Máte
otázku?

Podielové spoluvlastníctvo


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Podielové spoluvlastníctvo

Dobrý deň, môj otec má v pláne darovať mi pozemok. Z celkovej plochy pozemku vlastní 5/6, zatiaľ čo 1/6 vlastní jeho bratranec. V dedičskom vysporiadaní však nie je konkrétne uvedené, o ktoré časti pozemku sa jedná. My by sme chceli stavať na 5/6 tejto plochy. Ako by sme mali postupovať? Potrebujeme geodeta na vytýčenie pozemku? Musel by pritom byť aj bratranec, ktorý vlastní len 1/6 a musel by súhlasiť s vytýčením? Čo sa stane, ak nebude súhlasiť? S bratrancom nemáme žiadny kontakt, ani nevieme, či ešte žije a ak áno, kde. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

Dobrý deň. Darovanie 5/6 predmetného pozemku nepovažujem za problematické. Problematické však môže byť to, aby ste mohli stavať na spomínaných 5/6 pozemku. Podstata podielového spoluvlastníctva totiž tkvie v tom, že spoluvlastníci nevlastnia určité konkrétne časti veci, ale tzv. ideálny podiel. Ako podielový spoluvlastník teda nebudete vlastniť konkrétnu časť pozemku zodpovedajúcu výmere 5/6 z celého pozemku.

Pritom ak by ste chceli na pozemku stavať, potrebujete aj súhlas druhého spoluvlastníka, prípadne s ním môžete uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní pozemku, prípadne sa vyporiadania domáhať súdnou cestou.

Ak bude potrebné v rámci vyporiadania (či už na základe dohody alebo súdneho rozhodnutia) pozemok reálne rozdeliť, takéto rozdelenie bude realizované na základe geometrického plánu.

Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bratom spoluvlastníme byt po zosnulých rodičoch v podielovom spoluvlastníctve. Môj podiel predstavuje 5/6, keďže som sa o rodičov starala sama a ku koncu mamino opatrovala, zatiaľ čo brat vlastní zvyšný 1/6 podiel, ktorý získal po otcovi. Naše vzťahy sú napäté a neviem, ako mám postupovať, aby som byt mohla predávať čo najskôr. Všetky výdavky súvisiace s bytom hradím ja. Bratovi som naznačila zámer byt predať a navrhla, že výťažok z predaja si rozdelíme podľa veľkosti našich podielov. Jeho odpoveď som však zatiaľ neobdržala a obávam sa, že keď byt ponúknem realitnej kancelárii a nájde sa záujemca, brat predaj zhatí a nebude súhlasiť. Akým spôsobom by sa dalo doriešiť túto situáciu efektívne a rýchlo?

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 12.02.2024)

Dobrý deň,
môžete urobiť aj to, že najprv zrušíte a vyporiadate podielového spoluvlastníctvo. Viete to urobiť aj písomnou dohodou, kde sa môžete dohodnúť, tak že bratovi za jeho podiel zaplatíte nejakú kúpnu cenu, čím získate vlastníctvo celej veci a s touto následne môžete disponovať podľa svojej úvahy. Za terajšej situácie totiž vlastníte iba podiel 5/6 a podiel o veľkosti 1/6 patrí Vášmu bratovi, ktorý s daným podielom môže disponovať podľa svojej úvahy a nemusí ho predať, ak si to neželá. Ak by dohodu odmietal, tak je možné podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súd.

Súd to určite vysporiada. Ak by ste chceli s tým pomôcť, dajte nám vedieť. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné oddeliť len jeden spoluvlastnícky podiel (krajnú časť pozemku), na ktorej stojí rodinný dom v mojom vlastníctve, ak s tým ostatní spoluvlastníci súhlasia? Ich spoluvlastnícky vzťah by následne pokračoval na zmenšenom pozemku bez tohto môjho podielu. V geometrickom pláne je táto časť už vyznačená ako nová parcela. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 11.11.2023)

Dobrý deň, áno, riešenie je možné.

Ak už máte vyhotovený geometrický plán autorizovaným geodetom, potom je len potrebné kontaktovať advokáta na vypracovanie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, na základe ktorej, ako uvádzate správne v otázke, váš vyčlenený podiel na existujúcom pozemku bude vo vašom výlučnom vlastníctve a ostatní spoluvlastníci budú spoluvlastníkmi naďalej na zostávajúcej časti pozemku. Geometrický plán bude podkladom pre vyhotovenie predmetnej zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva. Na základe predmetnej zmluvy bude následne podaný návrh na vklad do katastra.

Na vypracovanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, má môj brat právo požadovať od môjho partnera peniaze za nájom, keď vlastním polovicu domu a druhú polovicu vlastní on? Starám sa o mamu, ktorá žije so mnou, zatiaľ čo brat býva inde. Ďakujem.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 07.11.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve, pričom výlučným užívateľom domu ste vy a váš partner.

Právne je situácia taká, že váš brat je oprávnený nateraz žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia od vášho partnera, lebo užíva dom bez nájomnej zmluvy, rovnako aj vy užívate podiel brata, ktorý je spoluvlastníkom domu a v dome nebýva. Predpokladáme, že v prospech matky, ktorá v dome býva, je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania v dome.

Ak je situácia taká ako uvádzate v otázke, odporúčam dohodnúť sa na úhrade nájmu a to aj spätne, spolu s bratom, pričom povinným na úhradu nájmu budete ako vy hoci spoluvlastník, lebo užívate celý dom a tiež váš partner, ktorý dom užíva bez právneho dôvodu, lebo nie je spoluvlastníkom a nie je podpísaná žiadna nájomná zmluva.

Odporúčam vec riešiť cestou advokáta.


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň,
obraciam sa na Vás s prosbou, či mi viete poradiť vo veci podielového spoluvlastníctva pozemkov.
Jedna sa o pozemky, ktoré boli v podielovom spoluvlastníctve môjho otca a strýka, ktorí zomreli a vznikla situácia, s ktorou si nevieme poradiť.
Spolu s bratom sme spoluvlastníkmi parciel na pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve. Po smrti nášho otca sme zdedili pozemky ešte v roku 2020, a chceli by sme ich predať, ale nevieme sa pohnúť z miesta kvôli druhej strane.
Otcov brat zomrel ešte v roku 2016. A doteraz nie je dedičstvo na tejto strane ukončené.
My to mame s bratom na základe dedičského konania v poriadku a vysporiadané.
Ale na druhej strane je problém. Doteraz neprebehlo dedičské konanie. Bol tam vydedený vlastník – jeden z troch synov zosnulého na základe závetu. Z toho dôvodu to dal na súd, pretože nesúhlasí s vydedením. Doteraz to nie je vyriešené a vyzerá, že sa tento konflikt pretiahne na dlhšiu, neurčitú dobu.
Chceli by sme sa s bratom oddeliť, a preto hľadáme cestu, ako sa z tejto situácie dostať.
Pokúšali sme sa s dedičmi spojiť a porozprávať, či by bola možná dohoda medzi nimi. Bohužiaľ ich vzťahy sú na bode mrazu a jediné súd dokáže rozhodnúť, kto bude dedičom týchto pozemkov.
Chceli sme sa s nimi aj dohodnúť, že požiadame kataster, aby našu časť oddelil a oni si budú svoje dedičstvo riešiť, ale s takouto alternatívou nesúhlasili.
Podľa zákona by mali byt dedičmi: manželka zosnulého a jeho traja synovia. Manželka sa dedičstva pozemkov vzdala a podľa závetu by mali byt dedičmi jeden zo synov a vnuk.

Bolo by možné vyriešiť súdnou cestou, aby sa moja a bratova časť oddelila a boli by sme samostatnými vlastníkmi a ostatní by ostali v podielovom spoluvlastníctve?
Ak by to bolo možné, vedeli by ste nám napísať, ako v takomto prípade postupovať?

Vopred veľmi pekne ďakujem
S pozdravom.

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, uvedené je možné riešiť až potom, čo bude zrejmé, kto je skutočným dedičom, a teda spoluvlastníkom predmetného pozemku. Čiže až po právoplatnom skončení dedičského konania. Nakoľko, na to, aby sa pristúpilo k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva je nevyhnutná dohoda všetkých spoluvlastníkov, resp. aj ak sa to rieši súdnou cestou, stranami sporového konania musí byť každý, komu na pozemku patrí nejaký spoluvlastnícky podiel.

Pokiaľ ide o kataster, tento nemá právomoc rozdeliť pozemky, toto môže urobiť jedine súd formou súdneho konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak by ste teraz podali žalobu, súd by konanie prerušil až do skončenia právoplatného dedičského konania. Preto vám asi neostáva iné len počkať na výsledok. 


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Vlastníme tri štvrtiny pozemku, na ktorom plánujeme postaviť rodinný dom. Zostávajúcu štvrtinu vlastní iný člen rodiny. Ak na tomto pozemku postavíme dom, má daná osoba nárok na tento dom? Ďakujem, Miroslava

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 28.03.2022)

Dobrý deň,
na Vami položenp otázku uvádzame, že ak na pozemku, ktorý hoci je v podielovom spoluvlastníctve, chcete postaviť dom, tento dom bude vo vlastníctva Vás ako stavebníka a podiel. spoluvlastníka pozemku.

Ak však chete stavať na pozemku, ktorý je v  podielovom spoluvlastníctve, nie je to možné, že si sám vyčleníte 3/4 pozemku  a na pomto pozemku postavíte dom. Pri podielovom spoluvlastníctve platí, že z každého m2 patrí druhému spoluvlastnékovi 1/4, teda 75 cm2.  Uvádzame tiež, že ak pozemok bude naďalej v podiel. spoliuvlatníctve, v zmysle ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku budete museiť preukázať oprávnenie použiť pozemok na výstavbu /nájomná zmluva, zmluva o uzatvorení bude. zmluvy a pod./.

Nevieme o aký veľký pozemok ide, ale riešenie sa dá nájsť :

1./ Možnosťou je predložiť spoluvlastníkovi návrh na odkúpenie jeho podielu na pozemku. Cenu v prípade záujmu z jeho strany bude požadovať vyššiu, keďže Vy nadobudnete pozemok do výlučného vlastníctva ako stavebný pozemok.

2./ Druhou možnosťou je, ak by spoluvlastník s odpredajom jeho podielu nesúhlasil, rozdelenie pozemku na dve časti, pričom k uvedenému budete potrebovať geometrický plán a následne s terajším podiel. spoluvlastníkom spíšete dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka.

3./ Treťou možnosťou, aj keď zdĺhavou, je podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 ods.1 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

V prípade záujmu a potreby pri riešení veci kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som požiadala o radu. V roku 2020 prebehlo dedičské konanie po mojej neskoršej matke, pri ktorom som dedila čiastku po mojom otcovi, keďže on zomrel v roku 2019. Čiastku po otcovi som prijala. Dedičmi boli ešte jeho tri sestry. Teraz by som sa tejto čiastky po otcovi chcela vzdať, preto vás prosím o radu, ako by bolo možné to uskutočniť a ideálne bez prítomnosti jeho troch sestier. Ďakujem a prajem krásny deň. Silvia

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 19.03.2022)

Dobrý deň, z ptázky predpokladáme, že ste zdedili podiel 1/4 na nehnuteľmnosti. Dedičské konanie bolo ukončené v roku 2020. V otázke uvádzate, že sa chcete teraz svojho podielu na dedičstve vzdať.
Uvádzame, že vzhľadom na skutočnosť, že dedičské konanie  bolo právoplatne ukončené, Vy sa teraz v roku 2022 nemôžete svojho podielu na dedičstve vzdať. Vzdanie sa dedičstva je možné len v leho pribehu v súlade s ust. Obč. zákonníka.

Ak ste teraz podiel. spoluvlastníkom nehnuteľnosti, potom môžete svoj podiel ponúknuť ostatným dedičom ako podiel. spoluvlastníkom na nehnuteľnosti na predaj s  poukázaním na ust. § 140 Obč. zákonníka o predkupnom práve podielových spoluvlastníkov :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Ak by ponuka zo strany ostatných dedičov ako podielových spoluvlastníkov bola prijatá, následne spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka.

Ak by medzi Vami nedošlo k dohode o odkúpení Vášho podielu, potom môžete svoj podiel na nehnuteľnosti predať inej cudzej osobe za splnenia podmienky uvedenej v ust. §  140 Obč. zákonníka alebo podať návrh an súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, partner, s ktorým sa rozchádzame, a ja vlastníme byt. Dojednali sme, že mu vyplatím polovicu hodnoty bytu, zostanem tam bývať a on sa odsťahuje. Chcela som vypracovať kúpno-predajnú zmluvu, ale navrhol, že potom bude musieť platiť daň. Preto by radšej uprednostnil darovaciu zmluvu, kde by som však ja musela zaplatiť daň. Moja otázka teda znie: Ktorá možnosť by bola pre mňa najvýhodnejšia? Martina

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 23.02.2022)

Dobrý deň, podstatné pre posúdenie toho, či Váš priateľ by platil daň z príjmu pri predaji podielu na nehnuteľnosti je to ako dlho ste spoluvlastníkmi bytu.

Ak ste podielovými spoluvlastníkmi bytu menej ako 5 rokov, potom príjem z predaja jeho podielu bude podliehať dani z príjmov a bude musieť podať daň. priznanie v zmysle ust. zákona o dani z príjmov. Výdavkom pri predaji bude  kúpna cena, teda cenua, za ktorú ste byt nadobudli a príjmom bude kúpna cena, ktorú nadobudne od Vás za jeho podiel. Rozdiel medzi príjmom a výdavkom bude predmetom dane z príjmov.
Ak ste byt nadobudli pred viac ako 5 rokmi, potom príjem z predaja podielu je od dane z príjmov odslobodený a priateľ nebude musieť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Ak by Vám Váš priateľ chcel podiel na byte darovať, tu uvádzame, že daň z darovania neexistuje a nikto nebude paltiť daňz daorvania. Daň z darovania bola zrušená s účinnosťou od 1.1.2004.

Vo veci spísania zmluvy odporúčam kontaktovať adovkáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Po dedičskom konaní dedili štyria pozostalí rovnakými dielami. Traja z nich chcú nehnuteľnosť predať, avšak jeden s tým nesúhlasí. Tieto tri osoby sú brzdené 4. spoluvlastníkom, a to najmä kvôli vysokému finančnému ohodnoteniu nehnuteľnosti. Aké možnosti majú? S pozdravom, Michal

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 15.02.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedneom prípade ide o podielové spoluvlastníctve. Možnosťou riešenia vo Vašom prípade je ponúknuť 4. spoluvlastníkovi na predaj podiely ostatných troch spoluvlastníkov a to v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka o predkupnom práve s poukou kúpnej ceny za podiely 3 podielových spoluvlastníkov.

Ak k prijatiu ponuky zo strany 4. podielového spoluvlastníka nedôjde, 3 spoluvlastníci môžu predať svoje podiely tretej cudzej osobe. Následne bude vecou nového podiel. spoluvlastníka ako sa so spoluvlastníkom vyporiada.

Otázkou však je, či záujemca o nehnuteľnosť bude mať záujem na odkúpení nehnuteľnosti v podiel. spoluvlastníctve, lebo to pre Vás ako predávajúcich bude mať zrejme ten následook, že Vaše podiely predáte za nižšiu cenu v porovnaní s cenou, ktorú by ste dosiahli pri predaji nehnuteľnosti ako celku.

Zrejme tu bude problém v cene nehnuteľností. Zo zákona nie je j vylúčené, aby 4. spoluvlastník svoj podiel na nehnuteľnsoti predal za inú cenu než za akú predajú svoje rovnaké podiely ostatní podiel. spoluvlastníci.

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 

Ak chcete môžeme to prediskutovať aj telefonicky a ja sa pozriem na to, čo by sa dalo robiť a ako ďalej postupovať.  

 

Tu je link na objednanie konzultácie: 

 

https://ficek.sk/konzultacia-na-dialku.html  


Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Rád by som sa opýtal na nasledujúcu situáciu: vlastním byt spolu so sestrou, teda každý z nás vlastní polovicu. Moja sestra nechce predať svoj podiel, čo ma v tomto ohľade obmedzuje. Ja sám by som sa chcel svojho podielu zbaviť, no ona mi stále vyhrožuje, že nepodpíše potrebné papiere na predaj. Aké kroky by som mal podniknúť? S pozdravom, Július

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt je v podielovom spoluvlastníctve.
Z otázky vyplýva, že Vy chcete predať svoj podiel, resp. celý byt a kúpnu cenu rozdeliť.

Na Vami položenú otázku uvádzame, že pokiaľ sa so sestrou nedohodnetenavyporiadaní bytu, potom riešením je, aby ste sestre ponúkli na odkúpenie Váš podiel na byte za ponúknutú cenu. Ak ani následne nedôjde k dohode potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. "
 
 
Možnosťou riešenia je aj to, že by ste sestre ponúkli na odkúpenie Váš podiel a ak sestra túto ponuku neprijme, potom môžete svoj podiel na byte predať aj cudzej tretej oswobe. Otázkou však je, či cudzia osoba bude ochotná kúpiť len podiel na byte  a bude len podiel. spoluvlastníkom bytu. Nemenej podstatné je aj to, kto je v súčasnosti užívateľom celého bytu.
Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podielové spoluvlastníctvo (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, spolu so sestrou sme po strýkovi zdedili trojizbový byt. Sestra by chcela, aby som ju hneď vyplatila, avšak momentálne nemám k dispozícii potrebnú sumu. Už som raz neprevzala doporučenú zásielku od jej právničky. Následne mi prišiel bežný list. Teraz by mi vyhovovalo, keby som mohla získať ešte dva až tri mesiace a potom ju vyplatiť. Právnička v liste hrozí, že ak sa do 14 dní neozvem, začne súdne konanie. Je možné sa dohodnúť na zaplatení dvoch tretín celkového dluhu a zvyšok splácať v mesačných splátkach? Ak by som teraz nekonala, do koľkých dní by prišla zásielka zo súdu, a je možné sa dohodnúť aj pred súdnym konaním? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Elena

Odpoveď: Podielové spoluvlastníctvo

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň,
na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : Nevieme, čo je obsahom listu okrem toho, že ak sa advokátke neozvete, vec podávajú na súd.

Usudzujeme, že sestra chce byt predať a ponúkla Vám na predaj podiel na byte. Tu však platí zákonná lehota na uplatnenie predkupného práva v zmysle ust. § 605 Obč. zákonníka dva mesiace, a nie 14 dní :

"Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

V otázke uvádzate, že dve tretiny z ceny by ste vedeli uhradiť a zostatok v splátkach. Dovoľujeme si vysloviť pochybnosť, že sestra bude súhlasiť so splátkami aj keď len 1/3 kúpnej ceny za jej podiel vzhľadom aj na okolnosť, že sa obrátila na advokátku a nie priamo na Vás ako sestru.

Advokátka zrejme chce následne podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Uvádzame, že v súčasnej situácii s COVID nariadenie pojednávania by mohlo byť pri menšej zaťaženosti súdu možno najskôr koncom tohto roka.

Vzhľadom na okolnosť, že nevieme presne čo je obsahom listu, len usudzujeme, že uplatnenie predkupného práva, odporúčame znenie odpovede konzultovať priamo s advokátom.

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podielové spoluvlastníctvo" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.