Máte
otázku?

Vyporiadanie BSM ?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyporiadanie BSM ?

Dobrý deň, ďakujem Vám za Vašu odpoveď a poprosím o doplňujúce pod otázky. 1., Dobre rozumiem nemôže odo mňa manžel žiadať to čo som ja vynaložila napr. na nábytok, ktorý som zakúpila v čase, keď so mnou nežil v spoločnej domácnosti, neprispieval na nič a holdoval alkoholu? 2., Manžel mal stavebné sporenie založené pred manželstvom, zmluvu previedol na moju neb. Matku. Môže predmetnú sumu stav. Sporenia žiadať odo mňa alebo mal si to uplatniť v dedičskom konaní. Dedičské konanie nadobudlo právoplatnosť v roku 2010. 3., Nadobudnutie právoplatnosti rozsudku bolo 26. 1. 2017.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

 

 

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu reakciu. Odpovedáme nasledovne :

1./ Pri vyporiadaní sa vychádza z ust. § 150 Obč. zákonníka : Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.  Ak by mal prístup k zisteniu uvedeného majetku potom budete žiadať vylúčenie vecí z BSM s tým, že tieto patria do Vášho výlučného vlastníctva.

2./ Stav. sporenie : Nárok z uvedeného sporenia, ktoré previedol na Vašu mamu, si mohol uplatniť za jej života /vrátenie daru/. Obdarovaná - Vaša mama zomrela, dedičské dedičské konanie je ukončené. Odpoveď : Nie.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mám otázku k vyporiadaniu BSM. Za trvania manželstva som kúpila osobný automobil za poskytnutý individuálny bezúčelový úver (BSU), ktorý ešte stále splácam. Časť poskytnutej sumy BSU som ešte za trvania manželstva splatila predajom osobného automobilu, ktorý som nadobudla ešte za slobodná. Bývalý manžel sa o automobil nestaral, na servis a opravy mi museli dávať peniaze moji rodičia, keďže som na MD/RD s 2 malými deťmi. Bývalý manžel však žiada, aby som ho za automobil vyplatila. Ma na to nárok? Bývalý manžel si totiž v tom čase tiež zobral od banky individuálny bezúčelový úver, za ktorý si zakúpil kryptomeny. Tie však tesne pred posledným pojednávaním o rozvode manželstva odpredal a získané peniaze si ponechal. Ako mám žiadať ja o vyplatenie zo získanej hodnoty za kryptomeny?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.06.2021)

Dobrý deň,
v oboch prípadoch (auto aj peniaze z kryptomien) patrí do BSM. Vy budete musieť vyplatiť 1/2 zostatkovej hodnoty auta v čase vyporiadania a on Vám peniaze, ktoré mal na účte z týchto kryptomien v čase rozvodu manželstva. Navrhnite prostredníctvom súdu (ak prebieha súdne konanie), aby bola manželovi uložená povinnosť predložiť doklady o týchto peniazoch. Ak ich už v čase rozvodu nemal na účte, bude potrebné skúmať ako s nimi naložil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom vysporiadania BSM dohodou po rozvode. Rozvedený som právoplatne vyše štyri roky. Pred dvomi rokmi podala bývala manželka Návrh na vyporiadanie BSM na súd, keďže nedošlo k dohode. Pojednávanie nebolo dodnes vytýčené. V terajšej dobe sme sa na rozdelení BSM, v ktorom sú hlavne nehnuteľnosti, dohodli s bývalou manželkou, je aj spísaná dohoda a otázka znie, či nám katastrálny úrad dohodu spráívoplatn a zapíše na LV aj napriek tomu, že je podaný návrh na vysporiadanie BSM na súde alebo aké kroky treba urobiť.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 4 rokmi a z dôvodu, že ste sa nedohodli na vyporiadaní dohodou, manželka podala návrh na súd o vyporiadanie BSM pred 2 rokmi. Pojednávanie zatiaľ nebolo.

V otázke sa pýtate, či katastrálny odbor zapíše Vašu dohodu o vyporiadaní BSM, keďže táto sa týka nehnuteľností. Odpoveď je tá, že keďže rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred viac ako 3 rokmi, katastrálny odbor návrh na vklad podľa dohody o vyporiadaní BSM mimo súdneho konania zamietne. Dôvod je ten, že dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť len do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Možnosťou za tohto stavu je len uzatvorenie zmieru v súdnom konaní o vyporiadanie BSM, alebo návrh zo súdu zobrať späť, následne však bude platiť ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ide o nehnuteľnosti a návrh zo súdu by ste zobrali späť, zo zákona platí, že nehnuteľnosti sú v podielovom spoluvlastníctve v podiele 1/2 k celku. Následne by ste sa mohli, avšak nemuseli dohodnúť o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Keďže nepoznáme, čo je predmetom vyporiadania, odporúčame kontaktovať advokáta, aby Vám najlepšie poradil, ako vo veci postupovať.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Som rozvedená s exmanželom. Žijeme v spoločnom byte, ktorý sme kúpili počas manželstva ale ex mal pred tým jednoizbový byt, ten sa predal a peniaze z toho sa použili na tento a ešte sme brali hypotéku, ktorú platí ex A na prerábanie som zobrala ja úver. Nájom a všetko platí ex, ale vznikla tam aj dlžoba. Mame dve deti jedna ma ADHD syndróm. Ex sa chce vyrovnať cez právnika, ktorého si najal a podľa jeho právnika skôr všetko je jeho. Je to správne?

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade zákon o rodine ustanovuje manželom povinnosť vyživovať sa navzájom. Pokiaľ sa na kúpu bytu použili aj prostriedky z predaja bytu, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve manžela, nový byt bude síce patriť do BSM, avšak manžel má nárok odrátať túto hodnotu z masy BSM. Pri vyporiadaní BSM sa vyporiadavajú aj úvery manželov, ktoré vznikli počas trvania manželstva. Tieto je potrebné presne vyčísliť, teda koľko bolo uhradených splátok, aká suma ešte ostáva a podobne. Podstatná je ale skutočnosť, že mzda oboch manželov patrí poukázaním na účet jedného z manželov tiež v BSM (samozrejme počas trvania manželstva), preto ak platil hypotéku z týchto peňazí, tak ich v podstate platil zo spoločného majetku a nie zo svojho výlučného, čiže si nemôže odrátať tieto sumy. To isté platí aj vo Vašom prípade. Zdôrazňujem však, že výplaty, odmeny a pod. musia byť vyplatené počas trvania manželstva. Pri vyporiadaní sa v podstate zráta hodnota Vášho BSM a rovnako aj spoločné dlhy. Rozdiel sa následne vyporiadava samozrejme po odpočítaní toho, čo manželia vynaložili zo svojho výlučného majetku na spoločný majetok a opačne. Bude však lepšie, ak sa na advokáta osobne obrátite aj Vy a podrobne s ním prejdete všetky tieto skutočnosti, aby ste vedeli, čo môžete požadovať Vy a čo Váš manžel.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vyporiadanie BSM ?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ďakujem za takú skorú odpoveď. Vklad bol podaný v deň podpísania kúpnopred. Zmluvy, teda 1 deň pred sobášom. Ja vychádzam z toho, že do masy BSM nepatrí hodnota nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku, teda 300. 000, -Sk. Rozdiel z výnosu za predaj považujem za masu BSM, myslím si, že môj nárok na byt - kúpený z výnosu a som uvedená na kúpnopredajnej zmluve ako kupujúca a rovnako aj na liste vlastníctva, že moje spoluvlastníctvo je platné a mám nárok na jeho polovicu. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.03.2017)

Dobrý deň, v prípade že vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený pred uzavretím manželstva, táto nehnuteľnosť nepatrí do BSM. Rovnako výnos z jeho predaja nepatrí do BSM, lebo nejde o príjem jedného z manželov v zmysle ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka. Ide o transformáciu výlučného majetku jedného z manželov z nehnuteľného majetku na peniaze. Tieto prostriedky použité na kúpu nehnuteľnosti počas trvania manželstva si môže Váš manžel uplatniť v rámci vyporiadania BSM ako tzv. vnos do BSM (ak ich použil na zaplatenie kúpnej ceny spoločnej nehnuteľnosti počas trvania manželstva). V zmysle relevantnej judikatúry sa vychádza z toho, že ak sú na kúpnej zmluve uvedení obaja manželia, hoci kúpna cena bola vyplatená iba z výlučných prostriedkov jedného z manželov, táto vec patrí do BSM. Prihliada sa na vôľu manželov nadobudnúť vec do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Po rozvode z bývalou manželkou som po podpísaní súhlasu platieb za hypotéku, v ktorej som spoludlžník a moja bývalá manželka je dlžníčka v banke prevzal na seba platenie našej spoločnej hypotéky za rodinný dom z môjho účtu. Nehnuteľnosť patrí do BSM. Bývalá manželka od toho dňa čo som sa zaviazal v banke splácať hypotéku ja ako spoludlžník mi neprispievala na mesačne splátky a všetko som splácal iba ja. Rodinný dom od toho času užívam iba ja. Mám nárok na odrátanie platieb za hypotéku, ktorú som platil aj za bývalú manželku jej časti mesačných splátok na odrátanie pri vyporiadaní BSM? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ bola spoločná hypotéka braná počas trvania manželstva, ide o pasívum, ktoré patrí tiež do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). V zmysle ustálenej právnej praxe sa BSM vyporiadava v širšom zmysle, tzn., že sa vyporiadavajú nielen aktíva, ale aj pasíva.
Ak ste po rozvode manželstva platili hypotéku výlučne Vy a výlučne z Vašich finančných prostriedkov, platby na hypotéku by sa mali v rámci vyporiadania BSM zohľadniť ako vnos na Vašej strane.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie BSM ? (Spoluvlastníctvo)

Dobre ráno, sme rozvedení 3 aj 8 mesiacov. Ex chce vyplatiť z domu, ktorý som zdedila počas manželstva. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie BSM ?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň. Majetok získaný dedičstvom je v zmysle zákona (ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka) vyňatý z bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). Navyše ak už od rozvodu (teda aj zániku BSM) uplynuli viac než tri roky, tak sa ohľadom vyporiadania BSM uplatní nevyvrátiteľná právna domnienka upravená v ustanovení § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie BSM ?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku