Máte
otázku?

Vysporiadanie domu po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vysporiadanie domu po rozvode

S manželom nás rozviedli 9. 10. 2013, máme malého ročného syna. Ešte pred rozvodom mi manžel daroval nehnuteľnosť darovaciou zmluvou. Jedna sa o dom s 5-timi bytovými jednotkami. Polovicu z toho daroval svojej mamke a druhu polovicu mne s tým, že on tam bude mať právo dožitia, Ja som však zo svojej polovice darovala polovicu jeho mamke. Takže ona vlastní 3/4 budovy a ja 1/4. Budova bola skolaudovaná ako dom s dvoma bytovými jednotkami, ale je ich tam 5. Právne sa tie byty nedajú rozdeliť a samostatne predať. Ešte pred rozvodom stihol všetky ostatné nehnuteľnosti poprepisovať na mamku. Aby nemusel platiť vysoké výživné a nemusel dát nič mne. Chcem sa opýtať aké má právo na ten byť v ktorom bývam. Nakoľko nie je presne definované, ktorá štvrtina je moja. V minulosti má manžel fyzicky napádal. On vlastní 2 rodinné domy, jeden, kde sme mali bývať spoločne a druhý staval na predaj. Takže bývať má kde. Mám nárok na vymenenie zámkov v tom byte kde bývam - je v budove kde vlastním 1/4 byť zodpovedá cca 1/4 domu a ako riešiť nábytok spotrebiče a všetko ostatné?

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Dobrý deň, 

 

pokiaľ ide o vysporiadanie domu po rozvode, je potrebné uviesť, že pokiaľ tomto dome vlastníte jednu štvrtinu a túto jednu štvrtinu ste získali darovaním, nepatrí tento podiel do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Vyriešiť je však potrebné ešte jednu zásadnú vec a to akým spôsobom nadobudol Váš bývalý manžel vlastnícke právo k tomuto domu. Pokiaľ to bolo počas manželstva (a nebolo to dedičstvom alebo darom, prípadne reštitúciou) a nadobudnutie tohto domu použil spoločné prostriedky, potom tento dom patril do BSM. Z právneho hľadiska platí, že darovanie v rámci BSM medzi manželmi nie je možné.

 

Ak prepísal nehnuteľnosti na svoju mamu, ešte to neznamená, že by ste nemali mať z týchto nehnuteľností nejaký nárok. Pokiaľ nehnuteľnosti, ktoré nadobudol Váš manžel počas manželstva patrili do BSM, potom ich nemohol bez Vášho súhlasu len tak darovať tretej osobe (nielen darovať ale ani predať).

 

Pokiaľ manžel staval dom na predaj počas manželstva, tento dom by taktiež mal patriť do BSM.

 

Pokiaľ ide o Vašu otázku, či máte nárok na výmenu zámkov v dome, k tomu uvádzame, že pokiaľ by sme brali do úvahy, že  1/4 domu patrí Vám a manžel nemá žiadne vlastnícke právo k tomuto domu, po dohode s druhým spoluvlastníkom (jeho matkou), máte právo vymeniť na dome zámky. Je však otázne, či jeho matka bude s takýmto postupom súhlasiť. Pokiaľ ide o nábytok, spotrebiče a ostatné veci, tak tieto sa vysporiadavajú v rámci konania o vysporiadanie BSM. Ak sa nedohodnete mimosúdne, bude potrebné všetky tieto veci riešiť súdnou cestou.

 

Odporúčam Vám konzultáciu u advokáta, s ktorým prejdete každú jednu nehnuteľnosť a spôsob ich nadobudnutia. Advokát posúdi či nehnuteľnosti patrili alebo nepatrili do BSM. Advokát určí, aký nárok by ste mali z majetku. 

Vysporiadanie domu po rozvode nie je všetko, čo by sa v takomto konaní rieši.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu. Otec sa rozvádza, s manželkou idú od seba. No a problém nastal, že otec kúpil v manželstve dom, no za financie z predaja zdedeného domu po rodičoch. Teraz si jeho skoro ex žiada polku domu. Moja otázka znie, má na pol domu nárok, ak to otec kúpil síce už v manželstve, ale za finančne prostriedky z predaja zdedeného domu, o čom má aj písomnosti ako predal a hneď kúpil dom? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,

v tomto prípade bude dôležité, či predmetný dom bol kúpený výlučne z prostriedkov získaných z predaja zdedeného domu. Ak bol kúpený výlučne z týchto prostriedkov, potom samotná vec, teda rodinný dom, je vo výlučnom vlastníctve Vášho otca ak je napísaný na LV sám, pretože išlo len o transformáciu jeho, inak výlučného zdedeného majetku. V tomto prípade sa jeho manželka nemôže domáhať náhrady 1/2 z hodnoty domu, pretože dom by v tomto prípade nepatril do BSM. Domáhať sa však môže investícii, ktoré by mohli byť eventuálne do domu vložené, avšak ich rozsah by musela v konaní preukázať.

Na druhej strane, ak na kúpu tohto domu boli použité (hoci aj len sčasti) spoločné prostriedky manželov, potom dom patrí do BSM (aj keby tam bol napísaný sám) a v tomto prípade by sa mohla domáhať náhrady 1/2 z hodnoty domu. No rovnako Váš otec by mohol žiadať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho (teda zo svojich výlučných prostriedkov) vynaložil na spoločný majetok - peniaze z pedaja zdedeného domu (teda rodinný dom), a to v zmysle § 150 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Sme rozvedený 2 roky. Dom bol postavený počas manželstva na hypotéku. Ex sa odsťahovala z domu. Hypotéku polovicu platí aj spoločný dlh ale odmieta platiť elektriku aj odvoz žumpy. Trvali pobyt ma na spoločnej adrese. Chcem sa opýtať, či je ex povinná platiť náklady na dom. Ďakujem

.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že k rozvodu manželstva došlo pred dvoma rokmi a že k vyporiadaniu BSM nedošlo, ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM.
Ak sa manželka z domu odsťahovala po rozvode nie je ani povinná prispievať Vám na poplatky spojené s odberom el. energie, a pod., lebo nehnuteľnosť neužíva. 
Otázkou však je na koho sú napísané zmluvy s dodávateľmi médií, keďže dodávateľa médií otázka rozvodu nezaujíma a preto by mohol platby žiadať uhradiť od tohto z manželov, ktorý podpísal zmluvu. V prípade, že by to bola bývalá manželka a poplatky za odber by aj uhradila, mohla by ich od Vás vymáhať titulom bezdôvodného obohatenia.

Odporúčame BMS vyporiadať dohodou.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať ak som v manželstve vzal hypotéku na výstavbu domu a dom je ešte len v stave holodomu a máme vyčerpaný úver na 100 000 €. Pri rozvode sa všetko delí na pol ako podiel s domu tak aj s hypotéky. Ak by som si vzal ja celú hypotéku na seba som povinný ešte vyplatiť manželke polovicu domu, keď ju zbavím polovice hypotéky? Hodnota domu je cca 110 000 € , ja som jediný platič splátok za hypotéku, aj keď už s manželkou nežijeme spolu dva mesiace. O rodinu sa nestarala, keďže deti nemáme, na stravu išlo všetko z mojich peňazí, taktiež som ja platil telefóny a ona si svoje peniaze len odkladala. Má ona vôbec na niečo nárok? Ak sama ten majetok nezvelaďovala? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ust. Obč. zákonníka.

1./ Podľa ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka platí /citujeme/ :

" § 149 : (1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

§ 150 :  Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


2./ Z uvedených ustanovení vyplýva, že v prípade rozvodu ak by ste sa vyporiadavali dohodou vychádza sa z toho, že podiely manželov sú rovnaké. Neznamená to, že dohoda o vyporiadaní BSM musí striktne zodpovedať tomuto ustanoveniu delenia majetku v rovnakom pomere. Ako píšete, Vy ste splácali celé hypotéku, pre prípad, že sa nedohodnete a vyporiadanie BSM by bolo predmetom súdneho konania, súd by bral do úvahy predmetnú okolnosť - splácanie hypotéky Vami. 

V stručnosti poukazujeme na Nález ÚS SR I. ÚS 537/2012, ktorý konštatuje :

"Znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku."

Podľa otázky to bude zrejme aj Váš prípad.
Predpokladáme, že účet v banke Vašej manželky poznáte, t.j. : na preukázanie Vašich tvrdení.

V otázke nespomínate ostatný majetok.

V prípade potreby vyporiadania BSM nás kontaktujte na hlavný email : advokat ficek.sk.


©


 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o vysvetlenie jednej veci pri vysporiadaní majetku po rozvode. Jedná sa o hypotekárny úver na rodinný dom. Sme s manželkou dohodnutí, že jej zostáva dom a preberá úver. Ako je to prosím Vás s úrokmi, ktoré sú na ten úver? Ja som povinný zaplatiť úrok až do konca splatnosti toho úveru ako tvrdí ex alebo do vysporiadania BSM? Ďakujem Vám veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, týmto právnym problémom sa musela vysporiadať až súdna prax, nakoľko zákon postup pri vyporiadaní hypotekárneho úveru žiadnym spôsobom neupravuje. Na to, aby došlo čo k najspravodlivejšiemu vyporiadaniu BSM je v zmysle rozhodnutia Najvyššie súdu ČR potrebné zohľadniť aj úroky do budúcna. Výpočet úrokov do budúcnosti je však veľmi zložitý proces, nakoľko sú úrokové sadzby viazané a v priebehu platenia hypotéky sa môžu meniť. Vo Vašom prípade nie je potrebný žiadny zložitý výpočet úrokov. Nakoľko ste sa na vyporiadaní BSM dohodli, stačí ak ustálite hodnotu úveru, ktorá sa započíta do Vášho BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Manzel este pred svadbou financoval cely dom, na LV je napisany je od zaciatku. 1:1, pocas manzelstva este kupil aj chatu, chcem sa spytat, na co budem mat po rozvode narok. Dakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je dom výlučným vlastníctvom Vášho manžela, nebudete mať nárok na podiel na tejto nehnuteľnosti. Môžete však požadovať to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. Pokiaľ ide o chatu, je podstatné, či ste ju nadobudli za spoločné prostriedky alebo nie. Ak áno, je vo Vašom BSM a máte nárok na podiel.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Prosim Vas, ak je to mozne, o odpoved na nasledujucu otazku. Dakujem. Rozvadzame sa po 15-rocnom manzelstve. Nehnutelnost, v ktorej byvame bola kupena pocas manzelstva a na katastri je zapis oboch manzelov 1:1. Manzel sa vyhraza, ze nemam narok na ziadnu cast domu ani na nahradne byvanie, nakolko dom zaplatil on. Tuto skutocnost vie dokazat bankovym vypisom, ze peniaze na kupu sucasneho domu ziskal predajom svojho domu, ktory vlastnil este pred manzelstvom. Naozaj sa zo mna stane po rozvode bezdomovec ?

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.09.2016)

Dobrý deň, pokiaľ manžel financoval celý dom - jeho kúpu, potom bude mať právo na to, aby dostal o sumu, ktorú investoval do BSM viac ako Vy. Neznamená to však, že automaticky nedostanete nič. 

Najskôr sa určí trhová hodnota súčasného domu o od tejto sumy sa odpočíta jeho nárok a zvyšok sa vydelí dvomi.

 

Uvediem príklad:

Dom sa kúpil za 70.000 eur. Súčasná hodnota je 100.000 eur.  Manžel má právo dostať 70.000 eur + 1/2 z rozdielu, t.j. 70.000 plus 15.000 eur. Vy by ste mali nárok na 15.000 eur.

 

Stačí si dosadiť do vzorca Vaše čísla.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Približne 14 rokov som rozvedená, nie sme s bývalým manželom majetkoprávne vyporiadaní z dôvodu - ja som telesne postihnutá, a manžel bol násilník, agresívny a nedalo sa s ním dohodnúť. V tej dobe bol živnostník. Dom sme nadobudli predaním bytu a kúpením domu počas manželstva. Teraz v tejto dobe sa vrátila zo zahraničia dcéra s vnučkou a druhom, ktorému som podpísala právo bývať v dome. V dome žije ešte telesne postihnutý syn. Po nejakej dobe ma dcéra s jej druhom začali napádať. S bývalým manželom sa dala dokopy a snaží sa ma z domu zrejme dostať preč, a tvrdí že bývalý manžel dal polovicu domu napísať na vnučku. Neviem ako mám pokračovať ďalej, a chcela by som vedieť, či mohol napísať časť domu keď nie sme majetkoprávne vysporiadaný. Neukázala mi dcéra žiadne dokumenty, keď som ich od nej žiadala. Ešte sa chcem opýtať, ak požiadam súd o rozdelenie majetku, delí sa tam ten majetok, ktorý mal nadobudnutý ako živnostník, alebo sa delí čiste len dom? Ďakujem za ochotu pomôcť.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.07.2016)

Dobrý deň, 

vo Vašej otázke uvádzate, že ku kúpe domu došlo počas manželstva. Neuvádzate ale či byt, ktorý ste predali a z ktorého predaja získané peňažné prostriedky ste použili na kúpu domu, ste nadobudli taktiež až počas manželstva zo spoločných prostriedkov alebo bol vo vlastníctve jedného z Vás ešte pred vznikom manželstva.

Ak by byt patril do výlučného vlastníctva jedného z manželov ešte pred vznikom manželstva, prichádzali by do úvahy dve situácie: 1./ Na kúpu domu sa použili výlučne finančné prostriedky z predaja bytu, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov pred vznikom manželstva. V tomto prípade by celý dom patril do výlučného vlastníctva toho manžela, výlučne ktorého finančné prostriedky boli na jeho kúpu použité. Ak by bol dom podľa uvedeného vo výlučnom vlastníctve Vášho manžela, mohol by s ním voľne disponovať.

Do úvahy prichádza aj 2./ situácia ktorá by nastala v prípade, že by na kúpu domu boli použité hoci len sčasti spoločné prostriedky (teda aj prípad, ak by časť finančných prostriedkov bola vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, ktoré získal napr. predajom bytu v jeho výlučnom vlastníctve a časť tvorila spoločné finančné prostriedky, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva - napr. príjmy z pracovného pomeru a pod.). V tomto prípade by dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Rovnako by dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva, ak bol byt nadobudnutý manželmi počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva zo spoločných prostriedkov.

K vyporiadaniu domu, ktorý patril do bezpodielového spoluvlastníctva, po zániku manželstva (s ktorým je spojený aj zánik bezpodielového spoluvlastníctva) treba uviesť nasledovné: Hoci píšete, že s manželom nie ste majetkovo vyporiadaní, toto tvrdenie nie je správne. Zánikom manželstva (rozvodom) zaniklo aj Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo. V prípade, že k vyporiadaniu majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva nedošlo do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva, nastáva po uplynutí tejto doby (troch rokov napr. od rozvodu) vyporiadanie zo zákona a súd už preto v tejto veci vyporiadanie nemôže vykonať (pretože vyporiadanie už nastalo - došlo k nemu zo zákona).

Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka nastáva uplynutím troch rokov od zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva nevyvrátiteľná právna domnienka o vyporiadaní. Podľa tejto domnienky sa má za to, že hnuteľné veci, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva manželov si bývalí manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich tieto veci užíval pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti.

O ostatných hnuteľných veciach, ktoré výlučne neužíval žiadny zo spoluvlastníkov ako aj o všetkých nehnuteľných veciach, ktoré patrili do bezpodielového spoluvlastníctva platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že spoluvlastnícke podiely oboch manželov sú rovnaké. Preto ak dom patril do bezpodielového spoluvlastníctva, zo zákona má každý z bývalých spoluvlastníkov na ňom spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 a s týmto svojím ideálnym podielom môže voľne disponovať. Či skutočne Váš bývalý manžel previedol vlastnícke právo o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/2 k rodinnému domu môžete zistiť napríklad z katastra nehnuteľností.

Na záver možno k Vašej otázke ešte uviesť, že čo sa týka živnostenského podnikania (podniku) Vášho manžela, podnik (ani jeho zložky vrátane hnuteľných či nehnuteľných vecí) nepatril do bezpodielového spoluvlastníctva ani ak bol nadobudnutý jedným z manželov zo spoločných prostriedkov za trvania manželstva. Preto vo vzťahu k živnostenskému podnikaniu (podniku) nedošlo po uplynutí troch rokov od zániku manželstva (s ktorým je spojený zánik bezpodielového spoluvlastníctva) nedošlo k vyporiadaniu ani zo zákona - keďže predmetom vyporiadania bol len majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň Neviem, či sa dá ešte hovoriť o kategórii rodinné právo. Posúďte: Som rozvedený asi desať rokov. Počas manželstva sme kúpili nehnuteľnosť. Rodinný dom vo Viničnom. Druhý dom sme postavili na pozemku, ktorý patrí k prvému domu. Ten som však už nestihol skolaudovať. Po rozvode som sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti. K vysporiadaniu neprišlo. Aj po rokoch sme na katastri stále vedení ako bezpodieloví spoluvlastníci. Ja bývam v inom kraji. Zo svojho majetku nemám nič. Požiadal som bývalú o vysporiadanie. Nechce o tom ani počuť. Deti z manželstva sú dospelé a majú vlastné rodiny. Čo by ste mi poradili? Peniaze na vyplatenie nemá, s predajom súhlasiť nechce.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o vysporiadanie domu po rozvode (resp. domov), je nutné poznamenať, že ak uplynulo už viac ako 3 roky od rozvodu, tak ste sa stali podielovými spoluvlastníkmi k nehnuteľnostiam. Nehnuteľnosti teda zo zákona už nie sú v bezpodielovom ale podielovom spoluvlastníctve. 

Určite sa pýtate, v čom je rozdiel. V podstate veľký rozdiel to nie je, ale rozdielne je vysporiadanie po rozvode. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva sú iné súdne poplatky (neporovnateľne nižšie) ako pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Pri vysporiadaní domu po rozvode (po uplynutí 3 rokov) sa súdny poplatok platí vo výške 6 % a to z výšky podielu žalobcu. 

Súd pri vysporiadaní domu bude skúmať deliteľnosť. Ak sú to dve stavby, súd môže rozhodnúť, že jedna pripadne jednému a druhá druhému spoluvlastníkovi. Ak je to však len jedna stavba a nie je deliteľná, potom Vás súd nemôže nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Pozor však na čas. Čím sú spoluvlastníci starší, tak tým sa znižuje šanca na to, že súd rozhodne, že jeden z nich si nehnuteľnosť ponechá a druhého vyplatí. Za určitých okolností súd totiž nemusí spoluvlastníkov vyporiadať. 

Navrhujem Vám, ak máte záujem o to, aby sa dom vysporiadal a dostali ste finančnú náhradu riešiť to čo najskôr. Ak to nepôjde so súhlasom bývalej manželky, tak potom súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku