Máte
otázku?

Určenie výživného na maloleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Určenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň! S priateľom sme spolu žili 11 rokov a máme spolu jedno dieťa. Rada by som vedela, ako postupovať pri žiadosti o výživné, keďže on platí len sumu, ktorú si určil sám, a inak nepomáha financovať výchovu dieťaťa. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

Dobrý deň. Pokiaľ sa s Vašim priateľom nedokážete dohodnúť na výške výživného, pričom on si jednostranne určil sumu, ktorú bude na výživu Vášho spoločného maloletého dieťaťa prispievať a ktorá nie je vzhľadom na Vaše pomery dostatočná, potom je na mieste podanie návrhu na súd, v ktorom požiadate o určenie primeraného výživného.

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

 

Zákon upravuje viacero druhov vyživovacích povinností, pričom jedným z nich je aj vyživovacia povinnosť rodičov k deťom. Rozhodujúcu právnu úpravu k tomuto inštitútu možno nájsť v ustanoveniach § 62 a nasl. zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o rodine“).

Právna úprava vychádza z toho, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Pritom obaja rodičia majú prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Z pohľadu dieťaťa zákon konštruuje pravidlo, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Inak povedané, dieťa má mať rovnakú životnú úroveň ako jeho rodičia.

V prípadnom súdnom konaní musí súd pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti prihliadnuť aj na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará (v prípade ak rodičia dieťaťa žijú v spoločnej domácnosti, musí súd prihliadnuť aj na starostlivosť rodičov o domácnosť).

Dôležitosť inštitútu výživného podčiarkuje aj fakt, že výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov, pričom pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča nemá  súd brať do úvahy tie výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Ak uvažujete o podaní návrhu na určenie výživného pre maloleté dieťa, je vhodné vedieť, že výživné možno priznať v zásade len odo dňa začatia súdneho konania.

Z uvedeného pravidla však existuje výnimka, keďže výživné pre maloleté dieťa možno priznať aj spätne, a to najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania. Zákonným predpokladom pre takéto spätné priznanie výživného je existencia dôvodov hodných osobitného zreteľa. Čo sa pod pojmom „dôvody hodné osobitného zreteľa“ rozumie však zákon bližšie nešpecifikuje, a preto to závisí od posúdenia súdu vzhľadom na konkrétne okolnosti každého jedného prípadu.

 

Procesné hľadisko

 

Konanie vo veci určenia výživného pre maloleté dieťa je tzv. mimosporovým konaním, ktoré môže začať nielen na základe procesnej aktivity rodičov dieťaťa (t.j. podaním návrhu na začatie konania), ale aj bez návrhu (t.j. z iniciatívy súdu – uznesením o začatí konania).

V zmysle zákona o rodine platí, že ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, upraví súd rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného (obdobne sa pritom postupuje aj v prípade, ak rodičia spolu síce žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní).

Z procesného hľadiska je konanie ohľadom určenia výživného pre maloleté dieťa tzv. konaním súdu vo veci starostlivosti o maloletých (pozri ustanovenie § 111 písm. c) Civilného mimosporového poriadku), pričom pre tento typ konaní je charakteristické najmä to, že sa v nich kladie dôraz na najlepší záujem dieťaťa.

Z praktického hľadiska možno poukázať aj na skutočnosť, že ak ako rodič dieťaťa požiadate o určenie výživného pre maloleté dieťa, za súdne konanie vedené na podklade takéhoto návrhu sa neplatí súdny poplatok.

V rámci súdneho konania bude potrebné preukázať na jednej strane Vaše výdavky súvisiace so starostlivosťou o dieťa (s ohľadom na jeho odôvodnené potreby) a na strane druhej sa budú z objektívneho hľadiska skúmať už spomínané schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov.

Súd bude teda skúmať príjem oboch rodičov, ďalej bude skúmať to, koľko platil otec na dieťa doteraz, aké súd priemerné mesačné výdavky na dieťa a pod. Odporúčam Vám preto odkladať si pokladničné doklady od liekov, oblečenia, školských pomôcok, za stravu, bývanie a pod. V prípade potreby ich následne môžete použiť v súdnom konaní na preukázanie výdavkov na dieťa.

V súdnom konaní, v rámci ktorého sa bude rozhodovať o výške výživného pre maloleté dieťa, budú záujmy rodičov protichodné. Vy na jednej strane budete mať záujem docieliť čo najvyššie výživné a otec dieťaťa bude chcieť naopak výšku výživného čo najviac znížiť.

Pôjde teda o nepochybnú kolíziu záujmov oboch rodičov dieťaťa. Zákon v takomto prípade určuje pravidlo, že žiadny z rodičov nesmie zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom. V daných prípadoch je súd povinný ustanoviť maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom právnom úkone dieťa zastupovať.

 

Záver

 

Záverom si Vám dovoľujem odporučiť, aby ste pred prípadným podaním návrhu na určenie výživného vyhľadali odbornú právnou pomoc a postup prekonzultovali s ohľadom na Vašu konkrétnu skutkovú situáciu. Môžete tak maximalizovať prípadných úspech v konaní o určení výživného pre Vaše maloleté dieťa.

Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže mi súd uložiť povinnosť nájsť si lepšie platenú prácu, aby som mohol platiť vyššie výživné? Momentálne som v súdnom konaní vo veci výživného a moja ex sa odvolala proti rozhodnutiu okresného súdu a žiada vyššie výživné. Apeluje na to, že so svojimi schopnosťami a možnosťami môžem nájsť aj lepšie platenú prácu. S pozdravom.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 21.06.2024)

Dobrý deň,
súd Vám v rozhodnutí nemôže uložiť povinnosť nájsť si lepšie platenú prácu, avšak súd môže na základe vykonaného dokazovania dospieť k záveru, že je vo Vašich možnostiach a schopnostiach nájsť si lepšie platenú prácu. Mohlo by ísť napríklad o situáciu, kedy by rodič dal výpoveď v dobre platenom zamestnaní a následne by sa zamestnal na pracovnej pozícií, kde by dosahoval nižší príjem. Záleží však od okolností konkrétneho prípadu. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku: S bývalým priateľom máme dve deti a dlhuje mi pomerne veľkú sumu peňazí za dom, konkrétne 300 tisíc Kč. Môžem na jednom súde riešiť výživné pre deti a zároveň aj splatenie dlhu za dom, alebo sa tieto dve záležitosti musia riešiť oddelene? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 04.03.2024)

Dobrý deň,

ako prvé uvediem, že odpovedáme v zmysle slovenského práva. 

Áno môžete to riešiť na jednom súde, za predpokladu, že dom sa nachádza v obvode toho istého súdu, v obovde ktorého majú vaše deti miesto trvalého pobytu určené dohodou rodičov. Avšak nemôžete to riešiť v rámci jedného konania. Pokiaľ si chcete vyriešiť starostlivosť o vaše spoločné deti, na toto je určené konanie o úprave rodčovských práv a povinností, ktoré začína spravidla na návrh jedného z rodičov na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k mal. deťom. Toto konanie je nesporové a je tu možnosť v prípade, že sa viete na starostlivosti o deti s expriateľom dohodnúť, že súdu spolu s návrhom predložíte vašu dohodu o starostlivosti o deti na schválenie. Potom, čo ju súd schváli bude vykonateľná a vy na jej podklade môžete viesť exekúciu. Ak by ju súd neschválil, nebola by vykonateľná. 

Čo sa týka pohľadávky, ktorú evidujete voči vášmu expriateľovi, tu bude potrebné podať žalobu. Jedná sa totiž o sporové konanie a tiež dôkazné konanie. To znamená, že k žalobe bude potrebné doložiť dôkazy, resp. pred súdom preukázať žalovaný nárok. Ak by ste ako žalobca dôkazné bremeno neuniesli, súd by žalobu zamietol. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, ako môžem zistiť, či konkrétna osoba je na PN (práceneschopnosti) a z tohto dôvodu neplní vyššie dohodnuté vyživné? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 29.01.2024)

Dobrý deň, konkrétna osoba nie je povinná vás informovať o svojej práceneschopnosti. Ako si to vy môžete zistiť ? Napr. hľadať ju telefonicky na pracovisku.

Uvádzame, že samotná práceneschopnsť nie je dôvodom na neplatenie výživného resp. výživného v nižšej sume než ako bolo dané súdnym rozhodnutím.


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj syn má s ex-priateľkou dve maloleté deti v predškolskom veku. Rozišli sa ešte pred narodením druhého dieťaťa. Bývalá partnerka sa sťažuje, že jej syn neplatí žiadne výživné, hoci viem, že situáciu už pred piatimi rokmi riešila prostredníctvom súdu. Syn je podnikateľ, no deti si ku sebe neberie a stratil väzby s celou rodinou. Jeho bývalá partnerka sa tiež finančne darí, a deti neprežívajú finančné nedostatky. No napriek tomu tvrdí, že jej syn neprispieva na výživu detí. Chcel by som sa opýtať, či je možné, že to je pravda, a aké sú lehoty na platenie výživného po vydani súdneho príkazu. Zaujímalo by ma tiež, či môže súd akýmkoľvek spôsobom tento proces spomaliť. Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 15.12.2023)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že ak bolo výživné určené na základe rozsudku, váš syn ako otec detí je povinný platiť toto výživné v zmysle súdneho rozhodnutia k rukám matky, najlepšie bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Ak syn žiadne výživné neplatí resp. platí len časť výživného a nie v lehote podla súdneho rozhodnutia, matka detí môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ktoré konanie je spojené s nemalými nákladmi /odmena súdneho exekútora, súdne poplatky/.

Exekúciou môže byť postihnutý majetok povinného syna, prípadne súdny exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského oprávnenia.
Keďže vyživovacia povinnosť trvá, matka detí môže podať návrh na vykonanie exekúcie, pričom premlčacia doba v zmysle ust. Obč, zákonníka je 10 rokov, čo znamená, že cestou exekútora môže vymáhať aj výživné, ktoré nebolo zaplatené až 10 rokov.

 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku súvisiacu s výživným pre dieťa, ktoré mám so svojou bývalou priateľkou. Doposiaľ som jej posielal výživné na základe našej ústnej dohody. Rád by som sa opýtal, či musíme mať našu dohodu aj písomne a podať návrh na súd o schválenie tejto dohody, alebo postačuje prísť s dohodou na súd a vybaviť všetko na mieste bez podávania návrhu.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 18.10.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že dohoda o výživnom na maloleté dieťa musí byť písomná, podpísaná oboma rodičmi maloletého, ktoré bude prílohou návrhu na súd. V otázke uvádzate, že ste doteraz platili dohodnuté výživné, nevieme či o tom máte aj doklad. V prípade, že by ste doklad o úhrade výživného nemali, či už poštovú poukážku alebo prevodný príkaz na účet oprávneného - matky, potom je potrebné v predmetnej dohode o výživnom na maloletého uviesť aj túto skutočnosť a to s tým, že všetky nároky sú vyporiadané - výživné v sume za konkrétne obdobie je v celom rozsahu uhradené.

Na spísanie dohody, ako aj podanie návrhu na súd odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu týkajúcu sa určenia výživného pre maloleté dieťa. S manželom sme rozvedení už 1,5 roka. Pri rozvode sme sa dohodli na striedavej starostlivosti a preto nebolo určené výživné, keďže sme sa zhodli, že sa budeme na väčších výdavkoch na dcéru podieľať obaja. Napriek tomu k striedavej starostlivosti nedošlo. Dcéra aktuálne žije so mnou, má 17 rokov a navštevuje Strednú priemyselnú školu stavebnú v Žiline. Trvalý pobyt máme v L. Trnovci. Otec na dcéru prispieva mesačne 170 eur. Dcéra cez týždeň býva v školskom internáte v Žiline. Finančné prostriedky, ktoré otec posiela dcére, síce nie sú najnižšie, ale už nie som schopná pokrývať všetky výdavky. Odmietol prispieť na letnú dovolenku dcére a zároveň ju odmietol zobrať na dovolenku so svojou novou rodinou. Chcela by som, aby počas školy absolvovala vodičský kurz, keďže by to bolo cez školu lacnejšie. Manžel tvrdí, že je na tom finančne zle, hoci postavil nový dom bez zadlženia a kúpil tiež ďalší pozemok s plánom postaviť ďalší dom. Chcela by som sa u Vás poradiť, či mám podať návrh na určenie výživného. Obávam sa, že súd môže nakoniec určiť ešte menšie výživné, než je súčasné.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, či súd určí menšie výživné než máte skutočne posúdiť nevieme. Všetko sa to odvíja od výšky platu otca maloletej a jeho iných príjmov. Z tohto súdy určujú na výživné spravidla 20 %-30 % mzdy povinného rodiča. Podľa tohto si viete vypočítať, či sa Vám to oplatí.

Podľa toho, čo uvádzate si nemyslíme, že by súd určil nižšie výživné než otec platí. Práve naopak.

Skutočne však vzhľadom na to, čo uvádzate došlo k zmene pomerov, od kedy naposledy súd rozhodoval o úprave výkonu rodičovských a práv a povinností k mal. dieťaťu (ÚPP). Preto ak sa to rozhodnete riešiť súdnou cestou treba podať návrh na zmenu ÚPP. V tomto treba uviesť, že striedavá starostlivosť nefunguje a že výživné, ktoré otec platí nie je dostatočné vzhľadom na náklady, ktoré na mal. máte. treba tieto výdavky na mal. riadne zdokladovať. Nebojte sa v návrhu poukázať aj na to, že dieťa ma právo zdielať životnú úroveň svojho rodiča. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Bývala manželka môjho priateľa podala návrh na zvýšenie výživného a žiada zdokladovať aj môj príjem. Nie sme manželia a nemáme rovnaký trvalý pobyt. Má na to právo?

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 11.09.2023)

Dobrý deň, v návrhu na zvýšenie výživného v zásade môžete navrhnúť vykonať v zásade akýkoľvek dôkaz. Potom je už ale na sudcovi, či daný dôkaz aj vykonaná alebo nie. Podľa našich skúseností však uvedený návrh manželky vášho priateľa nie je úplne scestný. Naopak stretli sme sa aj s tým, že sudkyňa vykonala takýto dôkaz aj bez návrhu strany v konaní vo veciach starostlivosti o maloletého. Ide totiž o to, že nakoľko žijete s otcom mal. dieťaťa, o ktorého právach sa v konaní o ÚPP koná, súd môže vykonať aj takýto dôkaz, nakoľko je povinný skúmať majetkové pomery otca. Môže skúmať akou mierou sa vy podieľate na spoločnej domácnosti a akou on (otec mal. dieťaťa), a síce, či jeho tvrdenia, ktoré v konaní uvádza, sú pravdivé. Čiže áno, môže sa stať, že súd vyhodnotí daný návrh na vykonanie dôkazu manželky vášho priateľa ako relevantný a vás vyzve, aby ste súdu preukázali svoj príjem. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Ak mám rodičovskú dohodu, ktorú otec dieťaťa podpísal ešte v roku 2020, ale nepodala som ju na súd, môžem ju podať aj teraz? Môj bývalý partner začal teraz robiť problémy s výživným a odmieta platiť. Ako by som mala postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,
v tom prípade otec pravdepodobne nie je ochotný sa dohodnúť, ak Vašu súkromnú dohodu ďalej nerešpektuje. V tomto smere bude potrebné podať návrh na súd, aby rodičovské práva a povinnosti určil záväzným spôsobom. V takomto konaní sa súd od Vášho návrhu bude môcť aj odchýliť a bude rozhodovať v najlepšom záujme dieťaťa. V konaní sa budú skúmať majetkové pomery rodičov, teda ich príjmy a výdavky, ako aj výdavky na dieťa. Výživné sa vo väčšine prípadov určuje tam, kde vykonáva osobnú starostlivosť o dieťa iba jeden z rodičov, a teda môže sa stať, že ak bude otec mať tiež záujem podieľať sa na výchove dieťaťa napríklad formou striedavej starostlivosti, tak súd bude skúmať či by takáto možnosť bola v najlepšom záujme dieťaťa. Obyčajne ale vychádza súd z podpísanej dohody, aj keď je staršia, ak s tým oprávnený rodič súhlasí. 


Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, akou formou je možné vybaviť výživné na deti, ktoré by bolo akceptovateľné bankou. Je potrebné riešiť to súdnou cestou, alebo existuje nejaká jednoduchšia forma dohody? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, nevieme presne kam smeruje vaša otázka, pokiaľ ide o akceptovanie výživného na deti bankou. Na výživnom sa viete so svojim partnerom aj dohodnúť, nemusíte to automaticky riešiť súdnou cestou. Pokiaľ by ste sa však dohodnúť na jeho výške nevedeli, potom je namieste vec riešiť prostredníctvom návrhu na určenie výživného vo vzťahu k mal. deťom, ktorý je potrebné podať na súde, v obvode ktorého majú deti bydlisko.

Odporúčame vám ale, aj v prípade, že by ste sa s vašim partnerom na výživnom dohodli, aby ste si takúto dohodu nechali schváliť súdom, nakoľko v opačnom prípade nebude vykonateľná a v prípade jej nerešpektovania zo strany otca  by ste výživné nevedeli hneď vymáhať exekučnou cestou. 


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Určenie výživného na maloleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu. S partnerom žijeme v spoločnej domácnosti, obaja sme rozvedení a máme spoločnú dcéru, ktorá má 2 roky a 11 mesiacov. Partner mi približne 2 roky posiela mesačne 500 eur na účet. Potrebovala by som tieto peniaze súdne oficiálne označiť ako výživné na maloletú, aby som mohla dokázať prijem pre hypotéku. Je to možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Určenie výživného na maloleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 17.01.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nemáte spísanú písomnú dohodu o výživnom a teda že táto ani nie je schválená súdom.

V tomto smere odporúčam spísať s otcom dieťaťa dohodu o styku s maloletým a úprave výživného a túto dať na schválenie na súd. Uvádzame, že v prípade, že otec dieťaťa by prestal výživné platiť na základe Vašej ústnej dohody, nemôžete ani podať návrh na vykonanie exekúcie, lebo nemáte exekučný titul - rozsudok súdu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Určenie výživného na maloleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.