Máte
otázku?

Zníženie výživného


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Trnava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zníženie výživného

Dobrý deň. Som rozvedený niekoľko rokov a platím výživné na jedno dieťa. S mojou priateľkou čakáme prírastok. Bude možné po narodení dieťaťa podať návrh na zníženie výživného? Nie sme zosobášení. Je v tom rozdiel, či budeme v tom čase po narodení dieťaťa manželia alebo nie? Keď podám žiadosť. Navyše momentálne máme na Slovensku pandémiu koronavírus covid-19 a som momentálne doma. Bojím sa, že prídem o prácu. Je to dôvod na zníženie výživného. Ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného

Dobrý deň,

Koronavirus (covid-19) zasahuje do každodenného života nás všetkých.

Pokiaľ by ste kvôli tomuto coronavirusu prišli o prácu, máte právo požiadať o zníženie výživného.

Dôležité však je, aby ste návrh na súd správne formulovali a na súde to riadne preukázali.

Pozor na uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru, mohlo by sa to otočiť proti Vám.  Pretože, ak skončí pracovný pomer dohodou súd sa na to pozerá inak ako keď dostanete výpoveď (napríklad z dôvodu nadbytočnosti).

Každé rozhodnutie týkajúce sa maloletého dieťaťa, či už ide iba o určenie výživného alebo aj úpravu výkonu osobnej starostlivosti a styku s maloletým dieťaťom je možné zmeniť ak nastanú pomery, ktoré odôvodňujú túto zmenu.

 

Podľa ustanovenia § 26 Zákona o rodine

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

 

Kým je dieťa oprávnené z výživného maloleté, súd môže pôvodné rozhodnutie o výživnom zmeniť i bez návrhu.

 

Podľa ustanovenia § 78 ods. 1 Zákona o rodine

Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

 

Súdy však veľmi zriedkavo začínajú takéto súdne konania z vlastnej iniciatívy a preto bude potrebné z Vašej strany podať na miestne príslušný súd návrh na zníženie výživného. Miestne príslušným súdom v takýchto prípadoch je podľa ustanovenia § 112 Civilného mimosporového poriadku súd, v ktorého obvode má maloleté dieťa v čase začatia súdneho konania bydlisko.

 

Treba si však dať pozor na to, či o maloletom dieťati nerozhodoval v minulosti iný okresný súd, než v obvode ktorého má v súčasnosti pobyt maloleté dieťa. Ak by došlo od posledného súdneho rozhodnutia k zmene bydliska maloletého dieťaťa, je vhodnejšie podať návrh na zníženie výživného na pôvodný súd (tzv. opatrovnícky súd) a požiadať ho o postup podľa ustanovenia § 112 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku.

 

Podľa ustanovenia § 112 ods. 2 Civilného mimosporového poriadku

Ak sa zákonným spôsobom zmenia okolnosti, podľa ktorých sa posudzuje miestna príslušnosť, môže súd preniesť svoju príslušnosť na iný súd, ak to vyžaduje záujem maloletého. Ak tento súd nesúhlasí s prenesením príslušnosti, rozhodne jeho nadriadený súd.

 

Zmena pomerov od pôvodného súdneho rozhodnutia

Zmenou pomerov v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe súdov je i plynutie času. Narodenie ďalšieho dieťaťa, t.j. vznik ďalšej vyživovacej povinnosti je výrazná zmena pomerov na strane povinného rodiča. Nižšie Vám prikladám rozhodnutie Krajského súdu v Žiline, ktorý obšírnejšie vysvetľuje pojem zmena pomerov.

 

Podľa rozsudku KS v Žiline z 31.03.2008, sp.zn. 9CoP/13/2008:

Ustanovenie § 78 ods. 1 ZR umožňuje súdu zmeniť dohody a súdne rozhodnutia o výživnom pre maloleté deti za predpokladu, že dôjde k zmene v pomeroch medzi účastníkmi.

K zmene pomerov môže dôjsť jednak na strane oprávneného – v tomto prípade maloletého dieťaťa, a to v dôsledku jeho fyzického dospievania, ako aj v súvislosti s prípravou na ďalšie povolanie, čím nepochybne dochádza k zvyšovaniu nákladov na zabezpečenie základných potrieb, ale aj na strane povinného – v tomto prípade rodiča, v dôsledku zvýšenia, resp. odôvodneného zníženia jeho príjmu, zvýšenia počtu vyživovacích povinností atď.

Povinnosťou súdu rozhodujúceho o zmene pôvodného rozhodnutia je vždy skúmať zmenu pomerov, ktorá nastala medzi účastníkmi od pôvodného rozhodnutia. V žiadnom prípade mu neprislúcha hodnotiť, či pôvodne určené výživné bolo primerané, lebo v takomto prípade by dochádzalo k neprípustnej reparácii pôvodného, už právoplatného rozhodnutia.

 

V návrhu na zníženie výživného je potrebné dôkladne popísať k akým zmenám pomerov od posledného súdneho rozhodovania došlo. Odporúčam Vám popísať všetky zmeny pomerov, a nielen to, že sa Vám narodilo ďalšie dieťa.

 

Zmenou pomerov môžu byť zníženie Vášho príjmu, zníženie nákladov na starostlivosť o maloleté dieťa, zlepšenie majetkových pomerov matky maloletého dieťaťa... Vznik Vašej ďalšej vyživovacej povinnosti bude potrebné súdu preukázať rodný listom maloletého dieťaťa. Nakoľko je pre súd rozhodujúci stav veci v čase rozhodovania, odporúčam Vám návrh na zníženie výživného podať až po narodení Vášho dieťaťa, aby ste mohli v návrhu komplexne opísať skutočný stav veci a tiež uviesť náklady na starostlivosť o Vaše ďalšie dieťa.

 

Skutočnosť, či budete v čase podania návrhu alebo v čase rozhodovania súdu zosobášení alebo nie nehrá žiadnu úlohu. Dôležité je to, či s partnerkou tvoríte spoločnú domácnosť alebo nie. Ak totiž žijete s nejakou osobou v spoločnej domácnosti, súd prihliadne na túto okolnosť a bude zisťovať i jej príjem.

 

Po zistení skutočného stavu veci bude súd rozhodovať o výške výživného v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 zákona o rodine. Súd určí výšku výživného po komplexnom zistení odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a tiež po zistení Vašich schopností, možností a majetkových pomerov.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 zákona o rodine

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

 

Odporúčam sa aspoň poradiť s advokátom (osobne, prípadne telefonicky alebo videohovorom) alebo si aj nechať vypracovať aspoň návrh na zníženie výživného, predídete tak problémom na súde.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň,

chcela by som sa s Vami poradiť ohľadom výživného.
S bývalým partnerom máme už čoskoro 6 ročne, školou povinné dieťa. Rozišli sme sa, keď dcéra mala 2 roky, vtedy nám výživné vypočítali na 150 eur. Keďže ja som nastúpila hneď do práce a ona do škôlky.
Momentálne som chcela požiadať o zvýšenie, keďže dcéra pôjde do 1. ročníka, ako mi to bolo povedané ešte pri súde.
Ale bývalý partner medzitým zmenil niekoľko zamestnaní a momentálne je vraj liečený na chrbticu, má nejaké diagnózy a chce po mne aby sme výživné znížili na 70eur, keďže je v štádiu, že musí mať rehabilitácie a chce aj požiadať o invalidný dôchodok. Momentálne dlhodobo PN. I keď chodieva po dcéru ako má, nezdá sa mi, že by nemohol pracovať.
Ja som sa medzitým vydala, mám manžela, ďalšieho syna, dom, hypotéku, jednoducho klasický "slovenský" život.

Chcem sa opýtať, aký je Vás právnický názor na to, že by chcel až tak výrazne "okresať" výživné. Je možné, že by mu to prešlo pri súde. Komunikácia s ním je veľmi komplikovaná.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2021)

Dobrý deň,
ak sa v priebehu dokazovania naozaj preukáže, že nemôže a ešte nebude môcť dlho vykonávať žiadnu pracovnú činnosť a jeho príjem je 55% vymeriavacieho základu, súd zrejme pristúpi k zníženiu výživného. Nepredpokladáme však, že to bude také drastické, ako to navrhuje on sám. To by ste Vy museli mať vysoký príjem (aj s príjmom manžela) a on veľmi nízky príjem a zvýšené výdavky na liečbu. Odporúčame Vám v konaní dôkladne preskúmať ním predkladané dôkazy o výdavkoch na lieky, prípadne si dať odborník z tej oblasti posúdiť jeho zdravotnú dokumentáciu, ktorú v konaní predloží.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať prípadne dostať nejaké odporúčanie ako postupovať. S priateľkou (teraz už bývalou) máme 4r dcéru, mám súdom stanovené výživné na sumu 400e, na všetkom sme sa dohodli a so sumou som súhlasil, nakoľko sme žili spolu a ja som pracoval v zahraničí, výživné bolo vtedy účelové kvôli hypotéke. Rozišli sme sa a ja pracujem na Slovensku a môj príjem je momentálne 1000e v čistom. Ak by som chcel znížiť výživné mám s týmto príjmom podľa Vás nejakú reálnu šancu uspieť, aby som sa dopracoval k nejakej nižšej čiastke? Našim rozchodom mi samozrejme vznikli náklady ako napríklad, že si musím platiť prenájom. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2020)

Dobrý deň,
pri zmene výživného súd vždy skúma zmenu pomerov, ktorá nastala od poslednej úpravy výživného. Tzn. že súd bude porovnávať aký ste mali príjem keď ste sa dohodli na 400 €, aké malo dieťa výdavky, Vy výdavky... Následne tieto informácie porovná s aktuálnymi. Tzn. koľko zarábate teraz, či je vo Vašich možnostiach na Slovensku zarábať toľko ako v zahraničí, či sa zvýšili Vaše výdavky, výdavky dieťaťa... Ak klesne príjem povinného rodiča, a nejde o úmyselné znižovanie svojho príjmu, prakticky vždy dochádza k zníženiu výživného. To, o akú sumu pôjde však závisí na toľkých skutočnostiach, že ich nie je možné týmto spôsobom posúdiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Chcem požiadať o zníženie výživného. Aké dokumenty potrebujem?
Pracoval som v Anglicku, platil 250eur, ale vrátil som sa kvôli dcére na SK a mám exekúcie a tým pádom potrebujem znížiť výživné.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2020)

Dobrý deň,
výživné súd určuje nielen podľa príjmov a majetku, ale aj možností, schopností a majetkových pomerov. Preto súd bude skúmať hlavne dôvod návratu, potom aké máte vzdelanie, kde bývate, aká je tam ponuka práce, či si hľadáte prácu a pod. Ak chcete výživné znížiť, je potrebné podať návrh na súd, odôvodniť ho a priložiť napr. potvrdenie, že ste nezamestnaný, prípadne, že pracujete, no máte nižšiu mzdu (akú), doložiť Vaše nevyhnutné výdavky vrátane potvrdení o exekúciách. Na zníženie však nie je právny nárok, teda nie je zaručené, že Vám súd vyhovie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rád by som sa informoval pred začiatkom koronavírusu asi vo februári 2020 som podal žiadosť o zníženie výživného. Nakoľko som prišiel o prácu. Po vypuknutí koronavírusu, keď som vedel, že sa nezamestnám som podal neodkladné nariadenie na zníženie výživného. Nič sa nedialo, nebolo nijaké rozhodnutie. Momentálne od februára nepracujem. Súdne pojednávanie je vytýčené na september. Je možné, nakoľko nemám finančne prostriedky, že súd určí zníženie výživného od podania návrhu alebo až po ukončení sporu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
súd rozhodne o znížení výživného odo dňa podania návrhu na zníženie výživného. Ak však súd určí vyššie výživné, než momentálne platíte matke dieťaťa, zároveň rozhodne aj o tzv. dlžnom výživnom, ktoré vzniklo od podania návrhu.

V opačnom prípade, ak momentálne platíte viac, než určí súd, prevyšujúcu časť Vám nebude musieť matka dieťaťa vrátiť, nakoľko ide o maloleté dieťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne chcem sa spýtať ako postupovať ďalej v prípade návrhu na zníženie výživného pre maloletého, konkrétne: manžel podal tento návrh na príslušný súd asi pred cca polrokom, no doteraz žiadna odozva od súdu nenastala. Viem, že súdnictvo je na dlho, hlavne v tejto situácii koronavírusu, no chcem sa spýtať čo ma manžel robiť nakoľko sa zmenila jeho finančná situácia aj zdravotný stav. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2020)

Dobrý deň, v súčasnosti kvôli koronavirusu odročujú sudcovia pojednávania narodené na apríl a máj 2020 a uvidíme ako to bude aj ďalšie mesiace. Potom keď sa otvoria opäť pojednávania, tak bude veľmi veľa vecí, v ktorých bude potrebné nariadiť pojednávanie. Takže to, ze sa teraz nič nedeje je prirodzené. Manžel sa môže objednať do súdneho spisu a pozrieť sa na to, čo súd doteraz vykonal. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: ak bola súdom určená výška vyživovacej povinnosti a následne sa rodičia maloletého dieťaťa dohodli na nižších splátkach (dohoda písomnou formou a podpísaná), na základe tejto dohody boli vždy včas a pravidelne posielané peniaze k rukám matky po dobu 10 rokov. V súčasnosti sa však matka vyhráža exekúciu z dôvodu, že písomná dohoda nebola schválená súdom. Je platná aj dohoda medzi rodičmi bez schválenia súdom? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2019)

Dobrý deň prajem,

to, že existuje rozhodnutie súdu o výške výživného neznamená, že sa rodičia nemôžu dohodnúť aj na inej výške. Ak ste sa písomne dohodli na tom, že výživné bude nižšie, v takom prípade dohoda síce je platná, no nie je vykonateľná. Matka má právo v mene dieťaťa podať návrh na vykonanie exekúcie, no ak tak urobí, odporúčam podať návrh na zastavenie exekúcie a priložiť danú dohodu ako aj potvrdenia o tom, že ste výživné v zmysle dohody platili. Nemáte záruku, že Vám súd vyhovie a zastaví exekúciu, no je to Vaša jediná možnosť, ako sa vyhnúť exekúcii. Dovoľujem si však upozorniť na to, že exekučný súd môže mať taký právny názor, že daná dohoda nie je vykonateľná a neprihliada sa na ňu, keďže nebola schválená súdom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pokúšam sa o informáciu cez online pomoc. Môj problém je:moja bývala už exmanželka odišla odomňa a dali sme sa rozviesť. Teda ona podala o rozvod. Mame spolu dve deti. Syn ma teraz 16. A dcéra mala 18 rokov. Súd mi určil asi pred štyrmi rokmi výživné na jedno dieťa 150 €. Spolu platím 300 €. Platím pravidelne a deťom samozrejme ak mám navyše peniaze dám, alebo pošlem cez ich mamu. Samozrejme som to neplatil na účet ex, lebo sme obaja mali exekútorov na krku, ale dával som jej to na ruku každý mesiac, čo mi môžu aj deti dokázať. Postupom času sa mi deti prestali ozývať. Zistil som, že ex ich štve proti mne čo sa mi dosť nepáči. No v každom prípade sú dosť veľký na to, aby si vedeli urobiť vlastný názor. No bývala manželka sa rozhodla robiť napriek a podala nedávno o zvýšenie výživného. Dnes som jej dával do ruky peniaze (výživné) a povedala mi to. Ide o to, že som dosiahol osobný bankrot, ktorý mi uznali a nechcem mať viac problém z dlžobami. Pracujem na brigadnickú zmluvu, čo je 20 hodín týždenne. Zarobím 650 € mesačne. Výdavky mám 300 € výživné, 200 euro nájomné (prenájom) 100 €. Spolu je to 600 euro. Samozrejme mi pomáha finančne aj brat, lebo by som to nijak nezvládol a som mu dlžný už kopec peňazí, ktoré neviem, kedy vrátim. Dcéra, keďže už je dospelá a býva u svojho priateľa, len sem tam na víkend chodí domov, si zarába na seba rôznymi brigádami, práca na zmrzline, v bistre a podobne. Vlastne  sa chcem spýtať, či môžem požiadať o zníženie výživného, keďže manželka sa ma lepšie a mne to finančne ide dolu  vodou. Mám sa horšie a horšie. Moja ex mi chce ublížiť zvýšením výživného a ja zas chcem navrhnúť zníženie výživného. Mám nejakú šancu na úspech ? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň, otázkami zníženia výživného sa zaoberáme v mnohých našich odpovediach.

Pre Vás uvádzam nasledovnú odpoveď :

1./ Vaša dcéra je plnoletá a výživné určené súdom môžete platiť priamo dcére na jej bankový účet alebo poštovou poukážkou. Neodporúčame platiť výživné v hotovosti bez písomného dokladu, za ktorý mesiac je výživné hradené.  
Plnoletá dcéra, ako matka za maloletého  syna by mohli podať návrh na exekučné konanie, kde by ste zrejme ťažko preukazovali, že výživné bolo uhradené. 

V terajšej Vašej finančnej a zárobkovej situácii sa môžete s dcérou písomne dohodnúť na znížení výživného a túto dohodu dať na schválenie na súd. Bude mať tak právnu istotu o rozsahu Vašej vyživovacej povinnosti voči dcére.
2. / Zníženie výživného :
Podľa ust. § 62 a nasl. zákona o rodine platí, že obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Ust. § 78 zákona o rodine umožňuje zmeniť výšku výživného, pokiaľ nastane zmena pomerov. Výživné sa určuje podľa stavu, ktorý je daný v čase rozhodovania o tomto nároku detí. Plynutím času môže nastať akákoľvek zmena pomerov súvisiaca s vekom detí a s tým spojenými zvýšenými nákladmi na ich výživu a môže nastať aj zmena pomerov na strane rodičov, ktorá spravidla súvisí s ich zárobkovými, osobnými a majetkovými pomermi, ako je tomu zrejme aj vo Vašom prípade. 
Výživné možno zmeniť v prípade výraznej zmeny rozhodujúcich okolností, ktoré boli podkladom predchádzajúceho rozhodnutia tak nastrane oprávneného, ako aj na strane povinného výživné platiť.

Budete teda musieť podať návrh na zníženie výživného na syna a popísať všetky dôvody, pre ktoré žiadate o zníženie výživného, opísať aktuálnu situáciu, z akého dôvodu pracujete len na dohodu, prečo ste prípadne ukončili predchádzajúci pracovný pomer, prečo si neviete nájsť prácu na TPP vo Vašom odbore.
Poznamenávame, ak prechádzajúci pracovný pomer skončil výpoveďou z Vašej strany prípadne došlo ku skončeniu rpac. pomeru dohodou, tieto spôsoby skončenia pracovného pomeru môže súd vyhodnotiť ako spôsob úmyselného znižovania Vášho príjmu (§ 75 ods.1 druhá veta zákona o rodine)-
Ak by súd posúdil ukončenie pracovného pomeru ako účelové, môže v konaní vychádzať z toho, že je vo Vašich možnostiach dosahovať príjem, ktorý ste mali v predchádzajúcom zamestnaní.  V konaniach o výživnom má totiž prednosť možnosť dosahovania príjmu pred faktickým (reálnym) príjmom.

Ak si nemôžete dovoliť platenú právnu pomoc, môžete využiť aj vzory podaní a formuláre zo stránky Ministerstva spravodlivosti SR.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň. S priateľom čakáme dieťa. Po pôrode chceme, aby išiel na materskú s diaťatkom on, nakoľko mám dobrú prac. pozíciu a lepšie platenú ako priateľ. On ma však 2 deti z predchádzajúceho manželstva a platí 200 e výživné. Ako je to s výživným počas jeho materskej. Je možné žiadať o zníženie nakoľko mu vzniká aj ďalšia vyživovacia odpoveď už aj počas tehotenstva ? Ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

1./ Samotné poberanie materskej Vami ako budúcou matkou nie je tým dôvodom, aby Váš priateľ bol oslobodený od plnenia vyživovacej povinnosti na deti z predchádzajúceho manželstva.
2./ Vyživovaciu povinnosť voči Vám ako priateľke zo zákona nemá, je tu len ust. § 115 Obč. zákonníka o tom, že domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.
Zákon o rodine stanovuje druhy vyživovacích povinností a to :
- rodičov voči svojim deťom
- detí voči rodičom 
- vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi
- vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými

Zákon o rodine zároveň stanovuje  aj podmienky pre príspevok na výživu pre rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke, ktoré nie sú v  priamom slova zmysle vyživovacími povinnosťami tak, ako je to vo vyššie uvedených prípadoch.

3./ Podľa ust. § 78 Zákona o rodine platí, že dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov. 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 

Súd pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 

4./ Samotná skutočnosť, že Vášmu priateľovi  pribudne ďalšia vyživovacia povinnosť nemá automaticky za následok zníženie vyživovacej povinnosti voči deťom z predchádzajúceho manželstva.

Súd v konaní o zníženie výživného bude skúmať nielen však nielen príjem povinného rodiča, Vášho priateľa, ale aj príjmy osôb, ktoré žijú s povinným rodičom v spoločnej domácnosti, teda bude sa pýtať aj na Váš príjem.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zníženie výživného (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a mladší syn bol zverený mne. Po rokoch som si našla priateľa, s ktorým sme čakali dieťatko, a tak syn sa rozhodol bývať s otcom čo už je aj súdne dané. Chcem sa opýtať, kedy môžem podať návrh na zníženie výživného nakoľko mi 15. 3. končí materská a budem už len poberať rodičovský príspevok 214 eur + rodinné a výživné mám 140 eur mesačne. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zníženie výživného

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2018)

Dobrý deň. Zmena súdneho rozhodnutia ohľadom určenej výšky výživného je na mieste vtedy, ak dôjde k podstatnej zmene pomerov (buď na strane rodičov, alebo na strane oprávneného dieťaťa), ktorá by odôvodňovala zmenu výšky výživného. Pritom ak sa Vám nezavinene znížil príjem, nie je vylúčené, aby ste s poukazom na túto skutočnosť podali na súd návrh na zmenu výšky výživného (vo Vašom prípade by išlo konkrétne o zníženie výživného). Spomenutá podstatná zmena pomerov pritom musí byť v súdnom konaní riadne preukázaná. Vo svojej podstate pôjde o porovnanie okolností, za ktorých bolo určené súčasné výživné s okolnosťami, ktoré existujú teraz.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zníženie výživného" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku