Blokácia bankového účtu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Blokácia bankového účtu

Dobrý deň, chcel by som dostať odpoveď na otázku: Môže exekútor siahnuť, resp. zablokovať bankový účet, ktorý nepatrí dlžníkovi /povinnému/, ktorému zamestnávateľ posiela naň mzdu? Totiž moja sestra ma exekúcie, ktoré sa snaží splácať podľa poradia (zatiaľ spláca exekúciu v poradí č. 1, ma ich 4). Zamestnávateľ jej vypočítal zákonné zrážky, ktoré jej zráža z platu a zasiela na účet exekútora. Zo zostatku platu, čo sestre zostane, platí po minimálnych splátkach ďalšie svoje pohľadávky, ktoré sa nedostali ešte na exekučné konanie (sestra sa dostala po rozvode manželstva a po strate zamestnania naozaj do strašnej životnej situácie). Sestra nemá žiadnu vyživovaciu povinnosť, ale i tak žije na hranici biedy. Ja ako jej brat sa snažím jej pomôcť tak, ako viem. Takže jej mzda chodí na môj účet, kde môj zamestnávateľ zasiela mzdu i mne. Preto sa obávam, aby niektorý z exekútorov mojej sestry nedal zablokovať účet, ktorého vlastníkom som len ja. Je to možné? Alebo nie? Veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď. 

Odpoveď: Blokácia bankového účtu

Dobrý deň,

exekútor môže blokovať iba účet vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve povinného, teda Vašej sestry.

I v prípade, že by Vaša sestra mala účet v banke, exekútor nemôže postihnúť exekúciou celú sumu. 

Ustanovenie § 104 Exekučného poriadku upravuje pohľadávky, ktoré nepodliehajú exekúcii. (1) Exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur a prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak je povinný právnickou osobou, vyhlásenie podpíše osoba oprávnená konať za povinného. Povinný vo vyhlásení označí dotknutých zamestnancov a uvedie výšku ich miezd súhrnne a aj jednotlivo. Rovnopis vyhlásenia doručí povinný exekútorovi najneskôr do piatich dní od vyhlásenia. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur len na jednom z nich. (2) Ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená. Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Blokácia bankového účtu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Priateľka má exekútora a od zajtra ide pracovať. Môžu mi zablokovať účet, ak jej tam budú chodiť peniaze ? Ďakujem.

Odpoveď: Blokácia bankového účtu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že nie ste manželia.

Pokiaľ má Vaša priateľka exekúcie a boli jej vykonávané zrážky zo mzdy, pôvodný zamestnávateľ bol povinný v súlade s ust. § 75 ods. 2 ZP uviesť v potvrdení o zamestnaní, že vykonáva zrážky zo mzdy a v akom rozsahu :

"Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní."

Ak by si aj Vaša priateľka dala posielať mzdu na Váš účet, exekútor Váš účet zablokovať nemôže. Podstatné je však to, že zamestnávateľ Vašej priateľky obdrží príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy a zrážky sa budú vykonávať priamo u zamestnávateľa a len zostatok po zdanení a uhradení prísl. odvodov bude zasielaný na Váš účet.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Blokácia bankového účtu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, exekútor mi zablokoval účet, na ktorom som mala sumu vo výške cca 300 €. Suma na vymáhanie, spolu s poplatkami exekútorovi je 137 €. Chcela by som sa opýtať, prečo mi exekútor - banka, zablokoval celý účet vrátane povoleného debetu vo výške 1500 € (čiže 1500 + 300 = 1800 €), a prečo si nestiahol len vymáhanú sumu. Na účet mi prišla medzičasom aj výplata, tak sa chcem opýtať, keďže som dnes dlžnú sumu vyplatila, či mi na účte zostane zostatok financií spolu s výplatou, keďže vymáhaná suma bola len vo výške 137 €. Vopred ďakujem za odpoveď a želám pekný deň.

Odpoveď: Blokácia bankového účtu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2018)

Dobrý deň. Ak sa exekúcia na peňažné plnenie vedie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, v zmysle ustanovenia § 95 ods. 1 písm. a) Exekučného poriadku platí, že: "Exekútor poverený vykonaním exekúcie prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len „príkaz na začatie exekúcie“) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom."

Z citovaného zákonného ustanovenia je zrejmé, že Vám mala byť blokovaná len dlžná suma plus príslušenstvo a nie všetky prostriedky na účte. Ak Vám boli blokované prostriedky nad rámec exekučne vymáhaného dlhu a jeho príslušenstva, pochybil buď súdny exekútor, alebo banka (v praxi sa totiž stáva, že exekútor vydá príkaz na začatie exekúcia ohľadom určitej sumy, ale banka jednoducho zablokuje všetky prostriedky na účte).

Každopádne, ak ste exekučne vymáhané nároky uhradili, zvyšok prostriedkov na Vašom účte by mal byť odblokovaný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Blokácia bankového účtu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Exekútor mi zablokoval účet. Môže byť môj dlh uhradený priamo z účtu?

Odpoveď: Blokácia bankového účtu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.05.2018)

Dobrý deň. Jedným zo spôsobov, ako vykonať exekúciu na peňažné plnenie, je prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Z uvedeného dôvodu je zrejmé, že dlh môže byť uhradený aj priamo z prostriedkov, ktoré má dlžník na účte.

V zmysle ustanovenia § 95 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku platí, že: "Exekútor poverený vykonaním exekúcie upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie."

S poukazom na uvedené skutočnosti Vám odporúčam kontaktovať exekútora čo najskôr za účelom úhrady Vášho dlhu. Ak exekučne vymáhanú pohľadávku uspokojíte do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, trovy exekúcie sú nižšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku