Máte
otázku?

Právo doživotného užívania nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Bratislava

Otázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Dobrý deň, moja manželka ešte ako slobodná žena zdedila nehnuteľnosť, pričom jej otec tam mal právo doživotného užívania (bolo to zapísané v katastri). Minulý rok sme túto nehnuteľnosť predali a kúpili novú (právo doživotného užívania bolo v katastri zrušené). Táto nová nehnuteľnosť bola financovaná z predaja pôvodnej, pričom sme si na časť sumy ešte zobrali hypotéku. Moja otázka je, či je možné vložiť do katastra právo doživotného užívania pre svokra aj na túto novú nehnuteľnosť, na ktorú je zobratá hypotéka, a ak áno, ako postupovať? V prípade, že nie je to možné, viete mi odporučiť nejakú inú alternatívu alebo typ zmluvy či riešenie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

Dobrý deň, vecné bremená v Občianskom zákonníku upravujú ustanovenia § 151n až 151p. V týchto ustanoveniach zákon nevyžaduje na zriadenie vecného bremena - práva doživotného užívania nehnuteľnosti - súhlas záložného veriteľa. To však nevylučuje, aby v zmluve o zriadení záložného práva nebolo uvedené, že je potrebné vyžiadať súhlas záložného veriteľa prípadne, aby bolo úplne vylúčené zriadenie vecného bremeno. Ak sa vo Vašej zmluve o zriadení záložného práva nenachádza žiadne také ustanovenie, je možné zmluvou medzi všetkými vlastníkmi nehnuteľnosti a oprávnenou osobou zriadiť vecné bremeno práva doživotného užívania. Na základe tejto zmluvy vykoná príslušný okresný úrad, katastrálny odbor zápis v katastri nehnuteľností. V prípade záujmu o vypracovanie zmluvy o zriadení vecného bremena nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.

Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, S priateľom žijeme už 11 rokov, hoci nie sme manželia. Plánujeme kúpiť nehnuteľnosť, pri ktorej by mi on rád dal doživotné právo bývania. Chcela by som vedieť, akým spôsobom treba postupovať, aby všetko bolo právoplatné a jeho deti mi v budúcnosti nemohli robiť problémy. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, M.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že v tomto prípade je potrebné spísať dohodu o zriadení vecného bremena najlepšie advokátom. Váš priateľ nepotrebuje súhlas svojich detí na to, aby v nehnuteľnosti, ktorej bude vlastníkom Vám dal právo doživotného bývania v nehnuteľnosti.

V prípade, že by priateľ zomrel, uvádzame, že zákonnými dedičmi jeho majetku budúvýlučne jeho deti a nie aj Vy, lebo zatiaľ nie ste manželia. Riešením by bolo, aby priateľ spísal závet aj vo Váš prospech a to tak, aby ste boli dedičom časti nehnuteľnosti v závislosti od veku jeho detí, keďže maloletým potomkom sa musí dostať celý zákonný podiel a plnoletým potomkom jedna polovica ich zákonného podielu, pokiaľ nedošlo k vydedeniu potomkov. Ide teda o to, aby bol závet platný.

Odporúčam vo veci ako spísania kúpnej zmluvy, tak aj porady ohľadom závetu kontaktovať advokáta.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, žijem so svojím priateľom už sedem rokov a spoločne si prerábame jeho dom. Väčšinu nákladov na prerábku nesie on, ale aj ja som do nej investovala niekoľko tisíc eur. Priateľ by chcel, aby som bola v prípade jeho úmrtia finančne zabezpečená, keďže bojuje s rakovinou pľúc. Zvažujeme najlepšiu alternatívu, ktorou by som získala doživotné právo bývania v dome. Čo nás trápi, je aj jeho syn, s ktorým má problematický vzťah. Priateľ by si želal, aby syn nemal právo vstúpiť do domu počas mojej prítomnosti. Čo si o tom myslíte, bolo by vhodné, aby som si u neho zriadila trvalý pobyt? Nevieme, ako by sme toto mali správne vyriešiť, aby som bola dostatočne chránená. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, [vaše meno]

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 06.11.2022)

Dobrý deň,
právo bývať a užívať nehnuteľnosť viete zabezpečiť vecným bremenom zriadeným spôsobom, že bude zapísaná v katastri nehnuteľností (tzv. in rem). Treba však počítať s tým, že po tom, ako jeho syn zdedí dom, hoci budete môcť ďalej bývať a užívať dom, ale nebudete mu vedieť zakázať vstupovať do nehnuteľnosti. Ako vlastník bude mať všetky vlastnícke právo, ale bude musieť rešpektovať a trpieť Vaše práva vyplývajúce z vecného bremena.

Ak chcete zabrániť tomu, aby mohol vstúpiť do nehnuteľnosti, tak jedine spôsobom, že sa jeho syn nestane vlastníkom nehnuteľnosti, ale napríklad Vám ho daruje počas svojho života Váš priateľ.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, Mojím manželom a mne (sme obaja dôchodcami) bola zriadená práva doživotného užívania bytu v nehnuteľnosti, ktorá nie je naša. Veľmi by som Vás poprosila o radu, ako sa máme zabezpečiť "strechu nad hlavou" v prípade, že by majiteľka bytu, ktorá nám toto právo zriadila, zomrela skôr ako my. Jej dedičmi sú tri deti - jedno dospelé a dve maloleté. Obávame sa, že by sa mohli rozhodnúť, že nás tam nechcú, a že by nám sťažili život vstupmi do bytu, nasťahovaním niekoho iného a podobne. Ďakujem za Vašu ochotu a pomoc, pretože si, bohužiaľ, nemôžeme dovoliť právnika.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že bývate spolu s manželom v byte, ktorý nie je vo Vašom vlastníctve, ale bolo zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v byte. Vyslovujete obavu, čo by sa stalo, ak by vlastník nehnuteľnosti zomrel.
Uvádzame, že ak by došlo k úmrtiu vlastníka bytu, vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania sa nemení a prechádza spolu s vlastníctvom bytu na dedičov bytu, čo vyplýva z ust. § 151n/ ods. 2 Obč. zákonníka :

"Vecné bremená spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa."

Nový vlastník ako dedič bytu nemôže do bytu nasťahovať ďalšie osoby, lebo Vy máte zriadené vecné bremeno v prospech celého bytu. Uvedené sa týka aj vstupu do bytu v zmysle ust. § 665 Obč. zákonníka len za Vašej prítomnosti.

Samotné vecné bremeno by bolo možné zrušiť len na základe písomnej dohody s Vami, prípadne cestou súdu.

Nevieme čo je obsahom Vašej dohody o zriadení vecného bremena,  ale v prípade problémov kontaktujte našu AK, aby sme Vám pomohli.

Predpokladáme, že všetky náklady spojené s užívaním bytu riadne platíte, vrátane dodávky príslušných médií.

 


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, bývam u priateľa, kde mám trvalý pobyt. Dom je jeho a má dcéru, ktorá je jediným dedičom. Ja by som chcela získať doživotné právo bývania. Jeho dcéra mi povedala, že spolu zostavíme zmluvu o podmienkach môjho bývania v dome po otcovej smrti. Neviem presne, čo tým myslela, ale chcela by som vedieť, aké povinnosti a práva mám ja. Rovnako by som chcela vedieť, či ona má právo odo mňa žiadať platiť nájom za bývanie. Samozrejme, som si vedomá, že budem musieť platiť náklady spojené s bývaním a opravami, keďže by som dom užívala. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 24.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Váš priateľ je vlastníkom domu, v ktorom zrejme máte hlásený aj trvalý pobyt. Priateľ má jednu dcéru, spoločné deti s priateľom nemáte.
Na Vami položenú otázku uvádzam, že ak by došlo k úmrtiu priateľa, jeho dcéra bude jediným zákonným dedičom. Tvrdenie dcéry, že podmienky prípadného budúceho užívania domu Vami po úmrtí priateľa spíšete po jeho úmrtí, môžu, ale aj nemusia nastať a to z jednoduchého dôvodu, že ona ako budúci dedič nemusí Vás v dome ponechať a súhlasiť s užívaním domu Vami. Na toto sa netreba spoliehať. Odporúčam, aby ste teraz za života priateľa spísali dohodu o zriadení vecného bremena vo Váš prospech spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania v dome, prípadne, aby priateľ Vám daroval dohodnutý podiel na dome. Potom v prípade úmrtia priateľa bude predmetom dedenia len jeho spoluvlastnícky podiel. Možnosťou na strane priateľa je aj spísanie závetu ako vo váš prospech, tak aj v prospech dcéry, ktorej v závete odkáže jej minimálny podiel na dome a to 1/2 k celku, 1/2 by závetom odkázal Vám, čo by bolo v súlade s ust. §  479 Obč. zákonníka. Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať advokáta. Obdobnú problematiku tej Vašej rozoberáme aj v našich článkoch na FB, prípade sa môžete stať aj odberateľom našich videí na youtube.

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné dodatočne vložiť do pozemkovej knihy dodatok k darovacej zmluve, v ktorom je uvedené, že mám v dome právo dožitia. Obe zmluvy boli podpísané v ten istý deň pred notárom. Ďakujem.

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.08.2022)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate, kedy bola dohoda o zriadení vecného bremena podpísaná.

Podľa ust. § 47 Obč, zákonníka platí :

"(1) Ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím.
(2) Ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odseku 1, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili."
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak v lehote do 3 rokov nebol podaný návrh na vklad dohody o zriadení vecného bremena na katastrálny odbor okresného úradu, zo zákona platí, že účastníci od zmluvy odstúpili.
Ak by ste boli ešte v lehote 3 rokov od podpísania dohody o zriadení vecného bremena, treba podať návrh na vklad na katastrálny úrad. 
Ak lehota 3 rokov uplynula, je potrebné spísať novú dohodu prípadne dodatok k pôvodnej, a následne podať návrh na vklad na katastrálny odbor okresného úradu.

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, Chcel by som sa opýtať, či je výhodnejšie mať doživotné právo alebo byť vlastníkom 1/8 danej nehnuteľnosti. Som rozvedený a mám jednu dcéru. Neskôr by som svoj podiel chcel prepísať na synovca alebo na sestru. Viem, že po mojej smrti by určite dedila dcéra, no za môjho života môžem prepísať podiel na kohokoľvek. Je to tak, alebo sa mýlim? Ďakujem za odpoveď. Ľubo

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 03.05.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ste rozvedený a máte jedno dieťa, pčim plánujete podiel na nehnuteľnosti darovať synovcovi alebo sestre.

Uvádzame, že za svojho života môžete so svojim podielom na nehnuteľnosti nakladať podľa svojho uváženia a nie je vašou povinnosťou podiel na nehnuteľnosti darovať dcére. Zrejme máte na to svoje dôvody, prečo chcete podiel na nehnuteľnosti darovať synovcovi alebo sestre. Uvádzame, že pokiaľ by ste za svojho života podiel na nehnuteľnosti nedarovali alebo nepredali inej osobe, zákonným dedičom v zmysle ust. § 473 Občianskeho zákonníka bude vaša dcéra.

Odporúčam vo veci konzultáciu u advokáta na nájdenie čo najlepšieho riešenia za vášho života aj vzhľadom na okolnosť, že nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve. Uvádzame tiež, že ak ste len podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti, na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania a bývania  so zápisom do katastra nehnuteľností by ste potrebovali sa dohodnúť aj s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi. Otázkou je aj to, kto nateraz v nehnuteľnosti býva, či len vy sám alebo aj podieloví spoluvlastníci.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, moja manželka prepísala chalupu na obidve naše deti s tým, že sme si ponechali právo doživotného užívania. Teraz chce jedna z našich dcér nahlásiť tam trvalé bydlisko spolu s priateľom. Je možné, že sa v budúcnosti nasťahujú na túto chalupu, kde momentálne trávime čas s manželkou? Juraj

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 05.03.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dcéra je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a Vy ako rodičia máte zriadené právo doživotného užívania predmetnej nehnuteľnosti  - chalupy.

Podľa ust. § 3 ods. 2 zákona o hlásení pobytu občanov SR platí, že "trvalý pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie,3) ubytovanie4),4a) alebo na individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt."

Dcéra ako vlastník nehnuteľnosti si v nehnuteľnosti môže nahlásiť trvalý pobyt za podmienky, že chalupa má súpisné alebo súpisné a orientačné číslo.

Pokiaľ ide o jej priateľa a jeho prihlásenie na trvalý pobyt, tu uvádzame, že Vás súhlas ako oprávnených z vecného bremena dcéra nepotrebuje. Uvádzame tiež, že prihlásenie na trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nezakladá vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti a jej vlastníkovi. Dcéra bude potrebovať súhlas druhého spoluvlastníka nehnuteľnosti s prihlásením na trvalý pobyt v zmysle ust. §  3 ods. 8 zákona o hlásení pobytu občanov SR. Nie je nám známy dôvod prihlásenia dcéry a jej priateľa na trvalý pobyt, keďže predpokladáme, že toto trvalý ponbyt majú v súčasnsoti nahlásený na nejakej adrese. Prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá pre priateľa Vašej dcéry právo, aby nehnuteľnosť mohol aj užívať.

Odporúčame pohovor s dcérou, prípadne s advokátom. Ide o to, aby dcéra s prihlásením priateľa na trvalý pobyt nesúhlasila. Nevieme či nemá nejaké dlhy, exekúcie a podobone, čo by Vás zaťažovalo so zasielaním pošty na uvedenú adresu chalupy a mohlo by spôsobovať problémy, aj keď platí, že keďže priateľ  dcéry nie je spoluvlastníkom nehnuteľnosti, exekútor nemôže na chalupu siahnúť.

 


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možné prepísať svoj majetok na syna s vecným bremenom, konkrétne mojím dožitím v dome. Potrebujem na tento úkon aj jeho prítomnosť a podpis? Ďakujem. Dagmar

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 27.12.2021)

Dobrý deň, vzhľadom na okolnosť, že ide o nehnuteľnosti, darovacia zmluva ako dvojstranný právny úkon musí byť písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Darovania zmluva keďže je dvojstranný právny úkon, kde vystupuje darca a obdarovaný, jej účastníkom musí byť aj obdarovaný.

Nepíšete v otázke formu vlastníctva /podielové alebo bezpodielové/, kde v tomto ohľade paltí, že ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, s touto nemôžete narábať len Vy ako bezpodielový spoluvlastník, ale nehnuteľnosť resp. podiel na nej môžete darovať spolu s bezpodielovým spoluvlastníkom /manželom/. V darovacej zmluve súčasne zriadite právo doživotného užívania Vami ako darcom, ktoré vecné bremeno podielha rovnako vkladu do katastra.

Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, moja matka má doživotné právo bývania v mojom byte, ktorý je zaregistrovaný v katastri. Chcela by som tento byt predať a kúpiť iný. Je možné preniesť právo doživotného bývania do nového bytu? Ďakujem. Eva

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 07.10.2021)

Dobrý deň,
áno, samozrejme je to možné, len to je potrebné vyriešiť zmluvne - zrušenie vecného bremena spočívajúce v práve doživotného užívania a bývania v terajšom byte a  následne zriadiť vecné bremeno v novej zmluve pri kúpe druhého bytu.

Odporúčame kontaktovať advokáta na spísanie zmlúv.


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Môj starý otec prepsal svoj dom na môjho otca v zmluve za určitú sumu, ktorá však nebola nikdy vyplatená. V zmluve však nebol uvedený žiaden dodatok o tom, že má právo v dome dožiť. Moji rodičia mu v poslednom období vyhovujú, že ak nie je majiteľom domu, môžu ho kedykoľvek vyhodiť na ulicu. Dá sa s tým niečo robiť? Ďakujem pekne za odpoveď. Ivan

Odpoveď: Právo doživotného užívania nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň, Vami položená otázka pozostáva z dvoch právnych problémov :


1./ Z otázky vyplýva, že starý otec predal RD Vášmu otcovi, pričom otec nezaplatil kúpnu cenu.

Podľa ust. § 517 Obč. zákonníka platí :

"Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že starý otec keďže kúpna cena nebola zaplatená, odstúpiť od kúpnej zmluvy. Premlčacia doba je v tomto prípade tri roky v zmysle ust. § 101 Obč.zákonníka. Pre posúdenie plynutia premlčacej doby by sme potrebovali vidieť kúpnu zmluvu.

2./ Starého otca aj keď nie je zriadené vecné bremeno v jeho prospech - právo doživotného užívania a bývania v RD, z RD ho vysťahovať a teda vyhodiť na ulicu nemôžete a to z dôvodu, že ide o jeho obydlie, ktoré je chránené Ústavou SR.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Právo doživotného užívania nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava