Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň, som rozvedený už dva roky a čaká ma súd o BSM. Chcel by som sa opýtať, či súd bude brať do úvahy, že som počas manželstva zhodnotil majetok. Zakúpil som byt do osobného vlastníctva a pristavil sa aj izba. Všetko som zaplatil na úver, ktorý je už v plnej miere splatený. Toto sa udialo počas nášho manželstva. Mojím želaním je, aby sa byt rozdelil na dve rovnaké časti. Byt je situovaný v tehlovej stavbe a už som sa informoval u nášho správcu. Konateľka mi potvrdila, že v prípade tehlovej stavby so stavebným povolením je delenie možné. Keď sa byt rozdelí, nechám na bývalej žene, či ho predá. Verím, že byt sa dá reálne rozdeliť. Nehodlám sa vzdávať tejto nehnuteľnosti tak jednoducho, najmä nakoľko sa nachádza v prestížnom obvode - Staré Mesto v Bratislave. Neplánujem mať právneho zástupcu, takže to pre mňa bude ťažké. Prosím o radu a ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

Dobrý deň,

 

pred samotným rozhodnutím súdu o spôsobe vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude musieť súd určiť tzv. masu BSM. Masa BSM je súhrn vecí patriacich do BSM, ktoré budú predmetom vyporiadania počas súdneho konania.

 

Vo Vašom prípade bude potrebné v prvom rade zistiť a určiť, či Vami spomínaná nehnuteľnosť patrí do BSM alebo nie. Trochu zmätočne ste vo svojej otázke popísali, že ste si kúpili byt do Vášho osobného vlastníctva. Nie je tam však uvedené, či to bolo pred uzavretím manželstva alebo počas trvania manželstva. Je to veľmi dôležitá informácia.

 

V právnej doktríne sa dodnes vedú diskusie o tom, či je možné počas trvania manželstva nadobudnúť vec do výlučného osobného vlastníctva. T.j. že by vec nepatrila do BSM, ale iba do Vášho osobného vlastníctva. Nižšie Vám prikladám niekoľko judikátov, ktoré riešili túto problematiku, ale vyriešili ju rôznym spôsobom.

 

Podľa rozsudku NS ČR z 02.12.2003, sp.zn. 22 Cdo 980/2003

Ak cena nadobúdanej veci bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov a len tento manžel bol účastníkom kúpnej zmluvy, potom táto vec nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale je jeho osobným vlastníctvom.

 

Podľa rozsudku NS ČSSR z 28.11.1969, sp.zn. 8C/36/1969, R 57/1970

Ak vznikol za trvania manželstva dlh, z ktorého bol zaviazaný len jeden z manželov, ktorý napríklad uzavrel vo vlastnom mene zmluvu o pôžičke, a ak takto získané peniaze boli použité na kúpu určitej veci, t.j. bola za ne získaná určitá majetková hodnota, patrí aj táto hodnota – za splnenia ostatných podmienok uvedených v § 143 OZ a bez ohľadu na to, či bola zmluva o pôžičke platne uzavretá – do bezpodielového spoluvlastníctva. Na záväzok manžela, ktorý takto získal peniaze, ktoré je povinný vrátiť (či už ako plnenie zo zmluvy o pôžičke, alebo ako neoprávnený majetkový prospech v prípade, ak zmluva o pôžičke nebola platne uzavretá), a ktorý ich vynaložil v skutočnosti na spoločný majetok zo svojho, sa prihliadne pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva.

To, čo každý z manželov vynaložil na spoločný majetok zo svojho, mu má byť uhradené zo spoločného majetku druhým manželom, avšak len vo výške zodpovedajúcej pomeru veľkosti podielu, ktorý každý z nich dostáva z bezpodielového spoluvlastníctva.

 

Podľa rozhodnutia NS SSR, sp.zn. 5 Cz 51/1973, R 74/1973

S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého z manželov.

 

Až po zistení toho, či Vami spomínaný byt patrí do BSM alebo nie bude možné uvažovať o spôsobe vyporiadania BSM a tiež o tom, či je možné zohľadniť Vaše vnosy do BSM.

 

Ak súd posúdi, že nehnuteľnosť nepatrí do BSM, nebude ani predmetom vyporiadania BSM. Po súdnom konaní zostanete výlučným vlastníkom nehnuteľnosti Vy. Vaša manželka bude musieť nehnuteľnosť opustiť.

 

V takom prípade však nebude možné Vaše investície zohľadniť ako vnos do BSM, nakoľko ste zo svojich prostriedkov (získaných pôžičkou) investovali do vlastnej nehnuteľnosti (vo Vašom výlučnom vlastníctve). Rovnako však Vašu manželku nebudete musieť z toho bytu „vyplácať“ (t.j. vyplatiť jej vyrovnací podiel z hodnoty nehnuteľnosti).

 

Iná bude situácia, ak súd posúdi, že predmetná nehnuteľnosť patrí do BSM. V takom prípade bude nehnuteľnosť predmetom vyporiadania BSM. Rovnako bude možné zohľadniť Vaše vnosy do BSM (t.j. investície zo svojho výlučného majetku do spoločného majetku patriaceho do BSM) v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Problémom však bude spôsob vyporiadania BSM. Vy ste vo svojej otázke uviedli, že by ste chceli nehnuteľnosť rozdeliť na dve samostatné bytové jednotky. Takýto spôsob vyporiadania však pri vyporiadaní BSM neprichádza do úvahy.

 

Reálne rozdelenie nehnuteľnosti je spôsobom vyporiadania podielového spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

Riešením by bolo v rámci súdneho konania o vyporiadanie BSM prikázať spoločnú nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva oboch manželov. V zmysle relevantnej judikatúry je taký spôsob vyporiadania BSM možný.

 

Podľa rozhodnutia KS v Českých Budejoviciach, sp.zn. 4 Co 313/1969, R 76/1970

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, do ktorého patrí aj rodinný dom, môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu (okrem iného so zreteľom na vyjadrenia účastníkov) výnimočne vyporiadané aj tým spôsobom, že súd prikáže rodinný dom do podielového spoluvlastníctva účastníkov.

 

Následne by ste sa však s bývalou manželkou museli buď mimosúdne dohodnúť o rozdelení nehnuteľnosti (musela by s tým súhlasiť i ona) alebo by ste museli podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozdelením nehnuteľnosti.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na niekoľko detailov týkajúcich sa BSM. Spolu s bývalým manželom plánujeme uzavrieť dohodu o BSM a tú aj spísať. Naše otázky sa týkajú automobilov. Bývalý manžel počas manželstva odkúpil auto od mojich rodičov. Mám nárok na toto auto, aj keď nebola uzavretá žiadna zmluva? Druhá, zásadnejšia otázka, sa týka môjho auta, ktoré mi počas manželstva prepísala moja mama. Nebola pritom uzatvorená ani darovacia, ani kúpna zmluva, išlo len o obyčajný prepis auta na moje meno. Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Motorové vozidlo, ktoré kúpil Váš manžel počas trvania BSM od Vašich rodičov patrí do BSM, keďže na jeho kúpu boli použité finančné prostriedky patriace do BSM. Predmetné motorové vozidlo by však do BSM nepatrilo napr. vtedy, keby na jeho kúpu boli použité napr. finančné prostriedky, ktoré  Váš manžel by napr. zdedil.

2./ Motorové vozidlo, ktoré na Vás prepísala Vaša mama,  predpokladáme, že ste zaň Vašej mame neplatili žiadne financie. Ak je to tak, potom prepis motorového vozidla na Vás je možné považovať za dar, ktorý je výlučne Vašim vlastníctvom.Darovacia zmluva ohľadom hnuteľných vecí nemusí byť v písomnej forme. V prípade sporu  resp. nedosiahnutia dohody o uvedenom MV by ste museli vedieť preukázať napr. výpoveďou Vašej matky, že jej úmyslom bolo darovať motorové vozidlo výlučne Vám ako dcére, a nie aj Vášmu manželovi.

3./ V  otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva, ale dohodu o vyporiadaní BSM je potrebné spísať najneskoršie do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcel by som požiadať o radu ohľadom majetkového vyrovnania. Sme rozvedení a máme dva byty: štvorizbový, rekonštruovaný, zateplený byt s balkónom a trojizbový byt, ktorý má 20 rokov a nie je rekonštruovaný, nemá balkón. Tento trojizbový byt som začal prerábkať po rozvode, tak aby som tam mohol bývať. Štvorizbový byt som ponechal bývalej manželke a našim deťom, ktoré sú už dospelé a pracujú. Taktiež máme garáž a auto, ktoré som si ponechal, pretože som musel začať pracovať v zahraničí. Môj problém je v tom, že moja bývalá manželka si nárokuje stále viac. Má právo na to, čo som investoval do prerábky bytu po rozvode? Alebo má právo na to, čo som si kúpil po rozvode?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí, že "ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali."

Keďže sa jedná o nehnuteľnosti, tieto dohody musia mať zo zákona písomnú formu a účinnosť nadobúdajú vkladom do katastra nehnuteľností.

Následne platí podľa ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka, že "ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Ak sa nedohodnete a ešte neuplynula lehota troch rokov, v prípade súdneho konania súd vychádza z rámcového ustanovenia  § 150 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Na Vašu otázku ohľadom investícii do bytu odporúčame zdokumentovať stav bytu  /najlepšie fotodokumentácia/ a ponechať si všetky doklady o investíciách vykonaných po rozvode manželstva, Vaše investície nie sú predmetom vyporiadania, ale je dôležité ich vdieť zdokladovať v prípade súdneho konania a znaleckého dokazovania.

Predmetom vyporiadania, ktoré spočíva v zistení a rozdelení majetku, môže byť len ten majetok, ktorý existuje ku dňu zániku BSM /rozvod/ ako spoločný (rozsudok KS v Nitre sp. zn. 25Co/73/2007).

Majetok zakúpený po rozvode nepatrí do BSM a teda ani nemôže byť predmetom vyporiadania.  

 


Podotázka: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedená a spolu s bývalým manželom vlastníme rodinný dom. Bývalý manžel chce tento dom predať a peniaze si rozdeliť, no ja s tým nesúhlasím. O dom sa nestará, neplatí za vodu, plyn, elektrinu ani daň za odpad (všetky poplatky spojené s domom). Tieto poplatky boli donedávna evidované na jeho meno, avšak platila som ich ja. (Momentálne sú evidované na moje meno.) V dome nebýva a nestará sa o jeho udržiavanie. Má tam iba trvalé bydlisko. Môj názor je taký: viem mu zabrániť v predaji domu respektíve dostať dom výhradne do svojich rúk z vyššie uvedených dôvodov? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 30.08.2018)

Dobrý deň,

v otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.

Podľa ust. § 149 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

"§ 150 : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Pokiaľ  od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uplynuli viac ako 3 roky, potom je dom v podielovom spoluvlastníctve. Ak by sa jednalo o tento prípad /po 3 rokoch/ v zásade Váš súhlas nepotrebuje na predaj svojho spoluvlastníckeho podielu. Avšak dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že niekto kúpi podiel na dome.

Ak by ešte neuplynula doba 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, je treba sa buď dohodnúť na vyporiadaní alebo podať na súd návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. 

 

Ak sa jedná o poplatky spojené s bývaním v dome počas trvania manželstva, platí, že akékoľvek úhrady na spoločný dom počas manželstva zo spoločných prostriedkov sú pre účely vysporiadania bezpredmetné, pretože išlo o investíciu z BSM do BSM (hoci ste peniaze zarobili sama, vyplatená mzda patrí do BSM).

To, že po rozvode uhradzujete poplatky za dom, ktorý aj skutočne užívate len Vy sama prípadne aj deťmi, nemá vplyv na vyporiadanie BSM, avšak dalo by sa to čiastočne započítať pri vyplácaní z vyporiadania BSM.

V prípade vyporiadania na základe rozsudku súdu dostať dom svojho vlastníctva len z dôvodu, že ste platili poplatky spojené s bývaním /odpad,  dane z nehnuteľnostii/ a obvyklé náklady /voda, elektriny, plyn/ nie je možné.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


Trápi vás "Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na záležitosť, o ktorej sme už komunikovali. Spýtali ste sa ma, či som nehnuteľnosť kúpil počas manželstva. Áno, kúpil som ju na úver. Táto nehnuteľnosť pozostáva z bytu, ale aj prístavby jednej izby, ktorá ma stála 380 000 Sk. V súčasnosti čakáme už takmer dva roky na súdne konanie. Neželám si, aby sa byt predal, pretože za výťažok z predaja by sme si nedokázali kúpiť ani dve garzónky. V prípade, že by súd prvostupňovým rozhodnutím určil predaj bytu, plánujem sa odvolať na druhý stupeň. Chcem upozorniť, že v byte žije so mnou aj naša dcéra, ktorá momentálne ešte nemá vlastné bývanie. Túto nehnuteľnosť splácam už od roku 1983 a platby pokračujú až po dnešný deň. Zároveň by som chcel upozorniť, že za 6 mesiacov idem do dôchodku a žiadna banka mi už nebude ochotná poskytnúť úver. Možno súd nariadiť, aby sa byt predal napriek mojim námietkam? Ďakujem vopred za Vašu odpoveď. Pekne Vás zdravím a očakávam Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 02.09.2017)

Dobrý deň, ak je to v BSM, potom súd nemôže nariadiť predaj. To je v tomto konaní vylúčené. Nariadiť predaj je možné iba pri podielovom spoluvlastníctve. 


Podotázka: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako mám postupovať v prípade, že mi prišlo rozhodnutie zo súdu o rozdelení BSM. Rád by som sa tiež dozvedel, či je potrebné overiť niekde pravoplatnosť tohto rozhodnutia alebo či už je automaticky pravoplatné. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 01.04.2016)

Dobrý deň, 

z Vašej otázky mi nie je celkom jasné či sa jedná o rozhodnutie o zániku BSM alebo rozhodnutie o vyporiadaní. Tak či onak, pokiaľ chcete použiť rozhodnutie na ďalšie právne úkony, napr. zápisy práv k nehnuteľnostiam na katastri, potrebujete, aby bolo rozhodnutie právoplatné. O právoplatnosti sa môžete informovať na súde, ktorý rozhodnutie vydal, konkrétne na Informačnom centre. Ak Vám oznámia, že rozhodnutie je právoplatné, môžete navštíviť súd buď osobne, alebo zaslať originál rozhodnutia aj so sprievodným listom (v ktorom požiadate o vyznačenie právoplatnosti) na adresu konkrétneho súdu. Infocentrum právoplatnosť vyznačí a rozhodnutie Vám zašle späť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosil by som o právny názor na otázku vysporiadania BSM. Ak dohoda o rozdelení majetku s manželom nie je možná, existuje nejaká možnosť rozdelenia majetku v inom pomere ako 1:1? Mohlo by to byť založené na dôkazoch prispievania do rodinného rozpočtu v pomere približne 1:8, dlhodobej starostlivosti o deti a domácnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, rozdelenie BSM v inom pomere je možné avšak samotná starostlivosť o deti a domácnosť nestačí. Pomer 1:8 je pomerne prísny. Súd sa však môžete pokúsiť presvedčiť o inom pomere, zamerajte sa aj na nadobudnutie vecí patriacich do BSM.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM a rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.