Máte
otázku?

Vrátenie zálohy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra

Otázka: Vrátenie zálohy

V marci sme si objednali kuchynskú linku na mieru od poľskej firmy. Už po niekoľkých dňoch nám prišli zamerať kuchyňu. Zálohu sme museli zaplatiť okamžite, a to v hotovosti. Sľúbili nám, že vizualizáciu nám zrealizujú už nasledujúci deň. Pri vybavovaní platby sme dostali doklad, ktorý obsahoval sumu zálohy, celkovú sumu za tovar a termín dodania tovaru, ktorý mal byť 6 až 8 týždňov. Avšak s vizualizáciou meškali až dva týždne. Počas prvých 6 týždňov čakania som ich začal oslovoval a kontroloval jej stav výroby. Na začiatku odoberali telefón, avšak len mi sľúbili, že to bude hotové čoskoro. Potom už iba ignorovali moje volania. Napísali mi iba jednu SMS, že linka je na 80 % hotová, ale odvtedy od nich nič. Chcel by som vrátiť zálohu, ako to mám spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že ste si objednali zhotovenie kuchynskej linky na mieru za odplatu, mám za to, že ste s danou firmou uzavreli zmluvu o dielo. Pre takúto zmluvu sa nevyžaduje písomná forma, ale vo všeobecnosti platí, že je vhodnejšie dať zmluvu do písomnej podoby. Ako objednávateľ (a navyše spotrebiteľ) máte právo od zmluvy odstúpiť až do zhotovenia diela.

Podľa ustanovenia § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí: „Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.“

S poukazom na uvedené je preto najskôr potrebné od zmluvy odstúpiť (pre zachovanie právnej istoty odporúčam písomnú formu) a následne vyzvať zhotoviteľa na vrátenie zálohy. Pokiaľ k vráteniu zálohy zo strany zhotoviteľa nedôjde dobrovoľne, môžete sa obrátiť na súd.

Trápi vás "Vrátenie zálohy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je v poriadku, že stomatologická ambulancia odmieta vrátiť zálohu vo výške 250 eur, ktorá bola uhradená vopred za výkon pod celkovou anestéziou. Ambulancia sa odvoláva na dokument, v ktorom je uvedené, že záloha bude vrátená iba v prípade, ak ich anestéziológ zhodnotí stav dieťaťa ako nevhodný pre zákrok v jednodňovej chirurgii. Alternatívne ponúkajú možnosť využitia zálohy ako kreditu pre iné ošetrenia. Z viacerých dôvodov som sa rozhodla nevyužiť služby tejto kliniky a informovala som ich o tom telefonicky 24. októbra 2023 a opätovne 14. novembra 2023. Plánovaný zákrok mal prebehnúť 23. novembra 2023. Podpísaný dokument má klinika, a keďže som si ho vyžiadala e-mailom a nedostala, nemám k nemu prístup. Navyše, na webovej stránke kliniky sa nehovorí o zálohe ani o možnostiach jej vrátenia. Podľa ich vyjadrení ide o interné podmienky. Rada by som vedela, či postupujú v súlade s právom, keď neposkytujú možnosť vrátenia zálohy pre prípad, že sa rozhodnem zákrok u nich s dieťaťom nepodstúpiť a ani v budúcnosti neplánujem využiť ich služby. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 16.11.2023)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate peripetie v súvislosti s plánovaných ošetrením vášho dieťaťa na stomatolog. klinike a to v anestézii prípadne bez nej, ktoré sa malo realizovať dňa 23.11.2023 /dnes je 16.11.2023/.

Z rôznych dôvodov ste sa rozhodli zákrok na nemenovanej klinike neabsolvovať a žiadate ich o vrátenie uhradenej zálohy vo výške.

Z otázky predpokladáme, že máte doklad o úhrade sumy 250 €. Z otázky vyplýva, že ste klinike oznámili, že zákrok na klinike nebude realizovaný a preto žiadate vrátenie uhradenej zálohy.

Odporúčam vo veci kliniku kontaktovať písomne a žiadať vrátenie zálohy, keďže im už bolo oznámené, že zákrok na klinike nebude realizovaný. Určite súčasne lehotu na vrátenie zálohy s tým upozornením, že ak záloha vrátená nebude na váš bankový účet, potom ohľadom dlžnej sumy podáte žalobu na súd. Môžete im tiež oznámiť, že zvažujete aj kontaktovanie komerčných médií /napr. TV JOJ/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to so vrátením zálohy. Zaplatil som zálohu vo výške 4000 € za drevoobrábací stroj, no čakám na neho už takmer rok. Pri otázke vrátenia zálohy mi bolo odpovedané, že zálohu nepreplácajú. Aké mám možnosti na vynútenie vrátenia zálohy, buď v plnej výške alebo aspoň jej časti? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 07.10.2022)

Dobrý deň, nevieme podrobnosti prípadu, ale lehota ak lehota dodania drevoobrábacieho stroja už uplynula a nedohodli ste sa na jej predĺžení, je potrebné od zmluvy odstúpiť v súlade s ust. § 613 Obč. zákonníka :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

Na základe vyššie uvedeného odporúčam písomne doporučeným listom odstúpiť od objednávky a žiadať súčasne vrátenie zálohy 4000 € v celosti vo vami uvedenej lehote, max. 5 dní. Uvádzame, že na odstúpenie od zmluvy nepotrebujete súhlas predávajúceho.

Ak k vráteniu peňazí nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu aj s dokladmi, aby sme vám vo veci pomohli.

 


Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, Dňa 22. 7. 22 som uhradil zálohu za tovar, konkrétne za kamenný obklad, v pobočke spoločnosti MPL Krystav Malacky. Od tej doby však tovar nemám a údajne pobočka ukončila svoju činnosť a nahradí ju iná firma. Predpokladá sa, že pôvodná firma bude čoskoro v likvidácii. Mohli by ste, prosím, poskytnúť pomoc alebo rady, ako by som mal ďalej postupovať? Zaplatil som sumu 1076 eur a mám pokladničný doklad aj potvrdenú objednávku. Mám pocit, že som sa stal obeťou podvodu, pretože každý človek s ktorým som bol v päťdanej firme v kontakte, mi poskytol inú informáciu. Komunikácia prebiehala výlučne prostredníctvom telefónu alebo e-mailu. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 17.09.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame,  že ak ste si tovar objednali či už osobne alebo cez internet, a aj uhradili zálohu, pričom ste sa dohodli na termíne dodania, a tovar dodaný nebol, môžete od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade platí ust. § 613 Obč. zákonníka :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."
 
V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia môžete odstúpiť od zmluvy ak lehota na plnenie uplynula a predávajúci na vašu urgenciu nijako nereagoval. Odstúpenie od zmluvy realizujte doporučeným listom. Predávajúci je povinný vám vrátiť uhradenú zálohu.
 
Ak ste ale tovar objednávali cez internet, potom rovnako môžete odstúpiť od zmluvy v zmysle ust. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho /§ 7/ a to aj bez uvedenia dôvodu a spoločnosť je povinná vám vrátiť peniaze najneskoršie do 14 kalendárnych dní.  Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý by mal byť zverejnený na stránke spoločnosti, prípadne využiť prílohu č. 3 vyššie uvedeného zákona.

Je však možné, že spoločnosť len zrušila svoju pobočku v Malackách a vašu objednávku vybavuje iná pobočka. Toto musíte zistiť u predávajúceho, kde odporúčame kontaktovať predávajúceho v jeho sídle /Bratislava/a to s tým, že ak vám nebude daná uspokojivá odpoveď a teda aj zrealizovaná vaša objednávka, od zmluvy môžete odstúpiť v zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení. Predávajúci je povinný vám vrátiť všetky peniaze.
Kontakty na uvedneú spoločnosť nájdete na stránke mpl.sk.
V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Trápi vás "Vrátenie zálohy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, Vložili sme zálohu 500 eur do spoločnosti AAA Auto a neskôr sme sa doma rozhodli, že auto nekúpime. Zatiaľ sme nepodpisali žiadnu zmluvu. Máme nárok na vrátenie tejto zálohy, o ktorej platbe máme aj doklad? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 07.03.2022)

Dobrý deň,
samozrejme. Ak po zaplatení zálohy nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na ktorú sa záloha poskytla, ten kto zálohu prevzal musí ju vrátiť.

