Vrátenie zálohy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát (Nitra)
Odpovedané dňa: 15. 6. 2017

Otázka: Vrátenie zálohy

V marci sme objednali kuchynskú linku na mieru od poľskej firmy. Za pár dní nám prišli zamerať kuchyňu. Zálohu sme mali hneď zaplatiť v hotovosti. Vizualizáciu nám sľúbili na druhý deň. Dostali sme doklad, kde je uvedená suma zálohy, celková suma tovaru a je tam aj termín dodania tovaru 6 až 8 týždňov. S vizualizáciou meškali dva týždne. Čakal som 6 týždňov potom som ich začal otravovať. Na začiatku zdvíhali telefón, ale len sľúbili, že to už bude. Potom už telefón ignorovali. Napísali len SMS, že linka je už hotová na 80 %, ale odvtedy nič. Chcem naspäť zálohu, čo môžem spraviť? Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Dobrý deň. Vychádzajúc z toho, že ste si objednali zhotovenie kuchynskej linky na mieru za odplatu, mám za to, že ste s danou firmou uzavreli zmluvu o dielo. Pre takúto zmluvu sa nevyžaduje písomná forma, ale vo všeobecnosti platí, že je vhodnejšie dať zmluvu do písomnej podoby. Ako objednávateľ (a navyše spotrebiteľ) máte právo od zmluvy odstúpiť až do zhotovenia diela.

Podľa ustanovenia § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí: „Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.“

S poukazom na uvedené je preto najskôr potrebné od zmluvy odstúpiť (pre zachovanie právnej istoty odporúčam písomnú formu) a následne vyzvať zhotoviteľa na vrátenie zálohy. Pokiaľ k vráteniu zálohy zo strany zhotoviteľa nedôjde dobrovoľne, môžete sa obrátiť na súd.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám podobný problém so šatami. Platí, že musia vrátiť zálohu aj v tom prípade, pokiaľ som podpísala zmluvu, kde sa uvádza, že záloha mi prepadá, ak odstúpim od zmluvy, teda nemám nárok na vrátenie?

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, zo skutočností uvedených vo Vašej otázke vyplýva, že predmetná záloha, ktorá bola zaplatená je akousi zmluvnou pokutou (sankciou) za to, že ste od zmluvy odstúpili. Ak toto naozaj zo zmluvy vyplýva, je možné, že ide o neplatné ustanovenie zmluvy, nakoľko odstúpenie od zmluvy, ako uplatnenie svojho práva, nie je možné sankcionovať. Na podrobné posúdenie a odporúčanie Vášho postupu je však potrebné podrobne sa oboznámiť s celým prípadom a najmä zmluvou. Odporúčame Vám spolu so zmluvou vyhľadať advokáta vo Vašom okolí, ktorý Vám bude vedieť poradiť ako vo veci postupovať tak, aby Vám bola záloha vrátená.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, ako získať zálohu spať? Zaplatili sme živnostníkovi 150 eur, ktorý nám mal zhotoviť zámkovú dlažbu a podklad pod altánok. Keď prišiel v dohodnutý termín nemal žiadne náradie na prácu vyrovnal nám terén a potom povedal, že náradie bude mať až o dva mesiace. My nemôžeme toľko čakať, a tak sme my povedali, že idstupyjeme od dohody na zrealizovanie zámkovej dlažby, a že prácu, ktorú tam urobil mu zaplatíme, že nech si vystaví faktúru a zvyšok nám mal vrátiť. Pracoval max. 2 hodiny. Dodnes sa nám neozval nedvíha telefón neodpovedá na sms. Je to už 6 dni ďakujem za radu.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň,

vo veci odporúčame písomne v súlade s ust. § 642 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy o dielo a žiadať vrátenie poskytnutej zálohy po odpočte ceny vykonaných prác na Vami uvedený bankový účet alebo poštovou poukážkou /citujeme/ :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

V prípade, že následne po odstúpení od zmluvy nedôjde k vráteniu zostatku zaplatenej zálohy, môžete zhotoviteľovi uviesť, že vec odstúpite na súd, kde bude musieť znášať aj trovy spojené so súdnym konaním /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania advokátom/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Čakanie na vrátenie zálohy: Firma, ktorá mala zhotoviť dielo nedodržala zmluvu, dielo nevykonala. Písomne som firmu vyzval o vrátenie zálohy. Následne som tiež písomne odstúpil od zmluvy a opätovne vyzval o vrátenie zálohy. Od doručenia doporučenej zásielky /odstúpenie/ prešiel týždeň. Koľko mám čakať? Na koho sa už teraz môžem obrátiť, aby sa vec urýchlila? Ide o pár stovák eur. Vďaka.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.04.2019)

Dobrý deň, 

v otázke uvádzate, že firma, ktorá mala zhotoviť dielo, toto nevykonala v dohodnutej dobe a preto ste od zmluvy odstúpili, pričom ste predtým uhradili zálohu.

Podľa ust. §  642 Obč. zákonníka platí :

"(1) Až do zhotovenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

(2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote."

Podľa ust. § 48 Obč. zákonníka platí, že "od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak."


Zákon pri zmluve o dielo nestanovuje lehotu na vrátenie zálohy, preto treba vychádzať z ust. pojmov primeranej lehoty pti omeškaní dlžníka.
Napíšte preto zhotoviteľovi, že obratom žiadate vrátenie poskytnutej zálohy, najneskoršie do 7 dní a v prípade, že nedôjde k jej vráteniu budete musieť vymáhať zálohu cestou súdu vrátane úrokov z omeškania. Zhotoviteľa môžete upozorniť so všeobecne známou skutočnosťou, že so súdnym konaním sú spojené náklady (súdny poplatok a trovy zastupovania advokátom).

V prípade potreby vymáhať nevrátenú zálohu nás môžete kontaktovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vrátenie zálohy (Občianske právo)

Dobrý deň, mám 2 otázky: 1. Dna 22. 11. Som uhradila zálohu 200e za požičanie svadobných šiat na máj 2019. Keďže som sa medzitým rozhodla pre iné šaty chcem, aby mi zálohu vrátili spať. Platila som v hotovosti a ako doklad mám „Potvrdenie o prevzatí zálohy za rezerváciu. Čo sa týka šiat museli by mi ich upraviť až 2 týždne pred svadbou. Dovtedy si ich môže poziciat aj iná nevesta. Tzn. ich korektúra ešte nenastala. 2. Zaplatili sme zálohu jednému DJ na svadbu. Kým sme nezaplatili zálohu bol veľmi milý a komunikatívny. Dohodli sme sa, že v daný týždeň budem v okolí a chcem sa s ním stretnúť. Potvrdil, že samozrejme mám mu dať vedieť pár dni pred tým. Týždeň pred dohodnutým týždňom som mu písala, že kedy mu to vyhovuje. Odpoveď bola, že on nevie kde vtedy bude, a že je ten tyzdn vybookovany. Bol arogantný a taká komunikácia sa mi nepáčila, keďže vedel, že nežijem na Slovensku. Medzitým som na neho dostala veľmi zle referencie, a preto chcem, aby nám zálohu vrátil. Mám aj podozrenie, že si všetky dobre referencie na jeho stránkach písal sám, keďže sú z rovnakého dna. Nie je spísaná žiadna dohoda, mám len emaily. Mohli by ste mi prosím poradiť ako dostať spať obe zálohy? Ďakujem Anka.

Odpoveď: Vrátenie zálohy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že máte príjmové pokladničné doklady o úhrade zálohy na budúce služby, ktoré sa mali realizovať v roku 2019.
Keďže o služby už nemáte záujem, je potrebné oznámiť dotyčným podnikateľom, že odstupujete od objednávky a požadovať vrátenie zálohy.
Záloha Vám nemôže byť zadržaná - teda nevrátená z toho dôvodu, že o služby už nemáte záujem.

Podľa ust. § 53 ods. 4 Obč. zákonníka v časti o spotrebiteľských zmluvách platí :
"Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/

e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku."

 

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že podnikatelia nemajú právo, aby Vám zaplatené zálohy nevrátili.
V prípade, že by Vám odmietli vrátiť zálohu, môžete im  spomenúť, že prípad nahlásite na Slovenskú obchodnú inšpekciu a vo veci nevrátenia zálohy podáte žalobu na príslušný súd aj s vymáhaním úroku z omeškania.


Budeme radi ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk