Vrátenie zálohy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 15. 6. 2017

Otázka: Vrátenie zálohy

V marci sme objednali kuchynskú linku na mieru od poľskej firmy. Za pár dní nám prišli zamerať kuchyňu. Zálohu sme mali hneď zaplatiť v hotovosti. Vizualizáciu nám sľúbili na druhý deň. Dostali sme doklad, kde je uvedená suma zálohy, celková suma tovaru a je tam aj termín dodania tovaru 6 až 8 týždňov. S vizualizáciou meškali dva týždne. Čakal som 6 týždňov potom som ich začal otravovať. Na začiatku zdvíhali telefón, ale len sľúbili, že to už bude. Potom už telefón ignorovali. Napísali len SMS, že linka je už hotová na 80 %, ale odvtedy nič. Chcem naspäť zálohu, čo môžem spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že ste si objednali zhotovenie kuchynskej linky na mieru za odplatu, mám za to, že ste s danou firmou uzavreli zmluvu o dielo. Pre takúto zmluvu sa nevyžaduje písomná forma, ale vo všeobecnosti platí, že je vhodnejšie dať zmluvu do písomnej podoby. Ako objednávateľ (a navyše spotrebiteľ) máte právo od zmluvy odstúpiť až do zhotovenia diela.

Podľa ustanovenia § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí: „Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.“

S poukazom na uvedené je preto najskôr potrebné od zmluvy odstúpiť (pre zachovanie právnej istoty odporúčam písomnú formu) a následne vyzvať zhotoviteľa na vrátenie zálohy. Pokiaľ k vráteniu zálohy zo strany zhotoviteľa nedôjde dobrovoľne, môžete sa obrátiť na súd.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať. Mojej budúcej švagrinej sa zrušila svadba kvoli tomuto vírusu čo teraz je. No bohužiaľ jej ale nechcú vrátiť zálohu za sálu 400e. A moja otázka znie mali by jej to vrátiť, keď je takáto situácia aká je?
Vopred za odpoveď ďakujem.

 

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň prajem,

to, či má, alebo nemá nárok na vrátenie zálohy záleží od dohody. Ak sa však nedohodli inak, teoreticky by mohla žiadať vrátiť peniaze z dôvodu nemožnosti plnenia, no bolo by potrebné skúmať, či možno plnenie vykonať dodatočne, aký hospodársky význam by to malo pre nevestu a pod..  Tiež dosť záleží na dohode. Presne sa to však nedá povedať bez toho, aby sme poznali podrobnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň. V auguste 2019 sme objednali pobyt žiakov v škole v prírode na máj 2020. Chceme zrušiť tento pobyt a žiadať o vrátenie zálohy z dôvodu koronavírusu. Majiteľ zariadenia nás tel. kontaktoval a navrhol presunutie pobytu. To však nie je z našej strany možné, pretože žiaci budú v ďalšom sk. Roku
prerozdelení do iných tried. Telefonicky nám majiteľ zariadenia povedal, aby sme ešte počkali, ako sa situácia vyvinie a ústne prisľúbil vrátenie peňazí, ale asi postupne, určite nie naraz. Všetko prebehlo na základe telefonátu.
1. Chceme zrušiť pobyt a žiadať o vrátenie peňazí.
2. Stačí k tomu prísľub, na základe tel. rozhovoru, alebo je potrebná písomná žiadosť. Ak to ma byt žiadosť, čo je dôležité v nej napísať.
3. Ako treba reagovať na návrh postupného vrátenia peňazí.
4. Mame ešte čakať ako sa situácia vyvinie, alebo to riešiť hneď.
Ďakujem Vám.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2020)

Dobrý deň,

v súlade s ust. § 759 Obč. zákonníka je treba písomne odstúpiť od zmluvy o ubytovaní :

" Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je povinný. nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť."

Následne zo zákona platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a ubytovateľ je povinný Vám vrátiť zaplatenú zálohu resp. celú platbu, ktorú ste uhradili. V odstúpení od zmluvy žiadajte vrátenie peňazí na Vami uvedený účet a lehote.

Nie je dôvod navrátenie peňazí v splátkach.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, dna 6. 6. 2020 sme mali mať svadbu. Pre súčasnú situáciu sme ju chceli zrušiť, zaplatili sme však zálohu 1000e v reštaurácií. Zálohu nám samozrejme majiteľ vrátiť nechce. Záloha však bola zaplatená len na základe mailovej komunikácie, nemáme podpísanú s ním žiadnu zmluvu. Je možné ju nejak vymôcť ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, 

vo veci aj keď nebola uzatvorená žiadna zmluva, odporúčame v súlade s ust. §  7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť od objednávky  emailom a žiadať vrátenie zálohy (citujeme) :

"(1) Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h), spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

a) prevzatia tovaru podľa odseku 4 v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

(2) Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

(3) Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) ani v dodatočnej lehote podľa odseku 2, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1."

 

Prevádzkovateľ  zariadenia ako predávajúci povinný Vám vrátiť uhradenú zálohu najneskoršie do 14 dní po odstúpení.

V prípade, že k vráteniu zálohy nedôjde, kontaktujte Slovenskú obchodnú inšpekciu podľa sídla predávajúceho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň,
rezervovali sme si so skupinou kamarátov pobyt na chate. Boli sme sa nej aj minulý rok, všetko bolo v poriadku, bez problémov.
Tento rok sme priestor rezervovali opäť a zaplatili zálohu vo výške 450 eur. Vzhľadom na situáciu s koronavirusom, a teda nie našou vinou, sa pobytu zúčastniť nemôžeme. Prevádzkovateľa som prvý raz kontaktovala 23. 3. Emailom a žiadala o informáciu ohľadom storno poplatku. Rovnako som mu písala i dnes, že termín z dôvodu koronavírusu rusíme. Doteraz sa neozval.
Prosím, mame nárok na vrátenie zálohy? Ak áno, v akej výške? A tiež aj, ak by majiteľ chaty (s ktorým sme neuzatvorili zmluvu, iba mi emailom potvrdil prijatie zálohy na daný termín) ďalej nekomunikoval, ako mame postupovať?
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.  Katarína

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2020)

Dobrý deň,

vo veci je potrebné písomne odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, minimálne emailom a to v súlade s ust. § 759 Obč. zákonníka :

"(1) Ubytovaný môže odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú ubytovateľovi predčasným zrušením ubytovania je ubytovaný povinný nahradiť, iba ak nemohol ubytovateľ ujme zabrániť. (2) Ubytovateľ môže od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy."

Nie je právny dôvod, aby Vám nebola vrátená uhradená záloha, zmluvná pokuta zo strany ubytovateľa nie je oprávnená, musí Vám vrátiť celú zálohu.

 

Z ust. § 48 ods. 2 Obč. zákonníka platí, že odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje a každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal (§ 457 Obč. zákonníka).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám podobný problém so šatami. Platí, že musia vrátiť zálohu aj v tom prípade, pokiaľ som podpísala zmluvu, kde sa uvádza, že záloha mi prepadá, ak odstúpim od zmluvy, teda nemám nárok na vrátenie?

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, zo skutočností uvedených vo Vašej otázke vyplýva, že predmetná záloha, ktorá bola zaplatená je akousi zmluvnou pokutou (sankciou) za to, že ste od zmluvy odstúpili. Ak toto naozaj zo zmluvy vyplýva, je možné, že ide o neplatné ustanovenie zmluvy, nakoľko odstúpenie od zmluvy, ako uplatnenie svojho práva, nie je možné sankcionovať. Na podrobné posúdenie a odporúčanie Vášho postupu je však potrebné podrobne sa oboznámiť s celým prípadom a najmä zmluvou. Odporúčame Vám spolu so zmluvou vyhľadať advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám bude vedieť poradiť ako vo veci postupovať tak, aby Vám bola záloha vrátená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, ako získať zálohu spať? Zaplatili sme živnostníkovi 150 eur, ktorý nám mal zhotoviť zámkovú dlažbu a podklad pod altánok. Keď prišiel v dohodnutý termín nemal žiadne náradie na prácu vyrovnal nám terén a potom povedal, že náradie bude mať až o dva mesiace. My nemôžeme toľko čakať, a tak sme my povedali, že idstupyjeme od dohody na zrealizovanie zámkovej dlažby, a že prácu, ktorú tam urobil mu zaplatíme, že nech si vystaví faktúru a zvyšok nám mal vrátiť. Pracoval max. 2 hodiny. Dodnes sa nám neozval nedvíha telefón neodpovedá na sms. Je to už 6 dni ďakujem za radu.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame písomne v súlade s ust. § 642 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy o dielo a žiadať vrátenie poskytnutej zálohy po odpočte ceny vykonaných prác na Vami uvedený bankový účet alebo poštovou poukážkou /citujeme/ :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

V prípade, že následne po odstúpení od zmluvy nedôjde k vráteniu zostatku zaplatenej zálohy, môžete zhotoviteľovi uviesť, že vec odstúpite na súd, kde bude musieť znášať aj trovy spojené so súdnym konaním /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania advokátom/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Čakanie na vrátenie zálohy: Firma, ktorá mala zhotoviť dielo nedodržala zmluvu, dielo nevykonala. Písomne som firmu vyzval o vrátenie zálohy. Následne som tiež písomne odstúpil od zmluvy a opätovne vyzval o vrátenie zálohy. Od doručenia doporučenej zásielky /odstúpenie/ prešiel týždeň. Koľko mám čakať? Na koho sa už teraz môžem obrátiť, aby sa vec urýchlila? Ide o pár stovák eur. Vďaka.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že firma, ktorá mala zhotoviť dielo, toto nevykonala v dohodnutej dobe a preto ste od zmluvy odstúpili, pričom ste predtým uhradili zálohu.

Podľa ust. §  642 Obč. zákonníka platí :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Podľa ust. § 48 Obč. zákonníka platí, že "od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak."


Zákon pri zmluve o dielo nestanovuje lehotu na vrátenie zálohy, preto treba vychádzať z ust. pojmov primeranej lehoty pti omeškaní dlžníka.
Napíšte preto zhotoviteľovi, že obratom žiadate vrátenie poskytnutej zálohy, najneskoršie do 7 dní a v prípade, že nedôjde k jej vráteniu budete musieť vymáhať zálohu cestou súdu vrátane úrokov z omeškania. Zhotoviteľa môžete upozorniť so všeobecne známou skutočnosťou, že so súdnym konaním sú spojené náklady (súdny poplatok a trovy zastupovania advokátom).

V prípade potreby vymáhať nevrátenú zálohu nás môžete kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám 2 otázky: 1. Dna 22. 11. Som uhradila zálohu 200e za požičanie svadobných šiat na máj 2019. Keďže som sa medzitým rozhodla pre iné šaty chcem, aby mi zálohu vrátili spať. Platila som v hotovosti a ako doklad mám „Potvrdenie o prevzatí zálohy za rezerváciu. Čo sa týka šiat museli by mi ich upraviť až 2 týždne pred svadbou. Dovtedy si ich môže poziciat aj iná nevesta. Tzn. ich korektúra ešte nenastala. 2. Zaplatili sme zálohu jednému DJ na svadbu. Kým sme nezaplatili zálohu bol veľmi milý a komunikatívny. Dohodli sme sa, že v daný týždeň budem v okolí a chcem sa s ním stretnúť. Potvrdil, že samozrejme mám mu dať vedieť pár dni pred tým. Týždeň pred dohodnutým týždňom som mu písala, že kedy mu to vyhovuje. Odpoveď bola, že on nevie kde vtedy bude, a že je ten tyzdn vybookovany. Bol arogantný a taká komunikácia sa mi nepáčila, keďže vedel, že nežijem na Slovensku. Medzitým som na neho dostala veľmi zle referencie, a preto chcem, aby nám zálohu vrátil. Mám aj podozrenie, že si všetky dobre referencie na jeho stránkach písal sám, keďže sú z rovnakého dna. Nie je spísaná žiadna dohoda, mám len emaily. Mohli by ste mi prosím poradiť ako dostať spať obe zálohy? Ďakujem Anka.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že máte príjmové pokladničné doklady o úhrade zálohy na budúce služby, ktoré sa mali realizovať v roku 2019.
Keďže o služby už nemáte záujem, je potrebné oznámiť dotyčným podnikateľom, že odstupujete od objednávky a požadovať vrátenie zálohy.
Záloha Vám nemôže byť zadržaná - teda nevrátená z toho dôvodu, že o služby už nemáte záujem.

Podľa ust. § 53 ods. 4 Obč. zákonníka v časti o spotrebiteľských zmluvách platí :
"Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/

e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku."

 

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že podnikatelia nemajú právo, aby Vám zaplatené zálohy nevrátili.
V prípade, že by Vám odmietli vrátiť zálohu, môžete im  spomenúť, že prípad nahlásite na Slovenskú obchodnú inšpekciu a vo veci nevrátenia zálohy podáte žalobu na príslušný súd aj s vymáhaním úroku z omeškania.


Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk