POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň, som rozvedená a môj exmanžel mi na dcéru platí výživné v sume 50 € mesačne. Moja dcéra od septembra nastúpi na bilingválne gymnázium. Žijem sama s dcérou v byte, ktorý splácam prostredníctvom hypotéky. V súčasnosti som nezamestnaná a finančne si nevedem najlepšie. Suma 50 € na výživné nie je dostatočná. Rada by som požiadala o zvýšenie na 100 € mesačne. Keďže môj exmanžel je živnostník, domnievam sa, že takáto suma je adekvátna vzhľadom na vek aj aktuálnu situáciu nášho dieťaťa, ktoré nastupuje na gymnázium. Prosím o radu, ako to napísať a kde takú žiadosť poslať. Ak máte ďalšie otázky, napíšte mi prosím na moju e-mailovú adresu. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň,

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA 

V uvedenej veci je poerbné vychádať z ust. zákona o rodine, kde je stanovené §§ 62 a nasl. :

 

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

 

"Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

 

"Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

 

"Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima."

 

Podstatné :

 "U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval. Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor."  

"Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

 

II. JUDIKATÚRA

 

Veľmi dobré rozsudky vo veciach zvýšenia výživného, ktoré Vám budú určite nápomocné :

 

KS Žilina 10CoP 92/20 z 23.1.2014 /výber/ :

 

Okresný súd správne vymedzil a náležite vo vzťahu k otcovi ak uplatnil aj princíp potenciality so zdôraznením, že pokiaľ mu podnikanie neprináša očakávaný, resp. potrebný zisk, je namieste hľadaťsi prácu v obvyklom pracovnom pomere, v ktorom i jeho manželka dosahuje lepší príjem, než príjem deklarovaný otcom.

 

Na (pozitívnej) zmene pomerov na strane otca - v období predošlého určenia výživného bol nezamestnaný a poberal dávky v hmotnej núdzi cca 140 eur; aktuálne je živnostníkom s potencialitoupríjmu aspoň 500 eur mesačne.

 

Krajský súd (opakovane) zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o návrhu na zníženie alebo zvýšenie výživného je prioritné posúdenie zmeny pomerov. V rámci konania o zmene rozsahu vyživovacej povinnosti nie je totiž prípustné prehodnocovať predošlé právoplatné súdne rozhodnutia. Z popísaných dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil vo výroku o zamietnutí návrhu otca na zníženie výživného.

 

Krajský súd Trnava 24CoP/24/2014 30.04.2014 :

 

Súd dospel k záveru, že u maloletých detí došlo k zmene pomerov (okolností) a je potrebné rozhodnúť o zvýšení výživného pre maloleté deti. V konaní bolo preukázané, že naposledy bola výška výživného určovaná rozsudkom OS ; Skalica z 10.11.2010. Od tohto času uplynula doba troch rokov, kedy výška výživného nebola menená a naposledy určené výživné je v súčasnej dobe pre maloleté detine nedostačujúce a nezohľadňujúce zvýšené životné náklady.

 

Z vyššie citovaných ustanovení zákona vyplýva, že konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného.

 

Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými,zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám,schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôvodnené potreby nepatria len pravidelné mesačné výdavky, ale aj náhodné výdavky, ktoré napríklad súvisia so zdravotným stavom oprávneného ako sú napr. liečebné náklady. Súd na ne musí pri určovaní výživného prihliadnuť. Na strane oprávneného sa tiež skúmajú jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery, existencia a počet iných osôb povinných poskytovať výživu a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery, počet nimi vyživovaných osôb avýška takéhoto výživného ako i vyživovaciu povinnosť iných povinných voči týmto osobám.

 

Na strane povinného rodiča je nevyhnutné prihliadnuť na okruh osôb, ktoré sú povinné poskytovať výživné dieťaťu a výšku a spôsob už poskytovaných plnení, kde je potrebné zohľadniť tiež starostlivosť o dieťa a jeho domácnosť. Na strane povinného sa prihliada tiež najmä na jeho schopnosti, faktické príjmy, ale i na jeho možnosti, teda na to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosť, zručnosti, pracovné skúsenosti i situáciu na trhu práce. Okrem toho je potrebné vždy vyhodnotiť i majetkové pomery oboch povinných rodičov. Táto kategória zahŕňa jednak majetok rodičov a jednak ich životný štandard, ktorým sa navonok prezentujú.

 

Veľmi dôležité pre Vás z citovaného rozsudku :

 

Čo sa týka primeranosti zvýšenia výživného, odvolací súd sa zhodol so závermi prvostupňového súdu, že primeraným zisteným a preukázaným pomerom účastníkov, potrebám detí ako i možnostiam, schopnostiam a majetkovým pomerom oboch rodičov zodpovedá zvýšenie výživného na maloletú ; z pôvodnej sumy 95,- eur na 150,- eur mesačne a na maloletého H. z pôvodnej sumy 90,- eur na 120,-eur mesačne s účinnosťou od podania návrhu na súd, t.j. od 27.9.2013.

 

Takúto sumu výživného môže otec maloletých detí zo svojho príjmu uhradiť bez toho, aby ohrozil uspokojovanie svojich základných životných potrieb. Na druhej strane takto určené výživné spolu s primeraným výživným od matky a prídavkami na dieťa umožní uspokojiť odôvodnené potreby maloletých detí.

 

Podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 25 až maximálne 30% z jeho príjmu.

 

III. NÁVRH NA ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

Návrh na zvýšenie už určeného výživného pre maloleté dieťa/deti má obsahovať : ; Označenie  oprávneného, povinného,  maloletých detí,  identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej  a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej  osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,

 

Stav plnenia vyživovacej povinnosti , ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne. V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa /deti, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného.

 

Prílohy :  kópia posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti, posledné ; ročné zúčtovanie dane oprávneného,  doklady  preukazujúce výdavky pre maloletého.

 

Návrh v 3 vyhotoveniach je potrebné zaslať doporučene prípadne môžete aj osobne do podateľne súdu. Príslušným v zmysle ust. § 154 CMP je všeobecný súd navrhovateľa - miesto trvalého bydliska.

 

Žiadajte v podanom návrhu vyššiu sumu ako 100 €.

 

Prečo ?

Od 1.7.2017 došlo k zvýšeniu životného minimu (aj keď nepatrne) nasledovne : 91,06 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa, 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako postupovať pri navrhovaní zvýšenia výživného.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.06.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak chcete podať návrh na zvýšenie výživného, v návrhu bude potrebné preukázať, že od posledného určenia výživného došlo k takej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu súdneho rozhodnutia o výživnom. Zmena pomerov mohla nastať tak na strane povinného (napr. zmena majetkových pomerov/zvýšenie príjmu/zrušenie vyživovacej povinnosti a pod.) alebo na strane oprávneného z výživného (napr. prechod na vyšší stupeň školskej dochádzky/vývoj životných nákladov/zmena zdravotného stavu a pod.). Súd ale prihliada len na zmeny, ktoré nastali od posledného rozhodnutia. V návrhu je potrebné opísať zmenu pomerov a túto riadne preukázať. Predovšetkým, ak došlo k zvýšeniu životných nákladov treba súdu predložiť tabuľku o tom, v ktorých smeroch náklady na život narástli.

Návrh sa podáva na súde, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom (v prípade, že sa jedná o mal. dieťa). Ak sa jedná o výživné na plnoletú osobu, potom je príslušným na konanie všeobecný súd navrhovateľa. 

Po podaní návrhu súd začne konanie, ak sa jedná o mal. dieťa, súd mu ustanoví  za kolízneho opatrovníka úrad práce, soc. vecí a rodiny následne zašle návrh povinnému z výživného na vyjadrenie, voči ktorému sa budete môcť vyjadriť. Následne po vyjadrení protistrany, súd nariadi vo veci pojednávanie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj bývalý platí 100 eur výživné na moju dcérku, ktorá bude mať iba 2 roky. Môžem podať návrh na zvýšenie výživného? 100 eur v dnešnej dobe považujem za málo.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné zistiť, či máte výšku výživného určenú dohodou Vás ako rodičov alebo rozhodnutím súdu. V prípade, že výška výživného je určená dohodou, tak môžete na súd podať návrh na zvýšenie výživného. V konaní sa bude skúmať aké sú príjmy a výdavky daného rodiča, kto sa o dieťa stará a v akom pomere a aké sú výdavky spojené s dieťaťom. Je bežnou praxou, že súdy určujú výživné vo výške okolo 20% z čistého príjmu rodiča, avšak neuplatňuje sa to úplne všeobecne, a to aké výživné by súd určil vo Vašom prípade je v jeho rukách. 

Ak bola výživné určené rozhodnutím súdu, tak potom súd výšku výživného zmení, ak sa zmenili pomery. Ak dieťa napríklad vyrástlo, s čím sú spojené aj väčšie výdavky, prípadne, ak by napríklad otec zmenil zamestnanie v ktorom dosahuje väčší príjem atď. Návrh preto v prípade súdom určeného výživného odporúčame podať iba v takom prípade. Ak by ste s vypracovaním návrhu a zastupovaním v celom procese potrebovali pomôcť, tak je možné vyhľadať pomoc advokáta.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som podať návrh na zvýšenie výživného, ale momentálne neviem adresu bývalého partnera, keďže mi ju úmyselne zatajuje a neviem ju zistiť. Žije totiž v Rakúsku.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň, ak neviete adresu povinného rodiča, uveďte do návrhu aspoň adresu jeho zamestnávateľa, následne nech si už súd dá dopyt na tohto, aby mu oznámil presnú adresu jeho zamestnanca, ktorý je povinným rodičom.

Nie ste povinná v návrhu uviesť presný údaj o pobyte odporcu. Postačuje, ak osobu dostatočne identifikujete. Vzhľadom na to, ak uvediete jeho meno a priezvisko, dátum jeho narodenia a adresu jeho zamestnávateľa, resp. sídlo, malo by to postačovať. Konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je konanie, ktoré môže súd začať aj bez návrhu. Z tohto dôvodu by mal súd konať ex offo. 


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela by som sa opýtať ohľadom zvýšenia výživného. Mám dve deti, syna, ktorý bude mať 17 rokov a dcéru, ktorej je 14 rokov. Sme rozvedení už desať rokov a odvtedy nebolo zvýšené výživné. Na syna dostávam 100 eur mesačne a na dcéru 80 eur. Zarobím si minimálnu mzdu, pričom môj bývalý manžel je živnostník, a neviem koľko zarába. Myslíte, že by som mohla žiadať zvýšenie výživného na syna na 200 eur a na dcéru na 180 eur? Obávam sa toho, ale nemám na výber. Z tých 180 eur, ktoré na deti dostávam, si ešte odoberám 50 eur. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň,
podľa zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Okrem minimálneho výživného nemáme v zákone nejaké tabuľky, podľa ktorých by to bolo možné určiť. Súd to vždy posudzuje individuálne, pričom však platí, že priamo úmerne s rastúcim vekom, rastú aj výdavky. Ak výživné bolo naposledy stanovené pred 10 rokmi, tak si osobne myslím, že súd ho zvýši. Zaručiť sa to však nedá. Ak chcete vyššie výživné, prepočítajte si výdavky na deti a požiadajte oň. Súd to zváži a určí primerané výživné. Súdne konanie je oslobodené od súdneho poplatku. 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mam na starosti prípad týkajúci sa zvýšenia výživného, v ktorom mi bol doručený dátum a čas pojednávania. Hoci mi nebolo výslovne umožnené vyjadriť svoj názor, chcel by som si toto právo uplatniť. Dôvodom je, že v návrhu sú uvedené nepravdivé informácie a zatajené príjmy navrhovateľky. Chcel by som sa preto opýtať, či bude moje vyjadrenie zaslané aj jej. Môžem ho podať v lehote 10-15 dní? Rád by som si zaznamenal všetky dôležité informácie, pretože sa obávam, že by som si na pojednávaní niektoré z nich nemusel pamätať. Ďakujem za pochopenie.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň, nepíšete v otázke kedy bude pojednávanie, ale v zásade platí, že súd vám nemôže zakázať, aby ste sa k veci vyjadrili aj pred pojednávaním, ktoré treba zaslať súdu v 2 exemplároch, aby toto vyjadrenie dostala aj matka dieťaťa a vedela sa tiež pripraviť.
Odporúčam samotné vyjadrenie k podanému návrhu na zvýšenie výživného konzultovať s advokátom, aby ste mali väčšiu právnu istotu a  vyjadrenie bolo správne právne vyargumentované.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, v roku 2017 ako matke mi bolo určené výživné na neplnoleté deti, a to 100 EUR na jedno dieťa. Momentálne moje deti už chodia do školy a ich nároky sa zvyšujú. Rada by som požiadala o zvýšenie výživného, no viem, že môj bývalý partner momentálne nepracuje. Ak má nejakú prácu, vykonáva ju načierno, aby nemusel platiť výživné. V súčasnosti mi výživné hradí štát. Myslíte si, že by som uspela s žiadosťou o zvýšenie výživného? Alebo by mi ho dokonca mohli vziať? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň, v prípadnom konaní by súd zisťoval majetkové pomery povinného rodiča. Súd bude vychádzať z dôkazov, a posúdi príjmy a výdavky rodiča a tiež bude vychádzať z výšky nákladov na maloleté deti. Rozumiem Vašej situácii, aj tomu, že sa okolnosti podstatne zmenili. Návrh by bol určite dôvodný, vzhľadom na to, že deti začali chodiť do školy. Problematický je však príjem rodiča, a súd bude pri rozhodovaní zvažovať, či vôbec bude schopný vedieť platiť vyššie výživné. Ak Vám dnes platí výživné štát, potom otec si už teraz neplní vyživovaciu povinnosť v súdom určenom rozsahu. Na druhej strane otec môže argumentovať s tým, že má problém zamestnať sa a že nemá príjem na to, aby vyššie výživné platil. Otec sa môže domáhať aj zníženia výživného, riziko tam bude, otázne však je, či súdu preukáže dôvodnosť svojho návrhu, a prečo nepracuje, aké reálne okolnosti mu v tom bránia. Súd by však mal zvážiť aj možnosti a schopnosti povinného rodiča (prihliadne na vek, zdravotný stav, vzdelanie a celkové majetkové pomery, teda aké hnuteľné a nehnuteľné veci otec vlastní). Preto skutočnosť, či by ste v konaní uspela by závisela aj od skutkového tvrdenia a dôkazov predložených zo strany povinného rodiča - otca Vaši detí. Zákon pritom ukladá každému rodičovi bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery minimálny rozsah výživného, ktoré je na úrovni vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa (táto minimálna suma je však nižšia, než máte aktuálne priznanú výšku výživného na deti).


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám šesťročnú dcéru. Od roku 2017 mi otec môjho dieťaťa prispieva na výživné sumou 80 eur mesačne. Nakoľko dcéra nastúpila do prvej triedy, naše náklady sa zvýšili. Chcela by som sa informovať o tom, ako mám postupovať. Spísala som si všetko, čo platím mesačne, polročne, ročne. Mám však problém, pretože všetky bločky, ktoré som si odkladala a na ktorých som evidovala nákupy pre dcéru, sa už nedajú prečítať. Ako mám doložiť, koľko ma čo mesačne stojí? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.09.2021)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade by bolo možné podať návrh na zvýšenie výživného, nakoľko právoplatné súdne rozhodnutia o výživnom možno meniť, keď sa podstatne zmenia pomery, k čomu v prípade Vašej maloletej dcéry prišlo v čase nástupu do základnej školy. Postup je taký, že je potrebné spísať návrh na zvýšenie výživného, v ktorom poukážete, že došlo k zmene pomerov od poslednej úpravy výšky výživného a to takej, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného. Uvediete Váš príjem, náklady na domácnosť, zvýšené výdavky na mal. dcéru, ako aj pomery (t.j. príjem) otca mal. dcéry ako povinného z výživného, ak o ňom máte vedomosť. Môžete uviesť, že sa domnievate, že výška jeho mzdy predstavuje podľa Vašich vedomostí najmenej sumu XY a uvediete akú. V návrhu je síce potrebné vedieť preukázať výšku výdavkov, ktoré vám pri výchove a zabezpečovaní potrieb pre mal. dcéru vznikajú, avšak nie je nutné predkladať rok staré bločky alebo všetky bločky. Pre súd je postačujúce predložiť výdavky na dieťa za jeden mesiac. Takýmto mesiacom by mohol byť práve mesiac september, kedy máte s dieťaťom spojené vyššie výdavky ako obvykle najmä s prihliadnutím na začatie školského roka. Ale skôr ako bločky, by bolo vhodné pre súd spracovať ako prílohu návrhu prehľadnú tabuľku s uvedením mesačných nákladov na mal. dcéru (ošatenie, drogéria, lieky, školské potreby, stravné, mimoškolské aktivity, vreckové, a iné špeciálne výdavky, napr. kúpa dioptrických okuliarov, či plavecký kurz zo školy a iné). Rovnako priložte k návrhu aj ostatné potvrdenia preukazujúce náklady na mal. dcéru, t.j. výška stravného v školskom zariadení, atď. V petite samotného návrhu uveďte z akej sumy (pôvodným rozhodnutím určenej), na akú sumu žiadate, aby súd priznal zvýšené výživné. 

 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem podať žiadosť o zvýšenie výživného. Mám trinásťročnú dcéru, s jej otcom sme sa rozišli, keď mala sedem rokov. Je mi pridelená do starostlivosti a jej otec jej platí výživné 150 eur. Avšak už štvrtý rok žije jej otec vo Švajčiarsku, je ženatý a má trojročnú dcéru. Viedli nadštandardný životný štýl a aj jeho manželka zarába veľmi dobre. Pracuje ako automechanik a má dobrý plat. Rada by som vedela, koľko by som mohla žiadať za výživné, keďže výdavky na dieťa sa zvýšili dvojnásobne. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,

zákon o rodine dáva možnosť meniť už právoplatné rozhodnutia o výživnom, keď sa zmenia pomery a to už či na strane oprávneného z výživného alebo na strane povinného. Za takúto zmenu pomerov zákon považuje aj prechod maloletého dieťaťa na iný stupeň školskej dochádzky. Toto je aj prípad Vašej dcéry, nakoľko od posledného určenia výšky výživného uplynulo 6 rokov, dôsledkom čoho je v súčasnosti už žiačkou druhého stupňa základnej školy. Preto je odôvodnené podať návrh na zvýšenie výživného. Čo sa týka určenia dostatočnej výšky výživného, toto závisí od viacerých faktorov. Na jednej strane stoja odôvodnené potreby mal. dieťaťa ako oprávneného z výživného a to s prihliadnutím na jeho právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov a na druhej schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Rovnako súd bude prihliadať aj na to, že otec mal. dcéry síce môže mať na slovenské pomery dobrý plat, avšak na tie švajčiarske to tak byť nemusí. Vo Švajčiarsku sú predsa len iné náklady na život ako na Slovensku, preto mzdy ľudí tam žijúcich musia byť týmto nákladom na život tam prispôsobené.  Toto bude predmetom skúmania súdu. Súd pritom bude prihliadať aj na skutočnosť, že otec mal. má aj iné vyživovacie povinnosti. To však nebráni tomu, aby súd výživné nezvýšil. Neviem, aké sú celkové náklady na Vaše dieťa, rovnako neviem, aký je zárobok otca dieťaťa, čo to je dobrý plat, preto neviem relevantne určiť, aká výška výživného by bola na Vašu mal. dcéru dostatočná. Odporúčam Vám však vždy pri navrhovaní zvýšenia výživného žiadať radšej viac. 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, pred rokom som sa rozviedla a súd určil výživné na môjho 10-ročného syna na sumu 50 eur. Sám uznáte, že je to málo. Chcela by som sa opýtať, či môžem po roku podať žiadosť o zvýšenie výživného, ak môj exmanžel zmenil prácu, refinancoval hypotéku a tým pádom má vyšší príjem a nižšie náklady na život ako pred rokom? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,

hoci od poslednej úpravy výživného prešiel iba rok, v zásade nie je vylúčené požiadať súd o zvýšenie výživného, ak došlo k zmene pomerov. Zákon stanovuje iba podmienku, aby k tejto zmene pomerov došlo, a tá sa musí preukázať. Zákon nestanovuje časové obmedzenie, napokon nemožno vylúčiť zmenu pomerov aj v krátkom časovom intervale. Preto, ak preukážete, že Váš bývalý manžel zmenil prácu, refinancoval úver a teda došlo k zvýšeniu jeho príjmov, návrh na zvýšenie výživného vidím ako opodstatnený. V návrhu môžete prípadne uviesť, že zmena pomerov nastala aj u Vášho syna, poukážte na zvýšené výdavky. Všetky listinné dôkazy k návrhu na zvýšenie výživného pripojte. Verím, že v konaní uspejete. Podľa môjho názoru, 50 eur na 10 ročného syna je skutočne málo.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či má môj bývalý manžel právo neposielať mi výživné za jeden mesiac, ak syn u neho nebol (pretože nechcel). Rovnako by som sa rada informovala, či pri podaní žiadosti o zvýšenie výživného po siedmych rokoch je povinné predkladať doklady o nákladoch. Syn napríklad nosí okuliare, avšak nemám od nich bloček. Ďakujem, Popovičová.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, 
to, že Váš syn nebol u otca v min. mesiac, nie je dôvodom na neplatenie výživného.
Podľa ust. zákona o rodine platí :
"§ 62 : Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
§ 78 :
(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."


Vzhľadom na okolnosť, že k určeniu výživného došlo pred 7 rokmi, je samozrejmé, že došlo aj k zmene pomerov na strane oprávneného vo vývoji a potrebe úhrady jeho životných nákladov aj vzhľadom na vek /stravovanie, školské potreby, mimoškolské aktivity, oblečenie a pod./.

To, že nemáte doklad od zakúpenia dioptrických dokladov, pre opodstatnenosť požiadavky na zvýšenie výživného to nie je až také podstatné, keďže určite viete zaobstarať doklad od očného lekára o predpise diopt. pomôcky, ktorú môžete doložiť.

Len poznamenávame, že podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 25 až maximálne 30% z jeho príjmu. 

Návrh na zvýšenie už určeného výživného pre maloleté dieťa/deti má obsahovať :

Označenie oprávneného, povinného, maloletého dieťaťa, identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby - otca - oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,
ďalej uvediete stav plnenia vyživovacej povinnosti, ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne.

V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného /výpisy u účtu, bločky, potvrdenia zo školy a pod./
Prílohy  k návrhu : Kópia posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti, posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného, doklady preukazujúce výdavky pre maloletého.

Na podanie návrhu na zvýšenie výživného môžete použiť aj formulár, ktorý sa nachádza na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : 

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx/.
                     
Návrh v 3 vyhotoveniach je potrebné zaslať doporučene prípadne môžete aj osobne do podateľne súdu. Príslušným v zmysle ust. § 154 CMP je všeobecný súd navrhovateľa - Vaše miesto trvalého bydliska.


 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.