Máte
otázku?

Odklad výkonu trestu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Trenčín

Otázka: Odklad výkonu trestu

Dobrý deň. Chcem sa informovať samo sudca ma odsúdil za vedenie cudzieho motorového vozidla nepodmienečne na 6meiacov odňatia slobody. Prišiel mi nástup do výkonu trestu s dátumom 23. 2. 2017 a v sak súdne rozhodnutie mi prišlo prišlo 7. 3. 2017 informoval som súd, že mi prišlo zlý dátum nástupu. Informovali ma telefonicky, že sa to zmenilo na 22. 3. 2017 a však medzi časom som odišiel na pracovnú cestu a vraciam sa 25. 3. To som taktiež informoval súd. Bolo by možné požiadať súd o odloženie trestu? Na koľko, mám 1ročného syna a zdravotné problemi, nemám stále absolvonane všetky potrebné vyšetrenia. Potom mám ešte pod odtazku. Som si vedomí, že trest nie je primeraný môjmu konaniu a nemal som možnosť sa obhájiť. Bolo možné podať odvolanie alebo znovu otvoreniu mojemu prípadu? Prosím ako mám postupovať? Veľmi pekne ďakujem za Vás čas.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

Dobrý deň,

podľa § 410 ods. 1 Trestného poriadku výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže predseda senátu z dôležitých dôvodov odložiť, a to na čas najviac troch mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, podľa ktorého sa má trest odňatia slobody vykonať.

Hoci Trestný poriadok v tejto súvislosti výslovne túto povinnosť neustanovuje, žiadosť o odklad výkonu trestu ako aj dôležité dôvody, výlučne za splnenia ktorých je možné povoliť odklad výkonu trestu by mala byť podaná ešte pred dátumom nástupu na výkon trestu. V opačnom prípade ak totiž môže byť proti Vám vydaný príkaz na zadržanie a môžete byť stíhaný pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Čo sat týka Vašich zdravotných dôvodov, tie nie sú dôvodom na odklad výkonu trestu - boli by nimi len v prípade, ak by ste ochoreli na tak závažnú chorobu (teda nie akúkoľvek chorobu), ktorá Vám dočasne neumožňuje nástup na výkon trestu a pre ktorú ste liečený v ústavnej starostlivosti. Aj v takomto prípade by ale mohol byť nariadený výkon trestu odňatia slobody s tým, že by ste ho vykonávali aj vo väzenskej nemocnici.

Trápi vás "Odklad výkonu trestu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, manžel bol odsúdený na 4mesiace, podali sme odvolanie na krajský súd. Ak krajský súd potvrdí rozsudok OS, príde mu s rozsudkom KS hneď aj dátum nástupu? A ak by sme chceli požiadať o odklad, tak mame žiadať KS alebo OS? Ďakujem.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 21.07.2021)

Dobrý deň,
na nástup mu príde výzva z OS. Ak budú splnené zákonné podmienky pre odklad, môžete požiadať a žiadosť je potrebné adresovať OS.


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, môjmu druhovi bolo súdom udelených sedem mesiacov v prvej nápravnej skupine. Chceli sme požiadať o odklad, nakoľko som už skoro v šiestom mesiaci tehotenstva. V októbri mám termín, keďže mame ešte dve malé deti, chcela som sa opýtať, či je možný odklad, kým neporodím momentálne nemám žiadny príjem môj druh je jediným živiteľom rodiny ďakujem.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 07.07.2018)

Dobrý deň,

dôvody odkladu stanovuje zákon. Odklad výkonu trestu odňatia slobody ustanovuje § 409 a 410 Trestného poriadku:

Odklad výkonu trestu

§ 410

(1) Výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže predseda senátu z dôležitých dôvodov odložiť, a to na čas najviac troch mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie podľa § 408 ods. 1.

(2) Ďalší odklad výkonu takého trestu alebo jeho odklad na dlhší čas ako na tri mesiace môže povoliť predseda senátu, a to len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky. Odklad však možno povoliť najviac na čas šiestich mesiacov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie uvedené v § 408 ods. 1.

(3) Ak je obava, že odsúdený ujde, alebo ak zneužíva povolený odklad, predseda senátu odklad odvolá.

(4) Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad výkonu trestu podľa odseku 2, môže prokurátor podať sťažnosť.

Exituje teda možnosť, požiadať o odklad výkonu trestu, ale bude ju potrebné náležite a dostatočne odôvodniť. Bude vhodné zdôrazniť najmä to, že živiteľom rodiny je len on, že sa blíži pôrod a máte ďalšie 2 deti, pričom, ak nastúpi na výkon ihneď hrozí, že sa dostanete do ťažkej životnej situácie, pretože nebudete mať dostatočný príjem.


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Bol mi uložený trest odňatia slobody na osem mesiacov. Následne povolený odklad podľa par. 410. Otázka. Môžem požiadať o ďalší odklad aj opakovane podľa par. 409 ods. 1, keďže ležím v nemocnici? Vďaka.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 30.04.2017)

Dobrý deň, Trestný poriadok vo svojich ustanoveniach nevylučuje možnosť požiadať o odloženie výkonu trestu odňatia slobody i opakovane podľa § 409 a 410 TP. Medzi odložením výkonu trestu odňatia slobody podľa ustanovenia § 410 a 409 TP je však jeden veľký rozdiel. Pri žiadosti o odklad výkonu trestu odňatia slobody podľa ustanovenia § 409 TP (kvôli zdravotnému stavu) totiž Trestný poriadok ukladá povinnosť predsedovi senátu zistiť, či Vám zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže dokáže poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť. Ak Vám toto zariadenie dokáže poskytnúť zdravotnú starostlivosť predseda senátu neschváli Vašu žiadosť o odklad výkonu trestu odňatia slobody. Svoj zdravotný stav musíte preukázať lekárskou správou nie staršou ako 30 dní.


Trápi vás "Odklad výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď. Ešte ak by som sa mohol spýtať, či bolo možné podať niekde, odvolanie poprípade je možnosť požiadať o znovu otvorenie môjho spisu alebo žiadosť o zmier? Alebo to postúpiť na krajský súd? Lebo som presvedčený, že trest nieje primeraný skutkovej podsate, keď, že som uhradil poskedenemu sumu, ktorá mi bola určená? Veľmi pekne ďakujem za Vás čas.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 28.03.2017)

Dobrý deň,

v danej veci vzhľadom na Vami popísaný skutkový stav prichádzajú do úvahy rôzne opravné prostriekdy.

Ak rozhodnutie, ktorým Vás uznali za vinného a ktorým Vám bol uložený trest ešte nenadobudlo právoplatnosť, môžete sa odvolať, a to do 15 dní od oznámenia rozsudku, oznámením rozsudku je už jeho vyhlásenie, ak bol vyhlásený vo Vašej prítomnosti (resp. podať v 8-dňovej lehote od doručenia odpor, ak bolo o Vašej vine a treste rozhodnuté trestným rozkazom a nie rozsudkom).

Keďže uvádzate, že vo Vašom prípade už bol nariadený výkon trestu, Vaše rozhodnutie by už  malo byť právoplatné.

V takom prípade sú ale už podmienky na podanie opravného prostriedku prísnejšie a možnosť podať takéto opravné prostriedky aj limitovanejšie.

V zásade prichádza do úvahy možnosť podať dovolanie alebo požiadať o obnovu konania.

Dovolanie možno podať do troch rokov odo dňa doručenia rozhodnutia, avšak len za existencie jedného z dovolacích dôvodov, ktorými sú: a) vo veci rozhodol nepríslušný súd, b) súd rozhodol v nezákonnom zložení, c) zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu, d) hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie bolo vykonané v neprítomnosti obvineného, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky, e) vo veci konal alebo rozhodol orgán činný v trestnom konaní, sudca alebo prísediaci, ktorý mal byť vylúčený z vykonávania úkonov trestného konania, f) trestné stíhanie bolo vykonané bez súhlasu poškodeného, hoci jeho súhlas sa podľa zákona vyžaduje, g) rozhodnutie je založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom, h) bol uložený trest mimo zákonom ustanovenej trestnej sadzby alebo bol uložený taký druh trestu, ktorý zákon za prejednávaný trestný čin nepripúšťa, i) rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť, j) bolo uložené ochranné opatrenie, hoci na to neboli splnené zákonné podmienky, k) proti obvinenému sa viedlo trestné stíhanie, hoci bolo neprípustné, l) odvolací súd zamietol odvolanie podľa § 316 ods. 1, hoci na to neboli splnené zákonné dôvody, alebo zobral na vedomie späťvzatie odvolania obhajcom alebo osobou uvedenou v § 308 ods. 2 napriek tomu, že obvinený nedal výslovný súhlas na späťvzatie odvolania, m) pred podaním obžaloby generálny prokurátor zrušil právoplatné rozhodnutie prokurátora po lehote uvedenej v § 364 ods. 3 Trestného poriadku, n) bol obvinenému uložený trest odňatia slobody na doživotie a súd rozhodol, že podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu nie je prípustné.

