Máte
otázku?

Vrátenie zaplatenej zálohy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vrátenie zaplatenej zálohy

Dobry den, vznikol nam problem, ktory neviem riesit, ak sa to vobec este da riesit. Prestahovali sme sa do Malinova okr. Senec, dokoncujeme dom, ktory sme postavili. S firmou sme sa dohodli, ze nam postavia terasu. Videli sme ich pracu na susednych pozemkoch, tak sme sa s nimi dohodli, zial len ustne. Dostali zalohu, pan nam vystavil blok o zaplateni zalohy. Pracovat zacali, ale robili asi len dva dni a cely mesiac sme pocuvali, ze uz pridu a terasu dokoncia. Terasu nedokoncili, lebo bolo x-vyhovoriek. Ked som mu oznamila, ze podam trestne oznamenie a budem kontaktovat SOI, dohodli sme sa, ze vrati polovicu zalohy najneskor do 13. 7., avsak zalohu nevratil a prestal komunikovat. Neviem, ci je este nejaky sposob, ako ziskat peniaze spat, a ci blocky o zaplateni zalohy na to postacuju. Pan z firmy sa evidentne bavi, ale boli to nase peniaze, ktore sme odkladali a teraz by sme ich potrebovali pre synovu liecbu, v pondelok ho operovali. Ja som z celej situacie uz vystresovana, poradte nam prosim, na koho sa mame obratit, a ci vobec vieme tu zalohu ziskat spat, resp. jej cast. Dakujem.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

Dobrý deň, pokiaľ ide o vrátenie zaplatenej zálohy, v prvom rade bude potrebné, aby ste uvedenej firme zaslali odstúpenie od zmluvy z dôvodu omeškania. Zároveň ich vyzvite na vrátenie celej poskytnutej zálohy. V prípade, ak táto firma nebude súhlasiť s vrátením zálohy, budete sa musieť zo svojim nárokom obrátiť na súd. V súdnom konaní už nebudete môcť žalovať celú sumu, ak práce, ktoré vykonali, majú pre Vás hodnotu. V súdnom konaní by súd to zisťoval v akom rozsahu boli práce vykonané a v tomto rozsahu by odpočítal hodnotu vykonaných prác od sumy zloženej zálohy.

Trápi vás "Vrátenie zaplatenej zálohy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň,
pred zhruba 2,5 mesiacmi sme boli za projektantom ohľadom projektu na náš nový dom. Dohodli sme sa, že mu zaplatím zálohu 1000 €, lenže odvtedy už uplynuli spomínané 2,5 mesiaca a on nám nie je schopný poslať ani len pôdorys domu. Volal som mu už asi 6-7x a stále sa len vyhovára na niečo a už nás prešla trpezlivosť. Moja otázka znie, či si môžem danú zálohu pýtať nazad aj keď nemáme uzavretú zmluvu. Doklad o poslaní peňazí samozrejme mám. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 642 Obč. zákonníka :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Vo veci je potrebné odstúpiť od ústnej dohody podľa § 642 ods. 1 Obč. zákonníka a žiadať vrátenie zálohy. Súčasne projektantovi treba uviesť, aby vo veci nerobil žiadne úkony na projekte domu. Odstúpenie od ústnej dohody pošlite dopor. listom, ako aj emailom.

V prípade, že záloha nebude uhradená, dlžnú sumu budete musieť vymáhať cestou súdu.


Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, našla som si ponuku na kúpu auta, ktorá ma zaujala, začala som to teda riešiť so spoločnosťou, celý čas komunikujem s jedným pánom, ktorý odo mňa vyžiadal akontáciu 3244 €, tá suma je spomenutá aj v zmluve, ktorá je overená notárom a nasledovne zaslaná na jeho email. V skorších emailoch sme sa dohodli na akontácii v sume 2800 €, kde si po pripočítaní poplatkov za získanie tohto vozidla pripočítali 144 € na expertízu a 300 € na iné úkony spojené s prepísaním vozidla na ich firmu nasledovne môže so mnou spísať zmluvu o nájme, ktorú som ešte neodpísala. V zmluve ktorú som nepodpísala je uvedené že vozidlom nemôžem prekročiť európsku úniu tzn. vycestovať do Švajčiarska za prácou. Skôr telefonicky povedal, že to bude možné teraz s tým nesúhlasí tak ako aj druhá vec ktorá mi vadí že slovne aj písomne mi oznámil že auto bude k vyzdvihnutiu po 4 dňoch a prešiel už týždeň. Je možnosť, aby som odstúpila a získala akontáciu späť keď som neodpísala zmluvu a auto nemám? V objednávke ktorú som spomínala vyššie bolo zaznačené, že obstarávateľ má plne právo ponechať si akontáciu v plnej výške plus sumu ktorú potreboval na získanie vozidla do vlastníctva aby mi to mohol prenajímať.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke o akú spoločnosť ide, ale postup spoločnosti je viac ako neštandardný, možno ste sa stali obeťou podvodu, keďže spoločnosť od Vás žiadala úhrady /pomerne vysoké/ vopred a neustále sa menia podmienky. Naviac zmluva nie je podpísaná.

Odporúčame vo veci oznámiť spoločnosti, že keďže nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, žiadate vrátenie uhradenej zálohy vo Vami uvedenej lehote. Ak k vráteniu zálohy nedôjde, vec budete musieť riešiť cestou súdu.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby vo veci posúdil doklady, vrátane preverenia spoločností, a vymáhal uhradenú zálohu.


Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Potrebujeme pomoc. Zaplatili sme zálohu na sálu na stužkovú slávnosť 27.11.2020 a to dňa 8.5.2019. Pani s, ktorou sa to vybavovalo nám ústne oznámila, že zálohy nevracajú. Dostali sme iba potvrdenie o úhrade zálohy. Momentálne kvôli nariadeniam vlády sa stužková slávnosť konať nemôže. Zavolali sme asi s majiteľkou sály a oznámila nám, že zálohu nevrátia. Je možné právne vynútiť zálohu ? Vzhľadom aj na mimoriadnu situáciu.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 14.09.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že aktuálne píšete z tzv. červenej zóny /bratislavský kraj/.

V zmysle ust. Obč. zákonníka ide o spotrebiteľskú zmluvu, kde platia ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka, ako aj ustanovenia o ochrane spotrebiteľa, kde Vy ako žiaci - maturatni ste spotrebiteľmi.
Prenajímateľa priestorov je treba kontaktovať písomne a písomnou formou žiadať vrátenie zálohy. Ústne oznámenie zo strany zamestnanca prevádzky resp. jej prevádzkovateľa/vlastníka, že záloha sa nevracia, nie je podstatné, keďže platí ust. § 53 ods. 4 a 5 Obč. zákonníka (citujeme) :

"(4) Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré
a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
j) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,
m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,
n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,
o) oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,
r) umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom,
s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa,
t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,
u) požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase,
v) požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie,
w) požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere nesleduje jeho záujmy, alebo aby plnil v súvislosti s týmto plnením akékoľvek záväzky tretej osobe.

(5) Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prevádzka si nemôže nechať Vami uhradenú zálohu z dôvodu, že priestory nevyužijete na stužkovú.
Odstúpte od objednania priestorov vzhľadom na súčasnú situáciu a žiadajte vrátenie zálohy písomnou formou na Vami uvedený bankový účet prípadne v hotovosti s odvolaním sa na súčasnú situáciu covid. V prípade, že k vráteniu zálohy nedôjde, kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla prevádzky. Na uvedené môžete upozorniť aj vo Vami zasielanom liste.Trápi vás "Vrátenie zaplatenej zálohy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama zaplatila zálohu cca 4500 € za opravu strechy s tým, že strechu nemáme dva roky naletela, dotyční sa stále vyhovárajú sľubujú, aké kroky postúpiť, keďže mama už poslala aj písomne odstúpenie od zmluvy a žiadala vrátenie peňazí ale sa vyhovárajú, že materiál je už zakúpený (2 roky) ako postupovať, treba ísť na políciu, či. Ďakujem za odpoveď Pistekiva.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň,

nevieme, či ste sa už na našu poradňu v tejto veci neobrátili.

Pokiaľ ste urobili právne kroky - odstúpenie od zmluvy a požiadavka na vrátenie zálohy, pričom reakciou bolo, že nejaký stav. materiál je zakúpený, odporúčame vo veci podať trestné oznámenie, a súčasne podať aj návrh na vydanie platobného rozkazu cestou advokáta. Pri splnení zákonných požiadaviek platobný rozkaz bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní.

Advokát by Vám vedel pomôcť zhodnotiť situáciu z hľadiska dlžníka aspoň podľa informácií dostupných na internete, ako aj z hľadiska uplatnenia pohľadávky v súdnom konaní.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie zaplatenej zálohy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku