POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Vyporiadanie BSM ?

Dobrý deň, ďakujem vám za vašu odpoveď a poprosím o doplňujúce informácie k nasledujúcim otázkam. 1. Chápem správne, že môj manžel nemôže od mňa žiadať náhradu za veci, ako je napríklad nábytok, ktorý som zakúpila v čase, keď so mnou nežil v spoločnej domácnosti, neprispieval na nič a mal problémy s alkoholom? 2. Manžel mal stavebné sporenie založené pred manželstvom, zmluvu previedol na moju matku. Môže teraz od mňa žiadať sumu z tohto stavebného sporenia, alebo mal túto záležitosť uplatniť v dedičskom konaní, ktoré nadobudlo právoplatnosť v roku 2010? 3. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 26. januára 2017. Je to správne?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu reakciu. Odpovedáme nasledovne :

1./ Pri vyporiadaní sa vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.  Ak by mal prístup k zisteniu uvedeného majetku potom budete žiadať vylúčenie vecí z BSM s tým, že tieto patria do Vášho výlučného vlastníctva.

2./ Stav. sporenie : Nárok z uvedeného sporenia, ktoré previedol na Vašu mamu, si mohol uplatniť za jej života /vrátenie daru/. Obdarovaná - Vaša mama zomrela, dedičské dedičské konanie je ukončené. Odpoveď : Nie.

Trápi vás "Vyporiadanie BSM ?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či majetok, ktorý získam vyporiadaním s bývalým manželom, bude patriť do môjho BSŠ so súčasným novým manželom. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 01.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak dôjde k vyporiadaniu zaniknutého BSM rozvodom s bývalým manželom, majetok, ktorý takto nadobudnete, nebude patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov so súčasným manželom, pôjde teda o Váš výlučný majetok. S predmentým majetokom môžete nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebujete k tomu súhlas súčasného manžela.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím, môžete mi pomôcť? Som voľným neviazaným družstvom, ktoré vlastní nový veľký 1-izbový byt. Neskôr som ho vymenila za 3-izbový štátny byt bez doplatku, ale v tom čase som už bola vdaná. keď sa nakoniec dostal k prevodu tohto 3-izbového bytu od mesta Košice, môj manžel sa samozrejme dostal na list vlastníctva. Byt bol teda zapísaný do BSM v prospech 1/1. V tom byte sme žili vyše 30 rokov. Momentálne sme rozvedení a paradoxne, môj bývalý manžel nekompromisne trvá na tom, že byt neopustí. Nehodlá sa so mnou baviť, tvrdí, že ma vyplatí. Zo zákona má na nehnuteľnosť nárok polovica, cca 80000 - 85000 eur. Za túto sumu nemôžem kúpiť ani garzónku. Tak sa pýtam: - Keď som bola voľná mala som byt, ktorý som použila na vyriešenie bytovej otázky našej rodiny. - Bývalý manžel sa iba nasťahoval ku mne, nemusel vynaložiť ani korunu na vyriešenie našej bytovej otázky. Mám pri vyporiadaní BSM nárok na viac ako polovicu binárnej hodnoty? Zdá sa, že mi nejde len o finančné vyrovnanie, ale hlavne o strechu nad hlavou. Na rozdiel od môjho bývalého manžela som mala moju strechu nad hlavou už ako voľná. Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň, v otázke neuvádzate kedy došlo k rozvodu manželstva.

Ak je to menej ako 3 roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, možnosťou je buď dohodnúť sa v uvedenej lehote do 3 rokov, alebo v rovnakej lehote do 3 rokov od rozvodu podať návrh na súd o vyporiadanie BSM v zmysle ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že Vy ako vlastníčka pôvodného bytu, ktorý ste vymenili za iný byt počas manželstva, máte právny nárok na vrátenie sumy vnosu do spoločného majetku, teda nie na 1/2 trhovej hodnoty bytu v súčasnosti.

Uvádzame záverom, že z bytu nie ste povinná sa vysťahovať a manžel Vás z bytu nemôže vyhodiť aj keď už nie ste manželia.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta na podanie žaloby o vyporiadanie BSM.


Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Mám otázku ohľadom vyporiadania BSM. Počas manželstva som si kúpila osobný automobil z poskytnutého individuálneho bezúčelového úveru (BSU), ktorý stále splácam. Časť tejto sumy som splatila predajom osobného automobilu, ktorý som získala ešte v dobe, keď som bola slobodná. Tento predaj som realizovala počas manželstva. Bývalý manžel sa o mojich automobiloch nestaral, na servis a opravy museli prispieť moji rodičia, keďže som bola na materskej/detských prázdninách s dvoma malými deťmi. Napriek tomu bývalý manžel teraz požaduje, aby som mu automobil vyplatila. Má na to nárok? Doplním, že bývalý manžel si počas našeho manželstva tiež pôjčil individuálny bezúčelový úver, za ktorý si zakúpil kryptomeny. Avšak tieto kryptomeny predal krátko pred posledným rozvodovým pojednávaním a získané peniaze si ponechal pre seba. Ako mám postupovať, ak si želám vyplatenie z hodnoty týchto kryptomien? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
v oboch prípadoch (auto aj peniaze z kryptomien) patrí do BSM. Vy budete musieť vyplatiť 1/2 zostatkovej hodnoty auta v čase vyporiadania a on Vám peniaze, ktoré mal na účte z týchto kryptomien v čase rozvodu manželstva. Navrhnite prostredníctvom súdu (ak prebieha súdne konanie), aby bola manželovi uložená povinnosť predložiť doklady o týchto peniazoch. Ak ich už v čase rozvodu nemal na účte, bude potrebné skúmať ako s nimi naložil.


Trápi vás "Vyporiadanie BSM ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom vysporiadania BSM dohodou po rozvode. Som právoplatne rozvedený už viac ako štyri roky. Pred dvoma rokmi podala bývalá manželka návrh na vyporiadanie BSM na súde, keďže sa nám nepodarilo dohodnúť. Pojednávanie však nebolo dosiaľ vytýčené. V súčasnosti sme sa s bývalou manželkou dohodli na rozdelení BSM, kde prevládajú nehnuteľnosti. Máme spísanú dohodu a chcel by som sa opýtať, či nám katastrálny úrad správoplatní dohodu a zakúpi na LV aj napriek tomu, že je podaný návrh na vysporiadanie BSM na súde. Ak nie, chcel by som sa informovať o ďalších potrebných krokoch. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 4 rokmi a z dôvodu, že ste sa nedohodli na vyporiadaní dohodou, manželka podala návrh na súd o vyporiadanie BSM pred 2 rokmi. Pojednávanie zatiaľ nebolo.

V otázke sa pýtate, či katastrálny odbor zapíše Vašu dohodu o vyporiadaní BSM, keďže táto sa týka nehnuteľností. Odpoveď je tá, že keďže rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi, katastrálny odbor návrh na vklad podľa dohody o vyporiadaní BSM mimo súdneho konania zamietne. Dôvod je ten, že dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť len do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Možnosťou za tohto stavu je len uzatvorenie zmieru v súdnom konaní o vyporiadanie BSM, alebo návrh zo súdu zobrať späť, následne však bude platiť ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ide o nehnuteľnosti a návrh zo súdu by ste zobrali späť, zo zákona platí, že nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/2 k celku. Následne by ste sa mohli, avšak nemuseli dohodnúť o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Keďže nepoznáme, čo je predmetom vyporiadania, odporúčame kontaktovať advokáta, aby Vám najlepšie poradil, ako vo veci postupovať.

 

 


Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Som rozvedená s bývalým manželom. Žijeme v spoločnom byte, ktorý sme kúpili počas manželstva. Predtým mal môj ex-manžel jednoizbový byt. Ten sa predal a peniaze z predaja sa použili na nákup aktuálnej nehnuteľnosti. Okrem toho sme si na túto nehnuteľnosť vzali aj hypotéku, ktorú platí môj ex-manžel. Na prerábanie bytu som si vzala úver ja. Nájom a ostatné účty platí môj ex-manžel, ale vznikol tam aj dlh. Máme dve deti a jedno z nich má ADHD syndróm. Bývalý manžel sa chce vyrovnať prostredníctvom právnika, ktorého si najal. Podľa tohto právnika je navrhované riešenie také, že všetko by patrilo bývalému manželovi. Je to správne?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade zákon o rodine ustanovuje manželom povinnosť vyživovať sa navzájom. Pokiaľ sa na kúpu bytu použili aj prostriedky z predaja bytu, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve manžela, nový byt bude síce patriť do BSM, avšak manžel má nárok odrátať túto hodnotu z masy BSM. Pri vyporiadaní BSM sa vyporiadavajú aj úvery manželov, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Tieto je potrebné presne vyčísliť, teda koľko bolo uhradených splátok, aká suma ešte ostáva a podobne. Podstatná je ale skutočnosť, že mzda oboch manželov patrí poukázaním na účet jedného z manželov tiež v BSM (samozrejme počas trvania manželstva), preto ak platil hypotéku z týchto peňazí, tak ich v podstate platil zo spoločného majetku a nie zo svojho výlučného, čiže si nemôže odrátať tieto sumy. To isté platí aj vo Vašom prípade. Zdôrazňujem však, že výplaty, odmeny a pod. musia byť vyplatené počas trvania manželstva. Pri vyporiadaní sa v podstate zráta hodnota Vášho BSM a rovnako aj spoločné dlhy. Rozdiel sa následne vyporiadava samozrejme po odpočítaní toho, čo manželia vynaložili zo svojho výlučného majetku na spoločný majetok a opačne. Bude však lepšie, ak sa na advokáta osobne obrátite aj Vy a podrobne s ním prejdete všetky tieto skutočnosti, aby ste vedeli, čo môžete požadovať Vy a čo Váš manžel.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ďakujem za takú rýchlu odpoveď. Vklad bol podaný v deň podpísania kúpno-predajnej zmluvy, teda jeden deň pred svadbou. Vychádzam z toho, že do masy BSM nepatrí hodnota nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku, konkrétne 300 000 Sk. Rozdiel z výnosu za predaj považujem za súčasť masy BSM. Myslím si, že mám nárok na byt, ktorý bol zakúpený z tohto výnosu. Som uvedená na kúpno-predajnej zmluve ako kupujúca a rovnako aj na liste vlastníctva. Domnievam sa teda, že moje spoluvlastníctvo bytu je platné a mám nárok na jeho polovicu. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, v prípade že vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený pred uzavretím manželstva, táto nehnuteľnosť nepatrí do BSM. Rovnako výnos z jeho predaja nepatrí do BSM, lebo nejde o príjem jedného z manželov v zmysle ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka. Ide o transformáciu výlučného majetku jedného z manželov z nehnuteľného majetku na peniaze. Tieto prostriedky použité na kúpu nehnuteľnosti počas trvania manželstva si môže Váš manžel uplatniť v rámci vyporiadania BSM ako tzv. vnos do BSM (ak ich použil na zaplatenie kúpnej ceny spoločnej nehnuteľnosti počas trvania manželstva). V zmysle relevantnej judikatúry sa vychádza z toho, že ak sú na kúpnej zmluve uvedení obaja manželia, hoci kúpna cena bola vyplatená iba z výlučných prostriedkov jedného z manželov, táto vec patrí do BSM. Prihliada sa na vôľu manželov nadobudnúť vec do BSM.


Trápi vás "Vyporiadanie BSM ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Po rozvode s bývalou manželkou som po podpísaní súhlasu so splátkami hypotéky, ktorého som spoludlžníkom a moja bývalá manželka je dlžníčkou v banke, prevzal na seba zaplatenie našej spoločnej hypotéky na rodinný dom z môjho účtu. Nehnuteľnosť je súčasťou BSM. Od dňa, kedy som sa v banke zaviazal splácať hypotéku ako spoludlžník, mi bývalá manželka nepomáhala pri mesačných splátkach a všetko som zaplatil sám. Rodinný dom odvtedy využívam iba ja. Mám nárok odrátať platby za hypotéku, ktorú som zaplatil aj za bývalú manželku, od jej časti mesačných splátok pri vyporiadaní BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ bola spoločná hypotéka braná počas trvania manželstva, ide o pasívum, ktoré patrí tiež do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). V zmysle ustálenej právnej praxe sa BSM vyporiadava v širšom zmysle, tzn., že sa vyporiadavajú nielen aktíva, ale aj pasíva.
Ak ste po rozvode manželstva platili hypotéku výlučne Vy a výlučne z Vašich finančných prostriedkov, platby na hypotéku by sa mali v rámci vyporiadania BSM zohľadniť ako vnos na Vašej strane.
 


Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobré ráno, sme rozvedení už 3 až 8 mesiacov. Môj ex-manžel chce byť vyplatený z domu, ktorý som zdedila počas nášho manželstva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

(odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň. Majetok získaný dedičstvom je v zmysle zákona (ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka) vyňatý z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). Navyše ak už od rozvodu (teda aj zániku BSM) uplynuli viac než tri roky, tak sa ohľadom vyporiadania BSM uplatní nevyvrátiteľná právna domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.