Máte
otázku?

Úhrada dlhu na výživnom na hlavnom pojednávaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Zahraničie
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Úhrada dlhu na výživnom na hlavnom pojednávaní

Dobrý deň. Som obžalovaný z prečinu zanedbania povinnej výživy podľa paragrafu 207. Chcem sa zúčastniť hlavného pojednávania. Podľa paragrafu 86 TZ trestnosť činu zaniká ak dlžnú čiastku vyplatil pred tým ako sa súd odoberie na záverečnú poradu. Moja otázka znie. Môžem v mojej záverečnej reči oznámiť súdu, že dlh chcem vyplatiť v hotovosti priamo na mieste a odovzdať peniaze osobne bývalej manželke, ktorá sa na súdnom pojednávaní bude prítomná? Bude to súd akceptovať, keď to bude urobené takto na poslednú chvíľu? Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Úhrada dlhu na výživnom na hlavnom pojednávaní

Dobrý deň prajem, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor.

Trestný čin zanedbania povinnej výživy je upravený v ustanovení § 207 Trestného zákona:

§ 207 Zanedbanie povinnej výživy

(1) Kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Kto sa najmenej tri mesiace v období dvoch rokov úmyselne vyhýba plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať alebo zaopatrovať iného, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a vydá oprávnenú osobu do nebezpečenstva núdze,

b) závažnejším spôsobom konania, alebo

c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený.

Účinná ľútosť je upravená v § 86 ods. 1 písm. a) a b)Trestného zákona:

§ 86

(1) Trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin

a) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu,

b) zanedbania povinnej výživy podľa § 207, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol oprávnenému náhradné výživné podľa osobitého predpisu v plnej výške podľa rozhodnutia súdu o výživnom, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uhradil náhradu za poskytnuté náhradné výživné, skôr než sa súd odobral na záverečnú poradu,

Na zánik trestnosti trestného činu zanedbania povinnej výživy nestačí len uhradiť dlžné výživné. Okrem toho je potrebné splniť aj podmienku, že zanedbávanie plnenia výživného nemalo na oprávneného trvalo nepriaznivé následky. Zákon tento pojem nedefinuje, avšak podľa judikatúry "Trvalými nepriaznivými následkami v zmysle § 214 TZ treba rozumieť také následky, ktoré nemožno napraviť alebo odstrániť ani dodatočným zaplatením dlžného výživného, pričom spravidla pôjde o poškodenie telesného alebo duševného zdravia osoby, ku ktorému odôvodnene došlo v dôsledku neplnenia vyživovacej povinnosti." R 26/1990

Ak teda neplnenie výživného nespôsobilo trvalo nepriaznivé následky, môže po včasnej úhrade dlhu nastať zánik trestnosti tohto činu. K odpovedi si dovolím uviesť aj ustálenú judikatúru:

"Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti podľa § 214 TZ možno použiť aj vtedy, keď došlo k splneniu vyživovacej povinnosti až po vyhlásení odsudzujúceho rozsudku súdu prvého stupňa, ktorý odvolací súd zrušil, ale skôr, než súd prvého stupňa začne vyhlasovať nový rozsudok."

R 54/1971

"Pojem "dodatočné splnenie vyživovacej povinnosti" podľa § 214 TZ treba vykladať tak, že o účinnú ľútosť pôjde nielen vtedy, keď páchateľ sám dlhované výživné uhradí, ale aj vtedy, keď iným spôsobom zabezpečí, aby za neho dlhované výživné uhradila iná osoba." R 44/1972

Výkladom predmetných ustanovení a zohľadnením ustálenej súdnej praxe si dovolím vyjadriť názor, že aj keď dlžné výživné uhradíte priamo na pojednávaní, pričom neplnenie výživného nemalo trvalo nepriaznivé následky, dôjde k zániku trestnosti. 
 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Úhrada dlhu na výživnom na hlavnom pojednávaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku