'

Výživné som po mozgovom infarkte


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 11. 10. 2017

Otázka: Výživné som po mozgovom infarkte

Dobrý deň. Som po mozgovom infarkte od marca 2016. Od tej doby žijem len z necelých 300 EUR. Nemám žiadne iné príjmy. Bolo mi súdom vymerané 10. 11 2010 výživné o výške 380 EUR. Platil som ako to len bolo možné. No od tej doby nemoci žijem z mesiaca na mesiac, bývala sa mi stále vyhráža, že jej dlžím peniaze, nastúpil som aj do práce 1. 5. 2017, avšak zase som v nemocnici, lebo psychicky a fyzicky to nezvládam. Som z toho všetkého zúfalý. Obraciam sa na právnikov, avšak všade si chcú účtovať nenormálne peniaze. Neviem ako ďalej, som v zúfalej situácii. Prosím, pomôžte mi a poraďte ako ďalej mám postupovať v tejto veci. Je možné aj prostr. Skype, či Viber aplikácie. Rád by som v tej veci s niekým konzultoval. Ďakujem Vám všetkým, s požehnaním Juraj.

Odpoveď: Výživné som po mozgovom infarkte

Dobrý deň,

 

každé súdne rozhodnutie týkajúce sa výživného na maloleté alebo aj plnoleté dieťa je možné zmeniť ak nastane taká zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu výšky výživného. V prípade, ak je Vaše dieťa ešte maloleté môže súd takéto konanie začať i bez návrhu, ak sa o zmene pomerov dozvie z vlastnej činnosti alebo iným spôsobom (súdy málokedy začínajú konania bez návrhu, preto klientom odporúčame vždy podať návrh na zníženie výživného). Ak je však Vaše dieťa plnoleté je potrebné podať návrh na zníženie výživného na miestne príslušný súd.

 

Právna úprava zmeny výživného, ak nastanú zmeny pomerov

 

Tak, ako som uviedol vyššie, každé súdne rozhodnutie o výživnom je možné zmeniť, ak sa zmenia pomery, na základe ktorých bolo výživné určené v pôvodnom súdnom rozhodnutí. Predpokladám, že v čase pôvodného súdneho konania a rozhodnutia o výške výživného ste boli zamestnaný a mali ste vyšší príjem i iné majetkové pomery.

 

Podľa ustanovenia § 78 ods. 1 a 3 Zákona o rodine

(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.

 

Výrazná zmena Vášho zdravotného stavu a tiež výrazný pokles príjmov sú dôvodom na zmenu výšky výživného. Presnú výšku výživného, o ktorej by rozhodoval súd nie je možné bez podrobnej znalosti pomerov na Vašej strane, ale i strane Vášho dieťaťa a jej matky uviesť. Súd pri určovaní výživného vychádza z nižšie uvedeného ustanovenia Zákona o rodine.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine

 

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.


Na jednej strane bude súd skúmať, ako sa od pôvodného rozhodnutia o výživnom zmenili pomery na strane Vášho dieťaťa. Náklady na starostlivosť o každé dieťa sa plynutím času a starnutím dieťaťa zvyšujú, a teda narastajú aj odôvodnené potreby maloletého dieťaťa.

 

Na druhej strane však došlo k výraznému poklesu Vášho reálneho príjmu a tiež zhoršeniu zdravotného stavu. V zmysle relevantnej judikatúry sa však súd nemôže uspokojiť so zistením Vášho reálneho aktuálne príjmu (či už zo zamestnania alebo zo sociálnych dávok). Súd bude teda skúmať i to, či ste schopný, resp. či je vo Vašich schopnostiach a možnostiach zamestnať sa alebo nájsť si takú zárobkovú činnosť, aby ste vedeli čo najlepšie zabezpečiť výživu svojho maloletého dieťaťa. To je hlavnou rodičovskou zodpovednosťou každého rodiča.

 

Zákon o rodine upravuje aj tzv. minimálne výživné, ktoré musí platiť každý rodič bez ohľadu na svoje majetkové pomery. Podľa ustanovenia § 62 ods. 3 Zákona o rodine sa musí každý rodič podieľať na výžive svojho dieťaťa sumou vo výške minimálne 30 % životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. V súčasnosti je táto suma vo výške 27,32 €.

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 3 Zákona o rodine

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

Procesná úprava súdneho konania

 

Procesnú úpravu súdneho konania o určenie výživného nájdete v ustanoveniach Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

Najdôležitejšie je však vedieť to, že Civilný mimosporový poriadok v nesporových konaniach ukladá súdu zo zákona povinnosť zisťovať tzv. skutočný stav veci. Tzn. že sa súd nemá uspokojiť s tvrdeniami účastníkov konania, ale má sám vyhľadávať dôkazy, aby jeho rozhodnutie bolo založené na skutočnom stave veci. Za týmto účelom súd môže vykonať i také dôkazy, ktoré nenavrhne ani jeden z účastníkov konania. Tým ste i Vy v konaní chránený. Ak totiž nenavrhnete zisťovať majetkové pomery matky dieťaťa, súd tak musí spraviť i bez návrhu sám v súlade s požiadavkou Civilného mimosporového poriadku.

 

Podľa ustanovenia §§ 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku

§ 35 Súd je povinný zistiť skutočný stav veci.

§ 36 Súd je povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci.

 

Zhrnutie

 

Vzhľadom na zmenu pomerov na Vašej strane je možné na miestne príslušný podať návrh na zníženie výživného. Presná suma výživného po jeho znížení bude výsledkom komplexného zisťovania pomerov súdom nielen na strane Vášho dieťaťa, ale i na Vašej strane. V prípade, že Vaše majetkové pomery neumožňujú dať sa v konaní zastúpiť advokátom, odporúčam Vám obrátiť sa na Centrum právnej pomoci vo Vašom okolí, kde za určitých okolností poskytujú právne služby a zastupovanie pred súdom i zadarmo.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk