Drobná stavba Ohlásenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košický
Odpovedá: Advokátka
Odpovedané dňa: 12. 8. 2017

Otázka: Drobná stavba Ohlásenie

Dobrý deň. Prednedávnom som si kúpila pozemok oproti môjmu domu, na ktorom plánujem postaviť drevený prístrešok na auto. Dočítala som sa, že na drobné stavby do 25m2 sa nevyžaduje stavebné povolenie, ale postačí oznamovacia povinnosť príslušnému úradu. Nakoľko je to môj prípad, počítala som s tým, že oznamovacia povinnosť postačí. Pani z úradu mi však neprestajne opakovala, že na tento druh stavby potrebujem projekt vypracovaný kvalifikovanou osobou. Argumentovala tým, že sa v bezprostrednej blízkosti tohto dreveného prístrešku nenachádza žiadna pevná stavba, teda môj rodinný dom. Ten je totiž oproti, a od pozemku, na ktorom chcem vybudovať prístrešok je oddelený verejnou komunikáciou. Avšak mne sa to nejako nezdá. Je to v tomto prípade problém a je naozaj nutný projekt tejto stavby? Je to nákladná záležitosť, a preto by som chcela vedieť, či je naozaj potrebná ako sa ma to pani na úrade snažila horlivo presvedčiť. Ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Dobrý deň,

na vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

I.  ZÁKLADNÁ PRÁVNA ÚPRAVA

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

 

II.  STAVBY

1./  Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 stav. por.)

 

Zákon ďalej stanovuje pri ktorých stavbách nie je potrebné ani stav. povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu (napr. : banských stavbách a dielach pod povrchom,  pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, pri krátkodobých prenosných zariadeniach, osvetlenie budov, pri scénických stavbách pre film a televíziu, atď.)

 

 

 

III.  OHLÁSENIE STAVEBNÉMU ÚRADU

Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

V prípade, ak ide  o jednoduchú stavbu uvedenú v  ust. § 55 ods. 2 písm. a), stavebník pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.  

 

Ust.  § 55 odst. 2 písm. a) stav. poriadku  hovorí o nasledovných stavbách :

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa §  139b)  sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

 

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie ,

(drobné stavby podľa  § 139   stav. por.   sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie :  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

 

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

 

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. (ďalšie druhy stavieb nepíšeme, lebo nie sú podstatné pre riešenie nášho problému).

 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa  § 55 ods. 2 písma a) /viď vyššie/  k písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, plus upozorní na povinnosť upozorní na povinnosť dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné  STN.

 

IV. ROZBOR OTÁZKY

Zamestnankyňa úradu zrejme vychádzala z toho, že prístrešok na auto (drobná stavba, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe)  je na druhej strane cesty, a nie pri vašom dome. Z uvedeného dôvodu hovorila aj o tom, že v  blízkosti budúceho prístrešku nie je žiadna pevná stavba, ku ktorej by sa to dalo naviazať v zmysle stav. poriadku (doplnková funkcia k hlavnej stavbe).  Je celkom logické, keď zákon hovorí o doplnkovej funkcii k hlavnej stavbe, že táto nebude  na druhej strane verej. komunikácie. Zamestnankyňa Vám chcela skôr pomôcť.

 

V tom ale problém nevidíme.

Pýtate sa na projektovú dokumentáciu, ktorá predstavuje veľkú finančnú položku.

Tu platia  ust. vyhl. č. 453/2000 Zb. z., na ktorú Vás zamestnankyňa neupozornila, a v jej ust. § 5, ktorý je vykonávacím predpisom k ust. § 57 stav. poriadku, sa hovorí :

"Ohlásenie drobnej stavby obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b) účel, rozsah a miesto stavby,

c) druh a parcelné číslo pozemku podľa katastra nehnuteľností,1)

d) ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby,

e) ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti.

 

K ohláseniu drobnej stavby sa pripojí

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

V. ZÁVER

Všetky vyššie uvedené podklady a doklady, ktoré je potrebné vyplniť sú zrozumiteľné. Pokiaľ ide o jednoduchý situačný nákres a techn. popis nejedná sa o projekt. dokumentáciu, ale o znázornenie stavby v teréne, nákresy - pohľady spredu, z bočnej strany, uvedenie rozpisu a druhu materiálov, druh spevneného základu, použitý materiál na spoje, že v objekte nebude elektrina, lebo by ste potrebovali povolenie. Uvedené podklady nemusí robiť projektant, viete  ich zabezpečiť aj svojpomocne prípadne viď aj nákresy už realizovaných stavieb.

Stavbu budete zrejme realizovať svojpomocne, preto je potrebné vyhlásenie kvalifikovanej osoby o tom, že  bude  zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby. 

Podľa ust. §  44 stav. poriadku   pri realizácii drobných stavieb  svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.  Teda aj stavebník sám môže robiť odborné vedenie ak má príslušné vzdelanie. Ide tu hlavne o bezpečnosť realizácie stavby. 

Predpokladáme, že na vidieku je množstvo domov a  hádam aj stavbárov.

 

 

Dúfame, že sme vám pomohli.

Môžete nám aj následne dať vedieť, ako ste na úrade dopadla.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
V máji som podal ohlásenie drobnej stavby na stavbu murovaného hospodársko priestoru 21 m2. Obec nemala námietky, stavbu som zrealizoval. V auguste som požiadal o búracie povolenie na zbúranie hlavnej stavby (starý rodinný dom), dokladoval vyjadrenie životného prostredia atď. - obec vyhovela. Následne som hlavnú stavbu kompletne zbúral, drobná stavba ostala. V blízkej dobe plánujem stavať na pozemku nový rodinný dom.
Lenže teraz mi na pozemku samostatne stojí drobná stavba.
Je táto stavba na pozemku legálne ? Nakoľko ta drobná stavba v súčastnosti neplní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe. Nie je potrebné stavebné konanie na tu drobnú stavbu ?
Vedeli by ste mi poradiť?

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň,

ak stav. úrad nemal námietky k ohlásenej drobnej stavbe, túto ste postavili, nie je dôvod na to, aby ste žiadali o stav. povolenie len z dôvodu, že starý RD ako hlavná stavba bol zbúraný.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň

Chcem si vydláždiť priestor pred rodinným domom cca 100m2.
Potrebujem na to oznámenie drobnej stavby.

Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2020)

Dobrý deň, každá stavba, stavebná činnosť môže byť vykonaná iba na základe stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia, s ktorým vyjadrí stavebný úrad súhlas. Vami uvedená činnosť nespadá pod ustanovenie § 56 Stavebného zákona, kedy sa nevyžaduje ani ohlásenie, ani stavebné povolenie. Na druhej strane je však pravdou, že v mnohých prípadoch z praxe sa stáva, že vlastníci nehnuteľností podobné práce vykonávajú bez akéhokoľvek ohlásenia stavebnému úradu. V prípade, že by podal voči nim niekto podnet, môže im hroziť pokuta za porušenie povinnosti ohlásiť túto stavebnú činnosť. Preto odporúčame, aby ste stavebnému úradu ohlásili úmysel vykonať tieto práce, s jednoduchým náčrtom časti pozemku, ktorá sa má vydláždiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, kúpil som pozemok v záhradkárskej oblasti "záhrada, parcely registra C" a až potom som sa dozvedel (bolo mi to zatajene), že pozemok je v ochrannom pásme verejnoprospešnej stavby 2x VN 110 kV, nachádza sa v ochrannom pásme lesa a taktiež je navrhované v tesnej blízkosti záujmového pozemku vybudovanie záchytnej priekopy. Je to v katastri Bratislava - Dúbravka.
Prosím Vás je možné si na takomto pozemku postaviť nejakú jednoduchú stavbu, prípadne nejakú inú (mobilný dom). Aký mám zvoliť postup, aké úrady obehať ?
Pre doplnenie: v trase, ktorá je plánovaná už stoja niektoré budovy a minimálne jeden rodinný dom. Tento plán je že vraj už dlhé roky a nič sa nezmenilo (nevie sa kedy sa bude stavba VN realizovať, ak sa vôbec niekedy bude). Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.01.2020)

Dobrý deň, 
vo veci odporúčame  pred spracovaním samotného projektu stavby kontaktovať prísl. stavebný úrad - M.Č. Bratislava Dúbravka, ako aj Západoslovenskú distribučnú a.s., na stránke ktorej spoločnosti nájdete aj postup /https://www.zsdis.sk/Uvod/Domacnosti/Nove-pripojenie/Stavebne-povolenie/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu ako mám postupovať. Môj manžel je vlastníkom RD. 2/8 majú jeho brat a sestra. Chceme si postaviť pri RD garáž a musíme ohlásiť ako drobnú stavbu. Mám pocit, že so súrodencami sa nedá dohodnúť. Potrebujeme aj ich súhlas alebo to vieme urobiť aj bez neho ? Ďakujem za skorú odpoveď Lucia.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že RD je v podielovom spoluvlastníctve, z čoho však automaticky neznamená, že aj pozemok je v podiel. spoluvlastníctve.
Ak je pozemok vo vlastníctve výlučne vášho manžela, potom problém ohľadom ohlásenia drobnej stavby nie je.
Ak je pozemok v podiel. spoluvlastníctve so súrodencami manžela ako uvádzate v otázke, potom existuje niekoľko riešení :
1./ Uzatvorenie zmluvy o nájme v podiele zodpovedajúcom podielu brata a sestry zo zastavenej plochy stavby garáže, napr. pri ploche 32 m2 je podiel 2/8 = 8 m2, a to za primeranú náhradu,
2./  uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene v rovnakom rozsahu ako v bode 1. rovnako za náhradu,
3./ vytvorenie samostatnej parcely na garáž od vášho vlastníctva, k čomu však budete potrebovať geom. plán na odčlenenie tejto časti pozemku garáže a následne uzatvorenie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, samozrejme za náhradu.  Na geom. odčlenenie dotknutej časti pozemku budete potrebovať súhlas podiel. spoluvlastníkov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň.
Ako mám postupovať, keď si chcem ku kôlni, ktorá ma rozmer 5mx3m, pristaviť prístrešok na auto o rozmeroch 4mx3m. Stačí mi podať ohlásenie stavby na Obecný úrad? Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.09.2019)

Dobrý deň prajem,

podľa § 55 ods. 2 písm.  b) Stavebného zákona 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

Nakoľko sa podľa môjho názoru bude jednať o tzv. drobnú stavbu, postačuje stavebnému úradu ohlásenie, ku ktorému je potrebné pripojiť jednoduchý situačný nákres.

Paragraf 57 ods. 1 Stavebného zákona upravuje postup ohlásenia: Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. 

​​​​​​


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, hranica môjho pozemku je ukončená susedovým domom. Rad by som si postavil na pozemku malú kanceláriu cca 4 m2 a rad by som zistil, či je možné túto novú stavbu umiestniť hneď vedľa susedovho domu bez priestoru medzi stavbami, v podstate by sa pristavilo k susedovmu domu. Zo susedom je to v poriadku, ten s tým nemá problém. Otázka je, že, či je to právne možné. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.09.2019)

Dobrý deň, 
podľa ust. stav. poriadku bude potrebné plánovanú drobnú stavbu ohlásiť stavebnému úrad v súlade s ust. § 57 stav. poriadku.
Stavbu môžete uskutočniť  len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. 

Podľa ust. § 45 ods. 4 vyhl.č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu platí, že "na pozemku rodinného domu sa môže umiestniť drobná a jednoduchá stavba, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe alebo slúži na podnikanie. V tomto prípade sa stavba umiestni tak, aby svojím vzhľadom a účinkami na okolie nezhoršovala obytné a životné prostredie a podľa charakteru podnikania spĺňala aj požiadavky na dopravnú obsluhu a parkovanie."

Cit. vyhláška Vami uvedený prípad nerieši, len v ust. § 6 uvádza, že "vzájomné odstupy stavieb (naša poznámka : zákon nešpecifikuje druh stavby - stavba, na ktorú je poterbné stav.povolenie, drobná stavba) musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia. 
Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel."


Odporúčame podať ohlásenie drobnej stavy stav. úradu s prílohou a to písomným potvrdením o súhlase suseda, že proti umiestneniu stavby v rozsahu a s rozlohou tak ako uvádzate v otázke nemá námietky. Bude vecou posúdenia stav. úradom ako vo veci rozhodne, najmä vzhľadom na okolnosť, že Vaša stavba bude bezprostredne "nalepená" na stavbu suseda, teda či nedôjde k tomu, že sused bude mať značne sťažený prístup k svojej stavbe.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem si zhotoviť samostatný vchod na prvé podlažie rodinného domu pomocou oceľových schodov a nových vchodových dverí, ktoré nahradia súčasne okno. Nad vchodovými dverami by som chcela menšiu striešku. Schody vyhotoví firma na to určená, ostatné práce budú realizované svojpomocne. Schody budú viesť z prednej strany rodinného domu na trávnatý povrch pred chodníkom.
Moje otázky sú:
1. Aké povolenia budeme na túto realizáciu potrebovať?
2. V prípade, že sa bude okno meniť na vchodové dvere, bude potrebné posúdenie statika ?
Za odpovede vopred ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2019)

Dobrý deň, 
keďže vo Vami uvedenom prípade dôjde pri stavebných úpravách aj k z zmene vzhľadu stavby a zasiahne sa aj do nosných konštrukcií, v súlade ust. § 55 a nasl. stav. poriadku budete potrebovať stavebné povolenie.

Vyplýva to z ust. § 55 ods. 2 stav. poriadku :

"Ohlásenie stavebnému úradu postačí

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti; atď. "

Sme názoru, že ohľadom zásahov do nosnej konštrukcie budete potrebovať statický posudok, k čomu sa Vám vyjadrí samotný projektant navrhovanej zmeny stavby v zmysle s STN EN 1991-1 EUROKOD1 Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, pred nedávnom som si kúpila rodinný dom a je tu prístavba, ktorá nie je zapísaná na katastri geodet mi povedal, aby som si vypísala žiadosť o vyhlásení respektívne o oboznámení na obecný úrad o drobnej stavbe. Vedeli by ste mi poradiť ako to napísať ? Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň, 

z otázky nie je jasné o akú prístavbu ide, či na ňu bolo potrebné stavebné povolenie alebo len ohlásenie stavebnému úradu podľa ust. stavebného poriadku.

Ak prístavba bola postavená pred rokom 1976, o čom zrejme hovoril aj geodet, potom myslel na ust. § 46 ods. 7 zákona o katastri nehnuteľností, ktoré znie nasledovne :

"Pri zápise stavby alebo podzemnej stavby do katastra, ku ktorej kolaudačné rozhodnutie alebo užívacie povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. októbrom 1976, sa predkladá oznámenie obce, kedy bola stavba alebo podzemná stavba skolaudovaná alebo daná do užívania, aké súpisné číslo jej bolo určené a kto bol jej stavebníkom podľa kolaudačného rozhodnutia alebo užívacieho povolenia; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v oznámení obce ako stavebník."

Ak by sa nejednalo o uvedený prípad je treba napísať na obec a stavbu ohlásiť prípadne podať žiadosť o stavebné povolenie v súlade s ust. §  55 stavebného poriadku. Na obecnom úrade prípadne na internetovej stránke obce nájdete aj príslušné tlačivá. Keďže ste nehnuteľnosť kúpili teraz, je treba žiadať  predávajúceho, aby Vám poskytol všetky doklady k stavbe.

Možnosťou je v súlade s ust. Obč. zákonníka uplatniť práva zo zodpovednosti za vady :

" § 596 : Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597 

(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598 : Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Ide o to, aby predávajúci znášal náklady na zápis časti nehnuteľnosti prípadne správne poplatky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Na pozemku mám murovanú hospodársku budovu s pevným základom rozmerovo nepresahujúc 25m², ktorú by som rád zrekonštruoval najlepšie však s tým, že by sa použilo nové murivo na pôvodný základ. Čo by som potreboval na takéto úpravy? Projekt a stavebné povolenie alebo stačí ohláška, prípadne ešte nejaké povolenia?

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,

na opravu a úpravu drobnej stavby postačí, keď zmeny ohlásite príslušnému stavebnému úradu.

K ohláseniu drobnej stavby potrebujete:

a) doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,

b) jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,

c) jednoduchý technický opis stavby,

d) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

 

Právna úprava drobných stavieb, na ktorú sa pýtate vo svojej otázke podlieha ustanoveniam ďalej uvedených právnych predpisov a to 

zák. č. 50/1976 Zb.z. o stavebnom konaní

- vyhl. č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a

- vyhl. č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách (§ 54 stav. por.)

Stavebník pri ohlásení stav. úradu je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K ohláseniu drobnej stavby stavebník musí pripojiť jednoduchý situačný výkres.

Ust.  § 55 odst. 2 písm. stav. zákona hovorí o nasledovných stavbách :

a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí (jednoduché stavby podľa §  139b)  sú bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, oporné múry, stavby na individuálnu rekreáciu, prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska atď.)

b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie ,

(drobné stavby podľa  § 139   stav. por.   sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie :  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, úschovne bicyklov, atď.)

c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;

d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, atď. 

Stavebník následne môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Drobná stavba Ohlásenie (Iné oblasti práva)

Stavebné právo Dobrý deň, ako postupovať, ak som si dala zhotoviť závesný balkón, ten už je skolaudovaný a chceli by sme si dať striešku. Mám projekt, ale stavebný úrad chce, aby som vybavovala stavebné povolenie, plus vyjadrenie z úradu pre životné prostredie, vyjadrenie z RÚVZ, aj od požiarnikov. Ide o bytovku. Mesto prijalo nové VZN, podľa, ktorého musíme zvolať domovu schôdzu, získať súhlasne podpisy všetkých majiteľov bytov(44), zistiť, kto z nich si chce dať v budúcnosti závesný balkón, potom mám dať zhotoviť projekt a statický posudok, kde statik určí, ktoré byty si môžu balkón dať. Samozrejme, mám to aj zaplatiť. Príde mi to totálne mimo logiku, keďže balkón už mám a chcem si dať len striešku, ktorá je po bokoch prizvarená k zábradliu a horná časť je prichytená k obvodovému múru. Dá sa to aj cez ohlásenie drobnej stavby ? Bývam v SL. Ďakujem.

Odpoveď: Drobná stavba Ohlásenie

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.05.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že závesný balkón máte skolaudovaný, t.j. stavebné povolenie bolo vydané.

Teraz chcete závesný balkón zastrešiť a stavebný úrad Vám určil podmienky ako uvádzate v otázke.

Zo žiadneho predpisu nevyplýva to, aby mesto Vám ako stavebníkovi mohlo určiť podmienku predložiť statický posudok, vyjadrenia požiarnikov, RÚVZ a ost. ohľadom balkónov, ktoré budú prípadne chcieť postaviť vlastníci ostatných bytov,  a súčasne tieto náklady aj zaplatiť.

V otázke uvádzate kotvenie striešky balkóna, s tým, že táto bude ukotvená k obvodnému múru, ktorý však podľa zákona o vlastníctve bytov predstavuje spoločné časti domu a z uvedeného dôvodu stavebný úrad žiada súhlas vlastníkov bytov.

Citujeme z ust. zákona o vlastníctve bytov :

"§ 2 ods. 4 :  Spoločnými časťami domu sa na účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

§ 14b/ : (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o .....

m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak, ... "

Mesto Stará Ľubovňa vydalo usmernenie k výstavbe balkónov z toho dôvodu, aby vzhľad bytových domov zodpovedal aj určitým architektonickým a estetickým kritériam predstavám a pravidlám, teda aby  bytové domy tvorili určitý harmonický celok a balkóny v jednotlivých bytoch neboli odlišné a neustále dochádzalo k narušovaniu bytov. domu /fasády/ ako celku.

Odporúčame vo veci podať ohlásenie stav. úradu na ohlásenie drobnej stavby - zastrešenie balkóna, keďže ako píšete v otázke, balkón je skolaudovaný a k ohláseniu pripojiť aj súhlas správcu bytového domu. Keďže, ako uvádzate v otázke má dôjsť k zásahu do obvod. múru bytového domu, možno riešením by bolo, aby ukotvenie striešky bolo technicky riešené tak, aby nedošlo k zásahu do obvod. múru byt. domu, ale to už je vec technická.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk