Rozvod - predmanželské dlhy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 1. 10. 2017

Otázka: Rozvod - predmanželské dlhy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať v nasledujúcej veci. Manžel prestal platiť pôžičku na rodinný dom (o skutočnosti som nebola upovedomená), banka nám dala tri mesiace na predaj, inak by šiel dom na dražbu. Našťastie dom sa predal, úver vyplatil a zvyšné peniaze boli poslané na manželov účet, ku ktorému nemám prístup. Manžel si z nich vyplatil pôžičky nadobudnuté pred manželstvom. Ešte zostala jedna pôžička, ktorú si zobral počas manželstva na vyplatenie predmanželských dlhov, ale nakoniec tak neučinil. O týchto skutočnostiach som dlho nevedela, nakoľko on spravoval financie. Žijeme odlúčené, podala som o rozvod a teraz odo mňa žiada polovičnú mesačnú splátku na daný úver. Je možné súdnou cestou žiadať späť peniaze, ktorými vyplatil teraz svoje predmanželské dlhy a vyplatiť nimi môj podiel pôžičky, ktorú si teda bral počas manželstva na splatenie predmanželských dlhov? Keďže mám obavy, aby si nevzal ešte iný úver, kým nás rozvedú, je možné požiadať o zrušenie BSM? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Rozvod - predmanželské dlhy

Dobrý deň,

 

v zmysle Občianskeho zákonníka právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva zároveň zaniknuté aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Následne je potrebné zaniknuté BSM vyporiadať v súlade s Občianskym zákonníkom.

 

Právna úprava vyporiadania zaniknutého BSM

 

Vyporiadanie BSM sa riadi najmä ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka. Pri každom vyporiadaní BSM je však potrebné v prvom rade určiť tzv. masu BSM (t.j. veci patriace do BSM) a prípadné vnosy do BSM (t.j. či niektorý manžel investoval zo svojho výlučného vlastníctva do spoločného majetku).

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Ak po predaji spoločnej nehnuteľnosti investoval Váš manžel spoločné peniaze do vyplatenia jeho dlhov, ktoré boli jeho výlučnými, budete môcť v rámci vyporiadania BSM požadovať náhradu za takto použité spoločné prostriedky. Budete môcť požadovať nahradiť 1/2 takto použitých finančných prostriedkov.

 

Presný postup alebo spôsob započítania, prípadne vyplatenia zvyšku dlhu bude možné navrhnúť až po dôkladnom zistení všetkých skutočností, najmä toho, ktoré dlhy patrili do BSM, a ktoré boli z prostriedkov BSM vyplatené.

 

Ak vzal Váš manžel počas trvania manželstva ďalšie pôžičky alebo úvery, pričom na zmluvách je uvedený ako jediný dlžník, tento dlh je výlučne jeho. Vy nie ste, ani s ohľadom na trvajúce BSM, povinná mu prispievať na úhradu tohto dlhu. Jedine, že by ste na zmluve boli aj Vy uvedená ako dlžník.

 

Právna úprava zrušenie BSM počas trvania manželstva

 

BSM môže počas manželstva zrušiť iba súd, a to iba zo striktne daných zákonných podmienok upravených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

 

Závažné dôvody pre zrušenie BSM počas trvania manželstva ďalej Občiansky zákonník bližšie nedefinuje. Súdna prax však časom ustálila, kedy ide o dôležité dôvody pre zrušenie BSM. Tie však musia byť v rámci súdneho konania o zrušenie BSM preukázané.

 

Podľa rozhodnutia NS ČSSR, sp.zn. 5Cz/104/1967, R 3/1968

Dôvodom na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva je spravidla také závažné správanie jedného z manželov, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny (predovšetkým maloletých detí), prípadne v tom, že jeden z manželov sa nepričiňuje o vytváranie spoločného majetku, vyhýba sa práci, nezabezpečuje potreby rodiny a podobne. Trvanie bezpodielového spoluvlastníctva za podobného stavu neplní účel inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva a neraz aj výrazne poškodzuje jedného z manželov. Niekedy pre zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva svedčí už oddelené žitie manželov. Avšak pre záver o tom, že sú dané závažné dôvody na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva v zmysle ustanovenia § 148 ods. 2 OZ, nestačí samo zistenie, že manželia žijú oddelene, keďže v takomto prípade by boli dané závažné dôvody na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva v zmysle ustanovenia § 148 ods. 2 OZ (samozrejme, v rozpore so zákonnou zásadou zániku bezpodielového spoluvlastníctva zánikom manželstva) vlastne vždy, keď manželia zrušili spolužitie pred rozvodom manželstva. So zreteľom na to je povinnosťou súdu, aby nielen zisťoval, či manželia žijú oddelene, ale zároveň skúmal, či napriek oddelenému žitiu manželov sa obidvaja manželia nepodieľajú na vytváraní spoločného majetku, či medzi nimi nedochádza k vážnejším nezhodám pri nakladaní so spoločným majetkom a podobne.

 

Druhým dôvodom, tým najčastejším, zrušenia BSM počas trvania manželstva je keď jeden z manželov získa oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

 

Podľa ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

 

Podľa stavu Vášho rozvodového konania však nie je vylúčené, že vo Vašej právnej veci by súd skôr rozhodol o rozvode manželstva, než o zrušení BSM počas trvania manželstva.

 

Zhrnutie

 

V rámci vyporiadania zaniknutého BSM bude možné od Vášho manžela požadovať, aby Vám nahradil to, čo zo spoločného majetku použil na úhradu svojich „predmanželských“ dlhov. A nielen tých, ale aj tých, ktoré si vzal počas trvania manželstva a bol pri nich vedený ako jediný dlžník (i také dlhy sú jeho výlučnými). Za určitých okolností je možné zrušiť BSM i počas trvania manželstva, avšak ak je Vaše rozvodové konanie už ku koncu, bude jednoduchšie si počkať na rozvod manželstva. Zároveň je potrebné uviesť, že ak si ešte počas trvania vezme Váš manžel ďalšie pôžičky (bude na zmluve vedený ako jediný dlžník) budú to jeho dlhy. Veriteľ bude môcť po rozvode manželstva požadovať splácanie splátok iba od neho (počas trvania manželstva i od Vás v zmysle ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod - predmanželské dlhy (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mal som v minulosti debet v banke, ktorý je už min 7mesiace splatený a stále konfigurujem v bankách v systéme SRBI ak chcem iný úver nemôžme v žiadnej banke neprejde ani e pritom na svoje meno nemám nič všetko je splatené jeden krát sme meškali so splátkou. Kvôli tomu som tam a moja otázka znie, či je možnosť písomnou žiadosťou požiadať o zrušenie v registrom zázname? Ak áno treba overenie podpisu Notárom? Vďaka za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod - predmanželské dlhy

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.10.2017)

Dobrý deň, nie je to možné. Tento register sa vedie 5 rokov spätne. Musíte počkať 5 rokov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk