Máte
otázku?

Miesto podania návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Zahraničie
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Miesto podania návrhu na rozvod

Dobrý deň, som občiankou SR, ale už 10 rokov žijem v zahraničí, konkrétne v Srbsku. Manžel je Srb, svadba bola na Slovensku. Môžem podať žiadosť o rozvod na Slovensku alebo musím tu, t.j. v mieste trvalého spoločného spolužitia? Resp. kde by to bolo pre mňa "výhodnejšie" vzhľadom na manželove komplikované a výbušné správanie. Ďakujem za odpoveď. Pekný deň Vám prajem.

Odpoveď: Miesto podania návrhu na rozvod

Dobrý deň,

 

na zodpovedanie otázky, kde podať, resp. kde je z Vášho pohľadu vhodnejšie podať návrh na rozvod manželstva je potrebné v prvom rade určiť, súdy ktorého členského štátu majú právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva. Pri určovaní právomoci členských štátov na rozvod manželstva sa postupuje v súlade s nariadením Brusel II.

 

Podľa článku 2 nariadenia Rady Brusel II

Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a. na ktorého území:

o majú manželia obvyklý pobyt, alebo

o manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

o má odporca obvyklý pobyt, alebo

o v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

o má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

o má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má "domicil";

 

Vzhľadom na opis skutkových okolností vo Vašej otázke a znenie článku 2 nariadenia Brusel II je možné uviesť, že vo Vašom prípade by mali právomoc rozhodovať o rozvode manželstva súdy Srbska. Váš prípad sa nedá subsumovať ani pod jeden bod článku 2 nariadenia tak, aby mali právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva slovenské súdy. Podľa § 38 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je síce daná právomoc slovenských súdov, nakoľko ste štátnou občiankou SR, avšak v zmysle relevantnej judikatúry majú súdy v prvom rade zakladať právomoc podľa nariadenia Brusel II. Aplikácia tohto nariadenia má prednosť pred zákonom o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. 

 

Podľa ustanovenia § 38 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

 

V manželských veciach (konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je) je právomoc slovenských súdov daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom.

 

K tomu, aby bola založená právomoc slovenských súdov rozhodovať o rozvode Vášho manželstva by bolo potrebné, aby ste aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod manželstva žili na Slovensku. Súdy v zmysle § 9 Civilného sporového poriadku skúmajú podmienky na konanie (t.j. i právomoc) z úradnej povinnosti a počas celého konania. T.j. ak by súd v priebehu súdneho konania zistil, že nie je založená jeho právomoc podľa nariadenia Brusel II, súdne konanie by zastavil.

 

Podľa ustanovenia § 9 Civilného sporového poriadku

Ak spor alebo vec nepatrí do právomoci súdu Slovenskej republiky, súd konanie bezodkladne zastaví.

 

Tzn. že ak sa chcete čo najskôr oficiálne rozviesť museli by ste podať návrh na rozvod manželstva v Srbsku, nakoľko podľa skutkových okolností nie je založená právomoc slovenských súdov. Ak Vám rozvod nesúri je možné, aby ste sa presťahovali späť na Slovensko a po uplynutí 6 mesiacov podali návrh na rozvod manželstva na slovenských súdoch podľa slovenského právneho poriadku.

 

V prípade, že máte i maloleté deti je potrebné vziať do úvahy i túto skutočnosť, nakoľko súdy majú právomoc rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností v tom štáte, kde má maloleté dieťa svoj obvyklý pobyt. Ten sa skúma obdobne ako pri dospelých osobách, avšak v zmysle relevantnej judikatúry dochádza iným spôsobom k jeho zmene. Rovnako sa prihliada pritom na skutočnosť, či bolo dieťa premiestnené z jedného štátu do druhého v súlade s právom.

 

Zodpovedanie otázky, či sa Vám viac oplatí podať návrh na rozvod manželstva na Slovensku alebo v Srbsku nie je možné odpovedať, nakoľko to vyžaduje podrobnú znalosť právneho poriadku Srbska a úpravy rozvodu manželstva v ich zákone o rodine. Každý štát má odlišným spôsobom upravené hmotnoprávne podmienky rozvodu manželstva.

 

V zmysle slovenského zákona o rodine môže súd manželstvo účastníkov konania rozviesť iba v tom prípade, ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené. Splnenie týchto podmienok skúma súd v procese dokazovania na súdnom pojednávaní, pričom medzi základné dôkazné prostriedky patria výsluchy účastníkov konania. Vzťahy medzi manželmi však musia byť tak vážne narušené, že manželstvo už nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 Zákona o rodine

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 

Obdobným spôsobom musia byť aj v srbskom zákone o rodine (prípadne v inom zákone) upravené hmotnoprávne podmienky rozvodu manželstva (t.j. úprava podmienok, za ktorých môže súd manželstvo účastníkov konania rozviesť). Pre porovnanie jednotlivých právnych úprav Vám odporúčam zistiť podrobnosti o možnosti rozvodu manželstva v Srbsku prostredníctvom advokáta priamo v Srbsku. Určitú opodstatnenosť pri rozhodovaní o tom, v ktorom štáte podať návrh na rozvod manželstva môže mať aj úprava procesného postupu súdu.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Miesto podania návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý večer, prosím Vás o radu, sme manželia vzali sme sa pred 7r v Srbsku ale žijeme už tých 7r tu, obaja sme občania srbskej republiky. Moja otázka je, že, či žiadosť o rozvod mám podať v Srbsku alebo môžem aj tu na SK. Občianstvo slovenské nemáme len povolenie na pobyt. Ďakujem.

Odpoveď: Miesto podania návrhu na rozvod

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.11.2017)

Dobrý deň, vo Vašom prípade je možný rozvod aj na území Slovenskej republiky.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Miesto podania návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku