Máte
otázku?

Trvalý pobyt


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Trvalý pobyt

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som majiteľkou rodinného domu, v ktorom býva moja mama, ktorá ma v ňom doživotné právo. Momentálne s ňou žije aj jej priateľ. Ten prednedávnom predal svoj byt. Moja mama chce, aby mu bol udelený trvalý pobyt na adrese môjho rodinného domu. Moja otázka znie, aké nároky by mal v prípade, že mu trvalý pobyt bude udelený. Prípadne v nejakej neočakávanej situácii (úmrtie mojej mamy), bude možné z mojej strany mu trvalý pobyt zrušiť, alebo si ho musí zrušiť sám vo vlastnom záujme? Aké ma potom nároky? Keďže svoj byt predal, môže sa ohradiť tým, že nemá kam ísť? Z mojej strany mám obavy, že v prípade úmrtia mojej matky, budem mať problémy s jej priateľom, keďže nemá kam ísť a neviem načo si môže nárokovať právo? Vopred ďakujem za objasnenie a odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Dobrý deň, ďakujeme vám za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne a súčasne vyslovíme svoj právny názor. Pri zodpovedaní otázky vychádzame len z jej textu  (nepoznáme bližšie okolnosti prípadu).

 

Otázka pozostáva z 2  okruhov problémov, na ktoré vynasnažíme odpovedať a zároveň  navrhnúť vám riešenie.

 

I. TRVALÝ POBYT

Právna úprava trvalého pobytu je upravená zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení trvalého pobytu. Hneď na úvod citujeme z ust. § 3 cit. zákona :

"Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom  a je určená na bývanie,  ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,

b) platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti /výpis z listu vlastníctva/,

d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b);  (toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak  ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne)."

Z uvedeného vyplýva, že vy sama by ste musela súhlasiť  s prihlásením priateľa vašej matky na trvalý pobyt, nakoľko ste vlastníčkou nehnuteľnosti, a nie vaša mama, ktorá má len právo doživotného užívania nehnuteľnosti. Ak by ste udelila súhlas s trvalým pobytom neznamená to, že má vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti a ani k jej vlastníkovi, teda vám.

 

Zrušenie trvalého pobytu (§ 7)  :

"Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší  okrem iných aj v prípade "na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti."

 

II. BÝVANIE V NEHNUTEĽNOSTI

Ako sme už uviedli, nepoznáme bližšie okolnosti vášho prípadu, a čo je podstatné, z akého dôvodu došlo zo strany priateľa vašej matky k predaju jeho vlastného bytu a následne nasťahovaniu sa do vášho domu. Podľa ust. Obč. zákonníka nakoľko vaša matka nie je vlastníkom nehnuteľnosti, prípadnú zmluvu by ste s jej priateľom musela uzatvoriť vy sama. Je na vašom zvážení, či k uvedenému kroku pristúpite.

 

Možnosti máte nasledovné :

1./ Zmluva o nájme nehnuteľnosti resp. jej časti podľa ust. § 663 a nasl. OZ, v ktorej by ste si písomne dohodli podmienky a rozsah užívania vrátane úhrad za jej užívanie. 

Nevýhodou zmluvy o nájme je možnosť vzniku poskytnúť bytovú náhradu v zákonom stanovených prípadoch ak by došlo k ukončeniu nájmu zo strany vás ako vlastníka nehnuteľnosti - prenajímateľa.

 

2./ Zmluva o krátkodobom nájme bytu podľa ust. zák. č. 98/2014 Z. z., ktorú je možné uzatvoriť aj na časť nehnuteľnosti. Nájom vrátane predĺžení je možný najviac na 6 rokov. 

Výhodou zmluvy podľa tohto zákona je to, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu nájomca nemá nárok na bytovú náhradu (t.j. na rozdiel od zmluvy podľa ust. Obč. zákonníka , nevyhnutné  je dodržať obsahové náležitosti zmluvy, ako aj to, že prenajímateľ (vy) ste povinná registrovať sa na príslušnom daňovom úrade (§ 49 zák. o dani z príjmov). Predmetnú registráciu je prenajímateľ povinný preukázať nájomcovi (§ 3 zák. o krátkodobom nájme bytu/.

3./ Zmluva o výpožičke, ktorá sa vyznačuje bezodplatnosťou.

 

Pokiaľ sa jedná o ďalšiu časť vašej otázky čo v prípade, ak by došlo k úmrtiu vašej matky, odpoveď závisí od právneho vzťahu medzi vami podľa spísanej zmluvy.  Nárok na dedenie rodinného domu by nemal, nakoľko vaša matka nie je vlastníkom nehnuteľnosti. Právny vzťah k užívaniu nehnuteľnosti zo strany priateľa vašej matky pre prípad jej úmrtia by závisel od druhu uzatvorenej zmluvy.

 

 

III. ODPORÚČANIE A ZÁVER

Udelenie súhlasu s trvalým pobytom napriek ustanoveniam zákona neodporúčame, aj keď trvalý pobyt ma evidenčný charakter. Je otázne z akého  dôvodu byt predal, že nemá kam ísť v prípade úmrtia vašej matky, toto okolnosť resp. možnosť vzniku problému  v budúcnosti musí poznať a vedieť,  na druhej strane peniaze za byt získal. Otázka zasielania pošty z rôznych úradov sa dá vyriešiť (jej doručovaním na obec, alebo priamo na vašu adresu ak sa táto oznámi prísl. úradu napr. soc. poisťovni, daňovému úradu a pod.). Prípadne vaše rozhodnutie o trvalom pobyte môžete ponechať na neskoršiu dobu po usporiadaní vzťahu užívania nehnuteľnosti.

Otázka spísania zmluvy : Odporúčame maximálne na dobú len na dobu určitú so stanovením podmienok úhrady za užívanie nehnuteľnosti resp. jej časti.

V každom prípade odporúčame osobnú konzultáciu s advokátom, aby ste predišla možným nedorozumeniam v budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť ako postupovať, keď nemám trvalý pobyt. Byt som predal a bývam v podnájme, nemám žiadnu rodinu kde by som sa mohol nahlásiť a nájomca mi nedá trvalý pobyt a potrebujem nový občiansky preukaz, lebo mi končí platnosť. Môžete mi poradiť? ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
ak ste si po zrušení trvalého pobytu nezaevidovali nový, tak ste momentálne trvalým pobytom na mestskom (obecnom) úrade podľa miesta posledného pobytu. Bohužiaľ nie je možné bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti zriadiť trvalý pobyt. Tzn. že ak prenájomca nesúhlasí s trvalým pobytom, neviete sa na neho prihlásiť. Riešením by mohli byť spoločnosti, ktoré ponúkajú platenú službu - zriadenie trvalého pobytu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás spýtať, či je trestne, že som banke nenahlasila, že som zmenila trvalý pobyt do zahraničia. Nikdy ma o to nežiadali a všetko sa dokladovalo čo som potrebovala pasom. Zostala mi v banke podlžnosť vo forme spotrebných úverov, ktoré ale dôsledne splácam naďalej. Môžete mi prosím túto otázku dopodrobna zodpovedať ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
v situácii, ktorú ste mi popísali vyššie osobne nevidím žiaden trestný čin. To, že nenahlásite zmenu adresy banke môže byť maximálne porušenie zmluvných podmienok, ale určite nie trestný čin. Trestný čin je len to, čo je uvedené v Trestnom zákone.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ako vybaviť občiansky preukaz, keď nemám žiadny trvalý pobyt lebo bývam v dome, ktorý nie je papierovo vybavený. Občiansky preukaz mi platí ešte rok. Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,

 

trvalý pobyt v dome, ktorý nie je "papierovo vybavený" si nemôžete prihlásiť. Platí totiž, že trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon o hlásení pobytu občanov SR neustanovuje inak. Za časť budovy sa pritom považuje aj byt.

 

Ak si teda chcete v danom dome prihlásiť trvalý pobyt, je potrebné mať ho označený súpisným, resp. súpisným a orientačným číslom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem sa informovať ohľadom trvalého pobytu. Na občianskom preukaze mám trvalú adresu iba mesto, no potreboval by som to zmeniť z dôvodu otvorenia živnosti skrz prácu. Bohužiaľ v meste nemám nikoho známeho, kto by mi vedel poskytnúť trvalý pobyt, prosím Vás viete mi s tým nejako pomôcť? Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.03.2021)

Dobrý deň,

 

na nahlásenie trvalého pobytu potrebujete súhlas vlastníka nejakého bytu či domu. Chápem Vašu potrebu určenia konkrétnej adresy, ale bez toho sa jednoducho nepohnete. Ak nemáte nikoho, kto by Vás bol ochotný prihlásiť na trvalý pobyt v danom meste, tak sa môžete spýtať iných známych mimo daného mesta. Ak by mal byť problém s doručovaním pošty, tak na pošte sa dá vybaviť aj doposielanie zásielok na inú adresu, takže vyriešiť sa dá aj to.

 

Existujú aj tzv. virtuálne trvalé pobyty za poplatok. Napríklad v Bratislave je takých niekoľko. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela bý som sa opýtať, či by som mala nejakú povinnosť, keby som dala trvalý pobyt v mojom byte, v osobnom vlastníctve, priateľovi mojej dcéry?
Potrebuje ho nato, aby bol zaradený k prijímacím skúškam do zamestnania v Žilinskom kraji, keďže pochádza z Banskobystrického kraja.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2021)

Dobrý deň,

 

hlásenie trvalého pobytu má v zásade len evidenčný charakter. Tým, že danú osobu prihlásite vo Vašom byte na trvalý pobyt sa nič nestane. Nevznikne mu tým pádom užívacie právo, vlastnícke ani iné obdobné právo. V tomto smere teda nevidím žiadne riziká, navyše ak už to nebude aktuálne, viete mu ho jednoducho zrušiť (aj bez jeho súhlasu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či môžem si dať trvalý pobyt na adrese aj keď niesom vlastníkom  nehnuteľnosti ? Vlastník nehnuteľnosti s tým nemá problém, súhlasí. Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2021)

Dobrý deň,
k prihláseniu na trvalý pobyt budete v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR potrebovať písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ktorý udelí buď osobne pred zamestnancom ohlasovne, alebo vyjadrí písomne s úradne overeným podpisom.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Po rozvode a vyplatení bývalej manželky si nechala trvalé bydlisko bez môjho súhlasu
hoci býva v Maďarsku kde si kúpila byt za peniaze čo som jej vyplatil za BSM.
Na katastri som sám majiteľom nehnuteľnosti a vychovávam sám dvoch synov.
Čo môžem robiť aby nezneužívala našu adresu.
Ďakujem za radu.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.12.2020)

Dobrý deň,
v takom prípade je potrebné ísť na ohlasovňu pobytov (mestský úrad) a požiadať o zrušenie záznamu o trvalom pobyte exmanželky na danej adrese. Ak nie je vlastník a nemá Váš súhlas, potom nemá právo k nehnuteľnosti a ani právo mať tam trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Smiem sa opýtať ? Keď sú dvaja spoluvlastníci nehnuteľnosti (RD) a jedného zo spoluvlastníkov si idem brať za manžela a chceme sa so synom do toho domu presťahovať, a to s tým, že môjho snúbenca bývalá partnerka (druhý spoluvlastník) s tým ani nesúhlasí a ja potrebujem tam mať trvalé bydlisko. Či stačí mať súhlas jedného spoluvlastníka na trvalý pobyt, keďže budeme manželia alebo treba súhlas oboch spoluvlastníkov ?

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že nie ste ešte manželia a teda ak by ste teraz sa chceli prihlásiť na trvalý pobyt v RD, potrebujete súhlas všetkých spoluvlastníkov.

Ak by ste uzatvorili manželstvo, až následne po uzatvorení manželstva sa budete môcť prihlásiť na trvalý pobyt do RD v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov a súhlas spoluvlastníčky nebudete potrebovať :

"Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,4c)
c) údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu,4e) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu,4f)
d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa n e v y ž a d u j e , ak
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4g) vlastníka alebo
4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne."

Nevieme na základe akého skutkového a právneho stavu došlo k tomu, že nehnuteľnosť RD je v podielovom spoluvlastníctve, ale vzhľadom na okolnosť, že budete manželia s jedným zo spoluvlastníkov RD, je treba túto otázku spoluvlastníctva vyriešiť, keďže je viac ako pravdepodobné, že v budúcnosti budú problémy s užívaním RD ako celku Vami ako manželmi. Druhý spoluvlastník /partnerka Vášho budúceho manžela/ bude minimálne žiadať platiť nájomné za užívanie RD v rozsahu jej podielu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Mohla by som prosím Vás opýtať, či je možné na Slovensku dostať trvalý pobyt ak nemám čistý register trestov?
Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.12.2020)

Dobrý deň,

 

trvalý pobyt sám o sebe má len evidenčný charakter. Vo vzťahu k evidencii trvalého pobytu nie je vo všeobecnosti určená povinnosť mať čistý register trestov. Opačný výklad by znamenal, že nikto, kto bol odsúdený a teda má záznam v registri trestov by tu nemohol mať pobyt.

 

Pre úplnosť uvádzam, že ak by išlo o príslušníka tretej krajiny, ktorý by tu riešil trvalý pobyt, tak potom zákon o pobyte cudzincov už upravuje špecifickejšie pravidlá, pričom pracuje aj s kategóriou bezúhonnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Moja otázka znie:

Kúpil som byt, ale pôvodný vlastník, ma na uvedenej adrese, ešte trvalý pobyt.
je možné predať tento byt, aj keď tam ma ešte pôvodný vlastník vedený trvalý pobyt.
ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.10.2020)

Dobrý deň,
trvalý pobyt má iba evidenčný charakter. Neznamená žiadne užívacie ani vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Trvalý pobyt mu viete zrušiť i Vy, a to kedykoľvek na obecnom úrade.

Rovnako mu trvalý pobyt bude vedieť zrušiť aj nový majiteľ. Trvalý pobyt iných osôb nepredstavuje prekážku pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Chcem sa prosím spýtať pohádal som sa s priateľkou, bývam v byte, ktorý je mestský a písaný na priateľku, od začiatku som písaný ako podnájomník od začiatku ako priateľ pozná ženy na bytovom je ich kolegyňa a tvrdí, že mi len tak môže zrušiť trvalý pobyt je to tak. Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2020)

Dobrý deň,
trvalý pobyt, bez ohľadu na to, či ide o nájomný byt alebo klasický byt, môže vždy povoliť (resp. dať naň súhlas) a následne aj zrušiť vlastník nehnuteľnosti (bytu). V tomto prípade je to zrejme obec.

Priamo Vaša priateľka ako spolunájomníčka nemôže Váš trvalý pobyt zrušiť. Môže tak spraviť iba v spolupráci s obcou, pričom subjektom, ktorý Vám zruší trvalý pobyt bude obec (ako vlastník nehnuteľnosti).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.

Od brata sme s manželkou odkúpili ostatnú časť bytu po dedičskom konaní. Nakoľko tu ma stále TRVALÝ POBYT (a v podstate tu roky ani nebýva), je to spojené s určitými "nepríjemnosťami". Chceli by sme mu ho zrušiť, aby sme mohli tieto "nepríjemnosti" postupne riešiť. Chceme sa spýtať, či je NUTNÉ MU toto OZNÁMIŤ. A aké dokumenty na to potrebujeme a kde všade treba podať takúto žiadosť. Ďakujeme.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.09.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ už nemá k nehnuteľnosti vlastnícke právo, tak môžete na obecnom úrade zrušiť trvalý pobyt. Vy to oznamovať nikam nemusíte. Môžete to však oznámiť priamo jemu, až keď to vykonáte. Jeho súhlas nie je potrebný. Potom je samozrejme potrebné zrušiť aj menovku, ak ju má na schránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Mám otázku ohľadne trvalého pobytu. Bývam v obecnom nájomnom byte. Chcela by som, aby so mnou išiel bývať môj otec, a tým mu zriadiť u mňa aj trvalý pobyt. Môže mi obec zamietnuť udelenie trvalého pobytu, keď som platcom bytu a otec je môj priamy rodinný príslušník?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,
zákon o hlásení trvalého pobytu neupravuje, kedy môže alebo musí vlastník nehnuteľnosti zamietnuť žiadosť o udelenie súhlasu na prihlásenie trvalého pobytu.

V prvom rade je potrebné pozrieť sa do nájomnej zmluvy, či v nej nie je uvedené, že nemôžete do nehnuteľnosti nasťahovať iné osoby. Následne ak by tam taký zákaz nebol, je možné predpokladať, že obec bude súhlasiť s jeho trvalým pobytom, nakoľko trvalý pobyt nezakladá žiadne užívacie ani vlastnícke právo k nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
som kňaz, mám trvalý pobyt u rodičov.
Byt sa ide predať otec už umrel a mama je v hospici.
Máme chatu v chatovej oblasti a pýtam sa, či si tam môžem dať trvalý pobyt,
nakoľko sa vo voľnom čase zdržiavam tam a ináč putujem po farách na slovensku.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku závisí od skutočnosti, či táto chata má súpisné alebo popisné číslo, prostredníctvom ktorého sa dá jednoznačne identifikovať. Mnohé chatky totiž často nemajú súpisné, ani popisné číslo, a v takom prípade nie je možné prihlásiť na toto miesto trvalý pobyt.

Nakoľko ste zrejme spoluvlastníkom tejto chaty (v otázke ste uviedli, že "máte" chatu), s prihlásením trvalého pobytu by nemal byť žiadny problém.

Nad rámec Vašej otázky si Vám však dovoľujeme uviesť a upozorniť na skutočnosť, že rôzne štátny úrady budú na doručovanie písomností používať práve túto adresu. Je preto z Vášho pohľadu a právnej istoty dôležité, aby ste na tejto adrese zabezpečili preberanie pošty prostredníctvom splnomocnenej osoby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ja s manželom a dvoma deťmi bývame u manželových rodičoch v rodinnom dome asi tak desať rokov. Manžel za ten čas čo sme tu bývali za svoje peniaze urobil dosť veľa veci napr.aj dnu v dome aj vonku na dvore. Teraz sme sa pohádali a oni nás vyhadzujú z domu, tak sa chcem opýtať či sa dá nejako súdnou cestou vymáhať od nich peniaze za tie veci, čo manžel urobil len vec je taká, že nie je na nás nič napísané mi tu mame len trvaly pobyt. Vopred veľmi ďakujem za radu.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2020)

Dobrý deň,

ak tam investoval peniaze a neexistovala žiadna dohoda, potom sa rodičia na Váš úkor bezdôvodne obohatili a sú povinní Vám bezdôvodné obohatenie vydať. Problém ale môže byť dokazovanie. Nedá sa žiadať cena práce, ktorú tam vykonal. Žiadať by ste mohli rozdiel medzi hodnotou domu pred a po investícii + by ste museli preukázať, že ste uvedené zaplatili a urobili skutočne Vy. Ak to nepreukážete, potom by ste na súde neuspeli. Tiež je podstatná premlčacia doba, ktorá by bola 2 roky a plynula by od momentu vynaloženia daných nákladov. Ak by ste žalovali niečo, čo je premlčané a dlžník by vzniesol námietku premlčania, súd by žalobu zamietol.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosím Vás o pomoc priateľ mojej dcéry (budúci zať) sa presťahoval do Vrútok za dcérou z Košíc a býva s nami v jednej domácnosti už 1 rok a požiadal som mesto Vrútky o pridelenie trvalého pobytu no mesto sa mi vyjadrilo, že NESÚHLASÍ s trvalým pobytom na danej adrese a odôvodnil to § 5 Zákona č. 253/1998, a že ma možnosť sa prihlásiť na trvalý pobyt na mesto Vrútky (ako bezdomovec). Prosím Vás ako sa môžem voči tomuto rozhodnutiu brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
nie je nám zrejmé, prečo by mestský úrad nesúhlasil s trvalým pobytom osoby na Vašej adrese, ak ste výlučným vlastníkom nehnuteľnosti.

Bežne sa trvalý pobyt prehlasuje na novú adresu tak, že dotyčná osoba spolu s vlastníkom nehnuteľnosti osobne navštívia mestský úrad a požiadajú o zmenu trvalého pobytu. Postačuje predložiť aktuálny OP dotyčnej osoby a Vaším podpisom na prihlasovacom lístku potvrdiť súhlas s trvalým pobytom.

Obec Vás nemôže obmedzovať v tom, že komu udelíte súhlas so zriadením trvalého pobytu. Skôr si myslíme, že neboli predložené všetky potrebné dokumenty zo strany dotyčnej osoby a preto nedošlo k zmene trvalého pobytu. Žiadosť o zmenu TP musí podať on, Vy s ňou iba vyjadrujete súhlas.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, bývam v dome so synom, ktorému som daroval polku domu. V dome je na trvalom pobyte prihlásená bývala žena, ale nebýva tam. Sme rozvedení 4 roky, chcem jej odhlásiť trvalý pobyt, ale syn s tým nesúhlasí. Aké mám možnosti odhlásiť jej pobyt? V prípade, že to neurobím, aké možné problémy ma čakajú v budúcnosti? Ďakujem Vám za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.07.2020)

Dobrý deň,
nakoľko nehnuteľnosť nevlastníme vo svojom výlučnom vlastníctve, nemôžete zrušiť trvalý pobyt manželke bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov.

Trvalý pobyt má však iba evidenčný charakter. Nevzniká žiadne užívacie ani vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Z Vášho pohľadu Vám nič "nehrozí" ak bude mať trvalý pobyt bývalá manželka naďalej evidovaný na tejto adrese. Zákony sú nastavené tak, že je jej povinnosťou aktualizovať si údaje o trvalom pobyte. Pre ňu môžu mať neaktuálne údaje vážne následky pri konaniach na súdoch alebo iných štátnych orgánoch. Tým, že jej budú úrady doručovať zásielky na adresu trvalého pobytu, kde si zásielky nebude preberať, uplatní sa fikcia doručenia a štátne orgány budú môcť rôzne rozhodnutia považovať za doručené.

Ako sme však uviedli, Vám z toho nič nehrozí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Zdravím. Partner (nie sme zosobášení) ma chce vyhodiť z domu, na ktorom máme spoločnú hypotéku. Máme tu so spoločným dieťaťom trvalý pobyt, má na to právo?

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2020)

Dobrý deň,

 

rozhodujúci nie je trvalý pobyt, nakoľko ten má iba evidenčné účely. Dôležité je to, ako sú upravené vlastnícke alebo spoluvlastnícke vzťahy k tomu domu. Ak máte spoločnú hypotéku, dá sa predpokladať, že ste podielovými spoluvlastníkmi. V takom prípade by nemal právo "vyhodiť" Vás z domu. Jedine ak by ste nemali žiadny vlastnícky ani iný užívací titul by mal právo domáhať sa Vášho vypratania. Tu ale treba povedať, že by sa to nemalo vykonať svojpomocne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať : ja mám exekúcie a priateľ mi dal trvalý pobyt. Zaujíma ma, či bude mať teraz kvôli tomu problém s vybavením úveru v banke.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.06.2020)

Dobrý deň,
samotné prihlásenie na trvalý pobyt v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Preto nie je právny dôvod, aby mu nebol poskytnutý úver ak splní všetky podmienky banky. Naviac Vy nebudete dlžníkom, spoludlžníkom prípadne ručiteľom voči banke. 

Súčasne však musíme uviesť, keďže budete mať na uvedenej adrese priateľa trvalý pobyt, exekučný poriadok predpokladá, že na uvedenej adrese sa bude nachádzať aj Váš majetok, ktorý môže podliehať exekúcii a preto si exekútor môže vymôcť vstup do predmetnej nehnuteľnosti, v ktorej budete mať trvalý pobyt.

Ak by chcel exekútor spísať  hnuteľný majetok priateľa nachádzajúci sa v predmetnej nehnuteľnosti, Váš priateľ bude musieť preukázať, že ide o jeho vlastníctvo a prípadne podať žalobu na súd o vylúčenie veci z exekúcie. Zo strany priateľa bude potrebné, aby mal doklady o kúpe veci (pokl. doklad, výpis z bank. účtu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, či môžem zrušiť trvalý pobyt manželke. Opustila spoločnú domácnosť 2.2.2020. Byt som kúpil pred manželstvom ja na hypotéku, ktorú splácam len ja. Ak jej ho budem môcť zrušiť musím jej zohnať náhradné bývanie, alebo všetko by vyriešila žiadosť o rozvod. Samozrejme rozviesť chcem.
Ďakujem za skorú odpoveď a za Vaše služby.
S úctou Ľuboš Hletko.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň p. Hletko,
ak Vaša manželka len opustila spoločnú domácnosť a manželstvo nie je rozvedené, nie je možné, aby ste jej zrušili trvalý pobyt. Nie ej pôodstatné to, že byt ste kúpili pred uzavretím manželstva. Vec nateraz nevyrieši ani návrh na rozvod, keďže podanie návrhu na rozvod manželstva nie je tou právnou skutočnosťou, aby na jej základe obec zrušila trvalý pobyt.

Pokiaľ ide o náhradný byt prípadne náhradné bývanie po rozvode, bude vecou dohody Vás ako bývalých manželov ako sa dohodnete na vyporiadaní BSM.
V zmysle ustálenej judikatúry platí, že bývalý manžel nie je povinný sa z bytu vysťahovať pokiaľ mu nie je zabezpečená adekvátka bytová náhrada (náhradný byt alebo náhradné ubytovanie), t.j. nie je to tak, že by ste boli povinný potom už bývalej manželke  kúpiť byt do vlastníctva. Poznamenávame, že ak Vaša manželka by bola napr. výlučnou vlastníčkou bytu, ktorý by napr. zdedila alebo bol by jej napr. darovaný,bývanie po rozvode by mala zabezepčené a nebudete povinný jej zabezpečiť náhradné bývanie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Som vlastníkom bytu s manželkou, v ktorom býva moja dcéra s priateľom. Potrebujeme zrušiť trvalý pobyt dcérinmu priateľovi, ale manželka je dlhodobo v zahraničí. Čo mi prosím Vás poradíte? Ako postupovať. Priateľ má od polície zákaz sa priblížiť na 10 dní a do tej doby by sme mu chceli zrušiť trvalý pobyt.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.04.2020)

Dobrý deň, pri podielových spoluvlastníkoch je potrebné, aby návrh na zrušenie TP podali spoluvlastníci spolu. Vzhľadom na opatrenia v súvislosti s covid-19 bude potrebné tento návrh podať obecnému úradu písomne, poštou. Vaša manželka môže návrh podpísať v zahraničí, následne Vám ho poslať. Vy pripojíte svoj podpis a podáte ho na obecnom úrade. Ak nehnuteľnosť patrí do BSM, je situácia jednoduchšia. Podľa ustanovenia § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka totiž môže v bežných veciach týkajúcich sa spoločných vecí konať jeden z manželov, a to aj bez súhlasu druhého manžela. V súlade s týmto ustanovením môžete platne zrušiť trvalý pobyt dotyčnej osobe aj sám, ako jeden z manželov vlastniaci spoločný byt v BSM. V prípade, že by na obecnom úrade nechceli takto postupovať (pre neznalosť zákona ohľadom zákonného zastupovania manželov), poukážte práve na spomínané ustanovenie § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V prípade potreby, môžete mať so sebou aj písomný súhlas Vašej manželky vo forme e-mailu, ktorý by ste im mohli predložiť (ak by vyžadovali).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem pomôcť. V decembri som odkúpila dom a na dome je prihlásený pán, ktorý tam bol už pred tým prihlásený. Už niekoľko krát som bola na vybore, aby ho odhlásili, ale pani sa stále vyhovára, že nemá čas alebo je už po pracovnej dobe, ja mám pocit, že pani ho nechce odhlásiť a pritom mi povedala, že aj keď ho dnes odhlasim, tak on tam bude figurovať do konca roka. Ako je to vlastne, keď ja predám dom tak budem mať tam trvaly pobyt do konca roka? Alebo nejaké právo na adresu? Musím zaňho zaplatiť daň a tie peniaze mi už nikto nevráti, lebo sa to stále naťahuje ja tiež nemám čas lebo pracujem do obedu a neviem čo mám robiť ďakujem Vám.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2020)

Dobrý deň prajem,

neviem, čo presne Vám povedala pracovníčka, no pokiaľ ste vlastníkom nehnuteľnosti a dotyčný nemá žiaden vzťah k nehnuteľnosti, myslím tým, že nie je spoluvlastník. Ohlasovňa pobytu záznam o trvalom pobyte musí zrušiť. Nemôže rozhodovať, či ho zruší alebo nie (pokiaľ nejde o zákonnú výnimku, napr. o spoluvlastníka). Ak pracovníčka nechce zrušiť záznam, môžete podať sťažnosť. Záznam by sa mal zrušiť hneď. Zákon neustanovuje to, čo Vám uviedla, a teda že tam bude mať evidovaný pobyt do konca roka. Právo na adresu neexistuje. Ak predáte dom mali by ste si odhlásiť pobyt. Ak to neurobíte, môže to urobiť nový vlastník. Daň za neho platiť nemusíte, pokiaľ s ním nemáte nájomnú zmluvu. Ak ale zrušíte záznam o pobyte a on sa nevysťahuje, nemôžete ho vypratať svojpomocne, ale mali by ste podať žalobu na vypratanie nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať čo mám urobiť ak už 2,5 roka si nemôžem vybaviť trvalý pobyt, lebo ho nemám kde dať. Ja som vyšiel z domova a na občianskom preukaze mi píše iba Humenné žiadna ulica alebo číslo, a pre takúto vec nemôžem ani nikde ísť pracovať, lebo mi nedajú bankový účet v banke preto lebo nemám ulicu ani číslo domu. Ja bývam u babky a tam trvalý pobyt dať nemôžem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.01.2020)

Dobrý deň, 
pokiaľ je stará mama vlastníkom rodinného domu, samotná okolnosť prihlásenia na trvalý pobyt nezakladá Vaše vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter. 
Ak máte v OP uvedenú len obec ako miesto trvalého pobytu, potom je ním obecný úrad, kde je potrebné si preberať úradnú poštu.
Okolnosť  tá, že nemáte trvalý pobyt nahlásený na riadnej adrese, nie je prekážkou, aby ste sa nemohli zamestnať prípadne banka Vám zriadiť bankový účet.

Ak by boli v uvedenej veci problémy, že len z toho dôvodu, že miestom trvalého pobytu je obec - obecný úrad, odporúčame kontaktovať prísl. inšpektorát práce a bankového ombudsmana príslušnej banky, prípadné podať podnet na Národnú banku Slovenska.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kúpila som byt na hypotekárny úver a chystáme sa v ňom bývať spolu so snúbencom, problém nastáva v tom, že jeho mama nemá kde bývať konci jej nájomná zmluva tak chce, aby bývala dočasne s nami, lenže ona je psychicky chorá. Čo sa stane, keď ju prihlásim na byt na trvalú adresu zmení si aj adresu na občianskom, a po nejakom čase budem chcieť, aby odišla odsťahovala sa, nemôžem mať z toho problémy, že ju z bytu nebudem vedieť dostať, keďže bude mať trvalú adresu? Majiteľka bytu som len ja ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.11.2019)

Dobrý deň. Hlásenie trvalého (prípadne prechodného) pobytu má fakticky len evidenčný charakter. Táto skutočnosť sama o sebe nezakladá žiadne užívacie, vecné ani iné právo k nehnuteľnosti, kde je dotknutá osoba prihlásená na pobyt.

Ak budete chcieť matke zrušiť trvalý pobyt, tak ako vlastníčka bytu na to máte právo. V podstate len dáte vedieť príslušnej ohlasovni a tá hlásený pobyt na Vašu žiadosť zruší.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potreboval by som zodpovedať otázku ohľadom udelenia pobytu / súpisného čísla / na pozemok kde bude stat chata. Som z trvalým pobytom na obecnom úrade. Vlastním pozemok. Je možné k pozemku požiadať o trvalý pobyt? Potrebujem vyriešiť otázku trvalého pobytu aj z dôvodov pracovných. Gajdoš.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.09.2019)

Dobrý deň, na trvalý pobyt je možné prihlásiť sa len k existujúcej STAVBE, nie k pozemku. 

Podľa ust. § 3 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí :

"(1) Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

(2) Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom2) alebo súpisným a orientačným číslom2) a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu,4b) ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Sme traja súrodenci a po maminej smrti sme zdedili dom teraz sa tam chcem prihlásiť na trvalý pobyt a vraj mi to musia odsúhlasiť aj ostatný spoluvlastníci, ale jedna sestra s tým nesúhlasí. Naozaj to musia odsúhlasiť aj ostatný spoluvlastníci? Alebo čo mám robiť ?

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň,

vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 3 ods. 8 zákona o hlásení pobytu občanov :

"Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;4c) ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,

b) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,4c)

c) údaje podľa osobitného predpisu4d) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu,4e) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu,4f)

d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4g) vlastníka alebo

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne."

 

Z uvedeného zák. ustanovenia - písm. d/ 1. - vyplýva, že Vy ako spoluvlastník nepotrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov k prihláseniu na trvalý pobyt.

Súhlas všetkých spoluvlastníkov by ste potrebovali v prípade, že by ste neboli spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

Odporúčame dohodu medzi spoluvlastníkmi o forme a rozsahu užívania nehnuteľnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, otec je umiestnený v domove pre seniorov a svoju nehnuteľnosť predáva. Môžem mu nahlásiť trvalý pobyt aj v tomto domove pre seniorov ?  Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň,  áno, je to možné.

Podľa ust. § 3 ods. 9 zákona o hlásení pobytu občanov platí :

"Zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa odseku 8 písm. d) sa v týchto prípadoch nevyžaduje."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, či je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti pri hlásení sa na trvalý pobyt osoby, ktorá nie je manželkou ani nezaopatreným dieťaťom, ak má súhlas väčšinového vlastníka ? Respektíve je možné zo zákona napadnúť vlastníctvo ak niektorý zo spoluvlastníkov neplatí daň za nehnuteľnosť ani sa inak nepodieľa na jej užívaní ?

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 3 ods. 8 Zákona o hlásení pobytu občanov platí, že občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť okrem iných aj

"písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b); toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa4g)vlastníka alebo

4. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že nepostačuje súhlas väčšinového spoluvlastníka nehnuteľnosti na prihlásenie osoby na trvalý pobyt, ktorá nie je manželkou ani nezaopatreným dieťaťom vlastníka.

Vlastníctvo ako také z uvedeného dôvodu napadnúť nemôžete, len požiadať  obec o zrušenie trvalého pobytu, keďže neboli splnené podmienky citovaného zákona na prihlásenie na trvalý pobyt.

Otázka platenia dane z nehnuteľností sa riadi ust. zákona o miestnych daniach.

Podľa ust. § 9 ods. 4 zákona o miestnych daniach platí :

"Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne."

T.j. : Spoluvlastník, ktorý uhradil dane, je oprávnený od ostatných spoluvlastníkov vyžadovať uhradenie ich podielu na dani z nehnuteľnosti.

Otázkou však je, či nehnuteľnosť užívajú všetci spoluvlastníci alebo len niektorí z nich, potom spoluvlastník, ktorý nehnuteľnosť neužíva je oprávnený od spoluvlastníka užívajúceho nehnuteľnosť vyžadovať náhradu za jej užívanie.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som sa opýtať ohľadom zmeny trvalého pobytu. Trvalý pobyt mám evidovaný u mami. S priateľom sme však išli do prenájmu do obecnej bytovky do inej obce, kde samozrejme neplánujeme zostať celý život, len pokým nenájdeme niečo vlastne, možno pár rokov, nevieme presne, ale. Obec odo mňa žiada, aby som si trvalý pobyt prehlásila sem. Čo mi príde zbytočné, prehlasovať občiansky a podobne, keď tu budeme možno rok, možno tri a potom si to budem prehlasovať znova. S prechodným pobytom problém nemám, no stále hovoria, že musím si sem dať trvalý. Chcem sa preto opýtať, či naozaj musím prehlásiť trvalý pobyt do bytu, ktorý máme vlastne len v prenájme, a či o tom hovorí nejaký zákon. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2019)

Dobrý deň, žiadny zákon Vás nezaväzuje prehlásiť si trvalý pobyt do bytu, ktorý Vám bol pridelený do prenájmu. Rovnako Vás k tomu nemôže donútiť ani obec, je to iba na Vás, či tak spravíte, nakoľko je to Vaším právom. Obec to zrejme chce týmto spôsobom riešiť z toho dôvodu, že ak nemáte v obci nahlásený trvalý pobyt, nedostáva za Vás podiel na dani z príjmov. Tým vlastne ukracujete obec na určitej finančnej čiastke, hoci v obci bývate a využívate jej služby. Rovnako je potrebné vychádzať aj z toho, že pri prehlasovaní trvalého pobytu potrebujete súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tzn. že by Vám pri prehlasovaní trvalého pobytu musela obec udeliť súhlas s týmto úkonom. Aj z toho je možné vyvodiť, že vlastník nehnuteľnosti musí udeliť súhlas na trvalý pobyt a nie nútiť Vás prehlásiť tento trvalý pobyt. Takéto konanie obce je podľa nášho názoru motivované vyššie uvedeným dôvodom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Dôchodcovia 71 roční, mame trvalý pobyt na chate. Nevlastníme žiadny iný byt. V domácnosti s nami nebýva žiadna iná zárobkovo činná osoba. Zdaňujú nás ako chatu. Mame nárok na zdanenie ako stavba na bývanie alebo byt, ktoré slúžia na bývanie ? Daň za chatu je omnoho vyššia a nemáme vraj na ňu 50% zľavu ako " 70 plus". Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.01.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Zákon o miestnych daniach rozdeľuje zdaňovanie nehnuteľností na pozemky, stavby a daň z bytov a nebytových priestorov. 

Z otázky vyplýva, že v predmetnej chate máte nahlásený aj trvalý pobyt v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov.

Podľa ust. § 85 stav. poriadku platí, že "stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84."

T.j. : Musíte sa obrátiť na príslušný stav. úrad so žiadosťou o povolenie na zmenu účelu užívania stavby. 

Na stavebnom úrade /obec/ by mali mať na tento účel aj príslušné tlačivá, čo tiež zistite na internetovej stránke príslušnej obce.

Následne po zápise predmetnej zmeny na katastrálnom odbore podáte čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podľa ust. zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, som vlastníkom rodinného domu a môj brat by chcel prihlásiť trvalý pobyt na moju adresu, keďže svoj byt s bývalou priateľkou predali. Chcela by som sa opýtať, keby mu vznikla v budúcnosti nejaká dlžoba alebo exekúcia, je možné, že siahnu na moju nehnuteľnosť, alebo, či ma nárok na dedenie? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.12.2018)

Dobrý deň, trvalý pobyt má v našom právnom poriadku výlučne evidenčný charakter. Nezakladá žiadne vlastnícke ani užívacie právo k nehnuteľnosti. Tzn. že aj keby mu vznikli dlhy v budúcnosti exekútor nebude môcť siahnuť na Váš majetok. Rovnako mu nevznikne žiadny nárok na dedenie, a to najmä vtedy ak nebude v tejto nehnuteľnosti žiť. Rovnako tento trvalý pobyt budete môcť kedykoľvek ako majiteľ nehnuteľnosti zrušiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebujem radu. Mám hlásený trvalý pobyt v rodičovskom dome, ktorý je napísaný na môjho brata, pretože vzal na tento dom hypotekárny úver. Brat má možnosť dom predať. Chcem vedieť, po predaji kde si nahlásim trvalý pobyt? Mám aj malú dcérku aj ona má v tomto dome trvalý pobyt. A, či je povinný mi poskytnúť náhradné bývanie zo zákona, keď touto cestou prídem o trvalý pobyt s malým dieťaťom? Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o hlásenie trvalého pobytu, je potrebné uvedomiť si, že tento údaj má v zásade len evidenčné účely, a preto bez ďalšieho sám o sebe nezakladá vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej máte hlásený trvalý pobyt.

Situácia by bola odlišná, ak by ste mali v danej nehnuteľnosti zriadené napr. právo zodpovedajúce vecnému bremenu spočívajúce v možnosti doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti alebo ak by ste mali uzavretú zmluvu, ktorá by Vás oprávňovala danú nehnuteľnosť užívať, najmä nájomnú zmluvu.

V tomto smere si dovoľujem uviesť, že Občiansky zákonník viaže bytové náhrady výslovne len k inštitútu nájmu bytu. Rozhodovacia prax súdov však za použitia analógie rozšírila povinnosť poskytnúť bytovú náhradu napríklad aj rozvedenému manželovi, ktorý počas manželstva užíval dom, ktorý bol vo výlučnom vlastníctve druhého manžela (k tomu bližšie napr. v rozsudku NS ČR sp.zn. 26 Cdo 1544/2005).

Pokiaľ však ide o Vašu konkrétnu situáciu, zastávam názor, že len zo samotného titulu hlásenia trvalého pobytu nevzniká Vášmu bratovi, v prípade predaja jeho domu, povinnosť zabezpečiť Vám bytovú náhradu. V prípade predaja, pokiaľ nevlastníte nehnuteľnosť, kde by ste si mohli zriadiť trvalý pobyt, bude potrebné, aby ste si našli napr. nájom, kde Vám prenajímateľ umožní aj nahlásiť si trvalý pobyt. Inak hrozí, že ako adresu trvalého pobytu budete mať evidovanú len obec.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, jsem vlastníkem 1/3 domu na Slovensku. Chci se zeptat zdá muzu přihlásit svoji prítelkyni (nejsme manželé, ale máme spolu díte) k trvalému pobytu ve své časti domu a to bez souhlasu ostatních dvou vlastníku. Předem dekuji za odpoved.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.09.2018)

Dobrý deň,
podľa zákona o hlásení pobytu občanov vzhľadom na okolnosť, že ste podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, budete potrebovať súhlas ostatných spoluvlastníkov  k prihláseniu na trvalý pobyt. Podpis spoluvlastníkov musí byť úradne osvedčený. 
Úradne osvedčený podpis nemusí byť v prípade, že všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne, teda pri vyjadrení súhlasu osobne pred zamestnancom ohlasovne.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, sťahoval som sa do prenájmu a vzhľadom nato, že som nemal kam dať trvalý pobyt, bol som nútený si dať trvalý pobyt na miestny úrad, kde v mojom prípade sa jedna o Košice-Západ, zároveň na občianskom preukaze mám uvedené trvalé bydlisko: Košice-Západ, priama adresa úradu je Trieda SNP 200/24. Nakoľko som nahlasoval zmenu aj v inštitúciách, narazil som na problém v prípade banky, ktorá nie je ochotná akceptovať adresu Košice-Západ (nemá súpisné číslo), prípadne adresu Trieda SNP 200/24 smerujúcu na daný úrad (nie je uvedené na doklade totožnosti). Ma povinnosť banka akceptovať túto zmenu? Ako sa môžem ohradiť v tejto situácii? Starší brat taktiež musel dať adresu na úrad a pri zmene v banke Tatrabanka nebol problém, v mojom prípade sa jedná o UniCredit. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Zisťovali sme adresu v Košiciach, Trieda SNP 200/24 a zistili sme /hádam správne/, že sa jedná o nehnuteľnosť typu ubytovňa. 
2./ Miestny úrad mestskej časti Košice - Západ je na adrese Trieda SNP 39/800 /súpis a orient. číslo podľa stránky www. katasterportal.sk/. 
3./ Podľa ust. § 5 zákona o hlásení pobytu občanov platí :

"Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) /t.j. platný cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve/ a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť."

4./ Nemôžete byť diskriminovaný v banke z dôvodu takejto adresy trvalého pobytu na adrese MÚ Košice - Západ.  Prípadne odporúčame uviesť inú adresu pre doručovanie - korešpondenčná adresa  a ako doklad totožnosti platný cestovný pas. V prípade pretrvávajúcich problémov odporúčame obrátiť sa na Národnú banku Slovenska ako dohliadajúci orgán nad bankovníctvom alebo zmeniť banku.
Poznamenávame, že podľa zákona o hlásení pobytu občanov prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k budove - nehnuteľnosti ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

5./ Nevieme z akého dôvodu ste dopadli tak, že máte trvalý pobyt hlásený na obci, ale pokiaľ by sa jednalo o obdobie po rozvode, je potrebné riešiť túto otázku resp. Váš vzťah k nehnuteľnosti počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva a Vaše nároky po rozvode z vyporiadania bezpodielového sapoluvlastníctva.

V prípade záujmu nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ohľadom trvalého pobytu som si prečítala Vaše odpovede na otázky. Napriek tomu sa ešte spýtam. Brat si nemá kam nahlásiť trvalý pobyt, prihlási sa u mňa s priateľom. Dom máme 1/2 na 1/2 na hypotéku. Podľa vyššie citovaných odpovedi má trvalý pobyt len evidenčný charakter. Ak by sa mi náhodou niečo stalo, resp. priateľovi, vyplývajú z toho bratovi nejaké práva k uvedenej nehnuteľnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2018)

Dobrý deň. Ako v zadanej otázke správne uvádzate, hlásenie trvalého pobytu má evidenčný charakter. Samotné nahlásenie trvalého pobytu preto nezakladá k nehnuteľnosti, príp. k jej časti žiadne vecnoprávne nároky. Ak by sa teda Vám, prípade Vášmu priateľovi niečo stalo, zo samotnej skutočnosti, že Váš brat má v spoločnej nehnuteľnosti Vás a Vášho priateľa nahlásený trvalý pobyt, nevyplývajú pre Vášho brata žiadne nároky na túto nehnuteľnosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môžem darovať dcére svoj podiel bytu ešte pred vyporiadaním BSM?

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2018)

Dobrý deň. Skratka BSM znamená bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Preto pokým BSM nezaniklo a nebolo vyporiadané, de facto Váš "podiel" ako taký ešte neexistuje. Všetko, čo je v BSM, vlastnia manželia ako 1/1. Z uvedeného dôvodu budete môcť Váš podiel na spoločnom byte darovať dcére až keď BSM zanikne a bude vyporiadané. Predtým je možné darovanie len za predpokladu, že by s darovaním súhlasil aj druhý manžel.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, kupujem byt, predávajúca ma zaskočila otázkou, či si na danej adrese cca rok môže nechať trvalé bydlisko. Hrozia mi nejaké rizika? Určite by som sa nerada dostala do nejakých problémov a opletačiek. Predávajúca žije dlhodobo v Rakúsku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.04.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú Vám zasielame nasledovnú odpoveď :

1./ Treba vedieť, že trvalý pobyt má len evidenčný charakter podľa zákona o hlásení trvalého pobytu občanov. Je to len vec Vašej dohody, či by ste s uvedeným súhlasili, teda aby predávajúca mala naďalej na uvedenej adrese trvalý pobyt. Podľa cit. zákona platí, že ako vlastník nehnuteľnosti ste oprávnený podať návrh na zrušenie trvalého pobytu menovanej a ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší (§ 7 zákona o hlásení trvalého pobytu). Následne bude miestom jej trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť ohlasovňa oznámi predávajúcej a to vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní, v oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

2./ Riziká  toho, že predávajúca bude mať naďalej na dotknutej adrese nahlásený trvalý pobyt, spočívajú v tom, že pokiaľ  by mala predávajúca naďalej trvalý pobyt na Vašej adrese, bude na túto adresu stále chodiť pošta adresovaná jej /daňový úrad, soc. a zdrav. poisťovňa, exekútor, súdy, atď./, takže v tomto smere je potrebná opatrnosť, prípadne aj návštevy, ktoré nevedia o tom, že menovaná byt predala a uvedenú okolnosť im neoznámi.  

3./ Nevieme, kto Vám vypracováva zmluvu o prevode vlastníctva, ale pokiaľ je to advokát, ten musí vykonať tzv. autorizáciu zmluvy a mal by Vás upozorniť aj na riziká v tomto smere. 

 

V prípade, ak máte záujem, môžete poslať zmluvu o prevode resp. jej návrh poslať na hlavný email : http://advokat@ficek.sk  a budú Vám oznámené podmienky platenej právnej pomoci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem za dnešnú odpoveď na moju otázku ohľadom prihlásenia na trvalý pobyt priateľa u mňa. Ešte by som sa chcela opýtať, ak sa v budúcnosti, teda neskôr, vezmeme, čo v takom prípade urobiť, aby môj byt, záhrada a garáž patrili výlučne po mojej smrti patrili len a len mojim deťom. Keďže 3 deti má aj on a moje deti by mi to asi nikdy neodpustili, aby sa museli s niekým cudzím deliť o nás majetok. Ide mi v podstate o to, aby dedili výlučne len moje deti. Čím opatriť a zabezpečiť takúto situáciu. A ešte otázočka, keby sme sa rozišli, poprípade rozviedli, musím priateľovi zabezpečiť náhradné ubytovanie? Veľmi pekne ďakujem za ctené rady a prajem pekný deň.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.04.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ chcete zabezpečiť to, aby Váš byt dedili výlučne Vaše deti (a nie aj potenciálny manžel), môžete byt darovať deťom ešte počas Vášho života. Ďalšia alternatíva je zriadenie závetu, ktorým byt, príp. aj ďalší majetok, odkážete výlučne Vašim deťom. Nakoľko manžel nepatrí do skupiny tzv. neopomenuteľných dedičov, v zriadení závetu, ktorý by fakticky vylučoval manžela z dedenia, v zásade nevidím problém.

Pokiaľ ide o bytovú náhradu v situácii, kedy byt patrí výlučne jednému z manželovi a druhý manžel by si po rozvode nemal ako uspokojovať svoje bytové potreby, zákon túto situáciu výslovne nerieši. Osobne zastávam názor, že v takýchto prípadoch by druhému manželovi nemal patriť nárok na bytovú náhradu. Opačný názor však možno nájsť napr. v rozsudku Najvyššieho súdu ČR zo 7. júna 2006, sp. zn. 26 Cdo 1544/2005, kde sa uvádza:

"Manžel, ktorý za trvania manželstva užíva byt v dome, ktorého vlastníkom je druhý z manželov, odvodzuje svoje právo v tomto byte bývať od existujúceho rodinnoprávneho vzťahu (porovnaj správu uverejnenú v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk, ročník 1978, pod por. č. 14), lebo obsah tohto vzťahu je okrem iného tvorený povinnosťou manželov žiť spolu (§ 18 ZR – pozn. aut.) a vzájomnou vyživovacou povinnosťou manželov (§ 71 ZR– pozn. aut.). Na tomto základe má manžel – nevlastník právo bývať so svojím manželom v byte nachádzajúcom sa v dome vo vlastníctve druhého manžela a druhý manžel (vlastník) má povinnosť mu toto bývanie (užívanie bytu) umožniť.

Rozvodom manželstva uvedený právny dôvod bývania zaniká a manžel (vlastník) sa môže domáhať vypratania bytu podľa § 126 ods. 1 OZ. Nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorému rozvodom manželstva zanikol právny dôvod užívania bytu vo vlastníctve druhého manžela, a ktorý je preto povinný byt vypratať, nie je v Občianskom zákonníku výslovne upravený, to však neznamená, že rozvedenému manželovi v takom prípade bytová náhrada nepatrí. Jeho právne postavenie pri zániku jeho právneho dôvodu bývania, musí byť posúdené analogicky (§ 853 OZ) podľa toho ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje právne vzťahy svojím obsahom a účelom najbližšie. Týmto ustanovením je § 713 ods. 1 OZ upravujúci nárok na bytovú náhradu rozvedeného manžela, ktorého právny dôvod užívania bytu bol, rovnako ako v prípade manžela užívajúceho byt v dome vo vlastníctve druhého z manželov, za trvania manželstva odvodený od existencie manželstva a ktorému rozvodom tento právny dôvod bývania zanikol."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Veľmi pekne by som prosila o radu, ohľadom prihlásenia na trvalý pobyt (TP). Mám priateľa, bývame spolu v mojom byte 8 rokov a plánujeme sa v budúcnosti vziať. Moje deti s ním vychádzajú dobre. Zatiaľ má TP u rodičov, lenže nastala situácia, že jeho rodičia trvajú, aby sa odhlásil z TP, vraj kvôli pošte a komunálnemu odpadu. Pošta už chodí k nám, ale stane sa, že čosi ešte príde k rodičom, ale nie je toho veľa. Skôr je tam problém inde. Čo v tomto prípade urobiť? Môžem priateľovi dať u mňa TP? Dočítala som sa, že by nemal nárok na môj byt, keďže majiteľom som ja. Ale čo v takom prípade, keď sa vezmeme? Bude mať nárok na môj byt ako môj manžel, aj keď byt vlastním od 1993 len ja? Chcem, aby moje deti si potom môj majetok rozdelili. Ďakujem pekne za radu.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.04.2018)

Dobrý deň. Hlásenie trvalého pobytu má v zásade len evidenčných charakter, a preto samotné nahlásenie trvalého pobytu Vášho priateľa do predmetného bytu nezakladá na jeho strane žiadny vecnoprávny ani iný obdobný nárok na Váš byt.

Pokiaľ ide o uzavretie manželstva, Váš byt bude aj po uzavretí manželstva patriť naďalej vlastnícky výlučne Vám. Pokiaľ na Vášho budúceho manžela neprevediete byt alebo podiel na byte, bude mať na byt nárok jedine ako dedič v prípade Vašej smrti. V takom prípade by spolu s deťmi dedil byt aj manžel, nakoľko potomkovia poručiteľa a manžel poručiteľa patria do prvej dedičskej skupiny v zmysle ustanovenia § 473 Občianskeho zákonníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala vo veci bývania a udelenia trvalého bydliska. S priateľom bývame spolu a som majiteľkou bytu. Chceme, aby mal trvalé bydlisko u mňa. Len sa chcem informovať, či mne ako majiteľke bytu vyplývajú nejaké povinnosti. V prípade, ak by sa sťahoval a zrušila mu TP, vyplýva mi povinnosť nájsť mu náhradné bývanie? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2018)

Dobrý deň, trvalý pobyt nezakladá vlastnícke ani žiadne iné užívacie právo k nehnuteľnosti. Má výlučne evidenčný charakter. Ako vlastník nehnuteľnosti môžete udeliť súhlas na jeho prihlásenie na TP. Ak sa rozídete rovnako môžete tento trvalý pobyt zrušiť bez toho, aby Vám z toho vyplývali akékoľvek povinnosti zabezpečiť náhradné ubytovanie. Zrušením trvalého pobytu nevzniká povinnosť zabezpečovať náhradné bývanie (jedine, že by ste mali spísanú nájomnú zmluvu).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. S exmanželom máme dom v bezpodielovom vlastníctve. Býva v ňom on, ja som sa s deťmi odsťahovala pred 10-timi rokmi. BSM ešte odvtedy nemáme ukončené, aj keď som návrh podala ešte v roku 2012. Teraz sa môj ex oženil znova a do nášho spoločného domu prihlásil na trvalý pobyt svoju súčasnú manželku. Na to vraj môj súhlas nepotreboval, no chcem sa spýtať, či mal právo prihlásiť na trvalý pobyt aj jej dospelého syna (27r.) bez môjho súhlasu, lebo tu už nejde o maloleté alebo nezaopatrené dieťa, ale o dospelú osobu.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2017)

Dobrý deň, pre prihlásenie svojej súčasnej manželky nepotreboval Váš bývalý manžel Váš súhlas. Vyplýva to z ustanovenia § 3 ods. 8 písm. d) zákona o hlásení pobytu občanov (výnimka sa vzťahuje na manžela a nezaopatrené deti). Pre prihlásenie jej dospelého syna, však už bolo potrebné predložiť súhlas všetkých vlastníkov. Vzhľadom na to, že ste zatiaľ vlastníkom i Vy, súhlas ste mali udeliť aj Vy. Vzhľadom na to, že neboli splnené zákonné podmienky pre prihlásenie tejto osoby na trvalý pobyt, môžete na ohlasovni (na obecnom úrade) podať návrh na zrušenie jeho trvalého pobytu. Na druhej strane je však potrebné vedieť i to, že trvalý pobyt nezakladá žiadne užívacie ani vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Ide iba o informáciu evidenčného charakteru. Z toho dôvodu sa nemusíte obávať, že by trvalým pobytom mal akýkoľvek nárok nehnuteľnosť alebo jej časť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, v minulosti sme s kamaratom spachali trestny cin, kde vznikla skoda, ktoru som musel zaplatit ja, nakolko kamarat odisiel pracovat do Škótska. V trestnom rozkaze (rozsudku) je ale napisane, ze skodu musime zaplatit na polovicu a nerozdielne. Ja som skodu zaplatil a otazka znie, ako mam postupovat pri vymahani dlhu, ked sa nezdrziava v mieste trvaleho bydliska a jeho škótsku adresu neviem a on so mnou komunikuje takym stylom, ze ho to nezaujima a pod. Dakujem a ostavam s pozdravom.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.08.2016)

Dobrý deň. Za daných okolností môžete na Vášho známeho podať žalobu. Podľa Civilného sporového poriadku je všeobecným súdom fyzickej osoby súd, v obvode ktorého má fyzická osoba adresu trvalého pobytu (ustanovenie § 14 CSP). Pre určenie miestnej príslušnosti v zásade nie je dôležité, či sa fyzická osoba na adrese trvalého pobytu zdržuje alebo nie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcem sa spytat na vplyv trvaleho pobytu k dedeniu. Mama vlastni 7/8 domu, ja 1/8. Bratia prepisali svoje ciastky po umrti otca na mamu. Jeden z nich chce mat u nej trvaly pobyt, kedze ho manzelka po rozvode vyplatila. Potrebuje vsak moj suhlas ako spolumajitela. Budem nejako ohrozena v pripade dedenia? Svojej ciastky som sa nevzdala, pre pripad odkupenia domu od ostatnych, ci prip. vydedenia zo strany matky. Za ochotnu radu Vam z uprimneho srdca vopred dakujem a zelam krasny den.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2016)

Dobrý deň. Inštitút trvalého pobytu je upravený v zákone č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. V zmysle tohto zákona platí, že prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, v ktorej má občan hlásený trvalý pobyt, ani k jej vlastníkovi. Trvalý pobyt má evidenčný charakter.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň! Poprosila by som Vás o poradu, ak sa to dá! Môj syn už dlhé roky nebýva s nami, ale má tu trvalý pobyt. Má exekúciu na rôzne veci (neuhradil škodu,a neplatí výživné). Nemáme dobrý vzťah, teraz už nekomunikujeme, a sem stále chodia jeho listy o exekúcii a tu hľadajú ho aj policajti. Máme strach, čo budeme robiť a či musíme všetko vyplatiť. Nemáme na to finančné prostriedky. Čo by sme mohli robiť? Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.02.2016)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že pokiaľ sa spomínané exekúcie Vášho syna týkajú výlučne jeho (tzn. že on je uvedený ako povinný v exekúcii), nie je dôvod, aby ste uhrádzali jeho dlhy. Pokiaľ ide o trvalý pobyt, tento má iba evidenčný charakter. Ak teda nechcete, aby mu listy a výzvy chodili na Vašu adresu, môžete mu zrušiť trvalý pobyt postupom upraveným zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, preto som sa obrátila na Vás. Môj syn býva so mnou v spoločnej domácnosti. Má 21 rokov a pracuje. Nemám s ním žiadne problémy (zatiaľ). Nie je drzí voči mne a platí mi za byt. Problém je v tom, že má kamarátov nie s dobrou povesťou a pred nedávnom som cez dcéru zistila, že išiel robiť ručitela nejakému kamarátovi, ktorý bol v base a ešte mu dal aj nejaku sumu asi 2000 € z tých penazí, čo si požičal od banky. Neviem k akej sume išiel ručiť. Teraz mám strach, že syna do niečoho namočia, ale hlavne sa bojim kôli synovej hlúposti, že keď má u mňa trvalý pobyt, aby som kôli nemu neprišla o byt. Chcem sa preto spýtať, či mu mám z bytu odhlásiť trvalý pobyt. Za radu Vám vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.10.2015)

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné ozrejmiť, že inštitút trvalého pobytu má primárne evidenčný charakter. Preto pokiaľ ste výlučnou vlastníčku bytu, v ktorom má Váš syn s Vašim súhlasom zriadený trvalý pobyt, táto skutočnosť nemá vplyv na Vaše vlastnícke právo ako také. Záväzky, ku ktorým sa Váš syn zaviazal, by preto bez ďalšieho nemali žiadnym spôsobom ovplyvniť Vaše vlastnícke právo k bytu. S poukazom na uvedené zatiaľ Vášmu synovi nemusíte zrušiť trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som rozvedený a mám službný byt. Exmanželka sa aj s našimi tromi deťmi odsťahovala do iného bytu, ktorý kúpili jej rodičia. Exmanželke som zrušil trvalý pobyt v mojom služobnom byte, ale u detí to nemôžem spraviť. Deti sú zverené súdom do opatery matky. Ona mi svoju adresu z neznámych dôvodov tají, aj keď viem, kde s deťmi preukázateľne býva. Najstarší syn má už 18, ale stále navštevuje strednú školu. Ďalšie deti sú neplnoleté. Môžem s bytom nakladať, aj keď tam majú deti stále trvalý pobyt? Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2015)

Dobrý deň. Hoci zákon podobné situácie výslovne neupravuje, treba si uvedomiť, že hlásenie trvalého pobytu má primárne evidenčný charakter. Z tohto dôvodu mám za to, že prihlásený trvalý pobyt nie je prekážkou pri prípadnej kúpe a predaji bytu. V prípade, že predmetný byt najskôr kúpite a následne ho predáte tretej osobe, tento budúci vlastník môže trvalý pobyt Vás aj Vašich detí zrušiť. Návrh na zrušenie trvalého pobytu totiž môže okrem iného podať aj vlastník bytu v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. f/ Zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku