Máte
otázku?

Vrátenie zálohy na auto


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Vrátenie zálohy na auto

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať, či mám právo na vrátenie zálohy, keď som podpísal dohodu o zálohe. Nižšie uvádzam text dohody: "Dohoda o zálohe, podpísaná nižšie uvedeným DF, potvrzuje prevzatie zálohy vo výške 500 € za vozidlo VW Passat. Celková cena vozidla bola dohodnutá na 11 790 € vrátane všetkých poplatkov. V prípade neúspešnej kontroly originality sa predávajúci, DF, zaväzuje vrátiť zálohu v plnej výške. Vozidlo bude pripravené na odovzdanie 9. 12. 2016, kedy si ho príde kupujúci, MB, prevziať a zaplatiť zvyšok sumy. Záloha je záväzna pre obe strany." Auto prešlo kontrolou originality a kupujúci tvrdil, že auto nebolo nikdy havarované ani lakované, no mám o tom pochybnosti. S pozdravom a vďakou,

Odpoveď: Vrátenie zálohy na auto

Dobrý deň, vo Vašom prípade nie je podstatné, či môžete požadovať vrátiť zálohu, ale to, či máte možnosť zmluvy odstúpiť. Až potom, ako bude zmluva zrušená, máte právo požadovať vrátenie zálohy. Odstúpiť od zmluvy je možné iba ak je to uvedené v zákone alebo ak to bolo dohodnuté medzi účastníkmi.

V tomto prípade je preto potrebné pozrieť zmluvu, ak zmluve nie je uvedené právo na odstúpenie od zmluvy, potom pozrieť zákon a skutkové okolnosti, za ktorých by bolo možné odstúpiť od zmluvy a podľa toho rozhodnúť či máte alebo nemáte právo na odstúpenie od zmluvy.

Pokiaľ nemáte právnické vzdelanie alebo si túto otázku nedokážete vyriešiť sám, odporúčam kontaktovať advokáta, pozretie zmluvy nie je až také drahé.

Trápi vás "Vrátenie zálohy na auto" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vrátenie zálohy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň, nemám podpísanú zmluvu o zálohe za auto, len potvrdenie, že zálohu 4000 € prevzal a že bude pracovať na mojej požiadavke. No zatiaľ žiadne auto nemám a je to už štyri mesiace. Môžete mi, prosím, poradiť, čo mám robiť? Patrik

Odpoveď: Vrátenie zálohy na auto

(odpoveď odoslaná: 27.12.2021)

Dobrý deň, z otázky predpkladáme, že máte aspoň doklad o tom, že ste budúcemu predávajúcemu odovzdali resp. poslali 4000 € titulom zálohy na kúpu motorového vozidla /prevodný príkaz, poštový poukážka resp. písomný doklad - potvrdenie o tom, že Vy ste 4000 € odovzdali a kto ich prevzal/.

Ak je to tak a nedošlo k dodaniu motorového vozidla, potom odporúčam predávajúcemu napísať dopor. list, že odstupujete od objednávky v súlade s ust. § 613 Obč. zákonníka a súčasne žiadate vrátenie poskytnutej zálohy na Vami uvedneý bankový účet v lehote obratom :

"Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody."

Nepoznáme okolnosti prípadu, ale je možné, že dotyčná osoba takto predáva motor. vozidlá s tým, že preberie zálohu a k dodaniu motor. vozidla nikdy nedôjde. Do úvahy teda prichádza aj podanie trestného oznámenia, na čo môžete uvedenú osobu budúceho predávajúceho upozorniť.

Ak k vráteniu zálohy nedôjde, potom treba kontaktovať  advokáta, aby vo veci vykonal potrebné právne úkony za účelom vrátenia uhradenej zálohy.

 

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vrátenie zálohy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň! Prejavil som záujem o kúpu predvádzacieho auta s tým, že bude k dispozícii na predaj o 3 mesiace po prejazdení určitého počtu kilometrov za účelom predvádzania. Predajca požadoval zálohu 2000 € ako záruku, že auto zarezervujú pre mňa. Súhlasil som s tým, že suma sa pri kúpe odráta z konečnej ceny. Na zálohu bola vystavená faktúra, ktorú som zaplatil. Medzi nami nebol podpísaný žiadny iný druh zmluvy. Auto mi bolo zapožičané na víkend na otestovanie. Na žiaľ, zistili sme, že moja partnerka kvôli dlhotrvajúcim problémom s chrbticou môže sedieť na sedačkách v tomto aute len s obmedzeniami. Oznámil som predajcovi, že auto nebudeme kupovať. On súhlasil, avšak povedal mi, že zálohu podrží až do predaja auta, čo môže trvať niekoľko mesiacov. Má jeho konanie nejaké opodstatnenie? Rozumiem, keď mám objednané nové auto so špecifickou výbavou a po mojom odstúpení predajcovi vznikne strata, záloha môže podľa zmluvy prejsť v jeho prospech. Ako by som mal postupovať v mojej situácii?

Odpoveď: Vrátenie zálohy na auto

(odpoveď odoslaná: 15.09.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď : 
Z otázky sme pochopili, že ste vyjadrili záujem o kúpu predvádzacieho vozidla a ako zálohu, že auto bude rezervované pre Vás ste uhradili sumu 2000 €.
Auto ste mali následne zapožičané na víkend za účelom jeho otestovania, pričom vychádzame z predpokladu, že táto možnosť je daná všetkým zákazníkom, ktorí o uvedenú službu resp. možnosť prejavia záujem. Účel testovania je jasný, teda zistiť, či zákazníkovi bude MV vyhovavať po motorickej a aj anatomickej stránke. MV bolo Vami auto odskúšané podľa dohody s predajcom, že až následne sa rozhodnete o kúpe MV.
Aj keď nemáte spísanú žiadnu zmluvu, predpokladáme, že v texte faktúry je uvedený jej účel resp. predmet- dôvod plnenia.

Potom platia ust. § 52 a nasl. Obč. zákonníka platí :
"Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. 

Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré /okrem iných/
- má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
- určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru 
- požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku
- oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi.
Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

 

Odporúčanie 
Vyzvať predávajúceho písomne doporučeným listom na vrátenie zálohy vo Vami stanovenej lehote, môžete poukázať na vyššie uvedené ustanovenia Obč. zákonníka. V prípade, že suma 2000  € nebude vrátená, oznámiť vec Slovenskej obchodnej inšpekcii, na čo môžete predávajúceho tiež upozorniť. Predpokladáme, že takéto upozornenie bude účinným nástrojom a € Vám budú vrátené.
Poznamenávame, že za porušenie ust. zákona o ochrane spotrebiteľa môže byť predávajúcemu uložená značne vysoká pokuta - až 66400 €.
 


Podotázka: Vrátenie zálohy na auto (Občianske právo)

Dobrý deň! Rád by som sa spýtal, aký by mal byť v mojom prípade postup, keď som poslal pánovi zálohu 500 eur na účet za auto, ktoré mi nedodal, a momentálne mi ešte nevrátil ani zálohu. Informoval ma, že ju poslal šekom na moju adresu, ale už uplynul týždeň a ani peniaze ani šek nie sú na dohľad. Žiaľ, kúpnu alebo predkupnú zmluvu sme nespísali. Mám však archivovanú celú emailovú komunikáciu, v ktorej je aj taká rýchla dohoda o dodaní vozidla. V nej je popis vozidla, fotografie a všetko, čo sme si dohodli. Obávam sa, že som naletel podvodníkovi. Ďakujem Vám za každú radu.

Odpoveď: Vrátenie zálohy na auto

(odpoveď odoslaná: 08.01.2018)

Dobrý deň, asi ste naleteli podvodníkovi. Pohrozte mu tým, že pojdete na políciu, ak to nevráti do 3 dní. Viac mu nedajte a potom naozaj choďte na políciu. 

Tiez by bolo veľmi dobré zistiť vlastnika účtu. Ak to nie je jeho účet, tak je vysoko pravdepodobné, že je to podvodník. Vlastníka účtu zistíte takto: Pošlite list do banky, že nech vyzvú vlastníka účtu na vrátenie peňazí (môžete im napísať, že ste omylom poslali peniaze na cudzí účet). Zároveň banke napíšte, že ak nevráti peniaze, tak nech Vám oznámia údaje vlastníka účtu. Banka to urobí. 


Trápi vás "Vrátenie zálohy na auto" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie zálohy na auto (Občianske právo)

Prosím o radu. Otec mojej priateľky dal zálohu za auto v autobazáru vo výške 1000 eur. Chcel ju tým prekvapiť, avšak ona si auto nemenej vizuálne, ani výbavovo obľúbila. Konateľ autobazáru jej ponúkol iné auto, no to bolo po nehode a moja priateľka ho samozrejme nechce. Z toho dôvodu sme požiadali o vrátenie zálohy, no konateľ nám ju odmieta vrátiť. Budem vďačný za akúkoľvek radu. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Vrátenie zálohy na auto

(odpoveď odoslaná: 20.11.2017)

Dobrý deň, ak bol predávajúcemu vopred na základe jeho žiadosti poskytnutý preddavok na kúpnu cenu motorového vozidla, ale následne nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predmetné motorové vozidlo, zadržaním preddavku sa predávajúci na úkor kupujúceho bezdôvodne obohatil. V súčasnosti túto zálohu (preddavok) má predávajúci vo svojej dispozícii bez akéhokoľvek právneho titulu a zo zákona mu vzniká povinnosť bezdôvodné obohatenie vydať. Ak tak nespraví, je možné bezdôvodné obohatenie od neho vymáhať hoci i súdnou cestou. Bude však potrebné v spolupráci s osobou, ktorá tento preddavok poskytla posúdiť, či medzi nimi nedošlo k osobitnej dohode o rezervácii motorového vozidla. V takom prípade by bolo totiž možné, aby tento preddavok bol použitý na úhradu zmluvnej pokuty za neuzatvorenie kúpnej zmluvy (obdobne ako v prípade nehnuteľností).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie zálohy na auto" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.