POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Manželove dlhy


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Manželove dlhy

Dobrý deň. Prosím o radu. Rozvádzam sa s manželom, ktorý je cudzinec, a ktorý odišiel, pričom ma zanechal s dlhmi, ktoré si vytvoril sám. Obávam sa, že exekútor môže siahnuť na moje financie, z ktorých žijem spolu so synom. Bojím sa, že budem musieť splácať všetky jeho dlhy ja. Toto sa týka aj zdravotnej poisťovne, kde má dlh. Ďakujem.

Odpoveď: Manželove dlhy

Dobrý deň, pokiaľ si manžel robil dlhy sám, tak tieto budú iba jeho dlhmi. Pokiaľ ste však manželia, tak platí, že exekútor môže siahnuť aj na Váš príjem a majetok, ktorý patrí do BSM. Z uvedeného dôvodu je preto vhodné, aby ste sa čo najskôr rozviedli. Po vašom rozvode exekútor už na Váš príjem nemôže siahnuť.

Trápi vás "Manželove dlhy" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Dobrý deň, Mám k vám otázku. S partnerom plánujeme svadbu, avšak obávame sa následkov jeho minulosti. S bývalou partnerkou si totiž zobral pôžičky, nebankovky a pod., ktoré nesplácal. Rada by som sa preto informovala, či by sme sa po sobáši mohli stretnúť s problémom, že by pohľadávky a exekútor mohli vymáhať peniaze ode mňa. Je možné, že by mi mohli siahnúť na mzdu alebo dokonca na dom, ktorý plánujem v blízkej budúcnosti zaobstarať? Vopred ďakujem za odpoveď. Lucia

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 11.05.2022)

Dobrý deň,
ak je situácia taká ako uvádzate v otázke, potom najjednoduchšie bude z hľadiska ochrany majetku, ktorý by ste mohli resp. mali nadobudnúť po uzatvorení manželstva je spísanie dohody o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manežlov v zmysle ust. § 143a/ Obč. zákonníka :

"(1) Manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku.
(2) Manželia sa môžu dohodnúť, že vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.
(3) Dohoda podľa odsekov 1 a 2 vyžaduje formu notárskej zápisnice. Manželia sa môžu voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa."
 
Uvedenú dohodu môže spísať výlučne notár a to až po uzatvorení manželstva.
Ak by ste dohodu u notára nespísali, uvádzame, že ak by došlo napr. k exekúcii na strane budúceho manžela, exekútor síce nemôže siahnúť na vašu mzdu, ale môže postihnúť veci patriace do bezpodielového spoluvlatníctva manželov v rozsahu podielu budúceho manžela.
Nevieme v akom stave sa nachádzajú uvedené dlhy budúceho manžela a jeho bývalej manželky, či bol vydaný rozsudok, platobný rozsaz, či sú dlhy už v exekučnom konaní a pod., ale odporúčame budúcemu manželovi radšej kontaktovať advokáta, aby preštudoval doklady a podklady, keďže dlhy môžu byť už premlčané. Ak si nemôže váš budúci manžel dovoliť advokáta, potom nech kontaktuje Centrum právnej pomoci /adresy kancelárií sú zverejnené na internete/, prípadne poradne na ochranu spotrebiteľa.
 
 

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Dobrý deň, otec má exekúcie, z ktorých mu exekútori odoberajú peniaze. Keď raz zomrie, bude moja mama musieť splácať jeho dlhy? Pôžičky si bral sám, moja mama sa nikde nevyskytuje, majetok nemajú obaja, len príjem. Ďakujem za odpoveď, s pozdravom, Ján.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 04.01.2021)

Dobrý deň,
odpoveď na Vašu otázku poskytuje ust. § 470 Obč. zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Z uvedeného zák. ustanovenia  vyplýva, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, avšak až po odpočte primeraných nákladov spojených s pohrebom. Riešením teda v prípade úmrtia je, aby Vaša mama odmietla prípadné dedičsto ako celok. Ak predemtom dedenia nebude nič /v otázke uvádzate, že majú len dôchodky/, nebude ani dedičské konanie, potom Vaša mama nebude povinná dlhy za manžela ako poručiteľa uhradiť. Vašej mame, ak prežije manžela bude vydaný majetok nepatrnej hodnoty napr. dôchodok na bank. účte.

Podľa ust. § 188 Civil. mimospor. poriadku platí :

"(1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.

(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo.

(3) Uznesenie podľa odseku 1 sa doručuje účastníkom, ktorí sú známi a ktorých pobyt je známy, a tomu, kto sa postaral o pohreb poručiteľa."

 


Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Moja priateľka a ja uvažujeme o sobáši, no mám problém spojený s exekúciou a dlhmi z mojej minulosti, ktoré som nadobudol ešte predtým, než sme sa spoznali. Je možné, že po vstupe do manželstva by mohli siahnuť na jej plat alebo majetok? Ďakujem.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 17.06.2019)

Dobrý deň,

uzavretím manželstva dlhy jedného z manželov neprechádzajú na druhého manžela. Avšak pri výkone rozhodnutia (exekúcii), môže exekútor siahnuť na majetok manžela, napr. mu vykonať zrážky z jeho mzdy, či speňažiť jeho výlučný majetok. Skúma sa kedy vznikol dlh. Manželka sa však nestane dlžníkom a nesiahnu jej na jej majetok, či plat, ak dlh vznikol pred manželstvom. Ak by tak náhodou exekútor urobil (čo by nemal) je možné sa brániť. 


Trápi vás "Manželove dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Dobrý deň. Môj otec je dôchodca, aktuálne je v nemocnici s diagnózou rakoviny. Na svojom bankovom účte má negatívny zostatok -1600 eur. Môže banka vymáhať tieto peniaze od jeho manželky alebo inej rodiny, keď nikto o tomto dlhu nevedel a bankový účet je len na jeho meno? Ďakujem.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 15.07.2017)

Dobrý deň,

vo Vašej otázke neuvádzate, z akého dôvodu by mala banka peniaze vymáhať. Ak išlo napríklad o úver a obaja manželia boli ako spoludlžníci, potom môže banka vymáhať dlh aj od manželky. Ak by išlo len o pôžičku Vášho otca, potom by Vaša matka, ako jeho manželka musela strpieť uspokojovanie veriteľa aj z ich spoločného majetku, pretože majetok patriaci do BSM nie je delený na podiely, ale má sa za to, že každý z manželov je vlastníkom celého majetku. 

Ide však len o hypotetickú situáciu a odpoveď. Na presnejšie zodpovedanie, by bolo nutné poskytnúť bližšie informácie.


Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Môj manžel je gambler. Pred svadbou som o tom nič nevedela. Prehral nielenže moje úspory, ale aj mi bral peniaze z výplaty. Keďže máme spolu dve deti, bola som nútená si brať pôžičky, aby som uživila rodinu a platila dlhy, ktoré sme mali na nájme a faktúrach. Po 15 rokoch sa chcem rozviesť a rada by som sa spýtala, či musím po rozvode platiť pôžičky, ktoré sú na moje meno, ale brala som ich kvôli manželovým dlhom - on totiž neprispieval na domácnosť. Chcem vedieť, či sa berie do úvahy aj skutočnosť, že som pred svadbou o jeho "vášni k hre" nevedela.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 12.06.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ ste pôžičky brali na svoje meno, teda figurujete na úverových zmluvách a zmluvách o pôžičke ako dlžník len Vy sama, potom ste povinná ich veriteľovi vrátiť len Vy sama. Zánikom manželstva zaniká aj Vaše spoločné BSM, ktoré môžete vyporiadať dohodou, alebo na súde. Pri vyporiadaní môžete zohľadniť tieto skutočnosti a od bývalého manžela požadovať to, čo ste zo svojho vynaložili na spoločný majetok (napr. Vaše úspory), resp. čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok (napr. Vaše výplaty). Nakoľko ide o značne komplikovanú situáciu, odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta osobne a prebrať to s ním.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Čo môžem podniknúť, keď sa manželka odstahovala aj s deťmi. Nebola mi poskytnutá informácia o novom bydlisku a ani neodpovedá na SMS. Neodstúpili sme si, nemáme rozvedené manželstvo ani sudkyne deti nepripísala do osobnej starostlivosti. Zo spoločného domova vynesla všetko, čo sme nadobudli počas spoločného života. Neustále mi robí dlžoby.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, v prípade, ak sa Vaša manželka neprimerane zadlžuje a ohrozuje tak Váš spoločne nadobudnutý majetok, domáhajte sa zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Môžete tak urobiť bez zásahu do trvania manželského zväzku osobitným konaním o zrušení BSM z vyššie uvedeného dôvodu alebo aj v konaní o rozvode manželstva, keďže zánikom manželstva dochádza aj k zániku BSM. V konaní o rozvode manželstva súd rozhodne aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom, teda aj vo vzťahu k zvereniu do osobnej starostlivosti a práva stretávania sa rodiča s deťmi. Ak sa rozvádzať nechcete, môžete žiadať súd, aby aj bez rozvodu manželstva upravil výkon rodičovských práv a povinností. V súdnom konaní má sud k dispozícii prostriedky, ktorými zistí adresu pobytu Vašej manželky a Vašich detí.


Trápi vás "Manželove dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Rozvažujem nad rozvodom. Môj manžel je gambler. Tento problém ťaží našu rodinu už 25 rokov. Bol už aj na liečení, no teraz sa objavila silná recidíva a má všade dlhy. Obávam sa, že všetky tieto dlhy budem musieť zaplatiť ja a naše deti. Máme dve dospelé deti. Bezúročnú pôžičku sme už nezískali rok. Manžel síce zarába dostatok peňazí, ale väčšinu používa na splácanie dlhov. 500 eur je pre mňa veľká suma za rozvod. Neviem, ako mám postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 23.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) Vám bolo zrušené pred rokom, nie sú ohrozené Vaše majetkové práva, ktoré ste nadobudli po právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM. Avšak majetok, ktorý ste nadobudli za trvania BSM, môže byť pre peňažné záväzky Vášho manžela, predmetom vymáhania veriteľových pohľadávok, napr. aj v exekučnom konaní. Podľa § 147 Občianskeho zákonníka platí, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Odporúčam Vám preto čo najskôr vysporiadať BSM, a to prípadne aj súdnou cestou.


Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Dobrý deň, mám rozhodnutie súdu o BSM, v ktorom je napísané, že súd neprejednával pôžičky, pretože v čase vyhlásenia rozsudku už boli vyplatené. Avšak, zaplatil som o 1100 eur naviac, než moja bývalá manželka. Je to správny postup? Ďakujem.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 21.04.2017)

Dobrý deň, v konaní, v ktorom súd vysporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) sa vysporiadajú aj dlhy resp. pohľadávky vzniknuté za trvania manželstva a to podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka. Predpokladom však je, že záväzky manželov v čase zániku BSM (právoplatnosti rozvodu) existovali. Ak zanikli až v priebehu súdneho konania o vysporiadaní BSM, pričom sa na ich splatení podieľal výlučne jeden z bývalých manželov, má právo, aby bol druhý manžel zaviazaný vrátiť mu finančné prostriedky, ktoré za neho veriteľovi splatil. Ak Váš nárok súd ignoroval, podajte voči rozsudku odvolanie.


Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Dobrý deň, pred šiestimi rokmi som sa rozviedla a myslím si, že môj exmanžel má exekúciu, no nechce mi o tom nič povedať. Neprišlo mi žiadne oficiálne oznámenie, len viem, že ma hľadal exekútor, avšak neviem z akého dôvodu. Obávam sa, či by som mala čeliť napríklad zmrazeniu účtu alebo, či by ma mohli postihnúť v prípade, ak si kúpim auto alebo nejakú nehnuteľnosť. Bezpodielové spoluvlastníctvo sme zrušili, keď sme sa rozviedli a rozdelili majetok. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, nemali sme čo riešiť, pretože som dostala polovicu bytu ako dar a druhú polovicu dostala moja sestra. Čo sa týka záväzkov, spísali sme notársku zápisnicu a v prípadoch, kde som bola ručiteľka, súd rozhodol v môj prospech. No zistila som, že môj exmanžel ich vôbec nespláca. Mohli by ste mi, prosím, poradiť?

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 08.04.2017)

Dobrý deň, v prípade dlhov pochádzajúcich z manželstva, z ktorých sú zaviazaní obaja manželia, je potrebné uviesť, že vo vzťahu k veriteľovi sú bez právneho významu dohody medzi manželmi (dlžníkmi) o spôsobe splnenia záväzku. Bez súhlasu veriteľa so zmenou v obsahu právneho vzťahu, napr. v otázke jeho splnenia, zostáva pôvodný právny vzťah zachovaný, teda napr. aj spoločný záväzok oboch, aktuálne už možno bývalých manželov, existencia spoludlžníctva alebo ručenia jedného z manželov. Za splnenie dlhu zodpovedá každý z dlžníkov celým svojim majetkom, či už patrí do jeho výlučného majetku alebo bezpodielového spoluvlastníctva.


Trápi vás "Manželove dlhy" a chcete pomôcť?

Podotázka: Manželove dlhy (Rozvod)

Dobrý deň! V roku 2010 som s bývalou manželkou uzavrel hypotekárnu zmluvu na sumu 31 500 €. Krátko po tom podala návrh na rozvod. Po dvojročnej odluke sme boli rozvedení v roku 2013, ale otázku hypotéky sme neriešili. Banka následne vyhlásila dražbu a náš dom bol vydražený za 16 900 €; takmer polovicu pôvodnej ceny. Zostávajúci dlh spolu s úrokmi začala banka po roku vymáhať cez iné firmy, kde dnes dosahuje výšku približne 24 000 €. Momentálne splácam dlh v rámci dohody, ale moja bývala manželka neprispieva na splátky. Bolo mi oznámené, že hypotéka predstavuje nedeliteľný dlh, a ak sa nedohodnem s exmanželkou na spoločných splátkach, budem musieť splatiť celý dlh sám. Existuje nejaké riešenie tejto situácie? Úroky mi neustále narastajú, mesačné splátky sú vo výške 350 € a mám pocit, že úroky prevyšujú samotnú mesačnú splátku.

Odpoveď: Manželove dlhy

(odpoveď odoslaná: 18.01.2017)

Dobrý deň, Váš záväzok sa v právnej teórii označuje ako spoločný a vyplýva z neho, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, pričom je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne. Zároveň platí, že Vy ako dlžník, proti ktorému bol uplatnený nárok vyšší, než zodpovedá jeho podielu, ste povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom ostatných dlžníkov (Vašu bývalú manželku) a dať im príležitosť, aby uplatnili svoje námietky proti pohľadávke. Môžete od bývalej manželky požadovať, aby dlh podľa podielu, ktorý na ňu pripadá splnila alebo aby Vás v tomto rozsahu dlhu inak zbavila. V zmysle § 511 Občianskeho zákonníka platí, že ak ako dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splníte, ste oprávnený požadovať náhradu od Vašej bývalej manželky podľa jej podielu na dlhu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Manželove dlhy" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.