Máte
otázku?

Fyzické napadnutie a náhrada škody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Fyzické napadnutie a náhrada škody

Dnes ma v práci napadol kolega. Mám nejaké šance na podanie trestného oznámenia a vymáhanie odškodnenia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a náhrada škody

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že nie každé napadnutie bude napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu. Kvalifikácia napadnutia bude predovšetkým závisieť od toho, či Vám bolo napadnutím aj ublížené na zdraví (a ak áno, tak v akej intenzite) alebo nie.

Ak Vám napadnutím bolo ublížené na zdraví je potrebné rozlišovať medzi viacerými stupňami ublíženia na zdraví. 

Ak bolo napadnutím spôsobené len drobné ublíženie na zdraví (to je také, ktoré nenapĺňa nižšie popísané znaky ublíženia na zdraví, ktoré je trestným činom), pôjde spravidla o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu (podľa § 49 ods. 1 písm. d) Zákona o priestupkoch). O priestupok proti občianskemu spolunažívaniu pôjde aj vtedy, ak by Vám fyzickým napadnutím nebolo ublížené žiadnym spôsobom na zdraví. Uvedený právny záver vyplýva z toho, že znaky skutkovej podstaty priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) Zákona o priestupkoch naplní ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie jedným z nasledujúcich spôsobov: vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. Uvedené ustanovenie teda chráni občianske spolunažívanie, za ktoré judikatúra označuje súhrn pravidiel správania, ktorých dodržanie nad rámec právnych noriem je podľa všeobecného názoru a presvedčenia nevyhnutnou podmienkou pokojného, usporiadaného, riadneho spolunažívania osôb v danom mieste, čase a situácii (rozhodnutie NS SR z 23.03.2007, sp. zn. 1Ds/1/2007). Na základe uvedeného možno aj úmyselné napadnutie inej osoby (hoci bez spôsobenia fyzickej ujmy).

V priestupkovom konaní je možné uplatniť len majetkovú škodu s tým, že ak bude v priestupkovom konaní zistený páchateľ priestupku a spoľahlivo zistená výška majetkovej škody poškodeného, bude vinnému v prípade, že dobrovoľne majetkovú škodu nenahradí, uložená povinnosť nahradiť túto škodu. Majetkovou škodou sa pritom rozumejú aj majetkové hodnoty (majetok - napr. finančné prostriedky), ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby bola vec uvedená do predchádzajúceho stavu. Oznámiť skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný priestupok môžete napr. na Policajnom zbore SR. Na uvedenom orgáne môžete rovnako podať trestné oznámenie, pričom tieto orgány by následne na základe vykonaného vyšetrovania resp. objasňovania veci mohli vec postúpiť príslušnému orgánu, a to či už z dôvodu, že ide o trestný čin (ak bolo podané oznámenie o priestupku) resp. z dôvodu, že ide o priestupok (ak bolo podané trestné oznámenie). Môžete preto napr. podať trestné oznámenie aj vtedy, ak ide o priestupok, s tým, že ak skutok príslušný orgán inak posúdi, sám vec postúpi na prejednanie veci ako priestupku.

V prípade, ak intenzita poškodenia zdravia bude vyššia ako "drobné ublíženie na zdraví", pôjde o poškodenie zdravia, ktoré je už chránené prostriedkami trestného práva. Konkrétne zdravie je proti vyššej miere poškodenia ako je len drobné poškodenie chránené primárne prostredníctvom trestného činu ublíženia na zdraví. Ublížením na zdraví sa v trestnom práve rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

V zmysle judikatúry sa za ublíženie na zdraví považuje porucha zdravia poškodeného, ktorá mu sťažuje obvyklý spôsob života alebo výkon obvyklej činnosti po dobu okolo siedmich dní, avšak neplatí to absolútne. Súdy sa pri posudzovaní konkrétneho poškodenia zdravia ako ublíženia na zdraví z hľadiska trestného práva neriadia mechanicky len kritériom dĺžky pracovnej neschopnosti alebo doby trvania poruchy zdravia, ale hodnotia všetky okolnosti, predovšetkým povahu poruchy, akými príznakmi sa porucha prejavovala, ktorý orgán alebo ktorá funkcia bola narušená, aká bola bolestivosť poranenia a jej intenzita, aké lekárske ošetrenie si poranenie vyžiadalo a do akej miery porucha zdravia narušila obvyklý spôsob života poškodeného, vrátane toho, či a na akú dobu ho vyradila z pracovného procesu (napr. judikát R 16/1986, B 52/5/1972 či NR 2 Tz 32/1973).

Konkrétna právna kvalifikácia napadnutia, či už ako priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo trestného činu bude teda vždy závisieť od konkrétnych okolností prípadu.

Ak by skutok bol trestným činom, tak každý komu bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené alebo ohrozené jeho iné zákonom chránené práva alebo slobody. Z hľadiska tejto defínice je aj každý, na kom bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví, v trestnom konaní v postavení poškodeného. Jedným z práv poškodeného v trestnom konaní je právo uplatniť si nárok na náhradu škody, a to v tzv. adhéznom konaní, ktoré splýva s trestným konaním, najmä pokiaľ ide o dokazovanie výšky, resp. rozsahu škody. V prípade spôsobenia škody na zdraví sa v adhéznom konaní odškodňujú okrem iného nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj preukázaná strata na zárobku.

Mimo priestupkového a trestného práva, teda z hľadiska občianskeho práva, máte rovnako právo na náhradu spôsobenej škody (ak Vám napadnutím nejaká vznikla) ako aj na úhradu nárokov, ktoré by Vám vznikli v prípade ublíženia na zdraví (podľa § 444 Občianskeho zákonníka - tieto nároky sú rovnaké, ako tie, o ktorých sa rozhoduje v adhéznom konaní - teda nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj preukázaná strata na zárobku). 

Trápi vás "Fyzické napadnutie a náhrada škody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Fyzické napadnutie a náhrada škody (Trestné právo)

Dobrý deň, môj sused mi po verbálnej a následne fyzickej agresii poškodil okuliare s multifokálnymi sklami, ktorých cena bola 450 €. Bola privolaná policajná hliadka, ktorá situáciu riešila v rámci priestupkového konania a uložila mu pokutu. Aké kroky by som mal podniknúť pri náhrade škody? Ďakujem, Jozef.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 16.11.2020)

Dobrý deň,
vo veci je potrebné vyzvať škodcu k náhrade škody Vám spôsobenej. Ak k úhrade škody nedôjde vo Vami stanovenej lehote, vec budete musieť postúpiť na súd.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta aj s predžalobnou výzvou, keďže je väčší predpoklad, ak ;mu výzvu pošle advokát a vzniklú škodu Vám nahradí bez súdneho konania. So súdnym konaním sú spojené náklady, a to ako súdny poplatok 6 % z hodnoty sporu, min. 16,50 €, tak aj trovy právneho zastupovania.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu (https://ficek.sk/kontakt-judr.ficek.html).


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Fyzické napadnutie a náhrada škody (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal. V sobotu 17.12. 2016 sa stala taká vec, že sme sa pobili s dvoma kolegami v jednom byte. Jeden ma zvierol rukou a druhý, videl, že som bezmocný, sa pridal a škrabal ma po tvári. Zákon sebazáchovy hovorí, že sa človek chce dostať z tohto stisku za každých okolností, preto som sa snažil z toho dostať. Kým som však mával rukami, zasiahol som toho druhého do nosa a zlomil som mu ho. On nemal ošetrenie v nemocnici a nešiel ani na PN. Podal ma na políciu za napadnutie. Oba boli v tom čase opilí a tvrdia, že som napadol ich. Boli sme tam len my traja, takže nemám svedka, ktorý by potvrdil, že oni napadli mňa. Ako sa bude táto situácia riešiť ďalej? Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 22.12.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky usudzujem, že vec by nemala byť riešená v rámci trestného konania, ale skôr ako priestupok. Každopádne je veľmi náročné predvídať postup polície pokiaľ nemáme k dispozícii príslušný spis s výpoveďami svedkov.


Podotázka: Fyzické napadnutie a náhrada škody (Trestné právo)

Dobrý deň, v jednu sobotu večer som bol s kamarátmi v meste. Neskor som sa ocitol sám a stretol som niekoľkých známych, ktorí sa dostali do potyčky s pár chlapmi. Keďže som útočníkov nepoznal, nijako som nereagoval a pokračoval som vo svojej ceste späť k pôvodným spoločníkom. Situácia sa čoraz viac vyhrocovala a zrazu mi jeden z útočníkov udelil úder päsťou do tváre. Krv mi začala prúdiť z nosa a vybili mi dve predné zuby. Po útoku som čo najrýchlejšie odišiel z miesta činu. Keďže som útočníka nepoznal a oprava zubov bude pravdepodobne nákladná, neviem, ako na túto situáciu najlepšie reagovať. Budem vám vďačný za akúkoľvek pomoc. Ďakujem.

Odpoveď: Fyzické napadnutie a náhrada škody

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné konštatovať, že slovenský právny poriadok rozlišuje medzi viacerými stupňami ublíženia na zdraví. Drobné ublíženie na zdraví (bližšie v zákone o priesupkoch nevymedzené) je priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu.

Ak ide hoci aj o úmyselné ublíženie na zdraví iného, ale toto ublíženie nedosiahne stupeň potrebný na to, aby bolo považované za trestný čin ublíženia na zdraví, pôjde spravidla o priestupok. V priestupkovom konaní je možné uplatniť len majetkovú škodu s tým, že ak bude v priestupkovom konaní zistený páchateľ priestupku a spoľahlivo zistená výška majetkovej škody poškodeného, bude vinnému v prípade, že dobrovoľne majetkovú škodu nenahradí, uložená povinnosť nahradiť túto škodu. Majetkovou škodou sa pritom rozumejú aj majetkové hodnoty (majetok - napr. finančné prostriedky), ktoré je potrebné vynaložiť na to, aby bola vec uvedená do predchádzajúceho stavu.

V prípade, ak intenzita poškodenia zdravia bude vyššia ako "drobné ublíženie na zdraví", pôjde o poškodenie zdravia, ktoré je už chránené prostriedkami trestného práva. Konkrétne zdravie je proti vyššej miere poškodenia ako je len drobné poškodenie chránené primárne prostredníctvom trestného činu ublíženia na zdraví. Ublížením na zdraví sa v trestnom práve rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

V zmysle judikatúry sa za ublíženie na zdraví považuje porucha zdravia poškodeného, ktorá mu sťažuje obvyklý spôsob života alebo výkon obvyklej činnosti po dobu okolo siedmich dní, avšak neplatí to absolútne. Súdy sa pri posudzovaní konkrétneho poškodenia zdravia ako ublíženia na zdraví z hľadiska trestného práva neriadia mechanicky len kritériom dĺžky pracovnej neschopnosti alebo doby trvania poruchy zdravia, ale hodnotia všetky okolnosti, predovšetkým povahu poruchy, akými príznakmi sa porucha prejavovala, ktorý orgán alebo ktorá funkcia bola narušená, aká bola bolestivosť poranenia a jej intenzita, aké lekárske ošetrenie si poranenie vyžiadalo a do akej miery porucha zdravia narušila obvyklý spôsob života poškodeného, vrátane toho, či a na akú dobu ho vyradila z pracovného procesu (napr. judikát R 16/1986, B 52/5/1972 či NR 2 Tz 32/1973). Či bude v danom prípade možno udretie päsťou do tváre, v ktorého dôsledku dôjde k vybitiu zubov poškodeného, považovať za ublíženie na zdraví ktoré je trestným činom, alebo len drobné ublíženie na zdraví, ktoré je priestupkom, bude teda závisieť od súhrnného posúdenia všetkých uvedených kritérií. Z judikatúry súdov však vyplýva, že súdy spravidla vybitie viacerých zubov kvalifikovali ako trestný čin ublíženia na zdraví (napr. judikát R 21/1984, R 6/1967-II, rozhodnutie Okresného súdu Martin 3T/115/2012). 

Podľa trestného poriadku je poškodeným každý, komu bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda, alebo boli porušené alebo ohrozené jeho iné zákonom chránené práva alebo slobody. Z hľadiska tejto defínice je aj každý, na kom bol spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví, v trestnom konaní v postavení poškodeného. Jedným z práv poškodeného v trestnom konaní je právo uplatniť si nárok na náhradu škody, a to v tzv. adhéznom konaní, ktoré splýva s trestným konaním, najmä pokiaľ ide o dokazovanie výšky, resp. rozsahu škody. V prípade spôsobenia škody na zdraví sa v adhéznom konaní odškodňujú okrem iného nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj preukázaná strata na zárobku.

Na základe uvedeného - keďže Vám bolo ublížené na zdraví udretím do tváre päsťou, v dôsledku čoho Vám boli vybité dva predné zuby - je nutné podľa judikatúry prikloniť sa skôr k záveru, že bol na Vás spáchaný trestný čin ublíženia na zdraví. Súčasne je ale potrebné upozorniť na skutočnosť, že táto právna kvalifikácia (teda posúdenie či ide o trestný čin alebo priestupok) bude závisieť aj od ostatných kritérií, ktoré sme uviedli vyššie a ktoré nie sú vo Vašom opise uvedené. V závislosti od týchto ostatných kritérií je možné, že orgány činné v trestnom konaní by mohli dospieť aj k inému právnemu záveru (napr. že nejde o tresný čin ale o priestupok a pod.).

V prvom rade Vám teda možno odporúčiť, aby ste podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa na polícii alebo na prokuratúre. Tento krok je vo Vašom prípade dôležitý pretože nepoznáte páchateľa. Orgány činné v trestnom konaní by boli na základe Vami podaného trestného oznámenia povinné vo veci konať - okrem iného vykonávať úkony smerujúce k zisteniu podozrivých osôb, resp. páchateľa. Súčasne by bolo vhodné, aby ste mali lekárske potvrdenie, príp. iné dokumenty, či svedkov, ktorý by vedeli jednak potvrdiť Vašu výpoveď a jednak prispieť k odhaleniu páchateľov. Tieto informácie je rovnako vhodné uviesť pri podávaní trestného oznámenia. Súčasne s podaním trestného oznámenia by ste boli oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody - jednak za spôsobené poškodenia zdravia a jednak aj náklady spojené s opravou zubov, ktoré Vám boli vybité.

Mimo priestupkového a trestného práva, teda z hľadiska občianskeho práva, máte rovnako právo na náhradu spôsobenej škody ako aj na náhradu nárokov, ktoré Vám vznikli ublížením na zdraví (podľa § 444 Občianskeho zákonníka - tieto nároky sú rovnaké, ako tie, o ktorých sa rozhoduje v adhéznom konaní - teda nároky vyplývajúce z bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, prípadne aj preukázaná strata na zárobku). Pre uplatnenie týchto nárokov voči osobe, ktorá Vám ublížila na zdraví, resp. spôsobila škodu mimo trestného alebo priestupkového konania by ste ale museli poznať škodcu - útočníka. Ak ho nepoznáte, neviete Voči komu máte Vaše nároky uplatňovať (a to ani v prípadnom súdnom konaní, keďže rovnako by ste nevedeli koho žalovať - pričom nie je možné podať žalobu a domáhať sa náhrady škody v civilnom súdnom konaní na neznámu osobu s tým, že by ju zisťoval súd). Práve z tohto dôvodu Vám možno jednoznačne odporučiť možnosť podať trestné oznámenie a uplatniť si náhradu škody v trestnom konaní, keďže orgány činné v trestnom konaní budú povinné zisťovať páchateľa prípadného trestného činu. Tieto orgány pritom pri zisťovaní trestných činov a odhaľovaní ich páchateľov na rozdieľ od Vás ako súkromnej osoby disponujú účinnejšími - aj donucovacími prostriedkami, vďaka ktorým je možné páchateľa odhaliť a následne by ste sa voči nemu mohli domáhať náhrady spôsobenej škody a ujmy.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Fyzické napadnutie a náhrada škody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.