Máte
otázku?

Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomenine nosa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomenine nosa

Dobrý deň. Chcem sa opýtať na jednu záležitosť. Dňa 3.11.2016 som bol v jednom podniku v našom okrese a dostal som sa do konfliktu so svojim starším bratrancom. Vymenili sme si názory a nakoniec som ho udrel päsťou do nosa, pravdepodobne som mu ho zlomil. Avšak, on mi odpovedal kopol do hrudníka, čím naša hádka skončila. Chcem sa opýtať, čo ma čaká, ak by ma nahlásil na políciu? S ním sa nedá dohodnúť a očakávam, že ma nahlási. Ďakujem.

Odpoveď: Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomenine nosa

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné konštatovať, že slovenský právny poriadok rozlišuje medzi viacerými stupňami ublíženia na zdraví. Drobné ublíženie na zdraví (bližšie v zákone o priesupkoch nevymedzené) je priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu a vyšší stupeň ublíženia na zdraví ako drobné ublíženie na zdraví je trestným činom.

Ak ide hoci aj o úmyselné ublíženie na zdraví iného, ale toto ublíženie nedosiahne stupeň potrebný na to, aby bolo považované za trestný čin ublíženia na zdraví, pôjde spravidla o priestupok. Za priestupok možno uložiť len nasledovné sankcie: pokarhanie, pokutu, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci.

V prípade, ak intenzita poškodenia zdravia bude vyššia ako "drobné ublíženie na zdraví", pôjde o poškodenie zdravia, ktoré je už chránené prostriedkami trestného práva. Konkrétne, zdravie je proti vyššej miere poškodenia ako je len drobné poškodenie chránené primárne prostredníctvom trestného činu ublíženia na zdraví. Ublížením na zdraví sa v trestnom práve rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

V zmysle judikatúry sa za ublíženie na zdraví považuje porucha zdravia poškodeného, ktorá mu sťažuje obvyklý spôsob života alebo výkon obvyklej činnosti po dobu okolo siedmich dní, avšak neplatí to absolútne. Súdy sa pri posudzovaní konkrétneho poškodenia zdravia ako ublíženia na zdraví z hľadiska trestného práva neriadia mechanicky len kritériom dĺžky pracovnej neschopnosti alebo doby trvania poruchy zdravia, ale hodnotia všetky okolnosti, predovšetkým povahu poruchy, akými príznakmi sa porucha prejavovala, ktorý orgán alebo ktorá funkcia bola narušená, aká bola bolestivosť poranenia a jej intenzita, aké lekárske ošetrenie si poranenie vyžiadalo a do akej miery porucha zdravia narušila obvyklý spôsob života poškodeného, vrátane toho, či a na akú dobu ho vyradila z pracovného procesu (napr. judikát R 16/1986, B 52/5/1972 či NR 2 Tz 32/1973).

Či bude v danom prípade možno udretie do tváre, v dôsledku ktorého došlo k zlomenenine nosa, považovať za ublíženie na zdraví ktoré je trestným činom, alebo len drobným ublížením na zdraví, ktoré je priestupkom, bude teda závisieť od súhrnného posúdenia všetkých uvedených kritérií. 

Podľa trestného poriadku je poškodeným každý, komu bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené alebo ohrozené jeho iné zákonom chránené práva alebo slobody. Z hľadiska tejto defínice je aj každý, na kom bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví, v trestnom konaní v postavení poškodeného. Jedným z práv poškodeného v trestnom konaní je právo uplatniť si nárok na náhradu škody, a to v tzv. adhéznom konaní, ktoré splýva s trestným konaním, najmä pokiaľ ide o dokazovanie výšky, resp. rozsahu škody. V prípade spôsobenia škody na zdraví sa v adhéznom konaní odškodňujú okrem iného nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj preukázaná strata na zárobku.

Právna kvalifikácia Vami opísaného skutku (teda posúdenie či ide o trestný čin alebo priestupok) bude závisieť od všetkých vyššie uvedených kritérií, ktoré nie je možné bez poznania podrobností daného prípadu objektívne zhodnotiť. 

Okrem uvedených trestných sankcií (či už v prípade, že ide o priestupok alebo trestný čin) si rovnako môže voči Vám (ak sa preukáže, že ste sa dopustili uvedeného skutku, uplatniť náhradu škody, ktorá bola poškodenému daným skutkom spôsobená (náhrada škody na zdraví zahŕňa nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj stratu na zárobku).

Rovnako je možné, že aj skutok Vášho bratranca voči Vám by bol kvalifikovaný ako priestupok či trestný čin (to závisí od konkrétnych okolností daného prípadu). Ak by preto aj Váš bratranec podal trestné oznámenie v danej veci, môžete urobiť to isté pre skutok, ktorý spáchal Vám.

Trápi vás "Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomenine nosa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Ublíženie na zdraví spočívajúce v zlomenine nosa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.