Máte
otázku?

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Čo je podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody?

Kedy je možné trest odňatia slobody podmienečne odložiť?

Čo znamená, keď súd podmienečne odloží výkon trestu odňatia slobody?

Existuje nárok na podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody:

 Podľa § 49 TZ:

(1) Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a) vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

(pre aplikáciu uvedeného ustanovenia je nutné kumulatívne naplniť: podmienku, podľa ktorej trest odňatia slobody nemôže prevyšovať dva roky a jednu z podmienok uvedených v pís. a/ alebo b/)

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak súd odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia alebo v skúšobnej dobe podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.

Podľa § 50 TZ:

(1) Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

            (pozn. autora: skúšobnú dobu súd ukladá obligatórne (povinne); jeho úvahe podlieha iba ustanovenie dĺžky skúšobnej doby, ktoré je obmedzené dolnou hranicou v trvaní jedného roka a hornou hranicou v trvaní piatich rokov)

(2) V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom.

(3) Doba, po ktorú viedol odsúdený v skúšobnej dobe riadny život, sa započítava do skúšobnej doby novourčenej pri povolení odkladu výkonu trestu odňatia slobody alebo probácie uložených za ten istý skutok, alebo do skúšobnej doby alebo probácie určených pri uložení úhrnného trestu alebo súhrnného trestu.

(4) Ak odsúdený viedol v skúšobnej dobe riadny život a riadne vykonal iné uložené sankcie a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak nariadi nepodmienečný trest odňatia slobody, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby. Výnimočne môže súd vzhľadom na okolnosti prípadu ponechať podmienečné odsúdenie v platnosti, hoci odsúdený konaním spáchaným v skúšobnej dobe dal príčinu na nariadenie výkonu trestu, a súčasne môže

 

a) ustanoviť nad odsúdeným probačný dohľad, 

b) primerane predĺžiť skúšobnú dobu, nie však viac ako o dva roky, pričom nesmie prekročiť hornú hranicu skúšobnej doby ustanovenej v odseku l, alebo

c) ustanoviť doteraz neuložené primerané obmedzenia alebo primerané povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život.

(5) Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu, má sa za to, že sa odsúdený osvedčil.

            (pozn. autora: v danom prípade ide o tzv. fikciu osvedčenia, ktorá nastáva ex lege (zo zákona) za splnenia uvedených podmienok)

(6) Rovnako sa má za to, že sa odsúdený osvedčil, ak súd do dvoch rokov od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie podľa odseku 4 bez toho, že by odsúdený mal na tom vinu v prípade, ak sa proti odsúdenému vedie v skúšobnej dobe trestné stíhanie pre iný trestný čin.

            (pozn. autora: aj v tomto prípade ide o fikciu osvedčenia)

(7) Ak sa vyslovilo, že sa odsúdený v skúšobnej dobe osvedčil, alebo ak sa má za to, že sa osvedčil, hľadí sa na neho, ako keby nebol odsúdený.

(8) Ak súd rozhodne, že sa trest odňatia slobody, ktorý bol podmienečne odložený, vykoná, rozhodne zároveň aj o spôsobe výkonu trestu.

Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: ak bol môj syn ako pätnásťročný odsúdený a dostal podmienku na 24 mesiacov, a následne obdržal dokument zo súdu, potvrdzujúci, že podmienka skončila a že sa osvedčil (teraz má 17 rokov), je už jeho trestový záznam čistý?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 28.04.2023)

Dobrý deň, áno, pokiaľ sa v skúšobnej dobe stanovenej súdom osvedčil, tak potom bude mať výpis z registra trestov čistý. Uvedené upravuje ust. § 121 Trestného zákona: "Ak súd vyslovil, že sa mladistvý podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody, podmienečne odsúdený na trest odňatia slobody s probačným dohľadom alebo podmienečne prepustený z výkonu trestu odňatia slobody osvedčil, hľadí sa na neho, akoby nebol odsúdený."
Ale v odpise z registra trestov to bude mať do konca života ako každý co i len raz odsúdený. Nebude teda môcť kandidovať na niektoré verejné funkcie. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som vedieť, čo sa môže stať, ak som porušil podmienku pred 10 rokmi.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 16.02.2023)

Dobrý deň, na zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť bližšie informácie, predovšetkým, za aký trestný čin ste boli odsúdený a na akú dobu alebo naopak, ak bolo od potrestania podmienečne upustené. 

V prípade, že by vám bol trest odňatia slobody podmienečne odložený, v takomto prípade by k tomu mohlo dôjsť len za predpokladu, ak vám bol uložený trest odňatia slobody maximálne na dva roky. V tomto prípade potom platí, že súd by vám mohol uložiť skúšobnú dobu max. 5 rokov. Ak by ste sa počas tejto dopustili konania v rozpore so zákonom, pre ktoré by vám súd mohol nariadiť výkon trestu, avšak súd sa tým nezaoberal a nerozhodol o tom, že ste sa neosvedčili, potom je postup nasledovný.  Ak súd do roka od uplynutia skúšobnej doby neurobil rozhodnutie, že ste sa osvedčili počas skúšobnej doby bez toho že by ste ako odsúdený mali na tom vinu, má sa za to, že ste sa osvedčili. Takže Vám nič nehrozí. 


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo znamená trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 04.12.2021)

Dobrý deň,
trest odňatia slobody v trvaní 12 mesiacov, ak bol uložený nepodmienečne znamená, že osoba odsúdená na takýto trest bude musieť nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody do určeného ústavu na výkon trestu odňatia slobody a bude tam musieť vykonať trest v trvaní 12 mesiacov. Ak bude spĺňať zákonné podmienky, bude môcť požiadať aj o podmienečné prepustenie z výkonu tohto trestu.


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, mám brata, ktorý dostal podmienečný trest, skúšobná doba približne 2 roky. Chcem sa opýtať, či sa pokuta za požívanie alkoholu na verejnosti, ktorú udelili príslušníci mestskej polície, počíta ako porušenie podmienky.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.11.2021)

Dobrý deň,
toto jeho konanie môže, ale aj nemusí byť súdom posúdené ako porušenie podmienky. Uvedené súd vždy posudzuje individuálne vo vzťahu ku každému človeku, spôsobu spáchania skutku osobitne, pričom záleží aj od závažnosti priestupku, čo ním bolo spôsobené, kto bol ohrozený, či nastala škoda, či bol úmyselný a pod. Povinnosťou Vášho brata totiž je viesť počas skúšobnej doby riadny život. Týmto sa rozumie najmä dodržiavanie právnych noriem, plnenie pracovných, rodinných a ďalších občianskych povinností. Jedným zo základných znakov riadneho života je dodržiavanie právneho poriadku. Toto všetko bude súd skúmať, pričom bude na ňom, ako vyhodnotí, tento jediný priestupok Vášho brata. Existujú súdne rozhodnutia, ktoré hovoria o tom, že aj za jeden priestupok môže súd rozhodnúť o neosvedčí sa podmienečne odsúdeného v skúšobnej dobe. Iné zase hovoria, že nemožno posudzovať spáchanie priestupku takto prísne. Vzhľadom na uvedené, prichádza do úvahy aj možnosť, že mu súd podmienečný trest z dôvodu spáchania tohto jediného priestupku na nepodmienečný nepremení.  Keď príde Vášmu bratovi rozhodovanie o premene podmienky, tak mu odporúčam nájsť si advokáta, ktorý mu s tým pomôže - presvedčiť súd, že toto bolo len nedorozumenie a vybočenie z jeho bežného správania sa.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať. V roku 2008 som dostal podmienečný trest na 3 roky. Po dvoch rokoch som dostal amnestiu od prezidenta. Tento trest bol vynesený kvôli pôžičke. Teraz by som sa chcel zamestnať v štátnom sektore, ale neviem, či môžem. Mám status pracovníka vo výkone trestu. Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.04.2021)

Dobrý deň,

štátnu službu príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "štátna služba") upravuje zákon č. 73/1998 Z. z. (ďalej len "zákon"). Príslušník ZVJS vykonáva štátnu službu v služobnom úrade a v služobnom pomere podľa tohto zákona.

Podmienky prijatia a prijímacieho konania upravuje § 14 tohto zákona. Jednou z podmienok je bezúhonnosť, pričom za bezúhonného sa nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov. Neuviedli ste za aký trestný čin ste boli právoplatne odsúdený. Ak ste boli právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (bez ohľadu na konkrétnu skutkovú podstatu trestného činu) podmienku bezúhonnosti spĺňať nemôžete. 

Aj keď ste uviedli, že ste dostali amnestiu od prezidenta, a k zahladeniu došlo na základe nariadenia prezidenta SR, odsúdenie sa síce nebude nachádzať vo výpise z registra trestov, avšak bude zaznamenané v odpise z registra trestov a to po celý Váš život. Vzhľadom na to, že zákon vyžaduje predložiť odpis z registra trestov, a pokiaľ ste boli právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, nemôžete sa uchádzať napríklad o pozíciu príslušníka v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

Odporúčam Vám potom nájsť si zamestnanie, kde nebude potrebné bezúhonnosť preukazovať odpisom z registra trestov, ale bude postačovať doloženie napr. výpisu z registra trestov. Zahladené odsúdenie sa totiž vo výpise z registra neuvádza.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Ak mám podmienečný trest, môžem si vybaviť vízum do zahraničia?

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 29.07.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 49 a nasl.  Trestného zákona platí :

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a)  vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

Pokiaľ Vám neboli určené žiadne obmedzenia, z ktorých by vyplynula povinnosť prítomnosti na území SR, tak sa nemusíte nikde hlásiť a môžete si vybaviť víza do zahraničia. Pokiaľ by ste sa napríklad nechceli z danej krajiny vrátiť, môžu to vyhodnotiť ako situáciu kedy nevediete riadny a slušný život a snažíte sa ujsť pred výkonom trestu.

Dôležité je, aby v zmysle ust. zákona ste sa nedopustili žiadneho trestného činu, aby nebol nariadený nepodmienečný trest odňatia slobody.

 


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Zdravím, chcel by som sa spýtať. Vyše 10 rokov trvá súdny proces v prípade, ktorý som nespáchal. No moja otázka znie: Ak dostanem podmienku, musím platiť súdne náklady za tých x rokov, počas ktorých sa súd konal? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 27.09.2018)

Dobrý deň, v trestnom poriadku je upravená náhrada trov konania tak, že obžalovaný je povinný nahradiť trovy štátu podľa ustanovenia § 555 Trestného poriadku iba v tom prípade, ak je uznaný vinným. Ide pritom o trovy spojené s väzbou, o trovy spojené s výkonom trestu odňatia slobody, náhradu ustanovenému advokátovi podľa príslušných právnych predpisov a paušálnou sumou ostatné trovy štátu. V prípade, že budete oslobodený, tieto trovy nebudete musieť štátu nahrádzať.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 3. 2. 2018 som dostal podmienku s probačným dohľadom na dobu 36 mesiacov. Bol som na návšteve u kamaráta, ktorý bol dosť pod vplyvom alkoholu. Rozbil sklenený luster na chodbe, tak susedia zavolali štátnu políciu, ktorá túto skutočnosť riešila s ním. Polícia si zapísala moje údaje a chcel by som sa informovať, či to bude mať nejaký vplyv na môj podmienečný trest. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 30.07.2018)

Dobrý deň,

zápis údajov pri takomto incidente by mal byť štandardný postup, aby Vás polícia v prípade, ak bude potrebné napr. dosvedčiť nejaké skutočnosti, vedela kontaktovať, resp. predvolať. Trestné právo spočíva na prísne zásade individuálizácie trestnosti. To znamená, že za skutok, ktorý spáchala určitá osoba, zodpovedá len táto osoba (ak ho spáchala výlučne sama). Ak išlo o nižšiu škodu, mohlo by sa jednať len o priestupok, ktorý stojí na rovnakých princípoch, ako trestné právo. Pokiaľ prokurátorovi vysvetlíte, čo sa stalo, mal by to pochopiť a neprepisovať Vám túto udalosť na ťarchu.


Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Mám podmienečný trest trvajúci 18 mesiacov a odcestoval som do zahraničia, pričom môj trest mi vyprší o 2 mesiace. Musím byť na Slovensku ku dátumu ukončenia podmienky? Alebo je potrebné situáciu niekomu nahlásiť? Mám na mysli ohlásenie môjho pobytu v zahraničí.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 23.01.2018)

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Podľa ust. § 49 a nasl.  Trestného zákona platí :

Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

Súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody neprevyšujúceho dva roky, ak

a)  vzhľadom na osobu páchateľa, najmä s prihliadnutím na jeho doterajší život a prostredie, v ktorom žije a pracuje, a na okolnosti prípadu, má dôvodne za to, že na zabezpečenie ochrany spoločnosti a nápravu páchateľa výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný, alebo

b) prijme záruku za nápravu páchateľa a ak vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto záruku ponúkol, má za to, že výkon trestu odňatia slobody nie je nevyhnutný.

Pri povolení podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody určí súd skúšobnú dobu na jeden rok až päť rokov. Skúšobná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

V rámci povolenia podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia slobody môže súd páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4, smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ktorých kontrolu vykonáva probačný a mediačný úradník; spravidla mu uloží, aby podľa svojich schopností nahradil škodu spôsobenú trestným činom. Ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu, môže súd nariadiť kontrolu uložených primeraných obmedzení alebo povinností technickými prostriedkami, ak takáto kontrola nebola doposiaľ nariadená.

 

Záver : 

Pokiaľ Vám neboli určené žiadne obmedzenia, z ktorých by vyplynula povinnosť prítomnosti na území SR, tak sa nemusíte nikde hlásiť. 

Dôležité je, aby v zmysle ust. zákona ste sa nedopustili žiadneho trestného činu, aby nebol nariadený nepodmienečný trest odňatia slobody.

 


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 3. 11. 2014 som bol odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody vo výmere 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Právoplatnosť rozsudku nastala 8. 1. 2015 a teda 9. 1. 2018 mi končí skúšobná doba. Rád by som sa opýtal, či ma súd predvolá na vyhlásenie, že som sa osvedčil, alebo si mám podať žiadosť ja? Za odpoveď Vám ďakujem.

Odpoveď: Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 02.12.2017)

Dobrý deň, môžete podať žiadosť sám, ak to chcete mať vymazané z výpisu z registra trestov čo najskôr. 

Inak súd koná aj bez podnetu, mali sme však aj prípady, že to nebolo vymazané ani po 3 rokoch od dátumu, keď to tam už nemalo byť.

Takže radšej si podajte tento návrh a nespoliehajte sa na súd.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.