Máte
otázku?

Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň. Prednedávnom som si kúpila pozemok oproti môjmu domu, na ktorom plánujem postaviť drevený prístrešok na auto. Dočítala som sa, že na drobné stavby do 25m2 sa nevyžaduje stavebné povolenie, ale postačí oznamovacia povinnosť príslušnému úradu. Nakoľko je to môj prípad, počítala som s tým, že oznamovacia povinnosť postačí. Pani z úradu mi však neprestajne opakovala, že na tento druh stavby potrebujem projekt vypracovaný kvalifikovanou osobou. Argumentovala tým, že sa v bezprostrednej blízkosti tohto dreveného prístrešku nenachádza žiadna pevná stavba, teda môj rodinný dom. Ten je totiž oproti, a od pozemku, na ktorom chcem vybudovať prístrešok je oddelený verejnou komunikáciou. Avšak mne sa to nejako nezdá. Je to v tomto prípade problém a je naozaj nutný projekt tejto stavby? Prípadne aj stavebný dozor. Chcem tam tiež urobiť oplotenie. Je to nákladná záležitosť, a preto by som chcela vedieť, či je naozaj potrebná ako sa ma to pani na úrade snažila horlivo presvedčiť. 

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň,

Na tomto mieste odpovedáme na všetky otázky týkajúce sa ohlásenia drobných stavieb. Ak by ste nenašli odpovede na svoje konkrétne otázky, napíšte mi do formulára nižšie. V stavebnom práve sa vyznáme.

na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

II. STAVBY

1./ Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 Stavebného zákona).

 

Zákon ďalej stanovuje pri ktorých stavbách nie je potrebné ani stav. povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu (napr. : banských stavbách a dielach pod povrchom, pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, pri krátkodobých prenosných zariadeniach, osvetlenie budov, pri scénických stavbách pre film a televíziu, atď.)

 

 

III. OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU

Ohláseniu drobných stavieb musí predchádzať príprava. Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v §55 ods. 2 Stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

V prípade, ak ide o jednoduchú stavbu uvedenú v ust. § 55 ods. 2 písm. a) Stavebného zákona, stavebník pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. 

 

Ust. § 55 odst. 2 písm. a) Stavebného zákona hovorí o nasledovných stavbách:

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa § 139b) sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

 

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,

(drobné stavby podľa § 139 Stavebného zákona sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie : ; prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

 

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. (ďalšie druhy stavieb nepíšeme, lebo nie sú podstatné pre riešenie nášho problému).

 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písma a) Stavebného zákona /viď vyššie/  k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, plus upozorní na povinnosť upozorní na povinnosť dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné STN.

 

IV. ROZBOR OTÁZKY

Zamestnankyňa úradu zrejme vychádzala z toho, že prístrešok na auto (drobná stavba, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe) je na druhej strane cesty, a nie pri vašom dome. Z uvedeného dôvodu hovorila aj o tom, že v ; blízkosti budúceho prístrešku nie je žiadna pevná stavba, ku ktorej by sa to dalo naviazať v zmysle stavebného poriadku (doplnková funkcia k hlavnej stavbe).  Je celkom logické, keď zákon hovorí o doplnkovej funkcii k hlavnej stavbe, že táto nebude ; na druhej strane verej. komunikácie. Zamestnankyňa Vám chcela skôr pomôcť.

 

V tom ale problém nevidíme.

Pýtate sa na projektovú dokumentáciu, ktorá predstavuje veľkú finančnú položku.

Tu platia ust. vyhl. č. 453/2000 Zb. z., na ktorú Vás zamestnankyňa neupozornila, a v jej ust. § 5, ktorý je vykonávacím predpisom k ust. § 57 Stavebného zákona, sa hovorí :

"Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b) účel, rozsah a miesto stavby,

c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,

d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

 

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

V. ZÁVER

Všetky vyššie uvedené podklady a doklady, ktoré je potrebné vyplniť sú zrozumiteľné. Pokiaľ ide o jednoduchý situačný nákres a technický popis nejedná sa o projektovú dokumentáciu, ale o znázornenie stavby v teréne, nákresy - pohľady spredu, z bočnej strany, uvedenie rozpisu a druhu materiálov, druh spevneného základu, použitý materiál na spoje, že v objekte nebude elektrina, lebo by ste potrebovali povolenie. Uvedené podklady nemusí robiť projektant, viete ich zabezpečiť aj svojpomocne prípadne viď aj nákresy už realizovaných stavieb.

Stavbu budete zrejme realizovať svojpomocne, preto je potrebné vyhlásenie kvalifikovanej osoby o tom, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby.

Podľa ust. § 44 Stavebného zákona pri realizácii drobných stavieb svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, ak sám nespĺňa uvedené požiadavky. Teda aj stavebník sám môže robiť odborné vedenie ak má príslušné vzdelanie. Ide tu hlavne o bezpečnosť realizácie stavby.

Predpokladáme, že na vidieku je množstvo domov a hádam aj stavbárov.

 

Pokiaľ ide o otázku, či potrebujete k staveb drobnej stavby stavebný dozor, k tomu uvádzam:

K stavbe (postaveniu) drobnej stavby je podľa stavebného zákona potrebný dohľad osoby s príslušným odborným vzdelaním. Na rozdiel od klasickej stavby (napríklad stavby rodinného domu) nepotrebujete stavebný dozor s okrúhlou pečiatkou. Odborným dozorom je napríklad aj osoba so strednou stavebnou školou. 

 

Oplotenie je tiež považované za drobnú stavbu. Ak chcete stavať oplotenie, tiež je potrebné urobiť náčrtok, kde sa toto oplotenie bude nachádzať.

 

Dúfame, že sme vám pomohli. Napíšte nám, ak máte ďalšie otázky.

Môžete nám aj následne dať vedieť, ako ste na úrade dopadli.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
chcem spraviť parkovacie miesto na svojom pozemku pri rodinnom dome.
Išlo by o výkop cca do hĺbky 15 cm, s plochou 15m2, ktorý by sa vysypal makadamom a zhutnil.
Je na toto potrebná ohláška drobnej stavby?

Plocha, na ktorej by bolo prakovacie miesto, nebola od developera upravené kompletne, ale developer navozil zeminu len na určitú časť uvedenej plochy. Dá sa realizácia parkoviska považovať za doplnkové úpravy, čiže by som nepotreboval ohlasku?

Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,

v rámci stavebného povolenia na stavbu rodinného domu sa rieši aj parkovanie, ide o podmienku v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z., v rámci ktorej platí, že "rodinný dom má mať najmenej jedno garážové stojisko na jeden byt. Ak nemožno garážové stojisko umiestniť v dome, stavebným napojením naň alebo samostatne na pozemku rodinného domu, musí byť na tomto pozemku vymedzená zodpovedajúca plocha na odstavenie vozidla." Pozrite si vo vašom stavebnom povolení, či tam máte uvedenú časť "Spevnené plochy" - tam sú uvedené podmienky pre výstavbu parkoviska. Prípadne niekedy býva parkovanie spomenuté v popise stavby (napr. parkovanie pre motorové vozidlá bude na spevnenej ploche pred vstupom do rodinného domu). Taktiež spevnenú plochu by ste mali mať už vyňatú a označenú v stavebnom povolení ako aj na liste vlastníctva, koľko m2 tvorí na vašom pozemku. Ak to máte vymedzená vyššie uvedeným, prípadne podobným spôsobom v stavebnom povolení, vymedzenú plochu na parkovanie si môžete spraviť/upraviť bez toho, aby ste to museli riešiť so stavebným úradom. 

Ak by ste to v stavebnom povolení nemali uvedené tak by ste museli na stavebný úrad podať ohlásenie drobnej stavby. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ohľadom ohlásenia drobnej stavby. Na pozemku by som chcel postaviť prístrešok na auto do 25m2. Realizoval by som to pomocou 0. 5m základov a základovej dosky. Následne by som chcel pomocou Debniacich tvárnic vytiahnuť steny do výšky 1m, potom už len stĺpové tvárnice a šikmá strecha. Je potrebné stavebné povolenie alebo stačí ohlásenie drobnej stavby? A čo v prípade keby som spravil základy, základovú dosku a na ňu položil plechovú garáž? Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. §  57 stavebného poriadku, ktoré znie nasledovne :

"Ohlásenie stavebnému úradu
(1)Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.
(4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.
(5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.1n) Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy."
 
Uvedené ustanovenie je jasné. Pokiaľ ide o to, či budete stavať prístrešok podľa položenej otázky, alebo plechovú garáž, toto nie je podstatné, lebo ide o drobnú stavbu. Vy sa musíte rozhodnúť ktorá garáž bude splnať Vaše kritéria z hľadiska funkčnosti ako aj z hľadiska estetického.

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, chceme upraviť pásy pre auto na dvore, chceme to vybetónovať pozdĺž celého domu až ku garážu. Potrebujem stavebné povolenie ? Frederika

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 139b/ ods. 16 stavebného poriadk

"Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
e)maliarske a natieračské práce."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že na Vami uvedené práce nepotrebujete stav. povolenie, ani ohlásenie stav. úradu.

JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som spýtať, keď chcem na vlastnom pozemku postaviť skleník so základmi potrebujem stavebné povolenie a zápis do katastra ?
Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.06.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. stav. poriadku Vami uvedený skleník podlieha ohlasovacej povinnosti v zmysle ust. § 57 a nasl. stavebného poriadku, kde platí :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu."

 

Pokiaľ ide o zápis skleníka do katastra nehnuteľností, k tomuto uvádzame, že predmetná stavba nespĺňa podmienky pre zápis do katastra v zmysle ust. § 6 a § 46 ods. 2 zákona o katastri nehnuteľností - nie je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Takže otázku zápisu do katastra nehnuteľností nie je potrebné riešiť, je potrebné len ohlásenie drobnej stavby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
mám takú otázku : mám postavený rodiny dom, pri rodinnom dome bola plánovaná komora poprípade kotolňa, ale spolu z domom sa nerobili. Bolo vydané aj povolenie, ale do 3 rokov sa nič nerobilo teraz by sme to chceli realizovať,  ale sused je proti, že je to blízko jeho domu a všetok sneh by šiel pod jeho dom. Už som rozmýšľal aj otočiť strechu, aby nesmerovala k jeho domu viete mi poradiť čo môžem robiť koľko musí byt moja mala stavba od jeho ďakujem?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platia ust. stav. poriadku.

Podľa ust. § 67 ods. 2 stav. poriadku platí,

"Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu."

Ak vo veci bolo pred 3 rokmi realizované len ohlásenie drobnej stavby.potom podľa ust. § 57 ods. 2 stav. poriadku platí :

"Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak."

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že musíte podať ohlásenie drobnej stavby resp. požiadať o vydanie stav. povolenia v zmysle ust. § 55 a  nasl. stav. poriadku.

Ak by stavba podlieha stav. povoleniu, potom sused ako vlastník sused. pozemku a stavby na ňom postavenej bude účastníkom stav. konania a v stav. konaní môže vzniesť námietky.

Vo veci pokiaľ ide o samotnú stavbu je treba kontaktovať odborníka, aby stavba bola navrhnutá a realizovaná tak aby nedošlo k prípadným škodám na stavbe alebo pozemku suseda, teda podmývanie jeho stavby snehom a podobne, vrátane vývodu žľabov zo strechy aby išli na váš pozemok, čo bude závisieť samozrejme od sklonu strechy.  Netreba zabudnúť ani na obslužný priestor okolo stavby, aby ste sa na múry stavby /napr.oprava múra a pod./ mohli dostať zo svojho pozemku, a nie z pozemku suseda. Predítete tak problémom a susedským sporom.

Pre odstupy medzi stavbami platia ust. § 6 vyhl. č. 532/2002 Z.z. nasledovne :

"Odstupy stavieb
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel."

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať. Chcel by som na záhrade postaviť záhradný domček o rozmere 6x3 metre. Ako je to so stavebným povolením poprípade ohlaseniem drobnej stavby. Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.04.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 139b ods. 7 stavebného zákona sa za drobnú stavbu považujú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:                                        a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,                           b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Na základe vyššie uvedeného váš záhradný domček s rozmermi 6x3 m spĺňa podmienky pre kvalifikáciu drobnej stavby a je potrebné, aby ste pred jeho realizáciou podali na príslušný stavebný úrad ohlásenie drobnej stavby. K ohláseniu bude potrebné priložiť jednoduchý technický opis a situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia záhradného domčeka na pozemku.  Záhradný domček budete môcť uskutočniť až na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jeho uskutočneniu nemá námietky. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
Otec postavil altánok do 16m bez ohlasovacej povinnosti ale pozemok je môj ako mám teraz postupovať, aby som to dodatočne mohol skolaudovať.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň, samotná stavba altánku nepodielha kolaudácii.
 Podľa ust. § 57 stav. poriadku platí :

"(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu."

Vo veci v súlade s ust. §  88 a nasl. stavebného poriadku je treba vykonať dodatočné ohlásenie drobnej stavby. Príslušné tlačivo by ste mali mať zverejnené na internetovej stránke vašej obce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
potreboval by som právnu radu, ako postupovať, keď:
Bývam v rodinnom dome, ktorý bezprostredne susedí s domom suseda. Ten, bez môjho súhlasu postavil "zimnú záhradu" priamo na hranici s mojim pozemkom. Stavba je kombinovaná: murovaná konštrukcia/oceľová konštrukcia, sklo. Od strany môjho pozemku vznikol tehlový múr do výšky 3, 5 m, o ktorý ma sused zo svojej strany pripevnenú konštrukciu oceľ/sklo. Táto "stavba" veľmi negatívne ovplyvnila kvalitu môjho bývania, nakoľko:
- výška stavby (tehlový múr) 3, 5 m tieni terasu môjho domu do záhrady
- tehlový múr z mojej strany zostal povrchovo neupravený
- stavbou na hranici pozemku nie je možná údržba/oprava stavby z pozemku
suseda (musel by môj súhlas a robiť to z môjho pozemku
Súčasne mám vážne podozrenie, že sused ani len neohlásil stavbu stavebnému
úradu, ako "drobnú stavbu", nakoľko, ak by tak urobil, ten by musel požadovať od neho môj súhlas so "stavbou 3, 5 vysokou". A ten odo mňa nemá.
Boli by ste tak láskavý poradiť mi, ako mám postupovať?
Podotýkam len, že som 66 ročný dôchodca, bývam v Bratislave Vajnoroch a neviem, či mám vzniesť námietku na stav. úrad alebo niečo iné.  Ďakujem. S.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,
škoda, že ste sa neozvali skôr, aby ste uvedenú okolnosť už v čase výstavby ohlásili stav. úradu. Nateraz je vec možné riešiť tak, že požiadate stav. úrad, aby nariadil odstránenie stvaby a to s tým, že uvediete všetky Vaša námietky ako uvádzate v otázke, najlepšie aj s fotodokumentáciou. Upriamujeme pozornosť na ust. § 88 stav. poriadku :

"(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
môžem ohlásiť dve drobné stavby na jednom Ohlásení o drobnej stavbe?

Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2021)

Dobrý deň,
áno, zo žiadneho ustanovenia stavebného zákona nevyplýva, že na jednom ohlásení nemôžu byť uvedené dve stavby (napríklad stavba oplotenia a garáže alebo inej obdobnej drobnej stavby). Stavebný úrad bude obe tieto drobné stavby posudzovať samostatne a k obom Vám uvedie, či má alebo nemá výhrady voči ich stavbe.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
Prajem pekný deň. Kúpili sme pozemok pri Hrone ( od Hrona 20m ) : Chceli bý sme tam postaviť drevený domček do 25m2. Je to drobná stavba? Aké povolenia budem potrebovať.
S pozdravom.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.01.2021)

Dobrý deň,

ak sa na pozemku nenachádza už hlavná stavba, napr. rodinný dom; nemôže ísť o drobnú stavbu aj keď zastavaná plocha nepresahuje 25 m2, keďže v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona drobná stavba plní iba doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Typickým príkladom drobnej stavby je napr. oplotenie, kôlňa, prístrešok. 

Môžete postupovať tak, že buď podáte na príslušný stavebný úrad žiadosť o začatie územného konania o umiestnení stavby a tým, že ide o jednoduchú stavbu môže stavebný úrad v rozhodnutí určiť, že na jej stavbu vám bude postačovať ohlásenie alebo podáte žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní, a stavbu uskutočníte na základe stavebného povolenia.  K uvedeným žiadostiam budete potrebovať projektovú dokumentáciu a súhlasné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov. Na stavebnom úrade vám budú vedieť poradiť, ktoré konkrétne dokumenty budete potrebovať predložiť. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, sused vlastní na svojom pozemku malú hospodársku budovu. Táto budova sa ale medzitým začala rozpadávať a ohrozuje na živote nás i domáce zvieratá. Je invalidný dôchodca a býva mimo obec, v ktorej sa stavba nachádza. Po upozornení na situáciu odmieta čokoľvek riešiť. Ako je prosím možné ďalej postupovať?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.12.2020)

Dobrý deň,
vvo veci je potrebné využiť ust. § 88 stav. poriadku :

"(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,

b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,

c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),

d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

(2) Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.

(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že je potrebné kontaktovať obec ako stavebný úrad a upozorniť na skutkový stav ako uvádzate v otázke, a to s tým, že navrhujete odstránenie stavby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Na svojom pozemku (záhrade) pri RD chcem postaviť stojisko - príležitostne parkovanie pre osobne mot. vozidlo (rovná plocha bez prístrešku s vydláždením priepustnou dlažbou z hľadiska zrážok), kde zábrany priestor nepresiahne 25m2 plochy.
Z hľadiska priestoru, ktorý chcem otvoriť zrušením doterajšieho oplotenia z ulice a zriadiť oplotenie vo vnútri svojho pozemku kvôli zamedzeniu prístupu osôb, zvierat a pod.) vznikne takto priestor o ploche cca 36m2 (6x6m) z dôvodu ďalších priestorových "stavieb"(elektromerná skrinka, plynomer, prístrešok pre popolnicu. ).
1. Musím žiadať povolenie na takto vzniknutú plochu t.j. 36 m2, aj keď plocha stojiská ma len do 25 m2?
2. Ako sa vymedzuje plocha stojiská?
a. Pri položení dlažby 5x3m je plocha 15 m2.
b. Pri položení v tom istom priestore "len" jazdných pásov z dlažby (cca 6 m2). Tým by vznikla plocha státia cca 10 m2 - t.j. pôdorys vozidla?
Ďakujem

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.11.2020)

Dobrý deň,
vo Vami popísanom prípade je dôležité to, že dochádza k zmene trasy oplotenia, chcete vystavať stojisko pre smetnú nádobu a vystavať spevnenú plochu pre auto. Z tohto hľadiska nie je podstatné či máte na svojom pozemku postavenú aj garáž.

Potrebujete preto podať ohlásenie drobnej stavby v zmysle ust. stav poriadku, kde musíte preukázať, že ste vlastníkom novo oplocovaného pozemku, vrátane jednoduchého popisu ohlasovaných stavieb a vykres. dokumentáciu - súčasný stav a plánovaný stav.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som od Vás jednu radu. Na dvore kde bývame máme rodinný dom, ktorý je zapísaný v katastri, ale máme tu aj takú komôrku, ktorá bola postavená dávno - pred rokom 1979. A ešte jednu dielňu (väčších rozmerov, nejedná sa o drobnú stavbu), ktorá bola postavená asi pred 15 rokmi a tie zapísané v katastri nie sú. Dala som si spraviť geometrický plán, zakresliť aký je ďalší postup? Dodatočne stavebné povolenie na tú ďalšiu budovu postavenú? Mám očakávať aj nejakú pokutu ?
Ďakujem za odpoveď. Aneta

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o prípadné sankcie za "čierne stavby" (drobná stavba nebola ohlásená, prípadne nebola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle ust. stav. poriadku a teda ani kolaudačné rozhodnutie), uplynuli už všetky lehoty a preto zo strany stav. úradu Vám nemôže byť uložená žiadna pokuta. Podľa ust. § 20 zákona o priestupkoch platí :

"Zánik zodpovednosti za priestupok
(1) Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
(2) Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok viedlo trestné stíhanie."

Rozhodúcim dátumom pre posúdenie zápisu stavby do KN je rok 1976 ; /v otázke uvádzate, že komôrka bola postavená dávno - pred rokom 1979/.

1./ Zápis stavby postavenej po roku 1976 do katastra nehnuteľnosti upravuje ust. § 34 zákona o katastri nehnuteľností. Vo veci existujúcich stavieb postavených bez ohlásenia stav. úradu prípadne bez stavebného povolenia, je treba postupovať v súlade s ust. § 88a/ stav. poriadku :

"Konanie o dodatočnom povolení stavby
(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už realizovanej stavby.
(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
(7) Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58 až 66.
(8) Podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej zmene, ak bola určená na ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. a).
(9) S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný úrad spojiť kolaudačné konanie."

Pre stavbu postavenú po roku 1976 je treba požiadať o datočné povolenie stavby v zmysle cit. ustanovenia.

2./ Ak stavba bola postavená pred 1.10.1976, k zápisu stavby do KN je treba pripojiť okrem Vami už vyhotoveného geom. plánu aj potvrdenie obce, že ide o drobnú stavbu v zmysle ust. § 139b/ ods. 7 stav. poriadku, ktoré ustanovenie konkretizuje drobné stavby :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žump

Ohľadom drobnej stavby postavenej pred 1.10.1976 ; sa postupuje podľa ust. § 46 ods. 7 zákona o katastri nehnuteľností :

"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie16) alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."

Žiadosť na obecný úrad o vydanie potvrdenia o vecu stavby by sa mala nachádzať na stránke obce.

3./ Tlačivá žiadosti o zápis stavby postavenej pred 1.10.1976 a po 1.10.1976 nájdete na stránke Min. vnútra SR.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Aký doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo máme predložiť na stavebný úrad k ohláseniu drobnej stavby, keď nie sme vlastníkmi pozemku a na kúpnej zmluve mame vecné bremeno podľa § 23 ods. 5 z. NRSR č. 182/1993. Z. Z.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.11.2020)

Dobrý deň,
ak chcete na cudzom pozemku postaviť stavbu, musíte mať od vlastníka pozemku súhlas. Buď písomný súhlas so zriadením stavby, prípadne nájomnú zmluvu na pozemok, zmluvu o bezplatnom užívaním pozemku...

V opačnom prípade sa môže jednať o tzv. neoprávnenú stavbu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, aký je postup pri podaní sťažnosti na suseda, resp., aby dal do pôvodného stavu úpravy na svojom pozemku. Ide totiž o to, že medzi mojim a susedovým pozemkom je plechový plot, ktorý je v mojom vlastníctve. On zo svojej strany pozemku natiahol na môj plechový plot noppovu fóliu a navozil na pozemok hlinu, spravil terénne úpravy s tým, že terén svojho pozemku oproti môjmu zdvihol o jeden meter. Nemal na to žiadne povolenie, ani moje, ani z mestského úradu. Ďakujem za Vás čas.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.10.2020)

Dobrý deň,
zrejme sused nemal povolenie stav. úradu na vykonanie terénnych úprav.

Podľa ust. § 71 stavebného poriadku platí :

 "(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú prislušné podľa osobitných predpisov iné orgány,
a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce.
(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.
(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.
§ 72 : Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel."

Požiadajte suseda, aby Vám predložil súhlas stav. úradu s realizáciou terénnych úprav. Ak Vám súhlas stav. úradu nepredloží, podajte podnet na obec a okresný úrad /odbor výstavby/, že máte podozrenie, že terénne úpravy boli vykonané v rozpore s ust. stav. poriadku. Najlepšie bude k sťažnosti propojiť aj fotodokumentáciu prísl. častí pozemku Vášho a pozemku suseda.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň. Mám otázku, či môžem umiestniť na vlastnom pozemku pri RD aj dve malé stavby (samostatne stojaca montovaná garáž) do 25 m2, kde stačí ohlasovacia povinnosť. Alebo jedna garáž a jeden záhradný domček na náradie. Ráta sa takáto stavba do pomeru zastavanej a nezastavanej plochy pozemku, aj keď bude voľne položená na vybetónovanej ploche ? Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.09.2020)

Dobrý deň,
keďže § 27 stavebné poriadku nestanovuje presne % vyjadrenie zastavanosti pozemku v obci, resp. vyjadrenie koeficientu zelene na pozemku, a odkazuje na obec a všeobecne záväzné nariadenie obce, odporúčame ooznámiť sa s VZN Vašej obce, kde by táto otázka mala byť riešená.

Predmetné stavby - garáž a záhradný domček sa budú zaratúvať do zastavanosti pozemku, keďže ide o stavby v zmysle ust. § 139b/ stav. poriadku (pojmy stav. poriadku vrátane jednoduchých a drobných stavieb).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, kúpili sme pozemok so záhradnou chatkou v záhradkárskej oblasti. Pôvodná chatka má 16 m2. Pôvodný majiteľ rozšíril pôdorys chatky o novú prístavbu asi o 3,5 x 4 metre bez povolenia. Chceme to teraz dať do poriadku dodatočne aj papierovo. Prístavba aj chatka stojí celá na našom pozemku. Vieme, že treba podať žiadosť o dodatočne stavebné povolenie, projekt, vyňatie ornej pôdy a ďalšie dokumenty. Podľa toho, čo sme teraz zistili, pôjde o tzv. „zmenu dokončenej stavby“. Je potrebné niečo vyžadovať aj od susedov? Alebo ich vyzve stavebný úrad, či nemajú námietky ?
Ďakujem za odpoveď. Peter.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že aj keď ste kúpili pozemok s existujúcou stavbou, na časť ktorej nie sú potrebné doklady z hľadiska ust. stav. poriadku, Vám ako vlastníkovi stavby nemôže byť uložená pokuta podľa ust. stav. poriadku.

Z dôvodu, že neboli splnené podmienky ust. stav. poriadku, odporúčame Vám ako žiadateľovi na stav. úrad vyžiadať súhlas suseda s existujúcou prístavbou. Postačuje na to jednoduchý list, kde sused ako vlastník sused. nehnuteľnosti uvedenie, že nemá námietky proti existujúcej stavbe na Vašom pozemku. Sused ako vlastník sused. pozemku a stavby je účastníkom stav. konania v zmysle ust. § 59 stav. poriadku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, na svojom pozemku v záhradkárskej oblasti sme začali stavať pergolu (12m²). Suseda (74r. ) si bola overiť na stavebnom úrade, či mame stavebné povolenie k tejto stavbe. Kontaktovala právnika, ktorý nám listom oznámil, že do konca mesiaca mu máme doložiť stavebné povolenie, resp. ak ho nemáme, máme realizovanie stavby zastaviť. Medzitým sme ohlásili stavbu na stavebnom úrade, avšak na stanovisko ešte čakáme a je možné, že do konca mesiaca ho ešte nebudeme mať. Stavbu pergoly sme prerušili. Má oprávnenie vidieť právnik stanovisko k ohláseniu drobnej stavby, sme povinní mu toto stanovisko preukázať ? Za Vašu odpoveď Vám ďakujeme. S pozdravom Emília.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2020)

Dobrý deň,
vo veci postavenia pergoly (pergola -y ž. ‹t› archit. ľahká filagória z voľne stojacich stĺpov hore spojených, porastená popínavými rastlinami, ktoré tvoria vzdušný stropprístrešok na tienenie určeného priestranstva/Slovník.portál JÚ ĽŠ,2005 ) nie je potrebné stav. povolenie, ale vyžaduje sa ohlásenie stav. úradu.

Podľa ust. § 57 Stav. poriadku platí :

"Ohlásenie stavebnému úradu
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu."

V zmysle ust. stav. poriadku keďže nebude potrebné stav. povolenie, sused nie je účastníkom stav. konania.

Zrejme vo Vašom prípade ide o nie úplne pozitívne susedské vzťahy a preto sa suseda obrátila na právnika.

Pri výstavbe pergoly predpokladáme, že následne nedôjde k porušeniu ust. 127 Obč. zákonníka :

"Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok."

Ide o to, aby následne pri využívaní pergoly /rôzne druhy pergol a účelu ich využitia/ nedošlo k obťažovaniu susedov nad mieru primeranú pomerom hlukom, tienením svetlom a podobne, aby nedošlo k susedským sporom z dôvodu hluku a podobne.

Keďže vo veci je treba ohlásenie stav. úradu, sused nie je účastníkom konania - nejedná sa o stav. povolenie, nie ste povinná mu oznámenie stav. úradu o tom, že nemá námietky proti ohlásenej drobnej stavbe, predkladať.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň. Chcem si postaviť montovanú miestnosť na voľnom pozemku o rozlohe 20 m2. Chcem prevádzkovať bufet. Je potrebné stavebné povolenie alebo postačuje ohlásenie drobnej stavby ? Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.07.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade postačuje ohlásenie stavby z hľadiska rozlohy stavby v zmysle ust. § 57 stavebného poriadku.

Vzhľadom na okolnosť, že chcete prevádzkovať bufet, odporúčame najprv kontaktovať reg. úrad verejného zdravotníctva, keďže podľa ust. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia budete potrebovať povolenie uvedeného úradu na otvorenie prevádzky, ako aj splnenie ďalších podmienok v zmysle cit. zákona, ako aj zákona o potravinách.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, dovoľujem si Vás poprosiť o právnu radu. Sused ohlásil na stavebnom úrade uskutočnenie drobnej stavby. Domuroval už existujúce múry (cca 2,1 m), pričom múr z východnej strany je presne na hranici s mojim pozemkom, kde už je môj existujúci plot. Zároveň tam nie je žiadny priestor na opravy a údržbu, pretože ja som nesúhlasil, aby z mojej strany pozemku boli uskutočňované akékoľvek stavebné ani udržiavacie práce. Zároveň ma sused neinformoval akú drobnú stavbu ide realizovať.
Preto som sa chcel informovať na stavebnom úrade, čo im sused ako drobnú stavbu ohlásil z dôvodu, aby som vedel porovnať, či uskutoční drobnú stavbu v súlade s ohlásením resp. či mal stavebný úrad všetky potrebné informácie - situáciu (hranica pozemku - problémy do budúcna a existujúci plot).
Bolo mi povedané, že ide len o ohlásenie drobnej stavby (nejde o stavebné konanie, v ktorom sa vydáva rozhodnutie) a nie som účastník konania preto nemám nárok na takéto informácie.
Požiadal som stavebný úrad o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zatiaľ som odpoveď nedostal v zákonnej lehote a predpokladám, že budem musieť podať opravný prostriedok neviem, či sa k tejto informácií vôbec dostanem.
Moje otázky sú:
1. Postupoval stavebný úrad správne, ak mi odmietol poskytnúť informácie ohľadne susedovej drobnej stavby, ktorá sa realizuje na hranici môjho pozemku?
2. Aké mám ďalšie možnosti, ak mi neposkytnú informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.?
3. Ak sa dopracujem k požadovanému susedovmu ohláseniu drobnej stavby a zistím, že neuviedol všetky skutočnosti stavebnému úradu (resp. Realizuje stavbu v rozpore s ohláškou). Je jedinou možnosťou zvrátiť tento stav prostredníctvom štátneho stavebného dohľadu?
4. Ako by som ochránil svoje práva a pravom chránené záujmy?

Ďakujem. Ján

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2020)

Dobrý deň,
úvodom poznamenávame, že aj keď ste požiadali prísl. stavebný úrad o sprístupnenie informácie o podanom ohlásení drobnej stavby, stav. úrad nie je oprávnený a ani povinný Vám sprístupniť predmetné ohlásenie aj keď ste vlastníkom sused pozemku.

1./ Podľa ust. stav. poriadku platí :

" § 55
(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby,
h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

§ 57
"Ohlásenie stavebnému úradu
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.
(4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.
(5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.1n) Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy."


Drobné stavby vymedzuje ust. § 139b/ stav. poriadku :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy."


Z uvedeného zák. textu vyplýva, že ohlásenie drobnej stavby je povinný stavebník oznámiť prísl. stav. úradu pred začatím prác a s prácami môže začať až po písomnom oznámení stav. úradu, že proti ohlásenej drobnej stavbe nemá námietky. Stav. úrad je pri schvaľovaní drobnej stavby povinný rešpektovať ust. stav. poriadku a z hľadiska Vami položenej otázky ide hlavne o vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeob. techn. požiadavkách na výstavbu, kde podľa ust. § 6  platí :


"Odstupy stavieb
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m.
(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc pozemkov podľa odseku 3.
(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4, možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny."

2./ Z otázky vyplýva, že sused začal s drobnou stavbou pred oznámením stav. úradu, že nemá námietky a teda porušil ust. stav. poriadku. Riešením pre Vás v tomto smere je dať oznámenie na stav.úrad - podnet na odstránenie drobnej stavby podľa ust. § 88 stav. poriadku, stavba však podľa znenia otázky nie je dokončená a uviesť všetky Vaše námietky proti zlegalizovaniu drobnej stavby.
Podľa ust. § 88 stav. poriadku platí :
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená."


3./ Proti rozhodnutiu obce o prípadnom nesprístupnení informácie budete môcť podať odvolanie v lehote do 15 dní, o čom budete poučený v samotnom rozhodnutí obce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
V máji som podal ohlásenie drobnej stavby na stavbu murovaného hospodársko priestoru 21 m2. Obec nemala námietky, stavbu som zrealizoval. V auguste som požiadal o búracie povolenie na zbúranie hlavnej stavby (starý rodinný dom), dokladoval vyjadrenie životného prostredia atď. - obec vyhovela. Následne som hlavnú stavbu kompletne zbúral, drobná stavba ostala. V blízkej dobe plánujem stavať na pozemku nový rodinný dom.
Lenže teraz mi na pozemku samostatne stojí drobná stavba.
Je táto stavba na pozemku legálne ? Nakoľko ta drobná stavba v súčastnosti neplní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Nie je potrebné stavebné konanie na tu drobnú stavbu ?
Vedeli by ste mi poradiť?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň,

ak stav. úrad nemal námietky k ohlásenej drobnej stavbe, túto ste postavili, nie je dôvod na to, aby ste žiadali o stav. povolenie len z dôvodu, že starý RD ako hlavná stavba bol zbúraný.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň

Chcem si vydláždiť priestor pred rodinným domom cca 100m2.
Potrebujem na to oznámenie drobnej stavby.

Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, každá stavba, stavebná činnosť môže byť vykonaná iba na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia, s ktorým vyjadrí stavebný úrad súhlas. Vami uvedená činnosť nespadá pod ustanovenie § 56 Stavebného zákona, kedy sa nevyžaduje ani ohlásenie, ani stavebné povolenie. Na druhej strane je však pravdou, že v mnohých prípadoch z praxe sa stáva, že vlastníci nehnuteľností podobné práce vykonávajú bez akéhokoľvek ohlásenia stavebnému úradu. V prípade, že by podal voči nim niekto podnet, môže im hroziť pokuta za porušenie povinnosti ohlásiť túto stavebnú činnosť. Preto odporúčame, aby ste stavebnému úradu ohlásili úmysel vykonať tieto práce, s jednoduchým náčrtom časti pozemku, ktorá sa má vydláždiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, kúpil som pozemok v záhradkárskej oblasti "záhrada, parcely registra C" a až potom som sa dozvedel (bolo mi to zatajene), že pozemok je v ochrannom pásme verejnoprospešnej stavby 2x VN 110 kV, nachádza sa v ochrannom pásme lesa a taktiež je navrhované v tesnej blízkosti záujmového pozemku vybudovanie záchytnej priekopy. Je to v katastri Bratislava - Dúbravka.
Prosím Vás je možné si na takomto pozemku postaviť nejakú jednoduchú stavbu, prípadne nejakú inú (mobilný dom). Aký mám zvoliť postup, aké úrady obehať ?
Pre doplnenie: v trase, ktorá je plánovaná už stoja niektoré budovy a minimálne jeden rodinný dom. Tento plán je že vraj už dlhé roky a nič sa nezmenilo (nevie sa kedy sa bude stavba VN realizovať, ak sa vôbec niekedy bude). Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.01.2020)

Dobrý deň, 
vo veci odporúčame  pred spracovaním samotného projektu stavby kontaktovať prísl. stavebný úrad - M.Č. Bratislava Dúbravka, ako aj Západoslovenskú distribučnú a.s., na stránke ktorej spoločnosti nájdete aj postup /https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Stavebne-povolenie/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu ako mám postupovať. Môj manžel je vlastníkom RD. 2/8 majú jeho brat a sestra. Chceme si postaviť pri RD garáž a musíme ohlásiť ako drobnú stavbu. Mám pocit, že so súrodencami sa nedá dohodnúť. Potrebujeme aj ich súhlas alebo to vieme urobiť aj bez neho ? Ďakujem za skorú odpoveď Lucia.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že RD je v podielovom spoluvlastníctve, z čoho však automaticky neznamená, že aj pozemok je v podiel. spoluvlastníctve.
Ak je pozemok vo vlastníctve výlučne vášho manžela, potom problém ohľadom ohlásenia drobnej stavby nie je.
Ak je pozemok v podiel. spoluvlastníctve so súrodencami manžela ako uvádzate v otázke, potom existuje niekoľko riešení :
1./ Uzatvorenie zmluvy o nájme v podiele zodpovedajúcom podielu brata a sestry zo zastavenej plochy stavby garáže, napr. pri ploche 32 m2 je podiel 2/8 = 8 m2, a to za primeranú náhradu,
2./  uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v rovnakom rozsahu ako v bode 1. rovnako za náhradu,
3./ vytvorenie samostatnej parcely na garáž od vášho vlastníctva, k čomu však budete potrebovať geom. plán na odčlenenie tejto časti pozemku garáže a následne uzatvorenie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, samozrejme za náhradu.  Na geom. odčlenenie dotknutej časti pozemku budete potrebovať súhlas podiel. spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň.
Ako mám postupovať, keď si chcem ku kôlni, ktorá ma rozmer 5mx3m, pristaviť prístrešok na auto o rozmeroch 4mx3m. Stačí mi podať ohlásenie stavby na Obecný úrad? Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 55 ods. 2 písm.  b) Stavebného zákona 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

Nakoľko sa podľa môjho názoru bude jednať o tzv. drobnú stavbu, postačuje stavebnému úradu ohlásenie, ku ktorému je potrebné pripojiť jednoduchý situačný nákres.

Paragraf 57 ods. 1 Stavebného zákona upravuje postup ohlásenia: Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

​​​​​​


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, hranica môjho pozemku je ukončená susedovým domom. Rad by som si postavil na pozemku malú kanceláriu cca 4 m2 a rad by som zistil, či je možné túto novú stavbu umiestniť hneď vedľa susedovho domu bez priestoru medzi stavbami, v podstate by sa pristavilo k susedovmu domu. Zo susedom je to v poriadku, ten s tým nemá problém. Otázka je, že, či je to právne možné. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. stav. poriadku bude potrebné plánovanú drobnú stavbu ohlásiť stavebnému úrad v súlade s ust. § 57 stav. poriadku.
Stavbu môžete uskutočniť  len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

Podľa ust. § 45 ods. 4 vyhl.č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu platí, že "na pozemku rodinného domu sa môže umiestniť drobná a jednoduchá stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe alebo slúži na podnikanie. V tomto prípade sa stavba umiestni tak, aby svojím vzhľadom a účinkami na okolie nezhoršovala obytné a životné prostredie a podľa charakteru podnikania spĺňala aj požiadavky na dopravnú obsluhu a parkovanie."

Cit. vyhláška Vami uvedený prípad nerieši, len v ust. § 6 uvádza, že "vzájomné odstupy stavieb (naša poznámka : zákon nešpecifikuje druh stavby - stavba, na ktorú je poterbné stav.povolenie, drobná stavba) musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 
Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel."


Odporúčame podať ohlásenie drobnej stavy stav. úradu s prílohou a to písomným potvrdením o súhlase suseda, že proti umiestneniu stavby v rozsahu a s rozlohou tak ako uvádzate v otázke nemá námietky. Bude vecou posúdenia stav. úradom ako vo veci rozhodne, najmä vzhľadom na okolnosť, že Vaša stavba bude bezprostredne "nalepená" na stavbu suseda, teda či nedôjde k tomu, že sused bude mať značne sťažený prístup k svojej stavbe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, chcem si zhotoviť samostatný vchod na prvé podlažie rodinného domu pomocou oceľových schodov a nových vchodových dverí, ktoré nahradia súčasne okno. Nad vchodovými dverami by som chcela menšiu striešku. Schody vyhotoví firma na to určená, ostatné práce budú realizované svojpomocne. Schody budú viesť z prednej strany rodinného domu na trávnatý povrch pred chodníkom.
Moje otázky sú:
1. Aké povolenia budeme na túto realizáciu potrebovať?
2. V prípade, že sa bude okno meniť na vchodové dvere, bude potrebné posúdenie statika ?
Za odpovede vopred ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň, 
keďže vo Vami uvedenom prípade dôjde pri stavebných úpravách aj k z zmene vzhľadu stavby a zasiahne sa aj do nosných konštrukcií, v súlade ust. § 55 a nasl. stav. poriadku budete potrebovať stavebné povolenie.

Vyplýva to z ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku :

"Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; atď. "

Sme názoru, že ohľadom zásahov do nosnej konštrukcie budete potrebovať statický posudok, k čomu sa Vám vyjadrí samotný projektant navrhovanej zmeny stavby v zmysle s STN EN 1991-1 EUROKOD1 Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, pred nedávnom som si kúpila rodinný dom a je tu prístavba, ktorá nie je zapísaná na katastri geodet mi povedal, aby som si vypísala žiadosť o vyhlásení respektívne o oboznámení na obecný úrad o drobnej stavbe. Vedeli by ste mi poradiť ako to napísať ? Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky nie je jasné o akú prístavbu ide, či na ňu bolo potrebné stavebné povolenie alebo len ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. stavebného poriadku.

Ak prístavba bola postavená pred rokom 1976, o čom zrejme hovoril aj geodet, potom myslel na ust. § 46 ods. 7 zákona o katastri nehnuteľností, ktoré znie nasledovne :

"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."

Ak by sa nejednalo o uvedený prípad je treba napísať na obec a stavbu ohlásiť prípadne podať žiadosť o stavebné povolenie v súlade s ust. §  55 stavebného poriadku. Na obecnom úrade prípadne na internetovej stránke obce nájdete aj príslušné tlačivá. Keďže ste nehnuteľnosť kúpili teraz, je treba žiadať  predávajúceho, aby Vám poskytol všetky doklady k stavbe.

Možnosťou je v súlade s ust. Obč. zákonníka uplatniť práva zo zodpovednosti za vady :

" § 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 : Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Ide o to, aby predávajúci znášal náklady na zápis časti nehnuteľnosti prípadne správne poplatky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň. Na pozemku mám murovanú hospodársku budovu s pevným základom rozmerovo nepresahujúc 25m², ktorú by som rád zrekonštruoval najlepšie však s tým, že by sa použilo nové murivo na pôvodný základ. Čo by som potreboval na takéto úpravy? Projekt a stavebné povolenie alebo stačí ohláška, prípadne ešte nejaké povolenia?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

na opravu a úpravu drobnej stavby postačí, keď zmeny ohlásite príslušnému stavebnému úradu.

K ohláseniu drobnej stavby potrebujete:

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 stav. por.)

Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

Ust.  § 55 odst. 2 písm. stav. zákona hovorí o nasledovných stavbách :

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa §  139b)  sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie ,

(drobné stavby podľa  § 139   stav. por.   sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie :  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Stavebné právo Dobrý deň, ako postupovať, ak som si dala zhotoviť závesný balkón, ten už je skolaudovaný a chceli by sme si dať striešku. Mám projekt, ale stavebný úrad chce, aby som vybavovala stavebné povolenie, plus vyjadrenie z úradu pre životné prostredie, vyjadrenie z RÚVZ, aj od požiarnikov. Ide o bytovku. Mesto prijalo nové VZN, podľa, ktorého musíme zvolať domovu schôdzu, získať súhlasne podpisy všetkých majiteľov bytov(44), zistiť, kto z nich si chce dať v budúcnosti závesný balkón, potom mám dať zhotoviť projekt a statický posudok, kde statik určí, ktoré byty si môžu balkón dať. Samozrejme, mám to aj zaplatiť. Príde mi to totálne mimo logiku, keďže balkón už mám a chcem si dať len striešku, ktorá je po bokoch prizvarená k zábradliu a horná časť je prichytená k obvodovému múru. Dá sa to aj cez ohlásenie drobnej stavby ? Bývam v SL. Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že závesný balkón máte skolaudovaný, t.j. stavebné povolenie bolo vydané.

Teraz chcete závesný balkón zastrešiť a stavebný úrad Vám určil podmienky ako uvádzate v otázke.

Zo žiadneho predpisu nevyplýva to, aby mesto Vám ako stavebníkovi mohlo určiť podmienku predložiť statický posudok, vyjadrenia požiarnikov, RÚVZ a ost. ohľadom balkónov, ktoré budú prípadne chcieť postaviť vlastníci ostatných bytov,  a súčasne tieto náklady aj zaplatiť.

V otázke uvádzate kotvenie striešky balkóna, s tým, že táto bude ukotvená k obvodnému múru, ktorý však podľa zákona o vlastníctve bytov predstavuje spoločné časti domu a z uvedeného dôvodu stavebný úrad žiada súhlas vlastníkov bytov.

Citujeme z ust. zákona o vlastníctve bytov :

"§ 2 ods. 4 :  Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

§ 14b/ : (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o .....

m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak, ... "

Mesto Stará Ľubovňa vydalo usmernenie k výstavbe balkónov z toho dôvodu, aby vzhľad bytových domov zodpovedal aj určitým architektonickým a estetickým kritériam predstavám a pravidlám, teda aby  bytové domy tvorili určitý harmonický celok a balkóny v jednotlivých bytoch neboli odlišné a neustále dochádzalo k narušovaniu bytov. domu /fasády/ ako celku.

Odporúčame vo veci podať ohlásenie stav. úradu na ohlásenie drobnej stavby - zastrešenie balkóna, keďže ako píšete v otázke, balkón je skolaudovaný a k ohláseniu pripojiť aj súhlas správcu bytového domu. Keďže, ako uvádzate v otázke má dôjsť k zásahu do obvod. múru bytového domu, možno riešením by bolo, aby ukotvenie striešky bolo technicky riešené tak, aby nedošlo k zásahu do obvod. múru byt. domu, ale to už je vec technická.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň. Manžel zdedil záhradu, ktorá je oplotená, ale iba čiastočne resp. z väčšej časti je oplotená. Na jednej strane plot chyba. Manžel chce dorobiť oplotenie aj s bránou tak, aby bola záhrada oplotená celá. Oplotenie pozostáva z drôteného pletiva a stĺpikov. Jedna sa v tomto prípade o drobnú stavbu ? Je potrebná oznamovacia povinnosť voči stavebnému úradu? Sme povinní čakať na vyrozumenie stavebného úradu? Môžeme spraviť oplotenie pred tým, ako dostaneme vyrozumenie stavebného úradu? Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2019)

Dobrý deň, 

odporúčame ohlásiť stavbu oplotenia stavebnému úradu ako ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. stavebného poriadku.

Podľa ust. § 57 stavebného poriadku platí /citujeme/ :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres."

Poznamenávame, že ak by sa jednalo len o opravu oplotenia a výmenu jeho časti, potom nie je potrebné ohlásiť drobnú stavbu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, Potrebujem stavebné ohlásenie na stavbu záhradného jazierka? Išlo by o stavbu veľkosti približne 2krát 3 metre s hĺbkou max 1, 2 m Jazierko by bolo obložené kameňom, kt. by bol zalepený suchou maltou. Samotná otázka mi pripadá komicky a neviem si predstaviť aký dozor by som potreboval na výkop jamy, prípadne by som to mal nahlasovať. Stavba by bola na mojom pozemku a minimálne 1, 5 metra od susedného pozemku. Ide však podľa zákona o malú stavbu? Je to potrebné nahlásiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Vo veci je potrebné podať ohlásenie ohlásenie stavebnému úradu podľa ust.§ 55 a nasl. stavebného poriadku /citujeme/ :

"(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie; atď."

Podľa ust. § 139b/ stav. poriadku platí :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy."

Podľa ust. § 57 stav. poriadku platí :

"Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu."

Zákon o správnych poplatkoch pre ohlásenie drobnej stavby, kde okrem iných sú uvedené aj jazierka, stanovuje správny poplatok 30 €. /položka 60 písm. d/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, som 1/3 spoluvlastníkom rodinného domu vrátane pozemku. Spolu so mnou sú na liste vlastníctva (ďalej len LV) zapísaní ďalší dvaja spoluvlastníci (moji bratia) s rovnakým podielom 1/3. Jeden z vlastníkov plánuje na pozemku postaviť drobnú stavbu (do 25m2) za vlastne náklady. Bude potrebovať povolenie/ podpis od ďalších dvoch spoluvlastníkov, aby mohol začať s výstavbou za svoje náklady? Existuje možnosť separácie tejto stavby v LV tak, že bude plným vlastníctvom jedného zo spoluvlastníkov? Toho, ktorý ju postaví za vlastne náklady ? Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2019)

Dobrý deň, Vami položená otázka predstavuje dva okruhy problémov :
1./ Vzťah k pozemku : Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve v súlade s ust. § 139 Obč. zákonníka platí :
"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. 
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."

T.j.: Vo vzťahu k podielovým spoluvlastníkom je vhodné upraviť Váš vzťah zmluvne formou uzatvorenia dohody o užívaní predmetnej časti pozemku na Vaše účely za dohodnutú náhradu, resp. forme spoločného užívania /v otázke nepíšete o akú drobnú stavbu sa jedná/.

2./ Drobná stavba : Podľa ust.§ 46 ods.2 zákona o katastri nehnuteľností platí (citujeme) :

"Stavba sa do katastra zapíše, ak je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Pri zápise stavby do katastra sa ako vlastník zapíše osoba uvedená v listine podľa osobitného predpisu, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom alebo inou oprávnenou osobou je iná osoba. Ak ide o stavbu, ktorej sa neurčuje súpisné číslo, ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí alebo osoba, ktorá je v oznámení stavebného úradu uvedená ako osoba, ktorá stavbu ohlásila, ak sa inou verejnou listinou alebo inou listinou nepreukáže, že vlastníkom je iná osoba."

V otázke nepíšete o akú drobnú stavbu sa jedná, kedže nie všetky drobné stavby podľa stav. poriadku je možné zapísať do katastra nehnuteľností napr. : sauna, letná kuchyňa, pivnice.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, v bytovom dome vlastníci neoprávnene zasahujú do spoločných časti domu bez súhlasu ostatných vlastníkov, napríklad montáž klimatizácie na fasády, satelitu, neoprávnene užívajú spoločne miestnosti a podobne. Správca podal podnety na stavebný úrad, no ten nám oznámil, že nie je kompetentný konať a mame sa obrátiť na súd. Chcem sa opýtať, či naozaj stavebný úrad nemôže nič riešiť a jediná možnosť je súdna cesta ?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.02.2019)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Je pravdou, že montáž klimatizácie alebo satelitu nepodlieha ustanoveniam stavebného poriadku, teda nie je potrebné stav. povolenie ani ohlásenie stav. úradu. 

Z ust. § 11 ods. 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyplýva :

"(5) Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň. Na dvore si chceme postaviť letnú kuchynku rozmer 6 x 4 m a prístrešok na drevo rozmer 5 x 4 m, budú mať samostatné strechy. Od seba budú vzdialené cca 2 m. Sú považované za drobné stavby?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2018)

Dobrý deň,

stavebný poriadok charakterizuje drobnú stavbu ako stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Na drobnú stavbu postačuje ohlásenie stav. úradu.

Podľa § 139b/ stav. poriadku platí :

"Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, prosím len o info, či vyšlo nové znenie stav. zákona v znení, že ak je presiahnutá zastavaná plocha na pozemku (koeficient zastavanosti), tak nie je možné na pozemku už postaviť žiadnu stavbu, ani drobnú, ani pokiaľ NIE JE pevné spojená základom. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.10.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame, že súčasný stavebný zákon v znení zmien a doplnkov je platný od r. 1976 a nájdete ho na stránke www.slov-lex.sk / https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20160101/.

Stavebný poriadok neurčuje tzv. koeficient zastavanosti, tento si určujú obce vo svojom územnom pláne. Podľa stanoviska  súdov koeficient zastavanosti sa nemôže určiť už pre tzv. stabilizované územie, teda územie už zastavané, ale koeficient zastavanosti je záväzný pre rozvojové územie /nezastavané územie/.

V otázke neuvádzate o akú drobnú stavbu by sa vo Vašom prípade malo jednať. Sme názoru, že pre Vami plánovanú drobnú stavbu v zmysle ustanovení stavebného poriadku je treba splniť povinnosti uvedené v stavebnom poriadku, teda ohlásiť drobnú stavbu príslušnému stavebnému úradu, prípadne podať žiadosť o stavebné povolenie, a ten posúdi, či výstavba takejto drobnej stavby  alebo stavby spĺňa náležitosti stavebného poriadku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý večer, prajem chcel by som sa poradiť ohľadom pozemku, ktorý ma moja babka a je v chránenom pásme národného parku 3. Stupeň. Ide o to, že ma pozemku bola nelegálne spravená skládka odpadu pred 15- 20 rokmi teda 80% pozemku je smetisko zarastené dá sa to nejako využiť v nás prospech, aby bol pozemok vyňatí z ochranného pásma, a tak by som ho mohol použiť aj na stavebný účel chatu, domček, ? Je na kraji národného parku tvorí teda hranicu. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.08.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :
Nelegálnu skládku na pozemku, ktorého vlastníkom je Vaša stará mama, je potrebné riešiť a oznámiť na nasledovné úrady :
- obecný alebo mestský úrad,
- miestne príslušný okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, 
- miestne príslušný okresný úrad – pozemkový a lesný odbor (ak ide o výskyt nelegálnej skládky na poľnohospodárskom pôdnom fonde),
- Štátnu ochranu prírody SR (najmä ak ide o nelegálnu skládku odpadu v chránenom území), 
- správcu toku (ak príslušná nelegálna skládka odpadu predstavuje zásah do prietočného profilu toku alebo sa nachádza v jeho inundačnom území, - ako aj v prípade potenciálnej kontaminácie vody), 
- Slovenskú inšpekciu životného prostredia  (pri závažnom porušovaní  zákona o odpadoch právnickými osobami – obcami, firmami ...) /zdroj : http://www.naskladkyniesmekratki.sk/sk/nelegalne-skladky-odpadu/.

V rámci plánovania výstavby budete potrebovať prísl. povolenia podľa stavebného poriadku, vrátane okresného prípadne krajského úradu živ. prostredia a orgánov ochrany prírody. Samotná skládka na pozemku nie je podľa nášho názoru okolnosťou, ktorá by zľahčila situáciu v tom, aby bola stavba povolená práve aj z tohto dôvodu využívania územia. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o odborný názor na pojem, čo je "zastavaná plocha". Je plánovaný "sklad náradia" (o vonkajších rozmeroch 6x4m so sedlovou strechou prečnievajúcou z každej strany o cca 0, 5 m, murovaný, výška do 5 m) drobná stavba? Alebo treba už stavebné povolenie? V stavebnom zákone pojem "zastavaná plocha" nie je presne definovaný. Projektant hovorí, že je to drobná stavba, ale stavebný úrad tvrdí opak. Ako je to prosím? Je zastavaná plocha pôdorys strechy a stavebnému úradu naozaj nemusí stačiť ohlásenie stavby? Ďakujem za odpoveď,.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

podľa § 139b ods. 6 stavebného zákona 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Zastavanú plochu stavebný zákon skutočne nedefinuje. Definíciu zastavenej plochy možno nájsť napr. vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti č. 255/2000 Z.z. o stanovení hodnoty podniku, jeho častí a zložiek majetku podniku, podľa ktorej:

Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. Izolačné prímurovky sa nezapočítavajú.

Zastavanou plochou nadzemnej časti stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých nadzemných podlaží do vodorovnej roviny.

Je však otázne, podľa čoho si zastavanú plochu vykladá stavebný úrad, a preto aj ťažké povedať či ide takpovediac naisto o drobnú stavbu, alebo nie. V tejto oblasti práva je zvlášť dôležité opierať argumenty o názory odborníka (napr. projektanta). Odporúčam stavebnému úradu predložiť odborné stanovisko projektanta, spolu s vysvetlením, prečo by to mala byť drobná stavba. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Medzitým vyšlo najavo, že majiteľka ( staršia pani) susedovi povolila postaviť drobnú stavbu. A zrejme i niečo podpísala, ale nemá to. Na katastri žiadna dohoda zapísaná nieje. Moja otázka je, či písomne dohody prechádzajú po predaji na nového vlastníka? Má právo sused vstupovať na môj pozemok, keď pozemok kúpim?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 


Vstup na pozemok ako oprávnenie suseda sa môže riešiť až v prípade, že bude preukázané, že stavba je postavená v súlade s ust. stav. zákona - ohlásenie stavebnému úradu alebo stav. povolenie a ustanoveniami Obč. zákonníka.
Ako sme už uviedli, v katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby; tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku. V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c), rozhoduje okresný úrad. 

Sused bude musieť preukázať oprávnenosť stavby,  teda súhlas vlastníka pozemku a aby nešlo o čiernu stavbu aj ohlásenie stav. úradu alebo stav. povolenie podľa druhu stavby.  Či bola stavba ohlásená stav. úradu zistíte na stav. úrade príslušnej obce. Stav. úrad by však súhlas alebo stav. povolenie nevydal ak by nebol udelený súhlas vlastníka pozemku.

Ak povolenie  alebo súhlas stav. úradu vydané neboli, k čomu by sused potreboval súhlas vlastníka pozemku, potom bude ho budete musieť vyzvať k odstráneniu stavby.

Podľa ust. § 135c/ Obč. zákonníka platí :

" (1) Ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil.

(2) Pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí.

(3) Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe."

 

Nemôžeme vedieť, čo suseda podpísala vlastníkovi dotknutej stavby, to musíte zistiť na stav. úrade. Pokiaľ neexistuje ohlásenie stav úradu alebo ním vydané stav. povolenie, ako aj bez súhlasu vlastníka pozemku, neoprávnenú  a čiernu stavbu. Potom ak sused na základe výzvy stavbu neodstráni, potom o tejto veci je oprávnený rozhodnúť len súd.

Vecné bremená zapísané v KN prechádzajú na kupujúceho.

Podľa § 151o/ Obč. zákonníka platí, že "ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok." 

Teda ak medzi Vami nedôjde k dohode ohľadom užívania pozemku, vrátane dohody o cene, pričom stavba bola povolená /ohlásená alebo bolo vydané stav. povolenie/, vec budete musieť riešiť cestou súdu.

Riešenie vo veci bude závisieť od toho aké doklady existujú, teda odporúčame kontaktovať stav. úrad na zistenie stavu. Toto oprávnenie má v súčasnosti vlastníčka pozemku.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, kupujem dom s pozemkom. Dom je dlho neobývaný a sused si na pozemku postavil bez ohlásenia a bez súhlasu majiteľky (staršia pani) prízemnú drobnú stavbu (drevenú kôlňu, sklad). Stavba nie je zapísaná na LV a ani zakreslená v kat. mape. Nebude teda súčasťou kúpnej zmluvy. Keďže nemám vlastnícke právo na stavbu nemôžem ju ani zbúrať, resp. by som sa mohol dopustiť trestného činu poškodenia cudzej veci. Aké možnosti mám ako nový vlastník pozemku ? Obávam sa, že s novým susedom nebude rozumná reč. Už teraz majú spor s pôvodnou majiteľkou, nechce sa vysťahovať. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2018)

Dobrý večer,

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. Obč. zákonníka neoprávnená stavba ani nemôže byť predmetom prevodu vlastníckeho práva, nakoľko nie je vlastníctvom predávajúceho. Odporúčame predmetnú okolnosť  podchytiť v kúpnopredajnej zmluve s opísaním stavu, dátumu výstavby a ostatných okolností, prípadne aj fotodokumentácie.

 

2./ Podľa ust. stav. poriadku na stavby tohto druhu postačuje obyčajne ohlásenie stav. úradu, ale toto súhlas resp. oznámenie stav. úradu, že proti uskutočneniu stavby nemá námietky by pre  suseda nebolo vydané, nakoľko nie je vlastníkom pozemku a ani nemá k nemu žiadne právo.

 

3./ Podľa ust.  6 zákona o katastri nehnuteľností platí :

"V katastri sa spravidla nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby; tieto sú v katastri zobrazené na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku, na ktorom je stavba postavená, alebo mapovou značkou a sú označené kódom druhu pozemku a kódom spôsobu využívania pozemku. 
V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v katastri uvedený v odseku 1 písm. c), rozhoduje okresný úrad."

 

Podľa § 139b/ stav. poriadku drobnými stavbami sú napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny.

4./ Podľa ust. § 88 zákona budete musieť vlastníka "stavieb" požiadať o ich odstránenie, ak k ich odstráneniu nedôjde podať návrh na obec ako stav. úrad na ich odstránenie.

5./ Z otázky nám nie je zrejmé kto sa nechce odkiaľ vysťahovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku