Máte
otázku?

Záznam o priestupku - krádeži


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Záznam o priestupku - krádeži

Dobrý deň, keď som mala 16 tak som mala zle obdobie a ukradla som v obchode tričko. Zastavili ma a dostala som blokovú pokutu 10 e a záznam -chcem sa spýtať, či sa vymaze v 18 veku, a či príde domov aj dáky list a aké sú následky toho do budúcna. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

Dobrý deň,

z Vami uvedeného skutkového stavu vyplýva, že Vaša krádež bola právne kvalifikovaná ako priestupok, za ktorý Vám bola uložená sankcia - peňažná pokuta.

Záznam o spáchaní uvedeného priestupku sa nezapistuje do registra trestov - v ňom sa evidujú len záznamy o trestných konaniach (nie o priestupkových) a záznamy o uložených trestoch v týchto konaniach.

Ak ste sa preto doteraz nedopustili žiadneho tresného činu, nemáte v registri trestov evidovaný žiadny záznam.

Nakoľko je Vaše priestupkové konanie skončené (ukončilo sa uložením blokovej pokuty), nie je dôvod, aby Vám chodili k tomuto konaniu ďalšie záznamy.

Jediným následkom Vášho priestupku by bolo to, že ak by ste spáchali ďalšiu krádež v lehote 12 mesiacov od uloženia blokovej pokuty, dopustili by ste sa už trestného činu krádeže (nielen priestupku, a to bez ohľadu na hodnotu takto ďalšej ukradnutej veci).

Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa spýtať, keď som mala 15 spáchala som priestupok s krádežou. Dostala som 10e pokutu. Zapísal sa mi ten priestupok niekde? Vyhrážali sa mi vtedy, že mi to môžu poslať aj na školu. Ostane mi to už navždy alebo sa to po čase vymaze.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 01.05.2022)

Dobrý deň,
áno, vedie sa evidencia priestupkov, avšak tá sa zo zákona zahladzuje po uplynutí 5 rokov. Ak teraz máte 20-21 rokov, evidencia priestupkov by už mala byť čistá. 


Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň,
Mám otázku. Môj druh bol odsúdený na 16mesiacov, ale mu dali podmienecný odklad 2 roky a počas tej skúšobnej doby spáchal krádež a je vo výkone trestu, že, či potom mu premenia tu podmienku, alebo nie, keď je vo výkone trestu?

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 18.10.2021)

Dobrý deň,
pri takto spáchaných trestných činoch dochádza jednak k tomu, že je páchateľ odsúdený za aktuálny skutok, ktorý spáchal (ak je totiž spáchaný skutok počas plynutia skúšobnej doby, nie je možné uložiť opätovne podmienečný trest). Zároveň mu však zrejme premenia podmienku, nakoľko v skúšobnej dobe spáchal ďalší trestný čin. Preto okrem už uložených 16 mesiacov, mu bude uložený ďalší trest za nový skutok (krádež). Oba tresty si bude musieť vykonať.


Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý večer, dnes som spravila veľkú hlúposť, v nákupnom centre som najprv v new yorkeri ukradla 2 tielka jedny kraťasy tam ma nechytili išla som do ďalšieho obchodu a tam som zobrala okuliare a peňaženku hodnota veci dokopy je asi 21e chytili ma a zistili sa aj tie veci z prvého obchodu predavačky zavolali policajtov zobrali ma na stanicu spísali niečo kde sa písal celý dej toho ako to prebiehalo dali mi sek a pokutu 30e, ktorú mám zaplatiť do 15 dni. Mám 18 rokov chcem sa spýtať príde mi papier domov? Alebo ako sa to bude ďalej riešiť zaplatím pokutu a je všetko vybavené? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 19.07.2020)

Dobrý deň,
ak táto vec bola vybavené v tzv. blokovom konaní (vzhľadom na to, že Vám dali bloček na úhradu pokuty 30,- €), tak Vám nič nebude domov doručené.

Správne konanie by pokračovalo jedine v prípade, že by bola vec riešená inak, prípadne, že by ste neuhradili pokutu.

Tento priestupok však bude evidovaný na okresnom úrade vo Vašej karte priestupkov, a to nasledujúcich 5 rokov.


Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?

Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa Vás opýtať, že keď mám 16 rokov, išla so mnou mama do obchodu a sme podvádzali ceny, chytili nás a dali nám pokutu 20e a zapísali nás. Chcem sa opýtať, že, či sa ten zápis vymaze, a že, či to ovplyvňuje bezúhonnosť.
Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 04.04.2020)

Dobrý deň,

uhradením pokuty v blokovom konaní sa vec považuje za vybavenú. Pokuty uložene v blokovom konaní sa nezaznamenávajú do registra trestov.


Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Dobrý deň. Mám na Vás jednu otázku. Za odpoveď vopred ďakujem. Chcem sa opýtať, či som sa dopustil krádeže, ak mi známy dal proti mojej vôli
kapsičku, ktorú na mňa zavesil a odišiel preč, ktorej obsah nepoznám, (vraj tam mal doklady, peniaze a mobil, čo nie je nijako potvrdené, že sa to tam nachádzalo). No stalo sa to, že v ten večer ma okradli, zobrali mi peňaženku, kde som mal doklady a mobil + jeho kapsičku. Chcem sa opýtať akého priestupku som sa dopustil, a či ma za to čaká trest. Ďakujem ešte raz za odpoveď.

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 07.02.2020)

Dobrý deň prajem,

ak Vám dal kapsičku dobrovoľne a tú Vám následne niekto ukradol, spolu s Vašimi vecami, tak v takom prípade ste sa Vy krádeže nedopustili. Neviem, či ste to oznámili na polícii, pretože to by Vám pomohlo k obhajobe. V trestnom práve (aj priestupkovom) platí zásada in dubio pro reo, teda v pochybnostiach v prospech vinníka. Ak nie je bez pochýb preukázané, že ste kapsičku, či jeho veci vzali Vy, nemôžu Vás podľa môjho názoru potrestať za trestný čin, či priestupok. Ak začne konanie, je potrebné sa brániť včas podanými opravnými prostriedkami (sťažnosť/odvolanie) a namietať to, že nie sú naplnené znaky priestupku proti majetku, ani krádeže.


Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Záznam o priestupku je evidovaný na polícii, nemôže sa stat, že sa jeho obsah dostane na verejnosť ? Alebo je to zákona nemožné?

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 24.11.2018)

Dobrý deň, 
predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Záznam o spáchaní priestupku sa nezapisuje do registra trestov - v ňom sa evidujú len záznamy o trestných konaniach (nie o priestupkových) a záznamy o uložených trestoch v týchto konaniach.

Ak ste sa preto doteraz nedopustili žiadneho trestného činu, nemáte v registri trestov evidovaný žiadny záznam.

2./ Podľa zákona o priestupkoch správny orgán, ktorý je príslušný prejednať priestupok vrátane jeho prejednania v blokovom konaní, vedie evidenciu priestupkov. Ústrednú evidenciu priestupkov vedie ústredný orgán štátnej správy do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti zakladajúcej priestupok.

Evidencia priestupkov sa vedie na účely

a) trestného konania,

b) civilného procesu alebo správneho konania,

c) osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti fyzickej osoby.

Údaje z evidencie priestupkov sa poskytujú

a) osobe uvedenej v evidencii,

b) súdom,

c) orgánom činným v trestnom konaní,

d) orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona,

e) iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon,16)

f) súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov.

Orgán, ktorý vedie evidenciu priestupkov, likviduje údaje z evidencie priestupkov podľa odseku 3 po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priestupku alebo od zaplatenia pokuty v blokovom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Evidencia priestupkov je neverejná.

3./ Pokiaľ Vám bola uložená pokuta na základe základe porušení zákona o cestnej premávke v priestupkovom konaní, tu platí podľa cit. zákona, že orgán PZ, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel. Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti. 

Súčasne platí, že inej osobe poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka, teda len na základe Vášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Z uvedeného vypláva, že aj Vy môžete požiadať o informáciu, aký záznam máte v evidencii priestupkov.

Odpoveď na Vašu otázku, je nie, nemôže sa dostať na verejnosť zmysle toho, aby bola táto skutočnosť všeobecne známa.


Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?

Podotázka: Záznam o priestupku - krádeži (Trestné právo)

Ako zistím kedy mi končí podmienka, za krádež v obchode?

Odpoveď: Záznam o priestupku - krádeži

(odpoveď odoslaná: 21.08.2018)

Dobrý deň,

uvedené môžete zistiť z rozhodnutia, ktorým Vás súd odsúdil a uložil trest. Ak trest podmienečne odložil, musel určiť aj skúšobnú dobu. Na základe toho dokážete určiť, kedy Vám končí podmienka. Potom, musí súd rozhodnúť o tom, že ste sa osvedčili. Ak tak rozhodne, bude sa na Vás hľadieť, ako na neodsúdeného.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Záznam o priestupku - krádeži" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku