Máte
otázku?

Rozdelenie majetku po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Rozdelenie majetku po rozvode

Dobrý deň, rada by som poradila v oblasti rozdelenia majetku po rozvode. Manžel získal prostredníctvom darovacej zmluvy pozemok, na ktorom máme postavený rodinný dom. Zobrali sme si hypotéku vo výške 50 tisíc eur, ktorá je tiež uvedená na manželove meno. Neskôr sme hypotéku zvýšili na 80 tisíc eur s cieľom kúpiť susedný pozemok. Celková hodnota domu spolu s pozemkom je približne 100 tisíc eur. Chcem sa opýtať, akým spôsobom sa bude postupovať, vzhľadom na to, že pozemok pod domom patrí manželovi. Existuje nejaká šanca, že mi bude musieť vyplácať nejakú sumu? Manžel neplánuje dom predať, avšak chce naďalej splácať hypotéku. Mohli by ste mi vysvetliť, ako prebieha rozdelenie majetku po rozvode?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

Dobrý deň, 

pri rozdelení majetku pri rozvode sa postupuje podľa Občianskeho zákonníka. Ak sa nedohodnete o rozdelení majetku, rozhodne po rozvode súd na návrh niektorého z vás.

 

To, že je manžel vlastníkom pozemku neznamená, že Vas nebude musieť z ničoho vyplatiť. Pokiaľ nadobudol manžel pozemok darovacou zmluvou počas manželstva, pozemok nebude predmetom vyporiadania BSM. Pokiaľ ide o dom postavený na pozemku, ak bol tento postavený počas manželstva, tak tento dom sa bude vyporiadavať v konaní o vyporiadanie BSM po rozvode. Znalec bude musieť určiť hodnotu domu bez pozemku. Nakoľko je manžel vlastníkom domu, je vyšší predpoklad, že by ho súd pri vyporiadaní zveril práve manželovi (ak by ste Vy nepreukázali iné dôvody, ktoré by boli závažnejšie). Súd by zároveň rozhodol o tom, že Vás má vyplatiť.

 

Pokiaľ máte spoločnú hypotéku, tak táto sa bude tiež vyporiadavať po rozvode spolu s domom.

 

Rozdelenie majetku po rozvode sa snaží súd riešiť komplexne (ak neuzatvoríte dohodu vy vyporiadaní BSM), čo znamená, že okrem aktív sa budú vyporiadava aj pasíva (dlhy).

 

Veľký pozor si dajte na to, aby bol úver v banke prepísaný iba na manžela, pokiaľ sa vyporiadate tak, že manžel nadobudne nehnuteľnosť. Dohoda a dokonca ani súdne rozhodnutie o tom, komu pripadne úver, nie sú záväzné pre banku.  

 

Pokiaľ sa viete dohodnúť, odporúčam Vám s dohodou o rozdelení majetku po rozvode kontaktovať advokáta.

Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať na rozdelenie majetku po rozvode. Väčšina majetku (dom, pozemky) patrí môjmu bývalému manželovi, ktorý ich nadobudol darovacou zmluvou od rodičov. Naše manželstvo trvalo 29 rokov. Predpokladám, že tieto majetky asi nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva, čo znamená, že ako jeho manželka nemám na ne nárok, je to tak? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň,

áno, je to tak, ako predpokladáte. Veci, ktoré jeden z manželov dostal darom alebo zdedil, sa nestávajú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva, ale výlučným vlastníctvom toho z manželov, ktorý ich nadobudol. Jedná sa o jednu zo zákonných výnimiek. 

Uvedené upravuje ust. § 143 Občianskeho zákonníka: 

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Ak sa ale investovalo do majetku, tak je možné požadovať náhradu za tú investíciu. Ak chcete poradiť bližšie, môžete si u nás objednať konzultáciu a my vám to vysvetlíme.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či v prípade, ak sa chcem rozviesť a dom je napísaný na oboch, musím manžela vyplatiť v rovnakej sume, teda polovicu z hodnoty domu?

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 03.05.2023)

Dobrý deň, pokiaľ ide o vyporiadanie BSM, ktoré zanikne právoplatnosťou rozsudku o rozvode, za predpokladu, že skôr nedôjde k zániku vášho manželstva iným spôsobom (smrťou jedného z vás), potom záleží na tom, či ste počas vášho manželstva nadobudli iba dom, alebo súčasne aj iné nehnuteľné alebo hnuteľné veci.

Do BSM totiž patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. To znamená, že nielen nehnuteľné veci a hnuteľné veci, ale aj finančné prostriedky na bankových účtoch alebo iné majetkové práva napr. hodnota obchodného podielu, ak jeden z manželov sa stal spoločníkom v nejakej obchodnej spoločnosti. Toto všetko môžete vyporiadať po zániku BSM. Vyporiadanie BSM sa robí preto väčšinou v širšom slova zmysle, teda nevyporiadavajú sa len aktíva ale aj pasíva, t.j. ako pohľadávky tak aj dlhy manželov, ak takéto počas manželstva vznikli, t. j. napr. spoločný úver, resp. vyporiadava sa zostatok úveru ku dňu vyporiadania. Súčasne pri takomto vyporiadaní platí, že každý z manželov môže žiadať, aby sa mu nahradilo to, čo sa vynaložilo za trvania manželstva zo spoločného majetku na výlučný majetok druhého manžela.

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké.

Preto, ak by ste vlastnili iba dom a nemali by ste pritom žiaden spoločný úver ani nič podobné na započítanie, potom by vyrovnací podiel predstavoval skutočne sumu 1/2  hodnoty vášho domu v čase vyporiadania BSM. Do toho však treba myslieť aj na rozdelenie si spoločných hnuteľných vecí, prípadne na započítanie ich zostatkovej hodnoty na vyrovnací podiel, za predpokladu, že by si ich všetky ponechal len jeden z vás a že by ste si ich chceli vyporiadať. 


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po rozvode s mojím manželom sme už vysporiadali aj BSM. Ja vlastním 60 % z domu a on 40 %. On zostal v dome bývať s naším dospelým synom, ktorý pracuje. Ja som sa po rozvode preťahovala s mladšou dcérou pre jeho agresívne správanie. Momentálne bývame v malom prenajatom byte a vyžadujem, aby ma vyplatil v takom rozsahu, aby sme mohli kúpiť aspoň trojizbový byt. V dome, v ktorom oni bývajú, sú dva byty - jeden trojizbový a jeden dvojizbový, plus garáže, terasa, parkovacie miesta, veľká záhrada, povál a podobne. On ma chce vyplatiť len podľa znaleckého posudku, ktorý bol vypracovaný v čase rozvodu. Nie je však zohľadnená trhová cena, ktorá by nám umožnila zabezpečiť bývanie pre nás. Rada by som sa informovala, ako postupovať a donútiť ho, aby ma vyplatil v primeranej výške. Alternatívne, ako ho prinútiť predajom domu a následným vyplatením z trhovej ceny. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň, nepíšete v otázke kedy došlo k rozvodu a následnej dohode o vyporiadaní BSM. Predpokladáme z otázky, že v čase spísania dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebolo vykonané znalecké ohodnotenie domu a preto ak k dohode o vyporiadaní teraz už podielového spoluvlastníctva nedôjde a to na základe posudku súdneho znalca o trhovej hodnote nehnuteľnosti, riešením je podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V prípade súdneho konania bude súd vychádzať zo znaleckého posudku znalca, ktorého v konaní ustanoví. Vy sama však môžete zabezpečiť súdneho znalca, najlepšia by však bola dohoda s manželom na samotnej osobe znalca.

Treba tiež uviesť, že keďže ste podielovým spoluvlastníkom domu a dom užíva v celosti manžel a Váš syn, máte nárok žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške nájmu v zmysle ust. §  451 a nasl. Obč. zákonníka, keďže užívajú aj Váš spoluvlastnícky podiel.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme sa rozviedli. Chcem súdnou cestou požiadať o vysporiadanie BSM, keďže sa s bývalým manželom nevieme dohodnúť na tom, kto zostane bývať v dome - obaja to chceme. Dom sme nadobudli formou HU, ktorý sme splácali spoločne, a to z našich spoločných financií počas manželstva. Teraz hypotéku platí len manžel, pretože ma chce z domu vysťahovať. Máme deti, ktoré sú zverené výlučne do mojej starostlivosti. Manžel pracuje na týždňovky a je doma iba cez víkendy. Existuje nejaká šanca, že by mohol dom zostať môj? Naši deti tiež nechcú odísť z domu, kvôli škole, kamarátom a pretože tam majú svoj domov. Prihliada súd na takúto situáciu? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, áno súd  pri vyporiadaní BSM prihliada aj potreby mal. detí. Uvedené upravuje ust. § 150 OZ, podľa ktorého platí, že:

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Vzhľadom na uvedené, ak je tomu tak ako popisujete, za predpokladu, že vy budete schopná sama splácať úver, potom je veľmi pravdepodobné, že ak prejavíte záujem o prikázanie nehnuteľnosti spolu s úverom do vášho vlastníctva, súd vám túto prikáže s povinnosťou výplaty voči manželovi. Rovnako vás súd zaviaže (ak si to manžel uplatní) aj na úhradu polovice splátok, ktoré váš ex-manžel zaplatil od právoplatnosti rozvodu, t.j. od zániku BSM do vydania rozhodnutia o vyporiadaní BSM sám ak to bude platiť aj naďalej. To, že deti chcú zostať v dome a že ho považujú za svoj domov uveďte aj samotnému súdu. 


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako sa delí majetok po svokrovi, ktorý počas asi desaťročného manželstva daroval dom môjmu manželovi. Dom je zapísaný len na manžela, keďže nechcel vtedy zbytočne vyplácať ďalšie poplatky. No, vždy tvrdil, že dom je aj môj. Máme spolu dve deti vo veku 21 a 19 rokov. Už 24 rokov sme manželia. Rozmýšľam nad rozvodom. Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 10.10.2022)

Dobrý deň,
ak je nehnuteľnosť - dom vo výlučnom vlastníctve manžela na základe darovacej zmluvy, potom dom nemôže patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ani do podielového spoluvlastníctva.

Ak by došlo k rozvodu manželstva, predmetný dom, ktorý nadobudol manžel darovaním, nebude predmetom vyporiadania BSM a vy ako rozvedená manželka nebude mať nárok na podiel na nehnuteľnosti. Z domu ani po rozvode nie ste povinná sa vysťahovať a manžel vás nie je oprávnený z neho vysťahovať.

Uvádzate, že dom bol darovaný manželovi po asi 10 ročnom manželstve, pričom manželia ste 24 rokov. Ak by došlo k rozvodu vy ako rozvedená manželka budete mať nárok na 1/2 investícií vložených do domu počas trvania manželstva, lebo z vašej strany išlo v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti i keď ide o nehnuteľnosť manžela.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Moja otázka sa týka vyporiadania majetku po rozvode. S manželom sme boli rozlúčení už 7 rokov, nedávno nás však oficiálne rozviedli. V rozsudku je uvedená informácia, že sme rozvedení, avšak nie je tam spomenuté delenie majetku. Na rozdelenie majetku sme sa dohodli sami – byt ostáva mne a ja preberám aj hypotéku. Moje otázky teda sú: Stačí, keď spíšeme pred notárom Dohodu o vyporiadaní majetku, s ktorou potom pôjdeme do banky na prepis hypotéky (požiadavka banky) a na kataster? Sú potrebné ešte nejaké ďalšie kroky? Ďalšou otázkou je, či musia byť v Dohode spomenuté finančné aktíva. Mám na mysli to, že každému z nás ostávajú jeho účty a druhá strana si na ne nerobí nárok. Alebo ak v dohode aktíva nespomenieme, ostávajú v užívaní toho, kto ich doteraz používal? Už 7 rokov spolu nežijeme, každý hospodárime sám a nikdy sme nemali dispozičné práva jeden k druhému na účty. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň.

konanie o rozvod manželstva u nás nie je obligatórne spojené s konaním o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Je tomu tak z toho dôvodu, že BSM zaniká až právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva a vyporiadať možno až zaniknuté BSM. 

Pokiaľ ide o samotné vyporiadanie, na tomto sa manželia môžu aj dohodnúť. Dohodu o vyporiadaní BSM je nutné uzavrieť do 3 rokov od právoplatnosti rozvodu. Môžete tak urobiť aj formou notárskej zápisnice, avšak nie je to nutné. Dohodu Vám vie spísať aj advokát. Dôležité je v dohode upraviť, že do akého času po podpise zabezpečíte u veriteľa (banky) prevedenie zostatku dlhu z úveru na vás a súčasne, že za týmto účelom si poskytnete súčinnosť. Toto slúži najmä na ochranu toho, kto úver ani nehnuteľnosť nenadobúda, z dôvodov, ak by v budúcnosti došlo k vymáhaniu dlhu zo strany banky, aby táto nevymáhala dlh aj od manžela, ktorý úver neprevzal. Nakoľko, ak by sa zostatok úveru nepreviedol, banka by mohla vymáhať dlh aj od druhého manžela, nakoľko táto nie je viazaná dohodou o vyporiadaní BSM. 

Čo sa týka dohody o finančných aktívach, uvedené nie je nutné do dohody uvádzať. Spravidla sa v takomto prípade dáva do dohody ustanovenie o tom, že podpisom dohody sa všetky vzájomné majetkové práva a povinnosti vyplývajúce z BSM účastníkov dohody považujú za vyporiadané a že žiaden z účastníkov dohody si nebude voči druhému v budúcnosti uplatňovať žiadne nároky z titulu ich BSM. 

Dohoda o vyporiadaní BSM, pokiaľ sa vyporiadava nehnuteľnosť musí byť zavkladovaná v katastri nehnuteľností, presne ako uvádzate. Povolením vkladu sa stanete výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti. Potom je už len nevyhnutné zabezpečiť prevod zostatku úveru, ako som opísal vyššie. Takto bude vaše BSM definitívne vyporiadané. 


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rozvádzam sa po 33-ročnom manželstve. Byt som dostala ako slobodná od mojej mamy, a išlo o družstevný byt. Byt sme odkúpili už za manželstva v roku 1996 za 1000 slovenských korún. Môj manžel podpísal papier, v ktorom sa uvádza, že ja som výlučným vlastníkom. Aj na katastri figurujem iba ja. Má môj manžel po rozvode nárok na vyplatenie z bytu? Ďakujem.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že keďže ste nadobudli darovaním pred uzatvorením manželstva od matky prevodom členských práv a povinností a ku kúpe bytu došlo až za trvania manželstva, manžel v prípade rozvodu nemá právny nárok na vyplatenie podielu na byte.

Manžel v prípade rozvodu má nárok na úhradu jednej polovice kúpnej ceny, ktorú ste zaplatili v roku 1996 /500.- Sk/ a na vrátenie jednej polovicu uhradených splátok anuity počas trvania manželstva. Ide o to, že ste platili bytovému družstvu aj anuitu z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /z vyplatenej mzdy/ a manžel tak v podstate splácal anuitu na cudzí majetok aj keď ste manželia. Vyššie uvedené vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, plánujem sa rozviesť so svojou ženou. Pred našim manželstvom som kúpil byt, ktorý je napísaný iba na mňa. Má moja budúca bývalá žena nárok na byt, alebo ju musím vyplatiť? S pozdravom, Miroslav

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
vzhľadom na skutočnosť, že byt ste kúpili pred uzavretím manželstva, byt nespadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Otázkou je, či na byte neviazne úver resp. či ste byt počas trvania manželstva nerekonštrovali, teda došlo k zvýšeniu jeho hodnoty. Ak by bol byt zaťažený úverom, ktorý ste splácali počas trvania manželstva, potom manželka po rozvode má nárok na vyplatenie jedenej polovice uhradených splátok úveru s príslušenstvom  čo vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."
 
Vyššie uevdené zákonné ustanovenia platí aj v prípade rekonštrukcie bytu a nákladmi s tým spojenými, kde manželka bude mať nárok na vyplatenie jednej polovice investícií. Je to tak z dôvodu, že z jej strany išlo v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti aj keď ste manželia.
Ak ani jeden z uvedených príkladov sa na vás nevzťahuje, byt nebude predmetom vyporidania BSM po rozvode a manželka nemá nárok na podiel z bytu.

 


Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môj ​​manžel podal žiadosť o rozvod po trinástich rokoch manželstva. Máme dve maloleté deti vo veku 6 a 8 rokov. Žijeme v rodinnom dome, ktorý dostal ako dar od svojej babičky. Pred narodením detí som pôsobila ako opatrovateľka v Rakúsku. Počas týchto piatich rokov som všetky svoje zarobené peniaze investovala do opravy domu a záhrady. Na začiatku manželstva sme si tiež vzali hypotéku na tento dom. Rada by som sa spýtala: mám po rozvode právo na vyplatenie čiastky z majetku? Manžel totiž tvrdí, že dom je jeho a ja nemám na ňom žiadne práva. Vopred ďakujem za odpoveď. Adela

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 25.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že rodinný dom nadobudol Váš manžel darom a je teda v jeho výlučnom vlastníctve. Ak ste Vy ako manželka investovala nasporené peniaze, ktoré nepatrili do BSM, v prípade rozvodu, vzhľadom na okolnosť, že ste investovali do cudzej nehnuteľnosti /aj keď je to manžel/, máte nárok na vrátenie vložených finančných prostriedkov, ktoré ste nadobudli pred manželstvom to v celosti. Pre vysvetlenie : aj keď ste investovali do nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve manžela, Vy nie ste ani jej podielovým spoluvlastníkom, pričom ide o zhodnotenie cudzieho majetku.

Pokiaľ ide o splátky hypotéky, v prípade rozvodu, platí, že máte nárok na vrátenie jedenej polovice uhradených splátok a poplatkov v súvislosti s hypotékou, ktorú ste splácali počas trvania manželstva. Dôvod Vášho nároku len na jednu polovicu splátok hypotéky vyplýva z toho, že hypotéka sa platila z prostriedkov patriacich do BSM. Uvedené vyplýva z ust. §  150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Uvádzame súčasne, že z domu aj v prípade rozvodu nie ste povinná sa vysťahovať a to aj napriek tomu, že nie je Vašim vlastníctvom a to z dôvodu, že predstavuje Vaše obydlie a právo užívať dom Vám vzniklo na základe rodinno právneho vzťahu -uzatvorenie manželstva. Manžel Vás a ani Vaše deti nemôže z domu vysťahovať = vyhodiť.


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozdelenie majetku po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na problém, ktorý postihol moju kamarátku. Kým nežila so svojim manželom, a s týmto človekom nakoniec aj rozviazala svoje manželstvo, mali spolu pôžičku vo výške 20-tisíc. Priebežne úver navyšoval a ona, naivne, súhlasila s jeho arroganciou - napriek tomu, že jej sľúbil nepožiadať o peniaze naspäť. Bohužiaľ, podpísala túto zmluvu bez akejkoľvek písomnej dohody, teda v podstate žiadna dohoda neexistuje, pretože tá konkrétna bola len ústna a len medzi nimi dvoma, bez svedkov. Teraz, po 6 rokoch, ju vydiera tým, že ju obviní a privedie pred súd pre jej časť úveru, napriek tomu, že všetky peniaze použil na seba. Manžel má navyše súdnym rozkazom aspoň usporiavať dla detí, ale stále neplatí, takže účet stiahol a zrušil. Aké je možnosti, aby nemusela splácať pôžičku, hoci sa zaviazala podpisom na splatenie? A aké budú jej finančné povinnosti? Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, koľko by mohli byť jej mesačné splátky, ak má len tri deti a zarába iba minimálnu mzdu a nemôže sa o seba postarať, keďže žije s rodičmi? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Rozdelenie majetku po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.04.2021)

Dobrý deň,
otázku ste napísali z právneho hľadiska trochu chaoticky. Ak vzali pôžičku spoločne počas trvania manželstva, túto mali splácať spoločne. Rovnako sú spoločne zaviazaní banke. Ak prestane splácať, banka môže žalovať oboch o zaplatenie dlžnej sumy, pričom obaja ako solidárni dlžníci majú povinnosť zaplatiť celý dlh a následne si ho vyporiadať medzi sebou. Predpokladám, že BSM nepovyporiadali (nakoľko už uplynulo 6 rokov). Ak iba on teraz spláca splátky spoločného dlhu, má voči nej nárok na úhradu 1/2 každej jednej splátky, nakoľko spláca aj jej časť dlhu (hoci reálne ona peniaze nepoužila). Toto bolo nutné riešiť v rámci vyporiadania BSM, kde by sa dalo BSM vysporiadať tak, že výlučným dlžníkom sa stane on a ona (Vaša kamarátka) by nemusela banke nič uhrádzať (ani jemu by nevznikal regresný nárok voči nej). Ak by chcel voči nej viesť nejaké súdne konanie o zaplatenie dlžnej čiastky, pomôžeme Vám s tým. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozdelenie majetku po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.