Máte
otázku?

Určenie výživného na maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Určenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň! S priateľom sme žili spolu 11 rokov, máme spolu jedno dieťa. Chcela by som vedieť ako postupovať pri požiadaní o výživné, nakoľko platí iba sumu, ktorú si určil on sám a ničím iným neprispieva. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň. Pokiaľ sa s Vašim priateľom nedokážete dohodnúť na výške výživného, pričom on si jednostranne určil sumu, ktorú bude na výživu Vášho spoločného maloletého dieťaťa prispievať a ktorá nie je vzhľadom na Vaše pomery dostatočná, potom je na mieste podanie návrhu na súd, v ktorom požiadate o určenie primeraného výživného.

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

 

Zákon upravuje viacero druhov vyživovacích povinností, pričom jedným z nich je aj vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Rozhodujúcu právnu úpravu k tomuto inštitútu možno nájsť v ustanoveniach § 62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rodine“).

Právna úprava vychádza z toho, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Pritom obaja rodičia majú prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Z pohľadu dieťaťa zákon konštruuje pravidlo, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Inak povedané, dieťa má mať rovnakú životnú úroveň ako jeho rodičia.

V prípadnom súdnom konaní musí súd pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti prihliadnuť aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará (v prípade ak rodičia dieťaťa žijú v spoločnej domácnosti, musí súd prihliadnuť aj na starostlivosť rodičov o domácnosť).

Dôležitosť inštitútu výživného podčiarkuje aj fakt, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, pričom pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča nemá  súd brať do úvahy tie výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Ak uvažujete o podaní návrhu na určenie výživného pre maloleté dieťa, je vhodné vedieť, že výživné možno priznať v zásade len odo dňa začatia súdneho konania.

Z uvedeného pravidla však existuje výnimka, keďže výživné pre maloleté dieťa možno priznať aj spätne, a to najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania. Zákonným predpokladom pre takéto spätné priznanie výživného je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa. Čo sa pod pojmom „dôvody hodné osobitného zreteľa“ rozumie však zákon bližšie nešpecifikuje, a preto to závisí od posúdenia súdu vzhľadom na konkrétne okolnosti každého jedného prípadu.

 

Procesné hľadisko

 

Konanie vo veci určenia výživného pre maloleté dieťa je tzv. mimosporovým konaním, ktoré môže začať nielen na základe procesnej aktivity rodičov dieťaťa (t.j. podaním návrhu na začatie konania), ale aj bez návrhu (t.j. z iniciatívy súdu – uznesením o začatí konania).

V zmysle zákona o rodine platí, že ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, upraví súd rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného (obdobne sa pritom postupuje aj v prípade, ak rodičia spolu síce žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní).

Z procesného hľadiska je konanie ohľadom určenia výživného pre maloleté dieťa tzv. konaním súdu vo veci starostlivosti o maloletých (pozri ustanovenie § 111 písm. c) Civilného mimosporového poriadku), pričom pre tento typ konaní je charakteristické najmä to, že sa v nich kladie dôraz na najlepší záujem dieťaťa.

Z praktického hľadiska možno poukázať aj na skutočnosť, že ak ako rodič dieťaťa požiadate o určenie výživného pre maloleté dieťa, za súdne konanie vedené na podklade takéhoto návrhu sa neplatí súdny poplatok.

V rámci súdneho konania bude potrebné preukázať na jednej strane Vaše výdavky súvisiace so starostlivosťou o dieťa (s ohľadom na jeho odôvodnené potreby) a na strane druhej sa budú z objektívneho hľadiska skúmať už spomínané schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov.

Súd bude teda skúmať príjem oboch rodičov, ďalej bude skúmať to, koľko platil otec na dieťa doteraz, aké súd priemerné mesačné výdavky na dieťa a pod. Odporúčam Vám preto odkladať si pokladničné doklady od liekov, oblečenia, školských pomôcok, za stravu, bývanie a pod. V prípade potreby ich následne môžete použiť v súdnom konaní na preukázanie výdavkov na dieťa.

V súdnom konaní, v rámci ktorého sa bude rozhodovať o výške výživného pre maloleté dieťa, budú záujmy rodičov protichodné. Vy na jednej strane budete mať záujem docieliť čo najvyššie výživné a otec dieťaťa bude chcieť naopak výšku výživného čo najviac znížiť.

Pôjde teda o nepochybnú kolíziu záujmov oboch rodičov dieťaťa. Zákon v takomto prípade určuje pravidlo, že žiadny z rodičov nesmie zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. V daných prípadoch je súd povinný ustanoviť maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone dieťa zastupovať.

 

Záver

 

Záverom si Vám dovoľujem odporučiť, aby ste pred prípadným podaním návrhu na určenie výživného vyhľadali odbornú právnou pomoc a postup prekonzultovali s ohľadom na Vašu konkrétnu skutkovú situáciu. Môžete tak maximalizovať prípadných úspech v konaní o určení výživného pre Vaše maloleté dieťa.

Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, akou formou sa dá vybaviť výživné na deti, ktoré by bolo akceptovateľné bankou. Je potrebné riešiť to súdnou cestou, alebo existuje nejaká jednoduchšia forma dohody? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, nevieme presne kam smeruje vaša otázka, pokiaľ ide o akceptovanie výživného na deti bankou. Na výživnom sa viete so svojim partnerom aj dohodnúť, nemusíte to automaticky riešiť súdnou cestou. Pokiaľ by ste sa však dohodnúť na jeho výške nevedeli, potom je namieste vec riešiť prostredníctvom návrhu na určenie výživného vo vzťahu k mal. deťom, ktorý je potrebné podať na súde, v obvode ktorého majú deti bydlisko.

Odporúčame vám ale, aj v prípade, že by ste sa s vašim partnerom na výživnom dohodli, aby ste si takúto dohodu nechali schváliť súdom, nakoľko v opačnom prípade nebude vykonateľná a v prípade jej nerešpektovania zo strany otca  by ste výživné nevedeli hneď vymáhať exekučnou cestou. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu. S partnerom žijeme v spoločnej domácnosti, obaja sme rozvedení a mame spoločnú dcéru /2roky11mesiacov/. Partner mi cca 2 roky posiela mesačne 500 e na účet. Potrebovala by som tieto peniaze súdne zoficiálniť ako výživné na maloletú, kvôli dokazovaniu prijmu na hypotéku. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nemáte spísanú písomnú dohodu o výživnom a teda že táto ani nie je schválená súdom.

V tomto smere odporúčam spísať s otcom dieťaťa dohodu o styku s maloletým a úprave výživného a túto dať na schválenie na súd. Uvádzame, že v prípade, že otec dieťaťa by prestal výživné platiť na základe Vašej ústnej dohody, nemôžete ani podať návrh na vykonanie exekúcie, lebo nemáte exekučný titul - rozsudok súdu.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s bývalým partnerom mame 9 ročného syna, do jeho 6 rokov sa nepodieľal na výchove z dôvodu odňatia slobody. Následne po návrate sme spolu žili krátky čas a po odlúčení sme sa ústne dohodli na platení výživného 250e aj starostlivosti každý druhý víkend u neho. V rámci výživného platil na účet, čo viem zdokladovať, príjem mal priznaný len možno pár mesiacov pre svoje účely, inak príjem priznaný žiaden nemá. Problém bol vždy ten, že som sa neraz musela výživného dožadovať, posledné 2mesiace sa vyjadril, že mi ho vôbec nepošle a takisto v rámci starostlivosti si menil dni ako mu vyhovovalo. Chcela by som preto tieto podmienky výšky výživného mať určené súdom, takisto presný čas v rámci starostlivosti o syna a hlavne splnenie podmienok starostlivosti o neho. Je teda možné, že mi bude určené výživné vo výške 250e, aj keď príjem priznaný nemal, no viem preukázať výpismi z účtu?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
ak otec neplatí výživné, potom máte právo obrátiť sa na súd a žiadať ho určiť tam. Výšku výživného stanoví súd podľa možností, schopností a majetkových pomerov rodičov a potrieb dieťaťa. Aj keď nemá deklarovaný príjem, no jeho pomery a výdavky sú také, že je evidentné, že musí niekde pracovať, súd to berie do úvahy. Tiež berie do úvahy to, či sa môže otec zamestnať. Zároveň súd zisťuje skutočný stav veci a pokiaľ viete o tom, že mal príjem, môžete požiadať súd, aby si výpisy vyžiadal od otca / banky. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne, s mojou bývalou som neni v kontakte, nevidel som svoju dcéru 4 roky ani mi ju nechce ukázať. Ako je to s výživným? Mám jej posielať nejakú minimálnu sumu? Neviem čo mám robiť.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť je zákonná povinnosť každého rodiča, ktorú si je povinný tento vo vzťahu k svojmu dieťaťu plniť až do času, kým toto nie je schopné samo sa živiť. Ak si rodič neplní zákonnú vyživovaciu povinnosť ani len v minimálnej výške, môže byť za to aj trestne stíhaný.

Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste si začali plniť vyživovaciu povinnosť aspoň v minimálnej výške, a to v sume 32,11 EUR každý mesiac vopred k rukám matky. Ak ste dcéru nevideli štyri roky a máte záujem sa s ňou stretávať, kontaktujte matku a skúste sa s ňou na styku s maloletou dohodnúť. Ak by Vám v styku s dcérou bránila, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na určenie práv a povinností k mal. dieťaťu. Súd bude rozhodovať nielen o styku ale aj o výživnom, zastupovaní a spravovaní majetku dieťaťa (ak by nejaký malo hoci aj v budúcnosti).


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
potrebujem poradiť. S ex-priateľom máme 10-ročnú dcéru, nemáme súdom stanovenú starostlivosť, ani výživné. Mame ústnu dohodu o striedavej starostlivosti. Moje platové podmienky sa však tento rok zmenili. Poberám opatrovnícky príspevok na mamu 370eur. On má plat cca 1100eur. Chcem sa s ním dohodnúť o začatí prispievania výživného. Keď ale nedôjde k dohode, ako mám postupovať súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň, rozumiem, v takomto prípade, ak k dohode na výživnom medzi Vami nedôjde, môžete sa so svojím návrhom na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu v časti o určenie výživného obrátiť priamo na súd. V návrhu by bolo potrebné uviesť, že s otcom maloletej už dlhodobo fungujete tak, že mal. dcéru máte v striedavej starostlivosti, pričom doposiaľ ste neboli dohodnutí na výživnom, nakoľko vaše majetkové pomery s otcom maloletej boli obdobné. V súčasnosti však došlo k zmene pomerov, dôsledkom čoho už neviete maloletej zabezpečiť v čase, kedy o ňu vykonávate starostlivosť vy rovnaký štandard, aký má maloletá u svojho otca. Z tohto dôvodu navrhujete, aby súd určil výživné na mal. v čase, kedy je táto vo vašej starostlivosti. Súdu uveďte, že po zmene pomerov sa na tomto výživnom neviete s otcom maloletej dohodnúť, a preto žiadate, aby bolo výživné upravené súdom. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Manžel sa odsťahoval pred pol rokom, zarába min.500e týždene. Pred tým ako odišiel tak povedal, že neplatil nájom a je tam dlh nezaplatil ani jeden účet ani deťom nič neposlal začal iný život. Výdavky ma 80e týždene. Platím všetko ja z rod.prisprevku. Ako mám postupovať a udať ho na výživné aj na manželské výživné prosím o pomoc.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 03.08.2022)

Dobrý deň,
ak neplatil nejaké spoločné záväzky, odporúčam ich čím skôr vysporiadať, aby Vám nevznikli problémy. Ak ste manželia a je to spoločný záväzok, tak i keď to platí len 1 z Vás z právneho hľadiska ako keby ste to platili spolu. Ak neprispieva na deti, môžete na súd podať návrh na určenie výživného na deti a rovnako tak aj návrh na určenie výživného na manželku. Mali by ste si spísať príjmy a výdavky a porozmýšľať, aké výživné by ste potrebovali. Keď podáte návrh, súd zistí pomery a určí primerané výživné. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Manžel zarába 1200-1400 eur. Mame 2 deti 2 a 6rokov budú mať. Aké výživné môžem vyžiadať na súde.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.07.2022)

Dobrý deň,

 

bez bližšieho poznania veci sa robí odhad primeranosti výživného ťažko. Dôležité sú totiž jednak odôvodnené potreby mal detí (napr. iné odôvodnené potreby majú zdravé deti a iné majú deti, ktoré majú nejaké zdravotné komplikácie), ale aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. tiež platí, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Vo všeobecnosti by som ale vychádzal z 20 až 30 % čistého príjmu druhého rodiča.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či by sa dalo dohodnúť mimo súdu ohľadom výživného, aby ex platil na dieťa o trochu viac alebo radšej podať návrh na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.03.2022)

Dobrý deň, to závisí od vašich vzťahov medzi vami a vašim ex. Pokiaľ by súhlasil aj bez súdu na zvýšení výživného, nemusíte vec podávať na súd. Ak si však už doposiaľ neplnil svoju vyživovaciu povinnosť podľa vašej dohody, je potrebné zvážiť podanie návrhu na zvýšenie výživného. Pokiaľ by ste sa však dohodli na zvýšení, a váš ex by dohodu nerešpektoval, neviete ju súdne vymáhať, nakoľko dohoda medzi rodičmi o úprave práv a povinností k mal. deťom, teda aj o úprave vyživovacej povinnosti je vykonateľná, až keď je schválená súdom. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim ex-priateľom mame 8 mesačného synčeka. Momentálne nechce na neho prispievať. Ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.02.2022)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte doposiaľ upravené rodičovské práva a povinnosti k mal. synovi súdom, bolo by dobré podať návrh na súd, aby tento o tom rozhodol. Súd bude následne na podklade takto podaného návrhu rozhodovať o zverení mal. dieťaťa do starostlivosti jedného z vás, o výške výživného pre rodiča, ktorý mal. dieťa nebude mať zverené do svojej starostlivosti a taktiež o jeho práve styku s mal. dieťaťom. Následne, ak budete disponovať vykonateľným rozhodnutím súdu, budete môcť na podklade takéhoto rozhodnutia súdom stavené výživné vymáhať aj prostredníctvom exekútora. Ak sa však viete s vašim ex-priateľom na starostlivosti o mal. dieťa dohodnúť, potom môžete spísať dohodu o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu a túto predložiť súdu na schválenie. Na podklade súdom neschválenej dohody nemôžete výživné od vášho ex-priateľa vymáhať, nakoľko sa má za to, že táto je nevykonateľná. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ak meškám jeden deň s platbou za výživné môže bývala manželka podať trestne oznámenie za jeden deň z omeškania ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.08.2021)

Dobrý deň,

ak meškáte jeden deň s platbou výživného Vaša manželka na Vás nemôže podať trestné oznámenie, resp. ak by tak aj urobila, takéto trestné oznámenie by bolo zo strany príslušných orgánov odmietnuté, nakoľko trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 ods. 1 Trestného zákona by ste sa dopustili iba za predpokladu neplnenia si vyživovacej povinnosti voči Vášmu maloletému dieťaťu aspoň dva mesiace v období dvoch rokov. K takémuto konaniu však z Vašej strany doposiaľ neprišlo. 

V prípade neplnenia si vyživovacej povinnosti sa však môže Vaša manželka domáhať nezaplateného výživného prostredníctvom exekučného konania. 

 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa informovať ako mám postupovať s bývalým partnerom, keďže neplatí na deti na čas, aj keď mu súd určil presný termín, nedodržiava to, platí to ako sa jemu za chce. Ako to vyriešiť, aby to platil každý mesiac na čas? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
musíte podať návrh na vykonanie exekúcie. Exekútor zabezpečí nielen to, aby Vám doplatil dlžné výživné, ale aj to, aby platil bežné výživné riadne a načas.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať. Chcela by som dať návrh na súd, som tehotná a prvé bábätko ma už vyše roka. S priateľom zatiaľ žijeme spolu, no od začiatku nového mesiaca už nebudeme. Návrh na výživné by som kde mohla podať a ako to prebieha? Dá sa požiadať aj o spiatočné výživné? Čo všetko pritom budem musieť vydokladovať? Za odpoveď Vám veľmi pekne vopred ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 13.05.2021)

Dobrý deň,
návrh na sa podáva na súde miestne príslušnom podľa bydliska maloletého dieťaťa. Spätne je možné priznať výživné iba výnimočne, a ak Vám doteraz v podaní návrhu nebránila žiadna objektívna prekážka, súd Vám výživné spätne neprizná. Ak nie ste manželmi, prichádza do úvahy aj žiadať nárok na výživné pre nevydatú matku a tiež žiadať uhradiť náklady na tehotenstvo a pôrod (ak sa na nich dobrovoľne nepodieľal).

V návrhu je najpodstatnejšie popísať majetkové pomery a odôvodnené potreby dieťaťa (náklady na dieťa). Vydokladovať budete musieť najmä nie bežné výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa (lieky, náklady v súvislosti so zdravotným stavom...). Bežné výdavky ako strava, oblečenie, hygiena (plienky) nie je potrebné dokladovať bločkami.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, či do výživného si expartner zarátava aj to, keď zriadil dieťaťu sám z vlastného rozhodnutia poistenie. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
nie. Ak otec dieťaťa sám začne, či už šetriť alebo cez poistenie prispievať na dieťa, nejde o plnenie v rámci výživného. Všetky tieto platby sú platbami navyše a nemôže si sám od seba svojvoľne znížiť preto výživné.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadne výživného na deti. S manželom sme mali spoločný účet a z materskej som pokryla potreby deti a výdavky na domácnosť. Manžel platil hypotéku. Za 2,5 roka mi neprispel na deti. Teraz v decembri som sa s ním dohodla, keďže som si zriadila svoj účet nakoľko som sa nevedela dostať k svojim peniazom, že mi bude mesačne prispievať na 2 deti 500 e. Dnes mi vyčíta že sme príživníci a chce mi na deti prispieť len 100e mesačne, že mi to má stačiť. Momentálne od decembra som na rodičovskom príspevku. Ako mám ďalej pokračovať?

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.01.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. § 62 zákona o rodine platí, že "plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."
Podľa ust. § 65 zákona o rodine platí, že "ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného. Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že je potrebné podať návrh na určenie výživného za trvania manželstva. Môžete využiť informácie o podaní príslušného návrhu na určenie výživného na maloletého  za trvania manželstva.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať potrebujem poradiť požiadala som o výživné, ale bývalý partner sa odvolal, krajský súd však potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorý vydal rozhodnutie v auguste 2020 a krajský súd ho potvrdil január 2021. Od kedy mi je bývalý partner platiť výživné ? Je mi tým pádom dlžný od augusta 2020 a môžem to vymáhať? Ďakujem za odpoveď, D.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.01.2021)

Dobrý deň,
povinnosť platiť výživné treba uplatniť podľa rozsudku z 08/2020.

Ak výživné nie je uhradzované, v lehote splatnosti, treba podať návrh na vykonanie exekúcie. Návrh na vykonanie exekúcie musí byť zo zákona podaná elektronicky. Návrh na vykonanie exekúcie Vám spíše ktorýkoľvek súdny exekútor.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Máte skúsenosť s aplikáciou § 75 ods. 2 zákona o rodine ?
Jedna sa o výživné pre plnoleté dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2000.
Okresný súd tvrdí, že nebol daný zákonný hmotnoprávny dôvod pre zrušenie vyživovacej povinnosti a na základe uvedeného považoval návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti za nedôvodný, a preto návrh v celom rozsahu zamietol.

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)Súd tvrdí, že nebol daný zákonný hmotnoprávny dôvod pre zrušenie vyživovacej povinnosti a na základe uvedeného považoval návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti za nedôvodný a preto návrh v celom rozsahu zamietol. Chápem správne, že podľa § 75 ods. 2 ZoR nemôže sa nepriznať výživné plnoletému dieťaťu, pokiaľ študuje? Takže neexistuje priestor na odvolanie podla rozsudku.


Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
podľa ust.§ 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Nie je teda rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Dôležité je, či je schopné sa samé živiť. Časté sú prípady detí objektívne neschopných samostatne sa živiť (napr. z dôvodu postihnutia), tu trvá vyživovacia povinnosť aj po skončení štúdia.

Pokiaľ napr. Vaša dcéra študuje na VŠ v riadnom dennom štúdiu a napr. jej matka by mala vysoký príjem, Vaša vyživovacia povinnosť trvá naďalej.

Prax súdov v súvislosti so zánikom (zrušením) výživného vyvodila ten záver, že pre nadobudnutie schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa a z tohto hľadiska nepovažovala za relevantné napríklad ďalšie štúdium na vysokej škole, ktoré nie je riadnym pokračovaním v štúdiu. Dieťa totiž môže získať ukončením jedného štúdia predpoklady na výkon povolania. Je však nepochybné, že je potrebné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu. Je potrebné brať do úvahy situáciu na trhu práce, existenciu širšieho okruhu foriem štúdia, dopĺňania jazykových znalostí potrebných pre možnosť realizácie získaného vzdelania, diaľkové štúdium, rekvalifikácia, nadstavba, zahraničné stáže, potrebu zvyšovania kvalifikácie. Súd ustáli okamih nadobudnutia schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť.

Súd skúma, či je oprávnená požiadavka na zrušenie vyživovacej povinnosti, prípadne či nedochádza k zneužívaniu rodičovskej vyživovacej povinnosti len z dôvodu negatívneho postoja k práci (nezáujem dieťaťa zamestnať sa hoci aj na čiastočný úväzok).
Dosiahnutím plnoletosti (ani iného veku) dieťaťa vyživovacia povinnosť rodičov nezaniká, pokiaľ dieťa nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť (z rôznych dôvodov).

Nevieme akému štúdiu a prípadne koľkému v poradí sa venuje Vaše plnoleté dieťa, ale známe sú aj prípady tzv. "večných študentov", študujúcich postupne na rôznych stredných školách, vo väčšine neukončených, kedy súd v ČR zrušil vyživ. povinnosť povinného rodiča.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)Dobrý deň, pozorne som si prečítal všetko, čo ste napísali, ale stále nerozumiem, kedy sa dá uplatniť § 75 ods. 2 ZoR, keď platí to čo ste uviedli. Načo existuje ten paragraf, keď dcéra má úspory vo výške 100 násobku mesačného výživného odo mňa, správa sa ku mne v rozpore s dobrými mravmi, vydedil som ju a nemôžem cez súd dosiahnuť nemožnosť priznania výživného?


Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 20.07.2020)

Dobrý deň,
tento paragraf 75 ods. 2 zákona o rodine hovorí o určení výživného, ale viem si analogicky predstaviť uplatnenie tohto paragrafu aj na zrušenie výživného (aj keď viem si predstaviť aj argumenty proti takémuto uplatneniu). Vo vašom prípade sa neurčuje výživné ale zrušuje (§78).

 

Úspory alebo majetok dieťaťa, pokiaľ si tie peniaze nezarobila sama, nemusia znamenať dôvod na zrušenie výživného. 

 

Uplatnenie tohto paragrafu by bolo na mieste, ak dieťa má schopnosti sa živiť a aj správanie sa dieťaťa voči rodičovi je v rozpore s dobrými mravmi. Nie každé správanie dieťaťa by bolo dôvodom na uplatnenie tohto paragrafu. Musela by tam byt väčšia intenzita. Viem si predstaviť napríklad spáchanie priestupku, trestného činu voči rodičovi. 

To správanie sa dieťaťa by ste museli preukázať. To, že to okresný súd zamietol ešte neznamená, ze krajský súd vám nedá za pravdu. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Prosím poraďte mi, môj bývalý priateľ po ústnej dohode za výživné, neplatí už tri mesiace. Je to trestné? O dieťa nemá záujem už 4 roky. Ja som chcela vycestovať do ČR s dieťaťom kvôli práci a pre lepšie možnosti životnej úrovni pre nás s malou, ale on mi to nedovolí. Mám to dať na súd? Mám šancu to vyhrať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.06.2020)

Dobrý deň,

v zmysle súčasnej právnej úpravy postačí ak niekto neprispieva na výživné už počas dvoch mesiacov v období dvoch rokov. Tu ale treba povedať, že trestné právo má byť až najkrajnejšia možnosť riešenia takejto situácie. V prvom kroku by ste mali požiadať súd o určenie výživného, prípade uzavrieť dohodu o výške výživného pred súdom, ktorý by ju schválil. Následne, ak sa takto určené výživné neplatí, je možné podať návrh na vykonávanie exekúcie.

Pokiaľ ide o vysťahovanie s dieťaťom do zahraničia, potrebujete súhlas otca, inak môžete jedine podať návrh na súd, ktorý posúdi, či je vycestovanie v záujme dieťaťa a ak ustáli že áno, potom by vycestovanie povolil.

 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Ako postupovať vtom prípade, keď matka maloletého nechce preberať výživné súdom dané a nedá ani bankové spojenie.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.03.2020)

Dobrý deň. Vami uvedené správanie matky dieťaťa nie je na mieste. Matka je len platobným miestom, pričom výživné patrí reálne dieťaťu, takže ak ho odmieta preberať, primárne tým poškodzuje dieťa. V prvom rade by som Vám odporučil skúsiť poslať výživné poštovým poukazom. Taktiež vám odporúčam kontaktovať príslušný orgán ochrany dieťaťa - úrad práce sociálne veci a rodiny a požiadať ich o to, aby sprostredkovali súčinnosť pri preberaní výživného. Konať by ste mali tak, aby bolo každému zrejmé, že Vy máte snahu súdom určené výživné platiť, ale matka Vám to komplikuje, resp. úplne znemožňuje.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, manžel platí na dcéru výživné. Dcéra v januári dosiahla 26. rokov, vyštudovala vysokú školu. Treba ešte platiť, alebo aký je postup na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Ak už má dieťa 26 rokov a ukončené vysokoškolské vzdelanie, je objektívne schopné sa mé sa živiť. Vyživovacia povinnosti by teda mala zaniknúť. Ak ale bolo výživné určené súdom, je potrebné podať na súd návrh na zrušenie výživného. Ak by sa za takýchto okolností prestalo jednoducho platiť, tak by stále existovalo riziko exekúcie pre neplatenie výživného.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Poprosím o radu pre môjho kamaráta. Je rozvedený viac ako tri roky. Žije v zahraničí. Už počas manželstva žil v zahraničí. Všetky peniaze čo zarobil posielal jeho manželke. Nechával si len minimum na žitie. Tri roky pred rozvodom poslal 30 000 euro za tri roky svojej manželke. Je možné žiadať BSM po uplynutí 3 rokov po rozvode? Posielal vždy z jeho účtu na jej účet. Aj po rozvode posielal peniaze navyše ako bolo určené výživné na dieťa. Je možné peniaze na vyše žiadať naspäť? Pretože jeho exmanželka ho zneužíva a on je veľmi ovplivnitelny a aj sa mu vyhráža ohľadom syna. Dala mu podpísať dohodu o rozvode a výživnom a určila sumu 400 eur. Mesačne na jedno dieťa aj napriek tomu, že ma ešte inú vyživovaciu povinnosť a zarobí 2000 eur mesačne. Chcem mu pomôcť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 18.02.2020)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že bývalá manželka Vášho priateľa mu dala podpísať dohodu o rozvode a  o výživnom na maloleté dieťa vo výške 400 € mesačne.
Poznamenávame, že podľa právneho poriadku SR nie je možné spísať žiadnu dohodu o rozvode manželov, k rozvodu manželstva môže dôjsť len na základe rozhodnutia súdu.  Ak Váš priateľ uhradzuje výživné na základe takejto dohody, pričom vo veci neexistuje žiadne súdne rozhodnutie, nekoná správne, nie je povinný ani platiť výživné na základe takejto dohody, ktorá nebola schválená súdom. Takáto dohoda neschválená súdom je súdne nevykonateľná, teda bývalá manželka by sa nemohla dovolávať platenia výživného cestou súdneho exekútora.

Ak bolo  manželstvo právoplatne rozvedené a došlo k určeniu výživného na maloleté dieťa, Váš priateľ povinný platiť výživné len podľa rozsudku súdu; nie je povinný platiť viacej na základe požiadavky bývalej manželky.

Ak BSM po rozvode nebolo vyporiadané dohodou alebo rozhodnutím súdu, a v lehote do 3 rokov ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM, potom platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

T.j. : Nateraz po uplynutí troch rokov je nie možné BSM vyporiadať ani dohodou bývalých manželov keďže platí cit. ustanovenie Obč. zákonníka, resp. bývalá manželky by mohla, ale nemusí peniaze poslať bývalému manželovi. V prípade, že by Váš priateľ podal návrh na súd, návrh by súd zamietol.
 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň.
S priateľom mame spolu 2a pol ročného syna. Bývame spolu v prenájme. Po dlhodobých hádkach sme sa rozhodli, že sa rozídeme trvá to už takmer pol roka. Každý deň sa hádame, tak som mu povedala nech sa vysťahuje. Lenže tu je kameň úrazu. Platím nájom iba ja. Domácnosť hradím iba ja. O dieťa sa starám, živím a šatím iba ja. Neprispieva ani cent a nechce sa vysťahovať. Keďže ten byt nie je môj zámky meniť nemôžem a v nájomnej zmluve figuruje ako spoluobyvateľ.  Čo robiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.02.2020)

Dobrý deň, 
Vami uvedená otázka obsahuje dva okruhy právnych problémov :

1./ Z otázky vyplýva, že nie ste v manželskom zväzku s otcom dieťaťa, preto je potrebné písomne sa dohodnúť na výživnom pre maloleté dieťa a predmetnú dohodu dať na schválenie na súd, inakšie by bola súdne nevykonateľná. T.j. : len na základe písomnje dohody by ste nemohli podať návrh na exekučné konanie a následne požiadať o náhradné výživné. Ak by ste dali dohodu o výživnom na maloleté dieťa na schválenie na súd, súd ak ju schváli a otec dieťaťa by výživné neplatil napriek súdnemu rozhodnutiu, mohli by ste na tomto základe podať návrh na exekučné konanie.

V prípade, že otec dieťaťa s návrhom dohody nebude  súhlasiť, budete musieť podať návrh na súd na určenie výživného pre maloleté dieťa.


2./ Otázka nájmu : Ak ste účastníkom zmluvy len Vy sama, a priateľ - otec dieťaťa je uvedený len ako spolužijúca osoba, potom povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o nájme bytu voči prenajímateľovi vyplývajú len Vám. Je vecou Vašej dohody ako on bude hradiť výdavky na spoločné bývanie. Ak však nie je  k dohode prístupný, budete môcť od neho vymáhať len bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka.

Riešením v tejto veci je, aby došlo k zmene zmluvy o nájme a to tak, že zmluvnou stranou budete len Vy sama a Vaše dieťa, a Váš priateľ - otec dieťaťa nebude spolužijúcou osobou. Potom bude vecou prenajímateľa, aby zabezpečil, aby priateľ byt opustil.

Ak ste však obidvaja účastníkmi zmluvy ako nájomcovia, ide o spoločný nájom bytu podľa § 700 Obč. zákonníka, Vy a aj Váš priateľ,  k zmene zmluvy by mohlo dôjsť len podľa samotnej zmluvy resp. na základe dohody s prenajímateľom. 
 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň
Manžel ma dieťa z prvého vzťahu, dohodli sa s bývalou partnerkou na výške výživného a podpísali zmluvu. Teraz po roku sa jeho bývala ozvala s tým, že je treba ísť na súd, kde sa potvrdí, že sa dodržiavajú podmienky uvedené v zmluve. Chcem sa opýtať, je toto bežný postup alebo len spôsob akým chce získať vyššie výživné ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.01.2020)

Dobrý deň, podľa ust. § 65 zákona o rodine platí :
"(1) Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
(2) Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní.
(3) Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

T.j. :  Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ak sa rodičia písomne dohodli na výživnom a táto dohoda nie je schválená súdom, potom neplatenie výživného podľa predmetnej dohody nie je možné vymáhať cestou exekútora, teda dohoda je právne nevykonateľná.

Dostali ste teda správnu informáciu, že je to postup v súlade s ust. zákona o rodine.

O schvaľovaní dohody o výživnom na maloletého píšeme v mnohých našich odpovediach.
 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa informovať o výške výživného na 5 ročného chlapca.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.10.2019)

Dobrý deň. Určiť alebo skôr odhadnúť výšku výživného na 5 ročné dieťa v zásade nie je možné bez poznania konkrétnych okolností prípadu. Na výšku výživného totiž majú vplyv rôzne faktory.

Ide najmä o objektívne schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča na jednej strane a na strane druhej o odôvodnené potreby dieťaťa (iné potreby má napr. zdravé dieťa a iné má dieťa so zdravotnými komplikáciami). Okrem toho dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov, pričom výživné má v zásade prednosť pred inými výdavkami rodičov. Taktiež platí, že pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Pre určenie výživného teda súd skúma jedna príjmy a majetkové pomery oboch rodičov, ich mesačné výdavky a tiež mesačné náklady spojené so starostlivosťou dieťa.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak mám 19 rokov, študujem ešte stále, cez letné prázdniny som však na riadnu pracovnú zmluvu pracoval v zahraničí. V tom prípade je rodič oslobodený od výživného? Myslím tie mesiace kedy som sám za seba zarábal. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 01.10.2019)

Dobrý deň. Vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné sa mé sa živiť. Ak riadne študujete na strednej škole alebo dennou formou na vysokej škole, tak zastávam názor, že ojedinelý príjem cez letné prázdniny ešte neznamená zánik vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu. Z tohto dôvodu musí povinný rodič poskytnúť výživné aj za toto obdobie letných prázdnin.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať s bývalím parterom nežijeme v spoločnej domácnosti od roku 2014. Žili sme ako druh a družka. Máme 11 ročného syna o ktorého sa starám výlučne iba ja. Každý mesiac mi posiela výživné 80 €. Nemáme to súdnou cestou, je to naša vzájomná dohoda. Platí mi pravidelne každý mesiac. No potrebujem to mať súdnou cestou na papieri. Chcem sa opýtať ako bude prebiehať súd a ako dlho sa čaká na súdne pojednávanie.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

zo znenia otázky sme pochopili, že nie je problém v platení výživného pokiaľ sa jedná o jeho výšky a ani o dátumy úhrady výživného.

Vec môžete riešiť tak, že spíšete dohodu o zverení maloletého do Vašej osbnej starostlivosti a o výživnom pre maloleté dieťa, s určením oprávneného, povinného a uvedením maloletého dieťaťa, výšku výživného a jeho splatnosť, ktorú dohodu podpíšete a dáte na schválenie na súd.

V návrhu uvediete dôvodu podania návrhu, uvediete svoje príjmy ako oprávnený, tak aj povinný, ktoré zdokladujete /potvrdenie zamestnávateľa, daňové priznanie/ a výdavky na dieťa. 

Súd pri určovaní výšky výživného vychádza z odôvodnených potrieb maloletého dieťaťa a tiež zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Z toho dôvodu je rozhodujúce aké máte náklady na maloletú dcéru, t.j. dohodu schváliť nemusí, lebo prvoradým je záujem a potreby maloletého dieťata. Podaním návrhu a predložením dohody ako uvádzame vyššie súdne konanie urýchlite.

Poznamenávame, že  v rozhodovacej praxi Krajského súdu v Bratislave sa objavuje právny názor, že výživné na dve maloleté deti má byť približne vo výške 25-30 % príjmu povinného rodiča. Toto však nie je možné aplikovať všeobecne, nakoľko zákon o rodine hovorí, že výška výživného má odzrkadľovať odôvodnené potreby maloletého dieťaťa

Ak nechcete využiť služby advokáta pomôckou pre spísanie návrhu na súd môžu byť pre Vás formuláre pre návrhy na určenie výživného zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

 

 

 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať s manželom sa ideme rozvádzať a prišli nám papiere a v nich bolo, že mame rozpísať čo sa týka nákladov o starostlivosť o deti mohli by ste mi poradiť, že ako by som to mohla napísať napríklad aj v bodoch.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň,

súd to požaduje preto, aby vedel stanoviť optimálnu výšku výživného pre dieťa. Je teda potrebné rozpísať, aké náklady mesačne na dieťa vynaložíte (strava, oblečenie, školné, krúžky, doprava, lekár a pod.). Rovnako je potrebné rozpísať aj Vaše náklady na život, teda napr. bývanie, hypotéku, dopravu, stravu atď. Doložiť je tradične potrebné potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa len opýtať, aká je minimálna výška výživného pri súčasnej minimálnej mzde. Môj maloletý syn ma 14 rokov. Ďakujem za odpoveď. Marcela

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 62 zákona o rodine platí : 
"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

T.j. : Aj pokiaľ by mal otec dieťaťa minimálnu mzdu, neznamená to, že výživné bude určené v minimálnej sume. 

Po 1.7.2017 je minimálne výživné vo výške 27,32 €, od 1.7.2018 je minimálne výživné 28,08 €.

Poznamenávame, že podľa ust. § 77 zákona o rodine "právo na výživné sa nepremlčuje. Možno ho však priznať len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa."

Teda v súdnom konaní pokiaľ otec dieťaťa neplní vyživ. povinnosť, dožadovať sa výživného aj spätne.

Odporúčame kontaktovať advokáta alebo Centrum právnej pomoci /http://www.centrumpravnejpomoci.sk/.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Som po mozgovom infarkte od marca 2016. Od tej doby žijem len z necelých 300 EUR. Nemám žiadne iné príjmy. Bolo mi súdom vymerané 10. 11 2010 výživné o výške 380 EUR. Platil som ako to len bolo možné. No od tej doby nemoci žijem z mesiaca na mesiac, bývala sa mi stále vyhráža, že jej dlžím peniaze, nastúpil som aj do práce 1. 5. 2017, avšak zase som v nemocnici, lebo psychicky a fyzicky to nezvládam. Som z toho všetkého zúfalý. Obraciam sa na právnikov, avšak všade si chcú účtovať nenormálne peniaze. Neviem ako ďalej, som v zúfalej situácii. Prosím, pomôžte mi a poraďte ako ďalej mám postupovať v tejto veci. Je možné aj prostr. Skype, či Viber aplikácie. Rád by som v tej veci s niekým konzultoval. Ďakujem Vám všetkým, s požehnaním Juraj.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.10.2017)

Dobrý deň,

 

každé súdne rozhodnutie týkajúce sa výživného na maloleté alebo aj plnoleté dieťa je možné zmeniť ak nastane taká zmena pomerov, ktorá odôvodňuje zmenu výšky výživného. V prípade, ak je Vaše dieťa ešte maloleté môže súd takéto konanie začať i bez návrhu, ak sa o zmene pomerov dozvie z vlastnej činnosti alebo iným spôsobom (súdy málokedy začínajú konania bez návrhu, preto klientom odporúčame vždy podať návrh na zníženie výživného). Ak je však Vaše dieťa plnoleté je potrebné podať návrh na zníženie výživného na miestne príslušný súd.

 

Právna úprava zmeny výživného, ak nastanú zmeny pomerov

 

Tak, ako som uviedol vyššie, každé súdne rozhodnutie o výživnom je možné zmeniť, ak sa zmenia pomery, na základe ktorých bolo výživné určené v pôvodnom súdnom rozhodnutí. Predpokladám, že v čase pôvodného súdneho konania a rozhodnutia o výške výživného ste boli zamestnaný a mali ste vyšší príjem i iné majetkové pomery.

 

Podľa ustanovenia § 78 ods. 1 a 3 Zákona o rodine

(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.

 

Výrazná zmena Vášho zdravotného stavu a tiež výrazný pokles príjmov sú dôvodom na zmenu výšky výživného. Presnú výšku výživného, o ktorej by rozhodoval súd nie je možné bez podrobnej znalosti pomerov na Vašej strane, ale i strane Vášho dieťaťa a jej matky uviesť. Súd pri určovaní výživného vychádza z nižšie uvedeného ustanovenia Zákona o rodine.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine

 

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.


Na jednej strane bude súd skúmať, ako sa od pôvodného rozhodnutia o výživnom zmenili pomery na strane Vášho dieťaťa. Náklady na starostlivosť o každé dieťa sa plynutím času a starnutím dieťaťa zvyšujú, a teda narastajú aj odôvodnené potreby maloletého dieťaťa.

 

Na druhej strane však došlo k výraznému poklesu Vášho reálneho príjmu a tiež zhoršeniu zdravotného stavu. V zmysle relevantnej judikatúry sa však súd nemôže uspokojiť so zistením Vášho reálneho aktuálne príjmu (či už zo zamestnania alebo zo sociálnych dávok). Súd bude teda skúmať i to, či ste schopný, resp. či je vo Vašich schopnostiach a možnostiach zamestnať sa alebo nájsť si takú zárobkovú činnosť, aby ste vedeli čo najlepšie zabezpečiť výživu svojho maloletého dieťaťa. To je hlavnou rodičovskou zodpovednosťou každého rodiča.

 

Zákon o rodine upravuje aj tzv. minimálne výživné, ktoré musí platiť každý rodič bez ohľadu na svoje majetkové pomery. Podľa ustanovenia § 62 ods. 3 Zákona o rodine sa musí každý rodič podieľať na výžive svojho dieťaťa sumou vo výške minimálne 30 % životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. V súčasnosti je táto suma vo výške 27,32 €.

 

Podľa ustanovenia § 62 ods. 3 Zákona o rodine

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

 

Procesná úprava súdneho konania

 

Procesnú úpravu súdneho konania o určenie výživného nájdete v ustanoveniach Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

Najdôležitejšie je však vedieť to, že Civilný mimosporový poriadok v nesporových konaniach ukladá súdu zo zákona povinnosť zisťovať tzv. skutočný stav veci. Tzn. že sa súd nemá uspokojiť s tvrdeniami účastníkov konania, ale má sám vyhľadávať dôkazy, aby jeho rozhodnutie bolo založené na skutočnom stave veci. Za týmto účelom súd môže vykonať i také dôkazy, ktoré nenavrhne ani jeden z účastníkov konania. Tým ste i Vy v konaní chránený. Ak totiž nenavrhnete zisťovať majetkové pomery matky dieťaťa, súd tak musí spraviť i bez návrhu sám v súlade s požiadavkou Civilného mimosporového poriadku.

 

Podľa ustanovenia §§ 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku

§ 35 Súd je povinný zistiť skutočný stav veci.

§ 36 Súd je povinný vykonať aj iné dôkazy, ako navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci.

 

Zhrnutie

 

Vzhľadom na zmenu pomerov na Vašej strane je možné na miestne príslušný podať návrh na zníženie výživného. Presná suma výživného po jeho znížení bude výsledkom komplexného zisťovania pomerov súdom nielen na strane Vášho dieťaťa, ale i na Vašej strane. V prípade, že Vaše majetkové pomery neumožňujú dať sa v konaní zastúpiť advokátom, odporúčam Vám obrátiť sa na Centrum právnej pomoci vo Vašom okolí, kde za určitých okolností poskytujú právne služby a zastupovanie pred súdom i zadarmo.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Mám jednu otázku: môj (ako si hovorí) otec je bezdomovec, alkoholik a neskutočný klamár a dákym zázračným spôsobom sa dostal do DSSaS Tornaľa. Vybavili mu tam dôchodok a aj príspevok na bývanie. Pár mesiacov im platil, ako má, no teraz sa na to vykašľal a táto inštitúcia poslala účet za ubytovanie mne a bratovi (mne sa list do ruky síce nedostal, ale bratovi prišiel doporučene). Obaja s ním odmietame mať čokoľvek spoločné. Brat telefonoval do Tornale, vedia, že on tie peniaze má, no napriek tomu ich žiadajú od nás. Som na rodičovskom príspevku, s manželom máme hypotéku na krku. Majú vôbec právo od nás pýtať peniaze, keď vedia, koľko mu chodí od štátu! Mimochodom, on na mňa v živote výživné nezaplatil! Prečo ho odtiaľ nevyhodia, keď platiť má z čoho, ale neplatí, ale kašle na to, lebo vie, že to budú žiadať od nás! Tiež by ma banka vyhodila z bytu, keby som hypo neplatila! Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 29.06.2017)

Dobrý deň

Pokiaľ má otec príjem na to, aby to platil, tak nie je dôvod, aby to žiadali od Vás.

Pokiaľ ste nič nepodpisovali s danou inštitúciou, neplaťte nič. Najlepšie by bolo, keby ste list resp. inú korešpondenciu, ktorú Vám zaslali ukázali advokátovi a ten Vám na základe toho odporučí ďalší postup.

Rozdiel by mohol byť, ak by nemal dostatočny dôchodok, vtedy je možné, aby žiadali aj od Vás úhradu ubytovania ako osoby povinnej vyživovať otca.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu. Je nejaka maximalna hranica (percentualna) do akej moze sud urcit vysku výživného? Napr. ak ma muz prijem 1 500 € v cistom, moze od neho manželka ziadat 1 000 €? A este jedna otázka, ak ma muz prijem cca 6 000 €, aku vysku vyzivneho mozem ziadat? DAKUJEM velmi pekne

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.04.2017)

Dobrý deň, príjem povinného (Vášho manžela) je len jednou zložkou, ktorú súd skúma pri hodnotení jeho možností, schopností a majetkových pomerov. Na strane oprávneného (Vás, ak sa jedná o manželské výživné), súd skúma jeho odôvodnené potreby. Zákon o rodine teda neustanovuje maximálnu výšku výživného a každý prípad posudzuje individuálne. Pri manželskom výživnom súd určí rozsah vyživovacej povinnosti tak, aby životná úroveň manželov bola rovnaká.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Manžel cca 2 roky prispieva na dcéru po vzájomnej dohode (bez určenia súdu) sumu 160 eur. Uvažujem o rozvode a chcem, aby v rámci rozvodového konania súd určil povinné výživné. Nakoľko je manžel podnikateľ a príjem si nevypláca, môže súd prihliadnuť na uvedenú skutočnosť, že doteraz problém s výplatou uvedenej sumy problém nemal a určí túto výšku výživného? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ sa rozhoduje o výške výživného, pričom povinná osoba je podnikateľ, súdy si v takýto prípadoch najčastejšie vyžiadajú daňové priznanie. Okrem toho, ak Váš manžel platil posledné dva roky určitú sumu výživného na základe vzájomnej dohody, súd môže v rámci rozhodovania o výške výživného prihliadnuť aj na túto skutočnosť.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Platím na dcéru výživné. Minulý rok začala chodiť na vysokú školu. Bol som prekvapený, pretože škola jej nikdy nič nehovorila, strednú skončila so štvorkami. Chcem vedieť, ako sa dozviem výsledky napríklad zimného semestra, a či pokračuje v štúdiu. Nestýkame sa jej ovplyvňovana matkou. Vďaka.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej situácii. Podľa Zákona o rodine máte zákonný nárok o informáciách týkajúcich sa dieťaťa, teda aj informácie o štúdiu. To, či študuje, alebo nie by sa teoreticky dalo zistiť  v škole, so žiadosťou o poskytnutie informácie, či Vaša dcéra je študentkou, alebo nie. Konkrétne známky sa zrejme nedozviete, avšak aj keby ste ich vedeli, nemenilo by to nič na tom, že ste stále povinný platiť výživné. Aj keby prechádzala na tie najhoršie známky, stále by bola študentom, a teda nezaopatreným dieťaťom.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Ďakujem za odpoveď. Ešte by som poprosila o odpoveď. Opravujem. Bývalá priateľka môjho syna podala žiadosť na výživné asi na sociálne oddelenie, v Rakúsku, kde mu vymerali výšku 230 eur z platu + 13, 14, plat. Vôbec neprihliadali, že platí nájom v Rakúsku a pôžičku na Slovensku, vôbec na nič, ani sa nepýtali čo platí. Tam sa ešte odvolal a navrhol 150 eur, ak mu to priateľka schváli. A ak nie, tak potom to treba dať na súd. Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.02.2017)

Dobrý deň, toto by sa riešilo podľa rakúskych predpisov. Preto Vám nedokážeme pomôcť. Sme odborníkmi iba v slovenských právnych predpisoch.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, syn pracuje v Rakúsku. Má dieťa aj bývalú priateľku, ktorý tiež žijú v Rakúsku. Priateľka podala žiadosť na súd ohľadom výživného. Súd pri súdnom konaní vôbec nebral do úvahy jeho výdavky. Ani tie čo ma v Rakúsku a ani tie čo ma na Slovensku. Jednoducho mu vymeral 230 eur. Prosím Vás poraďte, ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, súd má zo zákona povinnosť skúmať v týchto konaniach zisťovať skutočný stav veci. Tzn. že súd nevychádza iba z dôkazov, ktoré predložili účastníci konania, ale má z vlastnej iniciatívy vykonať aj ďalšie dôkazy potrebné pre zistenie skutočného stavu veci. V prípade Vášho syna sa mohlo stať, že súd neprihliadol na všetky jeho výdavky z dvoch dôvodov. Jednak nemusel tieto svoje výdavky relevantným spôsobom preukázať alebo ide o náklady, na ktoré podľa zákona o rodine súd neprihliada pri určovaní výšky výživného. Súd berie do úvahy iba náklady na život, ktoré je povinný rodič (Váš syn) povinný vynaložiť. Na výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné vynaložiť neberie súd do úvahy (napr. nadmerné utrácanie na nie nevyhnutné veci). Rovnako je potrebné uviesť, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, ako to funguje s platením na dieťa v prípade, keď manželia žijú oddelene. Má právo matka žiadať o financie od svojho manžela, keď ona sa stará o dieťa? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.02.2017)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča voči svojmu dieťaťu vzniká jeho narodením. Bez ohľadu na to, či sa narodí v manželstve, mimo manželstva, bez ohľadu na to, či otec žije s matkou dieťaťa alebo nie. Ak Váš manžel dobrovoľne neplní svoju vyživovaciu povinnosť, je možné vo Vašom prípade podať návrh na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností na čas do rozvodu (toto je procesný názov návrhu, nie je potrebné, aby bol podaný aj návrh na rozvod manželstva). V rámci tohto konania by súd rozhodol o zverení maloletého dieťaťa do Vašej osobnej starostlivosti a zároveň by otcovi dieťaťa určil vyživovaciu povinnosť. Po súdnom rozhodnutí by Váš manžel bol povinný platiť výživné a ak by si svoju vyživovaciu povinnosť neplnil dobrovoľne, mohli by ste výživné vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, čo napísať do návrhu o výživné (mamka výživné síce platí, ale potrebujem to mať na papieri kvôli sociálnemu štipendiu), napísať sumu, ktorú už platí, alebo vyššiu? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ to potrebujete iba kvôli sociálnemu štipendiu, potom Vám stačí dať do návrhu iba výživné vo výške v akej výživné platí. Návrh stačí napísať jednoducho. Nepíšte tam ale, že potrebujete určiť výživné kvôli sociálnemu štipendiu. 

Stačí napísať, že odporkyňa je Vaša matka, priložiť rodný list, popísať, aké máte výdavky a aké chcete určiť výživné.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Dcéra končí strednú školu, chce pokračovať v štúdiu na VŠ. V prípade neprijatia na vysokú školu musí podať návrh na zrušenie výživného, aj keby si dala ročný odklad? Nakoľko po ročnom odklade by si podala opätovne prihlášku na VŠ. Ďakujem

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že Vaša dcéra nemusí podávať návrh na zrušenie výživného. Zákon jej neukladá povinnosť podať návrh na zrušenie výživného ak odpadnú zákonné dôvody vyživovacej povinnosti. Podanie takéhoto návrhu by bolo v jej neprospech, nakoľko by súd výživné zrušil. V prípade neprijatia na štúdium bude môcť i otec podať návrh na zrušenie výživného, nakoľko bude Vaše dieťa schopné sa samo živiť. Vyživovacia povinnosť určená súdom trvá až do doby kým nie je toto súdne rozhodnutie zrušené. Ak by však otec predmetný návrh podal a súd by vyživovaciu povinnosť zrušil, nie je vylúčené, aby bola obnovená jeho povinnosť platiť výživné. V prípade, že po ročnom odklade začne Vaša dcéra opätovne študovať dennou formou na vysokej škole (bude sa sústavne pripravovať na povolanie) bude môcť podať na súd návrh na určenie výživného. Nakoľko je však už plnoletá, návrh bude musieť podať ona sama proti svojmu otcovi.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, chcel by som Vas poprosit o pravnu radu v mojej situacii. S partnerkou sme neboli zosobaseni zili sme spolu 12 rokov poslednych 10 rokov vo velkej britanii. Zhruba pred 4 rokmi sa nam narodil syn. Minuly rok moja ex partnerka otehotnela zo svojim sefom z prace, akonahle som sa to dozvedel rozisli sme sa. Mame spolocneho 4 rocneho syna, s ktorym pravidelne travim cas, platim mu skolku a tak isto mojej ex partnerke posielam mesacne peniaze. Ona pri tom pobera rozne benefity a normalne pracuje a kupila si nove auto na leasing na Slovensku. Moja otazka znie, ci som povinny a kolko prispievat na svojeho syna z pravneho hladiska. Kontaktoval som citizen advice bureau vo Velkej Britanii vysvetlil situaciu a na zaklade coho sme sa rozisli, bolo mi povedane kedze sme neboli manzelia a v zhladom k situacii nie som povinny platit nic. Odporucali mi sa dohodnut s ex partnerkou na istej sume na dieta a stiahnut si z ich stranky zmluvu, na ktorej sa obaja podpiseme k dohodnutej sume na dieta. Mozte mi prosim poradit? Dakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.11.2016)

Dobrý deň,

nakoľko mi nie sú známe britské právne predpisy nie je možné posúdiť, či je právne v poriadku ak nebudete na dieťa platiť nič. Podľa slovenských zákonov ste však povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť bezohľadu na to, či je dieťa manželske alebo nie. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta v Británii, ktorý Vám vysvetlí postup.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den. Ma zmysel podavat navrh na urcenie vyzivneho pri striedavej starostlivosti, je vobec sanca, aby bolo nejake vyzivne urcene? Mame dceru v takmer striedavej starostlivosti, pocas skolskeho roka je u mna je cca 20 -22 dni v mesiaci, u otca cca 8-10, cez prázdniny zase naopak, castejsie u otca. Je to nasa dohoda, na sude sme nikdy neboli. Problem je, ze otec prispieva na skolu/kruzky len sporadicky a aj to mensou polovicou, vsetky ostatne naklady na dieta hradim ja. Nepotrebujem vyzivne do ruk, len jeho spoluucast na financovani skoly, je nieco taketo vobec mozne nariadit sudnou cestou?

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.09.2016)

Dobrý deň. Určenie výživného je samozrejme možné aj pri striedavej osobnej starostlivosti (vyplýva to najmä z ustanovenia § 62 ods. 6 zákona o rodine). Z Vašej otázky však vyplýva, že dieťa nie je tak celkom v striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov. Navyše vo väčšej časti roka je dieťa vo Vašej starostlivosti. Je preto na mieste, aby druhý rodič platil na dieťa výživné. Pokiaľ sa nedokážete dohodnúť, môžete podať návrh na súd. Súd však určí výživné, prípade uloží povinnosť tvorby úspor, nie povinnosť prispievať na školu a krúžky.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Platim vyživne na plnolete dieta, studenta VS. Vyzivne na zaklade rozhodnutia sudu poukazujem k rukam matky. Moja otazka je, ci je mozne zmenit poukazovanie vyzivneho z matky priamo na syna, kedze je uz plnolety. Vlastne by som chcel vyzivne posielat synovi priamo na jeho ucet, kedze studuje v Bratislave a tam travi i vacsinu casu, tak mi pride praktickejsie vyzivne posielat priamo jemu ako matke u ktorej travi priblizne jeden vikend v mesiaci inak je na internate. Je mozne takto zmenit prijimatela vyzivneho len na zaklade dohody ci je potrebne podat navrh na sud? Dakujem S pozdravom Miroslav

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.09.2016)

Dobrý deň,

nakoľko výživné je nárokom dieťaťa a nie jeho rodiča a dieťa je už plnoleté, čiže spôsobilé samo si spravovať vlastný majetok, môžete posielať výživné aj priamo na účet dieťaťa. Určite je vhodné oznámiť to aj dieťaťu a rovnako tak aj matke. Pokiaľ by aj matka náhodou podala návrh na súd, ten by maximálne upravil rozhodnutie tak, že by po formálnej stránke zmenil platobné miesto výživného (k rukám dieťaťa, namiesto k rukám matky). Vždy je lepšie sa dohodnúť.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcel by som vedieť podľa čoho sa určuje výška výživného pre maloleté dieťa?Naposledy mi súd určoval výšku výživného podľa môjho priemerného mesačného prijmu, ale v predchádzajúcom zvyšovaní mi bral do úvahy priemernú mesačnú mzdu.Za vašu odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 08.09.2016)

Dobrý deň,

súd vychádza z možností, schopností a majetkových pomerov povinného rodiča. Nemal by brať do úvahy len príjem zo zamestnania, ale napr. aj príjem z podnikania, rôzne brigády, autorské odmeny, celkový majetok (nehnuteľnosti, automobily...) a pod. Musí to však mať samozrejme preukázané. Navyše dieťa má podaľa Zákona o rodine právo na životnú úroveň svojich rodičov. Súd teda skúma pomery komplexne.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den, mam partnera a mame spolu rocneho syna. Partner plati vyzivne na dve deti z prveho manzelstva, spolu 170 eur. My momentalne spolu nebyvame, nedala som ho este na sud ale chcem, aby mi aspon nieco posielal na maleho. Z vyplaty mu vsak vela nezostava. Ked posle byvalej manzelke mensie vyzivne ako ma, co sa stane? A ked ho dam na sud, aby platil na nasho syna, mozu znizit aj to prve vyzivne, len aby dali aj mojemu synovi? Ked rozhodne sud o vyzivnom na nasho syna, mozem s nim potom este byvat, alebo nie? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.07.2016)

Dobrý deň, každý je povinný dodržiavať povinnosti, ktoré mu boli uložené vykonateľným rozhodnutím súdu. Preto, ak Váš partner nebude rešpektovať rozhodnutie o povinnosti plniť vyživovaciu povinnosť, hrozí mu začatie exekučného konania voči jeho osobe a následne vymáhanie dlžného výživného viacerými spôsobmi výkonu súdneho rozhodnutia. Taktiež neplnenie vyživovacej povinnosti môže byť kvalifikované ako trestný čin Zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Každý rodič je preto povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť a to v rozsahu, ktorá sa určí s ohľadom na potreby dieťaťa ako oprávnenej osoby a možnosti, schopnosti a majetkové pomery rodiča ako povinnej osoby. Zákon o rodine upravuje len minimálnu výšku výživného, ktorá sa pohybuje na úrovni približne 27 eur. Ak začnete konanie o určenie vyživovacej povinnosti k Vášmu dieťaťu, predmetom konania bude len toto výživné, súd však bude prihliadať na ostatné vyživovacie povinnosti Vášho partnera. Na určenie vyživovacej povinnosti nemá vplyv, či s otcom dieťaťa bývate alebo nie, ale skutočnosť akým spôsobom a v akom rozsahu si otec svoju povinnosť vyživovať dieťa plní.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Obraciam sa na Vás s prosbou o radu: Mama mojej nevesty sa pred dvomi rokmi rozviedla. Býv. manžel bol vlastníkom domu. Z domu ju vyhodil bez náhrady na bývanie a zrušil jej trvalý pobyt. Momentálne žije na ubytovni kde mesačný prenájom izby stojí 200 €. Živila sa ako upratovačka a pomocná sila. V 10/2015 prekonala mozgovú porážku a toho času je PN. Jej PN nepokrýva ani náklady na úhradu ubytovania. Má dve dcéry, jedna slobodná bezdetná, druha je moja nevesta, momentálne na MD. Poberá rodičovský príspevok. Môj syn je živnostník, ktorý sa snaží uživiť manželku a dieťa. Momentálne žijú v podnájme. Moja nevesta sa snaží mame pomôcť, že ju pozve na obedy a 1-2 x do týždňa, že jej nakúpi základné potraviny. S mamou chodí po lekároch na vyšetrenia, rehabilitácie, logopédiu, uhrádza jej lieky v hodnote cca 30,- € mesačne. Pôvodne sa so sestrou dohodli, že nakoľko je doma na MD tak sa o mamu bude starať a sestra bude prispievať sumou 50,- € na lieky a stravu pre svoju mamu. Stalo sa tak iba raz. Po výmene názorov s mojim synom kde apeloval na to že to je tiež jej matka a aby si uvedomila že jej sestra je na MD a poberá iba rodičovský príspevok odmietla akúkoľvek podporu svojej matky so slovami, že jej to nevychádza a že ona potrebuje tiež peniaze aby mohla, žiť. Moja nevesta momentálne čaká druhé dieťa a nezdá sa mi v poriadku postoj jej sestry. Je nejaká možnosť, ako postupovať a zaviazať ju prispievať rovnakým dielom na starostlivosť svojej matky? Ďakujem 

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.02.2016)

Dobrý deň,

tak, ako existuje vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, existuje aj vyživovacia povinnosť detí k rodičom. Je však potrebné, aby boli splnené zákonné predpoklady. Podľa § 66 Zákona o rodine deti, ktoré sú schopné samy sa živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu, ak to potrebujú. Paragraf 67 Zákona o rodine ďalej dodáva, že každé dieťa plní vyživovaciu povinnosť voči rodičom v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných detí.

Pokiaľ, teda rodič nie je schopný sám sa živiť (čo je očividne aj tento prípad) má nárok na primeranú výživu. Súd môže zaviazať všetky deti a určiť im v akej výške majú prispievať. Výšku určí vzhľadom na ich možnosti schopnosti a majetkové pomery. Pokiaľ Vaša nevesta čaká aj druhé dieťa a je na materskej, je tu objektívny predpoklad, že nebude môcť prispievať tak, ako doteraz. Podľa jedného z rozhodnutí Najvyššieho súdu má výživné matky voči svojmu dieťaťu prednosť pred výživným k jej rodičom. Rovnako podľa judikatúry platí, že pokiaľ nevesta plnila vyživovaciu povinnosť aj za ostatných súrodencov, je oprávnená požadovať od nich príslušnú časť, ktorú z nich plnila.

Je možné podať na súd návrh na určenie vyživovacej povinnosti. Súd posúdi potreby matky Vašej nevesty, ako aj možnosti, schopnosti a majetkové pomery oboch dcér a následne rozhodne.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Mam pravo ako slobodna mamicka, ktora zije len so synom ziskat nejake peniaze, ked nemam s otcom mojho syna sud ohladom vyzivneho? Momentalne dostavam len pridavky. Dakujem

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.12.2015)

Dobrý deň, rodičia dieťaťa, ktorí spolu nežijú sa majú podľa zákona o rodine o výkone rodičovských práv a povinností (osobná starostlivosť, zastupovanie, správa majetku, výživné...) v prvom rade dohodnúť. Až v prípade, ak sa rodičia nevedia o výkone svojich rodičovských práv a povinností dohodnúť, môže ktorýkoľvek z rodičov podať návrh na súd. Vzhľadom na to, že Vám otec dieťaťa neplatí výživné, môžete sa s ním o výživnom buď dohodnúť alebo podať návrh na súd na určenie výživného. Súd v konaní vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného (dieťaťa) a zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného (otca). Formulár pre podanie návrhu na určenie výživného môžete nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobry den. Chcela by som Vas poprosit o radu. Mali sme v pondelok sud s otcom mojej dceri o vyzivne. Priniesol dohodu, na ktorej je uvedene ze zarobi 40 € mesacne ale ja viem, ze zarobi ovela viac. Ako sa da dokazat, kolko v skutocnosti zarobi? Sud nam odrocili o mesiac lebo nepriniesol potrebne papiere.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.12.2015)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť je základnou zákonnou povinnosťou rodiča k svojmu dieťaťu. Pri určení výšky výživného súd vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného (dieťaťa), ako aj so schopnosti, možnosti a majetkových pomerov povinného (otec). Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. V zmysle tohto ustanovenia je neprijateľné, aby súd pri určení výživného akceptoval a vychádzal z celkového príjmu otca, a to 40,- € mesačne. Ak tomu nebránia závažné prekážky (napr. nepriaznivý zdravotný stav) je v možnostiach a schopnostiach otca nájsť si zamestnanie adekvátne k svojmu veku a prípadne aj vyučenému odboru, z ktorého by dosahoval vyšší príjem. Je povinnosťou otca získavať dostatočné prostriedky nielen na svoje živobytie ale aj na úhradu potrieb svojho dieťaťa. Preto, by súd mal vychádzať z priemerného zárobku v mieste bydliska otca, ktorý je schopný dosiahnúť s ohľadom na svoje osobné pomery. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

DOBRÝ DEŇ PRAJEM..CHCEM VÁS POPROSIŤ O RADU,..MOJA KAMARÁTKA ODIŠLA BÝVAŤ K SVOJMU NEMECKÉMU PRIATEĽOVI DO NEMECKA, NEPRACUJE, ODVODY JEJ TAM PLATÍ PRIATEĽ. ONA NEPRACUJE NIKDE, TAKŽE NEMÁ ŽIADNY PRÍJEM. NEZAMESTNANÁ JE OD FEBTUÁRA T.R., DOVTEDY MALA PRÍJEM AKO OPATROVATEĽKA. PLATÍ NA MALOLETÉHO SYNA STÁLE TÚ ISTÚ SUMU, KTORÚ VTEDY STANOVIL SÚD, KEĎ EŠTE PRACOVALA. PENIAZE JEJ POŽIČIAVA PRIATEĽ, ODKLADÁ SI AJ DOKLADY. CHCEM SA OPÝTAŤ, ČI JE POVINNÁ PLATIŤ NADALEJ TAKÚ SUMU (170 EUR), KEĎ NEMÁ ŽIADNY PRÍJEM? MÔŽE POŽIADAť NA SK SÚD O ZNÍŽENIE ALIMENTOV? ĎAKUJEM ZA RADU. PEKNÝ DEŇ

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.10.2015)

Dobrý deň

podľa § 75 ods. 1 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.” Podľa § 78 zák. č. 36/2005 Z. z.: “1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. 3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov.”

 

Zo zákona je vaša priateľka povinná plniť si vyživovaciu povinnosť k maloletému, ktorá trvá až do času, pokiaľ nie je dieťa schopné samo sa živiť, avšak na základe horeuvedého, môže podať návrh na zníženie výživneho pre maloletého, kde odôvodní akým spôsobom sa zmenili jej pomery resp. životná situácia (prečo nepracuje, či sa snaží nájsť si prácu a pod.).

 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer prajem. Potrebovali by sme právnu radu alebo pomoc. Žijem s priateľkou,máme spolu dieťa no ona má aj dieťa z predošlého manželstva. Chcem požiadať o osvojenie.To by bolo v poriadku. Len by som potreboval vedieť či po osvojeni môžme podať exekúciu na zameškané výživné. Vopred ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.07.2015)

Dobrý deň,

po osvojení je možné podať návrh na exekúciu výživného ale iba do času osvojenia dieťaťa. Návrh na vykonanie exekúcie pre nezaplatené výživné podáva ako navrhovateľ maloleté dieťa, ktoré je v konaní zastúpené zákonným zástupcom (t.j. matkou vo Vašom prípade). Návrh na vykonanie exekúcie radím podať čo najskôr, aby sa právo na niektoré mesačné výživné nepremlčalo. V návrhu je dobré uviesť nielen splatné výživné, ktoré otec dieťaťa dlží, ale i bežné výživné (najmä ak je predpoklad, že otec dieťaťa nebude i naďalej plniť svoju vyživovaciu povinnosť). Tým pádom exekútor bude môcť i do budúcna vymáhať od otca dieťaťa výživné, ak by i naďalej neplatil.

Dovoľujem si upozorniť i na trestnoprávnu stránku konania otca dieťaťa. Tým, že neplní svoju vyživovaciu povinnosť (najmenej 3 mesiace v období 2 rokov) sa dopúšťa trestného činu zanedbania povinnej výživy a možno na neho podať trestné oznámenie.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý den, chcela by som sa opýtať, ako postupuje súd pri určovaní výšky výživného na maloleté deti, ak ich otec preukáže, že je nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, ale pritom pracuje načierno, vlastní 2 motorové vozidlá, prenajíma si dieľnu na obrábanie dreva, a vlastní celú výbavu, drevoobrábacie stroje a má plný sklad drevnej hmoty. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 03.05.2015)

Dobrý deň, pri určovaní výživného sa nepozerá len na to, aký má otec oficiálny príjem ale na to, aké sú jeho schopnosti a možnosti. Súd sa pozerá aj na jeho majetkové pomery, čo platí, ako žije, aký má štandard atď. 

Aj príjem z prenájmu je príjmom, ktorý sa zarátava do jeho celkových schopností a možností.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Aké najvyššie výživné môže určiť súd, ak zarábam asi 900 €. Máme dve deti a manželka je na materskej. Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 28.02.2015)

Dobrý deň. Určiť výšku výživného len na základe informácie týkajúcej sa Vášho príjmu nie je možné stanoviť presne. Pri rozhodovaní o výživnom súdy v zmysle Zákona o rodine zohľadňujú odôvodnené potreby detí na jednej strane a možnosti, schopnosti a majetkové pomery povinného rodiča na strane druhej. Pritom platí, že deti majú právo na rovnakú životnú úroveň ako ich rodičia.

Pre správne posúdenie výšky výživného musíme poznať aj vek detí, ich potreby, náklady (výdavky), ktoré máte Vy a ktoré má manželka a veľa ďalších informácii.  


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý den. Som študentka a mám 21 rokov. Moji rodicia sú rozvedeni a ja som po rozvode ostala s otcom. Lenže postupom času sa to s ním nedalo vydržať. Stale sme sa hadali, vobec ho nezaujimalo ako sa ja citim, utocil neustale na moju mamu (slovne) a aj na mojeho terajsieho priateľa. Tak som sa rozhodla ist bývať s priatelom k jeho mame. Moja mama mi posiela vyzivne vo vyske 116 eur. Chcem sa opytat, pocula som, že ak som student a som uz aj bez otca je aj on povinny mi davat peniaze? Ak ano tak kolko? A čo ak mi nebude chcieť dat nic? Dakujem za skoru odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 20.05.2014)

Dobrý deň, požadovať súčasne výživné od otca a matky je možné, pokiaľ nebývae s rodičmi a stále sa pripravujete na svoje budúce povolanie. odporúčame vám nasledovný postup: napíšte list alebo email svojmu otcovi, v ktorom ho požiadate, aby Vám prispieval na výživu minimálne v takej istej sume ako matka. Pokiaľ má otec vyšší príjem ako matka, máte nárok na vyššie výživné. Pokiaľ otec nebude reagovať a nebude Vám chcieť prispievať na výživu, môžeme vám s týmto nárokom pomôcť s tým, že našu odmenu budeme požadovať od otca.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, na svoje dve maloleté deti som po dohode s ich matkou prispieval 100 eur mesačne, vždy k rukám matky. Okrem toho sme spolu pravidelne trávili víkendy, kedy som sa o nich staral ja, nakupoval som im oblečenie a školské pomôcky. Po 2 rokoch podala na súd návrh,a by súd určil, že mám platiť 200 eur mesačne. Ich matka teraz žiada, aby som vyplatil výživné za uplynulé obdobie v tejto zvýšenej výške, hoci som prispieval aj nad rámec našej dohody. Je oprávnená žiadať spätné plnenie vyživovacej povinnosti aj keď som pravidelne a načas platil a prispieval nad rámec výživného?

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.11.2013)

Dobrý deň,

ak sa určuje vyživovacia povinnosť za uplynulé obdobie, potom sa nesmie opomenúť zistenie, aké sumy výživného už rodič poskytol, či tieto sumy zodpovedali hľadiskám uvedených v § 96 ods. 1 ZR (teraz § 75 ods. 1), či rodič prípadne neprispieval na výživu maloletých detí aj inak, napríklad naturálne, čo treba tiež zohľadniť. Pritom by však bolo treba posúdiť, či nešlo iba o príležitostné plnenie v čase styku otca s dieťaťom, ktoré by svojou povahou neprekračovali výdavky, ktoré nemožno na výživné započítať z toho dôvodu, že išlo o bežné darčeky či iné podobné plnenia, ktoré neslúžili na uspokojovanie odôvodnených potrieb maloletých detí. Ani v prípade, ak sa rodičia dohodnú na výživnom, ako aj o začiatku jeho plnenia zo strany povinného sa nič nemení na povinnosti súdu skúmať pri schvaľovaní dohody v zmysle § 50 ods. 2 a § 26 ods. 2 ZR (teraz § 36 ods. 1 a § 24 ods. 2), či dohodnutý začiatok vyživovacej povinnosti zodpovedá doterajšiemu plneniu výživného rodičmi. (R 44/1966)


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má 16 rokov. V septembri odmietol pokračovať v štúdiu a išiel pracovať. Jeho správanie nebolo ani zďaleka vzorné a nakoniec bol zaradený do nápravno-výchovného zariadenia. Keďže teraz nemôže pracovať, finančné prostriedky žiada od nás. Pred tým, ako ho zobrali do výchovného zariadenia sa ale živil sám a my sme nemali žiadnu povinnosť prispievať na jeho výživu. Má preto nárok od nás žiadať peniaze, hoci všetky svoje úspory prepil alebo prehral na automatoch, predtým ako bol odvedený sa živil sám a my sme nemali súdom danú vyživovaciu povinnosť?

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 14.11.2013)

Dobrý deň,

aj napriek správaniu Vášho syna, ste povinní plniť voči nemu vyživovaciu povinnosť. Pripájam aj relevantné rozhodnutie súdu:

R 74/1969

 Ak treba dieťa vzhľadom na nedostatky v jeho správaní zaradiť do výchovného zariadenie (ústavná alebo ochranný výchova), v ktorom dieťa nemá možnosť zaobstarať si prostriedky na obživu vlastnou prácou, nie je schopné samo sa živiť a trvá vyživovacia povinnosť rodičov k nemu, nie je rozhodujúce, že sa dieťa pred umiestnením do výchovného zariadenia živilo samo a že vtedy neboli dané zákonné podmienky na plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k nemu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku