Máte
otázku?

Vrátenie zaplatenej zálohy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Vrátenie zaplatenej zálohy

Dobrý deň, vyskytol sa nám problém, ktorý neviem riešiť, ak je to vôbec ešte možné. Presťahovali sme sa do Malinova v okrese Senec, kde sme postavili dom, ktorý teraz dokončujeme. Dojednali sme sa s jednou firmou, že nám postavia terasu. Na ich dôveryhodnosť sme sa spoľahli na základe ich práce na susedných pozemkoch a dohodli sme sa s nimi, žiaľ, len ústne. Po zaplatení zálohy nám páni vydali doklad o jej zaplatení. Pracovali len dva dni a počas celého mesiaca nás uisťovali, že budú pokračovať a terasu dokončia. Terasu však nedokončili, vždy mali množstvo výhovoriek. Keď som mu oznámila, že podám trestné oznámenie a budem kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), dohodli sme sa, že najneskôr do 13. júla vráti polovicu zálohy. Zálohu však nevrátil a prestal s nami komunikovať. Netuším, či je ešte nejaký spôsob, ako získať naše peniaze späť, a či doklady o zaplatení zálohy na to postačujú. Pán z firmy sa evidentne zabáva na našom úkoru. Šlo o naše peniaze, ktoré sme šetrili a teraz by sme ich potrebovali na synovu liečbu; v pondelok ho operovali. Som celá vystresovaná z tejto situácie. Prosím, poraďte nám, na koho sa máme obrátiť, a či máme možnosť túto zálohu získať späť, resp. jej časť. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

Dobrý deň, pokiaľ ide o vrátenie zaplatenej zálohy, v prvom rade bude potrebné, aby ste uvedenej firme zaslali odstúpenie od zmluvy z dôvodu omeškania. Zároveň ich vyzvite na vrátenie celej poskytnutej zálohy. V prípade, ak táto firma nebude súhlasiť s vrátením zálohy, budete sa musieť zo svojim nárokom obrátiť na súd. V súdnom konaní už nebudete môcť žalovať celú sumu, ak práce, ktoré vykonali, majú pre Vás hodnotu. V súdnom konaní by súd to zisťoval v akom rozsahu boli práce vykonané a v tomto rozsahu by odpočítal hodnotu vykonaných prác od sumy zloženej zálohy.

Trápi vás "Vrátenie zaplatenej zálohy" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál



4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:



Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, Pred približne 2,5 mesiacmi sme kontaktovať projektanta ohľadom projektu na náš nový dom. Dohodli sme sa, že mu zaplatíme zálohu 1000 eur, no odvtedy uplynuli už spomenuté 2,5 mesiaca a on nám ešte neposlal ani len pôdorys domu. Už som mu volal asi 6-7 krát a stále sa len vyhovára. Strácame trpezlivosť. Moja otázka znie: Môžem si pýtať späť uhradenú zálohu aj keď nemáme uzavretú zmluvu? Doklad o poslaní peňazí, samozrejme, mám. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust. § 642 Obč. zákonníka :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Vo veci je potrebné odstúpiť od ústnej dohody podľa § 642 ods. 1 Obč. zákonníka a žiadať vrátenie zálohy. Súčasne projektantovi treba uviesť, aby vo veci nerobil žiadne úkony na projekte domu. Odstúpenie od ústnej dohody pošlite dopor. listom, ako aj emailom.

V prípade, že záloha nebude uhradená, dlžnú sumu budete musieť vymáhať cestou súdu.


Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, našla som si ponuku na kúpu auta, ktorá ma zaujala, začala som to teda riešiť so spoločnosťou, celý čas komunikujem s jedným pánom, ktorý odo mňa vyžiadal akontáciu 3244 €, tá suma je spomenutá aj v zmluve, ktorá je overená notárom a nasledovne zaslaná na jeho email. V skorších emailoch sme sa dohodli na akontácii v sume 2800 €, kde si po pripočítaní poplatkov za získanie tohto vozidla pripočítali 144 € na expertízu a 300 € na iné úkony spojené s prepísaním vozidla na ich firmu nasledovne môže so mnou spísať zmluvu o nájme, ktorú som ešte neodpísala. V zmluve ktorú som nepodpísala je uvedené že vozidlom nemôžem prekročiť európsku úniu tzn. vycestovať do Švajčiarska za prácou. Skôr telefonicky povedal, že to bude možné teraz s tým nesúhlasí tak ako aj druhá vec ktorá mi vadí že slovne aj písomne mi oznámil že auto bude k vyzdvihnutiu po 4 dňoch a prešiel už týždeň. Je možnosť, aby som odstúpila a získala akontáciu späť keď som neodpísala zmluvu a auto nemám? V objednávke ktorú som spomínala vyššie bolo zaznačené, že obstarávateľ má plne právo ponechať si akontáciu v plnej výške plus sumu ktorú potreboval na získanie vozidla do vlastníctva aby mi to mohol prenajímať.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 10.12.2020)

Dobrý deň,
nepíšete v otázke o akú spoločnosť ide, ale postup spoločnosti je viac ako neštandardný, možno ste sa stali obeťou podvodu, keďže spoločnosť od Vás žiadala úhrady /pomerne vysoké/ vopred a neustále sa menia podmienky. Naviac zmluva nie je podpísaná.

Odporúčame vo veci oznámiť spoločnosti, že keďže nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, žiadate vrátenie uhradenej zálohy vo Vami uvedenej lehote. Ak k vráteniu zálohy nedôjde, vec budete musieť riešiť cestou súdu.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby vo veci posúdil doklady, vrátane preverenia spoločností, a vymáhal uhradenú zálohu.


Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň,
Potrebujeme pomoc. Zaplatili sme zálohu za sálu na stužkovú slávnosť 27. 11. 2020 a to dňa 8. 5. 2019. Pani, s ktorou sme to vybavovali, nám ústne oznámila, že zálohy nevracajú. Dostali sme iba potvrdenie o úhrade zálohy. Momentálne, kvôli nariadeniam vlády, sa stužková slávnosť konať nemôže. Zavolali sme aj majiteľke sály a oznámila nám, že zálohu nevráti. Je možné právne vynútiť vrátenie zálohy? Vzhľadom aj na mimoriadnu situáciu.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 14.09.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že aktuálne píšete z tzv. červenej zóny /bratislavský kraj/.

V zmysle ust. Obč. zákonníka ide o spotrebiteľskú zmluvu, kde platia ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka, ako aj ustanovenia o ochrane spotrebiteľa, kde Vy ako žiaci - maturatni ste spotrebiteľmi.
Prenajímateľa priestorov je treba kontaktovať písomne a písomnou formou žiadať vrátenie zálohy. Ústne oznámenie zo strany zamestnanca prevádzky resp. jej prevádzkovateľa/vlastníka, že záloha sa nevracia, nie je podstatné, keďže platí ust. § 53 ods. 4 a 5 Obč. zákonníka (citujeme) :

"(4) Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré
a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
j) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,
m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,
n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,
o) oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,
r) umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom,
s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa,
t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,
u) požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase,
v) požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie,
w) požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere nesleduje jeho záujmy, alebo aby plnil v súvislosti s týmto plnením akékoľvek záväzky tretej osobe.

(5) Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že prevádzka si nemôže nechať Vami uhradenú zálohu z dôvodu, že priestory nevyužijete na stužkovú.
Odstúpte od objednania priestorov vzhľadom na súčasnú situáciu a žiadajte vrátenie zálohy písomnou formou na Vami uvedený bankový účet prípadne v hotovosti s odvolaním sa na súčasnú situáciu covid. V prípade, že k vráteniu zálohy nedôjde, kontaktujte Slov. obchodnú inšpekciu podľa sídla prevádzky. Na uvedené môžete upozorniť aj vo Vami zasielanom liste.



Trápi vás "Vrátenie zaplatenej zálohy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie zaplatenej zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama zaplatila zálohu približne 4500 € za opravu strechy. Aj napriek tomu, že sme už dva roky bez strechy, dotyční sa stále vyhovárajú a dávajú nerealizované sľuby. Naše otázky sú, aké kroky podniknúť, keďže moja mama už poslala aj písomné odstúpenie od zmluvy a žiadala vrátenie peňazí, no stále sa vyhovárajú na zakúpený materiál (pred 2 rokmi). Aké by mali byť ďalšie kroky? Je potrebné obrátiť sa na políciu? Ďakujem za odpoveď, Pistekiva.

Odpoveď: Vrátenie zaplatenej zálohy

(odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň,

nevieme, či ste sa už na našu poradňu v tejto veci neobrátili.

Pokiaľ ste urobili právne kroky - odstúpenie od zmluvy a požiadavka na vrátenie zálohy, pričom reakciou bolo, že nejaký stav. materiál je zakúpený, odporúčame vo veci podať trestné oznámenie, a súčasne podať aj návrh na vydanie platobného rozkazu cestou advokáta. Pri splnení zákonných požiadaviek platobný rozkaz bude vydaný v lehote do 10 pracovných dní.

Advokát by Vám vedel pomôcť zhodnotiť situáciu z hľadiska dlžníka aspoň podľa informácií dostupných na internete, ako aj z hľadiska uplatnenia pohľadávky v súdnom konaní.

 



V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie zaplatenej zálohy" a chcete pomôcť?



Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:



najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava