnenie na vedenie VZV?

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 10.09.2018)

Dobrý deň,

vodičský preukaz na vedenie motor. vozidiel sa riadi inými predpismi ako oprávnenie na vedenie VZV, a nemajú žiadnu súvislosť.

Odpoveď na otázku je áno, len musíte splniť podmienky od školiteľa, kde budete absolvovať kurz na riadenie vysokozdvižného vozíka.


Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, môjmu bratovi sa stala situácia, v ktorej nafúkal po dvoch pivách približne 0, 4 promile. Policajti ho na mieste podrobili alkoholovému testu a keďže pri sebe nemal doklady, neodobrali mu vodičský preukaz. Brat v aute prepravoval našeho otca, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP a v tom čase mu bolo veľmi zle. Brat dokonca má potvrdenie od lekára, ktoré dosvedčuje, že otcov stav bol život ohrozujúci. Po incidente spísal s policajtmi vyhlásenie, v ktorom uviedol, že vedome nastúpil do auta, pretože otcovi bolo zle a pod. Moja otázka znie: Aké môže byť rozhodnutie v tomto prípade? Existuje tu možnosť poľahčujúcej okolnosti, alebo mu obvykle odoberú vodičský preukaz a nariadia zákaz činnosti? A v prípade zákazu, na akú dobu môže byť udelený? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 23.02.2017)

Dobrý deň, konanie Vášho brata síce naplňá znaky skutkovej podstaty priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, avšak v zmysle § 2 ods. 2 pís. b) zákona o priestupkoch, za priestupok nemožno označiť konanie, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak. Ide o tzv. krajnú núdzu, na ktorú policajný orgán musí pri objasňovaní priestupku prihliadať. V prípade, že napriek uvedenému, bude Vášmu bratovi doručené rozhodnutie o udelení niektorej zo sankcii podľa zákona o priestupkoch, odporúčam Vám brániť sa opravným prostriedkom a v následnom konaní dostatočným spôsobom preukázať vyššie uvedené okolnosti vedenia vozidla. 


Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, dnes som bola na súde, kde mi bola zakázaná činnosť viedenia vozidla na dobu 24 mesiacov. Napriek tomu stále mám vodičský preukaz u seba. Môžem ešte viesť motorové vozidlo, pokiaľ mi neprišiel dokument o tom, že budem musieť odovzdať vodičský preukaz?

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň,

uvedený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo platí od právoplatnosti rozsudku súdu. Pokiaľ ste sa voči rozsudku neodvolali a odvolania ste sa vzdali, právoplatnosť rozsudok nadobúda už vyhlásením. Ak ste sa odvolania nevzdali, rozsudok nadobudne právoplatnosť po uplynutí lehoty na odvolanie. Skutočnosť, že máte vodičský preukaz stále pri sebe a že ste nebola vyzvaná na jeho odovzdanie nemá vplyv na plynutie, resp. začatie plynutia trestu. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, podnikám ako taxikár s vlastnou koncesiou. Na základe konania exekútorky mi bol odobratý vodičský preukaz. Rád by som sa spýtal, či môže mať exekútorka právo zadržať vodičský preukaz, aj keď je to môj jediný príjem, keďže v tomto zároveň podnikám. Otázku kladem z dôvodu, že rovnaký problém riešilo viac taxikárov, avšak každý z nich tvrdí niečo iné. Ďakujem za radu, ako postupovať.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 20.01.2017)

Dobrý deň, v zmysle § 179a ods. 1 Exekučného poriadku, exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Uvedeným spôsobom teda môže exekútor postupovať len v prípade ak vymáha nezaplatené výživné, ktoré bol priznané vykonateľným rozhodnutím súdu.  Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta Vášho pobytu,  o čom Vás upovedomí.


Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zadržaný vodičský preukaz (Nezaradené)

Dobrý deň, dňa 19.9.2014 mi bol na dobu 12 mesiacov zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. Chcela by som požiadať o zahladenie zvyšku trestu po uplynutí jeho polovice. Kedy by som mala túto žiadosť podať - až po uplynutí šiestich mesiacov, alebo môžem podať žiadosť už teraz? Ďalej by som vás chcela poprosiť o informáciu týkajúcu sa ceny za vypracovanie takejto žiadosti u vás. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zadržaný vodičský preukaz

(odpoveď odoslaná: 18.02.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom vodičského preukazu a uplynutia polovice trestu dôležité je, aby v čase rozhodovania súdu uplynula polovica trestu, inak by súd žiadosti nevyhovel. Odporúčam to podať cca 1 mesiac pred uplynutím polovice trestu. Keď bude súd rozhodovať o podmienečnom upustení od zvyšku trestu, nariadi pojednávanie, na ktoré sa musíte dostaviť. Obyčajne sa nestáva, že by súd návrh nevyhovel, aj keď to nie je vylúčené a môže návrh zamietnuť. Závisí to v nemalej miere aj od spísania návrhu ako aj od správania sa po uložení trestu zákazu činnosti.

Pokiaľ ide o cenu za právnu pomoc, dôležité je, či chcete aj zastupovanie na súdnom pojednávaní alebo iba spísanie žiadosti prostredníctvom mojej advokátskej kancelárie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zadržaný vodičský preukaz" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.