Podľa ustanovenia § 498 Občianskeho zákonníka v platnom znení a tiež v znení platnom v čase odovzdania zálohy na budúce plnenie (13. augusta 1997), platí, že na to, čo dal pred uzavretím zmluvy niektorý účastník, hľadí sa ako na preddavok. Znamená to, že pokiaľ pred uzavretím zmluvy poskytne jedna strana niečo, čo má byť predmetom jej budúceho záväzku zo zmluvy, je stanovená vyvrátiteľná právna domnienka, že v pochybnostiach sa plnenie poskytnuté medzi účastníkmi pred uzatvorením zmluvy, z ktorej má záväzok na plnenie ešte len vzniknúť, považuje za preddavok, t.j. za splátku na dohodnuté budúce plnenie. Podstatné je, že plnenie bolo poskytnuté predtým, než malo dôjsť k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a že bolo poskytnuté a druhou stranou prijaté v súvislosti so zamýšľanou kúpu. Pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, má ten, kto preddavok poskytol, právo na jeho vrátenie, inak by sa druhá strana bezdôvodne obohatila, lebo právny dôvod, na základe ktorého bola záloha na budúcu kúpu prijatá, odpadol. Pre posúdenie veci podľa ustanovenia § 498 Občianskeho zákonníka je nepodstatné, či účastníci uzatvorili dohodu o budúcej kúpnej zmluve, príp., či taká dohoda je alebo nie je platná.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. septembra 2011, sp. zn. 4 Cdo 256/2010)


Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, zložil som zálohu na starší šmykom riadený nakladač v hodnote 1000 €. Cena v inzeráte bola 20000 € + DPH. Pri kontakte s predávajúcim mi oznámil, že na faktúru bude 14000 € + DPH a zvyšok 5000 €. Toto mi ako plátcovi DPH nevyhovuje, a preto by som si chcel zálohu vrátiť. Prosím o radu, ako mám postupovať. Ďakujem. Marek.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 06.09.2021)

Dobrý deň,
predpokladáme, že máte aspoň doklad k úhrade zálohy 1000 € /bankový prevod, pošt. poukážka prípadne výdavkový pokl. doklad/. AK je to tak, potom treba vyzvať predávajúceho, aby Vám zálohu vrátil vo Vami uvedenej lehote. Urobte tak písomne dopor. listom, minimálne však emailom. Ak k úhrade nedôjde, treba podať návrh na súd na vydanie platobného rozkazu.
Ak by ste kontaktovali advokáta s problematikou podania na súd, potom súd po splnení zákonných podmienok vydá platobný rozkaz do 10 pracovných dní. Advokát komunikuje so súdom elektronicky.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám zákazníka, ktorý si objednal dielo na mieru, konkrétne nerezovú vŕtivku. Avšak v priebehu práce sa rozhodol, že výrobok nechce a požaduje vrátenie zálohy. Ja som však už dal vypracovať vykresovú dokumentáciu, nakúpil materiál a zaplatil kooperačnú firmu. Vo výsledku sa moje náklady rovnajú zálohe vo výške 2500 €. Keďže je projekt na mieru, neviem ho predať inému zákazníkovi. Rád by som sa poradil, ako by som mal postupovať a na akú výšku má zákazník právo. Ďakujem. Martin.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 05.04.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že máte spísanú zmluvu o dielo, resp. písomne potvrdenú objednávku o prdmete diela s dohodou o cene. Súčasne predpokladáme, že s objednávateľom - zákazníkom ste jednali osobne. Ak je to tak, potom platí ust. § 642 Obč. zákonníka :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady."
 
V otázke uvádzate, že za účelom splnenia zákazky ste nakúpili materiál a zaplatili kooperujúcu firmu. Tu zrejme dôjde k sporu so zákazníkom, kedže je otázne či tento nakúpený materiál už nie je možné použiť ak nebol ani čiastočne použitý na prípravu diela /vírivka/, ako aj zaplatenie kooperujúcej firmy, ktorá zrejme ešte na diele nepracovala.

Trápi vás "Vrátenie zálohy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať v prípade vrátenia zálohy za nehnuteľnosť. Po telefonickej dohode a následnom odoslaní SMS s kontaktnými údajmi a číslom účtu predávajúceho, som mu poslal zálohu 1 000 eur na účet. Písomnú zmluvu o zálohe sme nespísali, jediné, čo mám, je SMS s jeho kontaktom a výpis z účtu o prevode. Z určitých dôvodov som sa rozhodol nehnuteľnosť nekúpiť a požiadal som predávajúceho o vrátenie zálohy. Sľúbil, že mi ju pošle dňa 2.11., no zatiaľ mi nič neprišlo. Mám ho požiadať písomne o vrátenie peňazí, alebo to mám riešiť ako bezdôvodne obohatenie? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 06.11.2020)

Dobrý deň,
ak ste nemali písomnú dohodu a on Vám odpísal, že Vám ju pošle 2.11. tak akceptoval to, že nemáte záujem o nehnuteľnosť a mal by Vám ju vrátiť. Odporúčam ho písomne vyzvať a dať mu napr. 7 dňovú lehotu. Ak Vám peniaze nevráti, treba podať žalobu.


Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Zaplatil som firme zálohu 400 eur za autorádio, ktoré mi mali následne namontovať. Montáž však aj po troch týždňoch neprebehla. Vyzval som firmu na vrátenie zálohy 400 eur za autorádio, ktoré nie je namontované, avšak firma nereaguje. S firmou som mal len ústnu dohodu a komunikácia prebiehala cez e-mail. Ako by som mal, prosím, postupovať? Ďakujem s úctou.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
v tomto prípade bude potrebné od zmluvy o montáži autorádia odstúpiť a vyzvať firmu (nakoľko je už v omeškaní), aby Vám vrátila zaplatenú zálohu. Ak by tak nespravili dobrovoľne, budete ich môcť aj žalovať na súde o vrátenie 400,- €.

Pre úspešné vymoženie Vašej pohľadávky je však dôležité, aby ste disponovali dokladom o tom, že ste im buď v hotovosti previedli peniaze alebo vykonali bankový prevod. Ak nemáte doklad o poskytnutí a zaplatení zálohy, môžete sa ocitnúť v dôkaznej núdzi.


Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň. Rada by som sa opýtala na nasledujúci problém. Mojej budúcej švagrine sa zrušila svadba kvôli súčasnej vírusovej situácii, ale organizátori nechcú vrátiť zálohu za sálu vo výške 400 eur. Je v takomto prípade návrat zálohy na mieste? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň prajem,

to, či má, alebo nemá nárok na vrátenie zálohy záleží od dohody. Ak sa však nedohodli inak, teoreticky by mohla žiadať vrátiť peniaze z dôvodu nemožnosti plnenia, no bolo by potrebné skúmať, či možno plnenie vykonať dodatočne, aký hospodársky význam by to malo pre nevestu a pod..  Tiež dosť záleží na dohode. Presne sa to však nedá povedať bez toho, aby sme poznali podrobnosti.


Trápi vás "Vrátenie zálohy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň. V auguste 2019 sme objednali pobyt žiakov na škole v prírode na máj 2020. Chceme tento pobyt zrušiť a požiadame o vrátenie záloh z dôvodu koronavírusu. Majiteľ zariadenia nás telefonicky kontaktoval a navrhol presunutie pobytu. To však z našej strany nie je možné, pretože žiaci budú v nasledujúcom školskom roku prerozdelení do iných tried. Majiteľ zariadenia nám telefonicky oznámil, že by sme mali počkať, ako sa situácia vyvinie a ústne nám prisľúbil vrátenie peňazí, ale postupne, a nie všetko naraz. Tento rozhovor prebiehal telefonicky. 1. Chceme zrušiť pobyt a požiadať o vrátenie peňazí. 2. Chceli by sme sa opýtať, či je k tomuto postupujúcej vráteniu peňazí dostatočný ústny prísľub založený na telefónnom rozhovore, alebo je potrebná písomná žiadosť. Ak je potrebná žiadosť, prosím o radu, čo je dôležité v nej napísať. 3. Radi by sme sa dozvedeli, ako najlepšie reagovať na návrh postupného vrátenia peňazí. 4. Máme čakať, ako sa situácia vyvinie, alebo by sme mali riešiť otázku vrátenia peňazí hneď? Ďakujem Vám za odpovede.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

(odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň,

v súlade s ust. § 759 Obč. zákonníka je treba písomne odstúpiť od zmluvy o ubytovaní :

" Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je povinný. nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť."

Následne zo zákona platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a ubytovateľ je povinný Vám vrátiť zaplatenú zálohu resp. celú platbu, ktorú ste uhradili. V odstúpení od zmluvy žiadajte vrátenie peňazí na Vami uvedený účet a lehote.

Nie je dôvod navrátenie peňazí v splátkach.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie zálohy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.