Máte
otázku?

Vysporiadanie úveru v banke po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Prešov

Otázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na určitú záležitosť. Spolu s exmanželom máme v BSM vybavený hypotekárny úver, ktorý je zabezpečený nehnuteľnosťou, konkrétne rodinným domom. Tento dom vlastním na štvrtinu, rovnaký podiel má aj moja sestra a zvyšnú polovicu vlastní naša mama. Hypotekárny úver sme si zobrali čiastočne na rekonštrukciu domu, avšak štvrtina sumy bola využitá na kúpu motorového vozidla, ktoré v súčasnosti vlastní môj exmanžel. Bola by som rada informovaná o tom, ako môže súd v takomto prípade rozhodnúť. Je možné, že úver rozdelí? Musím zdôrazniť, že celú výšku mesačnej splátky momentálne hradím ja a moja sestra, pričom môj exmanžel neposkytuje žiadny finančný príspevok. Splatka je pomerne vysoká a finančne nás výrazne zaťažuje. Ja som navyše v starostlivosti o našu dcéru a momentálne som bez práce. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o vysporiadanie úver v banke po rozvode a ak nemáte iný majetok, ktorý by sa vyporiadaval spoločne s týmto úverom, súd môže rozhodnúť o tom, komu pripadne povinnosť splácať úver po rozvode aj naďalej a zároveň zaviaže protistranu na úhradu sumy na vyrovnanie podielov.

 

Často sa však stretávame s prípadmi, ak je predmetom vyporiadania iba úver, že súd rozhodne, že úver pripadá každému z manželov rovnakým dielom.

 

Je potrebné taktiež uviesť podstatnú okolnosť, a to, že nielen dohoda ale ani súdne rozhodnutie o vysporiadaní úveru, nie sú záväzné pre banku (veriteľa). Veriteľ s takýmto vysporiadaním nemusí súhlasiť.

 

Vo svojej otázke spomínate aj motorové vozidlo. Pokiaľ bolo toto motorové vozidlo kúpené počas manželstva, patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a tiež môže byť v konaní o vysporiadanie BSM o vysporiadanie úveru v banke po rozvode máte právo požadovať, aby boli zohľadnené všetky splátky úveru, ktoré ste zaplatili zo svojho po rozvode manželstva.

Trápi vás "Vysporiadanie úveru v banke po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na situáciu môjho syna. Kúpil dom a spolu so svojou manželkou si zobrali hypotéku. Už štyri mesiace platí syn hypotéku zo svojho účtu. Oni však teraz spolu nežijú. Ako to bude prebiehať po rozvode? Majú jedného syna a druhé dieťa je na ceste. Manželka je veľmi vypočítavá a nechce mu umožniť stretnutia so synom. Poradte nám, ako by sme mali postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.06.2024)

Dobrý deň,

situácia, ktorú opisujete, vyžaduje komplexné riešenie z hľadiska majetkového vyporiadania a starostlivosti o deti. V prípade rozvodu manželov sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vyporadúva. Ak syn kúpil dom počas trvania manželstva, dom pravdepodobne spadá do bezpodielového spoluvlastníctva.

Hypotéka je spoločným záväzkom a teda aj po rozvode budú obaja manželia zodpovední za jej splácanie, ak sa nedohodnú inak a ak banka túto dohodu neschváli. Rozdelenie majetku by malo zahŕňať aj vyrovnanie hypotéky.

Pokiaľ ide o starostlivosť o deti, o tom rozhoduje súd na základe najlepšieho záujmu dieťaťa. Ak matka nesúhlasí, syn môže podať návrh na súd ohľadom úpravy rodičovských práv a povinností (napr. striedavú starostlivosť alebo určenie styku s dieťaťom).

Ak chcete poradiť bližšie, ako to vyriešiť s hypotékou, aby po rozvode sa mu o tieto splátky započítali v jeho prospech, ktoré robí teraz ešte pred rozvodom, tak si dohodnite konzultáciu. Inak ak by ste takto postupovali ako doteraz, tak sa bude mať za to, že ten úver platí zo spoločných peňazí a nebude môcť požadovať náhradu za vykonané splátky.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na možnosť riešenia mojej situácie. Plánujem sa rozviesť s manželom, avšak máme úver so záložným právom v PSS. Manžel je dlžník a ja som spoludlžníčka - on spláca úver, kým sa ja starám o domácnosť a školu. Všetko je v jeho vlastníctve; ja nemám nič na svoje meno, iba dlh. Chcela by som túto situáciu nejako riešiť. Rada by som sa opýtala, či existuje možnosť rozdeliť tento úver? Ďakujem vám za vašu odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,

áno, samozrejme, potom, čo budete rozvedení, je možné pristúpiť k vyporiadaniu Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniká okrem iného aj právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. 

Pokiaľ ide o vyporiadanie, vyporiadavanie BSM sa robí väčšinou v širšom slova zmysle, teda nevyporiadavajú sa len aktíva (spoločne nadobudnutý majetok za trvania manželstva), ale aj pasíva (spoločne nadobudnuté dlhy manželov), za predpokladu, že takéto počas manželstva vznikli.

Do BSM pritom patrí "všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva." To znamená, že nielen nehnuteľné veci, ale aj hnuteľné veci. Preto predmetom vášho vyporiadania môžu byť aj hnuteľné veci, finančné prostriedky na bankových účtoch alebo iné majetkové práva napr. hodnota obchodného podielu, ak jeden z manželov sa stal spoločníkom v nejakej obchodnej spoločnosti. Teda nielen nehnuteľné veci. Toto všetko môžete vyporiadať po zániku BSM.

Vzhľadom na uvedené, po rozvode môžete uzavrieť s Vašim manželom dohodu o vyporiadaní BSM, v ktorej sa dohodnete, ktorý z vás nadobudne, ktoré zo spoločných vecí do výlučného vlastníctva a zároveň, ktoré dlhy, ktorý z vás prevezme. Môžete sa dohodnúť napríklad, že všetko nadobudne jeden z Vás s tým, že tento potom toho druhého manžela vyplatí. 

Ak by mal byť predmetom vyporiadania iba výlučne váš spoločný dlh, potom by bolo potrebné, aby ten z vás, ktorý ho nadobudne, resp. zaviaže sa naďalej splácať, bol vyplatený druhým z manželov, ktorý bude dlhu zbavený. Uvedené je možné dohodnúť priamo v dohode o BSM, na podklade ktorej potom môže dôjsť k prevzatiu záväzku iba na jedného z vás priamo v príslušnej banke. Túto je však možné uzavrieť až po právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. 


Podotázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať v prípade, keď v roku 2018 bola podpísaná dohoda o vyporiadaní BSM, ale môj exmanžel nesplnil záväzky z nej vyplývajúce až do dnešného dňa - 6. 4. 2023. Ide o prepis úverov zo mňa ako spoludlžníka výlučne naňho. Jedným úverom je zaťažená nehnuteľnosť v mojom osobnom vlastníctve, druhým nehnuteľnosť v jeho vlastníctve. Na moje výzvy a otázky v tejto veci neodpovedá. Zatiaľ si splátky úverov riadne uhrádza. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že samotná dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nie je pre banku právne záväzná a preto manžel na Vaše výzvy ani nereaguje.

Odporúčam vo veci kontaktovať priamo banku na riešenie veci.


Trápi vás "Vysporiadanie úveru v banke po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moji rodičia sa rozviedli a nedávno sa uskutočnilo vyporiadanie BSM, pri ktorom sa rozhodovalo aj o úvere, ktorý spoločne nadobudli počas manželstva v SLSP vo výške 13 280 €. Súd rozhodol, že výlučným pokračovateľom v plnení záväzku sa stala jedna strana - žalovaný, ktorý s tým počas konania aj súhlasil. Uznesenie už prišlo, avšak keď sme boli v pobočke Slovenskej sporiteľne, aby sme uplatnili toto rozhodnutie, pracovníci na to reagovali len jednoduchým "nič sa nemení, to je len BZMemko". Preto by som sa Vás chcel opýtať, aká je cesta k vymožiteľnosti rozhodnutia súdu v tomto prípade, ak sa nemôžeme spoliehať na to, že druhá strana bude chcieť samostatne niečo zmeniť.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň, zrejme naša odpoveď nebude celkom podľa Vašich predstáv.

Je pravdou, že ani vyporiadanie BSM cestou súdu nie je pre banku právne záväzné, nakoľko banka nie je účastníkom tohto konania o vyporiadanie BSM.

Môžete skúsiť jednať s bankou písomne a teraz už po skončení súdneho konania požiadať písomne o udelenie súhlasu na prevzatie dlhu jedným dlžníkom a k žiadosti pripojiť aj súdne rozhodnutie. Poznamenávame, že banka nie je povinná ani odpovedať a ani s týmto rozsudkom súhlasiť a teda udeliť súhlas. Dôležité, resp. v prospech dlžníka, ktorý sa v podstate zbaví svojho dlhu, by bolo, keby druhý dlžník disponoval dostatočným majetkom v rámci vyporiadania, ktorý prípadne by bol pre banku zábezpekou, že dlh bude možné uhradiť aj v prípadnom exekučnom konaní.

V  prípade, že banka súhlas neudelí, potom v prípadnom exekučnom konaní napriek rozsudku súdu môže banka vymáhať dlh od obidvoch dlžníkov a Vaša mama by následne mohla vymáhať ňou uhradené sumy zostatku úveru od svojho bývalého manžela.

Pripomíname, že podľa ust. § 531 Obč. zákonníka platí :

"Kto sa dohodne s dlžníkom, že preberá jeho dlh, nastúpi ako dlžník na jeho miesto, ak na to dá veriteľ súhlas. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi, alebo tomu, kto dlh prevzal."

 

Druhou otázkou, ktorá nie je riešená v rámci vyporiadania BSM, je samotná úverová zmluva, teda či táto zodpovedá ustanoveniam Obč. zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, či táto neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky a pod.

Samotnú zmluvu napriek už vyporiadanému BSM odporúčame poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvu posúdi a budete vedieť aj ohľadom zmluvy o úvere kao postupovať vo vzťahu k banke, nakoľko úver v skutočnosti môže byť nižší pre nesplnenie zákonných náležitostí zmluvy o úvere /neprijateľné zmluvné podmienky, nezákonné úroky, poplatky a podobne/. 


Podotázka: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám nasledujúcu otázku. Partneri, nie manželia, sa dohodli na takomto spôsobe kúpy ojazdeného vozidla: spotrebný úver bola poskytnutý na jej meno, pričom ona zaplatila akontáciu pri kúpe auta. Auto je registrované na ňu a aj vo veľkom technickom preukaze figuruje ako vlastník vozidla. Auto však používa len on a už spolu nežijú. Ona spláca splátky z vlastného účtu a on jej mesačne na ten istý účet posiela sumu potrebnú na splatenie splátky. Je v tomto prípade možné hovoriť o podielovom spoluvlastníctve? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie úveru v banke po rozvode

(odpoveď odoslaná: 06.08.2015)

Dobrý deň, o podielovom spoluvlastníctve možno hovoriť vtedy, ak bola na začiatku dohoda o tom, že auto sa kúpi do podielového spoluvlastníctva. Dôkazné bremeno je na osobe, ktorá nie je uvedená v technickom preukaze. Ak on spláca jej úver, potom má právo od nej požadovať splátky tohto úveru. Ak však on užíva jej vozidlo, tak ona má právo požadovať od neho náhradu za užívanie vozidla. Ide teda o vzájomné nároky. Súd by skúmal, aký bol úmysel na začiatku (následne správanie nie je až tak podstatné).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie úveru v banke po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.