Máte
otázku?

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň, . Som rozvedená a môj exmanžel mi platí výživné na dcéru 50 € mesačne. Moja dcéra nastupuje od septembra na bilingválne gymnázium. Žijem sama s dcérou v byte, ktorý mám na hypotéku. Momentálne som nezamestnaná a finančne na tom nie som dobre. Tých 50eur nestačí ako výživné. Chcela by som zvýšiť na 100 €  mesačne. Keďže exmanžel je živnostník a myslím, že je ta suma adekvátna vzhľadom na vek aj súčasnú situáciu dieťaťa, ktorá nastupuje na gymnázium. Poprosila by som vzor ako to napísať a kde to poslať. Prípadne otázky mi píšte na mail. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň,

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA 

V uvedenej veci je poerbné vychádať z ust. zákona o rodine, kde je stanovené §§ 62 a nasl. :

 

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

 

"Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

 

"Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

 

"Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima."

 

Podstatné :

 "U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval. Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor."  

"Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

 

II. JUDIKATÚRA

 

Veľmi dobré rozsudky vo veciach zvýšenia výživného, ktoré Vám budú určite nápomocné :

 

KS Žilina 10CoP 92/20 z 23.1.2014 /výber/ :

 

Okresný súd správne vymedzil a náležite vo vzťahu k otcovi ak uplatnil aj princíp potenciality so zdôraznením, že pokiaľ mu podnikanie neprináša očakávaný, resp. potrebný zisk, je namieste hľadaťsi prácu v obvyklom pracovnom pomere, v ktorom i jeho manželka dosahuje lepší príjem, než príjem deklarovaný otcom.

 

Na (pozitívnej) zmene pomerov na strane otca - v období predošlého určenia výživného bol nezamestnaný a poberal dávky v hmotnej núdzi cca 140 eur; aktuálne je živnostníkom s potencialitoupríjmu aspoň 500 eur mesačne.

 

Krajský súd (opakovane) zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o návrhu na zníženie alebo zvýšenie výživného je prioritné posúdenie zmeny pomerov. V rámci konania o zmene rozsahu vyživovacej povinnosti nie je totiž prípustné prehodnocovať predošlé právoplatné súdne rozhodnutia. Z popísaných dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil vo výroku o zamietnutí návrhu otca na zníženie výživného.

 

Krajský súd Trnava 24CoP/24/2014 30.04.2014 :

 

Súd dospel k záveru, že u maloletých detí došlo k zmene pomerov (okolností) a je potrebné rozhodnúť o zvýšení výživného pre maloleté deti. V konaní bolo preukázané, že naposledy bola výška výživného určovaná rozsudkom OS ; Skalica z 10.11.2010. Od tohto času uplynula doba troch rokov, kedy výška výživného nebola menená a naposledy určené výživné je v súčasnej dobe pre maloleté detine nedostačujúce a nezohľadňujúce zvýšené životné náklady.

 

Z vyššie citovaných ustanovení zákona vyplýva, že konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného.

 

Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými,zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám,schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôvodnené potreby nepatria len pravidelné mesačné výdavky, ale aj náhodné výdavky, ktoré napríklad súvisia so zdravotným stavom oprávneného ako sú napr. liečebné náklady. Súd na ne musí pri určovaní výživného prihliadnuť. Na strane oprávneného sa tiež skúmajú jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery, existencia a počet iných osôb povinných poskytovať výživu a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery, počet nimi vyživovaných osôb avýška takéhoto výživného ako i vyživovaciu povinnosť iných povinných voči týmto osobám.

 

Na strane povinného rodiča je nevyhnutné prihliadnuť na okruh osôb, ktoré sú povinné poskytovať výživné dieťaťu a výšku a spôsob už poskytovaných plnení, kde je potrebné zohľadniť tiež starostlivosť o dieťa a jeho domácnosť. Na strane povinného sa prihliada tiež najmä na jeho schopnosti, faktické príjmy, ale i na jeho možnosti, teda na to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosť, zručnosti, pracovné skúsenosti i situáciu na trhu práce. Okrem toho je potrebné vždy vyhodnotiť i majetkové pomery oboch povinných rodičov. Táto kategória zahŕňa jednak majetok rodičov a jednak ich životný štandard, ktorým sa navonok prezentujú.

 

Veľmi dôležité pre Vás z citovaného rozsudku :

 

Čo sa týka primeranosti zvýšenia výživného, odvolací súd sa zhodol so závermi prvostupňového súdu, že primeraným zisteným a preukázaným pomerom účastníkov, potrebám detí ako i možnostiam, schopnostiam a majetkovým pomerom oboch rodičov zodpovedá zvýšenie výživného na maloletú ; z pôvodnej sumy 95,- eur na 150,- eur mesačne a na maloletého H. z pôvodnej sumy 90,- eur na 120,-eur mesačne s účinnosťou od podania návrhu na súd, t.j. od 27.9.2013.

 

Takúto sumu výživného môže otec maloletých detí zo svojho príjmu uhradiť bez toho, aby ohrozil uspokojovanie svojich základných životných potrieb. Na druhej strane takto určené výživné spolu s primeraným výživným od matky a prídavkami na dieťa umožní uspokojiť odôvodnené potreby maloletých detí.

 

Podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 25 až maximálne 30% z jeho príjmu.

 

III. NÁVRH NA ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

Návrh na zvýšenie už určeného výživného pre maloleté dieťa/deti má obsahovať : ; Označenie  oprávneného, povinného,  maloletých detí,  identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej  a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej  osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,

 

Stav plnenia vyživovacej povinnosti , ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne. V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa /deti, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného.

 

Prílohy :  kópia posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti, posledné ; ročné zúčtovanie dane oprávneného,  doklady  preukazujúce výdavky pre maloletého.

 

Návrh v 3 vyhotoveniach je potrebné zaslať doporučene prípadne môžete aj osobne do podateľne súdu. Príslušným v zmysle ust. § 154 CMP je všeobecný súd navrhovateľa - miesto trvalého bydliska.

 

Žiadajte v podanom návrhu vyššiu sumu ako 100 €.

 

Prečo ?

Od 1.7.2017 došlo k zvýšeniu životného minimu (aj keď nepatrne) nasledovne : 91,06 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa, 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ohľadom zvýšenia výživného. Mám 2 deti, syn bude mať 17, dcéra 14 rozvedení sme 10 rokov. Od vtedy nebolo zvýšené výživné. Na syna mám 100e mesačne, na dcéru 80e. Ja zarobím minimálnu mzdu, bývalý manžel je živnostník, netuším koľko zarába. Myslíte, že by som mohla žiadať zvýšenie na syna 200e a na dcéru 180e? Bojím sa ale nemám na výber, aj z tých 180e čo na deti platí si sťahuje 50e. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň,
podľa zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Okrem minimálneho výživného nemáme v zákone nejaké tabuľky, podľa ktorých by to bolo možné určiť. Súd to vždy posudzuje individuálne, pričom však platí, že priamo úmerne s rastúcim vekom, rastú aj výdavky. Ak výživné bolo naposledy stanovené pred 10 rokmi, tak si osobne myslím, že súd ho zvýši. Zaručiť sa to však nedá. Ak chcete vyššie výživné, prepočítajte si výdavky na deti a požiadajte oň. Súd to zváži a určí primerané výživné. Súdne konanie je oslobodené od súdneho poplatku. 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
bolo mi doručené predvolanie na pojednávanie kde bol stanovený dátum a čas vo veci zvýšenia výživného. Aj keď som nebol vyzvaný na vyjadrenie, mám právo ho napísať a vyjadriť sa k danej veci nakoľko sú v návrhu uvedené klamstvá a zatajené príjmy navrhovateľky a bude toto moje vyjadrejie zaslané aj navrhovateľke? Aká je lehota na podanie vyjadrenia, 10-15 dni? Ide o to, že na pojednávaní na 3/4 veci zabudnem. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň, nepíšete v otázke kedy bude pojednávanie, ale v zásade platí, že súd vám nemôže zakázať, aby ste sa k veci vyjadrili aj pred pojednávaním, ktoré treba zaslať súdu v 2 exemplároch, aby toto vyjadrenie dostala aj matka dieťaťa a vedela sa tiež pripraviť.
Odporúčam samotné vyjadrenie k podanému návrhu na zvýšenie výživného konzultovať s advokátom, aby ste mali väčšiu právnu istotu a  vyjadrenie bolo správne právne vyargumentované.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
v roku 2017 mne ako matke bolo určené výživné na maloleté deti 100,- EUR na jedného. Momentálne deti už chodia do školy, nároky sa zvyšujú. Chcela by som požiadať o zvýšenie výživného ale viem, že môj ex nepracuje, a keď niekde pracuje tak na čierno, aby nemusel platiť výživné. Momentálne mi výživné platí štát. Myslíte si, že by som uspela? Či ešte by mi aj vzali? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň, v prípadnom konaní by súd zisťoval majetkové pomery povinného rodiča. Súd bude vychádzať z dôkazov, a posúdi príjmy a výdavky rodiča a tiež bude vychádzať z výšky nákladov na maloleté deti. Rozumiem Vašej situácii, aj tomu, že sa okolnosti podstatne zmenili. Návrh by bol určite dôvodný, vzhľadom na to, že deti začali chodiť do školy. Problematický je však príjem rodiča, a súd bude pri rozhodovaní zvažovať, či vôbec bude schopný vedieť platiť vyššie výživné. Ak Vám dnes platí výživné štát, potom otec si už teraz neplní vyživovaciu povinnosť v súdom určenom rozsahu. Na druhej strane otec môže argumentovať s tým, že má problém zamestnať sa a že nemá príjem na to, aby vyššie výživné platil. Otec sa môže domáhať aj zníženia výživného, riziko tam bude, otázne však je, či súdu preukáže dôvodnosť svojho návrhu, a prečo nepracuje, aké reálne okolnosti mu v tom bránia. Súd by však mal zvážiť aj možnosti a schopnosti povinného rodiča (prihliadne na vek, zdravotný stav, vzdelanie a celkové majetkové pomery, teda aké hnuteľné a nehnuteľné veci otec vlastní). Preto skutočnosť, či by ste v konaní uspela by závisela aj od skutkového tvrdenia a dôkazov predložených zo strany povinného rodiča - otca Vaši detí. Zákon pritom ukladá každému rodičovi bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery minimálny rozsah výživného, ktoré je na úrovni vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa (táto minimálna suma je však nižšia, než máte aktuálne priznanú výšku výživného na deti).


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám dcéru vo veku 6 rokov. Od roku 2017 mi otec maloletej prispieva na výživné sumou 80 e mesačne. Keďže nastúpila do 1. triedy sa nám náklady zvýšili. Chcem sa spýtať ako postupovať. Spísala som si všetko, čo platím mesačne, polročne, ročne. No problém je taký, že všetko čo som malej nakupovala respektíve bločky, ktoré som si odkladala sa už nedajú prečítať. Ako mám vydokladovať, koľko ma čo mesačne stojí ? ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.09.2021)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade by bolo možné podať návrh na zvýšenie výživného, nakoľko právoplatné súdne rozhodnutia o výživnom možno meniť, keď sa podstatne zmenia pomery, k čomu v prípade Vašej maloletej dcéry prišlo v čase nástupu do základnej školy. Postup je taký, že je potrebné spísať návrh na zvýšenie výživného, v ktorom poukážete, že došlo k zmene pomerov od poslednej úpravy výšky výživného a to takej, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného. Uvediete Váš príjem, náklady na domácnosť, zvýšené výdavky na mal. dcéru, ako aj pomery (t.j. príjem) otca mal. dcéry ako povinného z výživného, ak o ňom máte vedomosť. Môžete uviesť, že sa domnievate, že výška jeho mzdy predstavuje podľa Vašich vedomostí najmenej sumu XY a uvediete akú. V návrhu je síce potrebné vedieť preukázať výšku výdavkov, ktoré vám pri výchove a zabezpečovaní potrieb pre mal. dcéru vznikajú, avšak nie je nutné predkladať rok staré bločky alebo všetky bločky. Pre súd je postačujúce predložiť výdavky na dieťa za jeden mesiac. Takýmto mesiacom by mohol byť práve mesiac september, kedy máte s dieťaťom spojené vyššie výdavky ako obvykle najmä s prihliadnutím na začatie školského roka. Ale skôr ako bločky, by bolo vhodné pre súd spracovať ako prílohu návrhu prehľadnú tabuľku s uvedením mesačných nákladov na mal. dcéru (ošatenie, drogéria, lieky, školské potreby, stravné, mimoškolské aktivity, vreckové, a iné špeciálne výdavky, napr. kúpa dioptrických okuliarov, či plavecký kurz zo školy a iné). Rovnako priložte k návrhu aj ostatné potvrdenia preukazujúce náklady na mal. dcéru, t.j. výška stravného v školskom zariadení, atď. V petite samotného návrhu uveďte z akej sumy (pôvodným rozhodnutím určenej), na akú sumu žiadate, aby súd priznal zvýšené výživné. 

 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem podať žiadosť o zvýšenie výživného. Dcéra má už 13 rokov a od jej siedmych rokov nežijem s jej otcom, je pridelená mne do starostlivosť a platí jej výživné 150 eur. No už štvrtý rok žije jej otec vo Švajčiarsku, je ženatý a má 3ročnú dcéru. Žije si nadštandardne a aj jeho manželka zarába veľmi dobre. On tiež pracuje ako automechanik kde má dobrý plat. Koľko by som mohla žiadať výživné, keďže výdavky na dieťa sú dvojnásobne vyššie. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,

zákon o rodine dáva možnosť meniť už právoplatné rozhodnutia o výživnom, keď sa zmenia pomery a to už či na strane oprávneného z výživného alebo na strane povinného. Za takúto zmenu pomerov zákon považuje aj prechod maloletého dieťaťa na iný stupeň školskej dochádzky. Toto je aj prípad Vašej dcéry, nakoľko od posledného určenia výšky výživného uplynulo 6 rokov, dôsledkom čoho je v súčasnosti už žiačkou druhého stupňa základnej školy. Preto je odôvodnené podať návrh na zvýšenie výživného. Čo sa týka určenia dostatočnej výšky výživného, toto závisí od viacerých faktorov. Na jednej strane stoja odôvodnené potreby mal. dieťaťa ako oprávneného z výživného a to s prihliadnutím na jeho právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov a na druhej schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Rovnako súd bude prihliadať aj na to, že otec mal. dcéry síce môže mať na slovenské pomery dobrý plat, avšak na tie švajčiarske to tak byť nemusí. Vo Švajčiarsku sú predsa len iné náklady na život ako na Slovensku, preto mzdy ľudí tam žijúcich musia byť týmto nákladom na život tam prispôsobené.  Toto bude predmetom skúmania súdu. Súd pritom bude prihliadať aj na skutočnosť, že otec mal. má aj iné vyživovacie povinnosti. To však nebráni tomu, aby súd výživné nezvýšil. Neviem, aké sú celkové náklady na Vaše dieťa, rovnako neviem, aký je zárobok otca dieťaťa, čo to je dobrý plat, preto neviem relevantne určiť, aká výška výživného by bola na Vašu mal. dcéru dostatočná. Odporúčam Vám však vždy pri navrhovaní zvýšenia výživného žiadať radšej viac. 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
pred rokom som sa rozviedla a súd určil výživné na 10 ročného syna 50 eur. Sám uznáte, že je to málo. Môžem už po roku podať žiadosť o zvýšenie výživného, ak exmanžel zmenil prácu, refinancoval hypotéku a tým pádom má vyšší príjem a nižšie náklady na život ako pred rokom? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,

hoci od poslednej úpravy výživného prešiel iba rok, v zásade nie je vylúčené požiadať súd o zvýšenie výživného, ak došlo k zmene pomerov. Zákon stanovuje iba podmienku, aby k tejto zmene pomerov došlo, a tá sa musí preukázať. Zákon nestanovuje časové obmedzenie, napokon nemožno vylúčiť zmenu pomerov aj v krátkom časovom intervale. Preto, ak preukážete, že Váš bývalý manžel zmenil prácu, refinancoval úver a teda došlo k zvýšeniu jeho príjmov, návrh na zvýšenie výživného vidím ako opodstatnený. V návrhu môžete prípadne uviesť, že zmena pomerov nastala aj u Vášho syna, poukážte na zvýšené výdavky. Všetky listinné dôkazy k návrhu na zvýšenie výživného pripojte. Verím, že v konaní uspejete. Podľa môjho názoru, 50 eur na 10 ročného syna je skutočne málo.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma exmanžel právo neposlať mi výživné za jeden mesiac ak syn u neho nebol? )(pretože nechcel). A ešte sa chcem opýtať ak by som podávala žiadosť o zvýšenie výživného po 7 rokoch prvý krát je povinné dokladovať bločky? Syn nosí napr. Okuliare ale nemám bloček od nich ďakujem Popovičová.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, 
to, že Váš syn nebol u otca v min. mesiac, nie je dôvodom na neplatenie výživného.
Podľa ust. zákona o rodine platí :
"§ 62 : Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
§ 78 :
(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."


Vzhľadom na okolnosť, že k určeniu výživného došlo pred 7 rokmi, je samozrejmé, že došlo aj k zmene pomerov na strane oprávneného vo vývoji a potrebe úhrady jeho životných nákladov aj vzhľadom na vek /stravovanie, školské potreby, mimoškolské aktivity, oblečenie a pod./.

To, že nemáte doklad od zakúpenia dioptrických dokladov, pre opodstatnenosť požiadavky na zvýšenie výživného to nie je až také podstatné, keďže určite viete zaobstarať doklad od očného lekára o predpise diopt. pomôcky, ktorú môžete doložiť.

Len poznamenávame, že podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 25 až maximálne 30% z jeho príjmu. 

Návrh na zvýšenie už určeného výživného pre maloleté dieťa/deti má obsahovať :

Označenie oprávneného, povinného, maloletého dieťaťa, identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby - otca - oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,
ďalej uvediete stav plnenia vyživovacej povinnosti, ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne.

V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného /výpisy u účtu, bločky, potvrdenia zo školy a pod./
Prílohy  k návrhu : Kópia posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti, posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného, doklady preukazujúce výdavky pre maloletého.

Na podanie návrhu na zvýšenie výživného môžete použiť aj formulár, ktorý sa nachádza na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : 

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx/.
                     
Návrh v 3 vyhotoveniach je potrebné zaslať doporučene prípadne môžete aj osobne do podateľne súdu. Príslušným v zmysle ust. § 154 CMP je všeobecný súd navrhovateľa - Vaše miesto trvalého bydliska.


 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Suseda ma maloletú dcéru, s jej otcom nežije v spoločnej domácnosti. Otec sa nezdržuje na mieste trvalého pobytu, jeho adresa je neznáma. Nie sú manželia. Suseda dostáva na dcéru 40 €. Suseda je na invalidnom dôchodku, dôvodom je mentálna zaostalosť a problémy s pohybovým aparátom. Invalidný dôchodok poberá vo výške 120e. Ak sa aj zamestná, za dva týždne ju pošlú domov. Vystriedala už viac zamestnaní, ale mentálna zaostaloť je prekážkou, prečo ju zamestnávateľ nechce. Doma je veľmi pracovitá. Kam sa treba obrátiť, aby získala finančnú pomoc? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, 

je potrebné kontaktovať príslušný úrad práce.

Zistenie adresy otca dieťaťa : Je treba sa obrátiť so žiadosťou na obec, ktorá na základe písomnej žiadosti Vašej susedky zistí, kde má hlásený trvalý pobyt otca dieťa. Pripíjame link : https://www.minv.sk/?register-obyvatelov-sr.

Následne je treba žiadať zvýšenie výživného aj spätne  - podľa zákon o rodine je možné žiadať zvýšenie výživného aj spätne tri roky,

 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem požiadať o zvýšenie výživného. Naposledy mal povinnosť platiť výživné vo výške 35 eur. To bolo pred šiestimi rokmi a dcéra chodila do na ZŠ prvý stupeň. Teraz ma dcéra 15 rokov a konci deviaty ročník a bude študovať na strednej škole. Doteraz som nežiadala o zvýšenie výživného. Otec dcérky je doteraz podľa všetkého nezamestnaný, študuje vraj a žije v spoločnej domácnosti s druhou manželkou. Chcela by som výživné aspoň na 100 eur. Ja pracujem, mám ešte jedno dieťa, na ktoré nepoberám žiadne výživné a žijem v spoločnej domácnosti s priateľom. Nie sme zosobášení. Bude sa počítať aj priateľov príjem a výdavky? A či môžem požiadať o zvýšenie výživného, keď je nezamestnaný (možno pracuje ale na čierno). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.12.2018)

Dobrý deň, súd Vám zvýši výživné aj keby nepracoval, pretože nie je dôležité koľko skutočne zarába, ale aké má schopnosti a možnosti. Ak chcete dosiahnuť výživné aspoň 100 eur, podajte návrh na zvýšenie výživného a žiadajte minimálne 150 až 200 eur. 100eur mesačne na 15 ročné dievča je naozaj málo. 

Ak na súde poviete, že žijete s priateľom, súd bude zisťovať aj jeho príjem a výdavky.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prajem. Chcem podať návrh na zvýšenie výživného pre maloletého po 15-tich rokoch. Zaujíma ma, nakoľko mám druhého manžela a máme hypotéku na dom, či treba vydokladovať aj túto hypotéku a manželove príjmy? Resp. čo všetko mám dokladovať s terajším manželom? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.05.2018)

Dobrý deň, ak žijete s manželom v spoločnej domácnosti (čo predpokladáme, že áno) tak bude súd okrem Vášho príjmu skúmať aj jeho príjmy, nakoľko sa na nákladoch Vašej domácnosti podieľate spoločne. Rovnako však bude súd skúmať náklady celej Vašej domácnosti a nielen tie, ktoré platíte iba Vy. Preto je vhodné už vopred súdu zaslať potvrdenie o Vašom príjme, ale aj príjme Vášho terajšieho manžela a tiež predložiť súdu tabuľku nákladov spoločnej domácnosti a tabuľku nákladov na Vaše maloleté dieťa. V prípade, že by súd považoval za nutné predložiť i ďalšie doklady, budete na to vyzvaná v predvolaní na pojednávanie.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som si požiadať o zvýšenie výživného na syna. S ex manželom sme sa rozviedli, keď mal syn 3 roky, teraz už ma 9 navštevuje tretí ročník na ZŠ. Súdom mu bolo určené výživné 100 eur. Chcem si podať žiadosť o zvýšenie výživného ale neviem, či je ex manžel zamestnaný, viem, že mal založenú živnosť, ktorú ma momentálne pozastavenú až do augusta 2018. Mám počkať až pokiaľ si ju neobnoví alebo môžem podať návrh aj teraz? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.05.2018)

Dobrý deň, môžete podať návrh už teraz. Od posledného určovania výživného uplynulo už veľa času. Súd vám výživné zvýši a bude aj zisťovať jeho prijem.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť ako mám napísať návrh na zvýšenie na maloletého syna a chcem dať predvolať na súd ešte jednu osobu, nenašla som to vo vzore na zvýšenie výživného, ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.04.2018)

Dobrý deň, v návrhu na zvýšenie výživného je potrebné v prvom rade uviesť pomery, z ktorých súd vychádzal pri pôvodnom rozhodovaní o výške výživného a zmenu pomerov, ktorá nastala k času podania návrhu. Z návrhu na zvýšenie výživného musí byť totiž zrejmé, že došlo k takej zmene pomerov, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného (najmä zvýšenie príjmu povinného rodiča, zvýšenie výdavkov na dieťa...). Ak chcete v konaní predvolať nejakého svedka, stačí ho v návrhu presne označiť a uviesť skutočnosti, ktoré majú byť jeho výsluchom preukázané. V takýchto konaniach však súdy málokedy predvolávajú svedkov, nakoľko posúdenie zvýšenia výživného je skutková okolnosť, ktorá sa dá preukázať a zistiť aj bez vypočutia svedkov (potvrdenie o príjme rodičov, doklady o nákladoch na deti...).


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ja by som chcela požiadať o zvýšenie výživného na maloletú dcéru, ktorú mám po rozvode zverenú do svojej starostlivosti, otec ma súdom určené 50 e mesačne okrem toho sa s dcérou nestretáva a nemá žiaden záujem o ňu. Nakoľko som o zvýšenie nepožiadala už 5 rokov a dcéra navštevuje ZŠ je žiačka 6. ročníka jej náklady na školné, oblečenie, krúžky sa zvýšili, tak 50 eur je už nepostačujúca suma, problém je ale v tom, že žijeme v inom kraji teda Žilinskom konkrétne kde mám podať žiadosť o zvýšenie a čo všetko potrebujem dokladovať.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.02.2018)

 

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa § 112 Civil. mimosporového poriadku "na konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má maloletý v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom." 

2./ Doklady : Rozsudok o rozvode, posledný rozsudok o určení vyživ. povinnosti,  rodný list dieťaťa, Váš príjem, výdavky na dieťa (škola, školné, krúžky, školské potreby, oblečenie, obuv, strava, koníčky, poistenie dieťaťa, tvorba úspor, vreckové, cestovné a podobne), zdokladovanie Vášho príjmu,  uvedenie adresy otca dieťaťa, prípadne aj jeho zamestnávateľa. Ďalej sa jedná o výdavky na vedenie domácnosti : nájomné, elekt. energia, plyn, telefón, internet, odvoz odpadu, daň z nehnuteľnosti a podobne.

3./ Vhodné resp. je možnosťou aj dohodnúť sa mimo súdneho pojednávania formou dohody, ktorú by Vám spísal advokát a následne by ste túto dali na schválenie na súd. Konanie na súde nepodlieha súdnemu poplatku.

 

 

Môžte sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : advokat@ficek.sk.

 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, Chcela by som zvýšiť výživné na 13 ročne dieťa, lebo nastupuje na súkromnú strednú školu. Doteraz bolo naň platené výživné vo výške 66 eur po dobu 10 rokov. Otázka je, že čo budem k tomu potrebovať. Žiadosť si viem napísať, len potrebujem vedieť aké prílohy mám zozbierať. Ďakujem! S pozdravom.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň. Ak máte záujem podať návrh na zvýšenie výživného, v návrhu je v prvom rade potrebné opísať a dôkaznými prostriedkami preukázať podstatnú zmenu pomerov, ktorá by odôvodňovala Vami navrhované zvýšenie výživného. Vychádzajúc z výšky výživného a dobu, po ktorú sa uhrádzalo, mám za to, že zvýšenie výživného je na mieste.
K návrhu na súd je potrebné pripojiť najmä rodný list dieťaťa, pôvodné súdne rozhodnutie, ktorým bola určená výška výživného, doklad o výške Vášho príjmu minimálne za posledný rok, doklady ohľadom toho, akú školu maloletý navštevuje, aké má mimoškolské aktivity a aké sú náklady na jeho výchovu a starostlivosť. Je tiež vhodné spracovať pre súd prehľad priemerných mesačných nákladov na maloletého.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som Vás požiadať o radu naša situácia je nasledovná. Mám priateľa, ktorý je 4 roky rozvedený má dve maloleté deti 9 a 7 ročných synov. Súdom ma určené výživné vo výške 210 eur pričom styk s deťmi ma určený tak, že len 2 dni nás delia od striedavej starostlivosti. S priateľom by sme chceli žiť v spoločnej domácnosti oficiálne a založiť si rodinu. Máme ale obavy, že ak sa to dozvie hneď požiada o zvýšenie výživného a k tomu sa započítava už aj môj príjem. Na deti okrem výživného prispievame pravidelne šatami, školskými potrebami a pravidelne viackrát do roka ich nosíme na výlety. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, vytvorenie spoločnej domácnosť otca dieťaťa s Vami môže odôvodňovať zvýšenie výživného, resp. jej úpravu, nakoľko došlo k zmene pomerov. Na druhej strane však ďalšia vyživovacia povinnosť otca (ďalšie dieťa) je práve naopak dôvodom na zníženie výživného. Na otázku, či by po vytvorení spoločnej domácnosti súd výživné zvýšil alebo nie, nie je možné spoľahlivo odpovedať. Závisí to na mnohých skutočnostiach, ktoré mi zatiaľ nie sú známe a predpokladám, že niektoré ani Vám. Napr. ako sa od rozvodu manželstva zmenil príjem otca, matky, ako sa zmenili náklady na maloleté deti, prípadne ich bytové podmienky... Aj keby mi boli známe všetky tieto údaje, i v takom prípade by bolo možné iba predpokladať, či je väčšia šanca na zvýšenie alebo na zníženie. Konečné rozhodnutie je až na súde, pričom ten je zo zákona povinný zistiť skutočný stav veci a skutočné príjmy a výdavky oboch rodičov a detí.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

To by bolo logické, keby dosiahol plnoletosť, on ale bude mať v lete iba 14 rokov (ostatné deti majú 12 a 7), preto sa nám to zdá byť zvláštne. Každopádne, ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade pokiaľ bola podaná žaloba matkou vo vzťahu ku všetkým trom deťom a sú všetky maloleté, potom konanie nebude iba o najstaršom synovi, ale o všetkých naraz.

Možno bolo na predvolaní napísané iba meno prvého syna, niekedy sa to tak píše.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, manžel bude mať súd o zvýšenie výživného na svoje deti z prvého manželstva. Žiadosť o zvýšenie výživného od jeho bývalej je na všetky 3 deti, aj sa vyjadroval ku všetkým deťom, ale teraz má mať pojednávanie iba ohľadom najstaršieho syna. Je to štandardný postup? Dosť nás to prekvapilo. Ďalšia otázka je, že my máme vydokladovať všetky príjmy aj výdavky našej domácnosti - teda aj môj príjem a takisto výdavky na naše 2 spoločne deti. Jeho ex-manželka žije v usporiadanom partnerstve s iným mužom, s ktorým ma 4. dieťa. Nemal by aj on vydokladovať svoje príjmy? Lebo zvýšenie výživného bolo postavené na tom, že deti rastú, ona je na materskej a ja zarábam, čiže môžem viac prispievať na naše deti a tým pádom môj muž viac na svoje deti z 1. manželstva. Zhodou okolností za 2 mesiace budem tiež na materskej, myslíte, že bude brat toto súd do úvahy? Ďakujem za odpovede.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň, pri určovaní výživného sa berie do úvahy aj príjem partnerov alebo manželov strán konania. Preto je postup súdu správny, pokiaľ žiada zdokladovať príjem aj od Vás. Zároveň by však mal súd zisťovať aj príjem partnera matky dieťaťa. Ide o presne tu istú situáciu ako na Vašej strane. Súd možno nevie, že matka žije s partnerom, a preto ju nevyzval na zdokladovanie príjmov svojho partnera.

Toto môžete využiť v súdnom konaní a na zariadenom pojednávaní žiadať, aby súd zisťoval aj príjem partnera matky. Takto sa bude musieť odročiť pojednávanie, čo využijete vo svoj prospech, pretože pri ďalšom pojednávaní už budete na materskej dovolenke (toto preukážete) a teda rodina bude mať nižší príjem. Pokiaľ ide o Vašu prvú otázku, prečo je konanie iba o najstaršom synovi, tak je to asi z dôvodu, že dovŕšil plnoletosť. Tieto konania sú oddelene od konaní s maloletými deťmi.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, súdne konanie prebieha, odporca dlhodobo žije a pracuje v zahraničí. Dcéra má v súčastnosti 14r. Od narodenia sa jej výživné nezvýšilo z rôznych dôvodov. Doklad o trvalom pobyte v zahraničí odporcu bol predložený súdu. V súčastnosti súd skúma pomery u odporcu prostredníctvom soc.poisťovne na SK, kde je samozrejme nezamestnaný. Súd v prvotnej fáze chce uzatvoriť dohodu o navrhovanej sume z odporcom bez skúmania v zahraničí. Je možnosť i tak požiadať súd o preskúmanie finančných pomerov odporcu, nakoľko mnou navrhovaná suma je príliš nízka? Je možnosť zmeniť mnou navrhovanú sumu po prvom súdnom konaní, na vyššiu? Ďakujem radu za pomoc, keď 

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň, skúmanie pomerov na Slovensku, pokiaľ žije a pracuje v zahraničí je zbytočné. Požiadajte súd, aby zisťoval jeho príjmové pomery cez súd v zahraničí tzv. dožiadaním.

Pokiaľ to súd neurobí a Vy to navrhnete, potom je to dôvod na odvolanie.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Pekny den prajem. Chcem sa spytat, ak chcem podat navrh na zvysenie vyzivneho na maloletu dceru, ktora zije mimo SK kde bude sud prebiehat a ci bude ex vypocitane vyzivne, podla tabuliek v Nemecku? Dakujem za Vasu odpoved

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, o určení, zvýšení a znížení výživného na maloleté dieťa má podľa nariadenia EÚ rozhodovať súd, v ktorom má maloleté dieťa svoj obvyklý pobyt. Ak Vaše maloleté dieťa žije dlhodobo v zahraničí (má sa všeobecne za to, že sa obvyklý pobyt dieťaťa zakladá približne po 6 mesiacoch od presťahovania, kedy si vytvorí vzťah s novým prostredím) právomoc na rozhodovanie o zvýšenie výživného budú mať súdy v Nemecku, pričom budú vo veci postupovať podľa nemeckých zákonov upravujúcich vyživovaciu povinnosť. Táto skutočnosť je samozrejme v prospech dieťaťa, nakoľko je väčšia pravdepodobnosť, že bude v zahraničí určené vyššie výživné než na Slovensku. Vzhľadom na lepšie pomery v Nemecku vo vzťahu k minimálnej mzde, životnému minimu... Ohľadom ďalšie konkrétneho postupu pri zvýšení výživného Vám odporúčam kontaktovať advokáta priamo v Nemecku.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Pred 8 dňami som mal pojednávanie o zvýšení výživného s ex manželkou, ktoré žiadala vo výške 230 EU. Sudca rozhodol o výške 150 EU aj napriek tomu, že môj príjem je 355 EU a náklady na bývanie mám 215 EU. Teraz mi nevychádza ani na zaplatenie bytu a musím ešte doplatiť spätne 70 EU. Sudca sa len pousmial, bolo zjavné, že bol zaujatý. Do dnešného dňa mi neprišla žiadna pošta ani rozsudok. Ako sa mám odvolať, alebo čo vlastne mám robiť? Toto je moja likvidácia. Ďakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.10.2016)

Dobrý deň, vo svojom príspevku neuvádzate, či Vaša bývalá manželka žiadala plnenie pre seba ako príspevok na výživu rozvedeného manžela alebo zvýšené výživné pre vaše maloleté dieťa. Každé z týchto plnení sa poskytuje v inom rozsahu, ktorej konkrétna výška vždy závisí od schopností, možností a majetkových pomerov povinného (Vás) a potrieb oprávneného. Na základe Vami uvádzaných skutočností (najmä príjmu) možno hodnotiť stanovenú výšku výživného za neprimerane vysokú, aj keď na jej určenie nemá vplyv len výška odmeny za prácu, ale aj ďalšie okolnosti, ktoré mi však nie sú známe. V každom prípade Vám odporúčam podať proti rozsudku odvolanie, ktoré sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti ktorého rozhodnutiu smeruje.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den prajem, moj priatel ma moznost vycestovat do zahranicia s platom cca 2300 eur. Je rozvedeny a plati na dve neplnolete deti vo veku 6 a 8 rokov vyzivne. Ak by prijal tu pracu, vycestoval by, ako potom bude sud prihliadat na jeho plat, na kolko mu mozu siahnut, do akej vysky mu mozu zvysit vyzivne, kedze jeho byvala je tiez zamestnana? Dakujem Vam za radu

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.09.2016)

Dobrý deň, predpokladám, že Váš priateľ doteraz poberal nižšiu mzdu ako tá, ktoré mu bola prisľúbená v zahraničí. Ak áno, je pravdepodobné, že sa mu z tohto dôvodu zvýši životná úroveň, z čoho majú mať prospech aj jeho deti. Podľa § 62 ods. 2 zákona o rodine, dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Pri určení, resp. zvýšení vyživovacej povinnosti sa však prihliada predovšetkým na potreby maloletých detí a na schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodiča. Napriek tomu, že otec detí bude poberať vyšší plat, ešte to nemusí automaticky znamenať, že jeho majetkové pomery sa radikálne zlepšia. Po odpočítaní všetkých nevyhnutných výdavkov rodiča, ktoré sú v cudzine spravidla vyššie ako na Slovensku, môže skutočný zostatok z príjmu zodpovedať len malému nárastu. Súd preto pre stanovenie novej výšky výživného musí starostlivo skúmať všetky tieto okolnosti.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

dobry den, som matkou 3 deti a chcem sa opytat jednu vec. na dve deti beriem vyzivne 33e nahradne vyzivne a chcela by som vediet, ci sa nahradne vyzivne neda zvysit. Dcera uz ide na strednu skolu a syn do 8 triedy na zakladnej skole.Ja pracujem a zarabam minimalnu mzdu.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 31.07.2016)

Dobrý deň,

podľa § 9 ods. 3 zákona o náhradnom výživnom, Úrad zvýši alebo zníži náhradné výživné, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie jeho výšky, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala zmena skutočnosti rozhodujúcej na určenie jeho výšky.

Podľa názorov súdov platí, že náklady na život dieťaťa sa zvyšujú primerane s jeho vekom. Vo Vašom prípade by som sa obrátil priamo na úrad a uviedol všetky skutočnosti a dôvody (že dcéra pôjde na strednú, syn do vyššieho ročníka, čím sa Vám zvýšia náklady), pre ktoré žiadate zvýšenie výživného. Na úrade by Vám mali poskytnúť presnejšie informácie.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som sa spýtat či si možem podat na zvýšenie výživného, aj ked je otec deti odsudený na 17 rokov. Výživne mi bolo určene pred 3 rokmi. Odvtedy stúpli moje naklady a teraz poberam nahradne vyzivne zo socialky. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.07.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o rodine je možné podať návrh na zvýšenie výživného, ak dôjde k zmene pomerov od poslednej úpravy výšky vyživovacej povinnosti. Ak teda uvádzate, že výrazne stúpli náklady na starostlivosť o maloleté dieťa, resp. Vašu domácnosť môžete podať na príslušný súd návrh na zvýšenie výživného. V tomto návrhu a v rámci súdneho konania musíte kvalifikovane preukázať zmenu pomerov na Vašej strane (t.j. zvýšenie nákladov na starostlivosť o maloleté dieťa). Rovnako súd bude skúmať či na strane otca nedošlo k zmene pomerov (neuviedli ste, či bol vo výkone trestu už v čase určenia vyživovacej povinnosti alebo až po určení nastúpil na výkon). Súd po vykonaní dokazovania rozhodne, či výživné zvýši alebo nechá na pôvodnej sume. Je potrebné uviesť, že v rámci súdneho konania o určení alebo úprave výživného súd nie je viazaný Vaším návrhom. Tzn. že súd môže rozhodnúť aj inak než navrhnete Vy. Súdy v týchto konaniach vždy rozhodujú v záujme maloletých detí.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, prosim o info v nasledovnej veci. Byvala manzelka dnes uz mojho manzela (zosobasili sme sa pred 5 dnami) podala ziadost o zvysenie vyzivneho, nakolko sa jej zmenili pomery - je nezamestnana (na 1. pojednavani uviedla dovod, ze z prace odisla sama, lebo externe studuje na VS a popri praci sa nestihala ucit! studuje posledny rocnik). Da sa prosim tento dovod napadnut a poukazat na jej uprednostnenie skoly pred pravidelnym prijmom? Manzel je momentalne tiez nezamestnany a aj PN posledne 4 mesiace, nema ziadny prijem, zijeme z mojho prijmu. Po dolieceni sa, bude zakladat zivnost. Na prve pojednavanie mal doniest prijmy aj ostatnych clenov domacnosti (co by som mala byt asi ja, i ked TP ma u rodicov, avsak byvame spolu v mojom byte) za posl. 12 mesiacov, co neurobil, lebo ja som nesuhlasila so zverejnovanim mojho prijmu, kedze vychadzam z faktu, ze ja nemam ziadnu vyziv. povinnost voci priatelovmu dietatu a nie som ucastnikom ich konania. Sudkyna uviedla, ze bude ziadat toto potvrdenie od mojho zamestnavatela priamo. Preco prosim sud vyzaduje moj prijem? Na roznych poradnach a diskusiach som si precitala odpovede advokatov, ze sa neposudzuje prijem a majetkove pomery druheho (nepovinneho) partnera. Mam nejaku moznost ako sa branit? A preco sud neziada aj moje vydavky, ktore su nemale (hradim hypoteku, spravu bytu, inkasa, poistne na auto, stravu, atd.). Dakujem za radu.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.05.2016)

Dobrý deň, v rámci konania o určení vyživovacej povinnosti je potrebné prihliadať na dôvody, pre ktoré niektorý z rodičov prišiel o svoj príjem. V zmysle ustanovenia § 75 ods. 1 druhej vety zákona o rodine súd prihliadne na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného, ak sa bez dôležitého dôvodu vzdá výhodnejšieho zamestnania (alebo sa úplne vzdá zamestnania). Povinným v tomto prípade nie je len Váš manžel, ale aj ona, lebo v zmysle zákona o rodine majú vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom obaja rodičia. Odporúčam Vášmu manželovi v súdnom konaní poukázať na to, že matka dieťaťa bez dôležitého dôvodu uprednostnila externé štúdium na VŠ oproti pravidelnému príjmu. Rovnako sa však v zmysle zákona o rodine posudzuje aj príjem osôb žijúcich spolu s povinným rodičom v spoločnej domácnosti. Nie je dôležité, kde má Váš priateľ trvalý pobyt, ak reálne býva s Vami v spoločnej domácnosti. Rovnako však so svojím príjmom zdokladujte súdu aj všetky Vaše výdavky (spolu so spoločnými výdavkami na domácnosť).


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, bývalá družka si podala žiadosť o zvýšenie výživného na syna po asi 10 rokoch. Dôvodom boli zmeny niektorých pomerov - syn chodí na strednú školu. Moje otázky sú: 1. V priebehu posledných rokov som svojvoľne zvýšil pravidelné sumy na výživné a už niekoľko rokov platím vyššiu sumu ako určil súd. Mám nárok sa o to oprieť na súde? Prihliada na to súd a je to vôbec vymahateľné späť? Napr. formou odrátania z navrhnutej sumy? 2. Je potrebné doložiť aj moje výdavky na syna formou bločkov, alebo stačí len ich uvedenie. Nebolo možné zbierať potvrdenia a bločky za roky späť. Bývalá družka vo svojom návrhu tiež len konštatuje o svojich výdavkoch. 3. Môžem prizvať syna, na ktorého platím alimenty, ako svedka k niektorým skutočnostiam? Má 17 rokov. Ďakujem a pekný deň prajem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.03.2016)

Dobrý deň

na súde môžete predložiť akýkoľvek dôkaz, ktorý viete preukázať, teda aj to, že výživné platíte riadne a včas a niekedy aj nad rámec určený súdom. Vymáhať späť výživné formou odrátania nie je možné. Je potrebné, aby ste svoje výdavky spojené s dieťaťom preukázali a väčšinou nestačí len ich uvedenie. To platí aj pre výdavky vašek bývalej družky, kde by mal súd prešetriť jej pomery (teda aj jej výdavky, ktoré uviedla). Je možné, aby sa syn k veci vyjadril.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa u Vás informovať ohľadom nároku na zvýšenie alimentov. Môj priateľ má maloletú dcéru so svojou ex priateľkou, s ktorou nebývajú v spoločnej domácnosti.. Na dcéru platí alimenty tak ako stanovil súd. Okrem toho dcére hradí lieky a iné výdavky... Takže prispieva väčšou sumou. Jeho ex priateľka býva v byte so svojím súčasným partnerom...ktorý je zamestnaný ako aj ona...podala návrh na súde o zvýšenie alimentov na 300e mesačne...zjavne si nevedia ustrážiť svoje financie a touto cestou žiadajú aby sa mali lepšie.. Pričom zatajila v návrhu určité skutočnosti a udáva falošné dôvody na zvýšenie... Odmieta dávať otcovi dcéru súdom v stanovených hodinách... Lebo mu chce týmto robiť naschvály.. Udáva, že dieťa vychováva sama.. Aj napriek tomu, že má partnera, s ktorým bývajú v jednej domácnosti... Prosím Vás poraďte aké stanovisko máme zaujať... Ako sa obrániť na súde voči vymysleným dôvodom.. Nakoľko môj partner platí na dcéru ako treba a kupuje jej čo potrebuje aj navyše... Stará sa o ňu keď ju má na starosti... Venuje sa jej ako treba... Keď sa chce informovať ohľadne malej...tak mu jeho ex zatajuje aj jej zdravotný stav... Len aby mu robila psychicky naschvály... A v návrhu uvádza, že o malú nejaví záujem... Jednoducho na základe klamstiev žiada o zvýšenie alimentov.... Prosím Vás má priateľ na súde nejakú šancu sa proti týmto obvineniam obhájiť? Ďakujem vopred za skorú odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.02.2016)

Dobrý deň. V takýchto prípadoch je dôležité, aby Váš priateľ vo vzťahu k súdnemu konaniu nezostal pasívny. Súdu je potrebné predostrieť vlastný pohľad na vec a vyvrátiť tvrdenia protistrany, ktoré sú zavádzajúce alebo nepravdivé. Na to, aby bola protistrana v konaní o návrhu na zvýšenie výživného úspešná, musí najmä preukázať podstatnú zmenu pomerov odôvodňujúcu navrhované zvýšenie výživného. Váš priateľ musí naopak tvrdiť a preukazovať to, že navrhované zvýšenie výživného nie je dôvodné. Pokiaľ ide o spomínanú zmenu pomerov, táto zvyčajne spočíva v tom, že dieťa má od poslednej úpravy výživného vyšší vek a s tým súvisiace vyššie náklady. Zmena pomerov tiež môže spočívať napríklad vo zvýšení zárobkov na strane povinného rodiča a pod.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, ako by som mala postupovat pri rieseni vyzivneho na moju trojrocnu vnucku. Otec dietata nic neplati a ked uz nieco da, tak maximalne 20 €. To je tak raz za tri mesiace. Tuto ciastku ja povazujem za nic, nakolko som zistila, ze pobera danovy bonus na nu. Moja dcera si ho stale zastava, ze on nema z coho, pretoze ma exekucie. Toto zase nezaujima mna, pretoze zaraba slusne cca 800 € a pobera este aj invalidny dochodok do 300 €. Dcera aj malicka ziju so mnou a mojou druhou dcerou v spolocnej domacnosti. Este musim dodat, ze matka dietata je nezamestnana,musim ich zivit ja. Zaujimalo by ma, ci by som si mohla podat na sud o vyzivne ja, alebo ako by sa to dalo riesit. Som bezradna a peniaze chybaju. Dakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.02.2016)

Dobrý deň. S ohľadom na Vami opísanú situáciu považujem za najvhodnejšie, ak dcére vysvetlíte, že vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť. Výživné má pritom prednosť pred ostatnými výdavkami rodičov. Každý rodič je preto povinný plniť si vyživovaciu povinnosť, pričom minimálne výživné je 27,13 € mesačne. Túto sumu by mal povinný rodič uhrádzať bez ohľadu na jeho majetkové a osobné pomery. Navyše v rámci exekúcie je výživné považované za tzv. prednostnú pohľadávku. Odporúčam Vám, aby ste na dcéru apelovali, aby začala byť v tomto smere aktívna a sledovala najlepší záujem svojho dieťaťa.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, dúfala som že nájdem niekoho osobne s kým sa o tom budem môcť porozprávať, ale zatiaľ to skúsim takto. Skúsim povedať príbeh a dúfam že mi niekto pomôže nájsť riešenie na jeden problém. Mám priateľa ktorý má dve nemanželské deti. Najprv vám poviem ich príbeh. Miša bola v 17 rokoch vyhodená svojou alkoholickou matkou. Ujal sa jej Ján a zobral ju domov ku svojim rodičom. Tí sa jej ujali. Ošatili ju, dali jej jedlo a ubytovanie a nič od nej nepožadovali na oplátku. Po čase si ich chcela ale viac prichytiť a rozhodla sa že sa dá dokopy s jedným z 2 synov. Skúsila to s Jánom ktorý ju zobral domov. Žila u nich ďaľší čas, teraz už ako priateľka ich syna. Otehotnela. Ján šiel do rôznych krajín za prácou aby sa osamostatnili od jeho rodičov. Miša ho počas celej doby čo bol preč psychicky vydierala. Keď sa vrátil zobral ju zo sebou do Čiech kde tiež dlho nevydržali, lebo Miša chcela byť v meste v ktorom má svoju rodinu a opäť ho psychicky trápila. Vrátili sa. Jánova rodina sa stále starala o Mišu a ešte k tomu sa snažili pomáhať aj jej rodine. Keďže jej matka je aj bola alkoholička sotva mali na bývanie a niekedy nemali ani na jedlo. Ján sa s Mišou odsťahoval. Mali druhé dieťa no stále to nebolo medzi nimi v poriadku. Keď prišiel Ján z roboty, neraz sa stalo že Miša v piatok večer odišla z domu a nechala ho doma celý víkend s malými deťmi aby nemohol odtiaľ odísť. Dokonca tieto jej žúry niekedy trvali aj viac dní a on kvôli tomu nemohol chodiť do práce. Nájom platil Ján aj väčšinu stravy. Viem o dvoch prípadoch kedy Miša dostala materskú a domov nedoniesla ani cent pretože všetko preflámovala alebo prehrala na stroji. Ján potreboval chodiť do práce a tak sa ujal dokonca aj Mišinho otca, ktorý bol bezdomovcom, aby mal kto dávať pozor na deti keď on bol v práci a Miša nevedno kde. Ten mal však tiež sklony k alkoholu. Pár krát sa stalo že prišiel Mišin otec pod vplyvom alkoholu a v neskorých hodinách a dokonca budil deti, nadával Miši a robil hluk a rozbroje. Ján ho vyhodil a viac ho k sebe nevzali. Počas tejto doby si už Ján a Miša boli úplne cudzí. Podvádzali sa navzájom. Ján mi tvrdí že Miša začala(ale to nemôžem potvrdiť). Ján načapal Mišu s iným, keď požiadal rodičov aby mu postrážili deti a šiel ju hľadať do mesta. Našiel ju v krčme s iným. Chcel ju opustiť. Miša ho začala opäť citovo vydierať, že mu vezme deti. On sa však už nevzdal. V decembri 2013 prebehol súd o poručníctvo a samozrejme ho vyhrala matka detí. Vtedy som akurát začala svoj vzťah s Jánom. Bol bez práce pretože kvôli niekoľko krát sa opakovanej absencii ho vyhodili. Môžem povedať že bol alkoholik pretože za 2 mesiace začiatku nášho vzťahu nebol deň kedy by nepil. (nechápem prečo ľudia riešia svoje problémy alkoholom) Miša stále aj s deťmi bývala s Jánom. On platil nájom a opäť aj väčšinu stravy. Keďže bol bez práce pomáhali mu jeho rodičia. Prebehol ďaľší súd kvôli výživnému. Sudkyňa odklepla 50€ na 4 ročného chlapca a 40€ na 2 ročnú dcéru a nezaujímala sa o to že celé bývanie hradí on + stravu a musel doplatiť aj predošlé mesiace (neviem presne koľko). Samozrejme mu to nemohlo výsť a tak sa odsťahoval k rodičom a Miša sa vrátila k svojej mame a dvom bratom aj s deťmi. Doteraz majú dlžobu na nájme z tohto obdobia. Keďže sa aj Jánov brat rozišiel so svojou priateľkou, s ktorou mal dcéru, vrátil sa tiež k rodičom. Rodina sa rozrástla a malý byt v podnájme im nestačil rovnako ako nevyhovujúce podmienky s hnedou vodou... Odsťahovali sa spoločne na kraj mesta do podnájmu. (Neskôr sa zistilo že nájomca mal nedoplatky na elektrine a mal niekoľko exekútorov, takže mesiac čo mesiac zvyšoval nájomné). Bývali v tomto podnájme zhruba trištvrte roka. Za to obdobie Ján nevedel zohnať prácu a tak aspoň pomáhal svojej mame s vedením krčmy.(Tá tiež neprosperovala, takže sa celá rodina dostávala do dlhov). Začal sa mu tvoriť dlh na výživnom. Ak aj zaplatil, tak to dával rovno z kasy krčmy a priamo Miši do rúk. Občas na moje ustavičné poúčanie vznikli aj nejaké zápisy s Mišiným podpisom. Avšak ona si brala aj bez jeho vedomia od Jánovej mamy ktorá by dala všetko čo mala svojim vnúčatám. Neuvedomovala si však že Miša z toho kupuje cigarety, možno sladkosti alebo veci ktoré vôbec neboli určené pre deti. Jej bezohladnosť k deťom bola obrovská. Mala ich len ako "páku" na vydieranie Jána a jeho rodiny. Ustavične sa vyhrážala súdom a že ho udá že neplatí výživné(keďže mu o tom väčšina zápiskov chýbala a časť jej skutočne dlhoval). Niekoľko krát keď robil barmana mu bezohľadne doniesla deti do zafajčenej krčmy a nechala ich tam so slovami "Staraj sa, sú to aj tvoje deti." a bez problémov odišla.. A to viem, lebo som pár krát bola aj pri tom. V lete ju mama vyhodila na ulicu aj s deťmi. Odišla ku svojej starej mame. Tá však má už svoj vek a nebolo to trvalé riešenie. Opäť sa do toho vložila mama Jána a vzala Mišu aj s deťmi k sebe, (1 byt, 4,5 miestnosti, 5 dospelých a dve deti). Miša sa aj tak vyhrážala a vydierala. V tom období niekoľko krát nadávala aj na moju osobu hoci ja som sa jej do ničoho neplietla. (Asi žiarlila a vadilo jej, že sa k Jánovi nemôže už vrátiť, lebo som jej miesto obsadila). Povedala som jej že ak to bude pokračovať, tak ju udám za slovné napádanie. Na chvíľu sa to ukludnilo. Zase sa vrátila k svojej mame. Ako som vravela nájom sa z "neznámych dôvodov" ustavične zvyšoval a táto rodina sa opäť sťahovala. Ján si našiel prácu a postupne splácal svoj dlh na výživnom. Miša si našla podnájom so svojim novým priateľom. (Podotýkam že bol neraz na polícii za užívanie drog a agresivitu.) Prišiel čas kedy som mala odísť na vysokú a samozrejme som chcela Jána vytiahnuť z týchto problémov tak mal ísť so mnou. Avšak moja vysoká škola sídli v Brne a deti mal na strednom slovensku. Súdom mal nariadené-dovolené? stýkať sa s deťmi každý druhý víkend. Nehrozilo aby sme ich každý druhý víkend brávali na 6 hodinovú cestu hore-dole. Jánova mamina začala pracovať ako opatrovateľka v Rakúsku, takže bola 2 týždne v rak 2 týždne na svk. Dohodli sa teda, keďže aj ona chcela byť s deťmi, že si ich bude ona brávať na dva víkendy po sebe a my budeme aspoň jeden víkend v mesiaci chodiť domov. Avšak keď nie sme doma je to úplne inak. Keď príde Jánova mama domov, väčšinou v pondelok alebo utorok v noci, hneď ďaľší deň si ich zoberie k sebe a vodí ich do škôlky, stravuje ich a stará sa o nich. V nedeľu ich zavezie domov, dva dni si oddýchne a opäť ich približne v stredu vezme k sebe a stará sa o nich. Kupuje im oblečenie a hračky a povedala by som že bez uváženia ich zakaždým dáva Miši domov a žiadne šatstvo si pre nich nenechá u seba. (Keď jej ich Miša dáva sotva im nabalí jednu igelitku vecí a to nevravím o zime... možno tak tepláky a niekedy ani ďaľšie tričko nie, či pyžamo.) Ján ma so svojou mamou dohodu že najnutnejšie veci jej prepláca. Čiže mesačne posiela Miši 90€ + svojej mame niečo na šatstvo cca 20€ mesačne alebo na stravu.) Keďže ich krčma nezarábala Jankovi rodičia sa dostali do dlžôb ktoré teraz splácajú a sotva majú na svoje vyžitie. (Jánov otec to rieši tiež alkoholom) Dokonca sme im my poslali nejaké peniaze aby vyšli. Za toto obdobie si od nich bez Jánovho vedomia Miša požičiavala peniaze. Ktoré následne jeho rodičia pýtali od Jána a ten slepo posielal peniaze aj Miši aj rodičom a neuvedomoval si, že v podstate Miši dáva viac peňazí než by mal. Medzi časom sa Miši narodilo 3. dieťa z jej momentálnym priateľom. (Aké príhodné že jej prestala chodiť materská za 2. dieťa asi 2 mesiace pred narodení tohto 3. dieťaťa. Miša v živote pracovala len jeden raz v bagetárni asi trištvrte roka. Prácu jej vtedy vybavil Ján!) V zime sme na sviatky prišli domov na dlhšiu dobu aby sme zistili čo všetko je v neporiadku. Prišli sme aj k Miši na návštevu, aby sme zistili, v akom prostredí žijú ich deti. Privítali nás s alkoholom. Nezvyknem veľmi holdovať alkoholu a Ján za tú dobu, ktorú býva už so mnou vypije nanajvíš jednu plechovku piva za dva mesiace. Povedali sme si že si raz dáme. Na moje zdesenie však prišli aj ďaľší ľudia a hudbu doslova vypeckovali. Vôbec im neprekážalo že dve malé deti spia vedľa. (Svojho najmladšieho syna Miša totiž pravideľne odkladá k rodičom jej priateľa). Keď sme im vraveli aby hudbu stíšili a brali ohľad na deti, ohrádzali sa tým, že "Oni sú zvyknutí..." čo bol pre mňa ešte väčší šok a väčšie sklamanie. Prestala som sa čudovať prečo tieto malé deti chcú vždy ísť tak veľmi ku svojim starým rodičom. Prečo plačú, keď ich zanášajú domov. Povedala som si fajn, bolo to raz.... Zavolali nás k sebe opäť. Povedali, že potrebujú deti nechať postrážiť, lebo si musia ísť niečo vybaviť. Samozrejme sme súhlasili. Keď sme sa však dozvedeli o tom, že "niečo vybaviť" znamená ísť von chlastať... Aj ja som bola rozčúlená!! Avšak vonku bol mráz a celá partia sa nahrnula ku nim domov. Opäť pili doma, pred deťmi ktoré boli ešte hore a mali hudbu na vyššie decibely než by sa patrilo s ohľadom na susedov. Videla som ako Miši jej priateľ dal zaucho.. ako ju odhodil preč.. zatiaľ čo deti boli v izbe. Predpokladám že podobné veci sa dejú aj pred nimi keď tam my nie sme. Ešte pred narodením Mišinho 3. dieťaťa sa dokonca raz stalo, že keď sme boli zaniesť deti ku nim domov, Miša bola pred vchodom a nevedela sa domov dostať pretože tam boli nafetovaní kamaráti jej priateľa a nechceli ju tam pustiť kým sa on nevráti. Volali sme políciu... A určite sa dejú podobné veci. Miša ustavične odkladá všetky deti kam len môže aby si užívala. Našla si priateľa ktorý nie je vhodný na výchovu týchto detí ale s tým ja nič spraviť nemôžem a dokonca ešte vykrikuje Jánovi že jej priateľ je s ich deťmi viac ako Ján... Samozrejme keď s ním žije a je ich poručníčkou. Jednoducho ho psychicky trápi. V decembri sme sa jej pýtali či finančne vychádzajú... požičala som si od mojej maminy aby Ján mohol splatiť celý dlh ktorý mal u Miši na výživnom. Povedala že je všetko v poriadku, ale že keď začne malý chodiť do školy (september 2016) dá na zvýšenie. Teraz naša finančná situácia: V septembri 2015 som si od mojej maminy požičala 1200€ na prvotný nájom na prvý mesiac v Brne a splatenie výživného. Mám s ňou dohodu že jej každý mesiac pošlem 200€. Čiže až do februára. Ona mi každý mesiac posiela 200€. Inými slovami, až do februára nie sú na mojej strane žiadne príjmy a žijeme len z toho čo Ján zarobí, kým jej nevrátime to čo sme si požičali. Ján si tu v Brne našiel prácu. Po dvoch mesiacoch zistil že jeho zárobok je príliž nízky a nevýde nám to aj s výživným. Hľadal si iný prácu. Od 1.12.2015 pracuje v jednej firme kde zvára. Baví ho to a časom by sa mohol vypracovať na lepšiu pozíciu a vyšší plat. Náš nájom je 8500kč mesačne. Jeho zárobok je 13200kč mesačne v čistom bez prémii a bonusov. S bonusmi a prémiami nemožno počítať, lebo to závisí na zákazke, na množstve práce, pracujúcich a odpracovaných hodín, samozrejme nadčasov. Mesačne si kupuje kartu na miestnu mhd ktorá ho stojí 600kč. Bez nej by precestoval 3x toľko, možno viac. Cesta domov, tam a späť nás vyjde 25€ na jednu osobu. (CZ-SK). Mesačne platí Miši 90€ stanovených súdom. Keď sa to tak vezme... mesačne mu ostáva okolo 50€ na stravu... aj keby sa to bralo že ja platím polovicu nájmu... ostáva mu tak 220€... životné minimum je 198€ a Miša sa po hádke s jeho mamou rozhodla podať návrh na zvýšenie... Hľadám pomoc a radu ako zariadiť aby sa mu výživné nezvýšilo, lebo ak sa to stane skutočne nám to nevyjde, pretože moje výdaje zo školy som pokryla len vďaka tomu že si na mňa spomenul môj otec a starí rodičia.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 01.02.2016)

Dobrý deň

podľa § 78 ods. 1, 3 zák. č. 36/2005 o rodine: “1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.” Súd pri určení výživného prihliada na odôvodnené potreby dieťaťa ako aj možnosti a schopnosti a majetkové pomery povinného, v tomto prípade otca dieťaťa. Dieťa má právo podielať sa na životnej úrovni rodičov. Teda v konaní súd skúma finančnú situáciu povinného a na základe toho rozhodne. 

 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím, mám generálnu plnu moc opečiatkovanu obecnym uradom, v ktorej sa spomina, že dcera ma splnomocnuje na podanie navrhu na zvyšenie vyživneho a následne na zastupovanie v priebehu celeho právneho konania. Má 19 r, nastupila na VŠ, prosím, bude to sud akceptovať? Nebude sa vôbec musieť dcera zučastniť konania? Dakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň, 

nakoľko je Vaša dcéra plnoletá je aj procesne spôsobilá na podanie návrhu na súd, a teda ju už nemôžete zastupovať len z titulu zákonného zastúpenia, nakoľko toto oprávnenie Vám skončilo dňom dosiahnutia plnoletosti Vašej dcéry. Nakoľko je procesne spôsobiliá, môže sa nechať zastúpiť inou osobou. Splnomocnenie, ak bude splňať všetky náležitosti podľa zákona (označenie splnomocniteľ, splnomocnenca, uvedenie presného rozsahu a dôvodu udelenia splnomocnenia, dátum  a podpis),  je súd povinný akceptovať.

§ 24 Občianskeho súdneho poriadku

Účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ak nejde o zastupovanie podľa § 26, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu; to neplatí, ak ide o zastúpenie podľa § 25.

Podľa § 28 ods. 2 je splnomocnený zástupca účastníka konania, pokiaľ bol splnomocnený na celé konanie, oprávnený vykonávať všetky úkony, ktoré môže v konaní robiť účastník (Vaša dcéra). Návrh však dcéra podáva vo svojom mene nakoľko je plnoletá (ona bude navrhovateľka), pričom do  návrhu pod označenie údajov o navrhovateľovi uveďte, kým je navrhovateľ zastúpený: (Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko). Splnomocnenie je nutné priložiť k návrhu.

Čo sa týka nutnosti účasti na súdnom pojednávaní, to závisí od konkrétneho sudcu, či bude považovať za dôležité a nutné Vašu dcéru v konaní vypočuť. Môže sa teda stať, že Vaša dcéra bude predvolaná.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den prosim chcem sa spytat. s muzom sme rozvedeni od 2009 a sud urcil vyzivne na jedno dieta 70 a druhe 70 eur, dokopy 140e. teraz sa ozenil znovu a kupili dom, ale koli tomu, ze sa stahovali, tak je nezamestnany, chcem si dat ziadost o zvysenie. synovia uz chodia na strednu, mam sancu, ze mi zvysia.dakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 31.10.2015)

Dobrý deň, ak nastala podstatná zmena pomerov (čím je už samotné nastúpenie detí na strednú školu), tak potom Vám súd výživné zvýši. Podajte teda návrh.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, ktorá sa týka zvýšenia výživného. Som študentka vysokej školy, mám 21 rokov. Otec na mňa platí 200 eur mesačne, aj keď má príjmy omnoho vyššie. Je podnikateľ a sám chodí na dovolenky skoro každý víkend. Kedže som študentka a školu mám každý deň, nemám veľmi možnosť zarábať si na seba sama. Z 200 eur si platím električenku, paušál, školské výdavky, stravu a veľa iných vecí. Na svoje koníčky si pár eur dokážem zarobiť aj sama, nakoľko mi z výživného koncom mesiaca často neostane nič. V domácnosti žijem s mamou, ktorá ma však minimálnu mzdu a preto nemám peniaze na rozhadzovanie. Chcem sa opýtať ako sa dá postupovať a či mám možnosť na zvýšenie výživného? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.10.2015)

Dobrý deň, v prípade zvýšenia výživného je potrebné porovnať pomery, ktoré tu boli v čase, keď sa naposledy určovalo výživné s pomermi, ktoré sú tu dnes. Ak nastala podstatná zmena pomerov, potom je daný dôvod na to, aby súd zvýšil výživné. Súd bude skúmať, aké ste mali výdavky v minulosti (v čase rozhodovania súdu) a aké máte teraz. Tiež bude skúmať príjmové pomery Vášho otca, jeho výdavky, ale aj príjmy a výdavky Vašej mamy. 

Napíšte nám, kedy naposledy bolo určované výživné a aký bol vtedy stav (pomery).


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu a stručné info ohľadom výživného po rozvode... Aktuálne platím svojej Exmanželke 150,- EUR/ mes. na našu 5 ročnú dcéru + sa o dcéru denne, nad rámec súdneho rozhodnutia osobne starám, brávam ju denne zo škôlky, denne sa spolu stravujeme, financujem jej rôzne šport. krúžky, ošatenie, spoločné dovolenky mimo SR a výlety a mnoho iného potrebného, čo beriem za úplne normálne... Ale v poslednom čase na mňa moja Ex. začína tlačiť a žiadať zvýšenie výživného na vyššiu sumu, ako aktuálnych 150,- EUR, s čím ja samozrejme nesúhlasím, lebo ako som už uviedol vyššie, hradím toho dcére oveľa viac, ako len zasielané výživné na účet Ex. v zmysle súdneho rozhodnutia + sa o dcéru aj denne po škôlke cca od 15h do 18h starám... Prosím Vás o radu a info, v prípade riešenia zvýšenia výživnéh. Je na súde možné z mojej strany argumentovať aj týmto...? Preukázateľne viem vydokladovať moje platenie poistenia dieťaťu - moje platenie sporenia dieťaťu - doklady o mojich výdavkoch na dieťa (krúžky, oblečenie, školné + strava...) Prosím Vás berie súd takéto doklady o výdavkoch otca ako argument k nezvyšovaniu výživného, a teda zamietnutie žiadosti exmanželky...? Len pre info. exmanželka riadne pracuje, prichádza z práce až po 18h, zarába cca 1000,- EUR, vlastní byt a os. auto (všetko kúpené mnou...), nemá žiadnu hypotéku, leasing a pod... Náklady na réžiu bytu má cca 150 EUR/mes. Ja som jediný spoločník a konateľ v mojej s.r.o., ale príjem nemám žiadny (nie som zamestnaný, platím si len zdrav. poistenie). Aktuálne mám s partnerkou s ktorou žijem dieťa, teda už moje druhé dieťa, na ktoré mám taktiež vyživovaciu povinnosť...

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.09.2015)

Dobrý deň. Pri rozhodovaní o zmene výšky výživného sa vo všeobecnosti zohľadňujú na jednej strane odôvodnené potreby oprávneného dieťaťa a na strane druhej možnosti, schopnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Na to, aby bola Vaša bývalá manželka v konaní o zvýšenie výživného úspešná, musela by v konaní preukázať podstatnú zmenu pomerov, ktorá by zvýšenie výživného odôvodňovala (napr. nástup do školy a pod.). Naopak Vy budete musieť v konaní vyvrátiť jej tvrdenia, pričom môžete poukazovať na to, čo všetko hradíte dieťaťu nad rámec súdneho rozhodnutia. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami. Pomerne silným argumentom na Vašej strane je vznik ďalšej vyživovacej povinnosti. Pre každý prípad bude vhodné, aby ste si aj naďalej odkladali doklady preukazujúce Vašu vecnú a osobnú starostlivosť o dieťa nad rámec určený v súdnom rozhodnutí.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala v oblasti rodinného práva. Ide konkrétne o vyživovaciu povinnosť zo strany môjho otca. Zajtrajším dňom by mala vyživovacia povinnosť skončiť súdnou cestou, nakoľko som plnoletá a nenavštevujem žiadnu školu. Rada by som sa však opýtala, či je možné spätné navýšenie tejto povinnosti. Otec mame prispieval na výživné vo výške 32 eur a platil ho pravidelne bez omeškania. Matke mnoho krát navrhovali, aby podala žiadosť o zvýšenie výživného, avšak tak neurobila. Môžem toto urobiť ja v momentálnej situácii? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.12.2014)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 77 ods. 1 Zákona o rodine je možné priznať výživné spätne iba pre maloleté dieťa. Aj v prípade maloletého dieťaťa je však možné priznať (a teda aj zvýšiť) výživné spätne iba výnimočne, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Spätné zvýšenie výživného pre plnoleté dieťa nie je podľa Zákona o rodine možné.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať priateľ je rozvedený platí výživné v sume 100eur pravidelne na 2deti kupujeme im aj na Vianoce darčeky a berieme ich aj na prázdniny k nám a vždy im nakupujeme veci ktoré nemajú (bicykel, korčule, prezuvky, zošity atď).Teraz som v 9. mesiaci tehotenstva a jeho exmanželka si stále nárokuje vyšie výživné nakoľko jej kamarátky dostávaju vraj viac na deti.Začali do toho teraz zasahovať aj jej rodičia a ona sa vyhráža súdom o zvýšenie výživného.Chce 180-200eur mesačne vysúdiť na deti ale mi teraz čakáme spoločne(jeho 3)dieťa a jeho zárobok je 400eur moj príjem je 230eur materská a najom na byt činí 300eur včetne energií.Môže na súde dosiahnúť zvýšenie na uvedených 180-200eur mesačne alebo jej to súd nezvýši?Nevieme už ako a čo s ňou máme urobiť.Za Vašu odpoveď poprípade radu Vám vopred Ďakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.12.2014)

Dobrý deň. Pri rozhodovaní o výške výživného sa vo všeobecnosti zohľadňujú na jednej strane odôvodnené potreby detí a na strane druhej možnosti, schopnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Na to, aby bývalá manželka Vášho priateľa bola v konaní o zvýšenie výživného úspešná, musela by v konaní preukázať podstatnú zmenu pomerov, ktorá by zvýšenie výživného odôvodňovala. Vzhľadom na Vami uvedené zárobky, výdavky a vznik ďalšej vyživovacej povinnosti (na tretie dieťa) som toho názoru, že zvýšenie výživného o 100% (zo 100 € na 200 €) nie je na mieste. Odporúčam Vám, aby ste si pre prípadné súdne konanie odkladali všetky doklady o výdavkoch na deti (oblečenie, hračky, strava a pod.), nájomné a tiež doklady o všetkých ostatných výdavkoch (vrátane počiatočných výdavkov na tretie dieťa, ako kočík, kolíska, výbavička, atď.). V prípade, že bývalá manželka Vášho priateľa podá návrh na súd, odporúčam Vám skonzultovať ďalší postup vo veci s advokátom.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

dobrý deň..chcel by som si podať o zvýšenie na maloletého syna,no manželka žije v Česku a pol roka mi odmieta mi udať adresu trvalého pobytu....môžem to na súd podať aj bez jej adresy,bude to súd akceptovať?....ďakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.12.2014)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 79 Občianskeho súdneho poriadku je potrebné na návrhu uviesť meno, priezvisko, bydlisko a štátne občianstvo (prípadne aj dátum narodenia a tel. kontakt). Pokiaľ neviete súčasnú adresu bydliska Vašej manželky, môžete na návrh uviesť jej poslednú známu adresu a dátum narodenia. Podľa dátumu narodenia súd vykoná lustrácie v registri obyvateľov, sociálnej poisťovne a pod. a pokúsi sa tak zistiť jej bydlisko. V takomto prípade však musíte rátať s tým, že to istý čas potrvá a nakoniec sa súdu nemusí podariť zistiť jej bydlisko. Ak sa súdu ani Vám nepodarí zistiť jej adresu bydliska, súd jej ustanoví opatrovníka a konať bude s opatrovníkom.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, V roku 2007 po rozdvode sme sa dohodli o výživnom v sume 100 eur (3000 Sk). Odvtedy som nežiadala zvýšenie výživného, nakoľko som pracovala. Od minulého roku som na materskej dovolenke, môj príjem je cca 250 € na celý mesiac z čoho este platím úver na byt. Žiadala som bývalého na zvýšenie výživného. Slovne sme sa dohodli pred pol rokom ale nedodržuje slovo. Jeho majetkové pomery sa od roku 2007 sa zmenili: postavil nový rodinný dom, je súkromný podnikateľ, vlastní 2 ťahača + náves , a luxusné terénne vozidlo. Má novú rodinu a druhé dieťa. Naše dieťa má 11 rokov, chodí na tanec, na krúžky a na doučovanie, ešte teraz je v štádiu vyšetrenia pravdepodobne má celiakiu. Moja otázka je na akú sumu sa dá zvýšiť výživné, lebo bývalý manžel mi hovoril že keď podám na súd aj 100 € kráti na minimum nakoľko má veľa výdavkov. Druhá otázka keby som ho podala koľko by som platiľa súdne a advokátske poplatky. Ďakujem za pomoc, pekný deň, s pozdravom.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.11.2014)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o súdne poplatky, tak konanie o zvýšenie výživného je oslobodené od poplatkovej povinnosti. Odmena advokáta závisí od konkrétnej dohody s advokátom. Zo stručného opisu Vašej situácie možno vyvodiť, že priestor pre určité zvýšenie výživného na Vaše dieťa existuje. Základnou podmienkou je, aby od poslednej úpravy výživného došlo k podstatnej zmene pomerov. V prípade, že súd výživné zvýši tak, výška zvýšeného výživného bude závieť od zmenených majetkových pomerov na strane povinného rodiča a od odôvodnených potrieb oprávneného dieťaťa. Pritom výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami povinného rodiča, avšak súd bude pri rozhodovaní prihliadať aj na vznik ďalšej vyživovacej povinnosti na druhé dieťa. Konkrétnu sumu zvýšeného výživného však nemožno vopred odhadnúť.


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mala by som na Vás otázku. Som študentka na vysokej škole. Mám 19 rokov a študujem 1 rok. Denne dochádzam do školy cca 100 km. Rodičia sú rozvedení a otec robí v Nemecku. Matka je na neplatenej materskej. S rodičmi nežijem. Matka mi neprispieva kedže je nezamestnaná. Chcela by som si požiadať o zvýšenie výživného od otca, ktorý platí momentálne 160€. Otec má príjem cca 1 500€. Je možné keby požiadam o zvýšenie. že mi výživné zvýšia? S pozdravom Ďakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 31.10.2014)

Dobrý deň. To, ako by súd v prípade návrhu na zvýšenie výživného rozhodol sa nedá s určitosťou predpovedať. Všetko závisí od konkrétnych skutočností daného prípadu. Vo všeobecnosti však platí, že rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom dovtedy, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (keďže ste študentka - nezaopatrené dieťa, táto podmienka by zrejme splnená bola). Pri určení výšky výživného sa vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného, pričom výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami povinného rodiča (pokiaľ Váš otec zarába cca 1500,- €, aj táto podmienka by mohla byť splnená). Ďalšou dôležitou skutočnosťou je to, aby od poslednej úpravy výživného nastala podstatná zmena pomerov (či už na strane dieťaťa alebo na strane povinného rodiča; takouto zmenou by mohlo byť zvýšenie príjmu Vášho otca alebo aj Váš nástup na VŠ). Podľa toho, čo ste napísali usudzujem, že máte nárok na to, aby súd výživné zvýšil.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedená a žijem s 16 ročným synom v 2-izbovom byte. Bývalý manžel mi prispieva na výchovu syna 100 eur mesačne. Syn študuje na gymnáziu a s tým sú logicky spojené aj vyššie náklady na oblečenie, učebné pomôcky a iné. Chcela by som podať návrh na zvýšenie výživného na 200 mesačne avšak neviem či mi súd vyhovie, keďže mi v práci zvýšili mzdu.  Chcem sa spýtať či to môže mať vplyv na rozhodnutie súdu o zvýšení výživného po zvýšeni mojej mzdy. Ďakujem, Laura.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.10.2014)

Dobrý deň, 

v prípade ak podáte návrh na zvýšenie výživného súd bude skúmať, priemerný mesačný príjem oboch rodičov. Dôvodom je, že dieťa má právo aspoň na takú životnú úroveň ako majú jeho rodičia.Je dôležité zdôrazniť to, že rodičia musia prispievať na svoje dieťa vzhľadom na svoje možnosti, inak povedané príspevok jedného rodiča nesmie byť značne neprimeraný príspevku druhého rodiča. Ako uvádza rozsudok R 13/1965

 V konaní o zvýšenie výživného treba zisťovať zárobkové možnosti a schopnosti oboch rodičov, a to aj keď návrh smerujúci k novej úprave výživného sa domáha novej úpravy len u jedného z rodičov. 

Z toho vyplýva, že sú bude skúmať príjmy oboch rodičov a podľa toho určí výšku vyživovacej povinnosti. Posúdi, aký do akej miery sa zvýšil Váš príjem a príjem Vášho bývalého manžela. Vo Vašom prípade bude skúmať či zvýšenie mzdového základu zvýšilo Vašu schopnosť  prispievať viac na syna.

 

Preto samotné zvýšenie mzdy ešte neznamená úspech alebo neúspech v konaní o zvýšenie výživného. Súd posudzuje viacero faktorov.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, priatelova exmanzelka poziadala o zvysenie vyzivneho na 2 deti v sume spolu 750,00 eur. Priatel pracuje sezonne (9mesiacov v roku), mesacny prijem cca 500,00 eur. Mame spolu jedno dieta, ale nezijeme v spolocnej domacnosti. Avsak medzicasom na zaklade dedicskeho konania nadobudol nehnutelnosti. Viete mi poradit ako sud prihliada na tuto skutocnost? Dakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 31.01.2014)

Dobrý deň,

 ssúd pri určovaní výšky výživného prihliada okrem výšky príjmu povinného rodiča a výšky príjmu rodičia, ktorý sa o deti stará, aj na výdavky na deti.  

 

Vo svojej otázke píšete, že matka detí požiadala o zvýšenie výživného to znamená, že prípade Vášho priateľa súd o výške výživného už rozhodoval.  Konanie o zvýšenie výživného je konaním kde sa porovnáva  stav čase pôvodného rozhodovania o výživnom s časom súčasným. Ak nastala zmena pomerov len v tom, ze Váš priateľ získal dedičstvom nehnuteľnosť, nebude to mať zásadný vplyv na zvýšenie výživného.

Pri príjme 500,- €  mesačne,  nie je dôvod na to, aby súd určil výživné vo výške 750 eur mesačne na dve deti.

 

Je potrebné taktiež uviesť, že nie je rozhodujúci iba príjem povinného rodiča, ale najmä jeho schopnosti a možnosti. Schopnosťami a možnosťami sa rozumie najmä to, či trh práce umožňuje otcovi získať lepšie zamestnanie  pozerá sa aj na vzdelanie povinného rodiča.

 


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den chcela by som sa opytat...priatel ma syna s byvalou partnerkou s ktorou neboli zosobaseny...maju spolu malolete dieta chlapceka ktory bude mat vo febrauari 3 roky...priatel pracuje v zahranici turnusovo 3-4 mesiace je tam a mesiac niekedy aj viac je doma jeho mesacny prijem je cca 1200 eur....prisiel mu papier zo sudu od byvalej priatelky, ktora si ziada zvysit vyzivne z 50 eur na 250 eur kedze priatel zaraba v zahranici a ona je bez prace a od februara bude mat prijem len okolo 70 eur nebude mat z coho zit...stala sa taka vec ze priatela prepustili ide domov bude vedeny na urade prace ako nezamestnany.. onedlho je prve pojednavanie o zvysenie vyzivneho ako mu teraz vypocitaju vysku vyzivneho?...aj ked je nezamestnany mozu udelit ciastku 250 eur?... Dakujem

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ Vás priateľ stratil zamestnanie je veľmi nepravdepodobné, že by súd zvýšil výživné z 50,- € na 250,-  €. Pri zvyšoovaní výživného súd skúma zmenu pomerov od posledného určenia výživného. Ak bol pri poslednom určení výživného Váš priateľ zamestnaný a neuplynul dlhší čas od tohto určenia, potom by súd výživné nezvýšil. Na strane matky tiež došlo k zmene pomerov, strate zamestnania. Súd musí aj na túto zmenu prihliadať. 

 

Obyčajne sa stretávame s tým, že pokiaľ žiada matka zvýšenie výživného a na strane otca došlo k strate zamestnania, súd výživné nezvýši. Súd dôsledne skúma dôvod skončenia pracovného pomeru. Ak by otec dobrovoľne výpoveďou ukončil zamestnanie alebo uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o skončení pracovného pomeru, súd by mohol mať za to, že sa vzdal zamestnania a teda situáciu si spôsobil sám. Vtedy môže dôjsť k zvýšeniu výživného.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Chcela by som sa opýtať. Chcem žiadať o zvýšenie výživného vzhľadom k tomu, že mi dcérka navštevuje už škôlku a náklady sa zvýšili. Ex partner má na daniach, že zarába minimálnu mzdu. Otázka spočíva v tom, že ak mi súd neodklepne zvýšenie výživného, nemôže súd odklepnúť striedavú starostlivosť, keďže nemá na to financie a jej vek 3 roky sa blíži, keďže od troch rokoch sa môže starostlivosť striedať. A tiež sa chcem opýtať na to, že bývame v BA kde už dcérka navštevuje škôlku a stavia sa nám dom a otec malej býva v BB, kde býva s mamou v 2 izbovom byte a nemá tam ani vlastnú posteľ. Prosím poraďte mi. Vopred Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.10.2013)

Dobrý deň.

Na súde môžete požiadať o zvýšenie výživného, ak sa pomery zmenili a náklady na starostlivosť o Vašu dcéru sa s nástupom do materskej školy zvýšili. Súd pri určení výživného vychádza zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Z tohto dôvodu nemsí byť rozhodujúca iba skutočnosť, že Váš exmanžel zarába minimálnu mzdu, prihliada sa totiž aj na jeho objektívne schopnosti a moňosti (napr. možnosť zamestnať sa v práci, kde by dostával vyššiu mzdu).

 

Skutočnosti, že by sa Váš exmanžel domáhal striedavej starostlivosti sa zrejme nemusíte obávať, vzhľadom na jeho finančné a bytové pomery. V danom prípade je tiež rozhodujúci najlepší záujem dieťaťa, ktoré už má vytvorené sociálne väzby v Bratislave.

 

Dovolím si tvrdiť, že je veľmi málo pravdepodobné, že by súd schválil striedavú starostlivosť. 

 

Zákonom nie je obmedzené v akom veku môže by dieťa v striedavej starostlivosti. Z vyjadrení psychológov je zrejmé, že obyčajne dieťa, ktoré má menej ako 5 rokov nedokáže riadne vyjadriť to čo v skutočnosti chce. Psychológovia odporúčajú vykonávať znalecké posudky na striedavú starostlivosť až keď dieťa dovŕši 5 rokov, nie skôr.

 

Taktiež je dôležité to, či ma vytvorené dieťa zázemie. Zastávam názor, že nie je v záujme dieťaťa, aby tak malé dieťa cestovalo opakovane niekoľko sto kilometrov. Všetko to však závisí od konkrétnych okolností. Pokiaľ by malo dieťa vytvorený veľmi dobrý vzťah aj s druhým rodičom, vzdialenosť by nemusela by prekážkou.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku