Máte
otázku?

Trvalý pobyt


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Trvalý pobyt

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Som vlastníčkou rodinného domu, v ktorom býva moja mama s doživotným právom. Aktuálne ona tam žije s jej priateľom, ktorý nedávno predal svoj byt. Moja mama chce, aby mu bol udelený trvalý pobyt na adrese môjho rodinného domu. Môj záujem spočíva na pochopení, aké by mal nároky v prípade, ak mu bude udelený trvalý pobyt. Rovnako by ma zaujímalo, či by som mu mohla zrušiť trvalý pobyt v prípade nečakanej situácie, napríklad úmrtia mojej matky, alebo si to musí vybaviť on sám vo vlastnom záujme. Aké by následne mal nároky a môže namietať, že nemá kam ísť, pretože svoj byt predal? Obávam sa, že po úmrtí mojej matky by mohli nastať problémy s jej priateľom vzhľadom na jeho neistú bývalú situáciu. Nejasné je mi, na čo by si mohol nárokovať právo. Vopred ďakujem za objasnenie a odpoveď.

Odpoveď: Trvalý pobyt

Dobrý deň, ďakujeme vám za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne a súčasne vyslovíme svoj právny názor. Pri zodpovedaní otázky vychádzame len z jej textu  (nepoznáme bližšie okolnosti prípadu).

 

Otázka pozostáva z 2  okruhov problémov, na ktoré vynasnažíme odpovedať a zároveň  navrhnúť vám riešenie.

 

I. TRVALÝ POBYT

Právna úprava trvalého pobytu je upravená zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení trvalého pobytu. Hneď na úvod citujeme z ust. § 3 cit. zákona :

"Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom  a je určená na bývanie,  ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť

a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,

b) platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,

c) doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti /výpis z listu vlastníctva/,

d) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4 ods. 6 písm. b);  (toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak  ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne)."

Z uvedeného vyplýva, že vy sama by ste musela súhlasiť  s prihlásením priateľa vašej matky na trvalý pobyt, nakoľko ste vlastníčkou nehnuteľnosti, a nie vaša mama, ktorá má len právo doživotného užívania nehnuteľnosti. Ak by ste udelila súhlas s trvalým pobytom neznamená to, že má vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti a ani k jej vlastníkovi, teda vám.

 

Zrušenie trvalého pobytu (§ 7)  :

"Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší  okrem iných aj v prípade "na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti."

 

II. BÝVANIE V NEHNUTEĽNOSTI

Ako sme už uviedli, nepoznáme bližšie okolnosti vášho prípadu, a čo je podstatné, z akého dôvodu došlo zo strany priateľa vašej matky k predaju jeho vlastného bytu a následne nasťahovaniu sa do vášho domu. Podľa ust. Obč. zákonníka nakoľko vaša matka nie je vlastníkom nehnuteľnosti, prípadnú zmluvu by ste s jej priateľom musela uzatvoriť vy sama. Je na vašom zvážení, či k uvedenému kroku pristúpite.

 

Možnosti máte nasledovné :

1./ Zmluva o nájme nehnuteľnosti resp. jej časti podľa ust. § 663 a nasl. OZ, v ktorej by ste si písomne dohodli podmienky a rozsah užívania vrátane úhrad za jej užívanie. 

Nevýhodou zmluvy o nájme je možnosť vzniku poskytnúť bytovú náhradu v zákonom stanovených prípadoch ak by došlo k ukončeniu nájmu zo strany vás ako vlastníka nehnuteľnosti - prenajímateľa.

 

2./ Zmluva o krátkodobom nájme bytu podľa ust. zák. č. 98/2014 Z. z., ktorú je možné uzatvoriť aj na časť nehnuteľnosti. Nájom vrátane predĺžení je možný najviac na 6 rokov. 

Výhodou zmluvy podľa tohto zákona je to, že v prípade ukončenia zmluvného vzťahu nájomca nemá nárok na bytovú náhradu (t.j. na rozdiel od zmluvy podľa ust. Obč. zákonníka , nevyhnutné  je dodržať obsahové náležitosti zmluvy, ako aj to, že prenajímateľ (vy) ste povinná registrovať sa na príslušnom daňovom úrade (§ 49 zák. o dani z príjmov). Predmetnú registráciu je prenajímateľ povinný preukázať nájomcovi (§ 3 zák. o krátkodobom nájme bytu/.

3./ Zmluva o výpožičke, ktorá sa vyznačuje bezodplatnosťou.

 

Pokiaľ sa jedná o ďalšiu časť vašej otázky čo v prípade, ak by došlo k úmrtiu vašej matky, odpoveď závisí od právneho vzťahu medzi vami podľa spísanej zmluvy.  Nárok na dedenie rodinného domu by nemal, nakoľko vaša matka nie je vlastníkom nehnuteľnosti. Právny vzťah k užívaniu nehnuteľnosti zo strany priateľa vašej matky pre prípad jej úmrtia by závisel od druhu uzatvorenej zmluvy.

 

 

III. ODPORÚČANIE A ZÁVER

Udelenie súhlasu s trvalým pobytom napriek ustanoveniam zákona neodporúčame, aj keď trvalý pobyt ma evidenčný charakter. Je otázne z akého  dôvodu byt predal, že nemá kam ísť v prípade úmrtia vašej matky, toto okolnosť resp. možnosť vzniku problému  v budúcnosti musí poznať a vedieť,  na druhej strane peniaze za byt získal. Otázka zasielania pošty z rôznych úradov sa dá vyriešiť (jej doručovaním na obec, alebo priamo na vašu adresu ak sa táto oznámi prísl. úradu napr. soc. poisťovni, daňovému úradu a pod.). Prípadne vaše rozhodnutie o trvalom pobyte môžete ponechať na neskoršiu dobu po usporiadaní vzťahu užívania nehnuteľnosti.

Otázka spísania zmluvy : Odporúčame maximálne na dobú len na dobu určitú so stanovením podmienok úhrady za užívanie nehnuteľnosti resp. jej časti.

V každom prípade odporúčame osobnú konzultáciu s advokátom, aby ste predišla možným nedorozumeniam v budúcnosti.

 

 

 

 

 

 

Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Moja dcéra so mnou nekomunikuje už šesť rokov a je už dospelá. Nejde o moju vinu, ale jej neprítomnosť vo mne vzbudzuje pocit chýbajúcej blízkosti. Rada by som zistila, kde momentálne býva alebo pracuje. Viem len toľko, že žije so svojím priateľom v Bratislave. Momentálne mám nepríjemné tušenie, že sa jej mohlo niečo stať. Ako by som mohla zistiť jej miesto pobytu? Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 18.11.2023)

Dobrý deň, vo vami uvedenej veci odporúčam  obrátiť sa v súlade s ust.  zákona o hlásení pobytu občanov obrátiť sa písomnou žiadosťou na okresné riaditeľstvo policajného zboru o oznámenie miesta pobytu vašej dcéry, kde uvediete vaše identifikačné údaje /meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, adresu trvalého pobytu a údaje o dcére /meno, priezvisko, rodné číslo/ a zdôvodnenie žiadosti.

Adresu zamestnávateľa presne nezistíte, lebo to nie je prakticky možné. Možnosťou je len prehľadávať internet, FB, prípadne dostupné údaje na internete /napr. register dlžníkov soc. a zdrav. poisťovne/, keďže by mohla byť aj živnostníkom. Prípadne prehľadajte podľa meno vašej dcéra obchodný register a živnostenský register.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, momentálne žijem s priateľom, ktorý je spoluvlastníkom domu. Spoluvlastníkmi sú ďalší manželský pár mimo našej rodiny. Mám trvalý pobyt v dome, ktorý plánujem predat so synmi. Po predaji plánujem bývať s priateľom, pretože moji synovia si už vyriešili bývanie samostatne. Priateľ mi sľubuje, že môžem u neho bývať doživotne. Chce to potvrdiť písomne so súhlasom svojich detí, aby ma v prípade jeho smrti nevyhodili. Avšak, domnievam sa, že budeme potrebovať aj súhlas ostatných spoluvlastníkov domu. Je potrebné tieto dokumenty notársky overiť? Sú dokumenty platné aj bez overenia notárom? Potrebujem radu, ako to má byť správne vyriešené.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 30.10.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak je váš priateľ spoluvlastníkom domu a spoluvlastníkom domu je aj iný manželský pár, potom je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov na spísanie dohody  zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti.

Predmetnú dohodu o zriadení vecného bremena vám spíše advokát alebo notár. Súhlas synov vášho priateľa na spísanie dohody o zriadení vecného bremena nie je potrebný, lebo oni nie sú spoluvlastníkmi domu.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, čo môžem urobiť pre svoju istotu. Predala som svoj rodinný dom a peniaze som dala synovi. On súhlasil so stálym pobytom v jeho dome, a to nielen slovne, ale aj podpísanou formou na mestskom úrade. Napriek tomu ma stále trápi otázka, čo ak sa niečo stane a mňa vyhodia z toho domu? Neostanem vlastne bez domu aj bez peňazí. Ako môžem dodatočne ochrániť seba, aby som neostala na ulici bez peňazí?

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 14.09.2023)

Dobrý deň, kde máte teraz vedený trvalý pobyt zistíte na samotnej ohlasovni pobytu vo vašej obci.

Pokiaľ ide o skutočnosť, že peniaze z predaja domu ste dali vášmu synovi, odporúčam dodatočne spísať darovaciu zmluvu, keďže predpokladáme, že nemáte žiadny doklad o tom, že ste mu peniaze darovali /napr výpis z bankového účtu s poznámkou, že ide o dar/.

Pokiaľ ide o hlásenie trvalého pobytu u syna, uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt má v zmysle ust. zákona o hlásení pobytu občanov SR len evidenčný charakter. Možnosťou v tomto smere je preto spísať dohodu o zriadení vecného bremena spočívajúce v práve doživotného bývania v nehnuteľnosti, kde teraz bývate.

Odporúčam vo veci súčasne kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Ja a môj manžel sme vlastníkmi rodinného domu a naša dcéra chce, aby sme prihlásili aj jej priateľa, s ktorým žije. Ak by sa rozíšli, môže si on na niečo nárokovať? A môžeme mu my zrušiť trvalý pobyt? Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 17.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt v zmysle ust. § 3 ods. 3 zákona o hlásení pobytu občanov nezakladá vlastnícke a iné právo k nehnuteľnosti a jej vlastníkovi :

"Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove uvedenej v odseku 2 ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter."

Z uvedeného vyplýva, že ak by ste priateľa Vašej dcéry prihlásili na trvalý pobyt, nevzniká mu žiadny právny nárok na nehnuteľnosť.

Zrušiť trvalý pobyt môžete kedykoľvek, nepotrebujete k tomu súhlas priateľa Vašej dcéry.

Nevieme z akého dôvodu priateľ Vašej dcéry sa chce k Vám prihlásiť na trvalý pobyt /okrem dôvodu žitia s Vašou dcérou/, napr. či nemá nejaké exekúcie a podobne, lebo v tomto prípade by ste sa nevyhli poštovým zásielkam súdneho exekútora, iných úradov a inštitúcií. Uvádzame tiež, že Váš majetok nemôže byť predmetom exekúcie, lebo nie ste dlžníkmi.

 


Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Syn môjho priateľa sa oženil a býva u svojej manželky, ale stále má trvalý pobyt u svojho otca. Musí sa odhlásiť? Jeden problém je, že u jeho manželky bývajú ešte ďalší súrodenci, ktorí mu trvalý pobyt neposkytnú. Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. 3 ods. 2 zákona o hlásení pobytu občanov SR prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove  a ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Pokiaľ ide o prihlásenie na trvalý pobyt na inej adrese, v tomto prípade dom, kde teraz býva spolu s manželkou, tu bude potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov domu na jeho prihlásenie na trvalý pobyt.

Záver : Ak by priateľ - otec syn zrušil trvalý pobyt synovi a on sa neprihlási na trvalý pobyt na inej adrese, miestom trvalého pobytu syna bude obec jeho terajšieho trvalého pobytu.

Vec odporúčam riešiť synovi Vášho priateľa so spoluvlastníkmi domu, kde teraz bývajú a poukázať na uvedené ust. § 3 ods. 2 zákona o hlásení pobytu občanov SR.
V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či dieťa s trvalým pobytom na adrese matky má nárok na príspevok pri narodení od obce, aj keď sa tam aktuálne nezdržiavame, kvôli mojej práci v inom kraji. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 24.02.2023)

Dobrý deň,

 

v prípade príspevku pri narodení dieťaťa od obce ide o dobrovoľný príspevok zo strany obce, preto nie každá obec, resp. mesto takýto benefit poskytujú. To, či to obec, v ktorej máte Vy aj dieťa trvalý pobyt, a za akých podmienok poskytuje, zistíte najskôr na jej web stránke, prípadne sa skúste obrátiť na obec telefonicky alebo e-mailom. Obce by to mali mať zverejnené pod všeobecno záväznými nariadeniami, a to vrátane vzoru písomnej žiadosti. V zásade im však postačuje podmienka trvalého pobytu aspoň jedného z rodičov a trvalého pobytu dieťaťa, pričom nemôžete mať ku dňu vyplatenia príspevku žiadny záväzok voči obci po lehote splatnosti. To, že kvôli práci sa zdržiavate v inom meste by nemal byť problém, keďže podmienku trvalého pobytu máte splnenú. 


Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja známa, ktorá doteraz trvalo žila v ČR (dnes už je dôchodkyňa), sa chce presťahovať natrvalo do rodinného domu, ktorý zdedila spolu s ďalšími štyrmi súrodencami po rodičoch. Doteraz tam nikto natrvalo nebýval; dom slúžil iba ako rekreačná chata pre všetkých súrodencov. Chcel by som sa spýtať, či moja známa ako spoluvlastníčka tohto domu musí požiadať svojich súrodencov, tiež spoluvlastníkov, o súhlas s trvalým pobytom v tomto dome. Ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 17.02.2023)

Dobrý deň, áno, je to tak ako uvádzate v otázke. V zmysle zákona o hlásení pobytu občanov SR na prihlásenie na trvalý pobyt bude Vaša známa potrebovať súhlas všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti k prihláseniu na trvalý pobyt.

Vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve odporúčam súčasne písomnou formou vyporiadať resp. usporiadať užívanie nehnuteľnosti, aby nedošlo v budúcnosti k rozporom, keďže z otázky predpokladám, že Vaša známa bude užívať celpú nehnuteľnosť.


Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,

Momentálne budem ja aj moje neplnoleté deti trvalo bývať v rodičovskom dome, ktorého vlastníkom je môj brat. Rada by som sa opýtala, či sa môžem prihlásiť na trvalý pobyt na mestský úrad. Nemám vlastnú nehnuteľnosť a môj brat nie je nadšený z toho, že som so svojimi deťmi zapísaná na tej istej adrese ako on, keďže danú nehnuteľnosť zdedil po rodičoch. Nakoľko žijeme na dedine, nerada by som sa obrátila na obecný úrad, pretože všetci okoloidúci sa poznajú. Najradšej by som zapísala svoje deti a seba na mestský úrad, ktorý je vzdialený približne 7 km od nás. Ako by to potom bolo s prijímaním pošty a podobne, ak by som bola zapísaná na takomto úrade?

Vďaka za odpoveď.

Kata

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 01.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že neodporúčame Vám také riešenie, že trvalý pobyt budete mať Vy ako matka a Vaše deti hlásené na obci. Naviac k zrušeniu trvalého pobytu v dome, kde ho máte hlásený teraz, by mohlo dôjsť len na tom základe, že by Vám brat trvalý pobyt zrušil a ak by ste sa neprihlásili na iný trvalý pobyt, trvalým pobyt by sme mali obec.

Pokiaľ ide o doručovanie pošty, tu následne platí ust. § 5 zákona o hlásené pobytu občanov SR :

"Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť."

Uvádzame, že prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti a preto sa brat nemusí obávať toho, aby ste si robili nárok na nehnuteľnosť. Odporúčam vo veci dohodnúť sa s bratom, že spíšete zmluvu o nájme a bude platiť nájom a uhradzovať resp. podieľať sa na úhrade nákladov spojených s bývaním /voda, elektrina, plyn a pod./.


Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, žijem s priateľom, ktorý je vlastníkom domu. Udelil mi tu trvalý pobyt a chcem sa spýtať, či v prípade, ak by zomrel, by jeho deti mali zabezpečiť moje náhradné bývanie, alebo by som si ho musela zabezpečiť sama. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 17.11.2022)

Dobrý deň, ak by váš priateľ zomrel, pokiaľ by nezanechal po sebe závet, zo zákona by sa jeho dedičmi stali iba jeho deti. Týmto ako dedičom však žiadny zákon takúto povinnosť ako uvádzate neukladá. Z tohto dôvodu by ste boli vy povinná na ich výzvu byt opustiť a sama si hľadať nové bývanie. Ak by ste však v čase jeho smrti boli jeho manželkou, boli by ste priamo zo zákona aj vy jeho dedičkou a teda by ste v určitom podiele predmetný byt zdedili. Zákon v tomto smere nechráni druhov a družky. Uvedené je však možné ošetriť formou závetu, v ktorom by vám váš priateľ mohol aspoň istý podiel na dedičstve odkázať. Mohol by vám prípadne zriadiť vecné bremeno na nehnuteľnosti, aby vás nemohli vysťahovať. 


Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trvalý pobyt (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môžem zrušiť manželovi trvalý pobyt, keďže sme stále manželia a nehnuteľnosť patrí mne? Ďakujem za odpoveď. P.

Odpoveď: Trvalý pobyt

(odpoveď odoslaná: 31.10.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenú otázku uvádzame, že v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. e/ zákona o hlásení pobytu občanov SR manželovi nemôžete zrušiť trvalý pobyt na adrese nehnuteľnosti aj keď je táto vo Vašom výlučnom vlastníctve.

Zrušiť trvalý pobyt bude možné až po právoplatnom rozvode manželstva v zmysle ust. § 7 ods. 2 zákona o hlásení pobytu občanov SR.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trvalý pobyt" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava