Máte
otázku?

Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Košice

Otázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň, . Som rozvedená a môj exmanžel mi platí výživné na dcéru 50 € mesačne. Moja dcéra nastupuje od septembra na bilingválne gymnázium. Žijem sama s dcérou v byte, ktorý mám na hypotéku. Momentálne som nezamestnaná a finančne na tom nie som dobre. Tých 50eur nestačí ako výživné. Chcela by som zvýšiť na 100 €  mesačne. Keďže exmanžel je živnostník a myslím, že je ta suma adekvátna vzhľadom na vek aj súčasnú situáciu dieťaťa, ktorá nastupuje na gymnázium. Poprosila by som vzor ako to napísať a kde to poslať. Prípadne otázky mi píšte na mail. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

Dobrý deň,

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA 

V uvedenej veci je poerbné vychádať z ust. zákona o rodine, kde je stanovené §§ 62 a nasl. :

 

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

 

"Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

 

"Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

 

"Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, je povinný preukázať ich súdu, predložiť podklady na zhodnotenie svojich majetkových pomerov a umožniť súdu sprístupnením údajov chránených podľa osobitného predpisu zistenie aj ďalších skutočností potrebných na rozhodnutie. Ak si rodič nesplní túto povinnosť, predpokladá sa, že výška jeho priemerného mesačného príjmu predstavuje dvadsaťnásobok sumy životného minima."

 

Podstatné :

 "U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval. Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor."  

"Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Výživné nemožno priznať, ak by to bolo v rozpore s dobrými mravmi; to neplatí, ak ide o výživné pre maloleté dieťa."

 

II. JUDIKATÚRA

 

Veľmi dobré rozsudky vo veciach zvýšenia výživného, ktoré Vám budú určite nápomocné :

 

KS Žilina 10CoP 92/20 z 23.1.2014 /výber/ :

 

Okresný súd správne vymedzil a náležite vo vzťahu k otcovi ak uplatnil aj princíp potenciality so zdôraznením, že pokiaľ mu podnikanie neprináša očakávaný, resp. potrebný zisk, je namieste hľadaťsi prácu v obvyklom pracovnom pomere, v ktorom i jeho manželka dosahuje lepší príjem, než príjem deklarovaný otcom.

 

Na (pozitívnej) zmene pomerov na strane otca - v období predošlého určenia výživného bol nezamestnaný a poberal dávky v hmotnej núdzi cca 140 eur; aktuálne je živnostníkom s potencialitoupríjmu aspoň 500 eur mesačne.

 

Krajský súd (opakovane) zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o návrhu na zníženie alebo zvýšenie výživného je prioritné posúdenie zmeny pomerov. V rámci konania o zmene rozsahu vyživovacej povinnosti nie je totiž prípustné prehodnocovať predošlé právoplatné súdne rozhodnutia. Z popísaných dôvodov odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil vo výroku o zamietnutí návrhu otca na zníženie výživného.

 

Krajský súd Trnava 24CoP/24/2014 30.04.2014 :

 

Súd dospel k záveru, že u maloletých detí došlo k zmene pomerov (okolností) a je potrebné rozhodnúť o zvýšení výživného pre maloleté deti. V konaní bolo preukázané, že naposledy bola výška výživného určovaná rozsudkom OS ; Skalica z 10.11.2010. Od tohto času uplynula doba troch rokov, kedy výška výživného nebola menená a naposledy určené výživné je v súčasnej dobe pre maloleté detine nedostačujúce a nezohľadňujúce zvýšené životné náklady.

 

Z vyššie citovaných ustanovení zákona vyplýva, že konkrétna výška výživného je ovplyvňovaná faktormi jednak na strane výživou oprávneného, jednak na strane povinného.

 

Na strane oprávneného dieťaťa je potrebné skúmať jeho skutočné odôvodnené potreby s ohľadom na zákonnú mieru povinnosti rodiča, ktorá je daná tým, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Oprávnené potreby pritom nezahŕňajú iba stravovanie, ale sú dané širšie jednak potrebami bytovými, odevnými,zdravotnými, kultúrnymi a závisia predovšetkým od veku, zdravotného stavu, schopností živiť sa sám,schopností starať sa o seba a podobne. Medzi odôvodnené potreby nepatria len pravidelné mesačné výdavky, ale aj náhodné výdavky, ktoré napríklad súvisia so zdravotným stavom oprávneného ako sú napr. liečebné náklady. Súd na ne musí pri určovaní výživného prihliadnuť. Na strane oprávneného sa tiež skúmajú jeho schopnosti, možnosti a majetkové pomery, existencia a počet iných osôb povinných poskytovať výživu a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery, počet nimi vyživovaných osôb avýška takéhoto výživného ako i vyživovaciu povinnosť iných povinných voči týmto osobám.

 

Na strane povinného rodiča je nevyhnutné prihliadnuť na okruh osôb, ktoré sú povinné poskytovať výživné dieťaťu a výšku a spôsob už poskytovaných plnení, kde je potrebné zohľadniť tiež starostlivosť o dieťa a jeho domácnosť. Na strane povinného sa prihliada tiež najmä na jeho schopnosti, faktické príjmy, ale i na jeho možnosti, teda na to, čo je objektívne možné, aby zarobil s ohľadom na svoj vek, zdravotný stav, kvalifikáciu, odbornosť, nadanie, vedomosť, zručnosti, pracovné skúsenosti i situáciu na trhu práce. Okrem toho je potrebné vždy vyhodnotiť i majetkové pomery oboch povinných rodičov. Táto kategória zahŕňa jednak majetok rodičov a jednak ich životný štandard, ktorým sa navonok prezentujú.

 

Veľmi dôležité pre Vás z citovaného rozsudku :

 

Čo sa týka primeranosti zvýšenia výživného, odvolací súd sa zhodol so závermi prvostupňového súdu, že primeraným zisteným a preukázaným pomerom účastníkov, potrebám detí ako i možnostiam, schopnostiam a majetkovým pomerom oboch rodičov zodpovedá zvýšenie výživného na maloletú ; z pôvodnej sumy 95,- eur na 150,- eur mesačne a na maloletého H. z pôvodnej sumy 90,- eur na 120,-eur mesačne s účinnosťou od podania návrhu na súd, t.j. od 27.9.2013.

 

Takúto sumu výživného môže otec maloletých detí zo svojho príjmu uhradiť bez toho, aby ohrozil uspokojovanie svojich základných životných potrieb. Na druhej strane takto určené výživné spolu s primeraným výživným od matky a prídavkami na dieťa umožní uspokojiť odôvodnené potreby maloletých detí.

 

Podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 25 až maximálne 30% z jeho príjmu.

 

III. NÁVRH NA ZVÝŠENIE VÝŽIVNÉHO

Návrh na zvýšenie už určeného výživného pre maloleté dieťa/deti má obsahovať : ; Označenie  oprávneného, povinného,  maloletých detí,  identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej  a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej  osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,

 

Stav plnenia vyživovacej povinnosti , ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne. V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa /deti, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného.

 

Prílohy :  kópia posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti, posledné ; ročné zúčtovanie dane oprávneného,  doklady  preukazujúce výdavky pre maloletého.

 

Návrh v 3 vyhotoveniach je potrebné zaslať doporučene prípadne môžete aj osobne do podateľne súdu. Príslušným v zmysle ust. § 154 CMP je všeobecný súd navrhovateľa - miesto trvalého bydliska.

 

Žiadajte v podanom návrhu vyššiu sumu ako 100 €.

 

Prečo ?

Od 1.7.2017 došlo k zvýšeniu životného minimu (aj keď nepatrne) nasledovne : 91,06 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa, 199,48 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu.

Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, keď mi môj bývalý platí 100e na moju dcérku, ktorá bude mať iba 2 roky. Môžem si podať o zvýšenie výživného návrh ? 100 e v tejto dobe je málo.

 

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné zistiť, či máte výšku výživného určenú dohodou Vás ako rodičov alebo rozhodnutím súdu. V prípade, že výška výživného je určená dohodou, tak môžete na súd podať návrh na zvýšenie výživného. V konaní sa bude skúmať aké sú príjmy a výdavky daného rodiča, kto sa o dieťa stará a v akom pomere a aké sú výdavky spojené s dieťaťom. Je bežnou praxou, že súdy určujú výživné vo výške okolo 20% z čistého príjmu rodiča, avšak neuplatňuje sa to úplne všeobecne, a to aké výživné by súd určil vo Vašom prípade je v jeho rukách. 

Ak bola výživné určené rozhodnutím súdu, tak potom súd výšku výživného zmení, ak sa zmenili pomery. Ak dieťa napríklad vyrástlo, s čím sú spojené aj väčšie výdavky, prípadne, ak by napríklad otec zmenil zamestnanie v ktorom dosahuje väčší príjem atď. Návrh preto v prípade súdom určeného výživného odporúčame podať iba v takom prípade. Ak by ste s vypracovaním návrhu a zastupovaním v celom procese potrebovali pomôcť, tak je možné vyhľadať pomoc advokáta.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som podať návrh na zvýšenie výživného, ale neviem momentálnu adresu bývalého partnera, nakoľko mi ju úmyselne zatajuje a neviem ju prezistiť. Žije totižto v Rakúsku.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň, ak neviete adresu povinného rodiča, uveďte do návrhu aspoň adresu jeho zamestnávateľa, následne nech si už súd dá dopyt na tohto, aby mu oznámil presnú adresu jeho zamestnanca, ktorý je povinným rodičom.

Nie ste povinná v návrhu uviesť presný údaj o pobyte odporcu. Postačuje, ak osobu dostatočne identifikujete. Vzhľadom na to, ak uvediete jeho meno a priezvisko, dátum jeho narodenia a adresu jeho zamestnávateľa, resp. sídlo, malo by to postačovať. Konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je konanie, ktoré môže súd začať aj bez návrhu. Z tohto dôvodu by mal súd konať ex offo. 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať ohľadom zvýšenia výživného. Mám 2 deti, syn bude mať 17, dcéra 14 rozvedení sme 10 rokov. Od vtedy nebolo zvýšené výživné. Na syna mám 100e mesačne, na dcéru 80e. Ja zarobím minimálnu mzdu, bývalý manžel je živnostník, netuším koľko zarába. Myslíte, že by som mohla žiadať zvýšenie na syna 200e a na dcéru 180e? Bojím sa ale nemám na výber, aj z tých 180e čo na deti platí si sťahuje 50e. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.08.2022)

Dobrý deň,
podľa zákona o rodine pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

Okrem minimálneho výživného nemáme v zákone nejaké tabuľky, podľa ktorých by to bolo možné určiť. Súd to vždy posudzuje individuálne, pričom však platí, že priamo úmerne s rastúcim vekom, rastú aj výdavky. Ak výživné bolo naposledy stanovené pred 10 rokmi, tak si osobne myslím, že súd ho zvýši. Zaručiť sa to však nedá. Ak chcete vyššie výživné, prepočítajte si výdavky na deti a požiadajte oň. Súd to zváži a určí primerané výživné. Súdne konanie je oslobodené od súdneho poplatku. 


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
bolo mi doručené predvolanie na pojednávanie kde bol stanovený dátum a čas vo veci zvýšenia výživného. Aj keď som nebol vyzvaný na vyjadrenie, mám právo ho napísať a vyjadriť sa k danej veci nakoľko sú v návrhu uvedené klamstvá a zatajené príjmy navrhovateľky a bude toto moje vyjadrejie zaslané aj navrhovateľke? Aká je lehota na podanie vyjadrenia, 10-15 dni? Ide o to, že na pojednávaní na 3/4 veci zabudnem. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň, nepíšete v otázke kedy bude pojednávanie, ale v zásade platí, že súd vám nemôže zakázať, aby ste sa k veci vyjadrili aj pred pojednávaním, ktoré treba zaslať súdu v 2 exemplároch, aby toto vyjadrenie dostala aj matka dieťaťa a vedela sa tiež pripraviť.
Odporúčam samotné vyjadrenie k podanému návrhu na zvýšenie výživného konzultovať s advokátom, aby ste mali väčšiu právnu istotu a  vyjadrenie bolo správne právne vyargumentované.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
v roku 2017 mne ako matke bolo určené výživné na maloleté deti 100,- EUR na jedného. Momentálne deti už chodia do školy, nároky sa zvyšujú. Chcela by som požiadať o zvýšenie výživného ale viem, že môj ex nepracuje, a keď niekde pracuje tak na čierno, aby nemusel platiť výživné. Momentálne mi výživné platí štát. Myslíte si, že by som uspela? Či ešte by mi aj vzali? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň, v prípadnom konaní by súd zisťoval majetkové pomery povinného rodiča. Súd bude vychádzať z dôkazov, a posúdi príjmy a výdavky rodiča a tiež bude vychádzať z výšky nákladov na maloleté deti. Rozumiem Vašej situácii, aj tomu, že sa okolnosti podstatne zmenili. Návrh by bol určite dôvodný, vzhľadom na to, že deti začali chodiť do školy. Problematický je však príjem rodiča, a súd bude pri rozhodovaní zvažovať, či vôbec bude schopný vedieť platiť vyššie výživné. Ak Vám dnes platí výživné štát, potom otec si už teraz neplní vyživovaciu povinnosť v súdom určenom rozsahu. Na druhej strane otec môže argumentovať s tým, že má problém zamestnať sa a že nemá príjem na to, aby vyššie výživné platil. Otec sa môže domáhať aj zníženia výživného, riziko tam bude, otázne však je, či súdu preukáže dôvodnosť svojho návrhu, a prečo nepracuje, aké reálne okolnosti mu v tom bránia. Súd by však mal zvážiť aj možnosti a schopnosti povinného rodiča (prihliadne na vek, zdravotný stav, vzdelanie a celkové majetkové pomery, teda aké hnuteľné a nehnuteľné veci otec vlastní). Preto skutočnosť, či by ste v konaní uspela by závisela aj od skutkového tvrdenia a dôkazov predložených zo strany povinného rodiča - otca Vaši detí. Zákon pritom ukladá každému rodičovi bez ohľadu na schopnosti, možnosti a majetkové pomery minimálny rozsah výživného, ktoré je na úrovni vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené dieťa (táto minimálna suma je však nižšia, než máte aktuálne priznanú výšku výživného na deti).


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
mám dcéru vo veku 6 rokov. Od roku 2017 mi otec maloletej prispieva na výživné sumou 80 e mesačne. Keďže nastúpila do 1. triedy sa nám náklady zvýšili. Chcem sa spýtať ako postupovať. Spísala som si všetko, čo platím mesačne, polročne, ročne. No problém je taký, že všetko čo som malej nakupovala respektíve bločky, ktoré som si odkladala sa už nedajú prečítať. Ako mám vydokladovať, koľko ma čo mesačne stojí ? ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.09.2021)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade by bolo možné podať návrh na zvýšenie výživného, nakoľko právoplatné súdne rozhodnutia o výživnom možno meniť, keď sa podstatne zmenia pomery, k čomu v prípade Vašej maloletej dcéry prišlo v čase nástupu do základnej školy. Postup je taký, že je potrebné spísať návrh na zvýšenie výživného, v ktorom poukážete, že došlo k zmene pomerov od poslednej úpravy výšky výživného a to takej, ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného. Uvediete Váš príjem, náklady na domácnosť, zvýšené výdavky na mal. dcéru, ako aj pomery (t.j. príjem) otca mal. dcéry ako povinného z výživného, ak o ňom máte vedomosť. Môžete uviesť, že sa domnievate, že výška jeho mzdy predstavuje podľa Vašich vedomostí najmenej sumu XY a uvediete akú. V návrhu je síce potrebné vedieť preukázať výšku výdavkov, ktoré vám pri výchove a zabezpečovaní potrieb pre mal. dcéru vznikajú, avšak nie je nutné predkladať rok staré bločky alebo všetky bločky. Pre súd je postačujúce predložiť výdavky na dieťa za jeden mesiac. Takýmto mesiacom by mohol byť práve mesiac september, kedy máte s dieťaťom spojené vyššie výdavky ako obvykle najmä s prihliadnutím na začatie školského roka. Ale skôr ako bločky, by bolo vhodné pre súd spracovať ako prílohu návrhu prehľadnú tabuľku s uvedením mesačných nákladov na mal. dcéru (ošatenie, drogéria, lieky, školské potreby, stravné, mimoškolské aktivity, vreckové, a iné špeciálne výdavky, napr. kúpa dioptrických okuliarov, či plavecký kurz zo školy a iné). Rovnako priložte k návrhu aj ostatné potvrdenia preukazujúce náklady na mal. dcéru, t.j. výška stravného v školskom zariadení, atď. V petite samotného návrhu uveďte z akej sumy (pôvodným rozhodnutím určenej), na akú sumu žiadate, aby súd priznal zvýšené výživné. 

 


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem podať žiadosť o zvýšenie výživného. Dcéra má už 13 rokov a od jej siedmych rokov nežijem s jej otcom, je pridelená mne do starostlivosť a platí jej výživné 150 eur. No už štvrtý rok žije jej otec vo Švajčiarsku, je ženatý a má 3ročnú dcéru. Žije si nadštandardne a aj jeho manželka zarába veľmi dobre. On tiež pracuje ako automechanik kde má dobrý plat. Koľko by som mohla žiadať výživné, keďže výdavky na dieťa sú dvojnásobne vyššie. Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,

zákon o rodine dáva možnosť meniť už právoplatné rozhodnutia o výživnom, keď sa zmenia pomery a to už či na strane oprávneného z výživného alebo na strane povinného. Za takúto zmenu pomerov zákon považuje aj prechod maloletého dieťaťa na iný stupeň školskej dochádzky. Toto je aj prípad Vašej dcéry, nakoľko od posledného určenia výšky výživného uplynulo 6 rokov, dôsledkom čoho je v súčasnosti už žiačkou druhého stupňa základnej školy. Preto je odôvodnené podať návrh na zvýšenie výživného. Čo sa týka určenia dostatočnej výšky výživného, toto závisí od viacerých faktorov. Na jednej strane stoja odôvodnené potreby mal. dieťaťa ako oprávneného z výživného a to s prihliadnutím na jeho právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov a na druhej schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. Rovnako súd bude prihliadať aj na to, že otec mal. dcéry síce môže mať na slovenské pomery dobrý plat, avšak na tie švajčiarske to tak byť nemusí. Vo Švajčiarsku sú predsa len iné náklady na život ako na Slovensku, preto mzdy ľudí tam žijúcich musia byť týmto nákladom na život tam prispôsobené.  Toto bude predmetom skúmania súdu. Súd pritom bude prihliadať aj na skutočnosť, že otec mal. má aj iné vyživovacie povinnosti. To však nebráni tomu, aby súd výživné nezvýšil. Neviem, aké sú celkové náklady na Vaše dieťa, rovnako neviem, aký je zárobok otca dieťaťa, čo to je dobrý plat, preto neviem relevantne určiť, aká výška výživného by bola na Vašu mal. dcéru dostatočná. Odporúčam Vám však vždy pri navrhovaní zvýšenia výživného žiadať radšej viac. 


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
pred rokom som sa rozviedla a súd určil výživné na 10 ročného syna 50 eur. Sám uznáte, že je to málo. Môžem už po roku podať žiadosť o zvýšenie výživného, ak exmanžel zmenil prácu, refinancoval hypotéku a tým pádom má vyšší príjem a nižšie náklady na život ako pred rokom? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,

hoci od poslednej úpravy výživného prešiel iba rok, v zásade nie je vylúčené požiadať súd o zvýšenie výživného, ak došlo k zmene pomerov. Zákon stanovuje iba podmienku, aby k tejto zmene pomerov došlo, a tá sa musí preukázať. Zákon nestanovuje časové obmedzenie, napokon nemožno vylúčiť zmenu pomerov aj v krátkom časovom intervale. Preto, ak preukážete, že Váš bývalý manžel zmenil prácu, refinancoval úver a teda došlo k zvýšeniu jeho príjmov, návrh na zvýšenie výživného vidím ako opodstatnený. V návrhu môžete prípadne uviesť, že zmena pomerov nastala aj u Vášho syna, poukážte na zvýšené výdavky. Všetky listinné dôkazy k návrhu na zvýšenie výživného pripojte. Verím, že v konaní uspejete. Podľa môjho názoru, 50 eur na 10 ročného syna je skutočne málo.


Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ma exmanžel právo neposlať mi výživné za jeden mesiac ak syn u neho nebol? )(pretože nechcel). A ešte sa chcem opýtať ak by som podávala žiadosť o zvýšenie výživného po 7 rokoch prvý krát je povinné dokladovať bločky? Syn nosí napr. Okuliare ale nemám bloček od nich ďakujem Popovičová.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.04.2019)

Dobrý deň, 
to, že Váš syn nebol u otca v min. mesiac, nie je dôvodom na neplatenie výživného.
Podľa ust. zákona o rodine platí :
"§ 62 : Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
§ 78 :
(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia.
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."


Vzhľadom na okolnosť, že k určeniu výživného došlo pred 7 rokmi, je samozrejmé, že došlo aj k zmene pomerov na strane oprávneného vo vývoji a potrebe úhrady jeho životných nákladov aj vzhľadom na vek /stravovanie, školské potreby, mimoškolské aktivity, oblečenie a pod./.

To, že nemáte doklad od zakúpenia dioptrických dokladov, pre opodstatnenosť požiadavky na zvýšenie výživného to nie je až také podstatné, keďže určite viete zaobstarať doklad od očného lekára o predpise diopt. pomôcky, ktorú môžete doložiť.

Len poznamenávame, že podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na deti by malo byť určené v rozmedzí 25 až maximálne 30% z jeho príjmu. 

Návrh na zvýšenie už určeného výživného pre maloleté dieťa/deti má obsahovať :

Označenie oprávneného, povinného, maloletého dieťaťa, identifikačné údaje, tel. kontakt, elektronická pošta, vzťahy medzi účastníkmi- rozvod, príjmy oprávnenej a povinnej osoby, označenie zamestnávateľa, priemerný mesačný príjem, majetkové pomery oprávnenej osoby maloletého dieťaťa a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného, plus ak poznáte zmenu v majetkových pomeroch povinnej osoby - otca - oproti predch. stavu, iné vyživovacie povinnosti, výdavky oprávnenej osoby - bývanie, cestovné, lieky, strava, ďalšie,
ďalej uvediete stav plnenia vyživovacej povinnosti, ako sa plní podľa súdneho rozhodnutia, či sa plní pravidelne.

V návrhu treba uviesť výdavky na dieťa, pre ktoré sa má výživné určiť a ich zmena oproti stavu v čase predchádzajúceho určenia výživného /výpisy u účtu, bločky, potvrdenia zo školy a pod./
Prílohy  k návrhu : Kópia posledného rozhodnutia o určení vyživovacej povinnosti, posledné ročné zúčtovanie dane oprávneného, doklady preukazujúce výdavky pre maloletého.

Na podanie návrhu na zvýšenie výživného môžete použiť aj formulár, ktorý sa nachádza na stránke Ministerstva spravodlivosti SR /link : 

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Vyzivne.aspx/.
                     
Návrh v 3 vyhotoveniach je potrebné zaslať doporučene prípadne môžete aj osobne do podateľne súdu. Príslušným v zmysle ust. § 154 CMP je všeobecný súd navrhovateľa - Vaše miesto trvalého bydliska.


 


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa (Rodinné právo)

Suseda ma maloletú dcéru, s jej otcom nežije v spoločnej domácnosti. Otec sa nezdržuje na mieste trvalého pobytu, jeho adresa je neznáma. Nie sú manželia. Suseda dostáva na dcéru 40 €. Suseda je na invalidnom dôchodku, dôvodom je mentálna zaostalosť a problémy s pohybovým aparátom. Invalidný dôchodok poberá vo výške 120e. Ak sa aj zamestná, za dva týždne ju pošlú domov. Vystriedala už viac zamestnaní, ale mentálna zaostaloť je prekážkou, prečo ju zamestnávateľ nechce. Doma je veľmi pracovitá. Kam sa treba obrátiť, aby získala finančnú pomoc? Ďakujem.

Odpoveď: Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.03.2019)

Dobrý deň, 

je potrebné kontaktovať príslušný úrad práce.

Zistenie adresy otca dieťaťa : Je treba sa obrátiť so žiadosťou na obec, ktorá na základe písomnej žiadosti Vašej susedky zistí, kde má hlásený trvalý pobyt otca dieťa. Pripíjame link : https://www.minv.sk/?register-obyvatelov-sr.

Následne je treba žiadať zvýšenie výživného aj spätne  - podľa zákon o rodine je možné žiadať zvýšenie výživného aj spätne tri roky,

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Návrh na zvýšenie výživného pre maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku