'

Drobná stavba Ohlásenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 12. 8. 2017

Otázka: Drobná stavba Ohlásenie

Dobrý deň. Prednedávnom som si kúpila pozemok oproti môjmu domu, na ktorom plánujem postaviť drevený prístrešok na auto. Dočítala som sa, že na drobné stavby do 25m2 sa nevyžaduje stavebné povolenie, ale postačí oznamovacia povinnosť príslušnému úradu. Nakoľko je to môj prípad, počítala som s tým, že oznamovacia povinnosť postačí. Pani z úradu mi však neprestajne opakovala, že na tento druh stavby potrebujem projekt vypracovaný kvalifikovanou osobou. Argumentovala tým, že sa v bezprostrednej blízkosti tohto dreveného prístrešku nenachádza žiadna pevná stavba, teda môj rodinný dom. Ten je totiž oproti, a od pozemku, na ktorom chcem vybudovať prístrešok je oddelený verejnou komunikáciou. Avšak mne sa to nejako nezdá. Je to v tomto prípade problém a je naozaj nutný projekt tejto stavby? Je to nákladná záležitosť, a preto by som chcela vedieť, či je naozaj potrebná ako sa ma to pani na úrade snažila horlivo presvedčiť. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Dobrý deň,

na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

I.  ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

 

II.  STAVBY

1./  Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 stav. por.)

 

Zákon ďalej stanovuje pri ktorých stavbách nie je potrebné ani stav. povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu (napr. : banských stavbách a dielach pod povrchom,  pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, pri krátkodobých prenosných zariadeniach, osvetlenie budov, pri scénických stavbách pre film a televíziu, atď.)

 

 

 

III.  OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU

Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

V prípade, ak ide  o jednoduchú stavbu uvedenú v  ust. § 55 ods. 2 písm. a), stavebník pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.  

 

Ust.  § 55 odst. 2 písm. a) stav. poriadku  hovorí o nasledovných stavbách :

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa §  139b)  sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

 

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie ,

(drobné stavby podľa  § 139   stav. por.   sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie :  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

 

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. (ďalšie druhy stavieb nepíšeme, lebo nie sú podstatné pre riešenie nášho problému).

 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa  § 55 ods. 2 písma a) /viď vyššie/  k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, plus upozorní na povinnosť upozorní na povinnosť dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné  STN.

 

IV. ROZBOR OTÁZKY

Zamestnankyňa úradu zrejme vychádzala z toho, že prístrešok na auto (drobná stavba, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe)  je na druhej strane cesty, a nie pri vašom dome. Z uvedeného dôvodu hovorila aj o tom, že v  blízkosti budúceho prístrešku nie je žiadna pevná stavba, ku ktorej by sa to dalo naviazať v zmysle stav. poriadku (doplnková funkcia k hlavnej stavbe).  Je celkom logické, keď zákon hovorí o doplnkovej funkcii k hlavnej stavbe, že táto nebude  na druhej strane verej. komunikácie. Zamestnankyňa Vám chcela skôr pomôcť.

 

V tom ale problém nevidíme.

Pýtate sa na projektovú dokumentáciu, ktorá predstavuje veľkú finančnú položku.

Tu platia  ust. vyhl. č. 453/2000 Zb. z., na ktorú Vás zamestnankyňa neupozornila, a v jej ust. § 5, ktorý je vykonávacím predpisom k ust. § 57 stav. poriadku, sa hovorí :

"Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b) účel, rozsah a miesto stavby,

c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,1)

d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

 

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

V. ZÁVER

Všetky vyššie uvedené podklady a doklady, ktoré je potrebné vyplniť sú zrozumiteľné. Pokiaľ ide o jednoduchý situačný nákres a techn. popis nejedná sa o projekt. dokumentáciu, ale o znázornenie stavby v teréne, nákresy - pohľady spredu, z bočnej strany, uvedenie rozpisu a druhu materiálov, druh spevneného základu, použitý materiál na spoje, že v objekte nebude elektrina, lebo by ste potrebovali povolenie. Uvedené podklady nemusí robiť projektant, viete  ich zabezpečiť aj svojpomocne prípadne viď aj nákresy už realizovaných stavieb.

Stavbu budete zrejme realizovať svojpomocne, preto je potrebné vyhlásenie kvalifikovanej osoby o tom, že  bude  zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. 

Podľa ust. §  44 stav. poriadku   pri realizácii drobných stavieb  svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.  Teda aj stavebník sám môže robiť odborné vedenie ak má príslušné vzdelanie. Ide tu hlavne o bezpečnosť realizácie stavby. 

Predpokladáme, že na vidieku je množstvo domov a  hádam aj stavbárov.

 

 

Dúfame, že sme vám pomohli.

Môžete nám aj následne dať vedieť, ako ste na úrade dopadla.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, pred nedávnom som si kúpila rodinný dom a je tu prístavba, ktorá nie je zapísaná na katastri geodet mi povedal, aby som si vypísala žiadosť o vyhlásení respektívne o oboznámení na obecný úrad o drobnej stavbe. Vedeli by ste mi poradiť ako to napísať ? Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky nie je jasné o akú prístavbu ide, či na ňu bolo potrebné stavebné povolenie alebo len ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. stavebného poriadku.

Ak prístavba bola postavená pred rokom 1976, o čom zrejme hovoril aj geodet, potom myslel na ust. § 46 ods. 7 zákona o katastri nehnuteľností, ktoré znie nasledovne :

"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."

Ak by sa nejednalo o uvedený prípad je treba napísať na obec a stavbu ohlásiť prípadne podať žiadosť o stavebné povolenie v súlade s ust. §  55 stavebného poriadku. Na obecnom úrade prípadne na internetovej stránke obce nájdete aj príslušné tlačivá. Keďže ste nehnuteľnosť kúpili teraz, je treba žiadať  predávajúceho, aby Vám poskytol všetky doklady k stavbe.

Možnosťou je v súlade s ust. Obč. zákonníka uplatniť práva zo zodpovednosti za vady :

" § 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 : Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Ide o to, aby predávajúci znášal náklady na zápis časti nehnuteľnosti prípadne správne poplatky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Na pozemku mám murovanú hospodársku budovu s pevným základom rozmerovo nepresahujúc 25m², ktorú by som rád zrekonštruoval najlepšie však s tým, že by sa použilo nové murivo na pôvodný základ. Čo by som potreboval na takéto úpravy? Projekt a stavebné povolenie alebo stačí ohláška, prípadne ešte nejaké povolenia?

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

na opravu a úpravu drobnej stavby postačí, keď zmeny ohlásite príslušnému stavebnému úradu.

K ohláseniu drobnej stavby potrebujete:

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 stav. por.)

Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

Ust.  § 55 odst. 2 písm. stav. zákona hovorí o nasledovných stavbách :

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa §  139b)  sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie ,

(drobné stavby podľa  § 139   stav. por.   sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie :  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Stavebné právo Dobrý deň, ako postupovať, ak som si dala zhotoviť závesný balkón, ten už je skolaudovaný a chceli by sme si dať striešku. Mám projekt, ale stavebný úrad chce, aby som vybavovala stavebné povolenie, plus vyjadrenie z úradu pre životné prostredie, vyjadrenie z RÚVZ, aj od požiarnikov. Ide o bytovku. Mesto prijalo nové VZN, podľa, ktorého musíme zvolať domovu schôdzu, získať súhlasne podpisy všetkých majiteľov bytov(44), zistiť, kto z nich si chce dať v budúcnosti závesný balkón, potom mám dať zhotoviť projekt a statický posudok, kde statik určí, ktoré byty si môžu balkón dať. Samozrejme, mám to aj zaplatiť. Príde mi to totálne mimo logiku, keďže balkón už mám a chcem si dať len striešku, ktorá je po bokoch prizvarená k zábradliu a horná časť je prichytená k obvodovému múru. Dá sa to aj cez ohlásenie drobnej stavby ? Bývam v SL. Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že závesný balkón máte skolaudovaný, t.j. stavebné povolenie bolo vydané.

Teraz chcete závesný balkón zastrešiť a stavebný úrad Vám určil podmienky ako uvádzate v otázke.

Zo žiadneho predpisu nevyplýva to, aby mesto Vám ako stavebníkovi mohlo určiť podmienku predložiť statický posudok, vyjadrenia požiarnikov, RÚVZ a ost. ohľadom balkónov, ktoré budú prípadne chcieť postaviť vlastníci ostatných bytov,  a súčasne tieto náklady aj zaplatiť.

V otázke uvádzate kotvenie striešky balkóna, s tým, že táto bude ukotvená k obvodnému múru, ktorý však podľa zákona o vlastníctve bytov predstavuje spoločné časti domu a z uvedeného dôvodu stavebný úrad žiada súhlas vlastníkov bytov.

Citujeme z ust. zákona o vlastníctve bytov :

"§ 2 ods. 4 :  Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

§ 14b/ : (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o .....

m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak, ... "

Mesto Stará Ľubovňa vydalo usmernenie k výstavbe balkónov z toho dôvodu, aby vzhľad bytových domov zodpovedal aj určitým architektonickým a estetickým kritériam predstavám a pravidlám, teda aby  bytové domy tvorili určitý harmonický celok a balkóny v jednotlivých bytoch neboli odlišné a neustále dochádzalo k narušovaniu bytov. domu /fasády/ ako celku.

Odporúčame vo veci podať ohlásenie stav. úradu na ohlásenie drobnej stavby - zastrešenie balkóna, keďže ako píšete v otázke, balkón je skolaudovaný a k ohláseniu pripojiť aj súhlas správcu bytového domu. Keďže, ako uvádzate v otázke má dôjsť k zásahu do obvod. múru bytového domu, možno riešením by bolo, aby ukotvenie striešky bolo technicky riešené tak, aby nedošlo k zásahu do obvod. múru byt. domu, ale to už je vec technická.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Manžel zdedil záhradu, ktorá je oplotená, ale iba čiastočne resp. z väčšej časti je oplotená. Na jednej strane plot chyba. Manžel chce dorobiť oplotenie aj s bránou tak, aby bola záhrada oplotená celá. Oplotenie pozostáva z drôteného pletiva a stĺpikov. Jedna sa v tomto prípade o drobnú stavbu ? Je potrebná oznamovacia povinnosť voči stavebnému úradu? Sme povinní čakať na vyrozumenie stavebného úradu? Môžeme spraviť oplotenie pred tým, ako dostaneme vyrozumenie stavebného úradu? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2019)

Dobrý deň, 

odporúčame ohlásiť stavbu oplotenia stavebnému úradu ako ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. stavebného poriadku.

Podľa ust. § 57 stavebného poriadku platí /citujeme/ :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres."

Poznamenávame, že ak by sa jednalo len o opravu oplotenia a výmenu jeho časti, potom nie je potrebné ohlásiť drobnú stavbu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Potrebujem stavebné ohlásenie na stavbu záhradného jazierka? Išlo by o stavbu veľkosti približne 2krát 3 metre s hĺbkou max 1, 2 m Jazierko by bolo obložené kameňom, kt. by bol zalepený suchou maltou. Samotná otázka mi pripadá komicky a neviem si predstaviť aký dozor by som potreboval na výkop jamy, prípadne by som to mal nahlasovať. Stavba by bola na mojom pozemku a minimálne 1, 5 metra od susedného pozemku. Ide však podľa zákona o malú stavbu? Je to potrebné nahlásiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci je potrebné podať ohlásenie ohlásenie stavebnému úradu podľa ust.§ 55 a nasl. stavebného poriadku /citujeme/ :

"(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie; atď."

Podľa ust. § 139b/ stav. poriadku platí :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy."

Podľa ust. § 57 stav. poriadku platí :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu."

Zákon o správnych poplatkoch pre ohlásenie drobnej stavby, kde okrem iných sú uvedené aj jazierka, stanovuje správny poplatok 30 €. /položka 60 písm. d/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som 1/3 spoluvlastníkom rodinného domu vrátane pozemku. Spolu so mnou sú na liste vlastníctva (ďalej len LV) zapísaní ďalší dvaja spoluvlastníci (moji bratia) s rovnakým podielom 1/3. Jeden z vlastníkov plánuje na pozemku postaviť drobnú stavbu (do 25m2) za vlastne náklady. Bude potrebovať povolenie/ podpis od ďalších dvoch spoluvlastníkov, aby mohol začať s výstavbou za svoje náklady? Existuje možnosť separácie tejto stavby v LV tak, že bude plným vlastníctvom jedného zo spoluvlastníkov? Toho, ktorý ju postaví za vlastne náklady ? Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka predstavuje dva okruhy problémov :
1./ Vzťah k pozemku : Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve v súlade s ust. § 139 Obč. zákonníka platí :
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."

T.j.: Vo vzťahu k podielovým spoluvlastníkom je vhodné upraviť Váš vzťah zmluvne formou uzatvorenia dohody o užívaní predmetnej časti pozemku na Vaše účely za dohodnutú náhradu, resp. forme spoločného užívania /v otázke nepíšete o akú drobnú stavbu sa jedná/.

2./ Drobná stavba : Podľa ust.§ 46 ods.2 zákona o katastri nehnuteľností platí (citujeme) :

"Stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Pri zápise stavby do katastra sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v listine podľa osobitného predpisu, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom alebo inou oprávnenou osobou je iná osoba. Ak ide o stavbu, ktorej sa neurčuje súpisné číslo, ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí alebo osoba, ktorá je v oznámení stavebného úradu uvedená ako osoba, ktorá stavbu ohlásila, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom je iná osoba."

V otázke nepíšete o akú drobnú stavbu sa jedná, kedže nie všetky drobné stavby podľa stav. poriadku je možné zapísať do katastra nehnuteľností napr. : sauna, letná kuchyňa, pivnice.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, v bytovom dome vlastníci neoprávnene zasahujú do spoločných časti domu bez súhlasu ostatných vlastníkov, napríklad montáž klimatizácie na fasády, satelitu, neoprávnene užívajú spoločne miestnosti a podobne. Správca podal podnety na stavebný úrad, no ten nám oznámil, že nie je kompetentný konať a mame sa obrátiť na súd. Chcem sa opýtať, či naozaj stavebný úrad nemôže nič riešiť a jediná možnosť je súdna cesta ?

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Je pravdou, že montáž klimatizácie alebo satelitu nepodlieha ustanoveniam stavebného poriadku, teda nie je potrebné stav. povolenie ani ohlásenie stav. úradu. 

Z ust. § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyplýva :

"(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Na dvore si chceme postaviť letnú kuchynku rozmer 6 x 4 m a prístrešok na drevo rozmer 5 x 4 m, budú mať samostatné strechy. Od seba budú vzdialené cca 2 m. Sú považované za drobné stavby?

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2018)

Dobrý deň,

stavebný poriadok charakterizuje drobnú stavbu ako stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Na drobnú stavbu postačuje ohlásenie stav. úradu.

Podľa § 139b/ stav. poriadku platí :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím len o info, či vyšlo nové znenie stav. zákona v znení, že ak je presiahnutá zastavaná plocha na pozemku (koeficient zastavanosti), tak nie je možné na pozemku už postaviť žiadnu stavbu, ani drobnú, ani pokiaľ NIE JE pevné spojená základom. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že súčasný stavebný zákon v znení zmien a doplnkov je platný od r. 1976 a nájdete ho na stránke www.slov-lex.sk / https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20160101/.

Stavebný poriadok neurčuje tzv. koeficient zastavanosti, tento si určujú obce vo svojom územnom pláne. Podľa stanoviska  súdov koeficient zastavanosti sa nemôže určiť už pre tzv. stabilizované územie, teda územie už zastavané, ale koeficient zastavanosti je záväzný pre rozvojové územie /nezastavané územie/.

V otázke neuvádzate o akú drobnú stavbu by sa vo Vašom prípade malo jednať. Sme názoru, že pre Vami plánovanú drobnú stavbu v zmysle ustanovení stavebného poriadku je treba splniť povinnosti uvedené v stavebnom poriadku, teda ohlásiť drobnú stavbu príslušnému stavebnému úradu, prípadne podať žiadosť o stavebné povolenie, a ten posúdi, či výstavba takejto drobnej stavby  alebo stavby spĺňa náležitosti stavebného poriadku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý večer, prajem chcel by som sa poradiť ohľadom pozemku, ktorý ma moja babka a je v chránenom pásme národného parku 3. Stupeň. Ide o to, že ma pozemku bola nelegálne spravená skládka odpadu pred 15- 20 rokmi teda 80% pozemku je smetisko zarastené dá sa to nejako využiť v nás prospech, aby bol pozemok vyňatí z ochranného pásma, a tak by som ho mohol použiť aj na stavebný účel chatu, domček, ? Je na kraji národného parku tvorí teda hranicu. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :
Nelegálnu skládku na pozemku, ktorého vlastníkom je Vaša stará mama, je potrebné riešiť a oznámiť na nasledovné úrady :
- obecný alebo mestský úrad,
- miestne príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, 
- miestne príslušný okresný úrad – pozemkový a lesný odbor (ak ide o výskyt nelegálnej skládky na poľnohospodárskom pôdnom fonde),
- Štátnu ochranu prírody SR (najmä ak ide o nelegálnu skládku odpadu v chránenom území), 
- správcu toku (ak príslušná nelegálna skládka odpadu predstavuje zásah do prietočného profilu toku alebo sa nachádza v jeho inundačnom území, - ako aj v prípade potenciálnej kontaminácie vody), 
- Slovenskú inšpekciu životného prostredia  (pri závažnom porušovaní  zákona o odpadoch právnickými osobami – obcami, firmami ...) /zdroj : http://www.naskladkyniesmekratki.sk/sk/nelegalne-skladky-odpadu/.

V rámci plánovania výstavby budete potrebovať prísl. povolenia podľa stavebného poriadku, vrátane okresného prípadne krajského úradu živ. prostredia a orgánov ochrany prírody. Samotná skládka na pozemku nie je podľa nášho názoru okolnosťou, ktorá by zľahčila situáciu v tom, aby bola stavba povolená práve aj z tohto dôvodu využívania územia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk