Máte
otázku?

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Dobrý deň. Môj známy vlastní jednu tretinu bytu už 12 rokov a je jeho najväčším spoluvlastníkom. Počas tejto doby on sám hradil všetky výdaje súvisiace s bytom, ako inkaso a iné položky. Už niekoľkokrát sa pokúsil dohodnúť na vysporiadaní bytu s ostatnými spoluvlastníkmi, no bez úspechu. Chcel by som sa opýtať, či by súd v prípade súdneho sporu zohľadnil, že všetky tieto položky hradil on sám. Taktiež by ma zaujímalo, či by súd vzal do úvahy, že investoval do výmeny okien a iných rekonštrukcií bytu, a to aj napriek tomu, že nejednal so spoluvlastníkmi o možnosti prispieť na opravy, pretože komunikácia s nimi je zložitá. Je tiež potrebné spomenúť, že môj známy poskytol možnosť bývania v tomto byte inej osobe zadarmo a všetky poplatky hradí on sám. Mohli by sa ostatní spoluvlastníci v prípadnom súdnom spore domáhať oslabenia jeho pozície, keďže v byte umožňoval bývať inej osobe? Vopred ďakujem za odpoveď. S pozdravom,

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Dobrý deň, začnem postupne. Čo sa týka nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať náklady, ktoré by boli spojené s bytom aj bez jeho užívania (fond opráv...) a náklady, ktoré vznikajú iba užívaním bytu (voda, plyn, elektrina...). Nie je totiž spravodlivé požadovať od niekoho náhradu tých nákladov, ktoré vzniknú iba užívaním nehnuteľnosti, ak táto osoba nehnuteľnosť neužívala. Pri investíciach, resp. rekonštrukciách je potrebné rozlišovať nevyhnutné opravy bytu a opravy, ktoré neboli nevyhnutné. Pri nevyhnutných opravách bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov vzniká tomu spoluvlastníkovi, ktorý ich vynaložil právo požadovať od ostatných spoluvlastníkov náhradu dňom ich vynaloženia (pozor na premlčanie). Pri nie nevyhnutných opravách bez súhlasu ostatných mu vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia až po zrušení podielového spoluvlastníctva (pri tomto sa vychádza z toho, že sa ostatní spoluvlastníci na jeho úkor bezdôvodne obohatili tým, že on zhodnotil byt, a teda aj hodnotu ich spoluvlastníckeho podielu). Ak by Váš známy podal žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, jeho postavenie by vplyvom toho, že umožnil obývanie bytu inej osobe žiadnym spôsobom nemenil. Ostatní spoluvlastníci totiž majú právne prostriedky na to, aby sa domohli svojho práva priamo od tejto tretej osoby. V rámci súdneho konania totiž súd v prvom rade zisťuje, či je spoločná vec reálne deliteľná (pri bytoch prakticky nemožné). Následne zisťuje, či chce niektorý zo spoluvlastníkov nadobudnúť spoločnú vec do svojho výlučného vlastníctva. Ak by tu Váš známy prejavil záujem, tak by sa súd sústredil už len na zistenie hodnoty nehnuteľnosti a určenia primeranej náhrady pre ostatných spoluvlastníkov za ich spoluvlastnícky podiel.

Trápi vás "Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja otázka je opačného charakteru. Vlastním byt a chcel by som vlastníctvo zmeniť na BSM s manželkou. Ako to môžem zrealizovať? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 13.06.2023)

Dobrý deň, ak je byt vo Vašom vlastníctve, ktorý ste zrejme nadobudli pred uzatvorením manželstva, prípadne ste ho zdedili, toto vlastníctvo nie je možné ani na základe dohody s manželkou prípadne cestou súdu zmeniť na bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

Riešením, aby aj Vaša manželka bola vlastníkom bytu, je darovať manželke dohodnutý podiel a to na základe darovacej zmluvy. Byt tak bude v podielovom spoluvlastníctve manželov.

Na spísanie darovacej zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som od Vás radu. Po rozvode sme si nevysporiadali BSM, a teraz sme podieloví spoluvlastníci bytu. Po 10 rokoch sme sa dohodli, že si odkúpim 1/2 bytu od bývalého manžela. Poradili mi, že keď v byte nebýval viac ako 10 rokov, nestaral sa oň a prispieval na nájomné len nepravidelne, tak by mal byt zostať mne. Toto mi však príde akési nesprávne, preto by som chcela Vašu radu. Dá sa ešte niečo s tým urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,

ak od rozvodu uplynulo viac ako desať rokov a byt v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, potom zo zákona - ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že byt je v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Je vecou Vašej dohody, či podiel na byte bývalý manžel vám daruje, teda pôjde o bezodplatný prevod, alebo vám podiel na byte predá. To, že manžel v byte nebýval 10 rokov, neznamená, že byt ste nadobudli podiel manžela na byte uplynutím 10 rokov.


Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Mám nasledujúcu otázku. S bývalou priateľkou máme spoločnú hypotéku na byt, v ktorom prevažne bývam ja, keďže ona pracuje v zahraničí. Byt vlastníme obaja v pomere pol na pol. Chcel by som vedieť, či môže ona bez môjho súhlasu uhradiť celú hypotéku a následne požadovať, že celý byt automaticky prejde do jej vlastníctva. Ďalej by ma zaujímalo, či môže kataster na základe úhrady celej hypotéky prepísať moju polovicu bytu na ňu, a to opäť bez môjho súhlasu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
vyplatenie hypotéky Vašou priateľkou ako podielovou spoluvlastníčkou bytu nie je dôvodom na to, aby kataster prepísal byt v celosti na jej meno. Hypotéka je záväzkom voči banke a nie voči katastru. Kataster by na tomto základe vyplatenia hypotéky v celosti jedným zo spoluvlastníkov ani neprepísal vlastníctvo celej nehnuteľnosti na osobu, ktorá hypotéku vyplatila. Samotná hypotéke a jej platenie tiež podlieha určitým pravidlám, vrátane jej predčasného splatenia, čo vyplýva zo zmluvy s bankou.

Na druhej strane ak by ste sa v budúcnosti nedohodli na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k bytu, v prípade súdneho konania táto skutočnosť bude mať vplyv na to, že ak by ste chceli byt získať do svojho výlučného vlastníctva, akú sumu by ste svojej bývalej priateľke boli povinný vyplatiť.

Vo veci odporúčame dohodou o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, teda vec riešiť bez účasti súdu.


Trápi vás "Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Potrebujem radu. Pred dvoma rokmi mi zomrela mama. V rámci dedičského konania som získala 1/4 podiel bytu, ktorý vlastnila. Jej dlhoročný priateľ vlastní 3/4 podiel, a tu je podstata problému. Ten byt aktuálne využíva a ja nemám žiadny prístup k nemu, keďže nevlastním ani kľúče. Snažila som sa s ním dohodnúť, aby mi vyplatil môj podiel a stal sa tak výhradným vlastníkom bytu. Avšak ani ma do bytu nepustí, ani mi nechce vyplatiť môj podiel. Navyše mi nadáva a vyhráža sa mi trestným oznámením, pretože vraj ho otravujem. A pritom som mu zavolala iba dvakrát s cieľom sa dohodnúť. Potrebujem radu - čo mám robiť? Chce byt len pre seba, ale vyplatiť mi môj podiel sa mu nechce, keďže je už pol roka na dôchodku a vraj nemá z čoho. Ja z toho bytu nemám nič, iba platím daň a on ho však využíva. Dokonca som mu navrhla, že ja vyplatím jeho podiel, ale on sa mi iba vyhráža. Vopred vám ďakujem za radu. S pozdravom, Lisková.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa § 141 Občianskeho zákonníka platí : 
"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

 

Odporúčame podielovému spoluvlastníkovi poslať písomnú výzvu resp. predložiť ponuku na predaj Vášho spoluvlastníckeho podielu resp. odkúpenie jeho spoluvlastníckeho podielu v písomnej forme s uvedením návrhu na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a uvedením ceny podielu, ako aj návrhu na finančné vyporiadanie za užívanie Vášho podielu na nehnuteľnosti spätne 

Pokiaľ medzi Vami nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva a vyporiadaní náhrady za užívanie aj Vášho podielu na nehnuteľnosti, budete musieť podať návrh na súd, na čo podielového spoluvlastníka môžete upozorniť.

Vyhrážok typu podania trestného oznámenia zo strany podiel. spoluvlastníka sa nemusíte obávať, nakoľko nemajú právny základ.

 


Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, chcela by som požiadať o radu. Sme štyria súrodenci a zdôraznila sme si rovnakým dielom malú garzónku - 20 m2. Ihneď po dedičskom konaní som požiadala súrodencov o odkúpenie ich podielov za trhovú hodnotu. Všetci to rezolútne odmietli - nechcú ani predávať, ani kupovať. Rozhodli sa garzónku prenajímať. Považovali to za hlasovanie, kde tri hlasy prevážili nad jedným. Chcem sa opýtať - musím ja, ako spoluvlastník, s prenajímaním súhlasiť alebo sa prispôsobiť? Môžem nesúhlasiť a svojich 5 m2 používať na svoje účely? Ak by to tak bolo a kvôli mne by sa garzónka nedala prenajímať, som povinná sama platiť mesačné poplatky? Ďakujem! S pozdravom, E. Panáková.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň, 
pri podielovom spoluvlastníctve platí ust. § 139 Občianskeho zákonníka : 
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Zákonné ustanovenie je pomerne jasné, t.j. : vo Vašom prípade väčšina vlastníkov sa dohodla na prenájme nehnuteľnosti, v podstate sa musíte prispôsobiť , lebo Váš podiel na nehnuteľnosti predstavuje 25 % - 5 m2.
Nemôžete svojich 5 m2 užívať na svoje účely.
Keďže byt bude daný do nájmu tretej osobe, a na nehnuteľnosti máte podiel v 1/ 4 k celku, máte aj právo na zisk z tohto nájmu, teda nemôžete na tom základe, že nesúhlasíte s prenájmom bytu, aby ste užívali svojich 5m2.

Dohliadnite preto, aby ste boli účastníkom zmluvy ako spoluvlastník nehnuteľnosti.

 


 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za rýchlu odpoveď! Mám ešte doplňujúcu otázku - ak by som získala dva podiely a teda mala tri štvrtiny, môžem v prípade nutnosti garzonku predať, aj keď ten, kto vlastní jednu štvrtinu, nebude súhlasiť? Chcem vedieť, či mám vkladať peniaze do niečoho, s čím nebudem mať možnosť nakladať v budúcnosti v prípade potreby. Budem povinná platiť súrodcovi, ktorý vlastní jednu štvrtinu, nejaký nájom? Ďakujem! S pozdravom, E. Panáková.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň, 

otázka zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je častou otázkou v našej poradni.

pokiaľ by vznikla tá situácia, že by ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 3/4 k celku, mohli by ste spoluvlastníkovi 1/4 ponúknu odkúpenie jeho podielu. Ak by s týmto nesúhlasil Vy ako vlastníčka 3/4 podielu na nehnuteľnosti by ste mali v podstate dve možnosti : 

1./ Podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

2./ Predať svoj podiel 3/4 tretej osobe; treba tu rátať s predkupným právom podielového spoluvlastníka, ktorému by ste ponúkli svoj podiel na predaj. Ak by Vašu cenu neakceptoval a teda neuhradil v lehote najneskoršie do 2 mesiacov, mohli by ste svoj podiel  3/4 predať cudzej - tretej osobe. Ponuka musí byť vykonaná písomne (§ 605 Občianskeho zákonníka).

Je však otázne, či by sa Vám podarilo predať svoj podiel 3/4 na nehnuteľnosti, cena s ohľadom na uvedenú okolnosť by bola určite nižšia nielen vzhľadom na podiel, ale s odôvodnením na to, že by ste nepredávali celú nehnuteľnosť.

 


Trápi vás "Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem vysporiadať podielové spoluvlastníctvo na súde, nakoľko to nie je možné urobiť dohodou. Jedná sa o trojizbový byt v paneláku, ktorý bol nadobudnutý v manželstve v roku 1980 a odkúpený do osobného vlastníctva v roku 2004. Byt v súčasnosti využívajú moja manželka a syn. Rok pred rozvodom som odišiel bývať do rodičovského domu k mame. Rozviedol som sa v roku 2010. Chcel by som sa opýtať, aké dokumenty sú potrebné k danej žiadosti a či si môžem uplatniť nároky na náklady konania. Vďaka.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, podielové spoluvlastníctvo k bytu vzniklo na základe zákonnej domnienky vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a to uplynutím trojročnej doby od jeho zrušenia. Z uvedeného dôvodu ste vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k bytu o veľkosti jednej polovice, pričom rovnaký podiel svedčí aj Vašej bývalej manželke. Podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Súdna žaloba ma okrem všeobecných náležitostí preto obsahovať aj spôsob vysporiadania, ktorým navrhujete spoluvlastnícke vzťahy vyriešiť, napr. prikázaním bytu do výlučného vlastníctva bývalej manželke s povinnosťou vyplatiť Vám peňažnú náhradu za Váš spoluvlastnícky podiel. Prílohou žaloby by tak mal byť dôkaz o tom, že byt je v podielovom spoluvlastníctve, teda list vlastníctva, prípadne aj rozsudok o rozvode manželstva s vyznačením jeho právoplatnosti. V prípade úspechu v súdnom konaní, a to vtedy, ak súd rozhodne v súlade s Vašim návrhom na začatie konania, máte právo na náhradu všetkých trov konania. 


Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to vlastne je s vyplácaním bytu, ak partneri nie sú manželstvo, ale majú spoločné pôžičky na vyplatenie tohoto bytu s predstavou, že neskôr uzavriú manželstvo. Ďalej by sme chceli, aby byt zostal v ich vlastníctve aj napriek tomu, že bratia boli vyplatení, avšak nebola zhotovená kúpna zmluva. Mohli by ste mi poradiť, ako sa tento problém dá riešiť?

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň, ak partneri vzali spoločné úvery na vyplatenie podielov ostatných spoluvlastníkov a dôjde k tomu ešte pred uzavretím manželstva, nadobudnú vyplácaný podiel do svojho podielového spoluvlastníctva. Výpočet výšky ich podielu bude závisieť na tom, či niektorý z partnerov vlastnil už časť nehnuteľnosti aj predtým. Neskôr uzavreté manželstvo na toto vyplácanie nebude mať vplyv, nakoľko do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria iba veci nadobudnuté počas trvania manželstva. Vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva na nich Vám odporúčam spísať s ostatnými spoluvlastníkmi buď kúpnu zmluvu alebo dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Bez spísania písomnej zmluvy nemôže na Slovensku dôjsť k zmene vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Následne na základe tejto zmluvy sa vykoná vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Až povolením vkladu do katastra nehnuteľností sa obaja stanú vlastníkmi nehnuteľnosti.


Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či mi môže brat zrušiť trvalý pobyt, keďže som spoluvlastníčkou 1/4 rodinného domu. Brat ma, samozrejme, nevyplatil. Mal by som sa odstahovať v lete 2018, keďže som si našla byt. V januári 2017 sa začala stavba, pričom už mám podpísanú rezervačnú zmluvu. Prajem Vám šťastné a veselé sviatky a veľa úspechov v roku 2017. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že Váš brat ako jeden zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti nemohol bez Vášho súhlasu zrušiť Váš trvalý pobyt (§ 7 ods. 1 písm. f zákona o hlásení pobytu občanov SR).  Trvalý pobyt ostatným podielovým spoluvlastníkom totiž príslušný orgán zruší iba vtedy, ak Váš brat zároveň predloží aj písomnú dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak k takému vyporiadaniu ešte nedošlo, príslušný orgán (obec) Vám nemal zrušiť trvalý pobyt. Rovnako je potrebné uviesť, že zrušením trvalého pobytu ešte nestrácate právny nárok na Váš spoluvlastnícky podiel. K zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva (napr. vyplatením Vášho podielu) môže dôjsť buď písomnou dohodou všetkých podielových spoluvlastníkov alebo súdnym rozhodnutím. Z toho dôvodu bude potrebné medzi vami (všetkými spoluvlastníkmi) spísať písomnú dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej sa on stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a Vám (resp. ostatným spoluvlastníkom) vyplatí určitú výšku náhrady za Váš spoluvlastnícky podiel.


Trápi vás "Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň! Chcela by som Vás poprosiť o radu. Som 25-ročná rozvedená žena a teraz sa mi ozval bývalý manžel s tým, že by chcel prepísať byt na svojho brata. Po rozvode som z bytu odišla a po rokoch som si založila novú rodinu. On zostal v byte, keďže sme sa na súde nedohodli, komu ostáva byt. Byt ale patrí bytovému družstvu a oni mi oznámili, že prevod nemôžu urobiť bez môjho podpisu. Navrhla som riešenie, že buď on mne vyplatí polovicu trhovej hodnoty bytu a byt bude jeho, alebo naopak, vyplatím ja jeho a byt bude môj. Dá sa takáto dohoda urobiť aj bez súdu? Môže prenajímať byt bez môjho súhlasu, keďže patrí nám obom? Čo mám robiť, ako postupovať? Kto platí súdne náklady, ten, kto podá návrh na vypořiadanie spoluvlastníctva k bytu? Ďakujem!

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

(odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 703 ods. 2 Občianskeho zákonníka (OZ), ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve; z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Podľa § 705 ods. 2 OZ, ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve. Ak sa na Vás nevzťahuje podmienka upravená v prvej vete tohto zákonného ustanovenia, na vysporiadaní spoločného členstva v bytovom družstve a s tým spojeného spoločného nájmu sa môžete s bývalým manželom dohodnúť. Spôsob vysporiadania, resp. výška vyrovnacieho podielu, je tak výlučne závislá od vašej dohody. Akékoľvek právne úkony, ktoré súvisia so spoločným členstvom a nájmom, musíte urobiť Vy a Váš bývalý manžel spoločne. V prípade, že vec nedokážete vyriešiť dohodou a obrátite sa na súd, súd v konaní rozhodne aj o trovách konania, na ktorých náhradu spravidla zaviaže tú stranu, ktorá v konaní neuspela.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.