Ako z uvedeného vyplýva, ak súd určil neprimeraný trest, toto nie je samo osebe dovolacím dôvodom, keďže daná právna úprava vychádza z toho, že proti tomu sa mal odsúdený brániť v odvolacom konaní, resp. v konaní o odpore.

Podmienky povolenia obnovy konania sú ešte prísnejšie stanovené ako pri možnosti podať dovolanie.

Obnova konania sa podľa § 394 ods. 1 Trestného poriadku povolí len vtedy, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo uložený druh trestu by bol v zrejmom rozpore s účelom trestu, alebo vzhľadom na ktoré upustenie od potrestania alebo upustenie od uloženia súhrnného trestu by bolo v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa, alebo by bolo v zrejmom rozpore s účelom trestu.

Ako je ale vyššie uvedené, podmienkou je, že tieto skutočnosti by museli výjsť najavo neskôr - po skončení riadneho konania. V opačnom prípade nebudú splnené podmienky na to, aby súd obnovu konania povolil.


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobry den, okresnym aj krajsky sudom mi bolo premene podmienecne odsudenie. 8 mesiacov, porusenie zakazu viest motorove vozidla. Na pojednavani som sa nezucastnil, pretoze som bol v tom case hospitalizovany. Sud vsak rozhodol v mojej nepritomnosti. Zvazujem staznost na ustavny sud pre arbitrarne konanie sudu, ale rad by som sa opytal - moze byt sucastou staznosti na ustavny sud aj ziadost o odklad vykonatelnosti trestu? Pretoze pri dlzke konani na ustovnom sude, by staznost nemala vyznam. Kym rozhodne, budem uz 2x doma. Dakujem

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, v rámci ústavnej sťažnosti na porušenie Vašich ústavných práv a slobôd je možné požiadať aj o odloženie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia, ktoré je napadnuté predmetnou ústavnou sťažnosťou. Ide o tzv. dočasné opatrenie ústavného súdu, ktorým môže nariadiť odloženie vykonateľnosť rozhodnutia. O odklad výkonu trestu odňatia slobody však môžete požiadať súd, ak sú vo Vašom prípadne naplnené zákonné podmienky uvedené v ustanovení § 409 a 410 Trestné poriadku. Odklad výkonu trestu prichádza do úvahy buď zo zdravotných dôvodov alebo vo Vašom prípade (nakoľko nie je uložený trest odňatia slobody prevyšujúci 8 mesiacov) aj odklad výkonu trestu z dôležitých dôvodov podľa ustanovenia § 410 ods. 1 Trestného poriadku (najmä zariadenie osobných, pracovných alebo podnikateľských povinností na čas Vašej neprítomnosti).


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobrý den chcem sa spýtať moj priatel bol odsudeny na sest mesiacov ale este neprisiel mu rozsudok a chcel by si dat odklad musi pockat na rozsudok kym mu pride alebo moze napisat skor odklad odsudeny bol na okresnom sude a naposledi bol na krajskom na ten okresny ma si napísať? ďakujem

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 28.11.2016)

Dobrý deň. Odporúčam počkať na rozhodnutie Okresného alebo Krajského súdu o nariadení výkonu trestu a výzvu dokedy je Vás priateľ povinný nastúpiť na výkon trestu. Po prevzatí tejto výzvy (odporúčam ju určite prevziať) môžete na súd, ktorý výzvu poslal napísať žiadosť o odklad výkonu trestu. Žiadosť musí obsahovať dôležité dôvody pre ktoré požadujete výkon trestu odložiť.


Trápi vás "Odklad výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Podal som žiadosť o odklad výkonu trestu a chcel by som vedieť, v akom časovom období súd rozhodne. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 27.10.2016)

Dobrý deň, všeobecne je možné skonštatovať, že súdy nemajú v zákonoch upravené lehoty na vydanie súdnych rozhodnutí. V prípade podania návrhu na odklad výkonu trestu odňatia slobody by však súd mal rozhodnúť do času, kedy je Vám nariadený výkon súdneho rozhodnutia. Závisí to však na časovom rozostupe od podania návrhu na odklad do času nariadeného výkonu trestu odňatia slobody. V mnohých prípadoch však súdy rozhodujú až po tom, ako uplynie deň nástupu na výkon trestu odňatia slobody. Odporúčam Vám priebežne sa na infocentre príslušného súdu (prípadne v spisovej kancelárii Vašej trestnej veci) informovať o vybavovaní Vášho návrhu na odklad výkonu trestu odňatia slobody.


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobry den, chcela by som sa spytat na dovody, na zklade ktorych sa da vybavit odklad nastupu do vazenia.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 07.10.2016)

Dobrý deň. Právna úprava odkladu výkonu trestu odňatia slobody je obsiahnutá v § 409 a nasl. Trestného poriadku. Pokiaľ ide o konkrétne dôvody, ide predovšetkým o zdravotné problémy, pričom odsúdený musí ochorieť na takú vážnu chorobu, že dočasne nebude spôsobilý nastúpiť na výkon trestu (k tomu bližšie § 409 ods. 1 Trestného poriadku). Ak by išlo o výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok, odklad výkonu môže byť povolený z tzv. „dôležitých dôvodov“, ktoré však zákon bližšie nešpecifikuje (k tomu bližšie § 410 ods. 1 Trestného poriadku). Takýto odklad však nesmie trvať čas dlhší než tri mesiace. Opakovaný odklad alebo odklad na dlhšiu dobu než tri mesiace môže byť povolený len výnimočne z tzv. „obzvlášť dôležitých dôvodov“, najmä ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky (k tomu bližšie § 410 ods. 2 Trestného poriadku).


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Sud ma odsudil na 1 rok do väzenia s minimalnym stupnom strazenia, nakolko mam operaciu poziadal som o odklad. Sud to schvalil a dostal som odklad (cca 2 mesiace). Da sa o odklad s ineho dovodu alebo prelozenia operacie poziadat opakovane? Dakujem

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, podľa ustanovenia § 410 ods. 2 Trestného poriadku je možné aj opakovane povoliť odklad výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok. Je to možné iba vo výnimočných prípadoch z obzvlášť dôležitých dôvodov. I v takom prípade je možné povoliť odklad výkonu trestu odňatia slobody najviac na šesť mesiacov. Vo Vašom prípade bude najprv dôležité posúdiť, či ide o obzvlášť dôležitý dôvod. Napr. dôvod operácie, dôvod preloženia operácie (napr. či ste ho nezavinili Vy, aby ste predlžovali uskutočnenie operácie...). Po posúdení závažnosti dôvodov pre ktoré požadujete opätovný odklad výkonu trestu odňatia slobody môže predseda senátu povoliť ďalší odklad výkonu trestu odňatia slobody. Ako som uviedol vyššie, takýmto postupom je možné odložiť výkon trestu odňatia slobody najviac na šesť mesiacov odo dňa právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým ste boli odsúdení na trest odňatia slobody.


Trápi vás "Odklad výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobry den. Chcela by som sa spytat dnes mi dosiel nastup na vykon trestu, bola som odsudena na sest mesiacov v minimalnom stupni strazenia, Ale nastup mi dosiel do leopoldova pritom tam je len muzska vaznica. A mala som tam pisane ze nastup mam vykonat do 10 dni od dorucenia zasielky. sud prebehol bez mojej pritomnosti. Da sa voči tomuto rozhodnutiu odvolat? Alebo čo mam voči tomu rozhodnutiu robit. Dakujem a bola by som rada keby ste mi odpovedali co najskor lebo 8.1.1016 by som mala mat oficialny nastup.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 29.12.2015)

Dobrý deň, ak máte nástup, potom toto budete musieť rešpektovať a dostaviť sa tam, kde Vám napísali, že máte prísť. 

Voči rozhodnutiu už nebude možné sa odvolať, pretože je právoplatné, inak by Vám nástup neprišiel.

Ak potrebujete čas si niečo vybaviť, môžete požiadať o odklad výkonu trestu. Aj keby ste nemali na to dôvod, do času kým nerozhodnú o Vašom odklade, dovtedy nebudete musieť nastúpiť.


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobrý deň, priateľ hrozoval svoju mamu pod vplyvom návykovej látky (alkohol) no ešte nikdy pred tým to neurobil, register trestov má čistý, chcela by som vedieť, aké môžu byť následky ďakujem.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 22.12.2015)

Dobrý deň, následky závisia od toho, čo urobil, resp. k čomu došlo. Niekedy to môže byť len priestupok.


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobry den, dostal som 2 roky 4 mesiace. Ziadal som o odklad... chcem sa teda opytat ci mam nastupit alebo cakat na odpoved ako sa vyjadri sud. Dakujem za skoru odpoved lebo aj mamina je vazne chora poprosim o doplnenie informaci, za ktore vam vdacne dakujem alebo mi velmi pekne poradte ako mam postupovat az nemam marenie vykonu rozhodnutia a az sa mi natiahne aspon cas o mesiac dva. Mam zamestnancov a potrebujem zabezpecit nejaku nahradu za mna. Dakujem za skoru a rychlu odpoved nakolko mam uz malo casu

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 15.12.2015)

Dobrý deň, vzhľadom na výšku trestu odňatia slobody, ktorý Vám bol uložený je možné skonštatovať, že nespĺňate zákonne podmienky pre možnosť odkladu výkonu trestu. Odklad je možné povoliť len pri uložených trestoch neprevyšujúcich 1 rok. Ako som Vám spomínal v predošlej odpovedi, vážna choroba musí nastať u Vás a nie u Vášho blízkeho. Vzhľadom na to, že Vy ste zdravý nie je možné požiadať o odklad výkonu trestu zo zdravotných dôvodov. Aj keď ste o odklad výkonu trestu požiadali, s veľkou pravdepodobnosťou bude táto žiadosť zamietnutá, resp. Vám bude oznámené, že nespĺňate zákonne podmienky. Na základe týchto skutočností Vám odporúčam nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody v zmysle rozhodnutia a pokynu súdu. V prípade nenastúpenia na výkon rozhodnutia Vám hrozí, že sa dopustíte marenia výkonu úradného rozhodnutia. Vzhľadom na Vaše záväzky by som Vám odporúčal splnomocniť nejakú blízku osobu, prípadne nejakého známeho ktorému dôverujete, aby vyriešil Vaše záväzky v čase Vašej neprítomnosti.


Trápi vás "Odklad výkonu trestu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa opytat mam nastupit vykon trestu. Zasielku som neprebral, ale moja mama a bolo nastupit do 20 dni od prevzatia. Ale pre mna je to kratka doba, nakolko podnikam a mam zamestnancov. Je mozne poziadat o odklad nastupu?? Z dvovodov zabezpecenia nahrady vo firme?? A este sa chcem opytat ked poslem ziadost o odklad musi ma sud upovedomit so suhlasom ci schvaluje alebo neschvaluje odklad?? Az nemam este aj marenie k tomu. Dakujem za rychlu odpoved.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 11.12.2015)

Dobrý deň, neuviedli ste výšku uloženého trestu odňatia slobody, čo je v tomto smere veľmi dôležitou informáciou. Odklad výkonu trestu upravujú ustanovenia §§ 409 a 410 Trestného poriadku. Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade nejde o závažnú chorobu, tak prichádza do úvahy len aplikácia § 410 Trestného poriadku. Odklad výkonu trestu v tomto prípade je možné len pri uloženom treste odňatia slobody neprevyšujúcom jeden rok, a to len z dôležitých dôvodov (či ide vo Vašom prípade o dôležitý dôvod posudzuje predseda senátu). O odklade výkonu trestu rozhoduje predseda senátu. O povolení alebo nepovolení odkladu výkonu trestu vydá súd rozhodnutie, ktoré Vám bude doručené.


Podotázka: Odklad výkonu trestu (Trestné právo)

Podal som ziadost o odklad vykonu trestu a sud mi vyhovel. Teraz potrebujem este jeden odklad, aby som zabezpecil dceru, ktoru mam zverenu do opatery. Je mozne poziadat opatovne o odklad? Buduci rok ma dcera 18 rokov a uz bude moct byt sama.

Odpoveď: Odklad výkonu trestu

(odpoveď odoslaná: 14.09.2015)

Dobrý deň. Trestný poriadok upravuje aj inštitút opätovného odkladu výkonu trestu odňatia slobody. V tomto smere je rozhodujúcim ustanovenie § 410 ods. 2 Trestného poriadku, podľa ktorého platí, že ďalší (opätovný) odklad výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho jeden rok môže povoliť predseda senátu, avšak len výnimočne z obzvlášť dôležitých dôvodov. Za obzvlášť dôležitý dôvod možno považovať najmä takú situáciu, ak by výkon trestu mohol mať pre odsúdeného alebo pre jeho rodinu mimoriadne ťažké následky. Vzhľadom na uvedené je potrebné zdôrazniť, že na uplatnenie inštitútu opätovného odkladu výkonu trestu nie je právny nárok. O to dôležitejšie je dôsledné a presvedčivé odôvodnenie žiadosti o opätovný odklad výkonu trestu. Pre úplnosť ešte dodávam, že zákon ustanovuje aj maximálny čas, pre ktorý možno povoliť odklad výkonu trestu. Ide o šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, podľa ktorého sa má trest odňatia slobody vykonať.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Odklad výkonu trestu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku