Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Prešovský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 28. 1. 2017

Otázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň, chcem sa spýtať, uzavrela som pracovný pomer so zamestnávateľom na dobu určitú 1 rok. Tá mi vyprší k 31.1.2017. Včera sa kolegyňa dozvedela, že na jednej internetovej stránke je ponuka pracovného miesta presne mojej pozície. Volala nadriadeným a tí jej povedali, že končím, ale nemá mi to oznamovať. Keďže je 26.1.2017 a ja som o tom nemala vedieť. Moja otázka znie. Nemá zamestnávateľ povinnosť oznámiť nepredĺženie zmluvy?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Dobrý deň,

takáto povinnosť zamestnávateľovi zo zákona nevyplýva. Ak ste si dohodli pracovný pomer na dobu určitú, potom sa skončí uplynutím dohodnutej doby. Následne môže na Vaše miesto prijať aj niekoho iného. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať končí mi pracovný pomer na dobu určitú, ale som momentálne na PN je možné, že mi zamestnávateľ nemusí oznámiť ukončenie pracovného pomeru respektíve môže mi zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer ?

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 71 Zákonníka práce platí, že pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby. Zo ZP nevyplýva, aby bolo povinnosťou zamestnávateľa oznamovať Vám skončenie pracovného pomeru bez ohľadu na to či ste na PN alebo nie.

Podľa § 71 ods. 2 ZP platí, že "ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak."

Len podľa § 75 Zákonníka práce platí :
"§ 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní
(1) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie.
(2) Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom najmä
a) dobu trvania pracovného pomeru,
b) druh vykonávaných prác,
c) či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
d) údaj o záväzku zamestnanca zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní záverečnej skúšky, maturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky podľa § 53 ods. 2 vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí,
e) údaj o poskytnutí odchodného podľa § 76a; ak sa odchodné vyplatilo dodatočne, zamestnávateľ vydá zamestnancovi nové potvrdenie o zamestnaní.
(3) Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.
(4) Iné informácie je zamestnávateľ oprávnený o zamestnancovi podávať iba s jeho súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje ina
k."
 

Záver : Ak bol prac. pomer uzatvorený na dobu určitú, končí uplynutím doby. Odporúčame kontaktovať zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala som na PN od októbra kvôli rizikovému tehotenstvu moja pracovná zmluva dohodnutá na dobu určitú konci 31. 12. 2018. Chcela by som vedieť, či mám povinnosť sa ísť evidovať na úrad práce alebo ako ďalej pokračovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.12.2018)

Dobrý deň,

ak skončí pracovný pomer 31.12.2018 (uplynutím doby) mali by ste túto skutočnosť oznámiť poisťovni. Máte sa možnosť zaevidovať ako nezamestnaná a v takom prípade bude za Vás zdravotné poistenie platiť štát. Ak by ste sa nezaevidovali, zdravotné poistenie by ste si museli platiť sama. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, či je zamestnávateľ povinný napísať odôvodnenie (prečo rozväzuje pracovný pomer) pri skončení pracovného pomeru na dobu určitú teda na rok, ktorá mi uplynie budúci týždeň. Ďakujem.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.11.2018)

Dobrý deň,

zamestnávateľ takúto povinnosť podľa zákona nemá. Pracovný pomer skončí tým, že nastane právna skutočnosť (uplynie dohodnutý čas). Túto skutočnosť vedia zmluvné strany zvrátiť napr. dodatkom o predlžení pracovného pomeru, prípadne pokiaľ by ste s vedomím zamestnávateľa pokračovali vo výkone práce aj po uplynutí doby, transformoval by sa pracovný na dobu neurčitú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Od 04. 09. 2018 som zamestnaná, skúšobná doba 3 mesiace. Vďaka aktuálnej práci mi vznikli zdravotné problémy. Chcem vedieť, či ako zamestnankyňa počas PN môžem ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe. Ak áno, môžem výpoveď zaslať poštou? Čo v prípade keby to zamestnávateľ nepreberie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2018)

Dobrý deň. Ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môžete ako zamestnankyňa aj počas pracovnej neschopnosti. V tomto smere Zákonník práce neurčuje žiadne obmedzenia.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe však nemožno stotožňovať s výpoveďou, nakoľko ide o osobitný právny inštitút.

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe môžete zamestnávateľovi zaslať aj poštou prostredníctvom doporučenej zásielky. Pre prípad neprevzatia takejto zásielky určuje Zákonník práce fikciu doručenia, takže účinky doručenia zásielky nastanú aj v takomto prípade (§ 38 ods. 4 Zákonníka práce). 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk