Máte
otázku?

Zníženie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava

Otázka: Zníženie výživného

Dobrý deň. Som rozvedený niekoľko rokov a platím výživné na jedno dieťa. S mojou priateľkou čakáme prírastok. Bude možné po narodení dieťaťa podať návrh na zníženie výživného? Nie sme zosobášení. Je v tom rozdiel, či budeme v tom čase po narodení dieťaťa manželia alebo nie? Keď podám žiadosť. Navyše momentálne máme na Slovensku pandémiu koronavírus covid-19 a som momentálne doma. Bojím sa, že prídem o prácu. Je to dôvod na zníženie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného

Dobrý deň,

Koronavirus (covid-19) zasahuje do každodenného života nás všetkých.

Pokiaľ by ste kvôli tomuto coronavirusu prišli o prácu, máte právo požiadať o zníženie výživného.

Dôležité však je, aby ste návrh na súd správne formulovali a na súde to riadne preukázali.

Pozor na uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru, mohlo by sa to otočiť proti Vám.  Pretože, ak skončí pracovný pomer dohodou súd sa na to pozerá inak ako keď dostanete výpoveď (napríklad z dôvodu nadbytočnosti).

Každé rozhodnutie týkajúce sa maloletého dieťaťa, či už ide iba o určenie výživného alebo aj úpravu výkonu osobnej starostlivosti a styku s maloletým dieťaťom je možné zmeniť ak nastanú pomery, ktoré odôvodňujú túto zmenu.

 

Podľa ustanovenia § 26 Zákona o rodine

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

 

Kým je dieťa oprávnené z výživného maloleté, súd môže pôvodné rozhodnutie o výživnom zmeniť i bez návrhu.

 

Podľa ustanovenia § 78 ods. 1 Zákona o rodine

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

 

Súdy však veľmi zriedkavo začínajú takéto súdne konania z vlastnej iniciatívy a preto bude potrebné z Vašej strany podať na miestne príslušný súd návrh na zníženie výživného. Miestne príslušným súdom v takýchto prípadoch je podľa ustanovenia § 112 Civilného mimosporového poriadku súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa v čase začatia súdneho konania bydlisko.

 

Treba si však dať pozor na to, či o maloletom dieťati nerozhodoval v minulosti iný okresný súd, než v obvode ktorého má v súčasnosti pobyt maloleté dieťa. Ak by došlo od posledného súdneho rozhodnutia k zmene bydliska maloletého dieťaťa, je vhodnejšie podať návrh na zníženie výživného na pôvodný súd (tzv. opatrovnícky súd) a požiadať ho o postup podľa ustanovenia § 112 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.

 

Podľa ustanovenia § 112 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku

Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.

 

Zmena pomerov od pôvodného súdneho rozhodnutia

Zmenou pomerov v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov je i plynutie času. Narodenie ďalšieho dieťaťa, t.j. vznik ďalšej vyživovacej povinnosti je výrazná zmena pomerov na strane povinného rodiča. Nižšie Vám prikladám rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, ktorý obšírnejšie vysvetľuje pojem zmena pomerov.

 

Podľa rozsudku KS v Žiline z 31.03.2008, sp.zn. 9CoP/13/2008:

Ustanovenie § 78 ods. 1 ZR umožňuje súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti za predpokladu, že dôjde k zmene v pomeroch medzi účastníkmi.

K zmene pomerov môže dôjsť jednak na strane oprávneného – v tomto prípade maloletého dieťaťa, a to v dôsledku jeho fyzického dospievania, ako aj v súvislosti s prípravou na ďalšie povolanie, čím nepochybne dochádza k zvyšovaniu nákladov na zabezpečenie základných potrieb, ale aj na strane povinného – v tomto prípade rodiča, v dôsledku zvýšenia, resp. odôvodneného zníženia jeho príjmu, zvýšenia počtu vyživovacích povinností atď.

Povinnosťou súdu rozhodujúceho o zmene pôvodného rozhodnutia je vždy skúmať zmenu pomerov, ktorá nastala medzi účastníkmi od pôvodného rozhodnutia. V žiadnom prípade mu neprislúcha hodnotiť, či pôvodne určené výživné bolo primerané, lebo v takomto prípade by dochádzalo k neprípustnej reparácii pôvodného, už právoplatného rozhodnutia.

 

V návrhu na zníženie výživného je potrebné dôkladne popísať k akým zmenám pomerov od posledného súdneho rozhodovania došlo. Odporúčam Vám popísať všetky zmeny pomerov, a nielen to, že sa Vám narodilo ďalšie dieťa.

 

Zmenou pomerov môžu byť zníženie Vášho príjmu, zníženie nákladov na starostlivosť o maloleté dieťa, zlepšenie majetkových pomerov matky maloletého dieťaťa... Vznik Vašej ďalšej vyživovacej povinnosti bude potrebné súdu preukázať rodný listom maloletého dieťaťa. Nakoľko je pre súd rozhodujúci stav veci v čase rozhodovania, odporúčam Vám návrh na zníženie výživného podať až po narodení Vášho dieťaťa, aby ste mohli v návrhu komplexne opísať skutočný stav veci a tiež uviesť náklady na starostlivosť o Vaše ďalšie dieťa.

 

Skutočnosť, či budete v čase podania návrhu alebo v čase rozhodovania súdu zosobášení alebo nie nehrá žiadnu úlohu. Dôležité je to, či s partnerkou tvoríte spoločnú domácnosť alebo nie. Ak totiž žijete s nejakou osobou v spoločnej domácnosti, súd prihliadne na túto okolnosť a bude zisťovať i jej príjem.

 

Po zistení skutočného stavu veci bude súd rozhodovať o výške výživného v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 zákona o rodine. Súd určí výšku výživného po komplexnom zistení odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a tiež po zistení Vašich schopností, možností a majetkových pomerov.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 zákona o rodine

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

 

Odporúčam sa aspoň poradiť s advokátom (osobne, prípadne telefonicky alebo videohovorom) alebo si aj nechať vypracovať aspoň návrh na zníženie výživného, predídete tak problémom na súde.

Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Platím výživné na 2maloleté deti sumou spolu 300eur. Moja finančná situácia sa, ale minulý rok zmenila, a preto no nezvládam to už ťahať. Predošlej práci som mal príjem 1500eur, keď mi súd dal 300 eur výživné teraz pracujem v inej firme kde zárobok mám tých cca 900eur k výplate. Bývam s priateľkou v podnájme, kde platíme nájom na polovicu čiže 132 eur ja aj ona. Ďalej platím inkaso-plyn voda elektrika 190eur ďalej pohonné hmoty na cestu do práce cca 120eur mesačne. Chcem sa opýtať vyhovie mi súd myslíte, keď požiadam o zníženie? Aspoň na 150eur? Pretože no fakt sa to nedá platiť 300eur. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
uvedená okolnosť by mohla predstavovať zmenu pomerov na Vašej strane a podanie návrhu na zníženie výživného je v tomto smere na mieste a súd by mu mohol vyhovieť. V konaní sa súd bude pravdepodobne zaoberať tým prečo došlo k zmene zamestnania. V konaní bude potrebné zdokladovaťako Vaše príjmy, tak aj výdavky. Ak ste dali výpoveď vy a nie naopak zamestnávateľ vám, tak by to súd mohol vyhodnotiť negatívne a návrhu by nemusel vyhovieť, preto je dôležité aj to, za akých okolností došlo k zmene zamestnania, nakoľko rodič je povinný prispievať na výživu podľa svojich schopností a možností. Ak je Váš príjem 900 eur mesačne a momentálne platíte výživné 300 eur, a po zohľadnení Vašich ostatných výdavkov sme toho názoru, že by súd mohol pristúpiť k zníženiu výživného, avšak s istotou to predpovedať nedokážeme.


Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s bývalým manželom sme rozvedení takmer 3 roky, mame dve spoločne dcéry, staršiu ma v starostlivosti on a mladšiu ja. Súd mu určil platiť alimenty na dcéru, ktorá býva so mnou a ja zasa platím jemu na staršiu dcéru, ktorá býva s ním. V novom vzťahu sa mi narodila v apríli dcérka, ostala som na materskej dovolenke, môžem požiadať súd o zníženie výživného aspoň na polovicu minimálne po dobu pokiaľ budem na materskej dovolenke? Ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,
výživné sa vždy určuje podľa majetkových pomerov, schopností a možností rodičov a potrieb detí. Rozhodnutie súdu možno meniť, len ak zásadným spôsobom dôjde k zmene pomerov. Domnievam sa, že aj narodenie dieťaťa je zmenou pomerov, ktorá by mohla odôvodniť žiadosť o zníženie výživného. Zaručiť to nemožno, ale v takom prípade by som odporúčal podať na súd návrh na zníženie výživného, pričom uveďte aj presne o koľko Vám stúpli výdavky a aký máte príjem. 


Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, platím výživné na jedno maloleté dieťa a s priateľkou máme ďalšie dieťa, ale nie sme zosobášení a nemáme ani spoločnú adresu, aj keď žijeme spolu. Mám nárok žiadať o zníženie výživného na dieťa, ktoré som mal s bývalou manželkou? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň, návrh na zníženie výživného je možné podať vtedy ak došlo od posledného rozhodnutia súdu k takej zmene pomerov na strane vás ako povinného z výživného alebo na strane oprávneného z výživného, že je dôvodné výživné znížiť. Zmena pomerov na strane povinného rodiča môže byť pritom odôvodnená buď subjektívne, napr. strata zamestnania na strane povinného rodiča, dlhodobá práceneschopnosť alebo vznik novej vyživovacej povinnosti alebo objektívnymi okolnosťami a to napr. vývojom životných nákladov. Na strane oprávneného sú takýmito okolnosťami napríklad nadobudnutie čiastočnej alebo úplnej schopnosti živiť sa sám, či zmena potrieb oprávneného, ak napr. mal dieťa prechádza na iný stupeň školskej dochádzky. Vzhľadom na uvedené preto, ak vám vznikla ďalšia vyživovacia povinnosť až potom ako už bola vyživovacia povinnosť vo vzťahu k vášmu prvému dieťaťu určená rozhodnutím súdu a súčasne, ak sa vaše majetkové pomery odvtedy nezmenili, potom je tu dôvod na podanie návrhu na zníženie výživného. Súd by však v konaní skúmal aj to, či sa nezmenili odôvodnené potreby vášho prvého dieťa ako oprávneného z výživného a na toto bude taktiež pri rozhodovaní prihliadať. Pritom v konečnom dôsledku by súd mohol dospieť aj k takému záveru, že nedošlo k takej zmene pomerov, že je odôvodnené zmeniť súdne rozhodnutie a stanoviť novú výšku vyživovacej povinnosti. 


Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
môžu rodičia uzatvoriť zmluvu o znížení výživného, ak sa dohodnú na presnom znení?

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
predpokladám, že dieťa je maloleté. V takom prípade platí, že ak sa aj dohodnú na tom, že sa bude platiť nižšie výživné než je stanovené súdom, takúto dohodu musia dať schváliť súdu, aby bola vykonateľná. Ak sa iba ústne dohodnú, že bude platiť menej, než je v súdnom rozhodnutí, je to rizikový krok z pohľadu otca, nakoľko sa môže stať, že napriek dohode bude neskôr matka od neho vymáhať dlžné výživné zo súdneho rozhodnutia.


Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mesačne platím výživné na 5 deti celkovo 800 €, platím aj polovičku nájmu 200 €, môj priemerný mesačný zárobok je 1100 €.
Môžem požiadať o zníženie výživného ? Vladislav

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
z otázky usudzujeme, že vyživovacia povinnosť na 5 detí vo výške spolu 800 € bola stanovená súdnym rozhodnutím, ktoré je právoplatné a vykonateľné. Z otázky zároveň usudzujeme, že v byte, kde žijú Vaše deti a ich matky, Vy ako otec detí nebývate a teda ani byt alebo rodinný dom neužívate.

Ak je náš predpoklad správny, potom nie je právny dôvod, aby ste uhradzovali aj polovicu nájmu 200 €.

Pokiaľ sa pýtate len na zníženie výživné, základnou otázkou je, aby tento dôvod na Vašej strane bol relevantný /napr. strata zamestnania, vznik ďalšej vyživovacej povinnosti na Vašej strane ako otca/, ako aj napr. schopnosť dieťaťa sa samostatne živiť :

Citujeme z rozs. KS v Žiline z 31.03.2008, sp.zn. 9CoP/13/2008 :

"Ustanovenie § 78 ods. 1 ZR umožňuje súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti za predpokladu, že dôjde k zmene v pomeroch medzi účastníkmi. K zmene pomerov môže dôjsť jednak na strane oprávneného – v tomto prípade maloletého dieťaťa, a to v dôsledku jeho fyzického dospievania, ako aj v súvislosti s prípravou na ďalšie povolanie, čím nepochybne dochádza k zvyšovaniu nákladov na zabezpečenie základných potrieb, ale aj na strane povinného – v tomto prípade rodiča, v dôsledku zvýšenia, resp. odôvodneného zníženia jeho príjmu, zvýšenia počtu vyživovacích povinností atď."


Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,

chcela by som sa s Vami poradiť ohľadom výživného.
S bývalým partnerom máme už čoskoro 6 ročne, školou povinné dieťa. Rozišli sme sa, keď dcéra mala 2 roky, vtedy nám výživné vypočítali na 150 eur. Keďže ja som nastúpila hneď do práce a ona do škôlky.
Momentálne som chcela požiadať o zvýšenie, keďže dcéra pôjde do 1. ročníka, ako mi to bolo povedané ešte pri súde.
Ale bývalý partner medzitým zmenil niekoľko zamestnaní a momentálne je vraj liečený na chrbticu, má nejaké diagnózy a chce po mne aby sme výživné znížili na 70eur, keďže je v štádiu, že musí mať rehabilitácie a chce aj požiadať o invalidný dôchodok. Momentálne dlhodobo PN. I keď chodieva po dcéru ako má, nezdá sa mi, že by nemohol pracovať.
Ja som sa medzitým vydala, mám manžela, ďalšieho syna, dom, hypotéku, jednoducho klasický "slovenský" život.

Chcem sa opýtať, aký je Vás právnický názor na to, že by chcel až tak výrazne "okresať" výživné. Je možné, že by mu to prešlo pri súde. Komunikácia s ním je veľmi komplikovaná.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
ak sa v priebehu dokazovania naozaj preukáže, že nemôže a ešte nebude môcť dlho vykonávať žiadnu pracovnú činnosť a jeho príjem je 55% vymeriavacieho základu, súd zrejme pristúpi k zníženiu výživného. Nepredpokladáme však, že to bude také drastické, ako to navrhuje on sám. To by ste Vy museli mať vysoký príjem (aj s príjmom manžela) a on veľmi nízky príjem a zvýšené výdavky na liečbu. Odporúčame Vám v konaní dôkladne preskúmať ním predkladané dôkazy o výdavkoch na lieky, prípadne si dať odborník z tej oblasti posúdiť jeho zdravotnú dokumentáciu, ktorú v konaní predloží.


Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať prípadne dostať nejaké odporúčanie ako postupovať. S priateľkou (teraz už bývalou) máme 4r dcéru, mám súdom stanovené výživné na sumu 400e, na všetkom sme sa dohodli a so sumou som súhlasil, nakoľko sme žili spolu a ja som pracoval v zahraničí, výživné bolo vtedy účelové kvôli hypotéke. Rozišli sme sa a ja pracujem na Slovensku a môj príjem je momentálne 1000e v čistom. Ak by som chcel znížiť výživné mám s týmto príjmom podľa Vás nejakú reálnu šancu uspieť, aby som sa dopracoval k nejakej nižšej čiastke? Našim rozchodom mi samozrejme vznikli náklady ako napríklad, že si musím platiť prenájom. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
pri zmene výživného súd vždy skúma zmenu pomerov, ktorá nastala od poslednej úpravy výživného. Tzn. že súd bude porovnávať aký ste mali príjem keď ste sa dohodli na 400 €, aké malo dieťa výdavky, Vy výdavky... Následne tieto informácie porovná s aktuálnymi. Tzn. koľko zarábate teraz, či je vo Vašich možnostiach na Slovensku zarábať toľko ako v zahraničí, či sa zvýšili Vaše výdavky, výdavky dieťaťa... Ak klesne príjem povinného rodiča, a nejde o úmyselné znižovanie svojho príjmu, prakticky vždy dochádza k zníženiu výživného. To, o akú sumu pôjde však závisí na toľkých skutočnostiach, že ich nie je možné týmto spôsobom posúdiť.


Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Chcem požiadať o zníženie výživného. Aké dokumenty potrebujem?
Pracoval som v Anglicku, platil 250eur, ale vrátil som sa kvôli dcére na SK a mám exekúcie a tým pádom potrebujem znížiť výživné.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,
výživné súd určuje nielen podľa príjmov a majetku, ale aj možností, schopností a majetkových pomerov. Preto súd bude skúmať hlavne dôvod návratu, potom aké máte vzdelanie, kde bývate, aká je tam ponuka práce, či si hľadáte prácu a pod. Ak chcete výživné znížiť, je potrebné podať návrh na súd, odôvodniť ho a priložiť napr. potvrdenie, že ste nezamestnaný, prípadne, že pracujete, no máte nižšiu mzdu (akú), doložiť Vaše nevyhnutné výdavky vrátane potvrdení o exekúciách. Na zníženie však nie je právny nárok, teda nie je zaručené, že Vám súd vyhovie.


Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval pred začiatkom koronavírusu asi vo februári 2020 som podal žiadosť o zníženie výživného. Nakoľko som prišiel o prácu. Po vypuknutí koronavírusu, keď som vedel, že sa nezamestnám som podal neodkladné nariadenie na zníženie výživného. Nič sa nedialo, nebolo nijaké rozhodnutie. Momentálne od februára nepracujem. Súdne pojednávanie je vytýčené na september. Je možné, nakoľko nemám finančne prostriedky, že súd určí zníženie výživného od podania návrhu alebo až po ukončení sporu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
súd rozhodne o znížení výživného odo dňa podania návrhu na zníženie výživného. Ak však súd určí vyššie výživné, než momentálne platíte matke dieťaťa, zároveň rozhodne aj o tzv. dlžnom výživnom, ktoré vzniklo od podania návrhu.

V opačnom prípade, ak momentálne platíte viac, než určí súd, prevyšujúcu časť Vám nebude musieť matka dieťaťa vrátiť, nakoľko ide o maloleté dieťa.


Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne chcem sa spýtať ako postupovať ďalej v prípade návrhu na zníženie výživného pre maloletého, konkrétne: manžel podal tento návrh na príslušný súd asi pred cca polrokom, no doteraz žiadna odozva od súdu nenastala. Viem, že súdnictvo je na dlho, hlavne v tejto situácii koronavírusu, no chcem sa spýtať čo ma manžel robiť nakoľko sa zmenila jeho finančná situácia aj zdravotný stav. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

(odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň, v súčasnosti kvôli koronavirusu odročujú sudcovia pojednávania narodené na apríl a máj 2020 a uvidíme ako to bude aj ďalšie mesiace. Potom keď sa otvoria opäť pojednávania, tak bude veľmi veľa vecí, v ktorých bude potrebné nariadiť pojednávanie. Takže to, ze sa teraz nič nedeje je prirodzené. Manžel sa môže objednať do súdneho spisu a pozrieť sa na to, čo súd doteraz vykonal. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku