Drobná stavba Ohlásenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 12. 8. 2017

Otázka: Drobná stavba Ohlásenie

Dobrý deň. Prednedávnom som si kúpila pozemok oproti môjmu domu, na ktorom plánujem postaviť drevený prístrešok na auto. Dočítala som sa, že na drobné stavby do 25m2 sa nevyžaduje stavebné povolenie, ale postačí oznamovacia povinnosť príslušnému úradu. Nakoľko je to môj prípad, počítala som s tým, že oznamovacia povinnosť postačí. Pani z úradu mi však neprestajne opakovala, že na tento druh stavby potrebujem projekt vypracovaný kvalifikovanou osobou. Argumentovala tým, že sa v bezprostrednej blízkosti tohto dreveného prístrešku nenachádza žiadna pevná stavba, teda môj rodinný dom. Ten je totiž oproti, a od pozemku, na ktorom chcem vybudovať prístrešok je oddelený verejnou komunikáciou. Avšak mne sa to nejako nezdá. Je to v tomto prípade problém a je naozaj nutný projekt tejto stavby? Je to nákladná záležitosť, a preto by som chcela vedieť, či je naozaj potrebná ako sa ma to pani na úrade snažila horlivo presvedčiť. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Dobrý deň,

na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

I.  ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

 

II.  STAVBY

1./  Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 stav. por.)

 

Zákon ďalej stanovuje pri ktorých stavbách nie je potrebné ani stav. povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu (napr. : banských stavbách a dielach pod povrchom,  pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, pri krátkodobých prenosných zariadeniach, osvetlenie budov, pri scénických stavbách pre film a televíziu, atď.)

 

 

 

III.  OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU

Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

V prípade, ak ide  o jednoduchú stavbu uvedenú v  ust. § 55 ods. 2 písm. a), stavebník pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.  

 

Ust.  § 55 odst. 2 písm. a) stav. poriadku  hovorí o nasledovných stavbách :

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa §  139b)  sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

 

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie ,

(drobné stavby podľa  § 139   stav. por.   sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie :  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

 

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. (ďalšie druhy stavieb nepíšeme, lebo nie sú podstatné pre riešenie nášho problému).

 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa  § 55 ods. 2 písma a) /viď vyššie/  k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, plus upozorní na povinnosť upozorní na povinnosť dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné  STN.

 

IV. ROZBOR OTÁZKY

Zamestnankyňa úradu zrejme vychádzala z toho, že prístrešok na auto (drobná stavba, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe)  je na druhej strane cesty, a nie pri vašom dome. Z uvedeného dôvodu hovorila aj o tom, že v  blízkosti budúceho prístrešku nie je žiadna pevná stavba, ku ktorej by sa to dalo naviazať v zmysle stav. poriadku (doplnková funkcia k hlavnej stavbe).  Je celkom logické, keď zákon hovorí o doplnkovej funkcii k hlavnej stavbe, že táto nebude  na druhej strane verej. komunikácie. Zamestnankyňa Vám chcela skôr pomôcť.

 

V tom ale problém nevidíme.

Pýtate sa na projektovú dokumentáciu, ktorá predstavuje veľkú finančnú položku.

Tu platia  ust. vyhl. č. 453/2000 Zb. z., na ktorú Vás zamestnankyňa neupozornila, a v jej ust. § 5, ktorý je vykonávacím predpisom k ust. § 57 stav. poriadku, sa hovorí :

"Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b) účel, rozsah a miesto stavby,

c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,1)

d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

 

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

V. ZÁVER

Všetky vyššie uvedené podklady a doklady, ktoré je potrebné vyplniť sú zrozumiteľné. Pokiaľ ide o jednoduchý situačný nákres a techn. popis nejedná sa o projekt. dokumentáciu, ale o znázornenie stavby v teréne, nákresy - pohľady spredu, z bočnej strany, uvedenie rozpisu a druhu materiálov, druh spevneného základu, použitý materiál na spoje, že v objekte nebude elektrina, lebo by ste potrebovali povolenie. Uvedené podklady nemusí robiť projektant, viete  ich zabezpečiť aj svojpomocne prípadne viď aj nákresy už realizovaných stavieb.

Stavbu budete zrejme realizovať svojpomocne, preto je potrebné vyhlásenie kvalifikovanej osoby o tom, že  bude  zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. 

Podľa ust. §  44 stav. poriadku   pri realizácii drobných stavieb  svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.  Teda aj stavebník sám môže robiť odborné vedenie ak má príslušné vzdelanie. Ide tu hlavne o bezpečnosť realizácie stavby. 

Predpokladáme, že na vidieku je množstvo domov a  hádam aj stavbárov.

 

 

Dúfame, že sme vám pomohli.

Môžete nám aj následne dať vedieť, ako ste na úrade dopadla.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Medzitým vyšlo najavo, že majiteľka ( staršia pani) susedovi povolila postaviť drobnú stavbu. A zrejme i niečo podpísala, ale nemá to. Na katastri žiadna dohoda zapísaná nieje. Moja otázka je, či písomne dohody prechádzajú po predaji na nového vlastníka? Má právo sused vstupovať na môj pozemok, keď pozemok kúpim?

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 


Vstup na pozemok ako oprávnenie suseda sa môže riešiť až v prípade, že bude preukázané, že stavba je postavená v súlade s ust. stav. zákona - ohlásenie stavebnému úradu alebo stav. povolenie a ustanoveniami Obč. zákonníka.
Ako sme už uviedli, v katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby; tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku. V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c), rozhoduje okresný úrad. 

Sused bude musieť preukázať oprávnenosť stavby,  teda súhlas vlastníka pozemku a aby nešlo o čiernu stavbu aj ohlásenie stav. úradu alebo stav. povolenie podľa druhu stavby.  Či bola stavba ohlásená stav. úradu zistíte na stav. úrade príslušnej obce. Stav. úrad by však súhlas alebo stav. povolenie nevydal ak by nebol udelený súhlas vlastníka pozemku.

Ak povolenie  alebo súhlas stav. úradu vydané neboli, k čomu by sused potreboval súhlas vlastníka pozemku, potom bude ho budete musieť vyzvať k odstráneniu stavby.

Podľa ust. § 135c/ Obč. zákonníka platí :

" (1) Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil.

(2) Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí.

(3) Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe."

 

Nemôžeme vedieť, čo suseda podpísala vlastníkovi dotknutej stavby, to musíte zistiť na stav. úrade. Pokiaľ neexistuje ohlásenie stav úradu alebo ním vydané stav. povolenie, ako aj bez súhlasu vlastníka pozemku, neoprávnenú  a čiernu stavbu. Potom ak sused na základe výzvy stavbu neodstráni, potom o tejto veci je oprávnený rozhodnúť len súd.

Vecné bremená zapísané v KN prechádzajú na kupujúceho.

Podľa § 151o/ Obč. zákonníka platí, že "ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok." 

Teda ak medzi Vami nedôjde k dohode ohľadom užívania pozemku, vrátane dohody o cene, pričom stavba bola povolená /ohlásená alebo bolo vydané stav. povolenie/, vec budete musieť riešiť cestou súdu.

Riešenie vo veci bude závisieť od toho aké doklady existujú, teda odporúčame kontaktovať stav. úrad na zistenie stavu. Toto oprávnenie má v súčasnosti vlastníčka pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, kupujem dom s pozemkom. Dom je dlho neobývaný a sused si na pozemku postavil bez ohlásenia a bez súhlasu majiteľky (staršia pani) prízemnú drobnú stavbu (drevenú kôlňu, sklad). Stavba nie je zapísaná na LV a ani zakreslená v kat. mape. Nebude teda súčasťou kúpnej zmluvy. Keďže nemám vlastnícke právo na stavbu nemôžem ju ani zbúrať, resp. by som sa mohol dopustiť trestného činu poškodenia cudzej veci. Aké možnosti mám ako nový vlastník pozemku ? Obávam sa, že s novým susedom nebude rozumná reč. Už teraz majú spor s pôvodnou majiteľkou, nechce sa vysťahovať. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2018)

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. Obč. zákonníka neoprávnená stavba ani nemôže byť predmetom prevodu vlastníckeho práva, nakoľko nie je vlastníctvom predávajúceho. Odporúčame predmetnú okolnosť  podchytiť v kúpnopredajnej zmluve s opísaním stavu, dátumu výstavby a ostatných okolností, prípadne aj fotodokumentácie.

 

2./ Podľa ust. stav. poriadku na stavby tohto druhu postačuje obyčajne ohlásenie stav. úradu, ale toto súhlas resp. oznámenie stav. úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky by pre  suseda nebolo vydané, nakoľko nie je vlastníkom pozemku a ani nemá k nemu žiadne právo.

 

3./ Podľa ust.  6 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"V katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby; tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku. 
V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c), rozhoduje okresný úrad."

 

Podľa § 139b/ stav. poriadku drobnými stavbami sú napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny.

4./ Podľa ust. § 88 zákona budete musieť vlastníka "stavieb" požiadať o ich odstránenie, ak k ich odstráneniu nedôjde podať návrh na obec ako stav. úrad na ich odstránenie.

5./ Z otázky nám nie je zrejmé kto sa nechce odkiaľ vysťahovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk