Máte
otázku?

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Čo je to podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody?

Kedy je možné trest odňatia slobody podmienečne odložiť?

Čo to znamená, keď súd podmienečne odloží výkon trestu odňatia slobody?

Je nárok na podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody:

 Podľa § 49 TZ:

(1) Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

(pre aplikáciu uvedeného ustanovenia je nutné kumulatívne naplniť: podmienku, podľa ktorej trest odňatia slobody nemôže prevyšovať dva roky a jednu z podmienok uvedených v pís. a/ alebo b/)

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.

Podľa § 50 TZ:

(1) Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

            (pozn. autora: skúšobnú dobu súd ukladá obligatórne (povinne); jeho úvahe podlieha iba ustanovenie dĺžky skúšobnej doby, ktoré je obmedzené dolnou hranicou v trvaní jedného roka a hornou hranicou v trvaní piatich rokov)

(2) V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom.

(3) Doba, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život, sa započítava do skúšobnej doby novourčenej pri povolení odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo probácie uložených za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby alebo probácie určených pri uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

(4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

 

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad, 

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku l, alebo

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

(5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

            (pozn. autora: v danom prípade ide o tzv. fikciu osvedčenia, ktorá nastáva ex lege (zo zákona) za splnenia uvedených podmienok)

(6) Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin.

            (pozn. autora: aj v tomto prípade ide o fikciu osvedčenia)

(7) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

(8) Ak súd rozhodne, že sa trest odňatia slobody, ktorý bol podmienečne odložený, vykoná, rozhodne zároveň aj o spôsobe výkonu trestu.

Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať čo znamená trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň,
trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov, ak bol uložený nepodmienečne znamená, že osoba odsúdená na takýto trest bude musieť nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody do určeného ústavu na výkon trestu odňatia slobody a bude tam musieť vykonať trest v trvaní 12 mesiacov. Ak bude spĺňať zákonné podmienky, bude môcť požiadať aj o podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
mám brata, ktorý dostal podmienečnú väzbu, skúšobná doba cca 2 roky, chcem sa opýtať, či sa pokuta za požívanie alkoholu na verejnosti od príslušníkov mestskej polície ráta ako porušenie podmienky.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.11.2021)

Dobrý deň,
toto jeho konanie môže, ale aj nemusí byť súdom posúdené ako porušenie podmienky. Uvedené súd vždy posudzuje individuálne vo vzťahu ku každému človeku, spôsobu spáchania skutku osobitne, pričom záleží aj od závažnosti priestupku, čo ním bolo spôsobené, kto bol ohrozený, či nastala škoda, či bol úmyselný a pod. Povinnosťou Vášho brata totiž je viesť počas skúšobnej doby riadny život. Týmto sa rozumie najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Jedným zo základných znakov riadneho života je dodržiavanie právneho poriadku. Toto všetko bude súd skúmať, pričom bude na ňom, ako vyhodnotí, tento jediný priestupok Vášho brata. Existujú súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že aj za jeden priestupok môže súd rozhodnúť o neosvedčí sa podmienečne odsúdeného v skúšobnej dobe. Iné zase hovoria, že nemožno posudzovať spáchanie priestupku takto prísne. Vzhľadom na uvedené, prichádza do úvahy aj možnosť, že mu súd podmienečný trest z dôvodu spáchania tohto jediného priestupku na nepodmienečný nepremení.  Keď príde Vášmu bratovi rozhodovanie o premene podmienky, tak mu odporúčam nájsť si advokáta, ktorý mu s tým pomôže - presvedčiť súd, že toto bolo len nedorozumenie a vybočenie z jeho bežného správania sa.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, v roku 2008 som dostal podmienečný trest na 3 roky. Po 2 rokoch som dostal amnestiu od prezidenta. Bol to súd kvôli pôžičke. Teraz by som sa chcel zamestnať v štátnom sektore len neviem, či môžem? Ako pracovník vo výkone trestu. Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,

štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "štátna služba") upravuje zákon č. 73/1998 Z. z. (ďalej len "zákon"). Príslušník ZVJS vykonáva štátnu službu v služobnom úrade a v služobnom pomere podľa tohto zákona.

Podmienky prijatia a prijímacieho konania upravuje § 14 tohto zákona. Jednou z podmienok je bezúhonnosť, pričom za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov. Neuviedli ste za aký trestný čin ste boli právoplatne odsúdený. Ak ste boli právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (bez ohľadu na konkrétnu skutkovú podstatu trestného činu) podmienku bezúhonnosti spĺňať nemôžete. 

Aj keď ste uviedli, že ste dostali amnestiu od prezidenta, a k zahladeniu došlo na základe nariadenia prezidenta SR, odsúdenie sa síce nebude nachádzať vo výpise z registra trestov, avšak bude zaznamenané v odpise z registra trestov a to po celý Váš život. Vzhľadom na to, že zákon vyžaduje predložiť odpis z registra trestov, a pokiaľ ste boli právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, nemôžete sa uchádzať napríklad o pozíciu príslušníka v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Odporúčam Vám potom nájsť si zamestnanie, kde nebude potrebné bezúhonnosť preukazovať odpisom z registra trestov, ale bude postačovať doloženie napr. výpisu z registra trestov. Zahladené odsúdenie sa totiž vo výpise z registra neuvádza.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať mám podmienečný trest môžem si vybaviť vízum do zahraničia?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 49 a nasl.  Trestného zákona platí :

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a)  vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

Pokiaľ Vám neboli určené žiadne obmedzenia, z ktorých by vyplynula povinnosť prítomnosti na území SR, tak sa nemusíte nikde hlásiť a môžete si vybaviť víza do zahraničia. Pokiaľ by ste sa napríklad nechceli z danej krajiny vrátiť, môžu to vyhodnotiť ako situáciu kedy nevediete riadny a slušný život a snažíte sa ujsť pred výkonom trestu.

Dôležité je, aby v zmysle ust. zákona ste sa nedopustili žiadneho trestného činu, aby nebol nariadený nepodmienečný trest odňatia slobody.

 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Zdravím chcel by som sa spýtať vyše 10 rokov sa ťahá súd za to, čo som nespáchal no otázka znie ak dostanem podmienku musím platiť súdne trovy za tých x rokov počas, ktorých sa súd konal? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň, v trestnom poriadku je upravená náhrada trov konania tak, že obžalovaný je povinný nahradiť trovy štátu podľa ustanovenia § 555 Trestného poriadku iba v tom prípade, ak je uznaný vinným. Ide pritom o trovy spojené s väzbou, o trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody, náhradu ustanovenému advokátovi podľa príslušných právnych predpisov a paušálnou sumou ostatné trovy štátu. V prípade, že budete oslobodený, tieto trovy nebudete musieť štátu nahrádzať.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, 3. 2. 2018 som dostal podmienku s probačným dohľadom vo výmere 36 mesiacov bol som na návšteve u kamaráta, ktorý bol dosť pod vplyvom alkoholu a na chodbe rozbil sklenený luster susedia zavolali štátnu políciu, ktorá s ním túto skutočnosť riešila. Polícia si zapísala moje údaje a chcel by som sa informovať, či to nebude mať nejaký vplyv na môj podmienečný trest vopred ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň,

zápis údajov pri takomto incidente by mal byť štandardný postup, aby Vás polícia v prípade, ak bude potrebné napr. dosvedčiť nejaké skutočnosti, vedela kontaktovať, resp. predvolať. Trestné právo spočíva na prísne zásade individuálizácie trestnosti. To znamená, že za skutok, ktorý spáchala určitá osoba, zodpovedá len táto osoba (ak ho spáchala výlučne sama). Ak išlo o nižšiu škodu, mohlo by sa jednať len o priestupok, ktorý stojí na rovnakých princípoch, ako trestné právo. Pokiaľ prokurátorovi vysvetlíte, čo sa stalo, mal by to pochopiť a neprepisovať Vám túto udalosť na ťarchu.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Pekný deň prajem. Mám podmienečný trest 18 mesiacov odcestoval som do zahraničia trest my vyprší o 2 mesiace. Musím byť na Slovensku k dátumu ukončenia podmienky? Alebo mám to niekomu nahlásiť? Myslím ten pobyt v zahraničí ?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.01.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 49 a nasl.  Trestného zákona platí :

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a)  vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

 

Záver : 

Pokiaľ Vám neboli určené žiadne obmedzenia, z ktorých by vyplynula povinnosť prítomnosti na území SR, tak sa nemusíte nikde hlásiť. 

Dôležité je, aby v zmysle ust. zákona ste sa nedopustili žiadneho trestného činu, aby nebol nariadený nepodmienečný trest odňatia slobody.

 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, dna 3. 11. 2014 som bol odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Právoplatnosť rozsudku bola 8. 1. 2015 teda 9. 1. 2018 mi konci skúšobná doba a chcem sa opýtať, či ma bude súd predvolávať na vyhlásenie, že som sa osvedčil alebo si mám podať žiadosť ja? Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 02.12.2017)

Dobrý deň, môžete podať žiadosť sám, ak to chcete mať vymazané z výpisu z registra trestov čo najskôr. 

Inak súd koná aj bez podnetu, mali sme však aj prípady, že to nebolo vymazané ani po 3 rokoch od dátumu, keď to tam už nemalo byť.

Takže radšej si podajte tento návrh a nespoliehajte sa na súd.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, sused nad nami nás viackrát vytopil a nechce sprístupniť byt, aby sa na to pozrel odborník kde je problém, nepustil ani poisťováka ako máme postupovať?

 

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.09.2017)

 

 

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

1./ Podľa ust. § 11 zákona o vlastníctve bytov platí :

"Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody.

 

2./ Na základe uvedeného zákonného ustanovenia odporúčame menovaného písomne vyzvať na sprístupnenie bytu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, nakoľko zrejme túto nezabezpečil sám.

 

3./ Pre prípad, že výzva by  zostala bez povšimnutia, vec budete musieť zrejme postúpiť na súd. Návrh môže podať ako spoločenstvo, tak aj dotknutý vlastník bytu/-ov. V zmysle ust. § 324 Civilného sporového poriadku  môžete podať aj návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia v som smere, aby menovaný vlastník byt sprístupnil za účelom posúdenia resp. odstránenia závadného stavz. O návrhu súd rozhodne do 30 dní ak spĺňa náležitosti v zmysle ust. §   Civil. sporového poriadku.

 

4./ Poznamenávame, že by bolo vhodné menovanému vysvetliť o čo sa jedná, že vytopenie mohlo byť spôsobené aj závadou na spoločných zariadeniach domu a potom náhrada škody bude uhradená z poistenia bytového domu.

 

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý den! Podala som trestne oznámenie na svojho syna za krádež šperkov v hodnote 1000 eur. Zaujíma ma výška trestu ak sa priznal a je ochotný škodu uhradiť.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 05.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

 

1./  Základná kvalifikácia krádeže je uvedená v ust. § 212  Trestného zákona nasledovne :

Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo

c) z osobitného motívu.

 

2./ Podľa ust. §  125 Trestného zákona škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur.  Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy.

T.j.  : Vo Vami uvedenom prípade sa jedná  o väčšiu škodu.

 

3./ Podľa ust. § 36 Trestného zákona pri ukladaní trestu poľahčujúcou okolnosťou môže byť  to, že páchateľ : 

a) spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení,

b) spáchal trestný čin v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností,

c) spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby,

d) spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú spôsobilosť,

e) spáchal trestný čin pod tlakom odkázanosti alebo podriadenosti,

f) spáchal trestný čin pod vplyvom hrozby alebo nátlaku,

g) spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil,

h) spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných pomerov alebo rodinných pomerov, ktoré si sám nespôsobil,

j) viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,

k) pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu,

l) priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval, atď.

 

4./ Vo Vami uvedenom prípade treba vedieť, že v zmysle ust. § 211 Trestného poriadku trestné stíhanie pre trestný čin krádeže podľa ust. § 212 TZ možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich. 

Teda nakoľko ste vy poškodená v trestnom stíhaní je možné pokračovať iba s Vašim súhlasom.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať, mal som robiť jednej pani kuchynský set nakoľko nemám na to čas zobral som od nej 500 e zálohu. Teraz to chce vrátiť len, že teraz momentálne toľko nemám a chce podať trestné oznámenie, a na občiansky súd. Čo mi hrozí, ak som v minulosti nebol trestaný, len drobné priestupky ani podmienku som nemal. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 30.07.2017)

Dobrý deň, ak podá na Vás trestné oznámenie, tak minimálne budete predvolaný, aby ste o predmetnom skutku vypovedali. Po predbežnom vyšetrení veci následne poverený príslušník PZ SR rozhodne, či začne voči Vám trestné stíhanie alebo bude postupovať iným spôsobom upraveným v ustanovení § 197 Trestného poriadku. V rámci civilného súdneho konania bude musieť dotyčná osoba preukázať, že Vám odovzdala zálohu, ktorú teraz požaduje späť, nakoľko ste si svoje zmluvné povinnosti nesplnili riadne a včas. V prípade jej úspechu v konaní budete povinný nahradiť jej aj trovy súdneho konania, ktoré môžu predstavovať ďalšie stovky eur, ak sa nechá právne zastúpiť.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, som obžalovaný z prečinu výtržníctva. Zaplietol som sa pri fyzickom napadnutí medzi mojim bratom a jedným pánom do ich sporu a to len tým, že som odstrčil dotyčného pána od brata. Čiže som konal v nutnej obrane čo potvrdili všetci svedkovia. Dotyčný pán odmietol vypovedať lebo sa ukázalo, že sme vzdialená rodina. Brat mu bohužiaľ pri potýčke poškodil nos s dobou liečenia/PN viac ako 7 dní. Mám šancu obhájiť svoju nevinu? Pokiaľ by som dostal podmienečný odklad trestu hľadí sa na mňa ako na nevinného ak by som sa osvedčil? Mal by som napriek tomu zápis v registri trestov/odpise. Keďže pracujem ako štátny zamestnanec a kvôli tejto nepríjemnosti môžem prísť o prácu. Alebo mi pomôže len úplne zbavenie spod obžaloby? Ďakujem pekne za odpoveď!

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 26.07.2017)

Dobrý deň, nie je mi zrejmý rozsah Vašej viny v tomto celom trestnom konaní. Myslím si ale, že by ste mali šancu uspieť v tom, že by ste neboli uznaný vinným. Vy ste mu nespôsobili ublíženie na zdraví, pričom nie každá potýčka na verejnosti je považovaná za trestný čin. 

Ak by ste dostali podmienku, mali by ste záznam v registri trestov. Skôr sa snažte nepriznať vinu a žiadať to riešiť maximálne ako priestupok. 


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dosta som predvolanie o osvedceno resp.neosvedčení sa v podmienke som mal zaplatiť výživné Ja som však to výživné nezaplatil A keby som ho zaplatil ešte pred verejným zasadnutím bolo by to možné, aby mi nepremenili trest.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň.

Ak dlžné výživné uhradíte ešte pred verejným zasadnutím tak by Vám súd nemal premeniť trest, ale ak spĺňate ostatné zákonom stanovené podmienky (splnili ste podmienky uložené súdom), by mal vydať rozhodnutie o osvedčení. 

Po­kiaľ ide o pl­ne­nie po­vin­nos­ti, kto­rá je ulo­že­ná sú­dom a kto­rú má od­sú­de­ný pl­niť po­čas skú­šob­nej do­by pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia, mu­sí súd vy­chá­dzať zo zne­nia us­ta­no­ve­nie § 50 ods. 4 Tr. zák., kto­ré sta­no­vu­je, že na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil (te­da nie spl­nil) po­vin­nos­ti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be sú­dom, t. j. sa vy­slo­ve­nie os­ved­če­nia nie je ne­vyh­nut­né nut­né, aby pri kaž­dom ty­pe ulo­že­nej po­vin­nos­ti mu­sel od­sú­de­ný kaž­dú po­vin­nosť aj úpl­ne spl­niť už v skú­šob­nej do­be. Zá­le­ží na tom, aká po­vin­nosť je od­sú­de­né­mu ulo­že­ná a čo je jej úče­lom (cie­ľom).

Vo Vašom prípade bude všetko závisieť od konkrétneho sudcu. 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Tak ak uhradím výživné do termínu pojednevanie mi nehrozí premena podmienky?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 28.06.2017)

Dobrý deň. 

Ak dlžné výživné uhradíte ešte pred pojednávaním, tak by Vám súd nemal premeniť trest, ale ak spĺňate ostatné zákonom stanovené podmienky (splnili ste podmienky uložené súdom), by mal vydať rozhodnutie o osvedčení. 

Po­kiaľ ide o pl­ne­nie po­vin­nos­ti, kto­rá je ulo­že­ná sú­dom a kto­rú má od­sú­de­ný pl­niť po­čas skú­šob­nej do­by pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia, mu­sí súd vy­chá­dzať zo zne­nia us­ta­no­ve­nie § 50 ods. 4 Tr. zák., kto­ré sta­no­vu­je, že na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil (te­da nie spl­nil) po­vin­nos­ti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be sú­dom, t. j. sa vy­slo­ve­nie os­ved­če­nia nie je ne­vyh­nut­né nut­né, aby pri kaž­dom ty­pe ulo­že­nej po­vin­nos­ti mu­sel od­sú­de­ný kaž­dú po­vin­nosť aj úpl­ne spl­niť už v skú­šob­nej do­be. Zá­le­ží na tom, aká po­vin­nosť je od­sú­de­né­mu ulo­že­ná a čo je jej úče­lom (cie­ľom).

Vo Vašom prípade bude všetko závisieť od konkrétneho sudcu. 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať pred 2 rokmi som dostal podmienku za výživné, ktoré som nezaplatil v podmienke môžem zaplatiť po jej skončení?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 24.06.2017)

Dobrý deň. 

Povinnosť uhradiť zmeškané výživné môžete splniť aj po uplynutí podmienečného trestu, pretože aj keď táto povinnosť bola viazaná na uloženú podmienku, jej nesplnením ste sa dostali do omeškania a oprávnená osoba má právo vymáhať toto nezaplatené výživné formou exekúcie. 


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, mám na Vás jednu otázku. Manželovi bol premenený trest nakoľko sa v skúšobnej dobe neosvedčil (§171odst. 1) na 3 mesiace nepodmienečne ešte z roku 2014. Medzi tým si odpykal trest, ktorý bol dôvodom premenenia podmienky, zamestnal sa a vedie riadny život. Na verejnom zasadnutí o tom, či sa osvedčil alebo nie, sme dali návrh aj záruku OZ za dovŕšenie nápravy odsúdeného s tým, že by sa uložili iné opatrenia resp. by sa podmienečný trest ponechal v platnosti, alebo predĺžil. Keďže zasadnutie sa konalo už v čase, keď skúšobná doba uplynula, hoci všetky strany súhlasili aj prokurátor, sudca, technicky to nebolo možné a bolo nariadené manželovi trest vykonať. Chcem sa spýtať, či je v takomto štádiu možnosť zmeny spôsobu výkonu trestu na inú formu, napr. domáce väzenie, finančný trest a pod. Nakoľko manžel je živiteľ rodiny, máme nezaopatrené dieťa a ja som na invalidnom dôchodku z dôvodu vážneho zdravotného stavu. Ďakujem za ochotu.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 07.05.2017)

Dobrý deň, v tomto štádiu už bohužiaľ zmena na iný trest nie je možná.

Pri premene sa trest premieňa, nemení. 

Dôvody, ktoré ste uviedli v závere otázky použité pri žiadosti o podmienečnelé prepustenie.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, teraz mi končí dvojročná podmienka za alimenty, lenže nebolo to z čoho vyplatiť. Chcem sa opýtať, či sa dá podmienka predĺžiť. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň. V zmysle ustanovenia § 50 ods. 4 písm. b) Trestného zákona možno výnimočne podmienečný odklad trestu odňatia slobody predĺžiť.
Okrem podmienok vyslovene uvedených v spomenutom ustanovení je základným predpokladom to, aby sa o predĺžení podmienky rozhodlo pred jej uplynutím. Ak totiž podmienka (resp. skúšobná doba) uplynie, nie je možné ju predĺžiť, nakoľko predĺžiť možno iba časový úsek, ktorý trvá, nie ten ktorý už uplynul.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať lebo si neviem rady ako mám podať žiadosť o pp pre môjho manžela, ktorý o 2 mes. bude mať pol trestu odsedené a bolo mi povedané, že v čechách to musím podať ja ako jeho žena, tak neviem. Prosím poraďte mi, ako alebo kde nájdem nejaký vzor, viete nechcem tam napísať niečo, kvôli čomu by to nevyšlo. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 28.04.2017)

Dobrý deň, české trestné právo bohužiaľ neovládame, pretože sa zameriavame na slovenské právne predpisy. Predpokladám však, že postup bude dosť podobný tomu, ako to je na Slovensku. Žiadosť o podmienečné prepustenie môžete podať nielen Vy, ale aj on sám.

Prípadne môžete podať žiadosť obaja. Vzor návrhu na podmienečné prepustenie musíte hľadať na českých stránkach.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Prosím Vás, moja druzka dostala 3 ročnú podmienku s tým, že budeme tu škodu platiť. Lenže my už rok tej poškodenej firme voláme, no oni hovoria, že tam nie je žiaden dlh. Vôbec ju tam nemajú evidovanú, že ma splácať. Podmienka jej už končí a nevieme, čo mame robiť. Prosím, poraďte nám. Dakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň, podľa § 50 ods. 2 Trestného zákona, v rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Zo strany poškodeného je zarážajúce tvrdenie, že voči Vám neeviduje pohľadávku z titulu náhrady škody, keďže si ju v trestnom konaní uplatňoval. Odporúčam Vám preto komunikovať s poškodeným písomne, aby ste mali dôkaz pre prípadne súdne konanie o osvedčení sa v skúšobnej dobe. V prípade, že poškodená firma naďalej bude trvať na neexistencii Vášho záväzku, požiadajte ich o písomné potvrdenie o tejto skutočnosti resp. o splatení náhrady škody z Vašej strany. V opačnom prípade, Vám v rámci právnej istoty, odporúčam zaslať peňažnú sumu, na ktorú Vás zaviazal súd, poškodenej spoločnosti poštovým poukazom na adresu jej sídla.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, prajem. Bol som napadnutý odsúdeným, ktorý nie je občanom SR a nebýva na území SR. Súd mu uložil podmienečný trest s povinnosťou náhrady spôsobenej škody voči mojej osobe. Chcem sa opýtať ako mám postupovať, keď odsúdenému skončí podmienka a do tej doby si nesplní svoju povinnosť náhrady škody voči mojej osobe?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 22.03.2017)

Dobrý deň,

v uvedenej veci odporúčame pripraviť si všetky písomné doklady, vrátane rozsudku s vyznačením právoplatnosti a vykonateľnosti, ako aj prípadné výzvy k úhrade.

Počkajte v uvedenej veci do 01.04.2017, nakoľko uvedeným dňom nadobúda účinnosť zákon č. 54/2017 Z. z.  o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Zrejme neviete adresu menovaného, preto podajte návrh na Okresný súd Banská Bystrica, adresa : Skuteckého 28, 97559 Banská Bystrica.

Neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením. Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

Návrh sa podáva podľa ustanovení civilného sporového poriadku zák. č.  160/2015 Z. z.

V uvedenej veci sa môžete obrátiť aj na  našu advokátsku kanceláriu.

 

 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, bol som obvinený za prechovávanie drog pre valstnú potrebu vo väčšom rozsahu a chcem sa Vás spýtať, že ak dostanem ako trest Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, či je možné po uplynutí skúšobnej doby vymazať tento zápis z trestného registra, a ak áno tak, či to musí najskôr schváliť nejaký príslušný orgán. Podotýkam, že mám 18 rokov, nikdy predtým som nemal žiadny konflikt so zákonom. Za odpoveď vopred Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 13.03.2017)

Dobrý deň,

ak Vám v prípade právoplatného odsúdenia za trestný čin bude uložený trest odňatia slobody, ktorého výkon sa Vám podmienečne odloží, súd Vám v rozhodnutí určí aj skúšobnú dobu, ktorá môže byť v rozmedzí jedného až piatich rokov. 

Ak budete viesť v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonáte iné uložené sankcie (napr. ak zaplatíte peňažný trest, ak Vám bude uložený a pod.) a splníte uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví po uplynutí skúšobnej doby, že ste sa osvedčili.

Ak súd rozhodne, že ste sa osvedčili v skúšobnej dobe, bude sa na Vás hľadieť, ako keby ste neboli odsúdený.

Keďže vo výpise z registra trestov sa uvádzajú informácie len o tých odsúdeniach, v spojení s ktorými sa na odsúdeného nehľadí, ako keby nebol odsúdený, po rozhodnutí súdu o Vašom osvedčení v skúšobnej dobe nebudete mať viac dané odsúdenie uvedené vo výpise z registra trestov.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, hrozí mi súd za nebezpečné vyhrážanie a prenasledovanie. K všetkému som sa priznala na vypočúvaní a chcela by som sa spýtať, či je možné, že by som mohla dostať nepodmienečný trest alebo čo mi môže udeliť súd pokiaľ som nebola nikdy trestaná ani nemala žiaden priestupok a celý život riadne pracujem? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.02.2017)

Dobrý deň, je to možné, ale zvoľte si advokáta na zastupovanie.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, kamarát dostal predvolanie na verejné zasadnutie po uplynutí 3 ročnej podmienky. Počas nej dostal pokutu za parkovanie (papuču) a pokutu za rýchlosť (prekorčenie do 20km/h). Mohlo by to spôsobiť premenenie trestu, alebo sa v prípade nie veľmi závažných prestupkov netreba premenenia obávať? Zasadnutie sa ma konať koncom februára, pričom podmienka skončila v apríli minulého roku, takže je to tesne pred uplynutím jedného roka, kedy by bol považovaný, že sa osvedčil, čo mi príde zvláštne. V prípade, že by trest premenili, odvolanie na súde vyššieho stupňa by mohlo byť úspešne? Riadny trest mal vo výmere tri roky. Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.02.2017)

Dobrý deň, priestupok môže vydať dôvodom na premenu podmienky. Odporúčame kontaktovať advokáta. To, že to je tesne pred uplynutím jedného roka po podmienke jie je náhoda. Súdy si túto lehotu strážia. 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať či možno požiadať súd o podmienečný odklad, keď priateľovi prišiel list na nástup do výkonu trestu. Nakoľko ak on nastúpi ostanem bez strechy nad hlavou aj s tromi deťmi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.02.2017)

Dobrý deň, požiadať o podmienečný odklad je možné ale.len zo zákonných dôvodov. To, že zostanete bez strechy nad hlavou nezaváži.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Za trestný čin podvodu som bol odsúdený okresným súdom na podmienečný trest. V rozhodnutí súdu bolo v závere, že sa odsudzujem na 12 mesiacov, ďalej, že súd odkladá podmienečne na skúšobnú dobu 24 mesiacov a potom ešte, že mi súd prikazuje uhradiť spôsobenú školu vo výške 1200 euro. Teraz je otázka taká, že pokiaľ túto sumu neuhradím, nakoľko som študent, berie sa to tak, že som niečo nesplnil a pôjdem do väzenia? Je od toho asi 1, 5 - 2 roky a zatiaľ som nič nedostal ani nič, že mám douhradiť ani nič. Ide o to, či sa to môže brať ako porušenie podmienky alebo niečo také a hrozí mi niečo, vďaka.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ ide o Vašu otázku, ktorá sa týka nezaplatenie škody a podmienečného odsúdenia, tak podľa Trestného zákona platí, že pokiaľ nesplníte uložené povinnosti, tak súd môže rozhodnúť, že ste sa neosvedčili a pôjdete do výkonu trestu odňatia slobody. Odporúčam Vám preto radšej si aj požičať a dlžnú sumu zaplatiť, ak Vám záleží na tom, aby ste sa nedostali do výkonu trestu odňatia slobody.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den, pisem vam ohladom mojho druha. Zijeme spolu dva roky. Som s dvomi skoloupovinnymi detmi. Druh je obcan Srbskej republiky. Mal problem a dostal za vodicak podmienku 5 mesiacov. Podmienku nedodrzal a znovu za vodicak ho odsudili na 12 mesiacov. Prisla mu premena a on sam nastupil na vykon trestu. Teraz musi prv odsediet podmienku 5 mesiacov a potom dalsich 6 mesiacov, aby mohol poziadat o pepecko? A dalsi problem, musi mat v rozsudku pisane, ci dojde k vyhosteniu? Moc mi financne pomahal a nemam teraz peniaze na advokata a ked aj by som zohnala, neviem, ci by to nebolo zbytocne. Za kazdu vasu skoru odpoved dakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 11.01.2017)

Dobrý deň. Ak bol Váš druh odsúdený za prečin, tak uplatnenie inštitútu podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody prichádza do úvahy po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody. To znamená, že pokiaľ bol Váš druh odsúdený na dvanásť mesiacov, tak po výkone šiestich mesiacov môže požiadať o podmienečné prepustenie. Čo sa týka trestu vyhostenia, pokiaľ by bol Vášmu druhovi takýto trest uložený, bolo by to zrejmé z rozhodnutia súdu.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry deň prajem, chcela by som sa Vas opýtať. Môj priateľ sedí momentálne vo výkone trestu. Pred výkonom trestu mal podmienku a pred tromi týždňami ho vzali do vazby s tým, že má marenie sudneho rozhodnutia a do listu mi napísal, že mu premenili podmienku na 18 mesiacov, ktoru si musí tam odsedieť. Ja by som Vas chcela poprosiť či existuje v tejto možnosti v akej je on požiadať o podmienečne prepustenie po polke trestu čiže po 9 mesiacoch? Nakoľko ho z podmienky vzali do vazby. Ďakujem pekne za skorú odpoveď

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 16.12.2016)

Dobrý deň, trestný zákon v žiadnom svojom ustanovení nevylučuje možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody z dôvodu, že by bola osoba vo výkone trestu po premene podmienky. Tzn. že Váš priateľ bude môcť po splnení zákonných podmienok požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. V tomto smere je potrebné posúdiť, či bol odsúdený za prečin alebo zločin. Po uplynutí polovice trestu je možné požiadať o podmienečné prepustenie len pri prečinoch, pri zločinoch je tak možné urobiť až po uplynutí 2/3 trestu. Rozdiel medzi prečinom a zločinom nájdete v § 10 a 11 Trestného zákona. Samotné uplynutie tejto doby však nepostačuje. Váš priateľ musí počas výkonu trestu plniť všetky uložené povinnosti a svojím správaním musí preukázať polepšenie a to, že je možné od neho očakávať, že povedie riadny život. Po posúdení všetkých týchto skutočností súd rozhodne, či ho podmienečne prepustí z výkonu trestu odňatia slobody alebo nie.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Hrozí mi odsúdenie za spreneveru v rozpätí 3-10 rokov. Doteraz som žil usporiadaný život a časť škody som už uhradil ešte pred začatím konania. Môžem byt odsúdený iba na podmienku, ak by som sa ku všetkému priznal? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 06.12.2016)

Dobrý deň. To, či bude možné vo Vašom prípade uplatniť inštitút podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom závisí od samotnej výšky trestu, ktorú Vám súd uloží. Vzhľadom na to, že ako spodnú hranicu trestnej sadzby uvádzate tri roky, do úvahy by teoreticky pripadal iba inštitút podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom. Jednou z podmienok uplatnenia tohto inštitútu je totiž to, aby uložený trest odňatia slobody neprevyšoval tri roky. Len pre úplnosť uvádzam, že na uplatnenie tohto inštitútu nie je právny nárok, tzn., že jeho uplatnenie závisí na vôli súdu.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Je mozne dostat podmienku, ked mam spodnu hranicu paragrafu od: 4roky a hornu hranicu do:8rokov za odpoved vopred dakujem

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 07.11.2016)

Dobrý deň, áno je to možné ale iba s probačným dohľadom. Ak sa dohodnete s prokurátorom na dohode o vine a treste, prokurátor môže ísť pod dolnú hranicu o 1/3.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, mám podmienečný trest a musím zaplatiť škodu. Na tú mám exekúciu, ale zamestnávateľ ju nespláca, lebo ide vraj podľa zákona po poradí. Mám aj dalšie prednostné. Môžem za to dostať nepodmienečný trest, ked tam nemám z čoho platiť pokiaľ sa nedostanem na radu s tou predmetnou exekúciou? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 28.10.2016)

Dobrý deň, ja potrebné si uvedomiť, že škodu, ktorú musíte v zmysle trestného rozsudku uhradiť nie je potrebné uhradiť výlučne prostredníctvom exekúcie. Tzn. že túto škodu môžete zaplatiť aj inak ako zrážkami zo mzdy. Napr. dobrovoľnými splátkami zo mzdy, ktorá Vám zostane po zrazení zrážky. V prípade, že škodu neuhradíte v rámci skúšobnej doby zvyšuje sa riziko toho, že pri rozhodovaní o Vašom osvedčení bude mať súd za to, že ste sa v rámci skúšobnej doby neosvedčili a súd by nariadil nepodmienečný výkon trestu odňatia slobody.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den, mam 2 rocnu podmienku (este rok plynie). Momentalne som z 2 veci (rovnakych) no inych ako je podmienka obvinená. Hrozi nepodmienecny trest? Ci dobry pravnik to ma sancu urobit? Dakujem

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 50 ods. 4 Trestného zákona ak odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody viedol v skúšobnej dobe riadny život súd vysloví, že sa osvedčil, inak nariadi výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody a to aj počas skúšobnej doby. V druhej vete tohto ustanovenia je však upravené, že výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať v platnosti podmienečné odsúdenie a zároveň Vám uložiť niektoré v ustanovení uvedené ďalšie opatrenie. Každý súd a sudca posudzujú takéto prípady individuálne a z toho dôvodu nie je možné vopred povedať, či Vám bude podmienečné odsúdenie ponechané v platnosti alebo nie.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtat. Brat ma podmienku 4 roky a počas toho mu prebieha sud, môže dostať ďalšiu podmienku alebo ma automaticky nástup na výkon trestu, v prípade odsúdenia. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 10.10.2016)

Dobrý deň, odpoveď na Vašu otázku závisí na tom, za čo je Váš brat druhýkrát súdený. Ak ide o úmyselný trestný čin, tak v zmysle ustanovenia § 49 ods. 2 Trestného zákona nie je možné rozhodnúť o podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody. Tzn. že ak mu bude uložený trest odňatia slobody, tak mu bude uložený nepodmienečný. Môže sa však, že v rámci súdneho konania sa mu uloží iný druh trestu (napr. povinná práca, domáce väzenie...). 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Mal som podmienku na rok. Rok uz presiel minuly rok 19.9.2015. Doteraz som nedostal ziadny papier o tom, ze mi skoncila podmienka. Ako to vlasne je? Kedy mi o tom dojde papier? Ako to chodi?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 21.09.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade sa uplatní ustanovenia § 50 ods. 5 Trestného zákona. Podľa tohto ustanovenia, ak Vám do jedného roka odo dňa uplynutia skúšobnej doby nedôjde rozhodnutie o tom, že ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili, má sa za to, že ste sa osvedčili. V prípade, že Vám nedôjde rozhodnutie s dátumom pred 19.9.2016 zo zákona sa osvedčíte a Vaše odsúdenie bude zahladené. Súdna prax je taká, že namiesto toho aby vydali rozhodnutie o osvedčení nechajú uplynúť jednoročnú lehotu na rozhodnutie. Tým sa uplatní zákonná fikcia osvedčenia.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovat, neviem to nikde najst, ci nemoze odsudeny OZZ (§ 172 ods. 2) požiadať o PP už po 2/3 alebo je stále v platnosti 3/4. Dakujem

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 02.07.2016)

Dobrý deň, v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 Trestného zákona je možné pri obzvlášť závažnom zločine požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody až po výkone 3/4 uloženého trestu odňatia slobody. Tzn. že osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin môže po vykonaní 3/4 uloženého trestu požiadať o podmienečné prepustenie, ak počas výkonu trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Aby osoba mohla byť podmienečne prepustená nestačí, aby vykonal zákonom stanovený rozsah trestu, ale svojím správaním musí preukázať aj v predchádzajúcej vete spomenuté zákonné podmienky. Ak súd rozhodne o povolení podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, tak súd zároveň odsúdenému určí aj skúšobnú dobu v trvaní 1 až 7 rokov. Po uplynutí určenej skúšobnej doby súd rozhodne o jeho osvedčení alebo neosvedčení v skúšobnej dobe.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Doby den, dostal som pred rokom podmienku na 2 roky a 6 mesiacov. Porušil som ju tak, ze som spachal nejake drobnosti. Dali mi za to trest povinnej prace na 300 hodin. Tych 300 hodin uz pomaly mam odpracovanych. Pred 2 mesiacmi som bol znova na sude a tam mi udelili trest, cize premenili podmienku, pricom som dostal 6 mesiacov. Chcem sa spytat, prečo som dotal 300 hodin povinnych prac a teraz ešte 6 mesiacov trest odnatia slobody. Dakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 14.06.2016)

Dobrý deň, pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody súd pre páchateľa určí skúšobnú dobu na jeden až päť rokov. Ak odsúdený (Vy) vedie v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonáva iné uložené sankcie a plní uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Ak ste v priebehu skúšobnej doby spáchali iný trestný čin (za ktorý Vám bol udelený trest povinnej práce v rozsahu 300 hodín), znamená to, že ste sa v skúšobnej neosvedčil, nakoľko ste neviedol riadny život. Na základe uvedeného Vám súd namiesto pôvodného podmienečného odkladu trestu odňatia slobody, nariadil nepodmienečný trest odňatia slobody. 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

dobry den, chcel by som sa opytat ako budem vediet, ze sa mi uz skoncil pomdienecny trest? Pride mi o tom domov list alebo nieco podobne? Skratka kedy viem, ze uz to mam za sebou fakt definitivne? dakujem za odpoved

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň, po uplynutí skúšobnej doby, ktorá Vám bola uložená spolu s podmienečným odkladom výkonu trestu, súd rozhoduje o tom, či ste sa v rámci skúšobnej doby osvedčili. Ak súd bude mať za to, že ste sa osvedčili, vydá o tom rozhodnutie, ktoré Vám bude doručené (vtedy to budete mať "definitívne" za sebou). Ak Vám do jedného roka odo dňa skončenia skúšobnej doby nepríde toto rozhodnutie, pričom súd o tom, že ste sa osvedčili nerozhodne do jedného roka bez Vášho zavinenia, bude sa mať za to, že ste sa osvedčili.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň podal som si ziadosť o odklad vykonu trestu dostal som tri mesiace za marenie. žiadosť som si podal 20.11.2015 nedostal som odpoved na moju žiadosť ale dozvedel som sa, že je po mne dane patranie neviem čo teraz robit. riadne chodim denne do prace staram sa o neplnoletu dceru sam. aj preto som podal ziadost o odklad vykonu trestu. nechapem, ako je možne, že je po mne vyhlasene patranie, ked mi sud neodpovedal na moju ziadost. prosim poradte, co ma robit chcem si podat ziadost o zmenu trestu nepodmiemecneho na popdmienecny alebo domaceho väzenia. je takato alternativa mozna dakujem za rychlu odpoved. dakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 14.01.2016)

Dobrý deň, to je skutočne zaujímavé, že nereagovali na Vašu žiadosť. Pretože právo žiadať odklad máte podľa trestného zákona. 

Mali ste sa brániť v trestnom konaní za marenie výkonu úradneho rozhodnutia a predložiť doklady, že ste požadovali odklad výkonu trestu

Nástupu trestu sa s vysokou pravdepodobnosťou už nevyhnete.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Pred asi dvoma rokmi ma odsudili podmienecne za pokus o podvod alebo podvod, ak sa nemylim. Skutok sa stal v roku 1996. Nepamatam si uz ani na kolko ma podmienecne odsudili a ani skusobnou dobu. Zijem dlhodobo v zahranici a nemam ako sa k tym papierom dostat... Moja otazka je: kedy asi sa mi tento trest vymaze z Vypisu trestov? Dakujem vopred za radu.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 10.01.2016)

Dobrý deň, v zmysle Trestného zákona sa pri podmienečnom odklad výkonu trestu odňatia slobody hľadí na odsúdeného ako keby nebol odsúdený po vyslovení, že sa v skúšobnej dobe osvedčil. Tzn. že musí uplynúť skúšobná doba, ktorá Vám bola určená pri uložení podmienečného trestu. Vzhľadom na to, že sám neviete na akú dobu Vám bola určená skúšobná doba nie je možné presnejšie zodpovedať Vašu otázku. V prípade, že súd do jedného roku od uplynutia skúšobnej doby nevysloví, že ste sa osvedčili (nevydá rozhodnutie), bez toho aby ste na tom mali vinu, má sa za to, že ste sa osvedčili.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý večer, chcel by som sa spýtať, mam momentálne podmienku, ktora bude trvať este 3 roky. Chcel by som sa, ale zamestnať na živnosť. Čítal som si aj živnostenský zákon, no nedočítal som sa konkrétne na moj prípad a preto by som chcel radu, či je možné v mojom prípade si otvoriť živnosť. Nespachal som žiadny ekonomicky ani hospodársky trestný čin. Dakujem pekne

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.01.2016)

Dobrý deň, v zmysle živnostenského zákona musíte byť bezúhonný (§ 6 ods. 1 písm. c). Bezúhonnosť je definovaná v ods. 2 toho istého paragrafu nasledovne: Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom konania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Ak ste teda nespáchali hosp. trestný čin (piata hlava Trestného zákona), trestný čin proti majetku (štvrtá hlava Trestného zákona) a ani úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom konania ste podľa živnostenského zákona bezúhonný i keď máte podmienečne odložený výkon trestu odňatia slobody. V tom prípade, spĺňate všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Ak ste spáchali niektorý z vyššie uvedených trestných činov tak sa v zmysle Trestného zákona bude na Vás hľadieť akoby ste neboli odsúdený až potom ako súd vysloví po skončení skúšobnej doby, že ste sa osvedčili.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

dobry den chcela by som sa opytat kedy mi konci rocna podmienka, ked sud rozhodol 30.7.2014, kedy vlastne nadobuda platnost toto rozhoddnutie? dakujem

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 28.12.2015)

Dobrý deň, to, kedy je rozhodnutie právolatné môžete zistiť tak, že pôjdte na súd a dáte si vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia. Tam Vám dajú dátum právoplatnosti (na prvú stranu rozhodnutia). Dôležité je, či ste podali odvolanie alebo nie. Ak ste sa neodvolali a neodvolal sa ani prokurátor, potom začne plynúť lehota odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na odvolanie.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý den, chcela by som sa spytat, ako manželka odsúdeného mam právo požiadat o jeho podmienečne prepustenie? Ak ano chcela by som vediet ako sa to da zrealizovat. Dakujem z odpoved.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 19.12.2015)

Dobrý deň, v zmysle platnej právnej úpravy nie ste oprávnená požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Podľa ustanovenia § 415 ods. 1 Trestného poriadku sú osobami oprávnenými požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody nasledujúce osoby: prokurátor, riaditeľ ústavu na výkon väzby alebo riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmové združenie občanov a odsúdený. Považujem za dôležité Vám pripomenúť tiež fakt, že odsúdený musí spĺňať zákonom predpísané podmienky na to, aby súd vôbec uvažoval o jeho možnom podmienečnom prepustení (ustanovenie § 66 a nasl. Trestného zákona). Na základe toho Vám odporúčam, aby o podmienečné prepustenie z výkonu TOS požiadal priamo Váš manžel (odsúdený), prípadne kontaktuje nejaké záujmové združenie občanov, ktoré sa venuje podobným veciam.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, prišiel mi list zo súdu na Predvolanie na verejné zasadnutie - či som sa osvedčíl/ nesovedčíl v SD PO. 22.7.2013 ma odsúdili na 3 mesiace väzby, 1 rok podmienka a 18 mesiacov bez vodičského oprávnenia za jazdu pod vplyvom alkoholu. 17.6.2014 po polovičke trestu som sa odvolal a vodičské oprávnenie mi vrátili s tým, že mi udelili skúšobnú dobu podmienečného upustenia v trváni jeden rok. 18.7.2014- teda 4 dni pred vypršaním prvej podmienky ma chytili za prekročenie rýchlosti o 22 km/h v obci. Prosím Vás pekne, čo môžem očakávať od súdu? Môžu mi premeniť podmienku na 3 mesiace vo väzbe? Alebo mi najskôr opäť zadržia vodičké oprávnenie? Ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 24.11.2015)

Dobrý deň, premena podmienky by vo Vašom prípade bola pomerne prísna sankcia. Avšak nie je vylúčené, že Vám premenia podmienku. Stretol som sa už aj s bizardnejšími prípadmi, kedy obyčajne fajčenie na verejnosti, kde to nebolo dovolené, spôsobilo premenu podmienky. Klientom hovorím vždy, keď dostanú podmienku, že nech radšej ani nesadajú do auta, pretože ani nevedia ako a nastane problém. 


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň prajem, chcela by som sa spýtať, čo znamená "osvedčiť sa v skúšobnej dobe ", akých priestupkov sa nedopustiť? Môže sa vycestovať do zahraničia ? Po uplynutí sa dá požiadať o výmaz trestu ? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.10.2015)

Dobrý deň, osvedčenie v skúšobnej dobe znamená, že sa nedopustí žiadneho pristupku alebo trestného činu. Vycestovať do zahraničia môže a áno, po uplynutí sa dá požiadať o výmaz trestu z výpisu z registra trestov.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý den, chcem sa opýtať známa dostala zo súdu trestný rozkaz a na úhradu 1000eur spoločnosti, ktorej škodu sposobila. V oktobri 2014 dostala zo súdu trestný rozkaz podmienečný trest 1 rok so skúšobnou dobou 1 rok, čo uplynie v oktobri 2015, teda zachvilu ale sumu 1000 eur do dnes neuhradila .. znamená to, že po uplynutí tejto doby teda v oktobri 2015 pojde do basy, ak to neuhradi? Dakujem

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 21.09.2015)

Dobrý deň, suma 1000 eur nie je trestom ale náhradou škody. Po­kiaľ ide o pl­ne­nie po­vin­nos­ti, kto­rá je ulo­že­ná sú­dom a kto­rú má od­sú­de­ný pl­niť po­čas skú­šob­nej do­by pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia, mu­sí súd vy­chá­dzať zo zne­nia us­ta­no­ve­nie § 50 ods. 4 Tr. zák., kto­ré sta­no­vu­je, že na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil (te­da nie spl­nil) po­vin­nos­ti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be sú­dom, t. j. sa vy­slo­ve­nie os­ved­če­nia nie je ne­vyh­nut­né nut­né, aby pri kaž­dom ty­pe ulo­že­nej po­vin­nos­ti mu­sel od­sú­de­ný kaž­dú po­vin­nosť aj úpl­ne spl­niť už v skú­šob­nej do­be. Zá­le­ží na tom, aká po­vin­nosť je od­sú­de­né­mu ulo­že­ná a čo je jej úče­lom (cie­ľom).

Z uvedeného vyplýva, že nemusí uhradiť škodu. Zastavám však názor, že ak narazí na sudcu, ktorý bude mať iný názor, potom nemusí rozhodnúť o osvedčení sa v skúšobnej dobe.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den, chcela som sa opytat. Dnes oznamili sestre, ze je odsudena na pol roka odnatia slobody. Nebola ani na sude, ani nic, len jej to dnes prokuratorka oznamila. Bola odsudena za to, ze ukradla mame prsten, ta ju udala a dnes jej oznamili odsudenie. Chcela som sa opytat, ci by bol v takomto pripade mozny podmienecny odklad vykonu trestu odnatia slobody. Este nikdy inak nebola odsudena. Ake ma moznosti, a kde, alebo ako to riesit? Za odpoved vopred dakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 27.07.2015)

Dobrý deň, pravdepodobne vo Vašom prípade šlo o doručenie trestného rozkazu. Proti trestnému rozkazu je prípustný odpor, ktorý sa podáva do 8 dní od doručenia rozhodnutia. Oklad výkonu trestu odňatia slobody sa podáva v prípade, ak dostala nepodmienečný trest odňatia slobody. Ak nikdy nebola súdne trestaná je viacmenej záhadné, prečo dostala nepodmienečný trest odňatia slobody ak išlo o krádež prsteňa. Odporúčam preto podať odpor a žiadať podmienečný trest odňatia slobody (ak sa priznala ku skutku).V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku