Máte
otázku?

Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ,


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ,

Dobrý deň, som obvinený zo zanedbania povinnej výživy podľa § 207 a hrozí mi 28 mesiacov nepodmienečne v ústave s stredným stupňom stráženia. Počas hlavného pojednávania som sa hájil tým, že mal. Deti voči ktorým si neplním povinnosť sú obeťami porušovania základných ľudských práv a to dlhodobo, ešte predtým ako mi vznikla povinnosť (výživné) a napriek opakovanej snahe upozorniť na porušovanie práv mal. Deti OČTK, soc. Kuratelu, civilné súdy, nebolo do dnešného dna toto porušenie rozpoznané (moje oznámenia OČTK na podozrenie zo spáchania TC sú zamietané, kuratela počas civilných sporov vôbec nereaguje, prokuratúra podnet na vstup do civilného konania nevyužila, kuratela max. Reaguje upozornením rodiča, po výsluchu deti súd konštatoval manipuláciu, avšak konanie pokračuje). Styk s deťmi je dlhodobo marený (2 roky), je návrh na výkon rozhodnutia, bola výzva na plnenie, podal som aj trestné oznámenie podľa §349 TZ. Mal by som štyri otázky. 1. Je reálne možné sa brániť podľa § 24 v popisovanej situácii? 2. Súdom pridelený obhajca ma záujem aby som priznal vinu a teda nekoná tak, aby v prvom rade bol zbavený viny. Žiadať súd o zmenu obhajcu? 3. Mnou zaslané dokumenty potvrdzujúce moje tvrdenia sa nedostali pred hlavným pojednávaním do spisu - môžem sa na nich odvolávať aj keď ich dodám po hlavnom pojednávaní (v súčastnosti je odročené pojednávanie)? 4. Prípadný trest by mal postihovať len odsúdeného, v mojom prípade však postihne aj deti a to tak, že bude vlastne legálne bránené v ich práve na starostlivosť oboch rodičov, ktoré nieje možné vyjadriť len peňažnou sumou. Je to dôvod k podmienečnému trestu?

Odpoveď: Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ,

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ V zmysle ust. zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti je základnou povinnosťou rodiča. Neplnenie vyživ. povinnosti je postihované  podľa ust. §  207   Trestného zákona :  Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

2./ Podľa ust.  § 86 Trestného zákona trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,

b) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu.

3./ To, že Vám nie je umožnené stretávanie s deťmi nie je dôvodom na neplatenie výživného.  Je potrebné v tejto časti preto podať návrh na výkon rozhodnutia v zmysle ust. § 370 a nasl.  Civil. mimisporového poriadku.

4./ Nedodanie Vašich vyjadrení resp. dokladov do spisu Vašim advokátom môžete riešiť aj sám. Tieto zašlite príslušnému súdu sám  doporučenou poštou prípadne osobne do podateľne príslušného súdu. Súčasne sa opýtajte advokáta prečo tak neurobil.   Ust. § 24 TZ pojednáva o krajnej núdzi, toto nemá súvislosť vo vzťahu neplnenia vyživ. povinnosti a nemožnosti stretávania s deťmi.

5./ Odporúčame kontaktovať advokáta na konzultáciu.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ, (Trestné právo)

Dobrý deň. Podala som o začatie trestného stíhania na výživu plnoletého syna 18r. Na polícii. Otec ma platiť na syna 50 mesačne, ale od novembra 2017 prestal platiť. Syn je momentálne od 1. 2. 2018 vylúčený dočasne kvôli neospravedlneným hodinám. Ale často bol aj chorý so stresu z praxe. Syn sa už nechce vrátiť naspäť do tejto školy čašník. Ale chce ďalej študovať na inej škole. Ja žijem sama so synom v byte. 2 staršie deti už nebývajú doma. Keď mi nevychádza na jedlo pomáha mi starší syn. Podala som na políciu 6. 3. 2018 ale sa neozývajú tak neviem čo ďalej. 18 r. syn nie je teraz nikde vedený - je doma. Od septembra chce ísť študovať na nejakú inú školu. Nám je každá koruna dobrá. Môj ex chodí pracovať na čierno stavebné práce a používa auto priateľky. Je od 11/2016 vedený na úrade práce, aby nemusel platiť ani odvody. A nechce platiť ani synovi. My aj čakáme na súd o zvýšené výživné na syna, ktoré som podala, keď bol maloletý ešte. Ja konám za syna, mám splnomocnenie. Mám čakať? Aj ústne som pýtala od jeho otca nech mi dá na syna peniaze no odmietol, že nechodí do školy, že nech sa zamestná. Hlavná vec, že jeho otec je na úrade práce vedený. Ale chodí pracovať to viem, chodí stále s autom preč každý deň. Býva blízko pri nás. Čo ďalej ?

Odpoveď: Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ,

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.03.2018)

 

Dobrý deň, 

Vami položená otázka obsahuje viacero právnych rovín :

1./ Podanie trestného oznámenia - vo veci Vás bude kontaktovať polícia na výsluch. Ak máte súdne rozhodnutie, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie a následne podať žiadosť o náhradné výživné na príslušný úrad práce.

2./ Práca na čierno : Pokiaľ máte vo veci bližšie informácie, najlepšie aj miesto výkonu práce, odporúčame predmetnú okolnosť oznámiť aj príslušnému úradu práce a inšpektorátu práce ako podnet resp. oznámenie o nelegálnom zamestnávaní : https://www.ip.gov.sk/staznosti-a-podnety/.

3./ Synovi odporúčame, nakoľko bol zo školy vylúčený, aby sa evidoval na príslušnom úrade práce ako uchádzač o zamestnanie :  http://www.upsvar.sk/obcan/zmena-v-evidencii-uoz-od-1.5.2017-novela-zakona-o-sluzbach-zamestnanosti/prava-a-povinnosti-uchadzaca-o-zamestnanie.html?page_id=701270.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ, (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako postupovať v prípade, že exmanžel neplatí súdom určené výživné na nášho syna, mesačne vo výške 100eur. Rozviedli sme sa v januári 2015. Zo začiatku platil ako tak pravidelne. V roku 2016 začal platby vynechávať a 4mesiace výživné neplatil. Rozhodla som sa dať návrh na exekúciu. Dlžné výživné za 9 mesiacov doplatili jeho rodičia a dlžné výživné za ďalších 6 mesiacov sa podarilo vymôcť exekútorke. Žiaľ, som v situácii, že exmanžel mi dlhuje výživné za ďalšími 6 mesiacov, čo činí 620 eur a pred povinnosťou platenia výživného utiekol do UK a tam ani exekútor na neho nemôže. Na Slovensku nič nevlastní a od apríla 2017 je oficiálne nezamestnaný. V UK sa vozí na luxusnom aute a chodí po dovolenkách. Prosím o radu, či je nejaká možnosť sa domôcť výživného a ako postupovať. Ďakujem a zostávam s pozdravom.

Odpoveď: Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ,

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.03.2018)

 

 

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ Vo veci vymáhania výživného zo zahraničia odporúčame Vám obrátiť sa na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže :

http://cipc.sk/new/vyzivne/.

 

2./ Keďže v otázke píšete, že máte exekučný titul a výživné už vymáha aj súdny exekútor, môžete podať žiadosť o náhradné výživné, ktoré bude  uhrádzať príslušný úrad práce, soc. vecí a rodiny.

Adresy úradov práce nájdete tu : http://www.upsvar.sk/.

 

Stručné podmienky na náhradné výživné sú :

Nárok na náhradné výživné vznikne, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. neplnenie vyživovacej povinnosti povinnou osobou v plnej výške v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi, alebo
  2. oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku, alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

Ak je splnená jedna z uvedených podmienok má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné ak:

  1. si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť povinnú školskú dochádzku,
  2. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zdržiava sa na území Slovenskej republiky; to neplatí ak sa oprávnená osoba zdržiava v cudzine z dôvodu štúdia v cudzine,
  3. priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné, nepresahuje 2,2-násobok sumy životného minima.

JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zanedbanie povinnej výživy § 207 a § 24 TZ," a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku