'

Rozvod s občanom SR


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Mimo územia SR
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 5. 12. 2017

Otázka: Rozvod s občanom SR

Sem česka a manžel je Slovák, ale nevím kde vubec bydlí. Manželství bylo uzavřené na Slovensku a nevím kam mám podať žádost o rozvod. S manželem nežijí od roku 2005.

Odpoveď: Rozvod s občanom SR

Dobrý deň,

 

pri manželstvách s tzv. cudzím prvkom je potrebné v každom prípade ako prvé skúmať právomoc súdov členských štátov podľa nariadenia EÚ. Návrh na rozvod manželstva je totiž potrebné podať na ten súd členských štátov EÚ, ktorý má podľa nariadenia Brusel II právomoc rozhodovať o rozvode manželstva. Miestna a vecná príslušnosť všeobecných súdov toho ktorého členského štátu EÚ sa následne riadi vnútroštátnymi predpismi tohto členského štátu.

 

Právomoc súdov členských štátov pre rozvod manželstva

 

Právomoc súdov členských štátov je upravená nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach.

 

Podľa článku 3 nariadenia Brusel II

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“. 2. Na účely tohto nariadenia má „domicil“ rovnaký význam, aký má v právnych poriadkoch Veľkej Británie a Írska.

 

Podľa vyššie citovaného ustanovenia čl. 3 nariadenia Brusel II je možné právomoc členských štátov EÚ založiť na základe viacerých skutkových okolností konkrétneho manželstva. Ako je vidieť z citovaného ustanovenia základným parametrom, na základe ktorého sa určuje právomoc súdov členských štátov EÚ je obvyklý pobyt manželov.

 

Pojem obvyklý pobyt nie je v nariadení Brusel II definovaný. Jeho definíciou sa musela zaoberať a vysporiadať rozhodovacia prax súdov. Z nej je zrejmé, že pojem "obvyklý pobyt" je pojmom skutkovým a nie právnym. Tzn. že pre určenie obvyklého pobytu nie je rozhodujúce, kde má dotyčná osoba na príslušnom úrade zaevidovaný trvalý pobyt. Obvyklý pobyt sa skúma na základe skutkových okolností každého jednotlivého prípadu. Dá sa povedať, že obvyklý pobyt je obdobným pojmom ako v slovenskom právnom prostredí používaný pojem bydlisko. Bydlisko občana SR je potrebné tiež skúmať na základe skutkových okolností daného prípadu. Bydlisko nemusí byť totožné s trvalým pobytom. Tzn. že občan SR môže mať trvalý pobyt evidovaný na jednej adrese (najčastejšie rodičovská nehnuteľnosť) a bydlisko mať na inej adrese (adresa, kde osoba reálne býva - napríklad prenájom v Bratislave).

 

Z Vášho pohľadu (ak bývate v Českej republike) by bolo vhodnejšie a jednoduchšie, ak sa právomoc súdov členských štátov založí na základe Vášho obvyklého pobytu v Českej republike. Ak ste aj s manželom bývali na Slovensku, prípadne sa on zdržiava stále na Slovensku, po uplynutí 6 mesiacov bude založená právomoc súdov Českej republiky (podľa zvýraznenej časti citovaného ustanovenia nariadenia Brusel II), nakoľko ste štátnym občanom ČR.

 

Tzn. že ak od Vášho rozchodu bývate v Českej republike aspoň šesť mesiacov je založená právomoc všeobecných súdov Českej republiky. Ohľadom vecnej a miestnej príslušnosti všeobecných súdov ČR Vám odporúčam kontaktovať sa s advokátom v Českej republike, nakoľko my poskytujeme právne poradenstvo v rámci právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

To, že nepoznáte adresu bydliska (kde sa reálne zdržiava a žije) Vášho manžela nemusí byť prekážkou pre rozhodnutie súdu o rozvode vášho manželstva. Za platnosti a účinnosti nových procesných kódexov na Slovensku je totiž možné (ak sa nezistí reálne bydlisko odporcu - druhého manžela) doručovať druhému účastníkovi písomnosti aj prostredníctvom vyvesenia oznamu na úradnej tabuli súdu. Tým súd splní zákonnú podmienku upravenú v procesných predpisoch a nič mu nebráni v rozhodnutí i bez prítomnosti druhého manžela (najmä ak z manželstva nepochádzajú žiadne maloleté deti). Osvedčenie týchto podmienok a možnosti takého postupu súdov v Českej republike však bude potrebné skúmať v intenciách procesných predpisov platných a účinných na území Českej republiky.

 

Zhrnutie

 

V prvom rade bude potrebné podľa skutkových okolností Vášho prípadu, najmä podľa obvyklého pobytu oboch manželov určiť, súdy ktorého členského štátu EÚ budú mať právomoc rozhodovať o rozvode vášho manželstva. Ako je uvedené vyššie, ak bývate v ČR a bývali ste tam aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod manželstva je založená právomoc všeobecných súdov ČR. Z Vášho pohľadu je táto možnosť asi najvhodnejšia. Neznalosť miesta obvyklého pobytu (bydliska) druhého manžela nemusí byť prekážkou rozhodnutia vo veci rozvodu manželstva. Je to však potrebné pred podaním návrhu skúmať v zmysle právnych predpisov ČR.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk