Máte
otázku?

Určenie výživného na maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Určenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň! S priateľom sme žili spolu 11 rokov, máme spolu jedno dieťa. Chcela by som vedieť ako postupovať pri požiadaní o výživné, nakoľko platí iba sumu, ktorú si určil on sám a ničím iným neprispieva. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň. Pokiaľ sa s Vašim priateľom nedokážete dohodnúť na výške výživného, pričom on si jednostranne určil sumu, ktorú bude na výživu Vášho spoločného maloletého dieťaťa prispievať a ktorá nie je vzhľadom na Vaše pomery dostatočná, potom je na mieste podanie návrhu na súd, v ktorom požiadate o určenie primeraného výživného.

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

 

Zákon upravuje viacero druhov vyživovacích povinností, pričom jedným z nich je aj vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Rozhodujúcu právnu úpravu k tomuto inštitútu možno nájsť v ustanoveniach § 62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rodine“).

Právna úprava vychádza z toho, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Pritom obaja rodičia majú prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Z pohľadu dieťaťa zákon konštruuje pravidlo, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Inak povedané, dieťa má mať rovnakú životnú úroveň ako jeho rodičia.

V prípadnom súdnom konaní musí súd pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti prihliadnuť aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará (v prípade ak rodičia dieťaťa žijú v spoločnej domácnosti, musí súd prihliadnuť aj na starostlivosť rodičov o domácnosť).

Dôležitosť inštitútu výživného podčiarkuje aj fakt, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, pričom pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča nemá  súd brať do úvahy tie výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Ak uvažujete o podaní návrhu na určenie výživného pre maloleté dieťa, je vhodné vedieť, že výživné možno priznať v zásade len odo dňa začatia súdneho konania.

Z uvedeného pravidla však existuje výnimka, keďže výživné pre maloleté dieťa možno priznať aj spätne, a to najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania. Zákonným predpokladom pre takéto spätné priznanie výživného je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa. Čo sa pod pojmom „dôvody hodné osobitného zreteľa“ rozumie však zákon bližšie nešpecifikuje, a preto to závisí od posúdenia súdu vzhľadom na konkrétne okolnosti každého jedného prípadu.

 

Procesné hľadisko

 

Konanie vo veci určenia výživného pre maloleté dieťa je tzv. mimosporovým konaním, ktoré môže začať nielen na základe procesnej aktivity rodičov dieťaťa (t.j. podaním návrhu na začatie konania), ale aj bez návrhu (t.j. z iniciatívy súdu – uznesením o začatí konania).

V zmysle zákona o rodine platí, že ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, upraví súd rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného (obdobne sa pritom postupuje aj v prípade, ak rodičia spolu síce žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní).

Z procesného hľadiska je konanie ohľadom určenia výživného pre maloleté dieťa tzv. konaním súdu vo veci starostlivosti o maloletých (pozri ustanovenie § 111 písm. c) Civilného mimosporového poriadku), pričom pre tento typ konaní je charakteristické najmä to, že sa v nich kladie dôraz na najlepší záujem dieťaťa.

Z praktického hľadiska možno poukázať aj na skutočnosť, že ak ako rodič dieťaťa požiadate o určenie výživného pre maloleté dieťa, za súdne konanie vedené na podklade takéhoto návrhu sa neplatí súdny poplatok.

V rámci súdneho konania bude potrebné preukázať na jednej strane Vaše výdavky súvisiace so starostlivosťou o dieťa (s ohľadom na jeho odôvodnené potreby) a na strane druhej sa budú z objektívneho hľadiska skúmať už spomínané schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov.

Súd bude teda skúmať príjem oboch rodičov, ďalej bude skúmať to, koľko platil otec na dieťa doteraz, aké súd priemerné mesačné výdavky na dieťa a pod. Odporúčam Vám preto odkladať si pokladničné doklady od liekov, oblečenia, školských pomôcok, za stravu, bývanie a pod. V prípade potreby ich následne môžete použiť v súdnom konaní na preukázanie výdavkov na dieťa.

V súdnom konaní, v rámci ktorého sa bude rozhodovať o výške výživného pre maloleté dieťa, budú záujmy rodičov protichodné. Vy na jednej strane budete mať záujem docieliť čo najvyššie výživné a otec dieťaťa bude chcieť naopak výšku výživného čo najviac znížiť.

Pôjde teda o nepochybnú kolíziu záujmov oboch rodičov dieťaťa. Zákon v takomto prípade určuje pravidlo, že žiadny z rodičov nesmie zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. V daných prípadoch je súd povinný ustanoviť maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone dieťa zastupovať.

 

Záver

 

Záverom si Vám dovoľujem odporučiť, aby ste pred prípadným podaním návrhu na určenie výživného vyhľadali odbornú právnou pomoc a postup prekonzultovali s ohľadom na Vašu konkrétnu skutkovú situáciu. Môžete tak maximalizovať prípadných úspech v konaní o určení výživného pre Vaše maloleté dieťa.

Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, akou formou sa dá vybaviť výživné na deti, ktoré by bolo akceptovateľné bankou. Je potrebné riešiť to súdnou cestou, alebo existuje nejaká jednoduchšia forma dohody? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, nevieme presne kam smeruje vaša otázka, pokiaľ ide o akceptovanie výživného na deti bankou. Na výživnom sa viete so svojim partnerom aj dohodnúť, nemusíte to automaticky riešiť súdnou cestou. Pokiaľ by ste sa však dohodnúť na jeho výške nevedeli, potom je namieste vec riešiť prostredníctvom návrhu na určenie výživného vo vzťahu k mal. deťom, ktorý je potrebné podať na súde, v obvode ktorého majú deti bydlisko.

Odporúčame vám ale, aj v prípade, že by ste sa s vašim partnerom na výživnom dohodli, aby ste si takúto dohodu nechali schváliť súdom, nakoľko v opačnom prípade nebude vykonateľná a v prípade jej nerešpektovania zo strany otca  by ste výživné nevedeli hneď vymáhať exekučnou cestou. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o radu. S partnerom žijeme v spoločnej domácnosti, obaja sme rozvedení a mame spoločnú dcéru /2roky11mesiacov/. Partner mi cca 2 roky posiela mesačne 500 e na účet. Potrebovala by som tieto peniaze súdne zoficiálniť ako výživné na maloletú, kvôli dokazovaniu prijmu na hypotéku. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nemáte spísanú písomnú dohodu o výživnom a teda že táto ani nie je schválená súdom.

V tomto smere odporúčam spísať s otcom dieťaťa dohodu o styku s maloletým a úprave výživného a túto dať na schválenie na súd. Uvádzame, že v prípade, že otec dieťaťa by prestal výživné platiť na základe Vašej ústnej dohody, nemôžete ani podať návrh na vykonanie exekúcie, lebo nemáte exekučný titul - rozsudok súdu.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s bývalým partnerom mame 9 ročného syna, do jeho 6 rokov sa nepodieľal na výchove z dôvodu odňatia slobody. Následne po návrate sme spolu žili krátky čas a po odlúčení sme sa ústne dohodli na platení výživného 250e aj starostlivosti každý druhý víkend u neho. V rámci výživného platil na účet, čo viem zdokladovať, príjem mal priznaný len možno pár mesiacov pre svoje účely, inak príjem priznaný žiaden nemá. Problém bol vždy ten, že som sa neraz musela výživného dožadovať, posledné 2mesiace sa vyjadril, že mi ho vôbec nepošle a takisto v rámci starostlivosti si menil dni ako mu vyhovovalo. Chcela by som preto tieto podmienky výšky výživného mať určené súdom, takisto presný čas v rámci starostlivosti o syna a hlavne splnenie podmienok starostlivosti o neho. Je teda možné, že mi bude určené výživné vo výške 250e, aj keď príjem priznaný nemal, no viem preukázať výpismi z účtu?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.09.2022)

Dobrý deň,
ak otec neplatí výživné, potom máte právo obrátiť sa na súd a žiadať ho určiť tam. Výšku výživného stanoví súd podľa možností, schopností a majetkových pomerov rodičov a potrieb dieťaťa. Aj keď nemá deklarovaný príjem, no jeho pomery a výdavky sú také, že je evidentné, že musí niekde pracovať, súd to berie do úvahy. Tiež berie do úvahy to, či sa môže otec zamestnať. Zároveň súd zisťuje skutočný stav veci a pokiaľ viete o tom, že mal príjem, môžete požiadať súd, aby si výpisy vyžiadal od otca / banky. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás pekne, s mojou bývalou som neni v kontakte, nevidel som svoju dcéru 4 roky ani mi ju nechce ukázať. Ako je to s výživným? Mám jej posielať nejakú minimálnu sumu? Neviem čo mám robiť.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
vyživovacia povinnosť je zákonná povinnosť každého rodiča, ktorú si je povinný tento vo vzťahu k svojmu dieťaťu plniť až do času, kým toto nie je schopné samo sa živiť. Ak si rodič neplní zákonnú vyživovaciu povinnosť ani len v minimálnej výške, môže byť za to aj trestne stíhaný.

Z tohto dôvodu vám odporúčame, aby ste si začali plniť vyživovaciu povinnosť aspoň v minimálnej výške, a to v sume 32,11 EUR každý mesiac vopred k rukám matky. Ak ste dcéru nevideli štyri roky a máte záujem sa s ňou stretávať, kontaktujte matku a skúste sa s ňou na styku s maloletou dohodnúť. Ak by Vám v styku s dcérou bránila, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na určenie práv a povinností k mal. dieťaťu. Súd bude rozhodovať nielen o styku ale aj o výživnom, zastupovaní a spravovaní majetku dieťaťa (ak by nejaký malo hoci aj v budúcnosti).


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
potrebujem poradiť. S ex-priateľom máme 10-ročnú dcéru, nemáme súdom stanovenú starostlivosť, ani výživné. Mame ústnu dohodu o striedavej starostlivosti. Moje platové podmienky sa však tento rok zmenili. Poberám opatrovnícky príspevok na mamu 370eur. On má plat cca 1100eur. Chcem sa s ním dohodnúť o začatí prispievania výživného. Keď ale nedôjde k dohode, ako mám postupovať súdnou cestou? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň, rozumiem, v takomto prípade, ak k dohode na výživnom medzi Vami nedôjde, môžete sa so svojím návrhom na úpravu práv a povinností k mal. dieťaťu v časti o určenie výživného obrátiť priamo na súd. V návrhu by bolo potrebné uviesť, že s otcom maloletej už dlhodobo fungujete tak, že mal. dcéru máte v striedavej starostlivosti, pričom doposiaľ ste neboli dohodnutí na výživnom, nakoľko vaše majetkové pomery s otcom maloletej boli obdobné. V súčasnosti však došlo k zmene pomerov, dôsledkom čoho už neviete maloletej zabezpečiť v čase, kedy o ňu vykonávate starostlivosť vy rovnaký štandard, aký má maloletá u svojho otca. Z tohto dôvodu navrhujete, aby súd určil výživné na mal. v čase, kedy je táto vo vašej starostlivosti. Súdu uveďte, že po zmene pomerov sa na tomto výživnom neviete s otcom maloletej dohodnúť, a preto žiadate, aby bolo výživné upravené súdom. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Manžel sa odsťahoval pred pol rokom, zarába min.500e týždene. Pred tým ako odišiel tak povedal, že neplatil nájom a je tam dlh nezaplatil ani jeden účet ani deťom nič neposlal začal iný život. Výdavky ma 80e týždene. Platím všetko ja z rod.prisprevku. Ako mám postupovať a udať ho na výživné aj na manželské výživné prosím o pomoc.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 03.08.2022)

Dobrý deň,
ak neplatil nejaké spoločné záväzky, odporúčam ich čím skôr vysporiadať, aby Vám nevznikli problémy. Ak ste manželia a je to spoločný záväzok, tak i keď to platí len 1 z Vás z právneho hľadiska ako keby ste to platili spolu. Ak neprispieva na deti, môžete na súd podať návrh na určenie výživného na deti a rovnako tak aj návrh na určenie výživného na manželku. Mali by ste si spísať príjmy a výdavky a porozmýšľať, aké výživné by ste potrebovali. Keď podáte návrh, súd zistí pomery a určí primerané výživné. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Manžel zarába 1200-1400 eur. Mame 2 deti 2 a 6rokov budú mať. Aké výživné môžem vyžiadať na súde.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 12.07.2022)

Dobrý deň,

 

bez bližšieho poznania veci sa robí odhad primeranosti výživného ťažko. Dôležité sú totiž jednak odôvodnené potreby mal detí (napr. iné odôvodnené potreby majú zdravé deti a iné majú deti, ktoré majú nejaké zdravotné komplikácie), ale aj schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného rodiča. tiež platí, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Vo všeobecnosti by som ale vychádzal z 20 až 30 % čistého príjmu druhého rodiča.


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či by sa dalo dohodnúť mimo súdu ohľadom výživného, aby ex platil na dieťa o trochu viac alebo radšej podať návrh na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 10.03.2022)

Dobrý deň, to závisí od vašich vzťahov medzi vami a vašim ex. Pokiaľ by súhlasil aj bez súdu na zvýšení výživného, nemusíte vec podávať na súd. Ak si však už doposiaľ neplnil svoju vyživovaciu povinnosť podľa vašej dohody, je potrebné zvážiť podanie návrhu na zvýšenie výživného. Pokiaľ by ste sa však dohodli na zvýšení, a váš ex by dohodu nerešpektoval, neviete ju súdne vymáhať, nakoľko dohoda medzi rodičmi o úprave práv a povinností k mal. deťom, teda aj o úprave vyživovacej povinnosti je vykonateľná, až keď je schválená súdom. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, s mojim ex-priateľom mame 8 mesačného synčeka. Momentálne nechce na neho prispievať. Ako ďalej postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.02.2022)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte doposiaľ upravené rodičovské práva a povinnosti k mal. synovi súdom, bolo by dobré podať návrh na súd, aby tento o tom rozhodol. Súd bude následne na podklade takto podaného návrhu rozhodovať o zverení mal. dieťaťa do starostlivosti jedného z vás, o výške výživného pre rodiča, ktorý mal. dieťa nebude mať zverené do svojej starostlivosti a taktiež o jeho práve styku s mal. dieťaťom. Následne, ak budete disponovať vykonateľným rozhodnutím súdu, budete môcť na podklade takéhoto rozhodnutia súdom stavené výživné vymáhať aj prostredníctvom exekútora. Ak sa však viete s vašim ex-priateľom na starostlivosti o mal. dieťa dohodnúť, potom môžete spísať dohodu o úprave práv a povinností k mal. dieťaťu a túto predložiť súdu na schválenie. Na podklade súdom neschválenej dohody nemôžete výživné od vášho ex-priateľa vymáhať, nakoľko sa má za to, že táto je nevykonateľná. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,
Ak meškám jeden deň s platbou za výživné môže bývala manželka podať trestne oznámenie za jeden deň z omeškania ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 16.08.2021)

Dobrý deň,

ak meškáte jeden deň s platbou výživného Vaša manželka na Vás nemôže podať trestné oznámenie, resp. ak by tak aj urobila, takéto trestné oznámenie by bolo zo strany príslušných orgánov odmietnuté, nakoľko trestného činu zanedbania povinnej výživy v zmysle § 207 ods. 1 Trestného zákona by ste sa dopustili iba za predpokladu neplnenia si vyživovacej povinnosti voči Vášmu maloletému dieťaťu aspoň dva mesiace v období dvoch rokov. K takémuto konaniu však z Vašej strany doposiaľ neprišlo. 

V prípade neplnenia si vyživovacej povinnosti sa však môže Vaša manželka domáhať nezaplateného výživného prostredníctvom exekučného konania. 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku