Máte
otázku?

Podielové spoluvlastníctvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Podielové spoluvlastníctvo

Dobrý deň, môj otec mi chce darovať pozemok. Z celkovej plochy pozemku vlastní 5/6 a 1/6 vlastní jeho bratranec. V dedičskom vysporiadaní nie je ale uvedené konkrétne o ktoré časti pozemku sa jedná. My by sme chceli na tých 5/6 stavať. Ako máme postupovať? Potrebujeme geodeta na vytýčenie pozemku? To by musel byt prítomný aj bratranec, ktorý vlastní len 1/6 a musel by s vytýčením súhlasiť? Čo ak nebude súhlasiť? S bratrancom nemáme žiadny kontakt, ani nevieme, či ešte žije a ak áno kde. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Dobrý deň. Darovanie 5/6 predmetného pozemku nepovažujem za problematické. Problematické však môže byť to, aby ste mohli stavať na spomínaných 5/6 pozemku. Podstata podielového spoluvlastníctva totiž tkvie v tom, že spoluvlastníci nevlastnia určité konkrétne časti veci, ale tzv. ideálny podiel. Ako podielový spoluvlastník teda nebudete vlastniť konkrétnu časť pozemku zodpovedajúcu výmere 5/6 z celého pozemku.

Pritom ak by ste chceli na pozemku stavať, potrebujete aj súhlas druhého spoluvlastníka, prípadne s ním môžete uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní pozemku, prípadne sa vyporiadania domáhať súdnou cestou.

Ak bude potrebné v rámci vyporiadania (či už na základe dohody alebo súdneho rozhodnutia) pozemok reálne rozdeliť, takéto rozdelenie bude realizované na základe geometrického plánu.

Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň,
obraciam sa na Vás s prosbou, či mi viete poradiť vo veci podielového spoluvlastníctva pozemkov.
Jedna sa o pozemky, ktoré boli v podielovom spoluvlastníctve môjho otca a strýka, ktorí zomreli a vznikla situácia, s ktorou si nevieme poradiť.
Spolu s bratom sme spoluvlastníkmi parciel na pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve. Po smrti nášho otca sme zdedili pozemky ešte v roku 2020, a chceli by sme ich predať, ale nevieme sa pohnúť z miesta kvôli druhej strane.
Otcov brat zomrel ešte v roku 2016. A doteraz nie je dedičstvo na tejto strane ukončené.
My to mame s bratom na základe dedičského konania v poriadku a vysporiadané.
Ale na druhej strane je problém. Doteraz neprebehlo dedičské konanie. Bol tam vydedený vlastník – jeden z troch synov zosnulého na základe závetu. Z toho dôvodu to dal na súd, pretože nesúhlasí s vydedením. Doteraz to nie je vyriešené a vyzerá, že sa tento konflikt pretiahne na dlhšiu, neurčitú dobu.
Chceli by sme sa s bratom oddeliť, a preto hľadáme cestu, ako sa z tejto situácie dostať.
Pokúšali sme sa s dedičmi spojiť a porozprávať, či by bola možná dohoda medzi nimi. Bohužiaľ ich vzťahy sú na bode mrazu a jediné súd dokáže rozhodnúť, kto bude dedičom týchto pozemkov.
Chceli sme sa s nimi aj dohodnúť, že požiadame kataster, aby našu časť oddelil a oni si budú svoje dedičstvo riešiť, ale s takouto alternatívou nesúhlasili.
Podľa zákona by mali byt dedičmi: manželka zosnulého a jeho traja synovia. Manželka sa dedičstva pozemkov vzdala a podľa závetu by mali byt dedičmi jeden zo synov a vnuk.

Bolo by možné vyriešiť súdnou cestou, aby sa moja a bratova časť oddelila a boli by sme samostatnými vlastníkmi a ostatní by ostali v podielovom spoluvlastníctve?
Ak by to bolo možné, vedeli by ste nám napísať, ako v takomto prípade postupovať?

Vopred veľmi pekne ďakujem
S pozdravom.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, uvedené je možné riešiť až potom, čo bude zrejmé, kto je skutočným dedičom, a teda spoluvlastníkom predmetného pozemku. Čiže až po právoplatnom skončení dedičského konania. Nakoľko, na to, aby sa pristúpilo k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva je nevyhnutná dohoda všetkých spoluvlastníkov, resp. aj ak sa to rieši súdnou cestou, stranami sporového konania musí byť každý, komu na pozemku patrí nejaký spoluvlastnícky podiel.

Pokiaľ ide o kataster, tento nemá právomoc rozdeliť pozemky, toto môže urobiť jedine súd formou súdneho konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak by ste teraz podali žalobu, súd by konanie prerušil až do skončenia právoplatného dedičského konania. Preto vám asi neostáva iné len počkať na výsledok. 


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
vlastníme 3/4 pozemku, na ktorom chceme stavať rodinný dom. 1/4 vlastní iná osoba z rodiny. Ak postavíme na tomto pozemku dom, vzniká tejto osobe nárok na dom? Ďakujem Miroslava

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 28.03.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenp otázku uvádzame, že ak na pozemku, ktorý hoci je v podielovom spoluvlastníctve, chcete postaviť dom, tento dom bude vo vlastníctva Vás ako stavebníka a podiel. spoluvlastníka pozemku.

Ak však chete stavať na pozemku, ktorý je v  podielovom spoluvlastníctve, nie je to možné, že si sám vyčleníte 3/4 pozemku  a na pomto pozemku postavíte dom. Pri podielovom spoluvlastníctve platí, že z každého m2 patrí druhému spoluvlastnékovi 1/4, teda 75 cm2.  Uvádzame tiež, že ak pozemok bude naďalej v podiel. spoliuvlatníctve, v zmysle ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku budete museiť preukázať oprávnenie použiť pozemok na výstavbu /nájomná zmluva, zmluva o uzatvorení bude. zmluvy a pod./.

Nevieme o aký veľký pozemok ide, ale riešenie sa dá nájsť :

1./ Možnosťou je predložiť spoluvlastníkovi návrh na odkúpenie jeho podielu na pozemku. Cenu v prípade záujmu z jeho strany bude požadovať vyššiu, keďže Vy nadobudnete pozemok do výlučného vlastníctva ako stavebný pozemok.

2./ Druhou možnosťou je, ak by spoluvlastník s odpredajom jeho podielu nesúhlasil, rozdelenie pozemku na dve časti, pričom k uvedenému budete potrebovať geometrický plán a následne s terajším podiel. spoluvlastníkom spíšete dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka.

3./ Treťou možnosťou, aj keď zdĺhavou, je podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 ods.1 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V prípade záujmu a potreby pri riešení veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som požiadať o radu. V roku 2020 prebehlo dedičské konanie po mojej starej mame, kde ockovu čiastku som dedila ja nakoľko on umrel v 2019. Ja som to dedičstvo, čiastku po ockovi prijala. Dedili ešte jeho tri sestry. Ja by som sa teraz chcela tej čiastky po ockovi vzdať, preto by som Vás chcela poprosiť o radu ako by to bolo možné uskutočniť a najlepšie bez prítomnosti jeho troch sestier. Ďakujem a prajem krásny deň. Silvia

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 19.03.2022)

Dobrý deň, z ptázky predpokladáme, že ste zdedili podiel 1/4 na nehnuteľmnosti. Dedičské konanie bolo ukončené v roku 2020. V otázke uvádzate, že sa chcete teraz svojho podielu na dedičstve vzdať.
Uvádzame, že vzhľadom na skutočnosť, že dedičské konanie  bolo právoplatne ukončené, Vy sa teraz v roku 2022 nemôžete svojho podielu na dedičstve vzdať. Vzdanie sa dedičstva je možné len v leho pribehu v súlade s ust. Obč. zákonníka.

Ak ste teraz podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti, potom môžete svoj podiel ponúknuť ostatným dedičom ako podiel. spoluvlastníkom na nehnuteľnosti na predaj s  poukázaním na ust. § 140 Obč. zákonníka o predkupnom práve podielových spoluvlastníkov :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Ak by ponuka zo strany ostatných dedičov ako podielových spoluvlastníkov bola prijatá, následne spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka.

Ak by medzi Vami nedošlo k dohode o odkúpení Vášho podielu, potom môžete svoj podiel na nehnuteľnosti predať inej cudzej osobe za splnenia podmienky uvedenej v ust. §  140 Obč. zákonníka alebo podať návrh an súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
s partnerom, s, ktorým sa rozchádzame, vlastníme byt. Dohodli sme sa, že ja mu vyplatím polovicu a zostanem tam bývať a on sa odsťahuje. Chcela som spísať kúpno-predajnú zmluvu, ale on prišiel s tým, že potom bude musieť platiť daň. Takže chce radšej darovaciu zmluvu, ale to budem zasa platiť ja daň, či? Moja otázka je, čo by bolo najlepšie pre mňa. Martina

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 23.02.2022)

Dobrý deň, podstatné pre posúdenie toho, či Váš priateľ by platil daň z príjmu pri predaji podielu na nehnuteľnosti je to ako dlho ste spoluvlastníkmi bytu.

Ak ste podielovými spoluvlastníkmi bytu menej ako 5 rokov, potom príjem z predaja jeho podielu bude podliehať dani z príjmov a bude musieť podať daň. priznanie v zmysle ust. zákona o dani z príjmov. Výdavkom pri predaji bude  kúpna cena, teda cenua, za ktorú ste byt nadobudli a príjmom bude kúpna cena, ktorú nadobudne od Vás za jeho podiel. Rozdiel medzi príjmom a výdavkom bude predmetom dane z príjmov.
Ak ste byt nadobudli pred viac ako 5 rokmi, potom príjem z predaja podielu je od dane z príjmov odslobodený a priateľ nebude musieť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Ak by Vám Váš priateľ chcel podiel na byte darovať, tu uvádzame, že daň z darovania neexistuje a nikto nebude paltiť daňz daorvania. Daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Vo veci spísania zmluvy odporúčam kontaktovať adovkáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
po dedičskom konaniu dedili rovnakim dielom štyria pozostalí, traja chcú nehnuteľnosť predať, ale jeden nie. Ti traja sú brzdení 4. spoluvlastníkom, nakoľko ide o vysokú sumu. Aké majú možnosti ? Michal

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 15.02.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedneom prípade ide o podielové spoluvlastníctve. Možnosťou riešenia vo Vašom prípade je ponúknuť 4. spoluvlastníkovi na predaj podiely ostatných troch spoluvlastníkov a to v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka o predkupnom práve s poukou kúpnej ceny za podiely 3 podielových spoluvlastníkov.

Ak k prijatiu ponuky zo strany 4. podielového spoluvlastníka nedôjde, 3 spoluvlastníci môžu predať svoje podiely tretej cudzej osobe. Následne bude vecou nového podiel. spoluvlastníka ako sa so spoluvlastníkom vyporiada.

Otázkou však je, či záujemca o nehnuteľnosť bude mať záujem na odkúpení nehnuteľnosti v podiel. spoluvlastníctve, lebo to pre Vás ako predávajúcich bude mať zrejme ten následook, že Vaše podiely predáte za nižšiu cenu v porovnaní s cenou, ktorú by ste dosiahli pri predaji nehnuteľnosti ako celku.

Zrejme tu bude problém v cene nehnuteľností. Zo zákona nie je j vylúčené, aby 4. spoluvlastník svoj podiel na nehnuteľnsoti predal za inú cenu než za akú predajú svoje rovnaké podiely ostatní podiel. spoluvlastníci.

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 

Ak chcete môžeme to prediskutovať aj telefonicky a ja sa pozriem na to, čo by sa dalo robiť a ako ďalej postupovať.  

 

Tu je link na objednanie konzultácie: 

 

https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html  


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, vlastním byt na polovicu so sestrou, sestra nechce predať svoju polovicu a tým obmedzuje aj mňa, chcem sa toho zbaviť, stále sa vyhráža, že nepodpíše papiere na predaj čo mám robiť? Július

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je v podielovom spoluvlastníctve.
Z otázky vyplýva, že Vy chcete predať svoj podiel, resp. celý byt a kúpnu cenu rozdeliť.

Na Vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ sa so sestrou nedohodnetenavyporiadaní bytu, potom riešením je, aby ste sestre ponúkli na odkúpenie Váš podiel na byte za ponúknutú cenu. Ak ani následne nedôjde k dohode potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. "
 
 
Možnosťou riešenia je aj to, že by ste sestre ponúkli na odkúpenie Váš podiel a ak sestra túto ponuku neprijme, potom môžete svoj podiel na byte predať aj cudzej tretej oswobe. Otázkou však je, či cudzia osoba bude ochotná kúpiť len podiel na byte  a bude len podiel. spoluvlastníkom bytu. Nemenej podstatné je aj to, kto je v súčasnosti užívateľom celého bytu.
Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
po ujovi sme so sestrou zdedili 3izbový byt. Sestra chce, aby som ju vyplatila hneď. Ja teraz ale toľko nemám. Už som raz neprevzala doporučenú zásielku od jej právničky. Teraz mi prišiel obyčajný list. Potrebovala by som ešte 2-3 mesiace a mohla by som ju vyplatiť. V dopise od právníčky sa však píše, že ak sa do 14 dni neozvem, posielajú to na súd. Je možné sa dohodnúť na zaplatení dvoch tretín celkovej čiastky + ostatné splácať v mesačných splátkach? Poprípade ak by som teraz nereagovala za aký cas by prišla obsielka zo súdu, bolo by možné sa dohodnúť aj pred súdnym konaním? Ďakujem. Elena

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : Nevieme, čo je obsahom listu okrem toho, že ak sa advokátke neozvete, vec podávajú na súd.

Usudzujeme, že sestra chce byt predať a ponúkla Vám na predaj podiel na byte. Tu však platí zákonná lehota na uplatnenie predkupného práva v zmysle ust. § 605 Obč. zákonníka dva mesiace, a nie 14 dní :

"Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

V otázke uvádzate, že dve tretiny z ceny by ste vedeli uhradiť a zostatok v splátkach. Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že sestra bude súhlasiť so splátkami aj keď len 1/3 kúpnej ceny za jej podiel vzhľadom aj na okolnosť, že sa obrátila na advokátku a nie priamo na Vás ako sestru.

Advokátka zrejme chce následne podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Uvádzame, že v súčasnej situácii s COVID nariadenie pojednávania by mohlo byť pri menšej zaťaženosti súdu možno najskôr koncom tohto roka.

Vzhľadom na okolnosť, že nevieme presne čo je obsahom listu, len usudzujeme, že uplatnenie predkupného práva, odporúčame znenie odpovede konzultovať priamo s advokátom.

 

 

 

 


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Mám dotaz. Zomrela mi maminka a po dedičskom konaní sme sa dohodli, že polovicu bytu, ktorá jej patrila si rozdelíme s tatinom a aj bratom. Chcem sa opýtať, či táto moja časť patrí aj môjmu manželovi alebo nie? Hlavne teda, čo sa týka rozvodu, či by som si túto časť bytu musela deliť s ním? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 23.06.2021)

Dobrý deň,
na Vami uvedenú otázku dáva odpoveď ust. § 143 Obč. zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. "

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že do BSM nepatrí podiel na byte, ktorý ste nadobudli dedením. Rovnako v prípade Vášho rozvodu s manželom nebude predmetný podiel predmetom vyporiadania BSM po rozvode. Váš manžel nemá právny nárok na podiel na byte.


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Poprosil by som o radu, či je možné právne riešenie týkajúce sa spoluvlastníctva domu. V dome mame bezpodielové spoluvlastníctvo ja a brat 50/50. Už niekoľko rokov je z neho alkoholik, ktorý sa nestará o nič, čo sa týka domu, obyvateľov, ba svojim správaním ešte poškodzuje spoločný majetok. Ja vzhľadom na svoje investície do nehnuteľnosti nemám záujem ju opustiť a vysporiadanie z jeho strany možné nieje, keďže je bez akýchkoľvek finančných prostriedkov. Je možné to nejak právne vysporiadať? Je možné nechať mu podiel ale odobrať právo na užívanie? Alebo nejaké iné riešenie? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,
asi máte na mysli podielové spoluvlastníctvo, nakoľko BSM môže vzniknúť len medzi manželmi. V takom prípade, mu môžete navrhnúť dohodu. Ak ju odmietne, tak môžete podať žalobu a žiadať zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo súdnou cestou. V takom prípade by ste ho museli vyplatiť z jeho podielu. Toto je možno praktickejšia cesta než to, čo navrhujete. Pretože o jeho vylúčení z užívania môžete rozhodnúť len hlasovaním. Nakoľko sa nedosiahne väčšina, museli by ste aj tak podať žalobu, ktorá by to rozhodla. A aj keby Vám súd vyhovel, tak by ste mu museli platiť de facto náhradu za to, že nemôže užívať svoj podiel. Skôr by som sa teda zameral na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. 

 

Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosila by som o radu, chcem kúpiť dom kde je jeden vlastník, ale zastavaný pozemok, na ktorom stojí dom vlastní majiteľ domu v 1/2 a ďalší spoluvlastník v 1/2, pozemok je veľký 2000 m2, dá sa kúpiť dom a 1/2 pozemku? Majiteľ domu a 1/2 pozemku chce predať, spolumajiteľ druhej 1/2 pozemku nie a ani nekomunikuje. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 27.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že RD má jedného vlastníka a pozemok, na ktorom je dom postavený je v podielovom spoluvlastníctve. Podielový spoluvlastník pozemku  nekomunikuje a teda usudzujeme, že podiel na pozemku nechce predať.

Možnosťou riešenia veci je, aby bol vypracovaný geom. plán na rozdelenie pozemku a to tak, aby pre vlastníka RD bol odčlenený podiel na pozemku, aby tento bol zapísaný v KN ako samostatná parcela. K  uvedenému rozdeleniu pozemku na dve samostatné parcely však bude potrebný súhlas spoluvlastníka pozemku.

Nepoznáme konkr. okolnosti Vášho prípadu, ale možno problémom bude cena, za ktorú by sa mal pozemok predať.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť v nasledujúcej veci. Dom, ktorý vlastní otec. Matka zomrela. 3 deti. Otec vlastní 4/8, každá dcéra 1/8. Jedna z dcér si postaví nadstavbu nad dom, má súhlas otca aj sestier. V prípade smrti otca majú ostatné dcéry nárok aj na nadstavbu ? Nadstavba nie je zatiaľ napísaná v katastri. Prípadne zmení sa situácia zápisom do katastra ? Ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,
predmetom dedenia je majetok, ktorého vlastníkom je poručiteľ ku dňu úmrtia.

V prípadnom dedičskom konaní z hľadiska finančného bude vecou dohody dedičov dohodnúť sa o všeobecnej hodnote majetku, v danom prípade o hodnote spoluvlastníckeho podielu otca. Ak by ste sa v dedičskom konaní nedohodli, bude potrebné nechať vyhotoviť znalecký posudok na ohodnotenie stavby. Otec nie je vlastníkom nadstavby, rovnako ani neinvestujúce sestry.

Z dôvodu právnej istoty odporúčame postup podľa ust. § 46 zákona o katastri nehnuteľností :

"(5) Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor sa do katastra zapíše, ak je
a) stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor nachádza, ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou a jednotlivé rozostavané byty alebo rozostavané nebytové priestory sú stavebnotechnicky oddelené,
b) podzemná stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor nachádza, uzavretá stropnou konštrukciou stavby a jednotlivé rozostavané byty alebo rozostavané nebytové priestory sú stavebnotechnicky oddelené.
(6) Pri zápise rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru do katastra podľa odseku 5 sa predkladá zmluva o výstavbe domu, zmluva o vstavbe alebo zmluva o nadstavbe domu, právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok o stupni ich rozostavanosti. Ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v zmluve, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom je iná osoba."

T.j. Ako vlastník nadstavby sa zapíše sestra, ktorá predmetnú nadstavbu ako stavebník realizuje.

Znalecký posudok na určenie rozostavanosti obsahuje hlavne výpočet podlahových plôch jednotiek vzniknutých nadstavbou /prístavbou, výpočet spoluvlastníckych podielov, vyhlásenie o stupni rozostavanosti stavby, vrátane fotodokumentácie stavby.

Odporúčame teda kontaktovať súdneho znalca  - zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som vedieť, či je možné do katastra nehnuteľnosti zapísať vlastníctvo bytu v podieli 1/3 a 2/3?

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň. V zmysle nášho Občianskeho zákonníka sa rozlišuje výlučné vlastnícke právo a spoluvlastnícke právo, ktoré sa ďalej delí na podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Pri podielovom spoluvlastníctve sa výška podielu určuje najčastejšie zlomkom, ako to uvádzate v zadanej otázke. Nie je preto ničím výnimočným, aby bolo v katastri nehnuteľností zapísané podielové spoluvlastníctvo dvoch osôb k bytu, a to o veľkostiach podielov 1/3 a 2/3.


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, na rodinný dom mám podielové spoluvlastníctvo so sestrou a bratom rovnakým podielom. Dom sme zdedili po rodičoch. V dome bývame všetci traja, avšak tretí brat sa vôbec nepodieľa na platení platieb za energie. Od všetkých platieb máme so sestrou doklad, že sme ich uhradili. Brat je neprispôsobivý, býva na najvyššom poschodí domu s priateľkou. Už sa to tak deje min. 5 rokov. So sestrou by sme chceli dom predať, nakoľko už nie je možné ďalej znášať neprispôsobivého brata. Ja som s bratom v súdnom spore, kde ho žalujem za ublíženie na zdraví. Súd ho už aj odsúdil na viackrát, avšak za každým sa odvolal. Je možné predať dom, keď je nás väčšina? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ je dom v podielovom spoluvlastníctve, môžete spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať. Zrušiť a vyporiadať je spoluvlastníctvo možné dohodou, avšak ak sa nedohodnete tak aj súdnou cestou. Súd potom postupuje v zmysle zákona a skúma, či je možné nehnuteľnosť rozdeliť na samostatné jednotky, alebo ju prikáže niektorému spoluvlastníkovi za náhradu, alebo nariadi predaj nehnuteľnosti a rozdelenie výťažku. 

Ak by ste chceli predať len svoj podiel, to samozrejme môžete, avšak museli by ste ho za rovnakú cenu ponúknuť aj bratovi. Ak by brat ponuku neprijal v určitej lehote, potom by ste mohli svoj podiel predať tretej osobe.


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás na, ktoré paragrafy sa mám zamerať, alebo v ktorom zákone si mám pozrieť, keď chcem vedieť, ku, ktorému dňu sa stanovuje cena za nehnuteľnosť pri podielovom spoluvlastníctve? (pri zrušení a vyporiadaní) Ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň,

pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa vychádza z hodnoty veci v čase zrušenia podielového spoluvlastníctva. Ak do nehnuteľnosti počas trvania spoluvlastníctva investoval len jeden zo spoluvlastníkom, túto investícii ju potrebné pri vyporiadaní zohľadniť v prospech investujúceho spoluvlastníka. 


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Bývame ako podieloví spoluvlastníci. Ja mám polovicu a dve majú po štvrťke. Sú tu 3 vchody, dva uzamkli a užíivajú výlučne majiteľky čo majú len štvrtinové podiely. Ten tretí je kvázi spoločný. Spolumajitelia nehávajú cez deň otvorené dvere, ja bývam v podkroví, nalietava sem rôzny hmyz, osi, včely, všetko to mám pred dverami. Na noc sa dvere neuzamykajú, bojím sa o svoj majetok a za ďalšie prievan na chodbe, ktorý nám škodí. Ako postupovať proti spolumajiteľom. Momentálne je podané na súde rozdelenie podieloveho spoluvlastníctva.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 12.04.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ ste už podali návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, tento spor by mal vyriešiť súd. Pokiaľ sa neviete so spolumajiteľmi dohodnúť súd rozhodne podľa § 142 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.” Pokiaľ je to nutné, možete podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa budete domáhať dočasnej ochrany svojich práv. 

 


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Potrebujem poradit ohladom majetku. Moj strýko vlastni 50% domu, ja 40% a moja mama 10%. Zo zaciatku sme sa zhodli, ze dom predame, ale teraz moj stryko odmieta predat dom. Zaujimalo by ma, ci sa s tym da nieco urobit. Dom sa uz neda obyvat, dva roky ho uz nikto neobyva. Pocula som nieco take, ze ak dvaja vlastnici chcu predat majetok tak aj ten treti by mal pristupit. Za Vasu skoru odpoved vopred Dakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 08.07.2015)

Dobrý deň, v prípade predaja nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve nemôžete prehlasovať jedného zo spoluvlastníkov a rozhodnúť tak proti jeho vôli o predaji celej nehnuteľnosti. Vašou možnosťou, ak sa chcete nehnuteľnosti zbaviť, je buď sa so strýkom dohodnúť a uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva s tým, že by ste mu predali vaše podiely alebo podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva postupuje nasledovne:

1/ súd zisťuje či je vec deliteľná (pri nehnuteľnostiach zisťuje, či rozdelením domu vzniknú samostatné bytové jednotky resp. samostatné domy - hoci spojené), ak by bola nehnuteľnosť deliteľná, tak ju súd rozdelí a každý by sa stal výlučným vlastníkom svojej časti a následne by ste mohli svoju časť predať,

2/ ak rozdelenie domu nie je možné, tak môže súd nehnuteľnosť prikázať do vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov (vo Vašom prípade strýka), ak by s tým súhlasil a súd by ho zaviazal vyplatiť Vám náhradu za Vaše podiely,

3/ ak by nehnuteľnosť nechcel ani jeden zo spoluvlastníkov, tak súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok by rozdelil medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku