POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Dedenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Trenčín

Otázka: Dedenie

Dobrý večer. Prišiel mi dokument od notárky, ktorý ma vyzýva, aby som sa dostavil na určenie dedičstva po dedovi. Ide o zostatok dedičstva v hodnote približne 600 eur. Sme nasledovníkmi traja, t.j. ja, moja teta a strýko. Keďže som sa nepostavil k notárke, prišiel mi ďalší dokument, v ktorom je uvedené, že sa mám buď dostaviť, alebo poskytnúť splnomocnenie inej osobe. Chcem sa spýtať, ak sme nasledovníkmi traja, je možné, aby druhí dve osoby rozhodli o rozdelení dedičstva rovným dielom bez mojej prítomnosti? Mám nárok na nejakú časť, aj keď ostatní u notárky podpísali, že si to chcú rozdeliť na polovicu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

Dobrý deň, k Vašej otázke zastávam nasledovný právny názor:

Z Vami opísaného skutkového stavu vyplýva, že v danej veci sú dedičia stanovení podľa 1. dedičskej skupiny, t. j. potomkovia poručiteľa s tým, že ak niekttorí potomok poručiteľa nežije, dedí jeho podiel jeho potomok.

Podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka v uvedenom prípade sú dedičské podiely dedičov rovnaké - teda ak ste neodmietli dedičstvo, máte nárok na dedičský podiel vo veľkosti 1/3.

Bez toho, že by ste sa vzdali dedičstva nie je možné, aby sa na pojednávaní len zvyšní dvaja dedičia dohodli na tom, že budú dediť len oni dvaja, a to každý polovicu dedičstva.

Je možné buď uzavretie dedičskej dohody, ktorej účastníkom budete aj Vy alebo ak sa nedohodnete, vyporiada medzi Vás dedičstvo súd prostredníctvom povereného notára ako súdneho komisára, pričom vyporiada dedičstvo tak, aby každý nadobudol 1/3 dedičstva.

Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som poprosiť o radu týkajúcu sa dedenia. Pravdepodobne sme s bratom jedinými dedičmi, ale momentálne nie sme spolu v kontakte. Zaujímalo by ma, či v takomto prípade dochádza k automatickému informovaniu všetkých potenciálnych dedičov, alebo by som mal podniknúť právne kroky, aby som zistil základné informácie, napríklad, či náš otec zanechal závet a podobne. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 17.03.2024)

Dobrý deň, z ptázky vyplýva, že vám zomrel otec a dedičmi podľa otázky ste vy - dvaja bratia.
Odporúčam vo veci kontaktovať príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska otca v čase úmrtia a povedia vám meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne môžete kontaktovať notára.

Zoznam súdov nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj manžel kúpil byt ešte predtým, ako sme sa vzali. Rada by som sa poradila, ako by to vyzeralo v prípade, že by môj manžel zomrel. Ďakujem za promptnú odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 14.03.2024)

Dobrý deň,
ak Váš manžel kúpil byt pred svadbou do svojho výlučného vlastníctva, tak potom byt nebude súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak by Váš manžel zomrel, tak byt bude predmetom dedenia. Dediť sa môže buď na základe zákona alebo podľa závetu, pričom, ak je zriadený závet, tak tento má prednosť pred dedením zo zákona. Z uvedeného existuje výnimka, a tou sú deti poručiteľa, ktoré za predpokladu, že nie sú vydedené musia vždy dostať určitú časť z dedičstva, takže taký závet, ktorý by deti z dedenia úplne vylúčil by bol neplatný v danej časti.  

Ak by sa dedilo podľa zákona, tak v prvej dedičskej skupine by ste dedili Vy a deti poručiteľa, resp. deti detí poručiteľa a to rovnakým dielom.  Ak poručiteľ deti nemá, tak potom by ste dedili v druhej dedičskej skupine spolu s rodičmi poručiteľa a tzv. spolužijúcimi osobami, pričom by ste zdedili 1/2 z celého dedičstva.

Uvedené sa vzťahuje na dedičstvo poručiteľa ako celok, teda aj na daný byt. 


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, aké kroky máme podniknúť a na čo máme nárok spolu so sestrou, v prípade, že náš brat vymenil zámky na byte našej zosnulej matky. Odmieta nám poskytnúť kľúče a nechce sa s nami vypočítať. Navyše, stiahol peniaze z jej bankového účtu, zatiaľ čo bola v kóme, a vzal si aj pomerne veľkú sumu peňazí, ktorú mala v hotovosti doma. Neodpovedá na výzvy k stretnutiu, a preto máme obavy, či bude pri dedičskom konaní čestný a prizná všetko, čo zobral a čo sa nachádzalo v byte. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 27.02.2024)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dedičské konanie nie je ukončené a ani neviete, ktorému notárovi bol spis pridelený.
Odporúčam kontaktovať okresný súd podľa miesta trvalého bydliska vašej nebohej matky a zistiť ktorému notárovi bol dedičský spis pridelený. Následne kontaktujte notára.

Pokiaľ ide o byt, ktorý bol vo vlastníctve matky, tento bude predmetom dedenia. Čo sa týka bankového účtu, ktorébho bola majiteľkou vaša matka, zostatok na účte ku dňu úmrtia bude predmetom dedenia. Podstatné pre kroky, ktoré vykonal váš brat s účtom je to, či bol len disponentom bankového účtu. Ak bol len disponentom účtu, potom jeho oprávnenia k bankovému účtu zanikli dňom úmrtia matky. Pre dispozície s účtom zo strany vášho brata, ktoré vykonal v čase komatózneho stavu vašej matky, toto budete zrejme musieť riešiť v občiansko právnom konaní. Banka zrejme neviem o úmrtí matky, preto uvedneú skutočnosť nahláste banke predložením úmrtného listu. Odporúčam však uvedené nahlásiť aj notárovi, vrátane finančných prostriedkov, ktoré zostali v dome vašej matky.

V prípade problémov odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel(a) by som sa opýtať, či je možné zabezpečiť, aby po mojej smrti dedili celý môj majetok výhradne moje deti, a nie manžel. Mám dve deti, preto by každé z nich získalo polovicu. Zaujíma ma najmä osud hnuteľných vecí, ako sú úspory a životná poisťovňa. Je možné toto upraviť spísaním závetu? A je manžel v každom prípade nárokovateľ na polovicu celého majetku, aj keď by som chcel(a), aby dedili len deti? Treba poznamenať, že celý majetok, o ktorom píšem, bol nadobudnutý počas trvania manželstva. Myslím si, že čo sa týka nehnuteľností, kde som jediným vlastníkom (spoluvlastníkom celých 100%), tak tam by moje deti mohli dediť len moju polovicu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 17.02.2024)

Dobrý deň, 

predmetom dedičstva po vás za predpokladu, že zomriete v čase, kedy budete v manželste, bude len 1/2 z majetku, ktorý ste nadobudli počas vášho manželstva + majetok, ktorý ste nadobudli pred manželstvom. Túto svoju časť môžete závetom zanechať len vašim deťom. Vaš manžel nie je neopomenuteľným dedičom, takýmito dedičmi sú len vaše deti. 

To znamená, že po vašej smrti notár najskôr zistí co je v BSM a čo je vo vašom vylúčnom vlastníctve. Potom vyporiada vaše bezpodielové spoluvlastníctvom manželov (BSM) a časť, ktorá bude pripadať na vás sa stane predmetom dedičstva spolu s majetkom, ktorý ste nadobudli pred manželstvom a ktorého ste výlučným vlastníkom. Druhá časť z BSM pripadne vašej manželke. 

Pokiaľ ide o dedenie plnenia z poistky, toto spadá pod osobitný režim. V tomto prípade toto pripadne osobe, ktorú ste určili v poistnej zmluve ako osobu, ktorej má po vašej smrti toto právo na plnenie vzniknúť. Ak by ste takúto osobu neurčili, potom toto právo nadobudne váš manžel a ak on už nebude žiť, tak potom vaše deti. Preto v tomto smere vám odporúčame sa pozrieť do poistnej zmluvy, že ako to tam máte uvedené, koho ste v čase jej podpisu určili za takúto osobu. Môžete to zmeniť. V prípade, že ste určili manžela a chcete to zmeniť, bude potrebné, aby ste si to vyriešili s poisťovňou, aby vám táto vykonala v zmluve zmenu tejto osoby. Ak by ste to určili iba v závete, poisťovňa by na to nemusela prihliadať a držala by sa zmluvne dohodnutých ustanovení. 


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, môj zať zdedil majetok po svojom otcovi. Je ženatý s mojou dcérou, a preto by som sa chcel opýtať, či aj ona má rovnaký nárok na dedenie tohto majetku. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 29.01.2024)

Dobrý deň,
vaša dcéra nemôže byť zákonným dedičom po otcovi jej manžela a to z jednoduchého dôvodu, že nie je potomkom otca svojho manžela. Dedičom by mohla byť jedine v prípade, že otec jej manžela by spísal v jej prospech závet.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, som vlastníčkou troch štvrtín rodičovského domu. Pred štyrmi rokmi sa do môjho domu prisťahoval môj priateľ. Mám dve dospelé deti a chcela by som sa poradiť ohľadom dedičstva. Obávam sa, že v prípade môjho úmrtia by moje deti mohli prísť o časť dedičstva. Priateľovi nedôverujem, pretože nie som presvedčená, že by konal spravodlivo a v súlade so zákonom. Má deti z prvého manželstva a deväť vnúčat. Nezávislé bývanie nemá a nezdá sa, že by sa o to vôbec snažil. Skôr mi pripadá, že spolieha na moje deti a očakáva, že one by mali riešiť jeho bývacie podmienky.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 27.12.2023)

Dobrý deň,
odpoveď na vami položenú otázku je jednoduchá :

V prípade, že by došlo k vášmu úmrtiu, zákonnými dedičmi po vás sú výlučne vaše deti a nie váš priateľ. priateľ nemá nárok na dedenie po vás, lebo nie je vašim manželom. Vaše deti nie sú povinné mu umožniť v prípade vášho úmrtia bývanie v predmetnom dome a môžu následne v prípade, že sa dobrovoľne neodsťahuje, podať návrh na súd o vypratanie nehnuteľnosti.


Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné, že sestra dedila po svojom bratovi na základe závetu, ktorý bol spísaný u notára v roku 1993. Je tiež možné tento závet ešte niekde nájsť alebo dohľadať?

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 17.11.2023)

Dobrý deň,
vydedenie je právne možné a má rovnaké právne následky ako dedičská nespôsobilosť. Rozdiel spočíva v tom, že dedičská nespôsobilosť nastáva priamo zo zákona, zatiaľ čo vydedenie je prejavom vôle poručiteľa. Vydedenie sa môže týkať akéhokoľvek potomka vrátane osvojenca poručiteľa. Dedenie zo závetu znamená prechod majetku zomretého poručiteľa na osoby, ktoré určil v závete, teda závetných (testamentárnych) dedičov. 

 

Čo sa týka možnosti dohľadať závet, je dôležité vedieť, že závety sú zvyčajne uložené u notára, ktorý ich spísal, alebo na príslušnom súde. Ak ste oprávneným účastníkom dedičského konania, mali by ste mať právo nahliadnuť do spisu, a požiadať o jeho kópiu. Ak sestra žije a dedičské konanie neprebieha, notár Vám neumožní nahliadnuť do závetu. 


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či by sme ako deti mojho otca zdedili nejaké peniaze z predaja bytu, ktorý otec daroval svojej súčasnej manželke, v prípade, že by otec zomrel. Je nám jasné, že po darovaní nehnuteľnosti svojej manželke by sme po jeho smrti nič nezdedili. Zaujímalo by ma aj, či do dedičstva spadajú oba bankové účty - otcov aj jeho manželkin. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň, vo vyššie uvedenej veci uvádzame, že darovaná nehnuteľnosť a ani príjem z jej predaja nebudú predmetom dedenia v prípade úmrtia vášho otca.

Príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorú daroval váš otec jeho manželke, je príjmom len tejto manželky a nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a preto nebude ani predmetom dedenia v prípade úmrtia vášho otca.
V dedičskom konaní sa vyporiada celé BSM, ktoré zaniklo smrťou jedného z manželov a preto predmetom dedenia bude aj účet manželky, ktorá bude musieť vedieť preukázať, že ide o peniaze z predaja nehnuteľnosti v jej vlastníctve.


Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Otec a jeho manželka spoločne vlastnili byt, ktorý ale preniesli len na manželku. Kto bude dediť po smrti otca? Otec má päť detí, z toho dve sú s aktuálnou manželkou. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 13.10.2023)

Dobrý deň, ak je teraz výlučným vlastníkom bytu súčasná manželka otca, potom predmetný byt nebude predmetom dedenia po otcovi, lebo nie je jeho vlastníkom.

Ak je otec biologickým otcom všetkých 5 detí, a má aj manželku, potom zákonnými dedičmi po otcovi budú všetky deti a manželka, a to v rovnakom podiele k celku, čo vyplýva z ust. § 473 Občianskeho zákonníka. Ak otec nie je biologickým otcom všetkých detí a tieto si ani neosvojil, zákonnými dedičmi po otcovi budú len jeho vlastné prípadne ním osvojené deti.

Ak je otec vlastníkom nejakého majetku, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve, potom s týmto môže nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje k tomu súhlas manželky a ani svojich detí. Nevieme z otázky aká je situácia v rodine, ale možnosťou je aj spísanie závetu prípadne aj listiny o vydedení v závislosti od konkrétnych okolností.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek notára.


Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie (Dedičské právo)

Dobrý deň, ak som bezdetná a slobodná, kto je oprávneným dedičom v prípade môjho úmrtia? Rodičia sú už nebohí, aj starí rodičia. Mám brata, ktorý má dcéru, ale ak si neprajem, aby boli mojimi dedičmi, aké mám možnosti a aký je postup? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie

(odpoveď odoslaná: 03.10.2023)

Dobrý deň, riešenie vami uvedeného problému je jednoduché :

Ak nechcete, aby dedičom bol váš brat prípadne jeho dcéra v zmysle ust. Občianskeho zákonníka, potom riešením je spísanie závetu v prospech osoby, ktorú si sama vyberiete. Nik nemôže takýto závet napadnúť a to ani zákonný dedič, a to z jednoduchého dôvodu, že vy nemáte deti a teda nemáte neopomenuteľných dedičov, keďže len neopomenuteľných dedičov chráni Občiansky zákonník, ktorým sa musí dostať ich zákonný podiel /maloletý dedič/ alebo jedna polovica zákonného podielu ak by išlo o plnoletého neopomenuteľného dediča, čo vyplýva z ust. § 479 Občianskeho zákonníka.

Na spísanie závetu odporúčam kontaktovať ktoréhokoľvek notára.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.