Máte
otázku?

Napadnutie - priestupok alebo trestný čin


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Bratislava

Otázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, od kedy policajti riešia napadnutie človeka človekom ako priestupok a udeľujú pokutu aj napadnutej osobe? Ďakujem za vysvetlenie.

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

Dobrý deň, napadnutie inej osoby môže byť​ posudzované aj ako dva trestné činy. Pokiaľ bola spôsobená ujma na zdraví a táto ujma vyústila do práceneschopnosti, ktorá trvala aspoň sedem dní, potom ide o trestný čin ublíženie na zdraví.

Pokiaľ trvala práceneschopnosť menej ako 7 dní, ale skutok bol spáchaný verejne, môže ísť o výtržníctvo. Výtržníctvo je tiež trestným činom.

V ostatných prípadoch ide obyčajne o priestupok.

Trápi vás "Napadnutie - priestupok alebo trestný čin" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať: Boli sme na chate a mali sme niečo vypité. Keď som chcel ísť von a pripojiť sa k susedom, jeden z prítomných ma zastavil s tým, že by som nemal ísť. Vzal som to ako útok, a tak som ho zhodil na zem. Následne sme odišli domov a on zavolal záchranku. Teraz ma chce udať. Aké dôsledky by som mohol mať? Môže to byť len pokuta alebo aj odňatie slobody?

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
z hľadiska charakterizácie daného skutku ako trestného činu, resp. priestupku je dôležité to, aká bola doba liečenia. Z trestného zákona vyplýva, že ublížením na zdraví sa rozumie § 123 ods. 2 Trestného zákona: 

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.   Nie iba na krátky čas je doba aspoň siedmich dní. Ak poškodený nemal poškodené zdravie tak, ako to vyžaduje vyššie uvedené ustanovenie, tak pôjde o priestupok. V prípade, ak išlo o poškodenie zdravia, ktoré je popísané vyššie, tak by mohlo ísť o trestný čin. Ale ak ste sa len bránili proti tomu, ze Vás držal a obmedzoval Vám osobnú slobodu, tak to trestný čin nebude.   Ak by sa stalo, že by voči Vám bolo vznesené obvinenie, tak Vám odporúčam vyhľadať pomoc advokáta.  

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, môj sused ma na ulici napadol, ale nemám svedkov. Čo môžem urobiť?

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 29.11.2022)

Dobrý deň,
trestný zákon upravuje tzv. trestný čin ublíženia na zdraví. Avšak záleží ako Vám bolo na zdraví ublížené. Čo si treba predstaviť pod pojmom ublíženie na zdraví upravuje § 123 ods. 2 Trestného zákona:

Ublížením na zdraví sa na účely tohto zákona rozumie také poškodenie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.

Prípadne by sa mohlo jednať aj o trestný čin výtržníctva podľa ust. § 364 Trestného zákona:

(1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že   a) napadne iného,   b) hanobí štátny symbol,   c) hanobí historickú alebo kultúrnu pamiatku,   d) hrubým spôsobom ruší priebeh verejného podujatia, najmä nedovoleným použitím pyrotechnického výrobku, násilným poškodením sedadla alebo časti športového zariadenia slúžiacej na oddelenie sektorov, vhodením nebezpečného predmetu na športovisko alebo na iné miesto konania podujatia alebo   e) vyvoláva verejné pohoršenie vykonávaním pohlavného styku alebo vykonávaním sexuálneho exhibicionizmu alebo iných patologických sexuálnych praktík,   Za miesto verejne prístupné sa dá považovať aj ulica a teda v tomto prípade by mohlo ísť o naplnenie tejto skutkovej podstaty.

V danej veci môžete podať trestné oznámenie ústne do zápisnice alebo písomne poštou na políciu alebo prokuratúru. Ako dôkaz by mohli poslúžiť napr. lekárske záznamy. Ak by konanie páchateľa nenabralo intenzitu trestného činu, tak by mohlo ísť stále o priestupok za ktorý je možné uložiť páchateľovi pokutu.


Podotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Bola som napadnutá, ale situácia bola o to horšia, že si dovolila vstúpiť do môjho bytu bez povolenia. Pohadzovala po mne pohármi a vyhrážala sa mi. Dokonca mi trhala vlasy. Podala som trestné oznámenie, ale zaujímalo by ma, ako sa to bude ďalej riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 01.10.2022)

Dobrý deň,
v prvom rade orgány činné v trestnom konaní predvolajú osobu, ktorú ste v trestnom oznámení označili za páchateľa. Ak ste označili nejakých svedkov, predvolajú aj ich. Následne na základe vykonaného dokazovania a zistenia informácií o osobe páchateľa, rozhodnú orgány činné v trestnom konaní, či začnú vo veci trestné stíhanie alebo odmietnu trestné oznámenie.


Trápi vás "Napadnutie - priestupok alebo trestný čin" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či mi hrozí väzenie za napadnutie. Konkrétne mám na mysli zhodenie osoby zo stoličky na zem a jemné udretie do čela, bez ublíženia na zdraví a bez priestupku. Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
po právnej stránke budú skutok kvalifikovať orgány činné v trestnom konaní. Ak však dotyčnej osobe nevznikla žiadna ujma, zranenie a nemusel byť ani ošetrený a na PN, je malá pravdepodobnosť, že by to posúdili ako trestný čin.

Samozrejme nedá sa vylúčiť, že ak ste okrem tohto konania napríklad vykrikovali, že ho zabijete a potom ste ho napadli, aby to posúdili ako nebezpečné vyhrážanie. 


Podotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, bolo voči mne vznesené obvinenie z prečinu výtržníctva. Poškodený, ktorý je mladistvý (16-ročný), marodoval 5 dní a sú svedkovia, že nedodržal liečebný režim. Poškodený je zároveň obvinený zo zločinu sexuálneho obťažovania mojej dcéry, čo bol motívom môjho konania. Moja otázka znie - keďže som prof. vojak, zrejme ma postavia mimo služby na základe zákona 281/2015. V ktorom štádiu konania sa môže prečin kvalifikovať ako priestupok, resp. je tento prečin možné kvalifikovať ako priestupok?

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 24.07.2018)

Dobrý deň,

právna kvalifikácia skutku závisí od orgánov činných v trestnom konaní. Ku prípadnému prekvalifikovaniu skutku môže dôjsť v podstate v ktoromkoľvek štádiu konania. Voči vzneseniu obvinenia ste mali možnosť podať sťažnosť do 3 od doručenia. O sťažnosti by rozhodoval prokurátor. Ak už uplynula lehota a spis dostal prokurátor, aj ten by mohol skutok prekvalifikovať. Toto rozhodnutie sa však nedá predvídať. Ak spoločenská nebezpečnosť nebola vysoká, bolo by možné sa pokúsiť o prekvalifikovanie. Vo Váš neprospech hrá však to, že ide o chránenú osobu (do 18 rokov) a zároveň, podľa toho čo uvádzate, bola motívom skutku pomsta. Oba tieto faktory sú okolnosti, ktoré odôvodňujú použitie vyššej trestnej sadzby.Odporúčam si však zvoliť obhajcu, aby Vám pomohol v prípade právnej argumentácie.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Môže sa napadnutie riešiť hneď súdnou cestou?

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň,

napadnutie ako také môže byť riešené cestou priestupkového zákona alebo Trestného zákona. Záleží od intenzity napadnutia a následkov.

Podľa § 49 zákona o priestupkoch by mohlo byť napadnutie klasifikované ako konanie proti občianskemu spolunažívaniu, pričom v takom prípade by bolo možné uložiť správnym orgánom napr. pokutu.

Ak by konanie, ktorým došlo k napadnutiu boli naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu, potom by vec riešili orgány činné v trestnom konaní, ktoré by vec posúdili a rozhodli, či je potrebné podať obžalobu, o ktorej by rozhodoval súd. 

Z hľadiska trestného práva do úvahy prichádza napr. trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 155 TZ, prípadne trestný čin výtržníctva podľa § 364 TZ.


Trápi vás "Napadnutie - priestupok alebo trestný čin" a chcete pomôcť?

Podotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Počíta sa to za priestupok, ak Vás sused napadne na vlastnom pozemku? A dostanete aj vy pokutu od policajtov?

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 01.05.2017)

Dobrý deň, ked Vás sused napadne, ide o priestupok, ktorý spáchal sused, nie Vy a preto nie je dôvod na to, aby ste dostali pokutu Vy. Ak chcú policajti dať pokutu aj Vám, tak to striktne odmietnite a bráňte sa. Neakceptujte pokutu na mieste, voči pokute sa nedá odvolať.


Podotázka: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môj brat trpí epilepsiou a často má záchvaty. V dôsledku úrazu hlavy má posunutú lebku, čo mu spôsobuje problémy s vnímaním času a stráca pamäť. Najprv je v normálnom stave, potom však akoby dostane "skrat", ide von a nejde ho zastaviť. Nedávno sa stalo niečo, čo by v normálnom stave neurobil - prepadol záložňu. Mal v ruke hraciu pištoľ a žiadal o playstation. Nechápem, prečo by niekto lupoval za hračku, radšej by som očakávala peniaze alebo zlato. Pochybujem, že vôbec vedel, čo robí. On si to dokonca nepamätá. Uvedomujem si, že na dôsledky tohto pádu ešte stále dopláca. Má 37 rokov. Dali ho do vyšetrovacej väzby. Vieme, že potrebujeme advokáta, ale chceli by sme požiadať o jeho umiestnenie do psychiatrickej liečby, pretože vo väzbe nezvládne svoj aktuálny stav a môže si ublížiť. Prosím, je to naliehavá záležitosť, očakávam odpoveď, čo najskôr. Ďakujem.

Odpoveď: Napadnutie - priestupok alebo trestný čin

(odpoveď odoslaná: 18.11.2016)

Dobrý deň

pokiaľ trpí Váš brat nejakou psychickou poruchou, treba sa o tom zmieniť pri konkrétnych vyšetrovacích úkonoch a žiadať, aby bol vyhotovený znalecký posudok z odboru psychiatrie. 

 

Znalecv takomto prípade zistí, či trpel páchateľ v období spáchania skutku takou psychickou chorobou, ktorá by vylučovala jeho ovládacie a rozpoznávacie schopnosti.

 

Teda pokiaľ ešte nebol bratovi pridelený advokát nech o to požiada, prípadne, ak máte na to finančné prostriedky nech si ho čo najskôr zvolí.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Napadnutie - priestupok alebo trestný čin" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.