POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vysporiadanie domu po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Vysporiadanie domu po rozvode

S manželom sme sa rozviedli 9. 10. 2013. Máme malého, jednoročného syna. Ešte pred rozvodom mi manžel daroval nehnuteľnosť pomocou darovacej zmluvy. Ide o dom s piatimi bytovými jednotkami. Polovicu z neho daroval svojej mame a druhú polovicu mne s tým, že bude tam mať právo dožitia. Avšak, zo svojej polovice som darovala polovicu jeho mame. Takže ona vlastní tri štvrtiny budovy a ja jednu štvrtinu. Budova bola skolaudovaná ako dom s dvoma bytovými jednotkami, no je tam ich päť. Právne však tieto byty nie je možné rozdeliť a samostatne predať. Ešte pred rozvodom stihol manžel preniesť vlastníctvo všetkých ostatných nehnuteľností na svoju mamu, aby nemusel platiť vysoké výživné a nedal mi nič. Chcela by som sa opýtať, aké práva mám na byt, v ktorom žijem. Nie je presne definované, ktorá štvrtina budovy je moja. V minulosti ma manžel fyzicky napádal. On vlastní dva rodinné domy - jeden, kde sme mali bývať spoločne, a druhý, ktorý postavil na predaj. Teda, mať kde bývať má. Mám nárok na výmenu zámkov v byte, kde bydlím? Tento byt je v budove, z ktorej vlastním približne jednu štvrtinu. Ako by sa malo riešiť rozdelenie nábytku, spotrebičov a všetkého ostatného?

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

Dobrý deň, 

 

pokiaľ ide o vysporiadanie domu po rozvode, je potrebné uviesť, že pokiaľ tomto dome vlastníte jednu štvrtinu a túto jednu štvrtinu ste získali darovaním, nepatrí tento podiel do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

Vyriešiť je však potrebné ešte jednu zásadnú vec a to akým spôsobom nadobudol Váš bývalý manžel vlastnícke právo k tomuto domu. Pokiaľ to bolo počas manželstva (a nebolo to dedičstvom alebo darom, prípadne reštitúciou) a nadobudnutie tohto domu použil spoločné prostriedky, potom tento dom patril do BSM. Z právneho hľadiska platí, že darovanie v rámci BSM medzi manželmi nie je možné.

 

Ak prepísal nehnuteľnosti na svoju mamu, ešte to neznamená, že by ste nemali mať z týchto nehnuteľností nejaký nárok. Pokiaľ nehnuteľnosti, ktoré nadobudol Váš manžel počas manželstva patrili do BSM, potom ich nemohol bez Vášho súhlasu len tak darovať tretej osobe (nielen darovať ale ani predať).

 

Pokiaľ manžel staval dom na predaj počas manželstva, tento dom by taktiež mal patriť do BSM.

 

Pokiaľ ide o Vašu otázku, či máte nárok na výmenu zámkov v dome, k tomu uvádzame, že pokiaľ by sme brali do úvahy, že  1/4 domu patrí Vám a manžel nemá žiadne vlastnícke právo k tomuto domu, po dohode s druhým spoluvlastníkom (jeho matkou), máte právo vymeniť na dome zámky. Je však otázne, či jeho matka bude s takýmto postupom súhlasiť. Pokiaľ ide o nábytok, spotrebiče a ostatné veci, tak tieto sa vysporiadavajú v rámci konania o vysporiadanie BSM. Ak sa nedohodnete mimosúdne, bude potrebné všetky tieto veci riešiť súdnou cestou.

 

Odporúčam Vám konzultáciu u advokáta, s ktorým prejdete každú jednu nehnuteľnosť a spôsob ich nadobudnutia. Advokát posúdi či nehnuteľnosti patrili alebo nepatrili do BSM. Advokát určí, aký nárok by ste mali z majetku. 

Vysporiadanie domu po rozvode nie je všetko, čo by sa v takomto konaní rieši.

Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, aký podiel môže moja manželka žiadať z hodnoty rodinného domu po rozvode, keď som dom financoval z vlastného príjmu a v katastri nehnuteľností som zapísaný ako výlučný vlastník. Navyše, pozemok, na ktorom dom stojí, som získal darovaním. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.01.2024)

Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné rozlišovať medzi vlastníctvom pozemku a vlastníctvom domu. Ďalej bude dôležité to, kedy ste predmetné veci nadobudli a akým spôsobom. V prípade, ak ste nadobudli dom počas manželstva, a z príjmov, ktoré Vám plynuli zo zamestnania, tak bude dom v BSM, nakoľko príjmy oboch manželov patria do BSM. Rodinný dom by v BSM nebol v prípade, ak by ste ho nadobudli iba z Vašich výlučných peňažných prostriedkov, ktorými ste napríklad disponovali v celej výške už pred manželstvom alebo, ktoré Vám boli darované, prípadne, ktoré ste zdedili. Ak by však bola čo i len časť z príjmov, resp. z prostriedkov BSM, tak bude dom v BSM. Ak bol pozemok darovaný výlučne Vám počas manželstva, tak bude tento výlučne vo Vašom vlastníctve. 

Za predpokladu, že je dom v BSM, tak bude mať Vaša manželka nárok na polovicu, je však možné dohodnúť sa aj inak. Ak by však rozhodoval autoritatívne súd, tak vo väčšine prípadov sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Ak by ste tiež v súdnom konaní preukázali, že na dom ste použili aj Vaše výlučné peňažné prostriedky, tak tieto by ste mohli požadovať naspäť. 

Ak máte záujem môžeme sa detailne pozrieť na to v akej výške má manželka nárok z BSM.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom vlastníme rodinný dom. Po rozvode by som chcela odkúpiť jeho polovicu nehnuteľnosti, ale na dome je stále hypotéka. Ako sa vyrátava jeho časť domu, hlavne sumu, ktorá by mu mala byť vyplatená?

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, hodnotu vyrovnacieho podielu vypočítate tak, že od sumy hodnoty domu odpočítate zostatok na hypotéke a vydelíte to dvoma. 

Napr. 200.000,- EUR (hodnota nehnuteľnosti) - 100.000,- EUR (zostatok hypotéky) = 100.000,- EUR / 2 = 50.000,- EUR (vyrovnací podiel, ktorý vyplatí ten manžel ktorý nadobudne nehnuteľnosť a prevezme hypotéku).

Uvedený výpočet je za predpokladu, že žiadny z manželov nevložil do spoločného majetku svoj výlučný majetok alebo naopak, ak sa zo spoločného nevynaložilo nič na výlučný majetok jedného z manželov. 

 


Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to s rodinným domom po rozvode, ak ho moji rodičia darovacou zmluvou počas nášho manželstva napísali na exmanželku. Môžem po troch rokoch od rozvodu súdnou cestou žiadať o polovicu? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 08.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak vaša bývalá manželka nadobudla nehnuteľnosť na základe darovacej zmluvy a je teda jej výlučným vlastníkom, predmetná nehnuteľnosť nespadá do bezpodielového a ani podielového spoluvlastníctva manželov. Preto ak došlo k rozvodu ani uplynutím určitého obdobia po rozvode pre vás, že sa stávate podiel. spoluvlastníkom. Z uvedeného dôvodu podanie žaloby na súd je bezpredmetné a súd by žalobu zamietol.

Otázkou je, či ste počas trvania manželstva predmetnú nehnuteľnosť nerekoštruovali a nedošlo k investíciám do nehnuteľnosti z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, lebo došlo k investícií do nehnuteľnosti druhého manžela. Tu by mohol vzniknúť nárok na vrátenie jedenej polovice investícií v súlade s ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Žaloba o vyporiadanie BSM musí byť podaná v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.


Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ako je to v prípade, keď som zdedil dom počas manželstva? Aký je postup? Má moja manželka nárok na polovicu domu? Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenej problematike uvádzame, že ak ste dom nadobudli dedením, tento v súlade s ust. § 137 Občianskeho zákonníka nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a vaša manželka nemá právny nárok na predmetný dom /citujeme/ :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

S domom môžete nakladať podľa svojho uváženia, súhlas manželky nepotrebujete. Rovnako platí, že ak by ste zdedenú nehnuteľnosť predali, príjem z predaja nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Uvádzame, že ak by došlo k vášmu úmrtiu, manželka by bola dedičom uvedenej nehnuteľnosti spolu s vašimi deťmi v rovnakom pomere k celku. Podiel na zdedenom dome samozrejme môžete darovať aj svojej manželke, prípadne napr. aj svojim resp. len svojim deťom, súrodencom a podobne. Podstatné pre prípadné riešenie zdedenej nehnuteľnosti je to, čo vy sám chcete dosiahnuť ako teraz alebo v budúcnosti.


Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v čase manželstva som získala od strýka pozemok na svoje meno prostredníctvom darovacej zmluvy. Na tomto pozemku sme s manželom postavili dom. Hypotéku na dom máme na meno môjho otca, ale platí ju môj manžel. Vtedy som bola na materskej dovolenke, a manžel nevykazoval dostatočný príjem. S manželom sme obaja spoluvlastníci domu. Rada by som sa informovala, ako sa dedí majetok v prípade rozvodu, ak by som si želala zostať v dome. Mohli by ste mi tiež poskytnúť informáciu o tom, akým spôsobom a akou čiastkou by som musela vyplatiť manžela? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 11.07.2023)

Dobrý deň, rozdeľovanie majetku pri rozvode vždy závisí od toho, či je majetok spoločný alebo osobný. V prípade, že ste dom postavili na pozemku darovanom na vaše meno ako manželky, pozemok by sa mal považovať za váš osobný majetok a tým pádom by z neho nároky nemali vyplývať. Iná situácia nastáva v súvislosti s domom. Dom je spoločný majetok manželov, ak bol počas manželstva získaný vlastnými silami a nákladmi manželov. To znamená, v prípade, ak ste vo výstavbe domu obaja finančne investovali a prispeli na výstavbu a údržbu. Ak bola výstavba domu zaplatená výlučne z Vašich prostriedkov, a teda bez akýchkoľvek finančných príspevkov zo strany manžela, môžete argumentovať tým, že by mal byť považovaný za Váš osobný majetok. Tieto otázky sú často predmetom sporu a posúdenia súdov, a preto je vhodné pred tým ako sa obrátite na súd pre konečné rozhodnutie to detailne prediskutovať s advokátom. 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Po rozvode nechceme bývať spolu, avšak nikto z nás sa nechce odsťahovať zo spoločného domu, ktorý je situovaný v BSM. Každý z nás je ochotný vyplatiť toho druhého. Rozhodnutie o tom, kto v dome zostane, sa pravdepodobne bude riešiť súdnou cestou. Naše deti sú už dospelé a nežijú s nami v dome. Predaj domu by bol nezmyselný, keďže v ňom chceme ostať obaja, len nie spoločne. Chcem sa opýtať, či môže súd nariadiť jednému z nás, aby dom opustil a aké môžu byť argumenty v takomto príapade. Oba máme na dom rovnaké právo. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.03.2023)

Dobrý deň,
ak sa neviete dohodnúť na užívaní a je mysliteľné, aby ste bývali obaja v tom istom dome, tak potom rozhoduje súd. 

Súd skúma kto sa ako zaslúžil o nadobudnutie a udržanie domu. Podľa toho rozhodne. 

 


Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem požiadať o radu. Môj otec sa rozvádza a s manželkou sa rozišli. Problém nastal, keď otec kúpil dom počas manželstva, avšak za peniaze získané z predaja dedičstva od rodičov. Teraz si jeho takmer bývalá manželka žiada polovicu tohto domu. Má v tomto prípade na polovicu domu nárok, aj keď ho otec kúpil počas manželstva, ale za financie z predaja dedičstva? Máme doklady o tom, ako predal dedičský dom a od tých prostriedkov kúpil nový. Ďakujem vám za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.07.2021)

Dobrý deň,

v tomto prípade bude dôležité, či predmetný dom bol kúpený výlučne z prostriedkov získaných z predaja zdedeného domu. Ak bol kúpený výlučne z týchto prostriedkov, potom samotná vec, teda rodinný dom, je vo výlučnom vlastníctve Vášho otca ak je napísaný na LV sám, pretože išlo len o transformáciu jeho, inak výlučného zdedeného majetku. V tomto prípade sa jeho manželka nemôže domáhať náhrady 1/2 z hodnoty domu, pretože dom by v tomto prípade nepatril do BSM. Domáhať sa však môže investícii, ktoré by mohli byť eventuálne do domu vložené, avšak ich rozsah by musela v konaní preukázať.

Na druhej strane, ak na kúpu tohto domu boli použité (hoci aj len sčasti) spoločné prostriedky manželov, potom dom patrí do BSM (aj keby tam bol napísaný sám) a v tomto prípade by sa mohla domáhať náhrady 1/2 z hodnoty domu. No rovnako Váš otec by mohol žiadať, aby sa mu uhradilo to, čo zo svojho (teda zo svojich výlučných prostriedkov) vynaložil na spoločný majetok - peniaze z pedaja zdedeného domu (teda rodinný dom), a to v zmysle § 150 Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Sme rozvedení dva roky. Dom bol postavený počas manželstva na hypotéku. Moja exmanželka sa odsťahovala z domu. Hypotéku spoločne splácame, ale odmieta prispievať na platbu elektrickej energie a odvoz žumpy. Trvalý pobyt má na spoločnej adrese. Chcel by som sa opýtať, či je moja exmanželka povinná prispievať na náklady spojené s domom. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že k rozvodu manželstva došlo pred dvoma rokmi a že k vyporiadaniu BSM nedošlo, ani nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM.
Ak sa manželka z domu odsťahovala po rozvode nie je ani povinná prispievať Vám na poplatky spojené s odberom el. energie, a pod., lebo nehnuteľnosť neužíva. 
Otázkou však je na koho sú napísané zmluvy s dodávateľmi médií, keďže dodávateľa médií otázka rozvodu nezaujíma a preto by mohol platby žiadať uhradiť od tohto z manželov, ktorý podpísal zmluvu. V prípade, že by to bola bývalá manželka a poplatky za odber by aj uhradila, mohla by ich od Vás vymáhať titulom bezdôvodného obohatenia.

Odporúčame BMS vyporiadať dohodou.
 


Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať o nasledujúcej situácii: Som v manželstve, kde sme si vzali hypotéku na výstavbu domu. Dom je zatiaľ len v stave holodomu a vyčerpali sme úver vo výške 100 000 €. V prípade rozvodu sa všetko delí na polovicu - ako hodnota domu, tak aj suma hypotéky. Ak by som prebral celú hypotéku na seba, som povinný vyplatiť manželke polovicu hodnoty domu, aj keď ju zbavím záväzku spätnej platby hypotéky? Hodnota domu je približne 110 000 €. Platby za hypotéku som zodpovedal ja, hoci už dva mesiace nežijeme spolu. Manželka sa nestarala o rodinu, keďže nemáme deti. Na stravu sme používali moje peniaze, aj telefónne účty som platil ja, zatiaľ čo ona si svoje peniaze len odkladala. Má vôbec manželka nárok na nejakú časť majetku, keď prispievala len minimálne k jeho zveľadeniu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.07.2018)

Dobrý deň,

pri zodpovedaní otázky treba vychádzať z ust. Obč. zákonníka.

1./ Podľa ust. § 149 a nasl. Obč. zákonníka platí /citujeme/ :

" § 149 : (1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

§ 150 :  Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


2./ Z uvedených ustanovení vyplýva, že v prípade rozvodu ak by ste sa vyporiadavali dohodou vychádza sa z toho, že podiely manželov sú rovnaké. Neznamená to, že dohoda o vyporiadaní BSM musí striktne zodpovedať tomuto ustanoveniu delenia majetku v rovnakom pomere. Ako píšete, Vy ste splácali celé hypotéku, pre prípad, že sa nedohodnete a vyporiadanie BSM by bolo predmetom súdneho konania, súd by bral do úvahy predmetnú okolnosť - splácanie hypotéky Vami. 

V stručnosti poukazujeme na Nález ÚS SR I. ÚS 537/2012, ktorý konštatuje :

"Znenie § 150 Občianskeho zákonníka nevylučuje, aby súd vyjadril rozdielnosť podielov manželov pri vyporiadaní spoločnej veci prihliadajúc na to, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie i udržanie spoločnej veci, a to tak, že vec prikáže do vlastníctva tomu z manželov, ktorý sa o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci zaslúžil výlučne, resp. v prevažnej miere bez toho, aby mu uložil povinnosť, aby druhému manželovi, ktorý sa o jeho nadobudnutie a udržanie nezaslúžil, na vyrovnanie podielu zaplatil určitú finančnú čiastku."

Podľa otázky to bude zrejme aj Váš prípad.
Predpokladáme, že účet v banke Vašej manželky poznáte, t.j. : na preukázanie Vašich tvrdení.

V otázke nespomínate ostatný majetok.

V prípade potreby vyporiadania BSM nás kontaktujte na hlavný email : advokat ficek.sk.


©


 


Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vysporiadanie domu po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som vás poprosiť o vysvetlenie jednej veci v súvislosti s vyrovnaním majetku po rozvode. Ide konkrétne o hypotekárny úver na rodinný dom. Moja manželka a ja sme sa dohodli, že ona si ponechá dom a preberie úver. Chcel by som sa spýtať, ako to je s úrokmi spojenými s týmto úverom. Som povinný ich platiť až do konca jeho splatnosti, ako tvrdí moja bývalá manželka, alebo len do doby vyrovnanie BSM? Veľmi pekne vám ďakujem za radu.

Odpoveď: Vysporiadanie domu po rozvode

(odpoveď odoslaná: 29.01.2017)

Dobrý deň, týmto právnym problémom sa musela vysporiadať až súdna prax, nakoľko zákon postup pri vyporiadaní hypotekárneho úveru žiadnym spôsobom neupravuje. Na to, aby došlo čo k najspravodlivejšiemu vyporiadaniu BSM je v zmysle rozhodnutia Najvyššie súdu ČR potrebné zohľadniť aj úroky do budúcna. Výpočet úrokov do budúcnosti je však veľmi zložitý proces, nakoľko sú úrokové sadzby viazané a v priebehu platenia hypotéky sa môžu meniť. Vo Vašom prípade nie je potrebný žiadny zložitý výpočet úrokov. Nakoľko ste sa na vyporiadaní BSM dohodli, stačí ak ustálite hodnotu úveru, ktorá sa započíta do Vášho BSM.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie domu po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.