Máte
otázku?

Podielové spoluvlastníctvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Podielové spoluvlastníctvo

Dobrý deň, môj otec mi chce darovať pozemok. Z celkovej plochy pozemku vlastní 5/6 a 1/6 vlastní jeho bratranec. V dedičskom vysporiadaní nie je ale uvedené konkrétne o ktoré časti pozemku sa jedná. My by sme chceli na tých 5/6 stavať. Ako máme postupovať? Potrebujeme geodeta na vytýčenie pozemku? To by musel byt prítomný aj bratranec, ktorý vlastní len 1/6 a musel by s vytýčením súhlasiť? Čo ak nebude súhlasiť? S bratrancom nemáme žiadny kontakt, ani nevieme, či ešte žije a ak áno kde. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Dobrý deň. Darovanie 5/6 predmetného pozemku nepovažujem za problematické. Problematické však môže byť to, aby ste mohli stavať na spomínaných 5/6 pozemku. Podstata podielového spoluvlastníctva totiž tkvie v tom, že spoluvlastníci nevlastnia určité konkrétne časti veci, ale tzv. ideálny podiel. Ako podielový spoluvlastník teda nebudete vlastniť konkrétnu časť pozemku zodpovedajúcu výmere 5/6 z celého pozemku.

Pritom ak by ste chceli na pozemku stavať, potrebujete aj súhlas druhého spoluvlastníka, prípadne s ním môžete uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní pozemku, prípadne sa vyporiadania domáhať súdnou cestou.

Ak bude potrebné v rámci vyporiadania (či už na základe dohody alebo súdneho rozhodnutia) pozemok reálne rozdeliť, takéto rozdelenie bude realizované na základe geometrického plánu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Poprosil by som o radu, či je možné právne riešenie týkajúce sa spoluvlastníctva domu. V dome mame bezpodielové spoluvlastníctvo ja a brat 50/50. Už niekoľko rokov je z neho alkoholik, ktorý sa nestará o nič, čo sa týka domu, obyvateľov, ba svojim správaním ešte poškodzuje spoločný majetok. Ja vzhľadom na svoje investície do nehnuteľnosti nemám záujem ju opustiť a vysporiadanie z jeho strany možné nieje, keďže je bez akýchkoľvek finančných prostriedkov. Je možné to nejak právne vysporiadať? Je možné nechať mu podiel ale odobrať právo na užívanie? Alebo nejaké iné riešenie? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,
asi máte na mysli podielové spoluvlastníctvo, nakoľko BSM môže vzniknúť len medzi manželmi. V takom prípade, mu môžete navrhnúť dohodu. Ak ju odmietne, tak môžete podať žalobu a žiadať zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo súdnou cestou. V takom prípade by ste ho museli vyplatiť z jeho podielu. Toto je možno praktickejšia cesta než to, čo navrhujete. Pretože o jeho vylúčení z užívania môžete rozhodnúť len hlasovaním. Nakoľko sa nedosiahne väčšina, museli by ste aj tak podať žalobu, ktorá by to rozhodla. A aj keby Vám súd vyhovel, tak by ste mu museli platiť de facto náhradu za to, že nemôže užívať svoj podiel. Skôr by som sa teda zameral na zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. 

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, poprosila by som o radu, chcem kúpiť dom kde je jeden vlastník, ale zastavaný pozemok, na ktorom stojí dom vlastní majiteľ domu v 1/2 a ďalší spoluvlastník v 1/2, pozemok je veľký 2000 m2, dá sa kúpiť dom a 1/2 pozemku? Majiteľ domu a 1/2 pozemku chce predať, spolumajiteľ druhej 1/2 pozemku nie a ani nekomunikuje. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.02.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že RD má jedného vlastníka a pozemok, na ktorom je dom postavený je v podielovom spoluvlastníctve. Podielový spoluvlastník pozemku  nekomunikuje a teda usudzujeme, že podiel na pozemku nechce predať.

Možnosťou riešenia veci je, aby bol vypracovaný geom. plán na rozdelenie pozemku a to tak, aby pre vlastníka RD bol odčlenený podiel na pozemku, aby tento bol zapísaný v KN ako samostatná parcela. K  uvedenému rozdeleniu pozemku na dve samostatné parcely však bude potrebný súhlas spoluvlastníka pozemku.

Nepoznáme konkr. okolnosti Vášho prípadu, ale možno problémom bude cena, za ktorú by sa mal pozemok predať.

Odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som poradiť v nasledujúcej veci. Dom, ktorý vlastní otec. Matka zomrela. 3 deti. Otec vlastní 4/8, každá dcéra 1/8. Jedna z dcér si postaví nadstavbu nad dom, má súhlas otca aj sestier. V prípade smrti otca majú ostatné dcéry nárok aj na nadstavbu ? Nadstavba nie je zatiaľ napísaná v katastri. Prípadne zmení sa situácia zápisom do katastra ? Ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.10.2020)

Dobrý deň,
predmetom dedenia je majetok, ktorého vlastníkom je poručiteľ ku dňu úmrtia.

V prípadnom dedičskom konaní z hľadiska finančného bude vecou dohody dedičov dohodnúť sa o všeobecnej hodnote majetku, v danom prípade o hodnote spoluvlastníckeho podielu otca. Ak by ste sa v dedičskom konaní nedohodli, bude potrebné nechať vyhotoviť znalecký posudok na ohodnotenie stavby. Otec nie je vlastníkom nadstavby, rovnako ani neinvestujúce sestry.

Z dôvodu právnej istoty odporúčame postup podľa ust. § 46 zákona o katastri nehnuteľností :

"(5) Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor sa do katastra zapíše, ak je
a) stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor nachádza, ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou a jednotlivé rozostavané byty alebo rozostavané nebytové priestory sú stavebnotechnicky oddelené,
b) podzemná stavba, v ktorej sa rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor nachádza, uzavretá stropnou konštrukciou stavby a jednotlivé rozostavané byty alebo rozostavané nebytové priestory sú stavebnotechnicky oddelené.
(6) Pri zápise rozostavaného bytu alebo rozostavaného nebytového priestoru do katastra podľa odseku 5 sa predkladá zmluva o výstavbe domu, zmluva o vstavbe alebo zmluva o nadstavbe domu, právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok o stupni ich rozostavanosti. Ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v zmluve, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom je iná osoba."

T.j. Ako vlastník nadstavby sa zapíše sestra, ktorá predmetnú nadstavbu ako stavebník realizuje.

Znalecký posudok na určenie rozostavanosti obsahuje hlavne výpočet podlahových plôch jednotiek vzniknutých nadstavbou /prístavbou, výpočet spoluvlastníckych podielov, vyhlásenie o stupni rozostavanosti stavby, vrátane fotodokumentácie stavby.

Odporúčame teda kontaktovať súdneho znalca  - zoznam znalcov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som vedieť, či je možné do katastra nehnuteľnosti zapísať vlastníctvo bytu v podieli 1/3 a 2/3?

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2018)

Dobrý deň. V zmysle nášho Občianskeho zákonníka sa rozlišuje výlučné vlastnícke právo a spoluvlastnícke právo, ktoré sa ďalej delí na podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Pri podielovom spoluvlastníctve sa výška podielu určuje najčastejšie zlomkom, ako to uvádzate v zadanej otázke. Nie je preto ničím výnimočným, aby bolo v katastri nehnuteľností zapísané podielové spoluvlastníctvo dvoch osôb k bytu, a to o veľkostiach podielov 1/3 a 2/3.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, na rodinný dom mám podielové spoluvlastníctvo so sestrou a bratom rovnakým podielom. Dom sme zdedili po rodičoch. V dome bývame všetci traja, avšak tretí brat sa vôbec nepodieľa na platení platieb za energie. Od všetkých platieb máme so sestrou doklad, že sme ich uhradili. Brat je neprispôsobivý, býva na najvyššom poschodí domu s priateľkou. Už sa to tak deje min. 5 rokov. So sestrou by sme chceli dom predať, nakoľko už nie je možné ďalej znášať neprispôsobivého brata. Ja som s bratom v súdnom spore, kde ho žalujem za ublíženie na zdraví. Súd ho už aj odsúdil na viackrát, avšak za každým sa odvolal. Je možné predať dom, keď je nás väčšina? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.03.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ je dom v podielovom spoluvlastníctve, môžete spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať. Zrušiť a vyporiadať je spoluvlastníctvo možné dohodou, avšak ak sa nedohodnete tak aj súdnou cestou. Súd potom postupuje v zmysle zákona a skúma, či je možné nehnuteľnosť rozdeliť na samostatné jednotky, alebo ju prikáže niektorému spoluvlastníkovi za náhradu, alebo nariadi predaj nehnuteľnosti a rozdelenie výťažku. 

Ak by ste chceli predať len svoj podiel, to samozrejme môžete, avšak museli by ste ho za rovnakú cenu ponúknuť aj bratovi. Ak by brat ponuku neprijal v určitej lehote, potom by ste mohli svoj podiel predať tretej osobe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás na, ktoré paragrafy sa mám zamerať, alebo v ktorom zákone si mám pozrieť, keď chcem vedieť, ku, ktorému dňu sa stanovuje cena za nehnuteľnosť pri podielovom spoluvlastníctve? (pri zrušení a vyporiadaní) Ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.02.2017)

Dobrý deň,

pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa vychádza z hodnoty veci v čase zrušenia podielového spoluvlastníctva. Ak do nehnuteľnosti počas trvania spoluvlastníctva investoval len jeden zo spoluvlastníkom, túto investícii ju potrebné pri vyporiadaní zohľadniť v prospech investujúceho spoluvlastníka. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Bývame ako podieloví spoluvlastníci. Ja mám polovicu a dve majú po štvrťke. Sú tu 3 vchody, dva uzamkli a užíivajú výlučne majiteľky čo majú len štvrtinové podiely. Ten tretí je kvázi spoločný. Spolumajitelia nehávajú cez deň otvorené dvere, ja bývam v podkroví, nalietava sem rôzny hmyz, osi, včely, všetko to mám pred dverami. Na noc sa dvere neuzamykajú, bojím sa o svoj majetok a za ďalšie prievan na chodbe, ktorý nám škodí. Ako postupovať proti spolumajiteľom. Momentálne je podané na súde rozdelenie podieloveho spoluvlastníctva.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.04.2016)

Dobrý deň 

pokiaľ ste už podali návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, tento spor by mal vyriešiť súd. Pokiaľ sa neviete so spolumajiteľmi dohodnúť súd rozhodne podľa § 142 ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.” Pokiaľ je to nutné, možete podať návrh na vydanie predbežného opatrenia, ktorým sa budete domáhať dočasnej ochrany svojich práv. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Potrebujem poradit ohladom majetku. Moj strýko vlastni 50% domu, ja 40% a moja mama 10%. Zo zaciatku sme sa zhodli, ze dom predame, ale teraz moj stryko odmieta predat dom. Zaujimalo by ma, ci sa s tym da nieco urobit. Dom sa uz neda obyvat, dva roky ho uz nikto neobyva. Pocula som nieco take, ze ak dvaja vlastnici chcu predat majetok tak aj ten treti by mal pristupit. Za Vasu skoru odpoved vopred Dakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2015)

Dobrý deň, v prípade predaja nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve nemôžete prehlasovať jedného zo spoluvlastníkov a rozhodnúť tak proti jeho vôli o predaji celej nehnuteľnosti. Vašou možnosťou, ak sa chcete nehnuteľnosti zbaviť, je buď sa so strýkom dohodnúť a uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva s tým, že by ste mu predali vaše podiely alebo podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva postupuje nasledovne:

1/ súd zisťuje či je vec deliteľná (pri nehnuteľnostiach zisťuje, či rozdelením domu vzniknú samostatné bytové jednotky resp. samostatné domy - hoci spojené), ak by bola nehnuteľnosť deliteľná, tak ju súd rozdelí a každý by sa stal výlučným vlastníkom svojej časti a následne by ste mohli svoju časť predať,

2/ ak rozdelenie domu nie je možné, tak môže súd nehnuteľnosť prikázať do vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov (vo Vašom prípade strýka), ak by s tým súhlasil a súd by ho zaviazal vyplatiť Vám náhradu za Vaše podiely,

3/ ak by nehnuteľnosť nechcel ani jeden zo spoluvlastníkov, tak súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok by rozdelil medzi spoluvlastníkov podľa výšky podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku