Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Dobrý deň. Môj známy vlastní 12 rokov jednu tretinu bytu a je najväčším spoluvlastníkom. Všetky výdaje, ktoré súvisia s bytom ako je inkaso a iné položky za tú dobu platil vždy len on. Viackrát sa pokúšal s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť na vysporiadaní bytu, ale bez výsledku. Chcel by som sa spýtať, či v prípade, že uvedený prípad dá na súd, bude súd pri svojom rozhodovaní zohľadňovať, že všetky položky platil on sám. A tiež, či súd zohľadní, že investoval do výmeny okien a iných rekonštrukcií bytu, aj keď o možnosti prispieť na na opravy nejednal so spoluvlastníkmi, keďže komunikácia s nimi je zložitá. Je potrebné tiež uviesť, že známy poskytol možnosť bývania v danom byte inej osobe prakticky zadarmo a všetky poplatky platí on. V tejto súvislosti sa chcem spýtať, či by sa ostatní spoluvlastníci mohli v prípadnom súdnom spore domáhať, aby súd v spore oslabil pozíciu známeho, nakoľko v byte umožňoval bývať inej osobe. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď. S pozdravom

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Dobrý deň, začnem postupne. Čo sa týka nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti je potrebné rozlišovať náklady, ktoré by boli spojené s bytom aj bez jeho užívania (fond opráv...) a náklady, ktoré vznikajú iba užívaním bytu (voda, plyn, elektrina...). Nie je totiž spravodlivé požadovať od niekoho náhradu tých nákladov, ktoré vzniknú iba užívaním nehnuteľnosti, ak táto osoba nehnuteľnosť neužívala. Pri investíciach, resp. rekonštrukciách je potrebné rozlišovať nevyhnutné opravy bytu a opravy, ktoré neboli nevyhnutné. Pri nevyhnutných opravách bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov vzniká tomu spoluvlastníkovi, ktorý ich vynaložil právo požadovať od ostatných spoluvlastníkov náhradu dňom ich vynaloženia (pozor na premlčanie). Pri nie nevyhnutných opravách bez súhlasu ostatných mu vzniká nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia až po zrušení podielového spoluvlastníctva (pri tomto sa vychádza z toho, že sa ostatní spoluvlastníci na jeho úkor bezdôvodne obohatili tým, že on zhodnotil byt, a teda aj hodnotu ich spoluvlastníckeho podielu). Ak by Váš známy podal žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, jeho postavenie by vplyvom toho, že umožnil obývanie bytu inej osobe žiadnym spôsobom nemenil. Ostatní spoluvlastníci totiž majú právne prostriedky na to, aby sa domohli svojho práva priamo od tejto tretej osoby. V rámci súdneho konania totiž súd v prvom rade zisťuje, či je spoločná vec reálne deliteľná (pri bytoch prakticky nemožné). Následne zisťuje, či chce niektorý zo spoluvlastníkov nadobudnúť spoločnú vec do svojho výlučného vlastníctva. Ak by tu Váš známy prejavil záujem, tak by sa súd sústredil už len na zistenie hodnoty nehnuteľnosti a určenia primeranej náhrady pre ostatných spoluvlastníkov za ich spoluvlastnícky podiel.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Mám takúto otázku. S ex-priateľkou máme hypotéku na byt, v ktorom žijem prevažne len ja, lebo ona pracuje v zahraničí. Byt vlastníme obaja v pomere 1/2 ja a 1/2 ona. Ide o to, že či môže ona vyplatiť celú hypotéku bez môjho súhlasu a namýšľať si, že automaticky bude patriť celý byt iba jej. Môže na základe vyplatenia celej hypotéky kataster prepísať moju polovicu bytu na ňu bez môjho súhlasu ? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2020)

Dobrý deň,
vyplatenie hypotéky Vašou priateľkou ako podielovou spoluvlastníčkou bytu nie je dôvodom na to, aby kataster prepísal byt v celosti na jej meno. Hypotéka je záväzkom voči banke a nie voči katastru. Kataster by na tomto základe vyplatenia hypotéky v celosti jedným zo spoluvlastníkov ani neprepísal vlastníctvo celej nehnuteľnosti na osobu, ktorá hypotéku vyplatila. Samotná hypotéke a jej platenie tiež podlieha určitým pravidlám, vrátane jej predčasného splatenia, čo vyplýva zo zmluvy s bankou.

Na druhej strane ak by ste sa v budúcnosti nedohodli na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k bytu, v prípade súdneho konania táto skutočnosť bude mať vplyv na to, že ak by ste chceli byt získať do svojho výlučného vlastníctva, akú sumu by ste svojej bývalej priateľke boli povinný vyplatiť.

Vo veci odporúčame dohodou o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, teda vec riešiť bez účasti súdu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Prosím o radu. Pred 2 rokmi mi zomrela moja mama. Na dedičskom konaní som nadobudla 1/4 podiel z bytu, ktorý vlastnila. Jej dlhoročný priateľ ma 3/4 podiel a vlastne tu je aj celý problém. On ten byt užíva a ja vlastne nemám žiadny prístup k tomu bytu, keďže nemám ani kľúče. Chcela som sa s ním dohodnúť, aby ma vyplatil a tým pádom by sa stal výlučným vlastníkom bytu. Ale nechce ma tam ani pustiť ani ma vyplatiť. Dokonca mi nadáva a vyhráža sa mi, že podá na mňa trestne oznámenie, lebo ho vraj otravujem. A pritom som mu volala iba 2 krát, aby sme sa dohodli. Prosím poraďte mi čo mám robiť. Byt chce iba pre seba ale vyplatiť ma nechce, keďže je už pol roka na dôchodku tak vraj nemá z čoho ma vyplatiť. Lenže ja z toho bytu nič nemám iba platím daň a užíva ho on. Dokonca som mu navrhla, že vyplatim ja jeho ale on sa mi len vyhráža. Ďakujem Vám vopred za Vašu radu. S pozdravom Lisková

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.05.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

Podľa § 141 Občianskeho zákonníka platí : 
"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

 

Odporúčame podielovému spoluvlastníkovi poslať písomnú výzvu resp. predložiť ponuku na predaj Vášho spoluvlastníckeho podielu resp. odkúpenie jeho spoluvlastníckeho podielu v písomnej forme s uvedením návrhu na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a uvedením ceny podielu, ako aj návrhu na finančné vyporiadanie za užívanie Vášho podielu na nehnuteľnosti spätne 

Pokiaľ medzi Vami nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva a vyporiadaní náhrady za užívanie aj Vášho podielu na nehnuteľnosti, budete musieť podať návrh na súd, na čo podielového spoluvlastníka môžete upozorniť.

Vyhrážok typu podania trestného oznámenia zo strany podiel. spoluvlastníka sa nemusíte obávať, nakoľko nemajú právny základ.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, chcela by som poprosiť o radu. Sme 4 - súrodenci a zdedili sme rovnakým dielom mini garzonku - 20 m2. Hneď pri dedičskom konaní som požiadala súrodencov o odkúpenie ich podielov za trhovú cenu. Všetci to rezolútne odmietli - ani predať, ani kúpiť. Rozhodli sa garzonku prenajímať. Brali to ako 3 hlasy k hlasu jednému. Chcem sa opýtať - musím ja, ako spolumajiteľ s prenajímaním súhlasiť, teda sa prispôsobiť? Môžem nesúhlasiť a svojich 5 m2 použiť na svoje účely? Keď by to tak bolo, a teda kvôli mne by sa garzónka nedala prenajímať, som povinná sama platiť mesačne poplatky? Ďakujem! S pozdravom EPanakova.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň, 
pri podielovom spoluvlastníctve platí ust. § 139 Občianskeho zákonníka : 
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Zákonné ustanovenie je pomerne jasné, t.j. : vo Vašom prípade väčšina vlastníkov sa dohodla na prenájme nehnuteľnosti, v podstate sa musíte prispôsobiť , lebo Váš podiel na nehnuteľnosti predstavuje 25 % - 5 m2.
Nemôžete svojich 5 m2 užívať na svoje účely.
Keďže byt bude daný do nájmu tretej osobe, a na nehnuteľnosti máte podiel v 1/ 4 k celku, máte aj právo na zisk z tohto nájmu, teda nemôžete na tom základe, že nesúhlasíte s prenájmom bytu, aby ste užívali svojich 5m2.

Dohliadnite preto, aby ste boli účastníkom zmluvy ako spoluvlastník nehnuteľnosti.

 


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za rýchlu odpoveď! Ešte doplňujúca otázka - keby som získala 2 podiely, teda mala 3/4, môžem garzonku v prípade nutnosti predať, aj keď 1/4 nebude súhlasiť? Ide mi o to, či mám vkladať peniaze do niečoho, s čím nebudem môcť v budúcnosti v prípade nutnosti nakladať. Budem povinná platiť súrodencovi s 1/4 nejaký nájom? Ďakujem! S pozdravom E. Panakova.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2019)

Dobrý deň, 

otázka zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je častou otázkou v našej poradni.

pokiaľ by vznikla tá situácia, že by ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti v podiele 3/4 k celku, mohli by ste spoluvlastníkovi 1/4 ponúknu odkúpenie jeho podielu. Ak by s týmto nesúhlasil Vy ako vlastníčka 3/4 podielu na nehnuteľnosti by ste mali v podstate dve možnosti : 

1./ Podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

2./ Predať svoj podiel 3/4 tretej osobe; treba tu rátať s predkupným právom podielového spoluvlastníka, ktorému by ste ponúkli svoj podiel na predaj. Ak by Vašu cenu neakceptoval a teda neuhradil v lehote najneskoršie do 2 mesiacov, mohli by ste svoj podiel  3/4 predať cudzej - tretej osobe. Ponuka musí byť vykonaná písomne (§ 605 Občianskeho zákonníka).

Je však otázne, či by sa Vám podarilo predať svoj podiel 3/4 na nehnuteľnosti, cena s ohľadom na uvedenú okolnosť by bola určite nižšia nielen vzhľadom na podiel, ale s odôvodnením na to, že by ste nepredávali celú nehnuteľnosť.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý den, chcem vysporiadat podielové spoluvlastníctvo na súde, nakolko dohodou to možné nie je. Jedná sa o 3- izbový byt v paneláku nadobudnutý v manželstve 1980 a odkúpený do osobného vlastníctva 2004. Byt užíva manželka so synom, rok pred rozvodom som odišiel do rodičovského domu k mame. Rozviedol som sa v r.2010. Čo všetko je potrebné, myslím tým dokumenty, ktoré treba k danej žiadosti doložit a či si môžem narokovat trovy konania? Vdaka

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, podielové spoluvlastníctvo k bytu vzniklo na základe zákonnej domnienky vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a to uplynutím trojročnej doby od jeho zrušenia. Z uvedeného dôvodu ste vlastníkom spoluvlastníckeho podielu k bytu o veľkosti jednej polovice, pričom rovnaký podiel svedčí aj Vašej bývalej manželke. Podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Súdna žaloba ma okrem všeobecných náležitostí preto obsahovať aj spôsob vysporiadania, ktorým navrhujete spoluvlastnícke vzťahy vyriešiť, napr. prikázaním bytu do výlučného vlastníctva bývalej manželke s povinnosťou vyplatiť Vám peňažnú náhradu za Váš spoluvlastnícky podiel. Prílohou žaloby by tak mal byť dôkaz o tom, že byt je v podielovom spoluvlastníctve, teda list vlastníctva, prípadne aj rozsudok o rozvode manželstva s vyznačením jeho právoplatnosti. V prípade úspechu v súdnom konaní, a to vtedy, ak súd rozhodne v súlade s Vašim návrhom na začatie konania, máte právo na náhradu všetkých trov konania. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcem sa spytat, ci mi moze brat zrusit trvaly pobyt, nakolko som 1/4 rodinneho domu spoluvlastnicka. Brat ma samozrejme nevyplatil. Ja by som sa mala odstahovat v lete 2018, nakolko som si nasla byt. V januari 2017 sa zacala stavba, pritom uz mam podpisanu rezervacnu zmluvu. Prajem Vam stastne a vesele sviatky, vela uspechov v roku 2017. Dakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, v prvom rade považujem za potrebné uviesť, že Váš brat ako jeden zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti nemohol bez Vášho súhlasu zrušiť Váš trvalý pobyt (§ 7 ods. 1 písm. f zákona o hlásení pobytu občanov SR).  Trvalý pobyt ostatným podielovým spoluvlastníkom totiž príslušný orgán zruší iba vtedy, ak Váš brat zároveň predloží aj písomnú dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak k takému vyporiadaniu ešte nedošlo, príslušný orgán (obec) Vám nemal zrušiť trvalý pobyt. Rovnako je potrebné uviesť, že zrušením trvalého pobytu ešte nestrácate právny nárok na Váš spoluvlastnícky podiel. K zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva (napr. vyplatením Vášho podielu) môže dôjsť buď písomnou dohodou všetkých podielových spoluvlastníkov alebo súdnym rozhodnutím. Z toho dôvodu bude potrebné medzi vami (všetkými spoluvlastníkmi) spísať písomnú dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej sa on stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a Vám (resp. ostatným spoluvlastníkom) vyplatí určitú výšku náhrady za Váš spoluvlastnícky podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dbry den! Chcela by som Vas poprosit o radu. Som 25 rokov rozvedena a teraz sa mi ozval byvaly manzel s tym, ze by chcel prepisat byt na svojho brata, ja som po rozvode z bytu odisla a zalozila si po rokoch novu rodinu. On zostal v byte, nakolko sme sa na sude nedohodli, komu ostava byt. Byt ale patri bytovemu druzstvu a ti mi oznamili, ze prevod nemozu urobit bez mojho podpisu. Navrhla som riesenie, ze bud on mne vyplati polovicu trhovej hodnoty bytu a byt bude jeho alebo naopak, vyplatim ja jeho a byt bude mo. Da sa takato dohoda urobit aj bez sudu? Moze prenajimat byt bez mojho zvolenia byt, nakolko patri nam obom? Co mam robit, ako postupovat, sudne trovy plati ten, kto poda navrh na vyporiadanie spoluvlastnictva k bytu? Dakujem!

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 703 ods. 2 Občianskeho zákonníka (OZ), ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu, vznikne so spoločným nájmom bytu manželmi aj spoločné členstvo manželov v družstve; z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Podľa § 705 ods. 2 OZ, ak nadobudol právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu jeden z rozvedených manželov pred uzavretím manželstva, zanikne právo spoločného nájmu bytu rozvodom; právo užívať byt zostane tomu z manželov, ktorý nadobudol právo na nájom bytu pred uzavretím manželstva. V ostatných prípadoch spoločného nájmu družstevného bytu rozhodne súd, ak sa rozvedení manželia nedohodnú, na návrh jedného z nich o zrušení tohto práva, ako aj o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu; tým zanikne aj spoločné členstvo rozvedených manželov v družstve. Ak sa na Vás nevzťahuje podmienka upravená v prvej vete tohto zákonného ustanovenia, na vysporiadaní spoločného členstva v bytovom družstve a s tým spojeného spoločného nájmu sa môžete s bývalým manželom dohodnúť. Spôsob vysporiadania, resp. výška vyrovnacieho podielu, je tak výlučne závislá od vašej dohody. Akékoľvek právne úkony, ktoré súvisia so spoločným členstvom a nájmom, musíte urobiť Vy a Váš bývalý manžel spoločne. V prípade, že vec nedokážete vyriešiť dohodou a obrátite sa na súd, súd v konaní rozhodne aj o trovách konania, na ktorých náhradu spravidla zaviaže tú stranu, ktorá v konaní neuspela.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po smrti mojej mami, sme sa ja, moja sestra a syn môjho nebohého brata stali vlastníkmi 1/3 podielu 2,5 izb. bytu. Kedysi v tom byte býval môj brat so svojím synom, no po rozvode ten byt ostal prázdny, napísaný na moju mamu. Dohodnutá cena bytu bola všetkými tromi vlastníkmi na 33000 €. Zohnala som troch kupcov na byt, ja a moja sestra sme súhlasili s predajom no bratov syn s tým ani po mesiaci a pol nesúhlasil. Nakoniec prišiel s tým, že on ten byt odkúpi za 26000, lebo údajne viac nemá. S tým sme súhlasili, nakoľko to je rodina. No keD malo dojsť k podpisu zmluvy, začal vymýšľať, že zmluvu si spravI on sám a že mame čakať. To sa ťahalo asi ďalší mesiac a nakoniec prišiel s tým, že on ho hneď odkúpi za 24000 s čím sme už ja ani moja sestra nesúhlasili. Rozhodli sme sa, že jemu ten podiel nedáme, kedže sa s ním nedá normálne dohodnúť. Ako teraz postupovať právne pri predaji, keď on s ďalšími kupujúcimi nesúhlasí? Dá sa to nejak súdne napadnúť? Ďakujem veľmi pekne za radu

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2016)

Dobrý deň, byt ste nadobudli do podielového spoluvlastníctva o veľkosti spoluvlastníckeho podielu jednej tretiny pre každého zo spoluvlastníkov. Podielové spoluvlastníctvo možno vysporiadať dohodou, v opačnom prípade ho vysporiada na Váš návrh súd. Vo Vašom prípade je možným riešením práve súdne vyrovnanie. Súd rozhodne a spoluvlastníctvo k bytu vysporiada tak, že ho prikáže za primeranú náhradu spoluvlastníkovi (Vášmu synovcovi) alebo, ak byt nikto z Vás nebude chcieť, nariadi jeho predaj a výťažok z predaja rozdelí medzi Vás. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa opytat ake pravne moznosti mam v pripade, ze vlastnim s byvalou priatelkou byt 1/2 kazdy polovicu. Problem je, ze sme sa rozisli a ja uz v tom byte nebyvam od maja 2015, ale stale platim hypoteku, kedze je z banky kde mam ja ucet a tam je aj zalozne pravo na byt, ale ona ani nechce platit hypoteku, ani to predat inemu zaujemcovi. Dakujem

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2016)

Dobrý deň, Občiansky zákonník pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dáva prednosť dohode spoluvlastníkov. V prípade, že sa so spoluvlastníčkou neviete o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodnúť, môžete podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd v tomto konaní nie je viazaný petitom žaloby. Tzn. že aj keby ste navrhli, aby bol byt prisúdený do Vášho výlučného vlastníctva, súd môže rozhodnúť inak. Súd v konaní najprv zisťuje či je spoločná vec reálne deliteľná (pri bytoch málokedy), následne zisťuje, či niektorý zo spoluvlastníkov má záujem o nadobudnutie spoločnej veci do výlučného vlastníctva za primeranú náhradu. V prípade, že ani jeden zo spoluvlastníkov neprejaví záujem o nadobudnutie veci do výlučného vlastníctva súd nariadi predaj spoločnej veci a výťažok rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa podielov. Váš prípad je špecifický tým, že ste na kúpu nehnuteľnosti vzali hypotéku, ktorú treba pri vyporiadavaní podielového spoluvlastníctva zohľadniť (napr. spoluvlastník, ktorý sa stane výlučným vlastníkom spoločnej veci vo väčšine prípadov zostane jediným dlžníkom z hypotéky).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobry Večer , mam taký problém s byvalym priateľom, vlastníme jedno izbový byt v Bratislave , hypotéku platí priateľ nakoľko som na materskej dovolenke s dvomi spoločníkmi deťmi , chcela by som poprosiť o radu čo mam robiť, aby som nefigurovala ako spoludlžnícka hypotéky, zmluvu o uver s banky ne mam nakoľko byvaly priateľ ne chce mi ju dať, byt uziva byvaly priatel a odomna žiada polovicu na splátku nakolko som aj spoluvlastníčka. komunikácia s nim nie je mozna. Dakujem

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.01.2016)

Dobrý deň, zrušenie spoluvlastníctva bytu je možné, ak nie je možná dohoda, tak je to potrebné riešiť súdnou cestou. Pred tým, ako by ste vôbec niečo začali riešiť súdnou cestou, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo svojom okolí, ktorý pošle bývalému priateľovi výzvu. Táto výzva ho možno prinúti zrušiť spoluvlastníctvo bytu a vysporiadať sa. Ideálne riešenie je pokiaľ by ste sa vysporiadali k bytu a aj k úveru. 

Je potrebné vedieť, že pre banku dohoda o vysporiadaní nie je záväzná a preto musíte mať tiež súhlas banky, aby ste prestali byť spoludlžníčkou.

Ak bývalý priateľ užíva byt a spotrebuváva energie, Vy nie ste povinný tieto platiť, ak tam nebývate. Vašou povinnosťou je platiť náklady, ktoré by sa platili aj vtedy, ak by sa byt neužíval.

Úverové zmluvy - kópie si môžete vyžiadať v banke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Súrodenci sú podieloví spoluvlastníci bytu, ktorý sme im darovali roku 2005, vtedy ako neplnoletým. V súčasnosti sú už dospelí a dcéra by chcela bratovi vyplatiť jeho podiel. Chcela by som vedieť z akej sumy má byť vyplatený spoluvlastník, či z ceny bytu v čase darovania t.j.roku 2005, alebo z ceny bytu v čase vysporiadania, vždy na základe znaleckých posudkov.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.10.2015)

Dobrý deň, v tomto prípade by sa postupovalo podľa ceny v čase zrušenia spoluvlastníctva a vysporiadania - súčasná trhová cena. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám 24 rokov.Obraciam sa na Vás s mojím problémom, pri ktorom neviem riešenie a nemám ani financie na právnika.Môj problém spočíva v tom,že žijem v byte, ktorý kúpil môj otec a moja mamina,ktorá zomrela hneď po mojom narodení.Otec si našiel priateľku, s ktorou ma 2 detí.Ale sme v situácii,kde ona dala podmienku ocovi, že keď ma nevyhodí z bytu, tak oni od neho a od nás odídu preč. Ja by som rád odišiel ale ako študent nemám kam ísť. Prosím Vás, aké mám právo a nárok na byt a čí vôbec ma môžu takým spôsobom vyhodiť z bytu na ulicu. Budem veľmi rád, keď mi poradíte. A zároveň mám nárok na byt, lebo to dedičské konanie sa konalo už pred 24 rokmi a vtedy vraj padla na mňa časť s maminej polovice, ktorá sa ešte dedila medzi mnou a otcom. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.08.2015)

Dobrý deň, ak ste spoluvlastníkom bytu, v zmysle § 137 Občianskeho zákonníka máte právo podieľať sa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci, to zahŕňa aj právo užívania. Zároveň však platí ustanovenie § 139, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou (rozumie sa tým aj užívacie právo) rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Vzhľadom na Vami uvedené okolnosti, by mal byť Váš otec väčšinový spoluvlastník. V prípade, že nemôžete užívať spoločnú vec - byt v rozsahu Vášho spoluvlastníckeho podielu, patrí Vám primeraná finančná náhrada. Rozhodnutie Vášho otca "vyhodiť" Vás a znemožniť Vám tak užívať byt, by však podľa môjho názoru bolo v rozpore s dobrými mravmi a teda by nepožívalo súdnu ochranu, keďže by z jeho strany šlo o šikanózny výkon práva s jediným cieľom poškodiť Vás. V neposlednom rade má Váš otec k Vám stále vyživovaciu povinnosť, keďže sa v súčasnosti pripravujete na povolanie štúdiom na vysokej škole a teda nie ste schopný samostatne hradiť svoje životné potreby. Už len z tohto dôvodu je Vám Váš otec povinný zabezpečovať základné potreby, medzi ktoré patrí aj bývanie.

Ak by Vás predsa len vyhodil, potom sa môžete domáhať svojho spoluvlastníckeho podielu súdnou cestou a zároveň žiadať od otca, aby Vám prispieval na výživu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bratom vlastníme byt, v ktorom máme podiely pol na pol. V byte doteraz býval len brat so svojou priateľkou, ja som býval v zahraničí. Po určitej dobe som sa musel vrátiť na Slovensko, kde však okrem nášho spoločného bytu nevlastním žiadnu inú nehnuteľnosť a nemám finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti. Napriek tomu, že byt, v ktorom býva môj brat vlastním i ja, mi nechce umožniť užívanie bytu. Podľa mňa mám na to rovnaké právo ako on. Prosím Vás o radu ako mám v danej veci postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2015)

Dobrý deň, právo užívať byt máte rovnako ako Váš brat i keď ste spoločný byt niekoľko mesiacov alebo rokov neužívali. V podobnej veci rozhodoval i Najvyšší súd ČR, v ktorej vydal nasledujúci rozsudok:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 2424/1999

Rovnodielny spoluvlastníci veci – domu sú oprávnení užívať jediný byt v spoločnom dome v rovnakom rozsahu, ak to odôvodňuje veľkosť tohto bytu a ich osobné pomery. Ak dosiaľ takýto byt užíval jeden z dvoch rovnodielnych spoluvlastníkov, potom, ak to umožňuje veľkosť bytu a ostatné pomery spoluvlastníkov, nič nebráni tomu, aby súd upravil užívanie spoločného domu tak, že takýto byt budú naďalej užívať obidvaja spoluvlastníci.

Z tohto rozsudku sa dá vyvodiť, že ak ste rovnodielnymi spoluvlastníkmi, tak máte právo užívať byt i Vy. Predpokladmi takého postupu sú veľkosť bytu a ostatné pomery spoluvlastníkov. Ak teda veľkosť bytu umožňuje, aby ste v ňom bývali traja, tak Vám to brat musí umožniť, nakoľko ďalší predpoklad je splnený, a to nedostatok financií na kúpu inej nehnuteľnosti. Práva na užívanie spoločnej veci sa môžete domáhať i súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či v prípade zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, môže niektorý zo spoluvlastníkov žiadať, aby mu ostatní našli napr. náhradný byt. Pritom bol vyplatený výškou jeho podielu, ktorá je dostatočne veľká. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň,

ako uvádza § 3 ods. 1, Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.  Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 22 Cdo 346/2000 Právo na bytovú náhradu spoluvlastníkovi vylúčenému zo spoluvlastníctva nemožno založiť ani za požitia ustanovenia § 3 ods. 1 OZ, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúci z občianskoprávnych vzťahov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Podľa citovaného ustanovenia výkon práva možno odoprieť, aktom jeho aplikácie však nemožno konštituovať dosiaľ neexistujúcu povinnosť vlastníka.

 

Inak povedané práva a povinnosti musia byť vzájomné (recipročné). To znamená, že každému právu prislúcha povinnosť a naopak. Súd vyjdrail názor, že ziradením práva nemožno konštituovať dovtedy neexistujúcu povinnosť.

Súd sa vyjadril aj k podobnej otázke akú ste položili, a síce, že by bolo by značným zvýhodnením účastníka vylučovaného zo spoluvlastníctva, keby mu okrem nezníženej finančnej náhrady mali druhí účastníci zabezpečiť ešte naturálnu náhradu – náhradný byt či náhradné bývanie.

 Súd však dodal, že nemožno napr. prikázať vypratať nehnuteľnosť vyplateným spoluvlastníkom až pokiaľ nedostane sumu za vyporiadaný podiel: Ustanovenie § 3 ods. 1 OZ by mohlo odôvodňovať zamietnutie žaloby na vypratanie nehnuteľnosti účastníkom vylúčeným zo spoluvlastníctva, pokiaľ by mu dovtedy nebola vyplatená suma určená súdom na vyporiadanie podielu, pretože predovšetkým tá by mala žalovanému umožniť získať bytovú náhradu (napr. nájom bytu).

Z vyššie uvedeného je teda rejmé, že v prípade ak súd zruší a vyporiada podielové spoluvlastníctvo, neexistuje už žiadny právny dôvod na to, aby prikázal ostatným spoluvlastníkom zabezpečiť náhradné bývanie pre vyplateného spoluvlastníka. Taktiež ho nie je možné ľudovo povedané "vyhodiť z domu" pokiaľ neobdrží sumu za vyporiadaný podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné žiadať zrušenie spoluvlastníctva, k malému pozmeku, ktorý sa nachádza pred bytovým domom? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobý deň,

v zmysle § 13 ods. 2 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, nie je možné zrušiť spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku. Pojem pozemok vysvetľuje rozhodnutie súdu č. R 26/2007 Pozemkom v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ku ktorému sa spoluvlastníci nemôžu dožadovať zrušenia spoluvlastníctva podľa Občianskeho zákonníka, treba rozumieť nielen pozemok zastavaný bytovým domom, ale aj priľahlý pozemok.

Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že nie je možné zrušiť spoluvlastníctvo k Vami spomínanému pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu (Spoluvlastníctvo)

V dedicskom konani po smrti nasho otca, dala mama rovnakym dielom dom rozdelit na tri rovnake diely. Sme traja synovia a ona sa po manzelovi vzdala dedicstva v prospech troch synov. Nasa otazka: Potrebuje jeden z nas na prihlasenie na trvaly pobyt do domu suhlas od ostatnych dvoch bratov? Dakujem pekne za pravnicku radu.

Odpoveď: Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva bytu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2015)

Dobrý deň. Na to, aby si jeden zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti prihlásil trvalý pobyt do tejto nehnuteľnosti, nepotrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov. Na prihlásenie trvalého pobytu sú najdôležitejšími dokladmi list vlastníctva a doklad o Vašej totožnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk