Máte
otázku?

Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Košice

Otázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň. Prednedávnom som si kúpila pozemok oproti môjmu domu, na ktorom plánujem postaviť drevený prístrešok na auto. Dočítala som sa, že na drobné stavby do 25m2 sa nevyžaduje stavebné povolenie, ale postačí oznamovacia povinnosť príslušnému úradu. Nakoľko je to môj prípad, počítala som s tým, že oznamovacia povinnosť postačí. Pani z úradu mi však neprestajne opakovala, že na tento druh stavby potrebujem projekt vypracovaný kvalifikovanou osobou. Argumentovala tým, že sa v bezprostrednej blízkosti tohto dreveného prístrešku nenachádza žiadna pevná stavba, teda môj rodinný dom. Ten je totiž oproti, a od pozemku, na ktorom chcem vybudovať prístrešok je oddelený verejnou komunikáciou. Avšak mne sa to nejako nezdá. Je to v tomto prípade problém a je naozaj nutný projekt tejto stavby? Prípadne aj stavebný dozor. Chcem tam tiež urobiť oplotenie. Je to nákladná záležitosť, a preto by som chcela vedieť, či je naozaj potrebná ako sa ma to pani na úrade snažila horlivo presvedčiť. 

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

Dobrý deň,

Na tomto mieste odpovedáme na všetky otázky týkajúce sa ohlásenia drobných stavieb. Ak by ste nenašli odpovede na svoje konkrétne otázky, napíšte mi do formulára nižšie. V stavebnom práve sa vyznáme.

na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

I. ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

II. STAVBY

1./ Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 Stavebného zákona).

 

Zákon ďalej stanovuje pri ktorých stavbách nie je potrebné ani stav. povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu (napr. : banských stavbách a dielach pod povrchom, pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, pri krátkodobých prenosných zariadeniach, osvetlenie budov, pri scénických stavbách pre film a televíziu, atď.)

 

 

III. OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU

Ohláseniu drobných stavieb musí predchádzať príprava. Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v §55 ods. 2 Stavebného zákona vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

V prípade, ak ide o jednoduchú stavbu uvedenú v ust. § 55 ods. 2 písm. a) Stavebného zákona, stavebník pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. 

 

Ust. § 55 odst. 2 písm. a) Stavebného zákona hovorí o nasledovných stavbách:

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa § 139b) sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

 

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,

(drobné stavby podľa § 139 Stavebného zákona sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie : ; prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

 

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. (ďalšie druhy stavieb nepíšeme, lebo nie sú podstatné pre riešenie nášho problému).

 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písma a) Stavebného zákona /viď vyššie/  k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, plus upozorní na povinnosť upozorní na povinnosť dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné STN.

 

IV. ROZBOR OTÁZKY

Zamestnankyňa úradu zrejme vychádzala z toho, že prístrešok na auto (drobná stavba, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe) je na druhej strane cesty, a nie pri vašom dome. Z uvedeného dôvodu hovorila aj o tom, že v ; blízkosti budúceho prístrešku nie je žiadna pevná stavba, ku ktorej by sa to dalo naviazať v zmysle stavebného poriadku (doplnková funkcia k hlavnej stavbe).  Je celkom logické, keď zákon hovorí o doplnkovej funkcii k hlavnej stavbe, že táto nebude ; na druhej strane verej. komunikácie. Zamestnankyňa Vám chcela skôr pomôcť.

 

V tom ale problém nevidíme.

Pýtate sa na projektovú dokumentáciu, ktorá predstavuje veľkú finančnú položku.

Tu platia ust. vyhl. č. 453/2000 Zb. z., na ktorú Vás zamestnankyňa neupozornila, a v jej ust. § 5, ktorý je vykonávacím predpisom k ust. § 57 Stavebného zákona, sa hovorí :

"Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b) účel, rozsah a miesto stavby,

c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,

d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

 

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

V. ZÁVER

Všetky vyššie uvedené podklady a doklady, ktoré je potrebné vyplniť sú zrozumiteľné. Pokiaľ ide o jednoduchý situačný nákres a technický popis nejedná sa o projektovú dokumentáciu, ale o znázornenie stavby v teréne, nákresy - pohľady spredu, z bočnej strany, uvedenie rozpisu a druhu materiálov, druh spevneného základu, použitý materiál na spoje, že v objekte nebude elektrina, lebo by ste potrebovali povolenie. Uvedené podklady nemusí robiť projektant, viete ich zabezpečiť aj svojpomocne prípadne viď aj nákresy už realizovaných stavieb.

Stavbu budete zrejme realizovať svojpomocne, preto je potrebné vyhlásenie kvalifikovanej osoby o tom, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby.

Podľa ust. § 44 Stavebného zákona pri realizácii drobných stavieb svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, ak sám nespĺňa uvedené požiadavky. Teda aj stavebník sám môže robiť odborné vedenie ak má príslušné vzdelanie. Ide tu hlavne o bezpečnosť realizácie stavby.

Predpokladáme, že na vidieku je množstvo domov a hádam aj stavbárov.

 

Pokiaľ ide o otázku, či potrebujete k staveb drobnej stavby stavebný dozor, k tomu uvádzam:

K stavbe (postaveniu) drobnej stavby je podľa stavebného zákona potrebný dohľad osoby s príslušným odborným vzdelaním. Na rozdiel od klasickej stavby (napríklad stavby rodinného domu) nepotrebujete stavebný dozor s okrúhlou pečiatkou. Odborným dozorom je napríklad aj osoba so strednou stavebnou školou. 

 

Oplotenie je tiež považované za drobnú stavbu. Ak chcete stavať oplotenie, tiež je potrebné urobiť náčrtok, kde sa toto oplotenie bude nachádzať.

 

Dúfame, že sme vám pomohli. Napíšte nám, ak máte ďalšie otázky.

Môžete nám aj následne dať vedieť, ako ste na úrade dopadli.

Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
so susedom užívame pozemok, ktorý nemáme vo vlastníctve. Sused si určil sám hranicu, chce tento pozemok medzi nami rozdeliť oplotením s čím ja ním určenou hranicou nesúhlasím. Môže stavbu realizovať bez akéhokoľvek povolenia ? Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 29.03.2023)

Dobrý deň, pokiaľ nemáte pozemok vo vlastníctve a ani spísanú nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku ako prenajímateľom, sused - užívateľ pozemku pozemok oplotiť nemôže. Na oplotenie pozemku je treba vykonať ohlásenie drobnej stavby v súlade s ust. § 57 a nasl. stavebného poriadku, kde okrem iných je nutné preukázať, že ste vlastníkom pozemku prípadne máte k tomuto iné právo v zmysle ust. § 139 stav. poriadku /nájom, dohoda o budúcej zmluve/.

Uvedené sa týka aj stavebného povolenia, keďže stav. poriadok v ust. § 58 ustanovuje, že stavebník jepovinný preukázať právo k pozemku /vlastnícke, nájomná zmluva, dohoda o budúcej zmluve/.


Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
plánujem postaviť drobnú stavbu do 25 metrov štvorcových, na vlastnom pozemku, ktorá sa bude využívať ako kaderníctvo.
Je potrebné stavebné povolenie a projekt?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 06.02.2023)

Dobrý deň,

z Vašej otázky mi nie je zrejmé, či už sa na Vašom pozemku nachádza nejaká stavba, ale ešte nie. Stavebný zákon upravuje v § 139b ods. 7 definíciu drobnej stavby ako stavby, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. 

 

Ak nie je splnená podmienka existencie hlavnej stavby, tak nie je možné riešiť drobnú stavbu len jej ohlásením. Vo Vašom prípade by podľa môjho názoru musela existovať ako hlavná stavba - stavba občianskeho vybavenia, a nie rodinný dom. Keďže kaderníctvo by slúžilo ako podnikanie, v prípade existujúceho rodinného domu nie je naplnená podmienka doplnkovej funkcie. Ak sa teda na Vašom pozemku nenacháza už budova občianskeho vybavenia, je potrebné, aby ste si podali na príslušnom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia vrátane projektu a ďalších dokladov potrebných pre jeho vydanie. Odporúčam Vám zájsť osobne na stavebný úrad, kde Vám dajú presný zoznam príloh, ktoré budú od Vás potrebovať. 


Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
Poprosil by som Vás o radu. Sused si postavil prístavbu k domu a oprel si šikmú strechu o nás betónový plot. Prístavbu nemal nahlásenú ako drobnú stavbu a ani s nami o nej nekonzultoval. V zimnom období v prípade sneženia všetok sneh bude padať na nás pozemok (dlažbu). V prípade potreby môžem zaslať aj nejaké foto. Už som podal aj sťažnosť na obecný úrad. Veľmi pekne ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň,
urobili ste správne, keď ste kontaktovali obecný úrad. Ak ide o nelegálnu stavbu (bez povolenia a ohlásenia) tak je to práve stavebný úrad, ktorý je kompetentný vo veci konať. V dodatočnom stavebnom konaní môžete požadovať, aby bola strecha vyriešená inak (najmä aby tam mal zvod). Buď bude musieť strechu upraviť alebo ju zabezpečiť lapačmi snehu, aby sa nestalo, že sneh bude padať na Vašu stranu.


Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
bývam v bytovke, ktorá je na spoločnom pozemku. Na tomto pozemku podľa LV vlastním ⅓ (podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku). Na spoločnom pozemku chcem postaviť 24 m2 garáž, čo je oveľa menej ako ⅓ pozemku. Potrebujem súhlas od všetkých susedov, spoluvlasnikov na postavenie a používanie časť pozemku kde bude garáž, alebo pozemok môžem používať tak ako ja chcem bez ich súhlasu až do rozlohy ⅓?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.09.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome. AK vám patrí podiel 1/3, potom v zmysle práva platí, že z každého cm2 vám patrí 1/3 a ostatá časť cm2 patrí ostatným podielovým spoluvlastníkom pozemku. Z uvedeného vyplýva, že aj keby ste postavili garáž  na pozemku v rozsahu menšom ako je váš spoluvlastnícky podiel, garáž by bola postavená po pozemku aj ostatných podielových spoluvlastníkov.

Ak by ste chceli postaviť garáž na tomto pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, museli by ste mať súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov pozemku s poukázaním na ust. § 57 ods. 1 a ust. §  58 ods. 2 stavebného poriadku. Z uvedených zákonných ustanovení v podstate vyplýva, že vy ako stavebník musíte preukázať vlastnícke prípadne iné právo k pozemku, ktorým iným právom k pozemku je nájomná zmluva, dohoda o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy s odkazom na ust. § 139 ods. 1 stavebného poriadku.

Ak by ste chceli vydeliť len váš podiel na pozemku, resp. pozemok potrebný na výstavbu garáže, kde bude potrebný aj prístup ku garáži, potrebovali by ste geom. plán na odčlenenie príslušnej časti pozemku a na tomto skutkovom základe by ste s ostatnými spoluvlastníkmi museli spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, čo je síce zdĺhavejšie riešenie, ale z hľadiska práva najlepšie, lebo budete výlučným vlastníkom príslušnej časti pozemku. Predmetná dohoda s podkladom, ktorým je geom. plán, by následne bola zavkladovaná do katastra nehnuteľností a mohli by ste na stavebný úrad podať ohlásenie drobnej stavby - garáže.

Odporúčam preto kontaktovať všetkých podiel. spoluvlastníkov a navrhnúť aj riešenie vášho zámeru.

 

 

 


Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
Plánujem si na svojom pozemku(záhrade) dať postaviť záhradnú chatku 4x6m a chcela by som sa spýtať, či je na taký projekt treba stavebné povolenie(tak isto aj oznámenie susedom) alebo len možnosť zaslania Oznamovacej povinnosti na Mestský úrad v Nitre?
Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,

v zmysle § 55 ods. 2 stavebného zákona platí, že ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Inštitút drobnej stavby je upravený v § 139b ods. 8 stavebného zákona, podľa ktorého sú drobné stavby stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení

K tomu, či budete potrebovať stavebné povolenie alebo vám bude postačovať ohlásenie drobnej stavby je potrebné si teda najskôr ustáliť, či v prípade vašej záhradnej chaty pôjde o drobnú stavbu alebo nie. V zmysle vyššie uvedených ustanovení ak sa na vašom pozemku nenachádza ešte žiadna hlavná stavba (napr. rodinný dom), tak budete musieť podať na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie, keďže by nebola splnená podmienka doplnkovej funkcie drobnej stavby pre hlavnú stavbu. Ak by sa na vašom pozemku už nachádzala hlavná stavba je potrebné si dať pozor na rozmery drobnej stavby, plánovaná chata síce spĺňa zastavanú plochu menej ako 25m2 (vo vašom prípade 24m2), ale treba si dať pozor na rozmer maximálnej výšky 5 metrov (neviem či 6 metrov znamená výšku alebo šírku), ak by to bola výška, tak by nebola splnená podmienka drobnej stavby a tiež by ste museli podať žiadosť o stavebné povolenie. 

V každom prípade vám odporúčam navštíviť vopred príslušný stavebný úrad, kde sa informujete aké dokumenty vrátane príloh od vás budú požadovať, aby ste sa vyhli prípadnému prerušeniu resp. zastaveniu konania.  


Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
suseda robí novú strechu, bude opravovať celú stenu z nášho dvora, práce sú v plnom prúde a nám absolútne nič neoznámila.  Má na to právo bez nášho dovolenia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 30.07.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzam, že pokiaľ vo veci nebolo vydané stavebné povolenie a na stavbu sa vzťahuje len oznámenie drobnej stavby, suseda nebola zo zákona povinná vám oznámiť uvedenú skutočnosť budúcej opravy. Opravu strechy a steny vám mohla oznámiť len v rámci dorbých susedských vzťahov.

Podľa ust. § 127 ods. 3 Obč. zákonníka platí :

"Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak suseda bude potrebovať vstúpiť na váš pozemok, ste povinná jej to umožniť v nevyhnutnej miere a to s tým, že ak by došlo ku škode na vašom pozemku, je povinná túto škodu nahradiť, resp. uviesť pozemok do pôvodného stavu, teda vrátane odpratania stavebnej sute a uvedenia pozemku do pôvodného stavu.

 

 

 


Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či drobná stavba môže ( prístrešok, kôlňa) môžu byt prilepené k obvodovému plášťu domu? Na inžinierske siete to nebudem napájať.
Ďakujem. Martin

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že samotná nehnuteľnosť, ku ktorej budú pripojené/prilepené/ drobné stavby je vo vašom vlastníctve. Ak je to tak, potom nie je právny problém, aby ste drobné stavby nemohli realizovať spôsobom ako uvádate v otázke.
Ak by drobné stavby mali byť realizované tak, že ako stenu použijete stavbu suseda, potom potrebujete jeho písomný súhlas vlastníka tejto stavby, lebo sused ako vlastník stavby by mohol žiadať odstránenie resp. premiestnenie vašich drobných stavieb.

V súlade s ust. §  55 a nasl. stavebného poriadku si je len potrebné splniť ohľasovaciu povinnosť voči obci ako stavebnému úradu. Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby by ste mali nájsť aj na stránke vašej obce/mest


Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň, Vlastním pozemok môžem si vybagrovať výkop bez ohlásenia na stavebný úrad?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
v závislosti o to, čo konkrétne by ste kopali (napríklad základy pre dom alebo dieru pre umiestnenie žumpy...) jedná sa o terénne úpravy. Ak ide o nejakú samostatnú činnosť, môže to podliehať ohlasovacej povinnosti. Ak sa výkop má týkať budúcej stavby (príprava základov), toto budete môcť začať robiť až keď budete mať právoplatné stavebné povolenie.


Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať. Na pozemku pri rodinnom dome si chceme postaviť drevený záhradný domček, ktorý by bol len položený za zámkovú dlažbu o rozmeroch 4x6 m. Potrebujeme ohlásiť drobnú stavbu? Musí byt následne táto drobná stavba zaznačená na katastrálnej mape?

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.06.2022)

Dobrý deň,
ak bude domček pripojený na siete, čo predpokladám, tak áno. Jedná sa v takom prípade o drobnú stavbu (nakoľko je rozloha do 25 m2).


Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca] (Správne právo)

Dobrý deň,
prosím Vás v zásielkovom shope som si kúpila typizovaný plechový záhradný domček 340x319 m.
Aby nám neuletel, chceme ho k zemi pripevniť-prišroubovať k betónovým pätkám. Od susedovho plota je vzdialený 1,2 m, má sedlovú strechu s najvyšším bodom 2,1 m. Prosím Vás, musím zmontovanie tohto domčeka ohlásiť? Veľmi pekne ďakujem
S pozdravom Ľubica

Odpoveď: Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.03.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že nie je podstatné to, že ste kúpili typizovaný záhradný domček určitých rozmerov, ani že bude len prišrubovaný k bet. pätkám. Z hľadiska ust. stav. poriadku vedneá stavba, aj keď ide len o jej poskladanie na Vašom pozemku, je potrebné ohlásenie stavebnému úradu v zmysle ust. § 57 strav. poriadku :

"Ohlásenie stavebnému úradu
(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 p ísm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.
(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu."

Aj keď spúhlas suseda na umiestnenie stavby záhradného domčeka ako drobnej stavby nepotrebujete, treba dodržať ust. § 6 vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré znie nasledovne :

"Odstupy stavieb
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel."
 
Odporúčame umiestnenie záhradného domčeka realizovať tak, aby  sused nebol obmedzneý v užívaní svojho pozemku /tienenie, odkvapová voda aby nezasahovala sede. pozemok a pod./, resp. priamo osloviť suseda, aby nedošlo v budúcnosti k rozporom medzi Vami, keďže vyššie uvedené ustanovenie vyhlášky chráni obidve strany, Vás aj suseda. V každom prípade treba splniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle stav. poriadku voči stav. úradu /obec/.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ohlásenie drobnej stavby? [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku